Skip to main content

Full text of "Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis e codicibus manuscriptis et libris impressis/ concinnavit Laurentius Diefenbach"

See other formats


55» XXX uu 
m quu 
(i qum Ku D 
(C 
AO Tu RR RR 
TERR AU RR CR S 


m VA d 

2 »» jj : E T x e n 2 D 
MN p RR RR RR m D 

uu 

ds «s 


RR dads AC n 
XAR D 2 c cu 


Bia E 


URN UE 
qu RUE RC 
P222 2) d DA ») 
3 " RR 
35s RNC Ss Dun Se DR D A QUA s « 
d o p Ss « -- : Xs QA Qu » n " ANS 
ni v ur D | " Wu "o Due -- um 
Y A» VS 5320) p 
SS 22) 555» 2», " 4 2 2 e jo » eS e — MSS 
: mo T | D ; m um Dus — d Jona 
QU um Qu us TN um D um D - D 22S Rt i SS : 
» QU RUD jos 2500 QU 2 "n ons Ss ix ut »» 
(( ((4 « NS ANSNNS AX 
"i RU "o s v Du e m — 
QN D»5» m RU : ES S 
ur | 0 cc us 
RR (C I. S BC | "n v 9» "m cem RAS ^ « 
50 v | e 22 ««q o "m 2 E - CSS us 
IIT » T : 2» Ex zem » e») 
5») A SSSSSS a NS MSNNSNN 
De "3 E e. - » ^ 
e | (x | . ——— p 


TUS RT 
"S T 

"c m n p 
2 55) 355355 » 5) 
| e D 25 "s AUS 


CC 


m umm "o um a 


»39 mum S5: m 
, 20 SOS 


«G 
»» 


UR ARCA SS 
Mus mE Ss M 
SS 


d AR RN RU AQ S : 
" CGU «C SS X) » DIDIT 


Y) nu 
TIG AUS UR SS 


»» 4 43. 24 


232242. 


Digitized by the Internet Archive 
in 2015 


https://archive.org/details/b21904406 

UT CRERNMIMMU 

TON UR 

GLOSSARIUM 
LATINO-GERMANICUM 


MEDIAE ET INFIMAE AETATIS. 


SUPPLEMENTUM 


LEXICI MEDIAE ET INFIMAE LATINITATIS 


CONDITI A CAROLO DUFRESNE 


DOMINO DU CANGE 


CUM AD ALIIS TUM AB HENSCHELIO 


GLOSSARIORUM GERMANICORUM 
QUAE ADHUC IN LUCEM PRODITA SUNT 


EDIDIT 


LAURENTIUS DIEFENBACH. 

FRANCOFURTI AD MOENUM 
SUMPTIBUS JOSEPHI BAER BIBLIOPOLAE. 
1851. 


GLOSSARIUM 


LATINO-GERMANICUM 


MEDIAE ET INFIMAE AETATIS 


E CODICIBUS MANUSCRIPTIS ET LIBRIS IMPRESSIS 


CONCINNAVIT 


C LAURENTIUS DIEFENBACH. 


M iu 
A- "Y x S 
? n 
QUO imis 
p 

f» 
EH j: 


SX L! v 


FRANCOFURTI AD MOENUM 
SUMPTIBUS JOSEPHI BAER BIBLIOPOLAE. 
1851. 


Francofurti ad Moenum typis expressit J. P. Streng. 


Ein. Zeichen 
dankbarer Breundschafi 


für 


Friedrieh Diez. 


D T 


soderlicca, 


h 
asd 


leu Re AR 


PTOS n 
f ny Ee 

PRAEFATIO. 


Opes nostri summam efficiunt ea quae vel earptim vel eopiosius elegimus ex glos- 
sis et glossariis latino-germanicis, quae tam manu scripta quam typis exscripta a prioribus 
inde medii aevi temporibus usque ad restitutam latini sermonis integritatem pertinent. Haec 
electa in unius quidem glossarii corpus confudimus, sed quae singulis quibusque eorum 
essent peculiaria, quoad res ipsa hoc postulare videretur, ex fontium singulorum diversitate 
imsignivimus. Glossariorum quibus usi sumus major numerus saeculo quinto decimo et 
proxime id praecedentibus sequentibusque decenniis tribuendus est, scilicet e1 temporis spatio 
quo quae utriusque linguae fuerit ratio et conditio hominum doctorum studiis minus adhuc 
explicatum est. Quodsi nihil aliud egerimus, nisi ut de illa aetate accuratius cognosceremus, 
jam hane ob causam non potuissemus, quin priora harum linguarum monumenta compa- 
raremus, posteriora adjungeremus; sed haec ipsa res non minus digna nobis visa est, in 
qua, nulla alius rei ratione habita, singulare quoddam studium collocaremus. Quod at- 
tinet ad glossas, eo majoris quidem pretii esse plerumque solent, quo major earum est 
antiquitas; crebro autem per multo inferiores reficiuntur et emendantur etiam antiquis- 
simae. Ex lexicis, quae ad saecula decimum quintum sequentia referuntur, tam latina 
quam germanica aliquot selegimus vocabula, quippe quae aut eum verbis tempore priori 
colleetis cohaererent, aut per se curam diligentiamque nostram mererentur. 

Licet vero linguae utrique ex propria utriusque potestate ac praestantia operam 
et studium pari modo navaverimmus, latina tamen primo loco est posita, tum propter 
literarum. ordinem, tum ob explicationes et verba cognominata, quae in fontibus ad illam 
utique spectant. Hue accedit, quod complures glossas etiam mere latinas recepimus aeque 
ae quasdam alias, in quibus verba latinis cognominata non ex lingua germanica, sed ex 
aliis nostrorum temporum linguis erant repetita, si quidem illae aut suamet ipsarum gratia 
aut ob glossas latino-germanicas cum ipsis cohaerentes, quas reciperemus et examina- 
remus dignae esse nobis videbantur. 

In hae enim re nostra ante omnia id agebatur, ut partim uberius quam adhue 
faetum sit literis consignaremus et largam copiam et late patentes easque non satis de- 
finitas significationes eorum vocabulorum, ex quibus per illa tempora constabat lati- 
nitatis thesaurus, ita ut hoc modo principalem simul materiam suppeditaremus conseripturis 
aliquando lexicographiae historiam; partim ut tam recentia vocabula latina quam depra- 
vatas antiquorum formas (mediam quam dicunt latinitatem) proponeremus, slve quae 
esset eorum origo demonstrare possemus, sive ad doctos homines majore et materiae uber- 
tate et ingenii acumine subornatos res nondum illustr atas referre nos oportuerit. Saepius 
vero, quae nostra esset sententia per ipsam formarum seriem vel alia quadam ratione 
perspicua indicantes, rem dubiam dijudicandam lectorum arbitrio permittere satis habuimus. 
Asterisco praefixo eos quidem insignivimus operis nostri articulos, quorum primae sin- 


* 


Hn 


gulorum quorumque formae neque apud Ducangium (sive in Adelungii glossario manuali) 
neque in Breviloquo, permagnae quondam auctoritatis libro, neque in Kirschii Cornu 
copiae reperiuntur; sed nota illa carent non paucae formae novae in medio contextu 
articulorum collocatae, quas quum in literas digestae ordinem suum tenere deberent neque 
praecipuo quodam loco ponere neque relegatis ad capita lectoribus conspieuas facere 
potuimus. 

Quamvis autem in hoc opere lingua latina loco et dignitate quasi prior sit ger- 
manica, tamen haec, ut fieri solet in lexico latino-germanico, vocabulorum ex lpsa con- 
gestorum mole in universum longe exsuperat illam. Quae quidem vocabula germanica, — 
quorum multa, etiamsi non potuernnus quin diversis loeis iterum iterumque eadem re- 
peteremus, tamen ob' variantium formarum novitatem doctorum cura et attentione haud- 
quaquam indigna sunt, — partim ad Superioris, partim ad Inferioris Germaniae, partim 
ad Belgicae dialeetos pertinent; minore tantum numero adsunt Anglosaxonica, quae non 
recepimus praeter quam ubi verba latina in glossis cum iisdem conjuncta hoe postulare 
viderentur. Ceterum multa quidem glossaria, in his pleraque manu scripta Moguntiaca, 
quae ex regionibus Inferiori Rheno adjacentibus earumque confiniis originem ducunt, 
tum propter pristinum quem ex eommutationis lege et ordine consonantes mutae in iis 
servaverunt locum et statum, tum propter peculiaria quae in iis reperiuntur vocabula, 
ad Inferioris magis quam ad Superioris Germaniae dialectorum naturam delabuntur ; sed 
non pauca quoque alia, in quibus Superioris ut ita dicamus linguae integritas minus corrupta 
est, m his Zeningeri lexicon. germanico-latinum. ex anno 1482 et Gemmae quae vocan- 
tur, archetypa aut in-septentrionalibus Germaniae partibus aut in Belgica esse con- 
scripta passim sparsis quibusdam hujus originis notis et vestigiis, Interdum etiam erro- 
ribus et peccatis testantur. Omnino enim hujusmodi vocabula a veteribus lexicographis 
perperam intellecta medii aevi glossaria' monstrorum instar pervagantur quasi ae circum- 
volitant, aliis atque aliis formarum portentis tam dirum in modum propagata, ut et nostra 
aetate homines docti linguarum "germanicarum vel peritissimi illorum deformitate saepius 
in errorem indueti sint. Ea autem verba, quae dialectorum in Superioris Germaniae 
morem perductarum indolem omnibus numeribus integram exhibentia tantum difficultatis 
non habent, praesertim ex decenni sexti saeculi glossarüs cum delectu recepimus. Quae 
omnia quum ita sint, speramus fore ut eo quod multis glossariis aut per incuriam ne- 
electis aut penitus ignotis nune primum simus usi, in universum ad varias priorum tem. 
porum dialectos accuratius et rectius cognoscendas haud exiguum momentum attulise 
videamur. Etiam diversa, licet complicata saepius et incondita ratio, qua m singulig 
nonnullorum operum iterum iterumque retractatorum editionibus eadem vocabula varian- 
tibus literis scripta sunt, saepenumero non solum doeet, quemadmodum per illa saecula 
singulae literae in vocabulis scribendis fuerint adhibitae, sed etiam multo majoris mo- 
menti rem indicat, quomodo scilicet variis temporibus ae diversis in locis ipsa verbo- 
rum appellatio variaverit. 

Iam ex iis quae modo exposuimus intelligi potest, quid sit quod amplius in con- 
fidendo hoe glossario nostro intenderimus: primum quidem ut quae nune reperiuntur 
glossaria glossarumque corpora tum ad medii aevi latinitatem tum ad varias dialectos 
germanicas pertinentia suppleremus et quatenus fieri posset emendaremus, ita ut iis 
maxime, qui posthae glossarum corpora adhue ignota venturi et tractaturi essent, grata 
ut speramus et bene composita doctrinae praesidia opus nostrum praeberet, ex quo qui 


IT 


linguarum a latina oriundarum cognitioni operam dedermt minorem tantum fructum per- 
cepturos esse non ignoramus. 

Deinde quamvis haudquaquam mobis in animo fuerit, ut quomodo per infima 
medii aevi saecula progressa et amplificata sit latinae et germanicae Imguae lexicogra- 
phia enarrantes absolutam ejus historiam hoe libro complecti conaremur, tamen nos id 
egisse jam supra diximus, ut aliis ad rem tam gravis momenti aliquando efficiendam rerum 
materiam suppeditaremus ejusque speciem ac formam primis quasi lineis designaremus. 
Quod quidem ad effectum adducere quum valde nobis esset i optatis, factum est, ut 
compluribus locis non solum leves varietates, sed etiam errata typographica ex editio- 
nibus quibusdam reciperemus, nulla alia de causa nisi ut has talibus notis magis per- 
spieue insipgniremus, praesertim si in libris bibhographicis earum. nomina non essent 
commemorata. Licet enim extremis decimi quinti et primis decenni sexti saeculi decen- 
niis glossaria quaedam haud magnis spatiis imterjectis terum iterumque edita sint, tamen 
ex nonnullis eorum editionibus perpauca tantum reliqua sunt exempla, haud seimus an 
eam ob causam quod pauciora omnino typls sunt exscripta. 

Denique quum illorum temporum glossaria, ut inter omnes constat, vera essent 
lexica ideoque variarum rerum, quae ad illius aetatis hominum vitam pertinerent, per- 
magnam copiam definiendo aperirent, ab hoc opere nostro neque id alienum esse arbi- 
trati sumus, ut exploraturis quales fuerint et quomodo gradatim adoleverint medi aevi 
populorum cultus atque eruditio, spieilegio quasi faeto ea, quae ipsi alicunde sibi com- 
paraverint, ex glossarnüs hoc loco traetatis augendi et explendi facultatem daremus. Im 
his enim ut in speculis, licet imagine subinde obscurata, cernitur et quid de rerum 
natura veteres senserint et quae eorum fuerit vita privata, quum mon solum inordinata 
et turbida antiquitatis naufragia, tum ad rerum gestarum menioriam tum ad fabularem 
naturalemque historiam spectantia eademque eum iis, quae postea hommes aut veritatis 
studio ducti aut superstitione quadam occaecati nova exeogitavermt, promiscue confusa 
in his libris nobis occurrant, sed quum etiam multa alia, quae ad vitae usum fruetuosiora 
sunt, de majorum nostrorum re familari et supellectili, de eorum vestimentis et textis, 
artibus et instrumentis, magistratibus et dignitatibus, republica et commercio, diebus 
festis, udis ae similibus memoriae prodita ibidem reperiantur. Quae talium rerum mo- 
numenta una cum ills utriusque linguae opibus ad. rem nostram referendis, quae in 
bibliothecis publicis aeque atque in privatorum hominum manibus adhuc abdita latent, 
8i quis omnia in solidum et integrum corpus colligere animum inducat, hoc propositum 
nullo modo peragere poterit nisi si multorum in communi opere confieiendo sociorum 
auxilio sublevatus non paucos annos in magnis voluminibus conscribendis consumserit: 
nos autem paullo faciliorem aditum dedisse ad illorum thesaurorum nonnullos ac rerum 
quae lisdem contieantur haud levia exempla ostendisse satis superque habemus. Glos- 
sas ad naturalem historiam pertinentes prae aliis multas collegimus, primo loco plantarum, 
deinde animalium, tum etiam fossilium atque omnium quae terra caeloque fiunt, denique 
morborum et medicamentorum appellationes. In ipsis autem hujusmodi rebus denomi- 
nandis monumenta antiquissima saepius cum infimis mirum in modum conveniunt, ut 
exempli gratia in plantarum appellationibus fontes ex quibus Graffius hausit cum 
Tabernaemontano, vel glossae quae Frutices (Sumerlaten) dieuntur eum glossario Nori- 
bergensi ex anno 1482. | 

Ceterum quomodo operis nostri fontes inter se invicem cohaereant, infra expo- 


IV 


^ 


nemus, ubi de singulis accuratius nobis referendum erit; hoe loco de eorum origine ac 
natura im universum pauca lectoribus praecipere nobis liceat. 

8i quidem glossariorum, quae non inferioris quam decimi sexti saeculi sunt aetatis 
radices odoramur et investipamus, primas jam apud comicos, grammaticos et posteriores 
quosdam scriptores Romanos, alias apud nonnullos rerum ecclesiasticarum auctores, plu- 
rimas apüd Isidorum ejusque interpretes invenimus. Inter hos et Papiam, qui per 
vastam suam graeca hebraeaque farragine auctam paullatim. vocabulorum copiam sae- 
culo undecimo potissima initia posuit omnium, quae sequentes lexicographi confecerunt, 
media intersunt multa eademque maxime varia, quorum, tanquam validissimorum in 
medii aevi latinitate vivis quasi incrementis augenda, nonnulli a quibus nostra aetate 
talia collecta sunt, ut Maius et alii, immodiei aestimatores exstiterunt. Crebrius quam 
Papias im glossarüs saeculi quinti decimi praedicatur quidem et appellatur Ugueio 
(Hugutio, Huguicio), qui ducentis ferme annis post illum librum suum conscripsit; sed 
revera eadem magis nituntur aüctoritate et doctrina Ioannis de Ianua, qui amborum 
sane sapientiam in opere suo conficiendo compilavit. Ab his plane diversum ac proprium 
quendam locum et ordinem tenent aliquot glossaria latino-germanica ex illo glossematum 
corpore nata, quod amplius centum annis. ante Papiam collegisse dicitur Salomon 
Episcopus, eodem fontium genere usus ae postea ille; discrimine autem non aeque de- 
finito ab iis separandae esse videntur tam veteres illae glossae germanicae, quae jam multo 
ante Papiam et ad sanctas literas illustrandas et ad alios quosdam libros explicandos con- 
seriptae sunt, quam glossariorum ea, quae ad historiam naturalem spectant, pariter 
pauca illa, 1n quibus res philosophicae, rarius etiam juridicae et theologicae tractantur. 

Bub finem quarti decimi saeculi ad eam quae tum erat latinorum verborum copiam 
permulta aecesserunt nova vocabula, quae latinae stirpis atque indolis speciem quandam 
prae se ferentia peculiares sane, immo ridieulas saepissime formas induerunt. Quae qui- 
dem vocabula, magna saltem ex parte in terris quae Rheni adjacent capitibus oriunda 
ac adverso flumine usque in Alsatiam dilata, postremum typis exscripta et in alias Su- 
perioris Germaniae regiones magis magisque divulgata, amplius centum annis post alteram 
de imtegro novorum vocabulorum progeniem quasi pepererunt, quo tempore professores 
in academiis germanicis et optimorum latinitatis auctorum studio dediti sermonem lati- 
num ad pristümam integritatem revocare Jam inceperunt et graecae etiam linguae scien- 
tiam paullatim consecuti sunt. 

Quinti et sexti decimi saeculi glossariorum sunt compluria genera ae species, ex 
quibus inter diversas lexicorum latino-germanicorum in literas digestorum formas longe 
frequentissimae sunt quae dicuntur V ocabularii ex quo et Gemmae (Gemmae 
gemmarum, Gemmulae) Quod ad illos attinet, singularum quarumque quibus crebro 
retractati prodierunt editionum aliquot exempla tam manu scripta quam typis exseripta 
nobis conservata sunt; hae autem, quarum inferiori illa qua sine dubio exortae sunt aetate 
plura typis exscripta esse videntur exemplaria, ordine quidem in quem vocabula sunt re- 
dacta multo minus quam illi secum discrepant, sed maximam exhibent dialectorum ger- 
manicarum varietatem, quae ut inde a Batavorum insula adverso Rheno usque in Superio- 
rem Germaniam continua serie inter se cohaerentes in usu fuerunt, singulae deinceps im 
singulis Gemmis adumbratae reperiuntur, in his praecipue dialeetus Rhenana: quippe 
enim in oppidis Rhenum Superiorem adjacentibus sexti decimi saeculi initio hujusmodi 
glossaria iterum iterumque brevibus intervallis edita esse constat. Ceterum ex quibusdam 


NÉ 


utriusque formae glossarüs in unum corpus confusis conscriptum esse arbitramur librum 
qui in ordine nostro est sexagesimus octavus, dum horum lexicorum latino-germanicorum 
nonnulla, praesertim scripta quaedam Moguntiaca, in numero eorum glossariorum quae 
proprie dieuntur ,Vocabularii ex quo* reponenda esse non censemus, ab hisce ommibus 
autem penitus segregandum opinamur librorum nostrorum septuagesimum sextum, cui 
quae sint propria, quae cum alis codicibus communia, infra commemorabimus. 

Deinde lexieon latimo-germanicum in literas. digestum, quod vocatur Verilo- 
quus sive Vocabularius predicatorum vel praedicantium, (codicum nostro- 
rum sexagesimum quintum), secundum ea quae Iodocus Eychman de Calwe, philosophrae 
doctor et orator a sacris, in academia Heidelbergensi de lingua utraque disseruerat, sub 
finem quinti decimi saeculi à Ioanne Melber de Gerolezhofen ex diversis congestum et 
confusum, tum autem multis editionibus quae haud parvam dialecti m Superiori Ger- 
mania usitatae praebent varietatem intra paucos annos repetitum, et ob singularem qua 
vocabula latina disposita sunt rationem, et ob magnam germanicarum glossarum quibus 
eadem explicantur copiam, inter diversa horum glossariorum genera peculiari quodam 
loco dignum esse existimamus. 

Vocabulorum, tam latinorum quae ad infimam aetatem pertinent, quam germa- 
nicorum quae rarius tantum occurrunt, multo major ubertas quam in antecedentibus 
lexicorum generibus reperitur in glossariis germanico-latinis, ipsis quoque in literas digestis, 
quae dicuntur Vocabularii theutonicum ante latinum. Hujus generis duae 
imprimis sunt species, quarum alterius ejusdemque frequentioris (libri septuagesimi quinti 
in ordine nostro) complures ad usum vocavimus editiones, quae quum singulae deinceps 
increscentem. verborum perperam intelleetorum aut penitus depravatorum habeant mul- 
titudinem, à primitivo quodam libro quem hodie ignoramus profectae esse omnes videntur. 
Alterius speciei, quae cum altera magnopere discrepat, non praesto nobis adsunt nisi 
duo exempla: librorum nostrorum vicesimus secundus 5, incorrupta Saxonicae dialecti 
puritate insignis, et quartus septuagesimus 1. e. Zeningeri glossarium anno 1482 editum, 
quod. eum duobus ejusdem auctoris glossariis latino-germanicis, et ipsis Noribergae eodem 
tempore emissis, non copulatum est. Ad haee denique accedunt nonnulla glossaria belgico- 
latina, quae in neutram speciem quadrant, in his Teuthonista, Inferioris Rheni potius 
quam Belgicae dialectum explicans, (codicum nostrorum centesimus quadragesimus septi- 
mus) quem praecipue ex Huguicionis opere exortum esse ipsius libri praefatio docet. 

Quartum gen.s est eorum glossariorum latino-germanicorum, quae, quia ex rerum 
diversitate in iis generatim disposita sunt vocabula, Voeabularii rerum appellantur, 
quamquam nonnulla eor. m ex libris primi generis origimmem habuisse indicat servatus 
in quibusdam capitibus literarum ordo. Quorum vocabulariorum is solus suas quasdam 
ac proprias, virtutes habet, qui primum conscriptus a Wenceslavio Drack permultis complu- 
rium editionum exemplis ad nostram aetatem delatus est, dum illud etiam Vocabularium 
latino-germanicum de homine &c. in LXII articulos distributum, quod Augustae Vin- 
delicorum apud Zainerum (anno 1478?) typis exscriptum in manus nostras non perve- 
nisse nobis aegerrime est, singulari saltem in quem res digestae sunt ordine a ceteris 
multum prone reliqui autem vocabulari tam vari sunt ac tantum inter se discrepant, 
ut singulos nibus usi sumus accuratius disponere non possimus. 

Sui denique generis sunt glossaria illa ad philosophiam et naturalem historiam 
spéetantia, de quibus jam supra commemoravimus. 


VI 


Quum autem non dubitemus fore quibus haud prudenter fecisse videamur, quod 
quum haec omnia atque hujusmodi alia conferremus et 1n unum confunderemus, in latino- 
germanicis maxime glossis colligendis tractandisque nos contmuerimus, quae in hae 
nostra continentia secuti simus brevibus exponemus. Primum jam in universum nobis 
ijuncta esse videbatur necessitas, ut certas quosdam fines ae terminos nobis constituere- 
mus in re, quae tam late patet, ut quousque ejus fines pertineant haud facile terminare 
queas; tum nos praeterire non potuit et maximi momenti esse et latissime diffusam eam 
ipsam mediae atque infimae latinitatis partem, quam sermonis indigenae vocabulis exph- 
cari vitae usus desideraverit; deinde quum non pauea verba neolatina atque eadem saepius 
insolentissime ficta, quibus germanica verterentur sive novae inferiorum temporum no- 
tiones exprimerentur, in communi monachorum sermone vitae quasi speciem quandam 
paullhisper imnduerent, factum est, ut crebro latina et germanica vocabula lucem mutuo 
sibi afferrent; huc accedit, quod aequalem m utraque lmgua curam non ipsi solum po- 
suimus, sed etiam multos eorum qui similibus ae nos se dediderint studiis parem in 
utraque ponere confidimus; denique id nos movebat, quod nova vel nondum apud omnes 
pervulgata materia rerum et copia, eujus aperiendae atque in lucem proferendae nobis 
facta esset potestas, maximam partem inesset in glossarüs utramque linguam tractantibus. 

Ad has principales operis nostri partes cetera ejus elementa paullatim aggesta 
quasi et adaggerata confluxerunt. Quorum potissimum corpus quum efficerent codices 
manu scripti in bibliotheca Moguntiaea asservati, ad cujus thesauros Külbius, humanis- 
simus eorum custos, cum singulari profecto comitate et facilitate aditum nobis patefecit 
nil mirum. quod dialeetus Rhenana, quippe quae in codicibus Moguntiacis praecipue re- 
periatur, in glossis germanicis nostro libro insertis haud ambigue praevaleat. Eorum 
autem glossariorum, quae magis incorruptam limguae Buperioris integritatem exhibent, 
non exiguam partem curae ef studio eorum, qui bibhlothecae Francofurtensi praesunt, 
nos debere grato animo interpretamur. 

Ceterum quamvis codices scripti, quo magis adhue incogniti sint atque inexplo- 
rati, eo magis mereantur ut diligentissime ad eos animum intendamus, tamen libri typis 
exseripti, quorum insuper multi raritate ilhs nihil cedunt, non minus digni esse viden- 
tur, quos accuratissime respiciamus, quia majori cum fide praestant ea quae 1psis con- 
tineantur atque eadem certa quadam forma quasi percutiunt, propter ipsam typorum 
constantiam potius quam quia exactiori quodam judieio examinata essent, antequam 
prelum subierint. Nam maxime miri, immo insani errores, qui in libris seriptis inter 
menda librariorum numerantur, in rerum certo compertarum 1ideoque veritatis laude 
commendatarum ducuntur numero, simulac tanta reperitur certorum et gravium aucto- 
rum multitudo, qui typis exscriptos non solum iisdem plane verbis profitentur atque 
pervulgant, sed etiam in scholis, si visum fuerit, pueris inculeant. Etiam in alus rebus 
tam ad literarum studia quam ad sacram doctrinam pertinentibus haec eadem quotidie 
accidere nemo est qui nesciat, sed — exempla sunt odiosa. 

Extremum illud est, ut moneamus nos ad excolendam et illustrandam etymolo- 
gices historiam ex ingenti quam reperimus mirarum atque insolentia notabilium rerum 
copia paucas tantum in opus nostrum recipiendas delegisse, praesertim tales nominum 
enodationes, quibus aut mutatum esset verbi cujusdam principium latinum aut addito 
glossemate germanico vitiosa subjecta foret notio. 


VORR ED E 


Da Hauptinhalt dieses Werkes bilden mehr oder minder ausführliche Auszüge 
aus handschriftlichen und. gedruckten lateinisch-deutschen Glossen und Glossarien von 
der ültesten Zeit bis zur Herstellung der Classicitit. Diese Auszüge verschmolzen wir 
hier zu Einem Glossar, bezeichneten jedoch, wo es nóthig schien, ihre Besonderheiten 
nach den einzelnen Quellen. Die meisten Glossarien gehóren dem 15 Jh. und den an- 
erenzenden Jahrzehenten an, also dem für beide Sprachen am Wenigsten bearbeiteten 
Zeitraume. Würe die Kenntniss desselben auch unser einziger Zweck gewesen, so hiütte 
dieser die Vergleichung früherer und die Anknüpfung spüterer Sprachdenkmüler uns 
schon zur Pflicht gemacht. Aber diess Mittel verdiente ebenfalls die Würde emes Zweckes. 
In vielen Beziehungen wüchst der Werth der Glossen mit ihrem Alter; doch empfangen 
oft auch die ültesten noch durch sehr spiüte Ergünzung und Derichtigung. Aus den 
Wórterbüchern nach dem 15 Jh. wühlten wir eine Anzahl lateinischer und deutscher 
Woórter aus, die entweder mit der ülteren Sammlung in Verbindung standen, oder eigenen 
Anspruch auf upsere Aufmerksamkeit hatten. 

Beide Sprachen sind als Selbstzwecke behandelt. 

Die lateinische steht jedoch im Vordergrunde, sowol durch die alphabetische 
Anordnung, als durch die auf sie bezüglichen Erlüuterungen und Synonymen der Ur- 
schriften. Auch nahmen wir mehrere rein lateinische Glossen auf, und einige von Sy- 
nonymen anderer lebender Sprachen, als der deutschen, begleitete; sei es wiederum, 
dass sie an sich, oder durch ihre Beziehung zw den lateinisch-deutschen Glossen, der 
Aufnahme und Beleuchtung werth erschienen. 

Einestheils galt es: in umfassenderem Maasse die Zahl und wechselnde Bedeu- 
tung der in jenen Zeitrüumen den lateinischen Sprachschatz bildenden Worter zu ver- 
zeichnen, somit auch Urkunden zur Geschichte der Lexikographie zu geben ; anderntheils : 
die lateinischen Neubildungen und Entstellungen (das sog. Mittellatem) darzustellen, 
mochten wir nun ihre Entstehung nachweisen kónnen, oder den DBesitzern bedeutende- 
ren Stoffes und Scharfsinnes noch unerklürte Thatsachen vorlegen. Oft begniigten wir 
uns, unsere Meinung durch die Reihenfolge der Formen oder durch andre dette ver- 
stindliche Mittel nur anzudeuten, die TONENE. aber unsern Lesern zu überlassen. 
Ein vorgesetzter Stern (*) zeichnet die Artikel, deren erste Formen sich bei Du Cange, 
resp. in Adelungs Glossarium manuale, sodann in dem einst vielgeltenden Dreviloquus 
und in dem reichhaltigen Cornu copiae von Kirsch nicht finden. Viele neue Varianten 
im Inneren der Artikel, deren alphabetische Stellung keine besondere Aufstellung (mit 
Verweisung auf den Hauptartikel) zuliess, entbehren jenes Zeichens. 

Trotz des Vorrangs des lateinischen Sprachstoffes überwiegt im Ganzen die Masse 
des deutschen, wie sich bei einem lateinisch-deutschen Worterbuche erwarten lisst. 


VIII 


Die unvermeidlichen Wiederholungen deutscher Wórter gewinnen nieht selten durch 
neue Varianten selbststindiges Interesse. Sie sind theils hochdeutsch, theils nieder- 
deutsch und niederlindisch, ein kleinerer Theil angelsüchsisch, bei dessen Aufnahme 
der lateinische Bestandtheil der Glosse massgebend war. In vielen Würterbüchern, 
namentlich den Mainzer Hss., die vom Niederrhem und semen Grenzgebieten stam- 
men, neigt sich Lautstufe und Wortvorrath vom Hochdeutschen zum Niederdeutschen. 
Aber auch mehrere reiner hochdeutsche, darunter die Gemmen und das deutsch-lateinische 
Woórterbuch Zeningers von 1482, verrathen ihren Ursprung aus Norddeutschland und: 
Niederland oft durch Einzelheiten, auch durch Missverstündnisse. Letztere spielen über- 
haupt in der alten Lexikographie eine ungeheuerliche Rolle, oft durch immer neue Miss- 
geburten sich fortpflanzend und selbst die tüchtigsten Germanisten der Gegenwart irre- 
leitend. Die rein oberdeutsche Mundart haben wir vorzüglich nach Würterbüchern des 
16 Jh. eklektisch aufgzenommen. Die Mundartenkunde der früheren Zeit überhaupt 
wird aus den bissher theils verschollenen, theils noch unbekannten Vocabularien, die 
wir benutzten, manchen Vortheil ziehen. Selbst der, freilich oft verworrene, Wechsel 
der Schreibung in den verschiedenen Redaetionen und Ausgaben einzelner Werke ist 
in vielen Füllen nicht bloss von graphischem Interesse, sondern zeigt auch den wich- 
tigeren Wechsel der Aussprache nach Zeit und Orte an. 

Aus dem Vorstehenden ergeben sich einige weitere Zwecke unseres Glossars, zu- 
nüchst die Ergünzung und eventuelle Berichtigung der vorhandenen mittellateinischen 
und (m weiterem Sinne) deutschen Glossarien und Glossensammlungen. Namentlich den 
künftigen Entdeckern und Bearbeitern der letzteren mag unser Werk als Hand-. und 
Hülfs-wórterbuch dienen. Geringer.wird der Ertrag für die Kunde der romanischen 
Sprachen ausfallen; viele mlt. Formen stammen aus Italien. 

Eine Geschichte der latemisch-deutschen Lexikographie wollen wir nicht geben, 
wol aber, wie schon bemerkt, Stoff und Andeutungen zur Lósung dieser wichtigen 
Aufgabe. Dieser Wunsch veranlasste uns auch, hier und da. an sich werthlose Varian- 
ten, ja blosse Druckfehler einzelner Ausgaben aufzunehmen, nur um letzteré zu kenn- 
zeichnen, zumal wo solehe in bibliographischen Handbüchern nicht genannt sind. 
Trotz der zahlreichen Ausgaben einzelner Vocabularien, die sich am Ende des 15 und 
am Anfange des 16 Jh. in kurzen Fristen folgten, haben sich doch mehrere derselben 
nur noch in einzelnen Exemplaren erhalten, vielleicht weil deren Zahl von Anfange 
nur gering war. 

Bekanntlich waren die alten Wórterbücher eigentliche Lexika und enthielten 
somit eme Menge von Realien. Die Bildungsgeschichte des Mittelalters hat in ihnen 
noch manche Nachlese zu halten. Sie spiegeln, wenn auch nicht im Zusammenhange, 
die Weltanschauung, wie das Privatleben der Vorzeit ab. Chaotische Trimmer antiker 
Geschichte, Sage und Naturkunde mischen sich mit neuen Errungenschaften der Er- 
kenntniss und des Wahnes. "Thatsüchlicheren Werth haben ihre Mittheilungen über 
Haushalt und Hausrath, Kleider und Kleiderstoffe, Gewerbe und Werkzeuge, Aemter 
und Wirden, Gemeinwesen, Verkehr, Feste, Spiele u. s. w. der alten Gesellschaft. Eine 
vollstindige Sammlung dieser Zeugnisse, sowie auch der bissher noch in Bibliotheken 
und Privatbesitze verborgenen Sprachschiütze unserer Kategorie ist eine nur in einer 
Reihe von Jahren und Folianten lósbare Aufeabe vieler verbündeten Krüfte. Wir müs- 
sen uns bescheiden, einen Theil der Vorrathskammern zugünglicher gemacht und nicht 


IX 


unbetrüchtliche Proben ihres Inhaltes gegeben zu haben. Verháltnissmüssig am Reich- 
liehsten stellten wir naturgeschichtliche Glossen zusammen, besonders Namen der Pflanzen, 
demnüchst der Thiere, endlich auch der Minerahen, der Exrscheimungen am Himmel 
und auf Erden, der Krankheiten und der Heilmittel. Eben hier reichen oft ülteste und 
neueste Zeit einander die Hand, wie z. B. Pflanzennamen in Graffs Quellen und bei 
Tabernamontanus, in den Glossen der Sumerlaten und im Nürnberger deutsch-lateini- 
schen Würterbuche von 1482. 

Wir werden der wechselseitigen Beziehungen unserer Quellen weiter unten im 
Einzelnen gedenken; einige allgemeine Bemerkungen mógen hier ihre Stelle finden. 

Suchen wir nach den Quellen der herwürts biss ms 16 Jh. reichenden Vocabu- 
larien, so finden wir die ültesten schon in den Lustspieldichtern, Grammatikern und 
einigen spüteren Schriftstellern Roms, sodann in einigen Kirchenviütern, und vorzüglich 
in Isidor und seinen Glossatoren. Zwischen diesen und Papias, der mit seinem 
durch griechischen und hebrüischen Woórterwirrwarr allmülheh angeschwollenen Vor- 
rathe im 11 Jh. die Hauptgrundlage für die spiteren Lexikographen bildete, liegt eine 
bunte Reihe von Mittelghnedern, deren Bedeutung für die naturwüchsige Latinitit von 
neueren Sammlern, wie Mai u. A. oft weit überschützt wurde. Hiüufiger, als Papias, 
wird Uguceio (Hugutio, Hugwicio), der 200 Jahre spüter schrieb, in den Würter- 
büchern des 15 Jh. eitiert, obgleich sie noch mehr auf Ioannes de Ianua fussen, 
der sein. Werk aus jenen Beiden compilierte. Eine über 100 Jahre vor Papias aus 
verwandten Quellen geschópfte Glossensammlung (angeblich) des Bischofs Salomon 
(Salemon, Salamon) stiftet eine eigenthümliche Reihe lateinisch - deutscher Glossarien; 
vgl u. a. Raumer Einwirkung des Christ. S. 128 ff. Mehr und minder gesondert stehn 
die schon lange vor Papias entstandenen deutschen Glossen zu einzelnen Schriftstel- 
lern und zur Bibel; sodann die naturwissenschaftlichen Glossarien und einige philo- 
sophische, mitunter auch juristische und theologische. 

Mit dem Ende des 14 Jh. kommt eine grosse Zahl neuer lateinisch gestalteter 
Wórter von besonderem, oft humoristischem Geprüge zu dem alten Vorrathe, deren 
Heimat, wenigstens theilweise, im den Niederlanden zu suchen ist. Sie wandern rhein- 
aufwürts biss ms Elsass, um sich endlich durch den Druck mehr in den hochdeutsch 
redenden Gebieten zu verbreiten. Ueber hundert Jahre spiter, wo schon die Herstel- 
lung der Classicitiit aufdümmert und die griechisehe Sprache den deutschen Professo- 
ren bekannter wird, erzeugen diese noch eiümal eine Brut neuer Würter. 

Die Vocabularien des 15— 16 Jh. theilen sich in mehrere Gattungen und Arten. 

Die zahlreichsten Arten der alphabetischen lateinisch-deutschén "Würterbiicher 
sind die Vocabularii ex quo und die Gemmen (gemmae, gemmae gemmarum, 
gemmulae) Die ersteren erschienen in vielen Redactionen, die uns theils in Hand- 
schriften, theils in Drucken erhalten sind. Die spiter entstandenen Gemmen wurden 
vermuthlieh in stürkeren Auflagen gedruckt, weichen aber viel weniger in der Anord- 
nung von einander ab; dagegen zweigen sich ihre deutschen Mundarten von der rein 
niederlindischen durch die rheinischen biss zur oberdeutschen ab. Am Oberrhein 
folgten sich ihre Ausgaben zu Anfange des 16 Jh. in kurzen Zwischenrüumen. Eine 
Verbindung dieser beiden Arten finden wir in unserer Nr. e Mehrere lateinisch- 
deutsche Wórterbücher, namentlich unter den Mainzer Handschriften, gehüren nicht 
zu den eigentlichen Voec. ex quo. Von allen diesen verschieden ist unsere Incunabel 


DiErENBACH GnossaniUM eo 


X 


Nr. s, über deren Besonderheiten und anderweitige Berührungen wir unten berichten 
werden. 

Gegen Ende des 15 Jh. erscheint der alphabetische lateimiseh-deutsche, V ari- 
loquus oder Vocabularius predicatorum (predicantium), von Joh. Melber de 
Gerolezhofen nach den Vortrügen des Doctors und Predigers lodocus Eychman de 
Calwe (Calw) in Heidelberg compilert (unsere Nr. es in schnell einander folgenden 
Ausgaben, deren oberdeutsche Mundart bedeutend wechselt. Ihre Anordnung und sehr 
reichliche deutsche Glossierung stellt sie als eme besondere Gattung dar. 

Vielfach reicher an neulateimischen und an besonderen deutschen Wórtern, als die 
vorstehenden Gattungen, sind die, ebenfalls alphabetischen, deutsch-lateinisehen Würter- 
bücher (Vocc. theutonicum ante latinum) in zwei Hauptarten. Die hüufigste 
(unsere Nr. :5) ist in mehreren Ausgaben vorhanden, in welchen eine Stufenleiter von 
Missverstündnissen und Entstellungen auf eme uns unbekannte Urschrift deutet. Die 
andre, sehr abweichende, Art kennen wir nur aus unsern Nrr. ?22 und z. Jene hat 
rein niederdeutsche Sprache, letztere 1st Zeningers Woórterbueh von 1482, das mut 
zwei gleichzeitig und ebenfalls in Nürnberg erschienenen lateinisch-deutschen Wórter- 
büchern von Zeninger nicht nüher zusammenháüngt. Zu keimer dieser beiden Arten 
gehóren einige niederlündisch-deutsche Wrterbücher, namentlich der mehr nieder- 
rheinische Theutonista (unsere Nr. u:), dessen Vorrede lfuguicio (samt dem Ca- 
tholicon) als Hauptquelle nennt. 

Eine vierte Gattung sind die latemisch-deutschen Vocabularii rerum, nach 
Kategorien geordnet, in welchen mitunter die erhaltene alphabetisehe Anordnung 
einzelner Abschnitte auf Ursehriften unserer ersten Gattung deutet. Ihre verbreitetste 
Art ist der im verschiedenen Ausgaben erhaltene von Wenceslaus Brack. lm 
Uebrigen sind sie sehr mannigfaltiger Art, so dass wir die von uns benutzten nicht 
schürfer gruppieren kónnen. Eigenthümliche Anordnung hat das, uns leider nicht zur 
Hand gekommene, (1478?) bei Zainer zu Augsburg gedruckte Vocabularium latino- 
germanieum de homine &c. in 62 articulos distributum. fol. 

Besondere Gattungen bilden die schon erwühnten philosophischen und 
naturwissenschaftlichen Glossarien. 

Unsere gróstentheils beobachtete Beschrünkung auf lateinisch-deutsche Glossen 
bedarf vielleicht einiger Rechtfertigungsgründe. Ei solcher liegt im der allgemeinen 
Nothwendigkeit einer Besehrünkung auf dem fast schrankenlosen Gebiete. Ein andrer 
in der Wichtigkeit und Verbreitung gerade desjenigen lateinischen Wortvorrathes, dessen 
Glossierung durch lebende Landessprachen zum Bedürfnisse wurde. Eine Anzahl neu- 
eee. oft sehr willkürlich gebildeter Wórter, durch welche einheimische über- 
setzt und moderne Degníffe ausgedrückt wurden, gewannen in der lateinischen Ver- 
kehrssprache der Mónche w. A. eim zeitweiliges bap So geschieht es, dass lateimische 
und deutsche Wórter sich oft wechselseitig beleuchten, wozu denn unsere beiden Sprachen 
gleichmiissig zugewandte 'Theilnahme kommt, die wir auch bei vielen Strebensgenossen 
voraussetzen' dürfen. Endlich bestimmte uns der Umstand, dass der gróste Theil des 
neuen oder wenig bekannten Stoffes, den wir mittheilen konnten, in zwiesprachigen 
Wórterbiüchern niedergelegt war. : 

Um diese sammelten sich die übrigen Bestandtheile unserer Arbeit. Da sich ihr 
Hauptstock aus den Handschriften der Mainzer Bibliothek bildete, die uns ihr Hüter, 


XI 


Herr Dr. Külb, mit unschützbarer Güte zugünglich machte, so wiegt in unseren hoch- 
deutschen Glossen die niederrheinische, dort vorzüglich vertretene, Mundart vor. Für 
einen bedeutenden Theil der reiner hochdeutschen Vocabularien simd. wir der Verwal- 
tung der hiesigen Bibliothek verpflichtet. 

Wenn einerseits die Handschriften als die am Wenigsten bekannten Quellen 
grüsseren Anspruch auf Beachtung haben, so dagegen die (überdiess oft gleich seltenen) 
Druckschriften dureh die Wührung ihres Inhalts. Dieser erhült durch den Druck — 
weniger durch genauere Prüfung vor dem Drucke — ein bestimmtes Geprüge; und 
selbst der tollste Irrthum, der in Handschriften nur als Schuld des Sehreibers auftritt, 
wird zur geschichtlich berechtigten "Thatsache, sobald er gleichlautend von so vielen 
Zeugen verkündigt und fortgepflanzt, nóthigenfalls den Zuhórern auf den Schulbiünken 
eingeblüut wird. So geht es ja auch in andern Gebieten des Wissens und des Glau- 
bens — exempla sunt odiosa! 

Schlüsslich bemerken wir noch, dass wir zur Geschichte der Etymologie nur 
eine sparsame Auswahl aus der Menge vorhandener Curiosititen gegeben haben, be- 
sonders wo die etymologische Deutung die lateinische Grundform umwandelt und die 
deutsche Uebersetzung bestimmt. 
—; Jd 


Brevitatis et perspicacitatis causa eam in hoc libro inii rationem, quam futuram esse facilem 
ad intelligendum neque ullum ambiguitati relieturam esse locum confidenter sperem. Nam in adnotandis 
formis et lectionibus, quae voeabulo cuidam erant adserendae, syllabas pluribus communes non nisi posito co- 
pulandi signo indicavi, ut non solum parcus essem spatii, sed etiam id efficerem, ut singulae vocabuli partes, 
et quae immotae essent et quae possent mutari, facillime dignoscerentur. Ratio, quam scribae in libris 
et manu scriptis et typis excusis, quos quasi fontes habuimus, ad indicandam singularum vocabuli eujus- 
dam partium vel versiculorum continuationem inierunt, multo magis, quam nostra, ab usitatiori nostrae 
aetatis differt oculosque offendit. 

Quamquam mihi persuasum est, qui attento animo legat, eum facillime intellecturum esse, quid 
indieent signa, tamen non alienum puto verba quaedam apponere, quibus explicentur. 

Glossae, quae commatis inter se dirimuntur, aut ejusdem sunt dialecti a fronte indicatae aut 
singulas voces vel saltem partes earum habent communes. Quales partes supplendas ac repetendas 
linea simpliciter posita (-) significat; at duplex linea (-) indicat interrumpi versiculos. Si quis recte 
intelligere velit, quo modo vocabula commatis dirempta inter se cohaereant, is animum attendat e. 
g. ad v. bifores, ubi id vocabulum, quod praecedentia nullo posito commate excipit adjectiva ex 
superioris Germaniae dialecto deprompta, substantivorum cum illis conjunctorum ineipit seriem; 
item ad v. bidental, ubi ,en stede* ad tres quae sequuntur, ,dair* ad duas, quae hoc ipsum excipiunt 
vocabulum, ,sleyt* ad duas quae praecedunt referenda sunt glossas. Multis in aliis locis ista ratio clarius 
perspicitur. Nam si animum advortas ad v. elassis mox invenies omnes glossas, quae voci ,.der lut, com- 
matis interpositis adscriptae sunt, ad ipsum verbum pertinere principio collocatum. Si post vocabulum, 
signis ,o.« vel ,* quae significant sg, cum antecedenti conjunetum, comma ponitur, id documento 
est, etiam quod sequitur vocabulum ad illud esse referendum; sin vero semicolon, inde concludendum 
est vocabulum quod sequitur nullam eum antecedentibus habere conjunctionem. Si igitur animum ad- 
vortas ad v. facere, vocabula ,machen* et. ,dun*, commate inter se disjuneta, conjungenda esse et ad facere 
referenda facile intelliges. Nam si positum esset post machen semicolon, certe illa duo vocabula inter se 
non eohaererent. Alius generis exemplum est exstirpare; hac enim in voce signum 7, quod inter ,ruoten* 
€t ,wurzeln* intercedit, glossam wurzeln non nisi ad rnoten pertinere indicio est; nam si ruoten etiam ad 
reliquas quae sequuntur glossas esset transferendum, haud dubie ommibus illud adjiciendum esset. Quae 
dialecti (Ad. nd., similia) à fronte positae sunt significationes ad omnia vocabula vocabulorumve partes 
referendae sunt, nisi quae puncto posito sejunguntur. Si fontes indicantur, ex quibus hausimus, his ipsis 
dialecti, quibus usi sunt scriptores, satis declarantur. Cui vero dialecto adseribenda sint voeabula eorumque 


XII 


formae indicare non omisimus, nisi per se pateat. Cf. machen et maken, quorum alterum est dialecti in superiore 
Germaniae usitatae, alterum dialecti, qua incolae inferioris Germaniae loquuntur. Pari modo exitus .schafft. et 
-scap, lich, -liken inter se discrepant. Exitus -lich, qui est dialecti superioris Germaniae, etiam in libris dialecto 
inferioris Germaniae conseriptis (cf. Nr. 11), invenitur ob eamque «causam interdum ad vocabulorum 
stirpes, quae sunt dialecti inferioris Germaniae propriae, referatur necesse est. Quos nominavi exitus 
in textu distinxi, sed de consonantibus, a quibus vocabula incipiunt (e. gr. s et f in dialecto superioris 
Germaniae, z etv in dialecto inferioris Germaniae), conjunctim tractavi, unde factum esse puto, ut quae 
disserui faeilius possint perspici. Fontes Nrr. 14 et i2», quibus dialecti superioris et inferioris Germaniae 
maxime miscentur, ambabus rubrieis adscripsi. 

Ab initio libri fontes, ex quibus hausimus, numeris et signis diligentissime indicandos esse pu- 
tavi; in posteriore vero ejus parte eos apponere omisi, nisi adnotandae essent formae, ad quas legen- 
tium animos advortendos esse censui. Unde factum est, ut quae,in textu sunt posita facilius et com- 
modius possint legi. Signa et numeri, quibus fontes indicavi, ad ommia quae praecedunt referenda sunt 
voeabula eorumque partes, nisi punctis positis intercipitur eorum series. Sed si adnotavimus dialectum, 
illa signa ad ea tantum vocabula vel partes pertinent, quae signis ,o.4 vel ,7* inter se conjuncta sunt. 
Vocabula Germanica, quorum fontes non indicavimus, sunt saeculi quinti et decimi aut temporis proxime 
antecedentis vel sequentis. Quae eorum ex dialecto inferioris Germaniae desumpta sunt, ea libris manu 
scriptis, qui Moguntiae asservantur, debemus. Eandem vim habent et signa ,,&c.* et ,,s/m.*, quibus post 
fontes veterrimae superioris Germaniae dialecti (ahd.) citatos non nisi vocabula et formae ejusdem dialecti 
subintelliguntur. 5i sola litera, à qua vocabulum quoddam incipit vel ejus pars, scripta est adposito 
puncto, eandem, quam habet ab illa incipiens vocabulum proxime antecedens, intelligi cupiam formam. 

Signum ,£* quod distinguendum est a signis ,Z. q.* — id quod, vocabula quae sequuntur aut esse 
synonymorum loco aut ad vocem cui adposita sunt explicandum adjecta esse indicio est. 

Ab ordine alphabetico solito nonnullis in locis recedere eo coaetus sum, quod in plurimis libris, 
ex quibus vocabula medii aevi Latina desumpta sunt, literae, quibus vocabula exarantur, ipsique soni 
variant: sed in quibusdam haud penitus mihi ipsi constare potui. Nam semper in mediis vocabulis 
literae. eh et ph post e et p, in vocabulorum vero initio eh et k cum e, et ph cum f intermixtae inve- 
niuntur. Pari modo rh et r, th et t€, i et y, e et a vel c, u et v, w et v bis juxta scriptum vel u in- 
vieem se excipiunt. Sed ae et oe semper distinguuntur. Pro ti ante vocales posito, quod est in vocabulis 
Latinis, in plurimis libris scriptis ei invenitur. Sed nos plerumque ti dedimus. 

Nota ? signifieat plerumque er, interdum ir, ri, similia. Nota v indicaturi fuimus singulas prae- 
fixi formas vor. ver-, vir, alias, quae non nisi causis quibusdam intercedentibus literis expressae sunt. In 
libris typis excusis plerumque ver- scriptum est, at plurimi libri manu scripti nil nisi v- exhibent. Lite- 
ram à duplici puncto supra seripto, quae in plurimis libris (aeque ac ü in Nrr. 3, 4) vocalem u a con- 
sonante n discernit, ex codicibus in nostrum librum non transtulimus nisi ü et u inter se disjungenda 
erant. In libro manu scripto 1 omnes voeales punctis et lineis supra scriptis ita sunt distincta, ut non 
possit discerni, utrum soni simplices an pinguiores sint intelligendi. 

Plurina seripturae compendia ac signa satis superque sunt nota. Cf, Ad., ahd., nd., nl., ags.. mlt., 
alia, quae posita sunt pro hoch-, althoch-, nieder-deutsch, niederlándisch, angelsáchsisch, mittellatemisch alus. Neque 
quemque fugit, quam vim habeant signa mathematicis usitata. Signum : indicat vocabula, quae juxta 
posita sunt, quandam inter se habere communitatem; at »« positum est, ut verborum formae et signi- 
ficationes inter se aut mixtae aut permutatae esse intelligantur, quod saepissime occurrit maximique 


DE FONTIBUS. 


Quae de fontibus, ex quibus hausi, dicenda esse viderentur, in prooemio exposui. Qua ratione 
illi inter se aut cohaereant aut diserepent, testimonia et exempla indieabunt, qualia in pagina quaque 
hujus libri inveniuntur. Majorem singulorum congruentiam sequentibus paginis designavi. In ponendis 
numeris, quibus insigniti sunt libri, non potui sequi consilium quoddam, sed plurimos ortos esse casu putes. 
Me majusculis usum esse ad significandos libros manu seriptos nondum editos facile invenies. Sed eosdem 
adhibui i citandis libris typis exeusis ad indicandum eorum volumen, ex quo locos quosdam vel sin- 
gula vocabula attuli. Signis ,&e.* et ,5im.* (similia, quum posita sunt post numeros, indicari volui eos 


) 


XIII 


fontes, qui quoddam vineulo conjuncti sunt cum iis, quos numeri significant. In primis ,66 sc. legentium 
animos advertet ad Vocabularios ex quo, ,,5 &«.* ad libros scriptos Moguntiae asservatos (in quibus maxime 
memorabiles sunt 5, 6, 7), ,110 &.*^ ad Gemmas, quae insignitae sunt numeris 110, 132 et saepissime 6s. 
Si quando dialectus, qua libri et manu scripti et typis exeusi utuntur, non adnotetur, eam esse propriam 
superioris Germaniae putes. 


a) DE LIBRIS MANU SCRIPTIS 


(Nrr. 5—293 inveniuntur in bibliotheca, quae est urbis Moguntiae; adscripti sunt numeri, quos in illa habent libri.) 


1. Vocabularius rerum 4^, quem scriptum esse primis saeculi 15 annis veri simile est. In praefixo 
folio literis, qualis eodem tempore exarari solebant, est scriptum: , Vocabularius BA anto- 
nius anneberger*. Missus est ad me ex urbe Monaco. Cognationem quandam cum eo prae 
se ferunt 2, 1, 2, 3, 71, denique 3, 5^. 

2. Vocabularius rerum Fol. anno 1429 scriptus, priore tempore Gissae in Nebeli bibliotheca asservatus. C£. i. 

3. Vocabularius ex quo 4", cod. Nr. 136 sacrae Domus, quae est Francofurti, proprius. In primo folio 
praeter complures versus lingua Latina compositos etiam hi leguntur: 


Iusticia ist geslagent tot Castitas ist nyder geslagen 
Veritas dy leydet grosse not Luxuria regniret in allen tagen 
ffallaeia ist geporn Der (?) ist mit der werlde stat 
ffides hat den streyt verlorn Thu mir gut ich thu dir quat 
Pacieneia ist worden kalt. Hilf mir auff ich wirff dich nyder 
Ira cordium (?) ist manickvalt. Er mich so schend ich dich wider. 


Primum vocabulum estAaron, ultimum Zozima. Tum alio atramento aliaque manu scriptum est: 
A. d. 1476 obiit dom. Michael Rotel predicator cubitensis capellanus fraterni- 
atis publieus notarius. Orate pro anima ipsius. Et tandem pro domino 
Wentzeslao Scherffan plebano in kungswird &c. Quod in hoc et sequenti folio super- 
est spatii impletur nugis quibusdam Latina lingua conscriptis. Tamen in commemoranda anno- 
nae caritate vel fame a. 1477 orta mentio fit illius Scherffan in kungsward villa. Dialectus 
libri ita comparata est, ut more Saxonum vel Anglosaxonum liquidae literae transponantur. 
Cognatus est ei 4. 

Macer de herbis, Germanice, 12?. Quo in libro qui multis am latinis quam germanicis vel herba- 
rum descriptionibus vel medicorum praeceptis auctus Francofurti ad Moenum mihi obtigit, latinis 
herbarum nominibus, alia quidem ac librarii manu, saepius subjecta exstant vocabula bohemica; 
in plagula 279 legitur: anno 1394 die 12 mensis nouembris., 

5. Vocabularius ex quo ,latino-germanicus Hugwiconis" 4?, nr. 314. Hic liber quem se possedisse pro- 
fitetur Conradus Bernardi de Altauilla, cujus autem pars extrema in qua haec reperian- 
tur verba: , Explicit vocabularius finitus et completus sub a. 1414 feria 6 post 
festum s. luee per mosatulium (-ubum?) de maguncia*, prope eadem est ac libri 18, 
— et rerum disponendarum ratione et multorum verborum formis ad libros ?1 et 22 proxime 
videtur accedere. 

5». Vocabularius rerum, uno quidem volumine trenes cum libro antecedente, sed tam rebus quas 
continet quam literis quibus scriptus est ab eodem disjunctus, dum magnae cum libro 3 (cf. 1), 
quaedam cum libro 17 ejus sunt similitudines. In membrana huic libro affixa haec verba legun- 
tur: dem hoch geborná& fürstaBernhart vo gotes genadanMarggrauff zu badan 
mina genedigà herr&. In nomine Dm. Amen. ; quorum terminatio -an eo notabilior esse 
videtur, quod in ipso glossario nusquam occurrat; — in chartae linteae autem scidula inter 

varios literarum duetus ad faciendum calami periculum temere exarátos reperitur annus 1420. 

6. Vocabuiarius ex quo, 4^, nr. 305, scripsit Johannes firmaiss dewerstat a. 1440. ,Iste liber 
pertinet ad domum s. michaelis prope magunciam ordinis Carthusien.^ In hoc 
libello, eujus cognatio cum libris 74, 7e, 22 (23) multis in locis est conspicua, quum et magis in- 
corrupta Superioris linguae puritas et distracta diaedam vocalium latitudo (a saepius pro e) et 
vetusta. verborum scribendorum ratio (ht pro cht, à pro ij) jam in universum praevaleant, multo 


*- 


XIV 


ij; 


8. 


9r 


10. 


11. 


12. 


majorem dialecti latitudinem exhibent ea quae vocabulum rubrieus sequuntur, ab alio quodam 
atque antecedentia librario exscripta, cujus notae ft ef st aeque ae t et k vix ullo formarum 
diserimine inter se differunt. Duae desunt plagulae. 


Vocabularius ex quo, 4?, nr. 418, lepidis quidem compositisque literis sed mendosissime descriptus ; 


desunt quae verbum Succentor sequebantur omnia, sieut nonnulla ex iis quae ad vocabula C et 
S literis incipientia pertinent. Cf. 8, 18. 


Vocabuiarius rerum, 4^, nr. 261, ,Vocabularius bonus MCCLX vocabularius,^ compositus ex diversis 


glossariis vel nomina vel verba vel herbarum arborum avium vocabula in literas quaeque digesta 
seorsum continentibus. Simillimus est librorum 9 et 155 (v. infra), ad quos liber 17 prope accedit; 
— eum libris 7, 8», 90 (cf. 19) et :oo nostro libro non communia sunt nisi pauca quaedam ad 
peculiarem ejus indolem ac naturam spectantia. 


Vocabularius latino-zermanicus eodem volumine eum libro 8 conjunctus, sed diversis literis ab alio 


quodam librario descriptus et additamentis per tertium quendam manu dispari adjectis locu- 
pletatus. Quamvis reperiantur, quae huie libro cum libris 8 et ;:9 communia esse videantur, 
tamen a reliquis omnibus longe distat, praesertim eo quod in ipso magis quam in ceteris Infe- 
rioris Germaniae dialectus dedo qn Deesse nihil videtur, licet verbum Quassare omnium lega- 
tur extremum. 


Vocabularius rerum, 4^, nr. 322, libri 8 similis eo quod pariter atque ille ex separatis glossariis com- 


positus est, dissimilis eo quod hae ejusdem partes non penitus singulae in literas sunt digestae. 
Literarum quidem elegantia nitet, sed multae plagulae desunt, nonnullae reperiuntur dilaceratae. 
Qui liber quamvis prioribus jam decimi quinti saeculi annis conscriptus esse videatur, tamen 
quae in eo occurrunt vocabula germanica, incorruptam usque Superioris linguae indolem sme 
ullo paene ut ita dieam Saxonicae dialecti colore et fuco prae se ferentia, jam pro pristina 
vocalium quarundam simplicitate diphthongos ostendunt, sequentium temporum quasi incrementa. 
Duae appendices (9 An. designatae) quae ad philosophicum genus glossariorum referendae sunt, 
aeque ae liber ipse ex eodem libro primitivo ex quo Conradi Voeabularius (v. infr. 155) origi- 
nem habent. Cf. 8 et 64. 


Vocabularius latino-germanicus, 4^, nr. 248. Prooemii haec sunt verba: Ad pleniorem — inue- 


nire. Liber ipse tribus partibus continetur: 1) Vocabulario latino-germanico in quo non pauca 
latinorum vocabulorum glossis germanicis destituta.sunt; — quae verbum Piaeulum sequuntur 
non eadem qua antecedentia manu exscripta sunt. 9) Vocabulario graeco-latino eujus vocabulis 
Germanica nonnunquam subjecta sunt glossemata. 3) Vocabulario hebraico-latino. Totius libelli 
extrema verba haec leguntur: Iste hib est frm cartusien sti michahelis prope mo- 
gunceiam. Cf 19. 


Lateinisch-niederdeutscher Vocabularius: glossarium Durs enda sub eodem tegumento cum libro 
- 10 conglutinatum, sed ab alio atque hic librario exscriptum, padxpallido quidem atramento, idem- 


que plagula una (Voluntas — Zea) destitutum, terminatur in his verbis: Explicit vocabula- 
rius finitus vtilis et bonus a. d. 1420 &c. Redde me iohanni brumer qui me 
scripsit a principio ad finem. Vocalium in hujus glossarii vocabulis germanicis adhibi- 
tarum singularis ratio ad Batavicae (nl.), imprimis Belgicae linguae proprietates in libris 116 et 
1:9 obvias prope accedit, magis autem Westfalicae dialeeti memoriam affert. Ceterum in hoc 
nostro libro pariter atque in illis libri 23 partibus, quae a secundo quodam librario scriptae sunt, 
acewrate distinguuntur syllabae vor- et ver, quae in reliquis libris manu scriptis plerumque uno 
eodemque signo (yv) promiscue denotantur. 


Vocabularius !atino-germanicus biblicus 4^, nr. 238, et ob praefationum congruentiam , et ob glossa- 


rum Germanicarum haud infrequentem defectum et ob additum hebraico- depen Em prope. 

compar est libro 10, perinde atque hie tam cum libro 13 similitudine quadam conjunctus, quam 

a reliquis omnibus hujus generis Vocabulariis natura sua plane diversus. Voeabulis latinis apposi- 

tae sunt syllabarum notae, sed una deest plagula ad verborum litera P incipientium seriem ) pertinens. 
Libri 13 — 16 uno volumine (4?, nr. 280) comprehensi sunt. 


13. Vocabularius latino-germanieus, non solum rerum ordine et vocabulorum scribendorum ratione in- 


signis, sed propriam quoque et suam habens dialectum, quum glossarum germanicarum nonnullae 
ex parte, plures omnibus numeris induerint Inferioris linguae formam et proprietatem. Accedunt 


: j XV 


1) Voeabularius hebraico-latinus iu quo inter alia reperitur Thessalonica. 2?) Vocabularius graeco- 
latinus qui non modo vocabulis ut Bubuleus, vel formis ut Abba et verbo andros bis recepto 
notabilis est, sed etiam eo quod vocabulis latinis interdum tam Inferioris quam Superioris dialecti 
glossemata adjecta sunt et toti libello breve supplementum additum est. Cf. 12. 


14 (142. Tres hujus libri partes priores (1— 3) continent latinae linguae nomina (— wulpes), verba 


15. 


16. 
17. 


18. 


18b. 


19. 


20. 


9 


22. 


(— wtor) et particulas (— Vtinam) glossis, ad linguam Inferiorem prope accedentibus (halb 
nd.) passim instructa. Ad eundem librum pertinent 4) Vocabularius graeco-latinus. 5) Latinae 
quaedam dissertationes ad artem grammaticam spectantes quas sequitur Graecismus. 6) Pla- 
gula una in qua compositorum latinae linguae verborum nonnulla (Agere — Cingere) enumerata 
ae Superioris dialeeti vocabulis ornata leguntur. Notarum 14t, 14? sqq. usus ad eas et scriptu- 
rae et dialecti varietates referendus est, quae praecipue spectant ad verba in prioribus hujus 
libri partibus explicata. 

Voeabularius latino-germanieus, in quo res philosophieae tractantur (Abstraecio-—-Zelator); accedit ver- 
borum legere et esse declinatio latino-germaniea. 

Vocabuiarius rerum. 

Vocabularius latino-Zermanicus 4", nr. 293. In prooemio (Certissime — promulgans) occurrunt 
haee verba: incipit vocabularius nomine Hubrilugus taliter dictus eo quod 
quidem dominus hermannus cappel de mulnhusen oriunduls &c. collegit. Desi- 
derantur voeabulà Gnarus — Gratuitus. Cf. Db, 8, :s. 

Vocabularius ex quo 4^, nr. 400; ultimum vocabulum est Zonifragium; nonnullae desunt plagulae, 
extremae a diversis librariis scriptae sunt. Simillimum est hoe glossarium libri 5, sed quaedam 
ejus sunt quoque similitudines cum libris 22 et 23, aliae cum libris 7 et 91. 

Hujus libri cum antecedente uno eodemque volumine comprehensi hae sunt partes: 1) Verbarius 
quo quidem latinae linguae verba recensentur, glossae germanicae (hd.) paucis tantum sub- 
jiciuntur. 2) Vocabularius hebraico-latinus. 3) Vocabularius graeco-latinus (— totus), glossis 
germanicis raro additis. 4) Dissertationes quaedam latinae in quibus de variis rebus maxi- 
mam partem ad linguarum naturam spectantibus disputatur, perpauca tantum vocabula ger- 
manica (hd.) reperiuntur. 

Dictionarius latino-germanicus Fol, nr. 32. Aliquot plagulae desunt; glossis germanicis, quarum vero 

non paucae desiderantur, crebro vocabulorum variationes in margine adscriptae sunt ab uno 
eodemque librario, eujus quidem manu literae u et n accuratius quam in aliis libris manu 
scriptis distinguuntur. Hic liber, cujus extremae plagulae subscriptum est nomen , Conradi 
vffe^, non solum singulari sua latinorum verborum et primitivorum et derivatorum abun- 
dantia, sed etiam eo insignis est quod ejus glossas ex Saxonicis libri 11 saepius sane perpe- 
ram intellectis in linguam Superiorem conversas esse apparet, quam ob rem pariter atque hic 
(11) cum libris 90, 8, 9 similitudine quadam cohaeret. 

Vocabularius iatino-germanicus Fol, nr. 98. Maxime dolendum. est quod in hoc libro alteram tantum 
copiosi cüjusdam atque discrepantis a-ceteris omnibus glossarli partem (b —2Z) reliquam habea- 
mus, eujus insuper deest plagula extrema (inde a vocabulo Zio); librarius eodem signo denotat 
literas v et o, miscet interdum c et t, pari modo scribit tt ac ct, et quibusdam Germaniae 
regionibus magis familiarem confuso ore literas appellandi rationem secutus (cf. 49) pro cht 
habet tht. Cf. 8, 9, es. 

Vocabularius ex quo 4?, nr. 329. Ex plagulis, quibus quondam contimebatur hic liber et proprieta- 
tum suarum et mendorum et emendationum abundantia notabilis, ducentae viginti novem su- 
persunt, desiderantur sex; vocabula germaniea in eo obvia ad dialectum quinto decimo saeculo 
in regionibus Inferiorem Mosam adjacentibus usitatam pertinere Monius demonstrat. Cf. 5, 18. 

Vocabularius ex quo 4^, nr. 318, latino-saxonicus, excidens in vocabulum Valva; —- cf. 5, 6, 23; levior 
etiam affinitas quam cum hoe extremo (23) ei est cum libro sequente (22»). 

Glossarium saxonico-latinum in literas digestum quod, exiens in verba wuschen optare, a nonnullis 
dissertationibus latinis exceptum et cum libro antecedente (22) comprehensum est uno eodem- 
que involucro, cujus quidem parti interiori agglutinata est membrana tabulas Guntheri Swarz- 
burgensis germanice (hd.) scriptas continens. In extrema totius libri plagula haec verba legun- 
tur: Explicit vocabularius a. d. 1495. Cf. 92, 14, 141. 


XVI 


93, Vocabularius ex quo Fol., nr. 130, latino-saxonicus, maximam. partem magis emendate descriptus quam 


liber ?2 quocum ceteroquin illi permulta eo usque sunt communia, ut hujus generis utriusque 
libri locos alterius nota in opere nostro insignitos esse satis habuerimus; ceterum in hoc eodem 
libro 93 postquam jam inde a vocabulo Propositio librarius alter manu sua a priore differens 
scripturam continuaverit, inde a verbo Roboculentus tertium quendam multas formas, vel ex 
parte vel penitus ad Superiorem dialectum referendas, adscripsisse haudquaquam silentio prae- 
teribimus. Cf. 11. Una deest plagula; dissertationes aliquot latinae additae sunt libello, in 
quo verba ,,est fratrum Carthusiensium prope Magunciam* alicubi reperiuntur. 


34. Glossarii latino-saxonici herbarum vocabula continentis ejusdemque quantum conjeetare licet sae- 


, 


culo quarto decimo confeeti reliquiae in membrana exscriptae, quae ex libri eujusdam in ta- 
bulario Darmstadiensi repositi tegumento exsecta nune in ejusdem urbis bibliotheca recondi- 
tur. Cf. 4v. 


35. Peramplus liber, prioribus ut mea fert opinio quinti decimi saeculi annis conscriptus, qui varias 


doctrinae medicae partes encyclios quodammodo adumbrans multas res attentione mostra 
maxime dignas continet, praesertim in copiosissimis quibusdam glossariis germanicis (, der 
krutter somen wuürtzeln species vnd gum [gm] namen zü latin vnd tütsch noch dem alphabet ; 
von den gelyden des menschen vnd zufellen etc., de accidentibus et infirmitatibus 
hominum*^), quae singularem in modum non solum ad librum 93, sed etiam ad libros 74, 125, 
Sum. ef 73, 143 proxime accedunt. Quem librum quum Francofurti ad Moenum mihi compara- 
vissem quo tempore jam non multum abesset quin hoc nostrum opus prelum relinqueret, factum 
est ut nisi in supplementis confecto operi post hac additis illum in rem meam convertere nus- 
quam paene potuerim. 


36. Liber mediam circiter decimi quinti saeculi partem scriptus, quo, quum non publici esset juris sed 


res privata Francofurti ad Moenum reposita, sero demum, confestim scilicet a libro antece- 
dente (25) uti mihi licuit. Germanicum continet glossarium herbarum nomina explicans, cui 
varia adjecta sunt praecepta ad plantarum in arte medica adhibitarum usum spectantia; vo- 
cabulorum formae quamvis ex parte sint valde mendosae, tamen persaepe notabilem in mo- 
dum conspieuae rarorum quorundam verborum singularitati respondent quae in aliis quibus- 
dam glossariorum nostrorum oceurrunt, maxime in Fols 47 et s5, z4 et Sum. 


b) DE LIBRIS TYPIS EXSCRIPTIS 


(nec non libris manu scriptis qui nuper typis excusi sunt). 


1, 2, 3. Glossaria a. 1419, 1429, 1445, quae Schmellerus commemorat. Cf. 1. 
4. Gllossaxim ex libro manu seripto a me editum (Mlt.-hd.-bóhm. Wórterbuch nach einer Handschrift 


v. J. 1470. Frankfurt a. M. 1846). 


5. Twingeri (qui interdum nomine suo inducitur ut apud Oberlinium) Glossaria a. 1399 et 1488, ine- 


morata in Moni commentariis (Anz) 6, 210, 291 sqq. 


e. Glossarium tripartitum ibid. p. 211 sqq. 
. Repertorium canonici circiter annum 1437 conseriptum ibid. p. 218 sqq. 


8 — 14. 


Vocabularii ex quo saec. XV. ibid. p. 214—218 mr. 4*-*. 


16—24. (liber 16 interdum 1—11:, sive 15— 20 distinctus est) Glossaria saec. XV ibid. 218 sqq. nrr. 45^, 


D, 6 cum 17?» p. 339; p. 219—221 nrr. 7, 8 eum 9, 10, 12. 


?5. Glossae ad quinti decimi saeculi initium referendae ibid. p. 221 sqq. nr. 13. 


26 — 32. 


Glossaria ibid. p. 338 sqq. nrr. 15, 18*», 19s»», 20, 21*», 22*», 23 cum 24, 25, 26. 


35. Glossae saec. XIV ibid. p. 343 sqq. nr. 28". 

34. Vocabularius auium saec. XIV ibid. p. 345 nr. 30. 

35. Glossae saec. XV ibid. p. 344 nr. 928». 

3e. Glossarium plantarum nomina continens ibid. p. 344 sq. nr.. 29. 

3:—38. Glossae ibid. p. 346 sq. nr. 31*^, 32. 

39— 44, Glossae saec. XV ibid. p. 48b sqq.-nrr. 33 — 91, 39. 

45. Glossemata anno 1420 conscripta ibid. 3, 50 mr. 2. 

4e. Glossarium saec. XIV ibid. 4, 231 sqq. nr. 1. . , 


XVII 


47. Glossarium saec. XIII sive XIV, quo plantarum nomina Inferioris linguae vocabulis explicantur; 
ibid. p. 239 sqq. Maxima ei est similitudo cum libris 24, 26, 14s, magna etiam cum libris oc, 
Sum. V, ac cum libro s5 locis mendosis multfariam corrupto. 

1s. Glossarium saec. XV ibid. 5» 234 sqq. nr. 14. 

49. Vocabularius a. 1462 ibid. 7, 154 sqq. — in vocabulis Germanicis (hd.) ex dialecti proprietate (cf. 
20) pro cht scribitur t vel tt. 

5o3bed, Gllossaria saec. XIV et XV quibus plantarum nomina enumerantur ibid. p. 101 sqq. nrr. 19, 
21, 22, 21. 

51. Vocabularius ibid. p. 103 nr. 23. 

522b. Glossae ibid. nrr. 24, 25. 

53. Glossae ibid. sqq. nrr. 28, 29, 30. 

54— 60. Glossaria saec. XV ibid. p. 247 sqq. 255 sqq. nrr. 32, 50— 59, 56, 60. 

ei. Glossarium saec. XV ad Megenbergii librum pertinens ibid. p. 494 sqq. 

e2, e3. Glossaria philosophica ibid. 5, 84, 464 sqq. 

c43be, Braek, Vocabularius rerum. .. Fol. min. Jo. Lantz preposito in Hoffen ex bibliotheca Francof. 
Lingu. lat. nr. 74. v. 4" min. a. 1495, qui meus est liber. .. Vocabularium archonium a. 1487. 4? 
min. meum et ipsum, idemque a Schmellero usurpatum. Praeter has tres quas commemoravi, 
alis quoque si occasio tulerit ejusdem libri editionibus usus sum. Singulae hujus libri iterum 
iterumque retractati editiones, in quarum numero etiam liber 1:5 ducendus est, non leviter 
inter se differunt. Non pauca huic libro sunt cum aliis communia, plurima cum glossariis 
33 et :4, nonnulla etiam cum libro 9, quaedam denique cum libris ss, 110, 126, ad inferiorem 
aetatem pertinentibus. 

e». Variloquus (Vocabularius predicatorum etc.) In opus nostrum a nobis collatae sunt sex hujus libri 
editiones, quarum tres in bibliotheca Francofurtensi reconditae (Lingu. lat. nrr. 1117, 1121'/», 
1198), tres autem meae sunt; — ad unam ommes et sunt forma quartanaria et ad ultima 
quinti decimi saeculi decennia pertinent et in vocabulum Zona excidunt, excepta sola es5* (Bibl. 
Francof. nr. 1117), quae verbum Zodiaeus habet extremum. Septima est ejusdem libri editio 
quam licet ipsa nobis non obtigerit saepius tamen ex Schmelleri opere commemoravimus. Ceterum 
im hoc libro es multa glossemata latina, in his maxime derivata a primitivis apud omnes per- 
vulgatis leguntur vocabula, quae in reliquorum glossariorum nullo reperiuntur nisi in libro 
manu scripto 20 qui quidem longe superioris quam hie noster est aetatis. 

ee. Vocabularius ex quo 4", ex bibl. Frcf. Lingu. lat. nr. 1121?5, exiens in haee verba: finitum est 
hoc opusculum per Cunradum zeninger ciuem Nurembergensem a.d. 1482. Quod 
attinet tam ad annum quo emissum est, quam ad typographum (an libri auctorem eum ipsum 
nescio) in cujus officina prelum subiit et ad splendidissimas quibus exscriptum est literarum 
formas, libro :4 plane compar est hoe glossarium, quod si argumentum respexeris ab eodem 
penitus est diversum neque multum distat a tralaticio genere glossariorum quae dicuntur Vo- 
eabularii ex quo. 

ev. Vocabularius ex quo Fol, s. l. et a.; hic liber eujus in Bibl. Frcf. (Lingu. lat. nr. 60) duo exsistunt 
exempla, in vocabulum Zozimus utique excidentia, proxime accedit ad glossariorum 133, es et 

76 similitudimem. 

e». Vocabularius ex quo, Gemmula vocabulorum cum addito diligenter reuisa et emendata 4^, s. 1. et a. Bibl. 
Fref. L. l. nr. 1115. Nomen suum possessor quidam anno 1521 inscripsit in hune Vocabula- 
rium qui ut jam supra commemoravimus quasi medius est .,Gemmas* inter et ,Vocabularios 
ex quo^, quum pro horum ,Proemio^ (Ex quo vocabularii etc.) illarum ostendat , Prolo- 
gum^ (Superioribus diebus etc.) et tam primis verbis (A prepos. à. e. de von) quam voca- 
bulo extremo (Zephirus) ab utroque glossariorum genere discrepet. Glossas germanicas (hd.) 
in linguam Superiorem ex Inferiori esse conversas jam inde patet quod in iis permultae for- 
mae Saxonicarum similes, nonnullae quoque prorsus Saxonicae occurrunt, magis perspicue 
autem ex eo intelligi potest quod verba Saxonica perperam intellecta. frequentius etiam quam 
in Gemmis reperiuntur in hoc nostro glossario, cujus ínsuper propria sunt aliquot mediae lati- 
nitatis vocabula formarum singularitate notabilia neque in ullo alio libro nobis obvia. Cf. er. 

e». Vocabularius ex quo 4^, s. |. e a. ibid. nr. 1119. Extremum vocabulum est Zozimus. Cf, 134. 


Die eeNBACH. GrLossanriUM Wok 


XVIII 


;0. Voeabularius ex quo 4?, s. |. et a. ibid. nr. 1120. Ultima verba haec leguntur: Zozimus ;. viuax vel 


inuidus (pro viuidus). 


zi. Vocabularius rerum a. 1433. Monii Comm. (auz) 8, 248 sqq. Cf. 1. 

7». Brunnfelss, Kreuterbuch contrafeyt Fol. Frcf. 1546. 

75. Wósslin, Kreuterbueh, editio nova Fol. Frcf. 1533. Cf. 25. 

74. Vocabularius theutonieus (theutonico-latinus) a. 1482 impressus Nurembergae per Cunradum Zeninger. 4?.- 


Non dubium est quin hujus glossarii (de quo conferenda sunt non solum ea quae supra in 
praefatione nostra exposuimus sed etiam quae ad librum ee sunt notata) auctor ad opus suum 
conficiendum praesto habuerit libros et verborum copia abundantes et rerum varietate multi- 
plices, ex parte etiam vetusta antiquitate insignes, in his praecipue, ut glossae germanicae 
saepius perverse intellectae declarant, lexicon quoddam latino-saxonicum cujus aut ipsum 
archetypum aut perantiquum aliquod exemplar in libro 22» nobis conservatum esse opinamur, 
quasdam ejusdem fontis significationes neque in libris 22, 23 apparere ignorantes. Proxime 
etiam ad librum nostrum accedunt latina et germanica plantarum nomina quae in libro ,Su- 
merlaten* dicto enumerantur, tum libri »» et 7e; quodammodo cohaerent libri 4 et 75, nonnullis 


in loeis quoque 6, 25, 26, 110, 143, 147, 153. 


z52—e, Vocabularius incipiens teutonicum ante latinum 4^, s. |. et a. 4. liber meus, in cujus indice scripta 


sunt verba: ad Bibliothecam in Anger; prooemium: , Quanquam in nonnullis — fa- 
cillimum*; vocabulum primum est Aaron, ultimum Zwuder zwustaher. Ejusdem libri editio- 
nes forma quartanaria sunt quae: sequuntur: ». Vocabularins primo ponens dictiones theutonicas &c. 
Ein ordenliehe anzeygunge &c. Impr. Argentine per M. Hüpffuff a. d. 1515, eujus libri duo possideo 
exempla. Singularis quaedam dialecti germanicae ratio cernitur tam in vocalibus permutatis 
et in diphthongis quam in terminatione -lin pro -el ad formandas voces deminutivas adhibita; 
e. et a. S. |. et a. Dibl. Fref, liber iisdem verbis inscriptus atque a. — e. s. |. et a. In univer- 
sum' praecipue conferendi sunt libri z4 et 76, sed si glossarum germanicarum rationem duxeris, 
libros 17, »s, 110. propinquiori interdum quam illos cognatione cum glossario nostro conjunctos 
esse intelliges. Wi 


,Vocabularius alphabeticus s. seripture authore.^ Haec verba inscripta leguntur in tergo glossarii 


latino-germanici (Ss. l. ef a., 4? maj), quod, quondam ,ad bibliothecam Niedernalt- 
aichensem*^ pertiens, nunc meum, multis rationibus notabile est et unicum. Index 
typis exscriptus non. reperitur; prooemium inscriptione destitutum his verbis continetur : 
Seripturarum fidelibus &e. Nos... Vocabularium ex diffusioribus maiorum 
dogmatibus....secundum alphabeti ordinem abbreuiare multo labore stu- 
duimus.... planas eorum significationes apposito vulgari theotonico de- 
scripsimus &c..... benedicto. Ipsum glossarium incipit ab his verbis: ,,A, e» omnibus genti- 
bus* &c.; extremum ejus vocabulum est Zorobabel. In glossis germamicis licet sine dubio prae- 
valeat dialectus apud Superioris Germaniae gentes pervulgata, quippe ad cujus legem et in- 
dolem tam distractam more antiquo vocalem uo et diphthongum ai pro magis usitata ei adhibitam 
quam i et ie vocales ex nativa u vocalis permutatione corruptas atque asperiorem ch conso- 
nantem saepius in nominum principiis positam referre debeamus, tamen una cum his omnibus 
reperiuntur nonnulla quae regionum Inferiori Rheno adjacentium dialecto propria sunt, ut pas- 
sim o pro ou (au) p pro pf, i pro ie. Literarum formae id habent eximium quod f separatur in 
sz, k saepius in duas partes discinditur, punctis autem super prima literae linea scriptis 
sive m sive in significatur. Conspicuorum typographi peccatorum tanta est copia, ut totus hie 
liber plagularum de prelo nondum emendatarum quasi congeries esse videatur. Eadem frequentia 
sed multo foedior depravatio verborum est et glossematum ab ipso scriptore perperam intel- 
lectorum, quae signifieationibus suis ingeniosa quasi cum arte prorsus immutatis delectationem 
quandam lectori afferre possunt. Omnia autem haee vitia prolixe compensantur egregiis hujus 
libri thesauris quibus omnis quae in glossariis tam antiquissimis quam infimis condita inest 
eruditionis et copia et farrago continetur, saepe superatur. Praesertim notabilis est hujus libri 
propinqua cognatio cum prioribus lexieis Papianis et cum glossariis a Maio publicatis, in his 
cum libro 129. Peculiari modo similes sunt etiam libri 6, 67, 4 et liber zs ob raras quae in eo 
occurrant mediae latinitatis formas. 


Yin 


XIX 


::. Glossarium saec. XV am. 1, 991 sqq. 

:s. Glossarium Saxonieum saec. XV ibid. 1, 211 — 2. 

:». Glossarium saec. XIII (?) ad Inferioris Rheni dialectum pertinens ibid. 3, 41 sqq. Cf. 8». 

so. Glossae saec. XIV ibid. p. 50—951. 

si. Glossae saec. XV ad Coloniam pertinentes ibid. 4, 951 sqq. 

a2, Glossae Batavicae (nl) ex saec. XIV ibid. p. 254—95.. 

as. Glossarium Inferioris Rheni dialectum exhibens s. l. et a. ibid. 5, 983 sqq.; — liber sine dubita- 
tione ad saec. XV referendus atque in Gemmarum numero ducendus. 

s4. Superioris Germaniae glossae antiquae (ahd.) saec. XI ibid. p. 462 sqq. 

s51b, Glossaria Saxoniea (nd.) saec. XV, apud Monium (Quellen 1, 282 sqq.). Cf. 4. 

s&. Glossae antiquae (ahd.) apud Grafüum (Diutisca 2, 168 sqq.) et Monium (As 5, 229 sqq.). 

si. Glossae antiquae (ahd.), quarum alias in Bibl. Francof. (873), alias in libro manu scripto Nori 
bergensi (87^ cf. 146) reperi; — easdem ommes Weigandius nuper in lucem edidit in Hauptii 
commentariis. 

ss. Vocabularius Joannis Altenstaig Mindelhaimensis. üpus emendatum et denuo revisum. Expetitione Jo. hynman 
de Oringaw additum est teutonicum. Hagenoviae 1516. Cf. e, 11e. Hic liber cujus auctor non 
aliorum solum scrinia compilavit sed multa etiam suae ipsius diligentiae atque eruditionis signa 
dedit, una cum libro e4 inferioribus libris »1, 111, 126 et Basypodio rerum suarum copiam ac 
materiam videtur praebuisse; latinorum maxime vocabulorum formis et singularitate cognatus 
est libro 125. In praefatione jam anno 1508 conscripta libri auctor fontes ex quibus hauserit 
nisi latinos non commemorat. 

a». Glossarium Batavicum (nl) saec. XV apud Monium (Anz) 6, 439 sqq. 

9». Glossae Batavieae (nl) saec. XV ibid. 446—71. 

91. Vocabula rerum ex prómptuario Jo. Piniciani. Auguste 1521. Prope accedit liber 111. Cf. ss. 

9». Glossarium saec. XVI plantarum nomina Inferioris Rheni dialecto explicans 4uz. 6, 448. Vocalium 
in vocabulis Germanicis adhibitarum ratione simile est libri 11. 

:9s. Voeabularius optimus, ed. Waekernagel. Cf. 25, o4, 4, 75. 

943», Glossae Anglosaxonicae An. 7, 132 sqq. 8, 2398 sqq. Mone's Quellen 1, 310 sqq. (949. 329 sqq. 
(940). Cf. 136, 145, Haupt V. 

95. Glossaria quaedam saec. XIII ax 8, 393 sqq. 

»&. Glossarium in quo plantarum nomina vocabulis ad linguam Saxonicam prope accedentibus (halb 
nd.) explicantur ibid. p. 401 sqq. Cf. 47, 14». 

oz. Glossarium saec. XV ad Inferiorem. Rhenum pertinens (5teutonice^) apud Monium (Quellen 1, 
300 sqq.) qui non recte intellexit notam v sive " super litera u positam, quippe quae sicut in 
aliis libris manu scriptis alia hujus modi signa vel puncta non est nisi u literae accuratius a 
litera n discernendae. 

ss. Glossae saec. XIV Inferioris Rheni dialectum exbibentes ibid. p. 299 sqq. 

99. Glossarium Batavieum (nl) saec. XIV apud Graffium (Diut. 2, 196 sqq. Horae belgicae VII nr. 1). 

109. Glossarium saec. XIII sive XIV, in Sancti Floriani ecclesia reconditum (Wien. Jbb. Anz. Nr. 41); iu 
vocabulis germamnicis dialecti Saxonicae indoles passim apparet. Cf. 8. 

1:01. Glossarium quo plantarum nomina enumerantur, Tigurii asservatum, apud Graffium Diut. 2, 273 sqq. 

102—4. Glossaria Superioris linguae antiqua (ahd.) Aw 4, 98 — 96. 1, 588 sqq. Cf. 141. 

1:05. Glossemata saec. XII et XIV, quibus plantarum nomina recensentur ibid. 8, 94 sqq. nrr. 4 — 6. 

106—$. Glossaria Batavica (nl.) in Horis belgicis VII, nrr. 2— 4. 

o». Glossarium Saxonicum (nd.) ibid. nr. 5. 

110 (11025 sqq.) Gemma Gemmarum, variis editionibus forma quartanaria, in his: per Jo. Schonssperger im 
Augusía vrbe 1512; Argentine in edibus zum íhiergarten per Renatum Beck 1513; per Wilh. Schaíi- 
ner in Lor 1514; per Jo. Knoblauch in vrbe Agentinem. (sic) 4948. Cf. o4 v4, 75, 122, 134. Quae 
eum libro ss communia sunt nostro ex libro e: quasi communi utriusque glossarii fonte de- 
fluxisse videntur, si quidem Altenstaigium superiori quadam Gemma non usum esse velis. In 
ipso Gemmarum numero habendi sunt libri s», 1:2, ex parte etiam 6s et 109; si Vocabularios 
ex quo typis exseriptos respieimus, librum quoque 1:34 cum hoc mostro (1:10) arctiori. quodam 
neque fortuito cognationis vinculo conjunctum esse constat. 


i1. Nomenclatura rerum domesticarum Norimb. apud Fr. Peypus 1530. 12»». Cf. o:. 

112. Nie. Frischlini Nomenclator trilinguis 4 ed. Fref. 1603. 89, Cf. 1:5. i 

i5. M. Rulandi Dictionariolum &c. Aug. Vind. excud. M. Manger 13586. 8?, Rerum materiae partem quandam 
hic liber praebuisse videtur libro antecedenti (112) cujus quidem mendis valde crebris im libro 
1 medela affertur. 

14. Thesaurus eruditionis a. Bas. Fabro Sorano. Hainae 1587. Fol. 

us. Helfr. Emmelii Nomenelator quadrilinguis. Basil. 1592. 8?. Cf. 113. 

116. H. Iunii Nomenclator. Edd. 2. 3. Antwerp. 1577. 1538. 89, Cf. 12s. 

15. Glossae Florentinae (ahd.) piu. 2, 231 sqq. 

115. Glossae Saxonicae antiquae (alts.) ibid. p. 192 sqq. 

1193», Glossae Engelbergicae et Rhenaviae antiquae (ahd.) apud Hauptium (maus 3, 1938 $qQq.); quarum 
magna est cum libris 120 et 121, minor cum libro Sum. 1 &c. propinquitas. 

2e. Glossae Pragenses antiquae (ahd.) ibid. p. 468 sqq. 

131. Glossarium in monasterio Admontensi repertum ibid. p. 368 sqq. 

12. Glossaire roman latin du 15 siecle de la bibliothéque de Lille par E. Gachet. Brux. 1846. 8 

125. Hermanni Torrentini Elucidarius, impr. Argentine per Io. Knoblauch 1518. 49, Cf e«. 

1:4. Castelli Lexicon medicum ed. n. Genevae 1746. 4*. 

15. Vocabulorum rerum promptarium a Baldassare Trocho Ascaniense....congestum &€., et vernaculo inte- 
rioris (pro inferioris?) Germanie apposito affabre concimnatum. — Lipsiae ex off. Melehiaris Lottheri 
1917. 4?, Dispertitus in scrinia et nidos hie Vocabularius rerum, — qui a reliquis omnibus 
excepto solo libro 25 plane diversus est, — quamvis in incorrupta latinitatis suae puritate 
auctorem maxime gloriari non solum ex verbis: , Omnia ex classicis et sine super- 
stitione*^ in 1pso indice obviis sed etiam ex prooemio vane dictis turgente satis intelligi 
possit, tamen ipse veterem ac tralaticiam semibarbararum mediae latinitatis formarum farra- 
ginem haud exiguo eumulo auxit. Vocabula germaniea quae proprie Superioris sunt linguae 
ad Inferioris dialecti rationem et naturam multifariam delabuntur. 

16. Lexieon trilingue ex thesauro R. Stephani et dietionario Jo. Frisii. Argentorati exe. Th. Rihelius 1590. Fol. 
Prooemium scripsit Jo. Sturmius, librum ipsum confecerunt Helfericus-Emmelius (cf. 1:15) et D. Schel- 
ling, qui in locum Helvetieae quae apud Erisium reperiebatur ,puram dialectum/* substi- 
tuerunt. Maximam partem cum nostro libro convenit voce. a. 1618, passim etiam liber e4 cujus 
quidem cognatio nescio an eo contineatur quod ex ipso tanquam fonte suo glossarii nostri 
auctores hauserint. 

127. Glossae Schlettstadienses antiquae (ahd.) apud maup: v. 

1:s. A. Calepini dictionarium XI linguarum. n. ed. Basil. s. a. Fol. quod plurima habet communia eum libro 1:6. 

129. Glossarium ex Maji Class. aut. t. VIII, quod Hildebrandius (nr. 142) duodecimo saeculo vindicat. Cf. ve. 

13e. Glossae antiquae ed. Hoffmann (Hoffmann's ahd. Glossen) Berol. 1826. 4^. 

1312», (Glossae Bonnenses et Zwetlenses saec. XI, Sig Hoffmannium (nr. 130; cf. Gerbert Iter Germanicum 
p. 109 sq.). 

135, Gemma gemmarum de nouo iterum emendata cum multis additionibus, impr. Colonie per Martia de 
werdena prope domum consulatus in vico burgensi vel die burgerstraes commorantem a. d. 1507 
feria 4 post. f. assumpt. Marie 4?. Vocabula latina sunt eadem ac libri 1:10, Germanica autem 
plerumque ad Coloniensem dialectum pertinent, interdum propius ad Bategts linguae puri- 
tatem accedunt (reiner nl); ef. 14z. Hujus et insequentis glossarii usum debeo Bibliothecae 
Gymnasii Budingensis. 

1:5. Vecabularius ex quo, impr. in eltuil a. 1472 die Gregorii, Formae Gerndhond ad dialecti secundum 
Rhenum Inferiorem pervulgatae indolem inclinantes, tam singulari sua vocalium ratione quam 
eo insignes sunt quod crebrius etiam quam in aliis Vocabulariis ex quo (hd.) vocalis e ex- 
tremis verbis vitiose adjungitur. Cf. ez. Primam hujus libri editionem, anno 1469 emissam, 
qua Grimmii fratres in elaborando illo nostrae linguae glossario magno usi sunt, equidem in 
rem meam converti una eum inferiori ejusdem lib»i editione (a. 1411, nrIr. 151— 2), cujus re- 
liquias quasdam (v. ifr.) jam prius ad opus conficiendum contuleram. 

1:34. Vocabularius ex quo s. l. et a. 4?, liber meus, ab iisdem prope verbis incipiens, in eadem fere ex- 
cidens ac Vocabularius es, quocum non pauca neque levia, si glossematum quoque germanico- 


135. 


XXI 


rum respectum habueris, ei communia esse intelliges, quibus ab omnibus aliis sui generis 

glossariis differat; nihilo minus tamen hie liber (134) non solum multa habet sua et propria, in 

his id quod vocales prope in omnibus quibus permutandae fuerint vocibus revera sunt permutatae 

(Durchführung der meisten Umlaute), sed etiam singulares quasdam libri ::10 similitudines. 
Th. Golii 0nomasticon. Argentor. 1582. 8". 


iseabe, Fr. Oehler, Zur Literatur der Glossen, quae dissertatio (v. Archiv für Philologie 1847) glossaria quae- 


137. 
138 
"199: 


140. 


141. 


42. 
143. 


144. 
145. 


146. 


147. 


48. 


149. 


150. 
151. 


152. 


154. 


155. 


dam latina continet glossis anglosaxonicis ex parte ornata. Cf. sa, 145. 

Haec nota ubi reperitur Gesneri opera designat (ef. 140, 144). 

(forte occurrens) idem liber ae signo 14» notatus. 

Glossarium a Maio publicatum (Class. auct. VI). 

Gesneri opera Fol: Thierbuch von Gesner, teutsch von Forer. Heidelb. 1606. Vogelbuch, teutsch von 
Heusslein. Erkf. 1600. Schlangenbueh, vermehrt durch J. Carronum, Heid. 1603. 

Salemonis Glosse s. l. et a., Fol. Huc. pertinent libri 104, 130, 131, $um. 1. Multa eademque necessaria 
desiderantur in iis quae Graffius ex his glossis excerpsit. 

Glossarium latinum bibliothecae Parisinae saec. IX. ed. Hildebrand. Goett. 1854. 8^. 

J. Theodori Tabernemontani new vollkommen Kráuterbuch, vormahls durch Casp. Bavhinum gebesseret, 
jetzt wiederumb ....durch Hieron. Bavhinum. Basel 1694. Fol. cf. 25. 

Gesners Namenbuch aller Erdgewachsen, catalogus plantarum. Tiguri apud Froschouerum 1542, 4^. 

Glossarium latinum, ad undecimum ut opinor saeculum pertinens idemque glossis aliquot anglo- 
saxonicis instructum; ,e ms. monasterii Werthinensis ad Ruram* edid. Beycks in 
libello Monasteriensi. Prope accedit ad librum 136*. 

Libellus quo herbarum nomina exponuntur, ad XIV sive XV saeculum referendus, in Musei Ger- 
mamnici libris manu scriptis (nr. 2963) Noribergae reconditus, typis exscriptus et in lucem 
editus Aus 1854 nr. 11, opus idem ac liber s:^ a quo non differt nisi eo quod ipsi edendo 
Frommannus, Fr. Rothius praefuit illi. 

Theutonista of Duytschlender van Gherard van der Schueren, uitg. door Boonzajer, met voorr. van Clignett. 
Lugdun. Batav. 1804. 4^, Hie liber eujus voeabula Germanica dialecti sunt Clevensis, anno 
1475 primum editus est. Si libros respicimus quibuseum cohaeret, primo loco loannem de Ianua 
commemorandum esse arbitramur, quippe quem copiosissime transscripserit Gherardus; deinde 
propinqua cognatione cum mostro libro etiam conjunetum est lexicon quoddam latino - italicum 
quod Ducangius quoque in rem suam convertit; nonnulla denique cum libris 11 et 1:2» ei sunt 
communia. 

J. Graffii glossarium, a Jaeekio (,Alphabete* fasc. I. Lips. Baumg. 1833) emissum, quod nonnulla 
habet communia eum quibusdam ex libris manu scriptis in Bibl. Mogunt. asservatis. 

Trunca quaedam ex glossario latino-germanieo (hd.) Romae reposito (An. N. Folge 2, 9); prope 
accedit liber 4:, nec longe abest liber 96. 

Lexicon rei herbariae trilingue, per Davidem Kyberum Argentinensem. Arg. apud Vuend. Richelium 1553. 

Vocabularius ex quo 4? ex Dibl. Duc. Gothana. Inter omnes Vocabularios ex quo qui typis exscripti 
ad nostram aetatem pervenerint hune librum esse antiquissimum statuit Fr. Jacobsius, quum 
in eo haec verba inscriberet: , Expressum ex vocabulario Guttenbergiano. 1469. 
49.« Cf, 133. 

Vocabularius ex quo per Nycolaum Bechtermuntze in Eltuil a. d. 1477. 4^ ex eadem Bibl. Goth. (de 
quibusdam ejusdem libri reliquiis v. infra). 


. Merbarius Patauie impressus a. 1489. 4" (cf. Panzeri Ann. typ. II 361, 6) ex Bibl. Duc. Goth. Com- 


pluribus in loeis Saxoniea quaedam verba in margine adscripta exstant; item Saxonica est 
sententia ,uppe truuwe ik buwe, untruuwe ik schuuwe*^, quam in libri indice posse- 
sor quidam inscripsit. Quaedam ei communia sunt cum libris 74 et 143. 

Glossae Fragenses antiquae (ahd.) ad Prudentium explanandum conscriptae, apud Hauptium (Zeit- 
schrift X). 

Glossarium ad illustrandos saeculorum XH, XIII, XIV seriptores compositum a M. Hoffmann ct G. 
Waekernagel (Hoffmann's Fundgruben Bresl. 1830), glossas continens praecipue Conradi de Hein- 
richowe, deinde Nicolai de Cosla. Cf. 9. 

XXII 


Notarum quibus praeterea in hoc opere nostro sumus usi hae potissimum sunt quae explica- 
tione quadam egere videantur: 
Ag. Agricola de re metallica. Basil. 1556. Fol. : 
Aw. Anzeiger für die Kunde des deutschen Mittelalters (auctoribus Aufsessio, Monio, aliis). 
sw. Mhd. Wérterbuch nach Benecke von W. Müller. Lpze. 1854 ff. gr. 89. ? 
sr. Breuiloquus vocabularius 1478 Fol. glossis quibusdam germanicis ornatus. 
sr. wi. Versuch eimes bremisch-niedersáchsischen Würterbuchs. Bremen 1768. 8^. 
cam. Catholicon ed. a Ioanne de lanua. Fol. Nuremb. 1483. 
pas. Dasypodii dictionarium, impr. per Rihelium. Argentorati 1587. 8" cf. Gr. ww. (v. infra) XX sqq. 
Das. eatb. (quem librum raro tantum memoravimus) DBasypodius catholicus i. e. dietionarium latino-zerma- 
nico-polonicum &c. Dantisci 1642. 4". 
. Diez. nz. we. Etymol. Worterbuch der romanischen Sprachen von Diez. Bonn 1853. 8^. 
s . Friscl, teutsch-lat. (und lat.-t.) Wórterbuch. Berlin 1741. 4^. 
rs, ru. PFrisii dietionarium, quem librum crebrius quam ex editione prima (Tiguri 1541, F ol. induxi- 
mus ex ea quae inscripta est Dietionarium bilingue (ed. Suicerus, Tiguri 1696, 8"), interdum 
etiam ex editione Coloniensi a. 1817. Testimonio sunt quodam modo inferiores hae editiones, 
quamdiu vigor em et auctoritatem retinuerint pr isca multa germanicae linguae vocabula quorum 
copia etiam apud Pictorium integra et illibata reperitur. Cf. 126. 
cr. Ahd, Sprachschatz von Graff. Berlin 1834. 
ci. Aeir. Glossarium Aelfredi anglosaxonicum, quod ex libro insequente ad opus meum contuli. 
Gi. m. Glossarium manuale ad scriptores mediae et infimae latinitatis. Halae 1782. 8^ (Ducangii Glossarium 
ab Adelungio retractatum). 
Goth. Witb., Gth. wb. Vergleichendes Worterbuch der gothischen Sprache von L. Diefenbach. Erkf. 1851 ff. S. 
. Gbr. Grimm (6x. Grammatik, wi. Wórterbuch). 
Haupt, Hp. Haupts Zeitschrift. 
He». Thesaurus &c. Henischij Aug. Vind. 1616. Fol. cf. cr. wo. XXL 
xi. Kirsehii Cornvcopiae. gr. 89. xi». ed. 3. Norib. 1723 (ed. 1 a. 1713), xi». ed. n. Aug. Vind. 1796 qui liber 
ob uberrimam qua abundat rerum copiam nomine suo sane dignissimus est. 
xi. C. Kiliani Dufflei Dictionarium tevtonico-latinum cur. Hasselto. 2 voll. Traj. Bat. 1777. 4?. 
Megiser. Thesaurus polyslottus... ab Hier. Megisero. Ercf. 1603. 8", liber quem raro tantum citavimus. 
Mss. moz. Codices manu scripti qui in Bibliotheca Moguntiaca asservantur. 
Natur», Maturbuch etc. verteutscht durch Conradum Mengenberger. Franckenfurt bei Egenolff. 1540. Fol. 
Nm». Állg. Polyglottenlexicon der Naturgeschichte von Nemnich. 4 Dde. Hamb. 1793. 4^. 
o». Seherzii Glossarium Germanicum medii aevi ed. Oberlinus. 2 voll. Arg. 1781. Fol. 
rap. Papias, praesertim hujus scriptoris editio anno 1485 Fol emissa (impr. Venetiis per Andream de Bo- 
netis de Papia) qua quidem Bucangius et Adelungius perraro, si unquam, usi sunt. 
rie. (Pietorius). Die teütsch spraach u. s. w. durch Josua Maaler. Zürich 1561. gr. 8?. 
pop. (liber paucis in locis commemoratus) Popowitsch, Versuch einer Vereinisung der Mundarten von : 
Teutschland u. s. w. Wien 1780. 8?. 
. Bayerisches Worterhueh von Sehmeller. 5tuttg. 1827. 8^. 
"Sum. Hoffmann's Sumerlaten; cf. 25, 26, 47, 119, 141. 
Voce. ex quo. Votabularii ex quo qui typis exsceripti sunt. 
Voc. a. 1477. Vocabularii ex quo impressi per Nicolaum Bechtermynze in Eltuil 1477, qui iiteger asservatur 
in Biblioth. Duecali Gothana (cf. 123, 152), reliquiae quaedam in Heumanni opusculis p. 455 publi- 
catae eaedemque ab Adelungio quoque ad Glossarium: manuale collatae. 
Voce. a, 16185. W. Sehonslederi Promptuarium Erant alis; quod ex Sehmelleri opere in rem meam 
converti. Cf. 196. 
Voe. Ham». Glossaria quaedam Saxonica a Sfaphorstio in lucem edita (Hamburg. Kireheng. 1 5, 350: » 
wa. Würterbuch der der deutschen Synonymen von Weigand. Mainz 1843 ff. S^. 
Zews, Glossemata latino-celtica quae im Zeussii Grammatica Celtica, reperiuntur. 
ziem. Mittelhochdeutsches Wüórterbuch von Ziemann. Quedl. 1838. gr. 8?. 
ABA 


A, ab (V. sine) hd. von, 7 ane (18). 
nd. van. & do von; ab von (4). 

Aalma v. Alma. 

Aaron ist gewesen ein bruder moysi 
des propheten (75). 

*Aba v. Abba. 
*Abaces v. Abacus. 
*Abacia v. Abbatia. 

A-, ab-bacinare (cf. ?tal. abbagliare? 
Dz. Wtb. 384) blenden (ki.). 

Abaetor (auch altengl.;afrz. abacteur ; 
j. fur pecorum t armentorum; abige-s 4 
-us qq. cf. 64) hd. kue- (3), ku-, kü- dip; 
kw diep szm., koe dyp (12), viehe diep 
(59); rauber (64). 

Abaetus pic. s. (7. fug-, separ-, abl-atus) 
Ad. geteylt, vertriben sim. enweg-getry- 
Ry -rybung (68). wechdryuynghe (83, 
132). 


Abaeue nomen prophete 4. amplexans 
t luctator (Br.). umbgryffer, ringer (19). 

Abacus credentz (64). cr.-tisch (91 &e.). 
rechen-t. (111), -banck (75 wMrg.) eyn 
entwerff tafel (48 s/m.). ein t. o. schypher-, 
eck- (110 varr.) -stein dar vff man schribt 
o. malet (110), scribet aber (wetteraau. 2. q. 
oder) malet (69 Mrg.). tafel of vier- (132), 
tauvel of veyr- (83) -kant steyn. anricht 
(15 Mrg.). puch- (Agr.), boch- (112) -banck 
(metallorum). bune (Agr.). meetroide (147). 
abaces 2. mensa plana ; abaxcis ?. plana- 
tura (16). 

* Abad-era (22), -ir (cf. adera v. adria) 
i. petra, en sten (22); gr. badelion (Pap. 
aus BatvuXoc). 

*Abaga v. Abasa. 

* Abagies (cf. abiges &c.) vichdiep (74). 

*Abaia v. Abasa. 

Abali-enare, -genare (9, 76) vervrem- 
den (132). Ad. güt, gut, gutt vor brenhen 
? entfrimden (5), ent-fremden, -frómden, 
-pfrómden, -phermden (3), -phmden (s?c 1), 
enphrummen £ abzyechen s?m., vol verren 
(1€), v-bringen (16), -bergen, -endern, 
-faren (9, 76). ent-vern, -wenden ader 


DiereNBACcH. GrossaniUM. 

A 


ABA 


ezubrengen (17). vor-bringen, -forn (18). 
verenderen (68). gült (szc) erphremden 
(16). nd. gud van henden bringen edder 
vorvernen (23), vor-br. e. -wernen (22). 

Abali-enatus, -genatus, -enigenatus 
(59 »« alienigena) ge-verret (13), -frem- 
det (V, 9, 13), -fremmit o. -wirret (sic 8). 
abge-virt (3), -furt (4). ent-fremdet, -want 
(17). gar enpfremt (19). ein fromder (59). 

Abalieno (unfersch. von -are) von ey 
ander ader von ey fremden (11). 

*Abaligena-re, -tus v. Abaliena-re, 
-tus. 

* Aballa v. Abolla. 

Abamita, abauita (6A soror au? 4), 
abbauita (3) hd. eyns alt-, elder-(4) -va- 
ters swester. eynef) eldern sw. (3). ein 
alde vaders suster (132). 

Abante hd. vor (6); zu-vor, -vorn (3, 
18); vorhyn (68). nd. tho-voren, -vorn. 

*Abaraces pl. matzen (Ki?. Mrg.). 

Abareere, 7 abhorteri (untersch. von 
abhor-tari, -rere 4) weg twingen (8, 9, 4). 
enweg swingen (1*7). 

Abas v. Abbas. 

Aba-sa, -ga, -ia &oc. (142 q. v.),-SO, 
-sus (141) 4. in-fima (76, 136), -firma 
(136, Gl. Aelfr; Br), -fama (142), -famia 
(141) domus. kranck huys sonder guet fun- 
dament (141). 

Abasso (ab asso) von dé gebradé 7 
(à basso) von dé dieffe (17). 

* Abaston v. Abeston. 

Abastra (; folia vitis Gl. m., cf. ab- 
resta) wyngarts-, Mrg. reben- (68), feigen- 
(Ki. -bletter. wyngartz bladen (82). 

*Abasus v. Abasa. 

* Abata v. Aluta. 

Abatis v. Abbatis. 

Abauia gro) an (91). mynes alde moe- 
ders moeder (132). 

*Abauita v. Abamita. 

Abauus myns ayns anne (0). mines 
anen eyne (289) m. a. £ (sc) eni (285), 
eney (289) meinf) alt (69 Mrg), mynef 
ABB 


alten (110 sm.) vatters vatter o. ,Vrhene. 
aluatter vrenlyn, Mrg. her (68). vr-áni (209), 
-anher (70 &e.) -àle (113). eyn alt elder 
vater (16). grof ene (91). 

Abau- us 7 -à mines enis enin (10). 
m. vatter v. o. müter m. (59). 

*Abaxcis (auus abax gen. cis) v. Aba- 
eus. 

Abba, aba (3), abba pater (65) eyn 
Abrahamü) wort zu dusche vater (8). va- 
ter (9, 48). vatter (19 &e.). v. v. (65, 67 
Mrg.). 

Abbacinare v. Abacinare. 

Abbas, selten albas hd. apt, aptt (110), 
apt (17), appet (283), abt, abbt (91). nd. 
abbet. 


Ab-batia, -acia (6), -icia (91) apt- 
hd. -y, -ye, -ey. -tyge (62), ig (11) -in 
(59, 15). Ad. ept-ye, -ey, -ige (20, -in (6); 
ápt-yg, -ij (205), -in (10). ab-edige (22), 
-betige (48), -die (11, 132), -dy, var.-ty 
10) -tye (18, 2D, -bye (18 e«uwsgestr.). 
eb-tye (bb) -edie (225), -bedie (23). 

Abbat-is, us (22), abátis (v4. e. & ba- 
tis cf. Gl. m. 1l, 4. 620 &e.) haever gever 
i voder meister (147). stallknecht o. fu- 
der-m. (17). futer-m. (110 &e.), -meynster 
(69 Mrg.. fut-er (9), -ter (3), -erer (75), 
-rer (20) die den tyerer teylen habern 
(68). die den beesten die hauer voert 
(132). kornmesser (74). en corn delere myt 
ener mate de dre scheppel holdet (22). 

Abbatissa Ad. aptis-sen (8, 110), -chin 
(Db, 4, 93); abtiss-in (110b), -en (91); ap- 
dissen (68); abba- (75), &b- (20), ep-tissin; 
ep-tissen, -tesin (3), -tichen (16), -tyn (67), 
-ti (9), -petisse (48). abdisse (11, 132). ebe- 
dische (225). 

*Abbauita v. Abamita. 

Ab-, a- (cf. ad-) -bibere d. ser trincken, 
sere drincken (8), uf)-dr. (11). 

*Abbisis v. Abissus. 

*Abbol-itus, -utus v. Abolitus. 

*Abborigenes v. Aborigo. 

Abbreuiare Ad. ku-, kü-, ko-, beku- 
6), abku- (110), vorko-rtzen. korezigen 

1 


2 ABD 


17) ver-koereen (18), -kircen (9). irkorz 
ezin (8). vor-kurtzigen (133), -korten (22). 

Abeedo v. Abscedere. 

*Abceenis nuchtern (19). 

Abci- 4 abscin- dere ab-schnyden, 
var. -sehneyden (110), -hauwen (68). af -sni- 
den, -houwen (132). 

Abceysterium v. Asceterium. 

* Abcurtare v. Accurtare. 

Abdecet (7. non decet Bx.) iz nit zym- 
met (8). is enezemit nicht (9). 

Abdelere abe dun (825). abtun (9, 4). 
i Pur R (cf. abnegare) weigeren 
11). 
. Abdenago (n. pr. hebr.) knecht (3). 
dinst-kn. (4). 

* Abdentes v. Addentes. 


Abdere Ad. nd. huden, heben. Ad. hu- 
ten, hütin (6), behüden (18), budin (se 
Anz. 8, 98), haben (7), behalden, hálen 
(10), V heln, v?bergen; ab-werftfen 7 -geben 
(17). hiden 7 berghen (106). 

Abdias (n. pr. hebr.) gottis (1), goeds 
(11) kneeht. eyn kn. godis (21). en kn. 
godes (22). 

Abdicare (cf. abdiec-o, -ere; abre- 
nunceiare) Ad. abe-, ab-, widder- (65) -sa- 
gen. nd. af zaghen. vorslagen (1l. 4. q. 
versagen cf. $m. 3, 442). abschlagen (65, 
110). ab-ziehen, -nemmen ; v^werffen, min- 
dern, trennen (65, 67 Mrg.). Ad. virlaukin 
(8), vorleueken (2, vlleugen (9), v?ley- 
ken; vor-zy hen, -zien (18); verezigen (13). 
nd. vertien (106). enterben, dannen thon 
0. stossen (88). wegeren (7. negare 1iobe, 
132). weyhen (Z7. dieare 1. cf. de-d.). 

*Abdieare (cf. diea) abe kerben (19). 
af karuen (11). 

* Abdieator ab-sager (68), -kerfer (110). 
af keruer of die versaket (132). 

*Abdieatrix absagerin (68 Mrg.). 

Abdicere Ad. ab-, v-sagen; v^-leucken, 
-Jaugnen (70), -leugnen (68, 69), -wissen 
(9), weisen, -wisen. v'-w. besunde-r (18, 
21), rn (28), bysundern (22), 7 besun- 
deren (V, 10). v'saken (23, 109, 132). vor 
seken (22). v'legen (11). 

Abdieo pen. prod. entfremden, ab ke- 
ren;7. diea destruere ab kerben. pen. corr. 
vD-driben, -sin 4. absentare; abwerffen; 
v^ smehen, -sagen, -leuken, -bieden, 
-wysen (11). 

Abdi-tium, -ecium, 7 tum (175, 147) 
(7. secretum dee. &x.) hd. heym-elich, -lich. 
h. dyng (65), stat o. end (75). afsijde 
eyn heymlike stede des huyses (7. ab- 
sida 147). 

Abditorium 7. locus occultus hudel- 
winckel (12. cf. huden abdere, eher als 
hudel $m. 2, 153). arcae species (G1. m., Ki.). 

*Abditum v. Abditium. 

Abditus /d. v'-borgen. ver-holen,varr. 
-helen (110), -hoelen (132). abgeworffen (10). 

* Abdo-ma, -nia (89) 4. angistrum 4 
chamus (147) en hamme (11). een hame- 
wan, een pert (sic 89). perdhame (147). 

Ab-domen, -dumen (126) Ad. lappara 
(Gf), feyDte (88), schmer, wanst (114). 
verke-n smer (83), -ns smeer (132). lum- 
mel, pletten, smeer (147). 

* Abdomentum smout oft wet (sic 89). 

Abdomitum 4. pingwedo latens in. os- 
sibus margk (Br. »« abdere). marck (4). 

* Abdonia v. Abdoma. 

AbH 


Abducere hd.enweg-, -aweg (16), wech- 
(85, 28, 132), eynwech- (22), ont- (132) -foren, 
-fieren (67, 76), -leyden (8b, 132). abweg- 
(1), abe- (6) -füren. ab-vorn (10), -wysen 
(15), -ziehen (67). ewig vor irren 7 foren 
(21) weck- (3), hynweg- (4) hinbeg- (54) 
-furen, vor leyten o. betriegen (8, 9). 

Abductio (cf. -tus) 7. quando quis pro 
nimio dolore alienatur (1, Bx.). abe furunge 
(8). twal-m (9), -in (13). 

*Abduetor verleyder (132). 

Abduetus hingefuret (11056). abge-fiert 
(1102),:-furt 7 von kranckheit vnsynnig 
worden (17). wechgeleit (132). 

* Abdumen v. Abdomen. 


Abece-, a. b. e.-darium Ad. ein a. b. e. 
eyn abeet (b). nd. eyn, en abe-, ab-cete. 
abe-ze (56), -tzete (74). a. b. c.-buoch (110), 
-bók (109). eyn a b boech (132). ein kinde 
tofel (6). hd. nd. fib-, fi-, phy- (v. a. 1477) 
-bel. sydel (sic? 56). 

Abedere nagen (68). ab-n. (69 Mrg.). 
be-n. (110), -knagen (83, 132). 

* Abella v. Abolla. 

* Abellina v. Auellana. 

*Abelum lampili (Gf. 2, 214). abellus 
j. agnus recens natus (Gl. m.). 

Abemere (gall. aveindre; cf. abemito 
i. demito Yest., Dz. Wtb. 558) nemen (8, 9, 4). 
ab-n., -keuffen, -dingen (17). 

* Aberdiosus (7. barba iouis) huswurz 
(Sum. VI). 

Aberrare hd. irren, v'irren, irre gan 
((), irgen (D), erre gen (18), zwifeln, 
zweifelszingon (76. in sf. ir) ezwifel sich 
v?jrn (11). hin- Z2 ab- (65), hynab- (67 Mrg.) 
-fallen von dem rechten wege. feyl- (125), 
twa- (109), dwe- (22), dwel- (283), vordwa- 
(109, 132) -len. 

Abesse Ad. abe-, ab-sin, -sei; ab-, nd. 
af-wesen. von ab (6), von o. ab (76) sin. 
vorsmehen (7. refutare 4). 

Abestis 7. intestina bestiarum aspiciens 
(Br.. dye ingeweyde besuydt der beesten 
om dair uyt to wijchlen (147). 

Abe-, aba- (alph. abe- 96) -ston, - 
-sthon (141), -stio (19), 7 abston (6) (md. 
abestón;. cf. Gl.m. 1, 11; em Br. vom as- 
bestus wntersch.) 6. lapis...ad modum 
ferri (Br.); 0. archadie ferrei coloris (141). 
ein edel- Ad. -gestein, -gstain (16), Ad. nd. 
-steyn, en sten (22) Ad. (Mss. mog.) der ge- 
schaffen, -stalt ist als ysen sim., nd. de 
dar is geschapen alzo, alse yseren. 

*Abetus v. Alietus. 

*Ab-ex, -extra (110) von vssen (69 
Mrg.). 

*Abfluere abfliessen (75). 

*Abfundo ab gieDen (17). 

* Abgarrulo abkefeln, vnnuczlichen re- 
den (117). 

Abglomerare abrey-sen (9), -ffen (8). 

* Abhil- v. Habil-. 

Abhine hinfort men; von dief) stat (11). 

* Abhomicio (aus aborceio »« abhomi- 
nari? »— homo -« icio?) ein kint ver- 
werffen (17). 

* Abhomin- (»« homo) 2n den Hss., sel- 
ten in. Drucken, st. abomin-. 

*Abhominabilis Ad. vnmensch-, vn- 
mens (8) -lich ; v'ban-net, -nen (3), -d (18); 
vfluehet sZm., -fiecht (76), -flecht (5), 
-smachten (sic 1), worffen ding das man 
fleucht (sc.res 67 Mrg., sm. 65). wiedertze- 
ADI 


mer (74) greuf- o. grimmeck- (67), grufà- 
(17), gru- Z ersehrock- (69 Mrg., 1102), 

ruwe- (109, 110), eysse- (132), eys- (109) 
ich, -lik (109). vngeluckselicheit (9. cf. 
abhominosus). 

*Abhominare, -ri hd. vnmensch-lich 
(sic 8), -leich gepern (D), -lich geborn, 
lieh g. 7 grausamlih (76), ieh geporn 
(68), -lich begraben (se 110€ »« humare?), 
-elichen gebern (21); vnmens-elich sin (bb), 
iehen gebaren (Mss. mog), nd. like ghe- 
bern. onmentslich gebaren 7 gruDlich ader 
versmahen (V). gruf- 7 fresch-lich sin o. 
versmehen (11) gruse- (21), gru- (18) 
-iehen sin. grawsam (4), vnmynlichen 
(43) geberen. vnmyslichen halden (13). 
vnmynscehliken beren afte greselik sun 
(23). vnwillen han. 7 mit v. v^werffen (65, 
68 Mrg). verschm-ahen (110), -ogen (69 
Mrg.). fluchen (3). vormaledyen (85). graw- 
en (3, 14), -sen 4 schewtzen (74). misdoen 
11, s9). 

*Abhominatio Ad. gravsamkeit (3, 4), 
greisemlichait (76), greuslichheyt (70); 
greuf)- (67), gruf-, gru- (5,7)-lichkeit; pruss2 
lickeit (sic v. a. 1477). vnmenschlicheyt 
(3, 18). verschmahung (110). herschreck- 
unge (11). verscrinkinghe (89). misdaet (11). 
v^worffen ding vnd vnlóstlieh vnd stin- 
kende ding dafó e$ ej vnwillen bringt 
als ob er wólt kotzen (67 Mrg.). ein vnwill 
also daf) sich einer rympfft als wolt er 
sich brechen o. von jme werffen, o. das 
eim dar vor gruwet; ein erschreekender 
vnlust; ein stinkenf) verworffen ding &c. 
(65). an. willung (0). 

*Abhominatus ein verfluehter (65, 67 
Mrg.) unmensehlieh (38). 

* Abhominosus 2. fortunatus, ab omen 
scribitur sine h, ab homo scr. cwn h 
(3). gluckseli-g (8), -keit (3). geluckselik 
(60). vngelu-ch (13), -ckselich (9). 

*Abhorcio &c. v. Abortire. 

*Abhories v. Aborigo. 

*Abhorrari v. Aporiare. 


Abhorrere, aborire (V.a. 1477), Ad. fur- 
(75, V. a. 1477), for- (5b, 4), für- (6), fir- (76), 
fo- (21), fu-ehten. grausen (75). gruwen 
haben, ear. 4 verschmahen (110). grulen, 
vorsmaden, entsén (109). versmaen, ontsien 
(132). schu-wen (110), -hen (75), -en (8.) 
scheuchin (9). eysen (22, 99, 109, 133, 
V. a. 1471). 

*Abhortare v. Abortire. 

Ab-hortari, -hortare, prs. -hortor 
(23), -ortor (V. non curare 1*) ent-ruchen 
(1), -ratin (8), -retin (9). ein troten (s?c 4). 
afraden (11). ik drungen werde to rade 
tho geuende (23). 

*Abhorteri v. Abarcere. 
*Abhortire v. Abortire. 
*Abiaectanus v. Abietarius. 
* Abibere v. Abbibere. 

Abi-, Zn Drucken abij-, abji- eere Ad. 
hin- (65), ab- weckt- (3, weg- (12) 
v-werffen; sehelden, v^smehen (3, 17), 
vnichtigen £ vechten (17). nd. af-, v-wer- 
pen; v'storen (11). 

* Abicia v. Abbatia. 
*Abieenus v. Abiegnus. 

Abieetare schelden (12). an-vahen, 
-vechten, -farn; straffen; strit machen; 
uber geben (17). 

*Abieetarius v. Abietarius. 


ADI 


Abiectio (Z. remot?o) hd. v'smahunge 
sim. ; ab-, vwerffung. nd. smaynghe, vor- 
sm., afwerpinge. vor-sagunge, -senunge 
(21). snode achtung (19). 

Abie-gnus, 4 -enus (141) -nus, -ns 
e 6) -us (76) abigena (qg. v.) hd. md. 

ennen; dat van dennen holte ys ghema- 
ket (22); dannen holtz, holt; dat van 
dannen of vueren gemacht is (132). Ad. 
daz, das von tennim holtz (76) dennen 
h., den hulez (21), dem holtze (1) gemach-t, 
-ten (V) ist. denny (1). the-, te-nnimer (141). 
tenn (76). ein vihten kene o. stóff (6). 

*Abienarius v. Abietarius. 

*Abiens v. Abiegnus. Abigens. 

Abiens abgende (1*7). 

* Abiere v. Abigere. 

-Abies Ad. nd. dann-e, -en (10), -en 
boem (132). dane (13).dan (3,97). dan baum 
(110). tann-en (1), -e (4,6,28^) .tan (bb). thann 
(141) viecht (25). ein vihtennin bóm (6) 
abeelboom (107) appelboem (sic 83). al- 
boem, albeel (108). vueren, vuyren hout 
(KiL) vweren hoult (89). 

*Abies 5. decl. eyn abgang; 4. decl. 
danne (10). 
* Abietarius (»« abigere) veh diep (11). 

Abie-tarius, -narius, -etarius (60), 
abiaetanus (9) hd. zimmermann. z. den 
holez (s/c8 Anh.). z. der denne h. zymmert 
(8. merman (sic 13). poumuuerah, holz- 
meister (Gf.). 

* Abieus v. Abiegnus. Abigeus. 

Abiga v. Aiuga. 

*Abigeas v. Abigeus. 

Abigeatus eyn dieffte van beesten 
(132). 

*Abigeius v. Abigeus. 

* Abigena (opferochse Ki.) dannen holt 
(29). 

Abi-gens, -ens (59) vihe-diep (56, 282b), 
-dieff (48). en ko-def (23), iegher (22). 
en bedriuer (11). 

Abi-gere, -ere (0), -re (3) hd. veh- 
(17), v-, weg-, enweg- sim, eyweg- (8), 
ab-driben. stelen, treiben (4). weckt-tr., 
entfremden (3). im wegleyden (8^).' ab 
keren (17). von dannen thun (65)..nd. vor 
driuen. 

*Abigere ainezelich sin (18). 

* Abigere v. Ambire. 

Abiges, g. -gis ein pferd dieb (110), 
hert dib (69 Mrg), vyeh diep (68). 
eesten-dyeff (132), -deyf (83). 

-Abi-geus (74, Gl. m., Asp. ial. -geo), 
-geius (141), -geas (89), -eus (93, 141) ein 
kue-dieb (110), -dib (69 Mrg.). kuwe dyp 
(5). koe-dyeff (132), -dief (89). vichdiep (74). 
rindertieb (7) schinder (93). qwy ckdyeff 
(4 abaetor 147). 

Abjieere v. Abicere. 

* Abilina v. Auellana. 

Abilis &e. v. Habilis &c. 

* Abilon (aus ilus?) sele in einer feder 
(14). 

Abi-, abym- (9) -mere (7. refutare, aus 
abnuere) vor smehen (3, 4). 

*Abimus (frz. abime, »« imus) die 
helle (7). 

Abinde dar-, daer- (132) Ad. -von, -ab 
(110) md. -van, 4 -aff (132). Ad. da-, do- 
(6, 4) -von. van binnen tho (?3. »« 
abintra). 

Abintegro von newem (75 Mrg.). 
ABL 


Abintestat-o, -us Ad. an sel-gerete, 
-gerede, -gereythe sZm., -erete (13). on 
geschafft, an ein geschefft v/g. selgeret 
gestorben (75). vngescheftlich (66). 

*Abintra Ad. inwendig; von i, ynwig 
(17, ynnen (110; von innenwenig (5) 
innewinniek (18), indewennig (6), ynweng 
(21) inbenniek (3) zu. nd. binnen tho, 
van b. (132). 

Abintus von ynnewennich (18 sZm.), 
innen wenig (5) imwendig (7), i zeu (4), 
inwennig (2D, inbenniek (3) inbinnen 
(19. nd. van binnen (98) von b. £ af 
grunde (vor abyssus 13). 

.Abinuicem (4 segregatim) von eyn 
ande-r (68, 110), -n (69 Mrg.). van eyn 
verscheyden (132). 

*Abiotator v. Abrotator. 

Abiotus (7. cicuta) bangenkraut, wüt- 
(Ki), winte- (126) -rich. 

*Abire v. Abigere. 

Abire Ad. abe-, ab-, weg-, hinweek- 
(15) -gan sim. 

Abissalis fons ein grunt-, var. grun- 
loser brun (75). 

Ab-issus, -bisis (55), -imus (q. v.) Ad. 
abgrunt sm., abegründe (48), apgrunt der 
hellen (8), die helle (17). nd. affgron-t 
(1D, -de (97). Ad. grundelo-s, -0, -z; 
laf) sim. diepte off sonder gronde 
düfte (12). dupe (22). duphe da sich daf) 
waDer wor slindet (bb). diefr (5). diff (21). 
tieffe (6). tyeff (64). ein tuffy (7). tewffe 
(4). tewf (1). 

* Abita (anders Gl. m.) ?. gracilium &c. 
sehusterdrait (75). 4. spaeus, digitiea drat 
o. fingerhut (64). 

Abitio ab-gang (17), -scheyd (126). 

Albiudieare v'leucken, ab richten, vn- 
recht r. (10). 

Abiugare Ad. ent-, en-, eyn-, in-zwei 
teilen, deilen. sundern (8, 9). abscheiden 
(9, 1). uB getwange laDen (17). vff losen, 
entledigen (110). onthalteren (132). ent- 
bynden (22). twedelen (25). zwihellen (76). 

Ab-, oft 4 dis-iungere (bissw. i. dis- 
tinguere) Ad. von, nd. van eyn-ander, 
-andern (0) an der (sic 23) vogen, fügen 
(21), nemen, scheyden (18, 76, 1103), sagen 
(X). ab-segen (4 -weysen (1102). voeghen 
off scheyden (132). von wysen ab-sch. 
(110b). 

* Abiunte etate von der kentlicheit der 
jugunt; ab zu gen dé alder (17). 

Abiurare nd. sweren; af-, ont- (132), 
vor-, hd. ab-sweren. leucken (1). ver- 
leugen, vearr. leugnen, -laugnen (110). 
v'saehen (17) nieht wider kommen zu 
lande (8, 9, 4). 

Abiuratio gelobts dings versagung 
(13), wor sagente (9) geglobet ding vir- 
seczen (9). 

Ablaetare nd. wenen. Ad. abge- (3), 
ent-w.,-w. das kint von der muter (175), 
-wenden (1). socken (2« laetare) 7 spen- 
nen (106). spenen (100, 107, 132). en kint 
wennen 4 sp. (28) Ad. ent-sp. sim. ab- 
nemen das kint von den brusten (75). 
abla-eto 7. « lacte separo; -sso si sum 
V. separo (16). 

Ablaetatio A4. ent-wenunge, -w. von 
der milehe 7 abseezunge (17). entwend- 
ung (1). 

Ablaetatus (vé exuberatus 75) Ad. 


grunt- 
(132). 
ADO à 


entwent, abge-wenet (3), -zeugt 2 -stossen 
(65) von der milch (8, 65). abgenomen 
kint von den brusten der muter (75). 
enspent (60). 

Ablaqueare (vites) ziettern (135. cf. 
Goth. Wtb. 2, 672). 

Ablas, g. -tis ?. ?nsipiens 0 stultus (16, 
Br). 4. blatus, varrus tore, gecke, narre 
(74) .Aus abbas rez stultorum »« blas 
(G1. m.) ? 

* Ablasso v. Ablactare. 

Ablatiuus Ad. ab nemmer. abe nem- 
men (10). genemen (21). 

Ablator hinnemer (75). 

*Ablatui (porcorum) slachtong (17). 

Ablatus Ad. nd. genomen. Ad. ab-, hin- 
(16), hinweg-, nd. aff-g. ab genummen 
(3. genemmen (7). abgetragen (17, 110). 
wechgedragen, affghehaelt (132). gestaln 
(10. 

Ablegatus (cf. abli-gatus; -tigatus 
i. proscriptus Gl. m.? allegata?) vordo- 
met (22). 

Able- (Br.), abli- 7 obli- (74) -gumina, 
abligumma (74) sunt partes extorum (Br.), 
ectermu fleck,; kutteltleck (74). 

*Ablegurire &c. v. Abligurire. 

* Abligatus (cf. ablegatus) vordauwen 
(18). 

*Abligum-ina, -ma v. Ablegumina. 

Abligurigo doem-, sloem-, verquist- 
ing (147). 

Abli-, able- (17, 22, 141) -gurire, 
-gurrire (141, Gl. m.), -gurare (147), -gur- 
lio (prs. 17), adlegurrire (141) Ad. laffen. 
Slockin (8) slur-, slie- (9), schlie- (4), 
lie- (22) -ken. v!leeken (68), -schlecken 
(68 &e.), -Slicken (132), -brengen, -qwisten, 
doemen, sloemen, guet doirslaen (147). 
quasen (Fr.. vordem-men, -ffen (126). 

Abliguritor fresser (3). 

*Abl-imba, -oda v. Appluda. 

Abluere waschen (8, 9). Ad. ab-, nd. 
af-w., hd. -weschen, -wessen, -wefben. 

Ablunda v. Appluda. 

Ablutes sunt loca cenosa dc. (Br.). eyn 
moedinghe vnd styckighe kuyl (132). ein 
groD trinck geschyr (68). 

Ablutio abweschunge; vgeben der 
sunde (17). 

Abluuio (cf. Gl. m.) water broick (147). 

Abnatare ab swimmen (17). 

Abnegare levgen (3). v-l. (9). leucken 
(11). v-l. (5). leycken (7). v-l. (8), leuckeln 


(65). loicken (6). virlaukin (8). laugnen 
(16). lochenen (22). Ad. vorsagen, ver- 
sachgen (3) md. v'saken, weygheren. 

Abnepos achter zuster-kynt (11), -kin- 
der (89), -soen (83). 

.Abnoba die baar o. der randen (135). 

Albnuere Ad. v-smehen sim., -smahen 
(10), -mawen (7), -leugen (9). leucen (13). 
vor-saken, -sman (22). versmaden (83). vnt 
seggen (8b). ver-s. (89), -Segen (100), -Ssagen 
(88, 110). ent , be-schuldigen; nicht en- 
wolden (17). nit wellen; abschlagen; wei-, 
var. wel-geren (110). verzeichen (88). 

*Abolagium (»« abolla?) v. Anabo- 
ladium. 

Abolere Ad. abtün sim., abe dun (b), 
v'gessen, vorgen; ab-gen (5b), -geen (1), 
-dilgen 2 hinweg nemen (88); vertriben 
(65). nd. af don; ontwennen (V. remouere 
1l. cf. abolitus). vyDBwissehen (132). 

1* 


ABO 


Aboletus v. Abolitus. 

Abolitio v'gess-4 v'ge-unge (9). sach 
o. schult derlafunge (17). ab-thuung (110), 
-egung (65). vB-wischung (110), -tilekung, 
-tilgung, hinnemung (65, 68). vyDwysch- 
ynge (83 &e.). 

Abol-itus, -etus, abbolitus /d. ab-, 
vB-getan, -gedan, -gethon. abgethun (3). 
vytgedaen (83) gedilget, versumet, v'ge- 
Den, entwont (1')). 

* Aboli-, abuli-, abbulu-, abvolu-tus 
(2« po-, be-llutus) vnreyn gemacht (5, 1, 
18), machen (20), maket (23). v- (), be- 
(11, 22, 23) -solet. be-sudelt (5), -schifsen 
(21). 

Abo-, abu- (Br), aba- (59), abe- (22, 
147), ambo- 7 ambu-(147) -Ila(gr. &QóAJ.x) 
cleyt eyns senatoirs (147), der mestere 
(22). kriegs. kleid (Das.). ein perlein rock 
(59). 

* Abollena v. Bullaquelon. 
Abomasium v. Echinum. 
Abomin- v. Abhomin-. 

*Abominium vermalediinghe (97). 

*Abora v. Abra. E 

*Aborig-enis, -enes, -inis, -ines (Br.), 
-ineus (147) 2. sine moto genere (147); 
rusticus c. sec. Salust. ,,genus agreste dc. 
(Br.. rustyer, kerll (132). ruystyer, kerl 
(147). rusteyr, karle (83). eyn puer 0. vne- 
del (68). eyn grob burisch man (110). 

Abori-go sg. (10, 147, Br), -gines sg. 
pl., -enes (11, sg. pl.147), a-, var. ab-bori- 
genes (75) 7. superflue frutices dc. (Br. &c.). 
eyn waifen rife (10). laiden aevervloe- 
dich, water-l. op boemen (147). sprutinge 
of taxkins van boemen sunder profit (83). 
gede crut (17). feld-, holtz-, wilder £- Z 
h.-paum; abh-, var. arb-ories vnge- im- 
pffet, var. -peltzt baum (75). vngepelezte 
bevm (9). 

* Aborire v. Abhorrere. 

Aboriri (cf. abortire) v'werffen, mif) 
gebern, vnnaturlieh g. (17). vnzeitig g. 
0. werden geboren (110). ontziidelieh w. 
g. (132). 

Aborreus (cf. Gl. m. fona chornhus 
(Gf. 4, 1054). 

Aborsus (cf. abort-iuus, -us) absnei- 
dung (1). 

*Abortanum &e. v. Abrotanum. 

* Abortare (7. aboriri Gl. m.) v. Abor- 
tire. Aporiare. 

Abor-tire, -tiri (75), -tare (88), -cio 
prs. &bhor-tire, -tare, -cio prs. (V. a 
1477) hd. v^werffen. v'w. in der geburt 
(10, ane g. (9) hin werffen die frucht 
der g. (15). eyn g., gebort (v. a. 1477) v- 
w. (4), -derben (67), -tumen (5, 66 &c.), ver- 
dumen (21, v. a. 1477), verthunen (70), vor- 
demphen (3) vdrueken (18) v'dammen 
(. zu vnrechter zyt gepern (75). die 
burt dot geberen (110). verworffen (V. a. 
1411). vorwerpen (22, 89). verworpen, dat 
kynt vur der tzijt beeren (182). 

Ab-, abh-, av- (86) -ortiuus Ad. von 
muter leib, muoter lyb gesnitten sim.; 
us-g. kynt (59); EROR CRUAdERES (28b), -ger 
(48. Gf. Sm. 9, 371. Gth. Wtb. 1, 950); tot-, 
dot-geboren sZm.; ein tot-g. kint (170), tod- 

. ding (17), doi frocht (5); doyt ge- 
bos (13); eyn todt gobust sim. doit ge- 
burn (10), geboren (22. van moder liue 
g. (99). dot ghebaren (11). eyner der ge- 


4 ADR 


boren wurt vor der naturlichen zyt (110). 
der g. wird vor der naturiche zeit (69 
Mrg.. zü unziten g. (28). zu frue g., ge- 
storben on geboren (75) ein onzidig kint 
g. (8 sim.). vorworffen (4). ein vorwerf- 
(3, vorwürfe- (9), verworpe- (132) -linek. 
virwerffe- (19), verwürf- (Sm), vorburt- 
(60) -ling. verwerpelin-e. (99), -ghe ($9). 
eyn worffelin (11). uruuer-pf (86), -ff (141). 
hingeworffne frucht (75). 

*Abortor v. Abhortari. 

Ab-, abh- (75 var.) -ortus, 4 aborsus 
(15) doit (49), zefru 7 zu vnrechter zyt 
(15) geboren. 

Abpatruus v. Appatruus. 

Abproposito von der augst (59). 

*Abra v. Ambra. 

Abra, abora (59, habra (19, 112, G1. 
m, gr. pa. (112) Aid. dienst-, dinst- ma- 
get, -magt, -mayt (b) -diren (4); dirne, 
dienerin. 2d. denst maghet. nach-jung- 
fraw, -gángerin (112). kommerschen (19. 
«us frz. nl. commére ecommater, ambu- 
baja Kil, eher als aus kameriere Kil.). 
abra eyn eygen nam (8) 

*Abractanum v. Abrotanum. 

Abradere nd. scheren, har af-sch. Ad. 
ab-sch., -sehaben (15). 

Abraham Isae Jacob daz sint due 
namen der drie grosDen patriarche (5b). 

*Abramescere sneyteln die zelgen be- 
sneyden (74). snatelen de tellighen besni- 
den (22b) 

Abrasus afghescaren (11). 

Abre an sache (17). on vrsach, vnbe- 
quemlieh (Das.). 

* Abregium v. Obryzum. 

Abrenunciare Ad. ab-(8, 75), v-, wid- 
der-sagen. w.-sachgen (3), -laBen (18). 
ver-l, -sachen, uff geben (17). md. v'sa- 
ken. ver-thien (99), -tzyen (132). 

Abrenunciatio absagung (75). 

Abrepere eyn- (8, 9) verre- (4) -weg 
krichen. en weg schlijffen als eyn slange 
(11). 

* Abresta (aus abastra, »— labrusea?) 
winlaub (75). 

Abri-geum, -zum v. Obryzum. 

Abrodere Ad. vmb- (b, 4), vmb vnd 
vmb- (3), ab- nagen, -negen (17). ab- (9), 
vmme- (22) -gnagen. aff knagen (132). 

Abrogans (»« arrogans) 7. iactans (60, 
Br); superbus (136); hwmalis (Br., Diut. 1, 
128. 9, 523) sanftmoti, aotmot (Diut.). ein 
veldig (9 sZm.). ein eynfeldiger (3). ein ge- 
weldiger (4. cf. abrogatus). barmherezig 
(8.) rümik (60). 

A brogare (?. delere £c.; cf. arrogare) 
hd. nd. vor-, hd. v-, zu- (t) -storen. Ad. 
v- stóren, -steren. abe heifen (18) ab- 
bitten (77), -dun £-seezen (110) vB wy- 
sehen (68). misse-sprechen (8, 9), -reden 
(4) € sehenden. 

Abrogatus ein gewaldiger (3. cf. 
abrogans). abge-thon (110), -dan (69 Mrg.). 
vf gewischt (68). vyB gewist (132). 

*Abronus (cf. sq. zeuer, seuet 4 een 
teeins (89. t. aus teems). 

* Abrota v. Abrotator. Subgurginale. 

Abro-tanum, -thanum, -tonum (144), 
-tomum (943), -tanus, Óissw. abrac-, 
abor- (9) am)bro- (125) apro- (Zeuss) 
-tanum, 7£ -tanus (125) 7 -tenum (9), 

ABS 


auronum (gall auronne 144) (aus G- 


D0c0V0y; cf. beta. satureia &ec. Nmm. 1, 
466 mit vielen deutschen Nebenformen) hd. 
gart- (€, 105) gert-, stab-, stabe- (1), 
staub-, var. schab- (75), sab- (Sum.), staal- 
(68), schof)b- (73, 141, Das.), schos- (48), 
eber-, ebber- (18) -wurtz, -wortze (1), 
-worcel (18) md. stafwort (Sum.). gart- 
hagen (v, 73, Sum.), -haglen (116), -haym 
(m. 4, 9, 1), -ham (3). abriza (141). auer- 
rute (85, Sum. VII), -roede (132), -ieze (13), 
-ed (97). euer-ute (47), bitte (99), -ik (109). 
euritte (23). iuerüet (11). eber-eize (f. 4, 
96), -eif) £ -ich (77). affrusch (73, 116, Nmn.). 
alp-rute (9), -raute (Nmn.) cf. -rauseh (Gr. 
Wtb. 1,246, dann nicht aus -rose). kuttel-, 
ganser-wurm, -kraut (73). ags. szedhrene- 
wuda (942). boh. brozy drzyewo (4) cf. 
brotan 2«. bori drewce 7. q. ósterr. herr- 
gott-hólzel sém. (Nmn.. corn. dehoules 
(Zeuss). 

*Abrotare 4. taratantarisare Z cri- 
brare (147). reden (b, 22, 74, 109). ráden 
(6). redern (6, 76). reytern (74). Ad. mele, 
viel (sc? v. a. 1477) reden. mel reiden 
(3), bewteln (4). betailen (sc 76). budelen 
meel of anders (147). váen (1. cf. Gth. Wtb. 
l, 348). sichten (b, 22, 109). Dieser Wort- 
stamm. (cf. sqq. abronus), im 15. Jh. sehr 
verbreitet, fehlt jedoch im Bv. | Zundchst 
erscheint abrotare — tal. abburattare 
mlt. buratare von buratto Mehlbeutel, 
eig. feines Tuch, wie span. burato sim. (cf. 
burellum. Dz. Wtb. 468, 572 sq.). Doch 
vgl. auch abrutis pallimrum | sordebus 
quasi erutus (Gl. m. 1, 22); sodann rotare 
vibrare, rotabulum redestap, vll. -« 
reden (cf. Sm. 3, 53. Gf. 2, 474). 

* Abrot-ator, -a, 4 abiotator (4) (ütal. 
abburattatore) hd. nd. reder (b^); mel- 
r. -schaider (1, 71), -siehter (Y, 22), 
-seehter (5). 

*Abrotatrix ein mel reiderin (3). 

Abrotonum v. Abrotanum. 


*Abruere (,40de abruptus* q. cf.) ab 
vallen (17, 75). 

Abrumpere (decerpere 175) hd. bxe- 
chen (1); ab-br. af-br. (132), -breken (22). 
ab-reissen (2, 65, 75), risen (75 varr.), 
-prechen, -cluben, -lesen, -legen (75), -zer- 
ren, -trennen (65). 

Abru-pta, -mpta (1109) 7. loca, aspera 
inter montes et acuta) stachilick (3). stag- 
lik, staiff, vngeuelle (9). vngefellig, scharp 
(8. geuel (100). steyn-grube (110), -ruche 
(100), -ruts (132). roke, vels (99). 

*Abru-ptor, var. -tor ab-reiser var. 
-risser (75). 

Abruptus (cf. abruere) abge-brochen 
(95), -fallen 7 vngefellig (17). 

* Abrutanum vo. Abrotanum. 

*Abrutor v. Abruptor. 

Absa legerhuoba sZm. (Gt.). huba, meir- 
hof (Sum.). 

Abs-cedere, -cidere (8) weg-czihen (9), 
-Zziehin (8). abeedo ich abgang (29). abs- 
cessit mihi esist mir vffgefarn (sc. absces- 
SUS 125) 

* Abscella v. Marmorella. 

*Abscibilium v. Abscidium. 

* Abscid-a, -ia v. Absis. 

* Absceidere v. Abci-, absce-dere. 

Abs-, bissw. & in-cidere 6i. separare 
cedendo (Br.) hd. ab-hawen sém., -sniden 


ABS 


(29). einsiezen (4. zu abseedere, cf. ent- 
sitzen déstare Wr. 2, 282 ?). 

*Abscei-dium, -dilium (Br), -bilium 
(16)) ascidilium (74) absidil-e 7 -ium 
(147) 4. cultellus quo vngule equorum. ab- 
seiduntur (Br); scaber (75). Ad. huf., 
huffe- (17), hoff- (8, 13), wirk- (G1. m.), schnit- 
(15) stof)- (74) -messer, als die smid 
nutzen zu der pferd hufe (74) mess dair 
men der perde voete myt kortet (147). 

Abseindere ab-sstiffin (-ssc.? 19), 
-schniden (75, 110). aff snijden (132). 

*Abseis v. Absis. 

*Abscisio abschnidung (75). 

*Abs-, var. ab-cisor abscehnider (75). 

*Abseis-us, -sus Ad. ab- (75, 110), von 
eynander-geschnitten. affgesneden (132). 

Abscondere (cf. abdere)Ad. nd. hu- 
den, be-h. Ad. huten; be-h., -halden; 
v^-bergen, -helen (65). 

Absceon-ditus, 4-sus (110 &e.) (-ditus 
natura-, -sus calliditate Pap., Pr.) behüt 
(19). verborgen (110 &e.). 

* Abscons-a, -io (89) hud-ung (19), -inghe 
(89). 

Aibseons-a 2 -ula (147) -um (17) eyn 
abscon-se (17), -s, luchte, lanterne (147). 

*Absconsorium licehtschirm (64). ?. in- 
terstitium 7 vmbraculum brytz, scherm 
underslach, vuyde (147). . 

* Abseonsu-la, -m v. Absceonsa. 

* Abseula v. Astula. 

*Absedia v. Absis. 

Absens Ad. nicht, nit gegen-wirtick 
(18), -wirttig (67), -wertig, -w. sin. nd. 
nieht ieghen-werdych, -wordich. vnge- 
genwurtiger (76). abwese-nd, var. -n (110). 
wyt dar von (65). 

Absentare hd. nicht gegen-, kegen- 
(à, geyn-wertig, -wertick (3), -wirtick 
(18) sin, sein; entfremden (mit der person 
75) ab sin. nd. entvromden eder nicht 
iegenwordich sun. sich abwesend machen 
(110. wech wesen (132). vz bliben (5). 
aus bleyben (1) abziehen sich von der 
gegenwurtigkeit (75). v'stelen (9). 

Absentia abwese-n (65, 754), -s (7525€). 
fremdikeit (65). 

Absida &oe. v. Absis. 

*Absidil-e, -ium v. Abseidium. 

*Absilio 7. soleo (76). 

Absil-ire, -ere (8) Ad. ab springen. 

Absin-thium, -tzium (87, 146), -theum, 
-thilum (127) Ad. (üfters daz) werm-ute, 
-uot, -ut, -üt (6, 8), -ót (105), -oite, -et (18); 
wi-, wo- (13, 95), wie- 4 wu- (4) -rmute 
sim. warm-üt (87) -oet (85), -vot (146). wir- 
met (17). werbmüt (1). werenmut (76). nd. 
Ww/-, wor-mode; wemod (97); vermoed (89) ; 
alse-n, -m (92, 116). elsen (73, 89. cf. Gr. 
Wtb. 260). Ad. eltz (116). Cf. alosan-tus, 
-t/ (81b) aus &AócayO oc, »— alsen »« ab- 
synthium?) wormiota (117). w^müte (8:7). 

Abs-is, -cis, -es, -idia, -idea (74), -ci- 
dia, -ida, -cida, -edia, assis Ad. abe 
sijte; ab-s., -site, -side, -sijt (18), -syd, 
-sait (0), -seyten (1, 3), -sit 4 -sehnidung 
(absidia 16, »« abscidere). abeyseyte (9). 
absite in einer kirchen o. in einem buwe 
(15), an eynem gebutz o. eyn vf) laf) (8). 
vs loz (60). vB schofó (1T). seioz (Sm. 3, 
410). abbscyne (29). af-zide (22), -schey- 
den also an dé husé edder an dé kerké 


ABS 


(22b), gadem (109). gewelbe (120). welfsel 
(107). kroffte (10). kroft (12). 
,, Ab-, 7 hab- (Das.), ap- (112) -sis, gr. 
GC (112) felg (111). die vilge (112). die 
velgen an einem rad o. krümme; die cir- 
kel in den sternen (Das.). lusche (125). caps 
(aus capsa? at. 4, 319). 

Absisto ich uff stan (29). 

Absolere 7. asuescere (nach absilio q. 
v. 16). ent-wonen (8, 9), -won £ mif) ple- 
gen (17). vngewon seyn (110 &c.). 

Absoluere /id. nd. ent-binden, Ad. -pin- 
den. uffb. (17, 18). Ad. nd. losen. Ad.lo- 
zen, lofen, lósen; uff-, er-, ver- (132) -lo- 
sen; ent-l. von der sunde (17), -ledigen. 

Absolute yn ym selber (15). lediglichen, 
on ein zusaez (65). 

Absolutio losunge (19.) lozinge (11). 

Absolutus Ad. frey (3), quidt, quit, 
ledig (12, 77), entlediget (65, 68); ent-, 
vnge-bunden. ontbonden, verloest (132). 
erloft (110). loi (10). bloiB (49). 

* Absomagarus v. Obsomogorus. 

Absonantia vnhellikeit (6). myfhel- 
lung (110). ubel ludunge (17). quaytge- 
luyt (132). abe-wiDekeit (5), -wysikeit 
(0). awysicheit (22). awisung (18). vn- 
weifhait (76). 

Absonare (Z.discordare) vnhellig sin 


| (6). miO-hellen (68), -luten (10). un- 7 übel- 


lauten (75). abwifig (17), quellieh (132), 
out- (sic 89) -luden. nich ouer (sc. en) 
zingen 7 l. (22). nieht vber eyn l. (5), 
singen (5, 4), tingen (3). eyntrechtiglichen 
s. (s?c '). 

Absonus (4. absurdus 141. cf. com-, 
dis-sonus; Sm. 1, 9. 2, 74) abe ludig (5^). 
ab-lawtig (2), -witzig (Sm.), -wiDig (1T), 
-gessen (1, 3, Sm.), -hellig 7 myf-h. (68, 
110). ubel luden (péc. 1T). an laut, vg. 
mifludunge (75). aen ludende ? angehorde 
(10). vn-gehorig (12), -behort (49), -hor- 
lieh (97). touber (141). abe wysieh (5, 1). 
awisi-ch (23 &e.), -g (18). anvusig (s?c ? 6). 
vnwiezig (76). 

Absorbere (£ penitus sorbere) Ad. 
vZ-, vD-suffen, -supffen; auf-, genezlich 
auf-sauffen. vy suppen (132). ut zupen 
(22). sehlieken (4). ver-slieken Z -slingen 
(49), -sehlinden (65, 110). vBlauffen; ver- 
zeren, -ziehen; hinweg-z.; zu nieht wer- 
den, ertrenken (65). herdrincken (117). 

Absorptus herdruneken (17). ver- 
slunden (17) -sehlunden, -schwunden, 
-zuckt (65), -slungen (10), -slongen (12). 

Abstare vndir wegen lossen 7 abe 
sten (9 sim.). vnder lassen (4). uber ge- 
loin (8). 

Ab-stemius (7. vino parcens 1369 sim.), 
-stemus (4. abstinens «a vino 16,142), -ste- 
mis (7. aquae potator 1369), -stenuus (64), 
-temius (/. parcas 136b), -stimus (27. so- 
bríus 140) nlessig in drincken (110). wyn- 
kündgier (64). 

Abstergere 4d. abe-, ab-drucken, 
-trueken (7), -wuschen 7 droecken (17), 
-trueknen Z wischen. ab- (9), af- (11, 13) 
-w. hd. ab-weschen, -waschen, -wefiin (8), 
-wessen (133), -woschen (19), -weysen (3. 
anders v. dissimulare. Sm. 4, 181). ab- 
(183, 99), af- (23) -drogen. of wascen 
(89 | 


Absterium v. Asceterium. 
Absterrere (£& penitus terrere) hd. 
serecken (7); er her- gantz her- (5) 
ABS 5 


-sehrecken. genezlichen ersrechken (18). 
ver-schricken (132), -varen (83). nd. vor- 
veren. sere vorehtin (8, 9), vochten (11). 
Abstersus afghe-wischt (11), waschen 
(132). 
*Abstimus v. Abstemius. 
* Abstinancia (st. obst.) verhertung (1). 
Abstinens lust abprecher (1). 


Abstinentia lust abprechung (1). ab- 
pr. in der gemeinen rede (75). der lost 
ab brechen (12). abe brechunge (48). ab- 
brechung, var. -reehung (110), -bruch (113), 
ziehunge (59), -z. lijplieher nat'lichkeit 
(17). vermidung werntlicher lust (5). v^mi- 
den werntlieh lude (18). Ad. messickeit 
sim. m. (Y), meslicheit (18) der spyse. 
meisikeit der speisen (3). missikeit, wenig 
essonge o. drinekunge (17). cleyn essen 
(D), eten (22) 7 drincken. soberheit Men: 
vaste s 48). spenginge (23. cf. Sm. 5, 
572 sq.). 

Abstinere lust, lost (18), der wollust 
(3) Ad. ab brechen, nd. af brecken. ab- 
prechen mit vernunft etwas (75). ab-los- 
sen (9), -losin (8), -zeichen (49), -ziehen 
(65), -z. der lust (17). Ad. ent-z. (65), 
-ezien (9), -halden; en- (18), an sich (17), 
abe- (19), offe- (13) -halden. ich uf hal- 
ten (prs. 99). af haelden (11). off hailden 
(89). uff horen (17). auf hóren (9). spen- 
gen (13, 22, 74 cf. prc.) zwingen (12). 
Aid. me-, mei-Digen. messeklich essen (6). 
niechter (68 s/m.), sober (132) syn. kusch- 
lichen leben (17). 

A bstir-, abstri- (3), abstre- (8) -pare 
hd. v8-, nd. vt-roden, -ruden (18), -roten 
(0, -ryten (68, 11023), -reuten (110 varr.). 
aus-reden (9), raten (4). vy raden- (132). 
auD- (3), vf-geden (7, 10), -graben (98, 7). 

* Abstractio Ad. abziehunge sm. gefró- 
met geeinlicht ader abgezogen (15. cf. sq.). 

Abstraectu-m, -s, astraetus (1) Ad. 
abge-zogen, -z. in sinem wesen (65), -z. 
von der vornumft (4), -z. durch diebery 
(15), -zagen (69 Mrg.), -chogen von der 
vornuft (3); eyn daz da ab gezogen ist 
(10); daz von der vinonfft wirt g. (5), 
komet (18), wyreket (66); das naeh der 
vernunft wirckt o. das der gedanek wurekt 
(134); daz, das der g., gedang wu-, wi, 
wy-, we-creket; ge- (8, 9, 13), ent- (17) 
-fremdit; gefri-et, -het 7 geletziget (17) ; 
ab-sunderig (1), -gescheiden; ge-entzelt 
(63), -vronet 7 -veeret (48). abegetrungen 
(b^). 

* Abstradere (/. abstinere; aus abstr- 
ahere 2« -udere?) abe dingen (6). 

Abstrahere d. abe-, ab-ziehen, -zehen 
(b), -ezichen (9), ezhigen (3), -ezihen, 
-ziechen (76); v5 ziehen (65). nd. af teen, 
afe ten (29b). aff trecken (132). stilen (17). 
ich abeston, abstan (prs. »j 

*Abstre-, abstri-pare v. Abstirpare. 


*Ab-, a-stronum, (dus asealon-? cf. 
aldonium) lauch, làuchel; esch-, prief-, 
schnit-lauch (73). 

Abstrudere (i. abscondere, includere) 
hd. abe-, ab-dringen, -dringhen (5), -drin- 
eken (21), -stossen Z halden (18. cf. 132). 
besijt st. (17). vor stossin (8). off stoessen 
of houelen (132). stoten (147). afsst. (83), 
-drengen (23), -draghen (22). v'stoppen 
(9, 11). vorsperren (4). Ad. v^- (9), be- 
shieBen, -slifsin sm. 

Abstrus-um, -us (97), 7 -iuus (8) be- 


6 ABU 


slofen (8), -slassen (9). vor schlozsen (4). 
virborgen (8, 97). 

Abstula (4. napta Br. v. Astula. 

*Ab-, dis-suefaetio entwonung (75). 

Absuere ontarnen (22. sí. ontt.). 

*Absu-, absw-ere, -escere, asswes- 
eere (q. cf.) hd. ent-, md. vnt-wonen, 
wanen (5), -won o. -wen (17). eyntwon- 
nen (22). gewonen (110). 

Absum v. Abesse. 

Ab-, con-sumere /d. v'zeren, -zerhen 
(5), -zieren (18), -thun sm. vor teren (22). 
verslinden (132). mifbbruchen (11). 

Absumptus verzert (68, 110). 

Ab-surdus, -sordus, -sortus, -Ssurp- 
tus Ad. vn-horlieh, -hoerlieh (18), Assw. 
-hórlich, spéáfer -erhórt; vnge-herender 
(67, 68), -hort sim., -horiger, -horlich (6); 
vor-h. (v, 91); mit horende (110); vbel 
horig (55). daz da nieht daugk (17), 
vngewonlich ding (65) zu horen. vor- 
(23), vnvor- (22) -horliic. on-hoerlieh (11), 
-ghehoert (89), -georloefft (132). vnge- 
orloft (83), -schickt 7 vnbequem (Das.). 
vnwert (absortus 2. indignus 10). Ad. 
daup sim. nd. dof, doef (89). 

*Abtemius v. Abstemius. 

*Abtenebrare vorfinstern (b^). 

*Abtruncare bestimlen (141). 

*Abuescere (nach abusus, aus ab- 
suesecere) entwonen (76). 

*Abulitus v. Abolitus. 

Abund- ofi habund-, - habere? 

Abundan-s, -ter v. Abund-e, -us. 

Abundantia Ad. vber-fluBigkeit, -flüt 
(12). gnugsamkeit (68). genugung, fulli- 
keit (b^). wolhabenheit (75). welde (99). 

Abundare Ad. genu-g, -ng, gnung 
haben, han. »d. noch, ghenoch hebben. 
wol haben (75). gemach han (18. cf. sq.). 
vber-fliBen (8), -flüdigen |(12), -lauffen, 
-flussig seyn Z haben (110). ouer-floyen, 
-lopen (132). 

Abund-e, -anter Ad. genug-, gnung- 
8), gnunk- (17), gnüg- (6), gemech- (18) 
-lich; vber-flufig, -fluslich (69 ae.) -flys- 
siklieh sim. ouervloedlich (132). nd. noch- 
liken, ghenochlie; weldeke (99). 


Abund-us, -ans Ad. habhafftig o. 
reich; vbir-, vber-fluDig. rych von gut 
(68). wolhabender (66 Mrg., 75). genu 
habin (5, 21). gemechlich han (18). fullig 
(1, 5^). gnugsame (17). ouervloedich (132). 
noch (28), ghenoch (22) hebbende. j 

*Abuol-atio (752), -utio (75bed) ab- 
flug. 

*Abuolutus v. Abolitus. 

Abusio Ad. vorkerung (b^); misse-, 
meyDe- (18), vberig (7), vbel (5), vndor- 
delich (17) bruehung, ge-br. (5, 177), -prau- 
chunge (3). obel brüchen (21). ouel bruk- 
en (22), -ynge (23). bóz gewonheit (13). 
vn-g. (17, 19), -gevogheit (99). onghe- 
woenlie (89), -wontheit Z awise (11). vber 
niessunge (6). unordentlich nuezen (4). 
one erlich besiezung (18). 


*Abusitare auf) der gewonheit bringen 
7 furen (15). 


Abusiue vnbruchsamlich (75). 
Abus-iuus, -umus (76) aus gebruch 
komen (69 Mrg.) hd. ungewon-, unniütz- 


lich. vngewyn-, vnwe-lichen (13). mifbru- 
chig (110), -kieh (132). 

ACA 


Abus-us, 4 -io (9) Ad. bose gewon- 
heit sm.; vn-g. (6); bóse ge (9 
21); vn-g. (Db). bose wenenheit 7 gewene 
(b). b. wannunge (21), won-unge, (22), 
-heit (23). quade gewonte (132). v'kart 
ubunge (17). vnbruchsam (75). 

Abuti Ad. vnórdelich (6), misse-, miD-, 
misch- (D), 7 vn-, ear. ver- (75) -bruchen, 
-brugen (3), o. niessen (6); vnnuezlich 
(V &c.), vbel (10), misse- (3, 55, 7) - 
bruchen, -prauchen (3), bruchung (Y). 
vn-crecht, (18) -ordelichen o besiezen, Z 
one erlich (18). vnerliken besitten Z mis 
bruken (22). onnuttelie br. (11). 

Ae hd. vnd. vnd auch (Y). 

Acacia (cf. aecasia sq. sleh-e, -en- 
safft (14). 


*Acage v. Attagen. 
*Acalabus v. Acealabus. 
* Acalentum (cf. appocalis. collarium. 


eolostrum : biblimen.) sawer craut, 
kompest (4). : 
Acal-ephe, -iphe (87, Gf), -yphe 


(85), -ife, -iffe, -ippe, -ite (Gf. 93, s67), 
-ice (47), -issa, acce-alissa (Br. -ilipha 
((), ealiffa (48^) nessela; herz-nezila, 
-nezele (Gf.. heiz-n. (Sum.) Ad. nefjl. 
heyter-n. (8, 9). haiter-n. (3 Mrg.). hader 
nezzele (96). netele, hander-n. (47). ert 
netel (85). 

Acalicul-is, -us (Gl. m. 1, 32), aeha- 
lieulus (13) scehenk (110). sehenker (68, 
132). scheenker (11). Ad. win-, wein- (9, 
13) -schenk, -seur (13. »« aearus?). 

*Acaluester v. Accaluus. 

*Acantan (cf. aeanthus) ags. beowirt 
948). 

Aceanth-is, -yllis (125), -ylis (Pap.), 
achantis, 
acha-, achi- (75), aeatha- (G1. m.) -lantis, 
acealandis (64) (7. ceard-uelis, -ellus 120, 
ealadrius, luseina 94) Ad. dist-ilvineo 
(120), -elfinck ; tistelvogel (64). bueevinke 
(11) stigelitze (125). ga- (73, 93), go- (75) 
-lander. zeis-ichen, -ke, zinsle (114). «gs. 
netigalae (94). 

*Acant-um, -i (16) (2« aealephe? cf. 
sq.; achantor genus holeris 141) nessel- 
same, -some (8, 8, 9, 16). neteLe (85), 
-sat (41). 

Aeanthus, achantus (95, i141) (cf. 


g|prc.; agantho i. herba semper florens 


141) Ad. beeren-eclauwen szm., -tappen. 
wachsoldir (95). hüffi.,, hüf- (95), wit- 
(47) -dorn. 

*Acar v. Acarus. 

*Acar-is, -us v. Acha-ris, -tus. 

Aearna carlin (143). 


Acarus, aear (91, 125) (cf. surio &oc.) 
süre (109). siere (116, Kil.). seier (115). milb 
(91). mele (125). : 

* Acaseu-m, -s v. Aecasiu-m, -$. 

* Acassis i. pallium heuck (147). aelas-is 
(16), -Ssis (Gl. m.), aeelasis (Br.) ?. vestis 
ad hwmeros mom consuta. adasus est 
vestis qd. (110). Lala 

Acatium (Das, Ki. &., gr. &X0t0y), 
achat-eon (&c. Gi.m.), -ton (141), acad- 
68), achad- (Br., acet- (64), archac- 

80) -eon, ach-iron 7 -aron (et. ciuitas 
75), aeceron 2. velum aecarius 2. mawi- 
cula (16), aehatus ?. naw. 141), accato 
" nawigium Gl. m.) segel, s. am sehiff 
15). mitten-s. (80). der gro mittel-s. (64). 

acalan-this, -tida (11, 19), P 
ACC 


eyn gros s. dez schiffes (48, sZm. Ki.). ei 
SORA. on ságel (Das., Es Ki.). ; 

*Aeatus v. Aehatus. 

* Acc- off st. ac-. 

*Accadere (cf. aecidere) zcu- (4), zo- 
(13) -vallen. Wf S 

*Acca-, aca-, aco- (Br., Gl. m.), atte- 
(Ki), alte- (8^) -labus, atelebus (141), 
ae- (76), as- (89) -colaphus, attulatus 
(14) (aus Q&vvéAoBoc -— &oxoAa-Boc, 
-Q0c; cf. attaeus. bubo.) ?. locusta (8b, 
74, 76); brucus (14, 76, Br. &c.). hau- (8, 
17), hew- (9, 19, 4) -senreck, -srecke (9). 
kefer (74, 76). schevout (89). eydefi eU 
&oxoaB-oc (112), -dxvrc, xaX vce, as- 
ealabotes (125) 7. stellio (112, 125); Z 
tarantula ein bunte moleh (125); wie 
ein eidex (112). 

*Accalandis v. Acanthis. 

Accalissa v. Acalephe. 


* Accalu-us, -aster, -ester, acaluester 
hd. vorn cale sim., vornen cal. (68), voren 
cal an der stiren (3). voer caell (132). 
vorglatzicht (75). 

Aeeantaxe hd. zu-, tzo- (132), to- (83) 
-singen. 

*Accarius v. Acatium. 

*Aceasia .. stupor (mus slee missv.!) 
slehicheit (147). 

Acea-sia, -ssia (17, 22), -cia (147 
-tia (125), acha-cia (11, 19), -tia (s9), 
-sea (75), -echia (125), aeacia (47, 85, 
Sum. V), acatiam (Sum. V), aieati (7) 7. 
sucus prunellarum (acacia Sum. V); succus 
pr. agrestium (1)5 s. expressus a, pomàs 
$ pris (Br. &e.). hd. most; m. von slehen 
(b), sleen ader eppeln (21); apffel-, epffel-, 
iren- (75) -most. birn mut o. appel 
dranke (17, 83), 7 schirpfunge (sic 1T. 
»« aeuties s/m.!) aphel mul) (8). must 
(22). safft (7, 76). slehen- (147), sle- (47, 
96) -sap. nesaph (85). nemsaf (Sum. v). 
slehn- (125), opffel- (75) -safft. schlechen 
stift (sc ?). schlehen tranck (110). sap 
van (I1), of (89) dross. saf von (szc 19). 
phlumensaf (aeacia Sum. v). hochen 
aster (7. pomaceium 75. cf. wetterau. 
hohenastheimer scherzhaft für Aepfel- 
wein). 

Accas-ium, -um (97), aca-seum (o 
-eia (48, Nmn.), aga-cium (8b), -cia (5, 
Sum., Gf.) -tia (141, Gf.), ticia (3), acia 
(g. v.), 4 ear-acia Gt), -icia 7 lagicia 
solanecium (75) Ad. sle-ha (Sum., Gf.); -he, 
-hen, -ehe (1, 1), -e (85). sle (5^, 17). schle- 
hen (141). slen (28, 97). slein (22). slee 
die op en sleedoern wesset (147). dorn- 
schlech (76). swelke (6. cf. Fr. 2, 2473. 
Nmn. 5, 530). unzidig prüme (48). Jat. hisp. 
acacia germaniea /us?f. a. da Riuropa 
schlehenstrauch (Nmn.). 

* Accasius (i. stupidus, cf. aecasia) slee 
als eyn vrucht of' anders wat (147). 

Aceas-ius, -us (97), aeaseus (15), 
agacinus (85) Ad. slehen-, schlehen-, 
sleen-, slee- (5), sehleh- (9 schlech- (76) 
-baum. slech pawm (1). slen- (22, 23), sle- 
(97) -bom. sleedoern (147). schledorn (75). 
swelk bóm (6). 

*Accassia v. Accasia. 

*Accasu-m, -s v. Aceasiu-m, -S. 

* Acca-tes, -des (21) (cf. aeh-, ag-ates) 
hd. nd. eyn edel steyn, gestein (6). en 
sten (23). 


d 


ACC 


* Accatia v. Accasia. 

*Aceato v. Acatium. 

*Accearium v. Aciarium. 

* Accedens v. Accidens. 

Accedere, aecidere (8) hd. zu-geen, 
-gen, -gene (19), -gan, -gon, -gayne (153), 
-gain (142), -forderen 7 -negern (69 Mrg.), 
-nehern (65). nd. tho gan (22), toe gaen 
(89), aen ghaen (11). 

*Accedula (aus aci- »« acre-dula. cf. 
acetosa) herba suer- (D), beer- (68), Ad. 
nd. ber- Ad, -wurtz, -wortz, nd. -wort. 
verwet (sic 99). zuer egge (11). amfer 
1). a- (48), e- (76) -mpfer. sauer-ampher 
um -ampfe, -empfe «msc., boh. sstiewik 
4. jetzt bólhm. sStowik, stawik). werbing 
" a4s peruinea). auis lerieh (19). lerch 
(51). naehtegal (110 &e.). Ad. (Mss. mog.) 
gras muck sum., 4 grosse muccke (sc 9). 
graf) fug (v). dole (8^). acedula (?. ace- 
tosa 72, 13. cf. Gl. m. l, 46) sawer am- 
pher (3). sur amphe (85). sure (47). suer 
küt 4 anfer (13). grase mugke (8). leu- 
werick (89). aecid-ula, -ola, -ela (21) 
hd. (Mss. mog.) suer worez (21); ainpern 
? surkel (19); sawr- (9), sur-ampfer, 7 
-amp 7 grafimuck (8). aeidula ampher 
(3, 51). ampfer (93). ase-, 7 ass- (Sum.) 
-edula ampfer (BM.) suramphe Sc 
acitu-ra, -la (131, Sum.), -eà (Sum.) am- 
pher-a (101), -e (Sum.). amphr-a (Gf.), -o 
-la Sum). amfer (Y). amphora ? gohes-a. 
131. cf. sqq. eueulopanis. trifolia.). ae- 
citul-bium ags. geaeaes surae (94. gaeces 
Sur Bosw.) gecaessarae (sv 126); -a, am- 
pher (105); «gs. hramsa (136); actula ed. 
(94). aecitulum (136), acitelum (94) hr.-, 
hraimsa-, verb. im hraomsa (126) -erop. 
acetula «gs. ramese Ms accundula 
(7. potentilla; cf. o. werbing) perwinckel 
74). 
cioe v. Attagen. 

Acceleranter snelliken (22). 


Acece-, aecel-, acel- (3) -lerare Ad. 
ylen, eylen (3, 134). ezu- (3), ser (4) 
eylen. zu ieht ylen (17). gagen (133). 
iagen (13, 76). ver- (6), sere (i, 22) iagen. 
hasten (8b, 99). haesten (11, 132). snellen 
(11, 19). tzauwen (19). zauen (b^). neigen 
(65). 

Acceleratio ylunge (1T, 65). 

*Acella (cf. ascella) buesumgat (11). 
buosen gad concawitas sub brachio (19 

*Accellerare v. Accelerare. 

*Accellus (aus ocellus) v. Acies. 


Acecendere ent-, en- hd. -zunden, Ad. 
nd. -fengen, -phengen, -phenhen (5), - fun- 
ken (109). ent-zonden 7 -born (21), -bor- 
nen (5). an cünden (3), -zinden (76), -her- 
den (4 Aortari 13). an- (22), unt- (99) 
-steken. boten (zgnem wur sic 22^). 

*Accendilia ags. weocan (942). 
*Accensire v. Accersire. 


Aecensus Ad. ange-zundt (6), -zunt, 
-Zund (134), -eunt (3), -zint, -brant (4), 
-steckt (5), -stocket (7), -leyt (21); ent- 
zunt (66), -fenckt (132) -phunden (1), 
-brant; an künt (1). anghesticket (22). 

-Accentus (7. sonus productus 13) Ad. 
nd. don. hd. ton, laut. done Z lute (132). 
eyn lut d. (21). lang dóne (19), dóynt 
13). ein lanek laut (3). mit. (D). getón 
D, i (5). gelut in lesen o. smgen 
110). 

ACC 


Accentusaeutus langer don (75). 

*Accepiter v. Aecipiter. 

Acceptabilis geneme (17). genáme- 
(s (99). ein. gefellger, angenehmer &c. 
65). 

Acceptabulum v. Acetabulum. 

Acceptare ent-, en- Ad. -phahen, -pfa- 
hen, -phan (8), -pahen (19), -pfohen (6), 
-fangen (13, 22). emphaen (b^). ephohen 
(9). behe- (5), behey- (21) -gelich sin. 
an-griffen (69 Mrg.), -nemen 7 begeren (8, 
9). genamen (99). 

Acceptatus geneme, an-g. (D). 

Acceptilatio 2. debiti remissio (110 
&e). verzehung (69 Mrg.) ledig zalung 
(110). ablassung der schuld (68). qvijt 
20 eil (82, 132). fure- 7 lant-ding 
31). 

Acceptio genemme (8) genem- (9) 
-lichkeit. neminge (99) v6) sunderunge 
der lude (12). entphahung; an-, vff-ne- 
mung; à. personarum die anziehung 2 
DRE der person eine vor die ander 

e. (65). 

Aeceptus Ad. nd geneme, ane-g. (19, 
22). genomen (7). auf-g. (4). wylküme (12). 
wert, werdieh (22). 

*Accephalus v. Acephalus. 

*Accer- v. Acer-. 

*Accero v. Accersire. 

* Acceron v. Acatium. 


-Acecer-, acer-, aeees-, aceen- (of. 
arcer-) sire rupen (99). ruepen (I1). Ad. 
Zu rü-, ru-, rü-, rie-, ro-ffen; zu im ru-, 
var. rie-ffen (110). heuschen (17). aecer- 
SO, -O T -siui mit beger-en, var. -en 
ruoffen (110), -den ropen (83, sem. 132); 
-sere mit begirden (110), begriden (69 
Mrg., 1103) geen, gon. access-ire mit gir- 
den zugeen (68); -ere mit begherten zo- 
gaen (132) »« aecedere. 

Aecers-itus, -us (110 var.) mit be- 
girden berufft, varr. beriefft, zu-ruffen, 
-rieffen (110). mit begherten tzo geroepen 
(132). 

*Access-ere, -bire v. Ac-, ar-cersire. 
Acescere. 

Accessorius Ad. zufellig. snelle (10). 


Acecessus bekenpfs (141). 

*Aeceta-bulum, -llum v. Acetabu- 
Ium. 

*Acocet-osa, -um v. Acet-osa, -um. 

* Accetum «gs. gefet-odnae (94), -atnae 
(136)) aus aecitum? Cf. arcessitus et 
euoeatus fet-od (94), -tad (126). 

*Acciatum v. Aciatum. 

*Accidannus v. Attagen. 

*Acci-dari, -tari (b, 22, 134) (cf. ae- 
cidia &c.) bewegen zu trackheit (134), 
trage- (D), trege- (Y) drag- (21) -keit, 
traglieher (4. ad. pigriciam. 10), nd. tho 
tracheit. 

*Accide v. Accidior. 

*Accidela v. Accedula. 

Acci-, aece- (D35) -dens Ad. zu-falle, 
-val, -vallende (15, 110), -gen i: Zuo 
valden (o nd. tho val. an falle ane 
grunt 4 fülmant; in fremder wise (19). 
gesehicht (15, 17, 76), eyn zu-g. (Y) des 
wesenden schins (15), 7 eyns wisen synne 
(sic 1), des wefens ader anhang ader 
anfallen des w. (17). angesieht (s?c 68). 
eines (63), des (48) wesins schin. 

Accidentale auenturlieh (22). 
ACC (i 


Aecident-aliter, -er Ad. zufel, zu- 
un (65), zufalleng- (68) -lich. by geual 
132). 

Accidentia zufellige ding die anhan- 
gen; der sele an gehengkte ding (65). 

* Accidere v. Accedere. 

Accidere, accedere (69, 134) hd. zu-, 
nd. tho-vallen. schen (22). geschin (99). 

Ac-, selten. a-cidia (mit. ital. &c. ace- 
dia, aus &xT9ÓX) Ad. tra-, dra-gekeit; 
trag- track- (134), draeg- (10), drack- 
(12) -heit; trag-, trac- (48), dreg- (21) 
-keit ; ver-sümenisse (48), -druf) 7 -drissen, 
7 -drissung des guten ^£ hinfallen (»« 
accidere) vom g. (65); vor-driDenisse 
(85), -drossenheit, -trossenheit (3); vir 
drussenheit (8). nd. tra-, trai- (132) -cheit. 
fulheit (5, 65). folhait, foelkait (69 Mrg.). 
vr-, zur-lust (Gf.). 

*Accidia (»« occidere, caedere) dot- 
slag (8). 

Acc-, act- (11), a- (110 var., Gt ) -ci- 
diari, accidiare Ad. trege, treg, trág 
(134), drege (55, 21), dra (13), verdrossen 
(69 Mrg. 134), v'trossen (68) sin, sein 
ur v'drifen sZm.; zurluston (Gf.); be- 

ruben (19); vnlieblieh (69 Wrg.). traich 
wesen (132). trach sin (22). v'traghen (11). 

*Accid-ior, -e (Z4 grauior, -ter) hd. 
swerli-ch, -cher, -chen; sehwerlieh. trae- 
cheliehe (83). 

Accidiosus Ad. v'dro-Den, -ssen, -sen 
(13.)); vordrifig (85), virdrisDelieh (19), 
trag (1), eyn treger (b^). nd. v'drietlie, 
traeh, vul. 

*Accid-ola, -ula v. Aecedula. 

*Accigeo v. Accire. 

*Accilipha v. Acalephe. 

*Accinare v. Accinere. 

* Accinarius (cf. prc.) v. Actionarius. 

*Accinatus v. Acinacis. 

Acein-ectus, -tus (110 ear.) hd. nd. 
gewap-ent, -net, -et (21), -pet (Y). ge- 
wopent (6) -gurtet (110), -sehort (83). 
uffge-schorezt, -bunden (11). 

Accin-ere, -nere (134), -gere (1) Ad. 

lieh, gleich, glich zu- (17), glichlieh 
(0, geljeh (132), zu- (14, 110), an- (110 
var., 132), mit- (8, 9) -singen. 

Accin-ere, -are (8, 9) gall. accorder 
(G1 v kauff-slan (8), -slaen (9). zu hauff 
(sic) slahen (11). 

*Accingere v. Accinere. 

.Aecingere Ad. gurten; cezu- (14), 
vmb-g. v (14), be- (99) -gorden. schor- 
ezen (19). sehurten (11). Ad. wa-, wo-pen, 
-ppen, -penen. wapen an- Ad. -dun sZm., 
nd. -doyn (22). waffen zu im nemen (17). 

*Accinnere v. Accinere. 

*Accino suchten (89). 

*Accintus v. Accintus. 

* Accinu-m, -s v. Aciatum. 

Accipe see nym (22). 

Accipere Ad, nemen, neymen (3); zu-, 
zu sich (14), vff- (65), nd. to-nemen, -no- 
men (22). an- (69 Mrg.), be- (65) -griffen. 

-Aeci-, aece- (76), anci- (122, Zeuss) 
-piter Ad. hab-ch, -iche (19), -ge (13), 
Acht (4), -cht (3), -eh (875, 95), -ke (34). 
hapsch (93). hau-ich (97), -iek (11, 132), 
-eck (225, 99), -ek (22). gall, hostoir 
(122). corn. bidnevein (Zeuss). 

Acecipiter fringillarius rótelgeyer 
(V. a. 1618). 


ACC 


Accipitrina v. Lampuceca. "Thalic- 
trum. 

* Acci-re, prs. -eo, -geo, -o, -seo, -sto, 
-Sseo, asci-o, -sco, acisco d. ru-, rü- 
(6), ro-ffen; zu im (110), ezu sich (3), 
zu-ruffen. nd. tho ropen. laden (11, $5 
zu heuschen (17). 

* Accisima v. Acrizimus. 

*Accitare v. Actitare. 

*Accitare by bringen, zu ruffen (68). 
vil zu im r. (110). dickwyl tot ym roe- 
pen (132). 

*Aecitari v». Accidari. 

* Accitatio zu-ruffung, -bringung £ by- 
br. (65). 

*Accitul-a, -ium, -um v. Accedula. 

Accitus czu ge-ruffen-(9), -furt (3). 
to geroepen (83). ge-, carr. be-rufft (110). 

*Aecciuum v. Aciatum. 

Ac-, ad-clamare Ad. zu-ruffen, -rüffen 
(6), -rofen (18), -serihen (5). an ruffen 
(9). nd. tho ropen. 

Acelasis v. Acassis. 

Acclibanus v. Accliuus. 

Ac-, ad-clinare Ad. nei-, beu- (5), 
bey- (17), bie- (6) -gen. 2d. nigen, bogen. 
zuo-n., -b. (14). 

Acclinatus v. Accliuus. 

Aceclinis v. Adcline. 

Ac-, a-cliuus, -cliuis (cf. eliuis. de- 
cliuis.) anahaldet (141). hald-echt, -ig (74). 
sti-gel, -ckel, -ckelig (74), -chel (19), -ggel 
(11), -ckl (13). stie- schich-lichen (9). 
auf-stiekhlig (1), -stichlieh (3). steyl (22, 
97). steygher (283). en steyger (11). ge 
oft (24). off gehe (5^). eyn uff gang (Y 
off ganek (18). accli-banus (Gl. m., Ki. 
-natus (Gl. m), -uatus 7 -uus (147), 
acli-uatus 7 uus (nach -uis 76), batum 
(142), adelivatum qoo) 4. curwus, obli- 
quus, -eum (139) ; sehlemm, wrg. schliems 
(Ki*.); 4. encus haiek (147). 

Ac-eola, -ola, -eula, -ula 4. adwuena 
fremder herkommender mensch vnd hie 
wonhafft (75). eyn baüman der dye fromde 
ecker syebet (21). hd. ackerman; frem- 
mede a. (8); frend a. (9); eyn a., puwer 
(68, 69), baur (134), pawersman (66, v0), 
buersmane (133) der den frem-, fr&-, fremb- 
den acker seet, sát (134), sehet, beset 
sim. nd. en buman de, de de vromede 
acker buwet, seghet winne (108). hof 
wein- (9), bau- (76), bu- (6, 66), gebuer- 
(17), lehen- (6) -man. mit- (17), by- (110) 
-Woner. 

*Accolaphus v. Acealabus. 

*Accolemeus (cf. agolus) eyn krump 
holez (11). 

,Aecco-, aecol-, accu-lere stetelich er- 
beiten (8). steteglichen arbeyten (9). offt 
acker puwen (68) by wonen (110). bei- 
wonung (69 Mrg.). 

*Accolinium v. Aldonium. 


*Accolitare (aus acolythus cf. sqq. 
wihen (bb, 110). accoli-tum, -tus (23), Ad. 
-ten, -t (9), acoliten Ad. machen, wihen 
sim., nd. wygen, vighen (22). 

"Accolitatus die erst wyung (15). 

* Accoli-, acoli-, acholy-tus Ad. eyner 
der, nd. en de, en de de sinen, Zynen 
(22), den (5) ersten orden ent-phaet (7), 
-phet (5), -fenget (23), -fangen (99), Aq. 
sin erste wyh szm., veyunge (21) hat. 
gewihet (5^). accolit (5b, 6, 76). zu gerust 


8 


? ACC 


zu schigkung (» i ceroferarius) lycht 
dreger (10, 12). lecht dreyger (13). ker- 
tzen trager (65). brender (93). 

* Accollere v. Accolere. 

* Accomentor &c. v. Acomentator. 

Accomodare d. lihen, leyhen, leyen 
4); ent-leclinon (at) -lehen; burgen 
t8) borgen. lenen (18, 23). leynen (22). 
vsserlieh gestalt geben (68). 

Accomodatio borch (22). 

* Acconicum v. Aconitum. 

*Accor v. Acor. 

*Accortare v. Accurtare. 

* Accortator eyner der eyn ding korez 
machet (11). 

*Aecorus &e. v Acorus. 

Ac-, ad-ereseere hd. wachsen (176); 
Zu-w, -wahssen (6), -wassen, -waben, 
-wasschen, -nemen. ad. tho wassen. 

E MHMUS NS (cf. aerizimare) knát- 
ten (6). 

Accubare wachen (8,9). waken (22). 
rusten (83, 132). rasten (110). ruwen 4 
schlaffen (65). 

Accu-bare, -mbere (q. of. ?. comedere) 
hd. een, vff een (19); sla-, slo- (8), 
slai- (19), by slou- (48) -ffen. ruen, bei 
schlofen (69 Mrg.). slapen, etten (22, 89). 

. Aceu-, aeu-, aeecum-bitus 2. refec- 
torium, eenaeulum, solarium essen-, 
muf»-huf) o. soler dar vff man gewon- 
lich ibt o. pflegt zu ruwen; fletz (75. cf. 
Sm. 1l, 595). 4. locus «bi cibos ad sumen- 
dum accubamus demaghe (23 cf. nd. nl. 
mak, gemack, requies, conclaue sim?). eyn 
ruwe- (21), ruw- (10), rw- (134), rub- (7, 
68), rue- (66, 70), roge- (D) -stat. en rowe 
stedde (22). ruow, var. ruwe, rast (110). 
ligg- (132), leg-, et-(83) -ynghe. Ad. (wss. 
mog.) slafft-, lof lcsisitief s esse gadem. 
quiekunge (3). wirtschaft (4. comestio 
48, 76). 

*Accuere v. Acuere. 

*Acculegia v. Aceuleta. 

*Acculere v. Accolere. 

*Accule-ta, gia (piscis gd. 16) occeley 
(piscis 9). acule-gia pestis 7 piscis (Br. 
2« aeu-la, -ta); -atus ?. -o0 monitus 
(aus mun.) 7 apis (16); stachelfisch (ki.). 

*Aceuleus v. Aculeus. 

*Accumare v. Atunare. Rupari. 

Ac-, gew. ad-ecumbere (untersch. von 
acc. — aecubare; 4. subieiare 4) /d. 
nd. vnder-, zü- (6) -lgen. Ad. vff den 
elenbogen, elpogen, elubegen (18) ligen. 
off dem elenbogen rogen (5). auf e. wegen 
(4). een o. sluffen (17). ruwelichen een 
7 anle-nen, ear. -gen CIN 

*Accumbitus v. Accubitus. 

*Accumentator v. Acomentator. 


Accumulare hüffin (8^). huff-on (141), 
-eln (8). hauffen (9). hupen (22). verga- 
deren (11). 

*Accundula v. Accedula. 
*Accupedius v. Acupedius. 
*Accupicea v. Acupicta. 
*Accurare v. Acuere. 

Aceurare czu- (9), mit- (19) -sorgen. 
fliBlich be-s. 7 erbeyden (11). fl. surgen (8). 


Accu-rate, -tare 7. puriose (76. «us 
studiose »- eurialiter Br.) flissiglich 
(65). fleisick (3). naw (62). rein, scharpf 
vnd subtyl; carr. seer rein vnd subtyl 
gemacht (110). seer net inde proper g. (83). 

ACE 


Accurrere zu lauffen (19). to lopen 
(11, 89). 

Accursus zu lauff (19). 

Ae, ab-, a-eurtare, ae-, a-eortare 
hd. kurezen. ab-k. (75, 110). vor-k. (3). 
verkortzen (5). bekürtzen (6). korez-igen, 
-machen (17). korten (22). 

Aecuruare krumpen (9). 

Accusante geruget (26). 


Accusare Ad. schuldig- (65), vor- (4, 
76), be-sagen; schuldigen FEDT be-sch.; 
v, an-, Ad. nd. be-clagen. be-rügen (21), 
-sehen (aus -scheden?) 7 vrowen (aus 
wrogen) 4 elaghen (22). ru- (1, 12), ro- 
(12, 220), nd. wru- (109), wro-gen. rosen 
(sc 13). 

Accusatio rougunga (141). claghe (22). 

Accusatiuus Ad. kleger, kleyger (13). 

*Accutare v. Accurate. 
*Aceutes en bom (22). 

* Aceutrare v. Accurtare. 
*Accutus v. Acutus. 
Acedia v. Accidia. 


*Acedo (7 aeredo) suer- 8b), sáwer- 
(4), zur- (22), swaer- (11) -heyt. 

cedula v. Accedula. 

*Aceg-a, -ia v. Attagen. 

*Acellerare v. Accellerare. 

* Aceolis v. Acialis. 

*Aceolus v. Arces. 

A-, ae-cephalus, achephanus (3) (7. 
sine capite, carne s?c 76) hd. on houpt, 
haupt, haubt. ane hawpt (4). an heupte 
(17). heupt lof) (83, 8). hawp los (9). ai- 
Beamer pl. menschen die kein haupt 

aben (75). 
*Acer v. Acor. 


Acer (oft 1. acerbus) hd. schar-ffe, -ff, 
-p o. sinnig (8), -pff synnick (13). sehaffi- 
keit (sc 9) stark (48, 88). grymmich (48). 
ref) (112). sawr (1, 2). sawer (4). pitter 
(3. cf. atrum). ruch, gech, herb, vnmilt, 
grettig, kem (88. cf. kei, ká-mig &c. 
Sm. 2, 206, 124). stide (aere saporem 125. 
cf. aerimonia). stedig (7. subtus 13). 

Acer, aecer (76), acera-bulus (94), 
cf. frz. érable, Dz. Wtb. 5. v.), -fulus (Hyt. 
b, 198), aecterabulus (136) hd. mazziltra 
(84, 119, i massel trin (76), mazzelder 
(102), mafaltir (104); maz-alter (105€), 
-olter Sum. rv); masalter e mass- 
alter, m. -baum ; mas-haldere (100),-holder 
7 -olter holz (93) ; massoltern-, maf)holler- 
(1),. massuderen- (3) -baum (mehr Formen 
8. Gf. 2, 913. Sm. 2, 623). ags. mapul-dur 
(94), -dre (Bosw.), mapaldurt (Hpt. 7. c.). 
maefuldur (136). flader- (88, 110, Nmn. cf. 
murra), reid- (88, 110), pynnen- (19. of. 
bienenbaum 2d. Nmn.), heyn- (19) -holtz. 
hag- dem 69), hagen- (51, 66, 70), han- 
(19) -dorn, -doren (68), haghe doern (11). 
agena (Gf. 1, 132). ebbieh (17). spil boem 
(6, 11. cf. fusarius). gunde-, gunt- (1), 
gründe- (47) -reba (119 &c.), -rebe (V, 48, 
104), -raue (47) cf. sq. ohornbaum (125). 

Acera (7. q. glecoma hederacea Nmn. ; 
7. g. aeerra, 16; andre Bedd. G1. m. 1, 47), 
aeer-o (101, 104 &e), -um (9), acero 
(Sum.) asarum (Fr. cf. w. h. v.) acer 
nazarum (96), azar-a (i5.)-is, (85), um 
7 asser (74), azee (Y) gunde-reba (s7b, 
105), -rebe (1, 101, Sum., Gf.), -ram (S3, 8), 
-ran (74). gund-reb (74, 75 Fr). -ram 
(9 &c), -rum (96). wilde narde (Fr.). am- 
phere (104. »« aeetosa szm.). 


AGE 


A-, a8e-cerbare bitter o. vengrig 
machen (6). suer sin o. kume (mAd. 


schweiz. aegrotus) sin (19). wreet sin (89). | 


wreeit wesen (11). 
Acerbe suerlich (8^). 


Acerb-, aecerb-, aeeru-itas Ad. bit- |. 


ter-, biter-, pitter-, swari- (9), suri-keit ; 
sur-, sawer-, hd. nd. suer-heit. 

A-, aec-cerbus (cf. acer) Ad. sure, 
suer, sawer, in-s. (13), swar (9), stier (21), 
bitter; schar-f, -pf (13); herbe (9, ss, 
125), ener (9). zur (22). wreet (9). wreeit 
11). vn-zijdich (17), -zeitig (88). onreyf 
83). eyliek 4. dentes acidi i. stupefacti 
3. 4. q. obersüchs. eilig, -end, fránk. 
elger, cf. ilgern &c. Goth. Wtb. 134202 
121). eylig ?. defectus dementium (4. aus 
dentium, dort falsch erklàrt). 

*Acerdo v. Acredo. 

*Acere v. Asarum. 

Acere (i. acidum. esse) essichen (s8). 

* Aceremonia v. Acrimonia. 

*Acerisinus v. Acrizimus. 

* Acermen v. Acinus. 

* Acermonitus v. Acrimonia. 

*Acernus (ahornen Ki.; Aer aus acer 
7« eornus?) arlizbovm (Sum. IV). 

Aceronieus 2. qui mullà communicat 
(Br.). die ongeselsam is (147). 

Acerosus vol kaues (132). 

Acer-ra, -a, -ta (6), aecerra, ater- 
ra (22), -ta (89) (de acere arbore mr.) 
Ad. weyroch-buehse s/m., -pusch (1); wi- 
rauch-busse (17), -bysce (55), -vaDe, -vas; 
weyeraeh pügse (3), weyroch beiDe (18), 
wirach waf3 (21) rouch vas (48, 110); 
grab. wireek vat (22). kaste (19, 89). 

* Acersima v. Acrizimus. 

Aceruare houffeln (19). huffen (110). 
h. machen (65). hopen (11). 

* Aceruare arczdihen (8". cf. acerbare 
kume sin ?). 

Aceruatim hufflich (6s). 

*Aceruitas v. Acerbitas. 

A-, ae-ceruus, acriuis (9) (7. tritura 
Db) Ad. hauff (12), heuffe (10), huff (110), 
hüfen (13); eyn koren haufen (4), h. kor- 
nyfà (b^); hauf, nd. hop kornes. hauffe 
(A huf (76) korn. ehorn-hauff (D -sawl 
71). sehober ts stein huffe (6, 8, 9, 75). 
nd. hoip (132), hupe, en h. stens. ?. cu- 
mulus rerum, denariorum dc. de quibus 
fieri solet mumeratio (Br-). eyn zal pennig 
(y. eyn ander ding da man mit rechent 

-Aces-cere, -sere, accessere Ad. md. 
bitter, hd. suer, nd. tornich machen, ma- 
ken, werden. sew- (1), sue- (85), v'su- 
(12) -ren. 

* Acesus bulter (141. /a£.2? aus bitter?) 

.Ace-, aeece-, aecep-, aci- 7 oci- £ 
ce- (v. oxifalus) -tabulum, aecetallum, 
acet-aculum (74), -arium, -orium (7) 
hd. efig-, eDick-, esseich- (3) -vab, -fef- 
lin (64), -krug, -krugk, -kruck, -kruef 
(125). nd. ettik vat; eek draghen (89). 
acetabulum phanna (Gt). Andre For- 
cn S. Gl. m. 1l, 48, 50, o achrat-ofo- 
rus, ?. q. -afors (141), achrofors win- 
bütten (7), nicht — acetoforium, sondern 
aus aeratophorum. 

* Acetabulum v. Acitabulum. 

* Acetabulum (herba, ?. perfoliata &o.) 
durchwaehs &ec. (173). 


DigrgNBACcH GrossAnRiUM. 

ACI 


Acetare (i. acescere Gl. m.) suren alse 
men broyt suret (22). 

*Acetarium v. Acetabulum. 

Acetarium salat (91, 109). 

*Aceteon v. Acatium. | 

A-, ac-cetosa (cf. aecedula) hd. am- 
pher sim.; sure-, suer-a., -amper (10), -em- 
pfer (67, 76), -amprieh (5), -krut (17). 
krut zure (23). surkel (107). sur- (110 
var., saur-keel (110), -amp (4), -san 
(125), -ampffer 7 hungers-a. (74). cuecu- 
kes lof (22). menwel-, mengel-wurtz (72). 

Acetosus hd. suer, sawer, sure. s. als 
(6), von (110), vel (10) essig. swer (21). 
nd. sur, zur. efick (7. acetus 5"). vol 
sawer- (66) saur- (134) -heit 2. plenus 
aceti. 

* Acetula v. Accedula. 

A-, ae-cetum Ad. ezzich 7 -eich (4); 
eD-, eDs-, esD-, ess-ig, -ich, -iek. nd. etek, 
ettik. 

*Acetus v. Acetosus. 

*Acgilia v. Agilia. 

*Acia (aus aeacia) slehe (11). 

Acia v. Aorisia. 

* Acia magna (cf. apicio, iacea?) velt- 
kraut (9). 

Acialis, aceolis (76) eck-echt (55, 66), 
-eht (8, 67), -aeht (21), -ot (1), ig (6, 
110), -echtigk (17), -lieh (110 varr.). ekicht 


(42. eget (v, 22). eygich (23). egghich 
107, 132). Acl (107). ort-echt Qv eht 
6), -aeht (21), -ig (16). ord-ieh (25), -et 


(92). hortet (v). spitzig (68, 134). slee 
(132. »« aceasius? sonst obtusus). 

Aci- (Sum., Ki), acu-, acee- (94, 136) 
-arium ekol pud eech-ol (141), -il (Sm. 
1l, 25). eckel (Ziem.). stahl (Ki.): ags. steli 
(136), steeli (94). aeiru-m hechelstein, -s 
herba (cf. acorus), Mrg. echolis zain 
(104). 

A-, aec-ciatum, -cinum, acinium i 
aeci-uum (68, V. a. 1477) -nus (11), 
acumen (13), vinum acinaceum (109, 
Ki. cf. aeinus) Ad. lura (86), lure (55, 6), 
luer, laur, lauer, leur, leurentranck, lohr, 
lyr (6s), luern (17). rappes (109. cf. rappe 
racemus Kil). trástwein (112, Das). schen- 
bier (V. a. 1477). cofent (68, 134). kouent 
66). 
 icbboelis v. Actubernalis. 

Acicula (cf. Sm. 2, 354) hefftle esi 
haftle, gufen, n/. spelle (116). gluff (ss 
ein knaufftenalde (ios) 

*Acicula v. Scandix. 

*A-, ac-cidare (cf. acitare) hd. saur 
machen, werden (1); sawren (4), suren 
(7). suaffen suer ding (21). suffen (5, 6). 
zupen (22). 

Acidia &oc. v. Accidia &c. 

Acidula v. Accedula. 

Acidulus saur-, bitze-lecht (135). 

Acidus (7 acerbus; »« acetum, cf. 
acetosus) Ad. suer sim.; efg-s., e. ader 
s. (7, 10), e. ader s. ding (21), s. von e. 
(6) 5 essich-saur SO -leich (2). esseich 
sawr (1) hantager (141) md. zoer (1l), 
ettik zur sim. ags. acac sore (136). 

*Acidus (»« aeinus) eyn bom, en 
windrufele (22). 

Acies (belli, cultelli, visus ocelli; aeu- 
lei 7 accelli 75) Ad. spitze, spitz. spitz 
indem streyde (9), in einen stride (8), 
am ysen o. im krieg (110), eins waffens 
ACO 9 


(48). spitz scharf ein augaphel (3). spif) 
scharph sehen (21). ein scherff 7 sege 
(b. visus sehe »« serra?). schare, snyde ; 
sech (V. vomer »« acies 2« visus?). seha 
(95). seh; bissa (93). augapfel 7 shee (9). 
augeappel 7 sehe (8) schar (19). sehaer 
t sune (visus 11). ougen gesichte 7 eyn 
schar lüde (48). das gesicht (91). spis 
scharp (22). ecke (17, 77). egge, snede, 
wate (147). Ad. nd. ort, an dem messer 
(8), van den oghen (22^) 7Z ert (13). 
art (75). 

Acilus v. Aquilinus. 

Acim-en, us v. Acinus. 

* Acina-eis, -tis (110), -x (117, 121, Sum.), 
aeeinatus (147) aziger (Sum.). azger (117, 
191). ritters swert (48). baseler, taliart, 
nagelmess (147). 

Acina-cium, -rium v. Acinus. 

*Acin-ium, -um v. Aciatum. 

Acinu-s, -m (of. Gf. 2, 203. 4,495) 
win- Ad. -drube (5), -trub (6, 76), -tru- 
belstein (6), -ber korn, -ber steinli (93), 
-ber stainlin (stamlin ? 1), -drüfel 7 -bern 


sten (22), -gart blat (12), -drechter 
(-us 21). ain trubenstain (76). hd. eyn 
eleim ko-, varr. ke-cnlin (110), druben- 


(V), win-, weintrevbel- (3) -stein; win 
kern (55); weyn-keren, -kern, -berkorn 
(66, 134). vin. korn (6, 11). ein tribel o. 
das steinlin das im tr.-korn ist (68). her- 
ins (4 vua immatura 67). anna 7. la- 
pillus in vua steyn in berkorn (49). aci- 
(110, 134), ae- (66), aeri-, acer- (74) 
-men, aci-ni (p/. 125), -num (74, 94, 
136), -um (122), -mus (943, 141) drube- 
(b), druuen- (132), trybel- (e -kern. 
druben keren (7). wein born (9). weinper- 
cheren (2) -kerulein (74). win ber ker- 
nen (22). truben-, var. druben-korn o. 
-kerne, earr.- kern, -karen (110). trauben 
kern (66, 134). gall. pépin (122). tzibeken 
(125. 4. q. zibeben). «gs. hindber-ie (94), 
-ge(136); hyndberige (942). trub, acinus 
voehomilich (141. fuehs-, «sie sonst wolfs- 
milch). acina-cium 2, eua vino expressa 
rasyn (97). -rium drubel kamp (48). dra- 
veren van wyndruven (147). treste-r (66, 
134), -rn (68, 69). drester (67). 

Acir-a, -um, -us v. Acorus. Acia- 
rium. 

*Acisco v. Accire. 

Aciseulum 4. fossoriwm ags. pic (Gl. 
Aelfr.). 

Acist-arium, -erium v. Asceterium. 

Aci-, aeci- (Br.)), ace- (93) -tabulum 
(cf. eyrnbalum) ein seitenspiel (93). zym- 
bel (64). 

*Acitare (cf. acidare; a-, aec-cetare, 
&ecescere Gl. m.) gisuren (7. eoacuare 
121). suer machen (10. spiezen (1). 

*Acit-elum, -uea, -ula, -ura v. Ae- 
cedula. 

*Acitus bitter (11). 

*Acium v. Acinus. 

*Aclas-is, -sis v. Acassis. 

*Acliuus &c. v. Accliuus.. 

*Acmen v. Acinus. 

Acolabus v. Accalabus. Attacus. 

Acolitus v. Accolitus. 

*Acomen v. Acromon. 

*AcOo-, aecco-, aecom-, acu-, aeeu- 
(V) -mentator, a commentariis (125, 
Br, Gf), aeco-, aco- (121) -mentritor 


2 


10 .ACQ 


(13, GI. mJ, -mentor (17), -mentarius 
76, 121) (cf. prosator) Ad. buch-, brif- 
t5 nd.bok-dichter, Ad. -diechter (56), -tich- 
ter. eyn dichter der synne (17). chanzilari 
(121). kuehenschriber (125). 

* Acommustata v. Acus muscata. 

*Acone- (3), areont- (74, 85, 96, 143, 
Sum.) areat- (149), ercant- (131, Sum. cf. 
Gf. l, 1050), artine- (73, 143), atont- (47) 
-illa, attonsillus (8), cunicella (q. v.), al- 
? a-chimilla (7. stellaria, pes 7 planta ? 
branceha leonis, leontopo-, psia-dium 
&c. 143; 'cf. millefolium. equisetum 
arvense Nmn. aeutella, »— achimilla?) 
katzen-zagil (Sum.), -ezagel (3), -sattil 
(8). catten-zagel (96), -sagel (85), -zas (sic 
47), -fat (sic 149). lende- (Sum.), bi-, bien- 
(131) -wrz. lattich (7. laetuea 74). siun- 
aw, -dawe; lówen-fuD, -tappen; vnser 
frawen mantel (143). 

A-, ae- (85, 100), al- (81) -conita 7. 
herba venenata (Br.) vergiftige gecrude 
(81). vor gipniD (85). vergest (100. st. -ft a 
hemer (105. cf. hemera elleborus Gf. 
ags. thung (949), pl. thungas (94^). 

Aconi-tum, -um (Sum. aeconieum 
(19) eyter-, 7 luppe- (Sum.) -wurz (Sum.), 
-gifft (48). g.-kraut (91). fenyn (83). egel- 
gras (11), -grai (19). 

* Acopa v. .ÀApoea. 

*Acor (0, 12, v4, 195, 147, Br. &e.), 
aecor (76), acer (8) ?. mucor, corruptio 
vini (Il. c); aciditas, gr. o&ÓvcrQe (125). 
wyn- 7 peeck-heffen (147). kom (8). cham 
(geschr. aeorcham sc 9). kon des weyns 
(14). kane (12). Zu unterscheiden (aus 
QD, »« hebr. 32 achar) achar (d. tur- 
batio (Bv). aehor 2. con-t. (136, Gl. in 
«gs. drefing (Gl. Aelfr.. erbgrimd (Ki). 
achores, &/(psc der seigende gnatz o. 
grind auff dem heupt der kinder (i14 
sim.). acharam 7. turbans eos (141). achus 
grecus d. multum. turba, (136). achior m. 
qr. 3. tumultus (16, Br.). 

* Acord-ia, -atura sorgfeldekeit (17. cf. 
f**. aecord Gl m. 1l, 43, 53. »« aecura- 
tus?). 

* Acorisia v. Aorisia. 

* Acorra (mus seorra?) v. Agagula. 

*Acortare v. Accortare. 

-, ac-corus, aeco- (9), acho- (141, 
Gf), aca- (8) -ros, acir-a (s. u.), -us (v. 
aeiarium Arher?), aeceruo (1V) (7. 
affodilla 9) selpzanta (141, Gt.). swert -ile 
(Sum.), -el (8, 12), -eln (9, 11). swerdel 
(13). gel swerdele (47, 85). gheel lichs- 
bloemen (92). gele lelgen (125). snyde 
graib 7 lyesch (10). draekenwurtz (91). 
acira swertel-blumen (149, Sum. V). Sw.-Z 
garben-blum (8, 9 sm.) suedelbloeme 
(sic 47). atiria swerdelblomen (85). aet- 
ara swertellenblvme (87). aeorus geyle 
swerteln (149). geil swertele; a. gladia- 
lus rote Sw. (Sum.). 

* Acquiere (s/. ac- »« in-quirere?) er- 
faren (6). 

, Ac-, ad-quieseere Ad. rogen (5), 
rugen (6), ruwen, r. mit en ander (14). 
rowen (22). ge-r. (DP). anlenen (75). (7. 
obedire) volborden (22) — fuel werden 
(sic v1). Ad. volgen, gehórsam sein (1), 
gehorsen (65). rasten (4, 110). rusten eu 
consenteren, consent geuen (83). consentz 
(110), willen zu einem ding (68) geben. 


Ac-, ad-quirere Ad. er-. vorer- (16), 


(1102), 


fortis, 
ACR 


vorher- (f) -werben. vorweruen (22). ge- 
winnen (6, 8, 9). erforschen (66, 67, 68, 
134. »« inquirere?) vberkummen (65, 
sim. 110, 134). herarnen (65). 
*Acquirites v. Arcuites. 
Aequisitio erwerbung (4). 
*Acquitantia quitunge (8^). 

Aequitare quitmachen (8^), 

Ac-, ad-quitatio quittierung als von 
gelt schulde (75). 

* Acramen v. Acromon. 

Ac-, ag- (Pay.) -ratisma (7. iaectaeculum 

Pap.) das morgenbroed (125). 
*Acrazima v. Acrizimus. 

* Acreamita v. Acromata. 

Ac-redo, -rido (76), -erdo (1, 2), -edo 
(g. v.) hd. surheyt sim., sawr-chait (92), 
-ikait (1); bitterkeit. 

Acre-, aero- (76), (acce- &o. q. id 
-dula (7. euruca, Iucin-ia, -ea) en voghe 
(29). Ad. graB-muck, mücke (3), -muckel 
(75); nacht-egal, -gall ier alts. natti- 
gala (118). leriche (19). lepeler (109. 7. q. 
lepelgans pelieanus, platea kKil.). ka (at. 
4, 359). grein- (139, V. a. 1618, Ki?.), gryp- 
(112, 114. cf. eurruea) -erlin, -erlein. 
agre-, aggre- (68, v6), agge- (b, 19), 
egre- (75) -dula, -dule p/. (7. parue rane 
76, Br. &e. in agro i fico manentes 16, 
ealamita 15) eyn laupfroscehe (19), laub- 
(75), ert- (104), erd- (64) -frosch. fro- (110), 
fre- (68) -schlin. vorsken (107). eleyn vors- 
kes (83). 

*Acrica v. Attagen. 
*Acrido v. Acredo. 
*Acrifolium v. Agrifolium. 
*Acrifolus «gs. holegn (136). 
*Acrimen v. Acinus: 
*Acrimon v. Acromon. 

Acri-, acere- (13) -monia (7. Jletitia 
136. »« alaerimonia) hantiga (141). 
scharp (8), scharffekeit (9) o. behende 
sim-nekeit (8), -iehkeit (9). scharpfheit 
ernsthafft (1100€) im ge- (1103) 
ange-sieht. bitterkeit (19, 65) die da er- 
schient vf) dem angesicht (65). strengheit 
(4). stidieheit (125. cf. acer). resse (112). 
acrimo-niosus (Br, Gl. m.), -sus (76) 4. 
Schiwerlich acrimonia 2. ezcom- 
mumnicalio »« acermonitus 2, qui nulli 
communicat (16) 4. q. acoenoni-, aenoni-, 
aconomin-tus (Gl. m.). 

*Aeris-a, -ia v. Aorisia. 

Acriter Ad. hart- (10), hirt- (11), hert- 
(7, v6), her- (13), hertek-, hertick- sem., 
seharpf- (76), scherpf-, seherf-, scherp- 
(7, 10), bitter-, sur- (1105), saur- (110€), 
swer- (5) lich, -lichen, -igen (13). nd. 
herde-, scherpe-, scrape- (23) -liken. 

Acri-zimus (93, 141, Gl. m), -simus 
(89, Gl. m.), -ysemus (141), -smus (9, 64), 
-sima (9. s. u.), -samus (19), acerisinus 
(48), aeci- (4), acer- (13) -Sima (4), aero- 
zimus (Gl. m.j, aerazima (8) (cf. azymus 
&c.) wenig gesurit ((), w. gesewrt (13), 
wenigesawrt (9), vngesawert (4), suer (19), 
suet (sic 89), senffte gehebet (48), senft- 
geheblot (93), -geheffelt (64^) brot, broet 
(89). sawr teyg (acrismus : acer 9). 

Acroamata v. Acromata. 

*Acrocer-on (68) -amen, pé. -amina 
(Br.), amnia, varr. -aunia (110), anna 
4 ceranna (147) (ab aeros et ceraunos 
110; q4 eeron cormu Br. &e.5 2« «xpoc 

ACT 


Ds decur &e.) des berchs Abc 
1e clippieh is (147). eyn sant e e 
(823). stegelieh (Y). pr (5, 18, 
-keyt (1). 

*Acrocol-um, -ia (pl. Ki., ia galrey 
sm gel spise (8). gel rise (13). gele royse 
(9). gansenkroest (Kil). royse q«s kroyse 
sim.? trose sim. (v. galactiea)? »— gal- 
reda? darauf rise in spise umgedeulet? 
000042, truneuli stótzlin (112). 

Acro-cheria (Gl m.), -tilia (Z. arti- 
culi 148), -chedina 4. internodia bende 
umb die leede (147). 

* Acrodula v. Acredula. 

*Acro-mata, -amata (Gl. m.) -mita 
4 aecreamita (141) 7. carmina, scenicorum, 
C. (141). sweneke (125). sg. aeroma (tO 
(X00» Gl. m.) 7. carmen (110 &e.)); ra 
rum, auditio 0. ludum. (141). ein. subtiler 
kluger spruch o. red o. erfarung (88). 

*Acromen &oc. v. Acromon. ' 

Acrom-ia, -yum (Ki.), -ion gr. Opi - 
Uy. (125). achsel (111). 

* Acrom-on (9, E -en, -entum (147), 
aecrimon (g. -onis 17), acomen (76), ae- 
(3), at- (96) -ramen (aus *pOpgo0v, cf. 
crenium?) 7. radix foetida (148). stinckinde 
wurze (9). stingkende worez als klobe- 
lauch (8). stinke wert sicut allium (13). 
stynckende eruyt als loyek efe. (147). 
Sschinde worez (1T). Aerba wt cepa. (8 
genus herbe quod hominem fetere facit vt 
(e aleunm, (16). knoblach (75). aselouch 
96). 

*Aerotari tinnen (141. cf. tinne frons 
Gf. »« aeroteria zinnen Ki.?) 

* Acrotilia v. Acrocheria. 

Acrozimus v. Acrizimus. 

Ae si glicher wise (8). 

*Acsilum v. Asilum. 

Acta geschef-nis 7? teyte (9), -ftniD Z 
werg (8). 

*Actacus v. Attaeus. 

*Actag-e, -o v. Attagen. 

* Actara v. Acorus. 

*Acterabulus v. Acer. 

*Aetiea v. Attagen. 

*Actiecus v. Athaeus. 

*Actidiari v. Accidiari. 

Actio, a. pura (8) wirkung vnd craft 
t ein anspraeh (V). wirkende craft in der 
natur (15), materien (63), matirgen (8). 
wurkinde kast (sic 9). 

Actio-, auctio- (68, 89, 110, Br., GI. 
m.) aeci- (2), anxio- (1l, 122) -narius 
(é penestieus; cf. Gl. m. 1, 58, 459) Ad. 
vnder- (21, 66), vor- ver-, fir- (19, v6), 
fur- (66, 68, 134) -keuffer, 7 -keuffel (fur- 
k. id -kouffer (76), -koffer (68), -kauffer 
(110 var., 134), -kaufler-(110 var.), -kiefer 
? stocker (89); hocker, hock (60). voer 
eoper (11). werckman (832, Ino. gall. ve- 
gratier (122). anxiorius 7. fraditor verres 
ter (66, 69, 170, 134). 

Actionarius «gs. fole-gerefa (G1. Aelfr.). 

Act- (Rr.), aec-itare 7. frequenter agere 
(Br. &e.). .dun (8). tun 7 eylen(9. 7« cito, 
vil. 2 actutum). 

Aetitari getan werden (141). 

Actiuus arbeyte ader himel (7). werck- 
ende, ser lebende (110). krefftig zu wurcken 
65). 
act (aus acte) holanter (Sum.). 


. 


ACU 


Actor hd. sachen-walder (bb), -werber 
(2); sach-wader (se 71), -clager (1), -kle- 
ger; kl vor gericht (48); be-kl. (93); am- 
kl. (75, 110) im rechten (75). Ad. nd. be- 
schuldiger. würker (64). werck- (110, 132), 
izail (132)- man. erbeyter (4). reyter (9). 

Act-, aeti- (68) -ualis Ad. wi- (62), 
we-rcklich; snelle sZ»., sn.-dechtig (cf. 
Gth. Wtb. 2, 606, 2« tetig?) 7 kune ((). 
zugriffg, rische (17). iezt übende (62). 

Aetualis-simus, -mus d. aller-snel- 
lest, -kundigst (v), -tündst (63), -tusint 
(13), -tugendlichste (4), -togentlichtz (8), 
-würgeliste (9), -endliehest (71, 16), -schnel- 
Ster geist (31). 

*Actu-aris, -rius (1365), 7 aegit (aus 
qui..egit?) ?. facta qui facit ags. uraec 
(136), uuraee (94). 

* Actuatiuus cibus 7. corpus christi cc. 
bringt zu den wereken das sie (caritas) 
wurcken wirt (75). 

*Actu-, atta- (Br, Gl. m.). atti- (129, 
142), aci- (76) -bermalis 2. socius n ta- 
berna (Pr. &e.); caupo dc. (129); taber- 
no (76); proximus vicinus (141). husco- 
QM (131). mytgesell in der tavernen 
141). 

Aud v. Accedula. 

* Acture-da (Gf.), -la (105) (cf. lathy- 
ris) sprinchwrze sem. 

Actus dat (5, 22). dayt (bb, (, 133). 
dayd (19). tat (4). tadt (1). Ad. that; ge- 
tat o. -werbe (31) -dang (6); wu- (69, 
134) wi-rckung. werkynge (22). werek 
(10, 110). daech-w. (83). erbeyt (4). 

Actus 4. via apta curribus et iumentis 
(Br.). waggenwech (147). 

A. aectiuorum der wircker werck (12). 

A. essentialis wesentlich daet (12). 

A. purus luter werckmeister (12). 

A. reflexus Ad. ein wu- (69), wi- 
(134) -rckung in sich selbs; s. s. vrteyln, 
S. S$. beschawen; sieh selber b. o. be- 
leichten (76); sich selbes belichten 7 sel- 
bes besehauwen ader orteylen (1). 

-Actutum v. Aeutim. 

*Acua-le, -rium v. Aciarium. 

Acu-arium, 7 -eapsula (11, 19) en 
naelde voder (11). nulden-fuoder, -vaif) 
(19). gall. aiguillier (122). 

* Acuba v. Acuta. 

*Aeubi dairnae (141). 

*Acubitus v. Accubitus. 

* Acucia v. Scandix. 

*Acuelus v. Aculeus. 

*Acueula (cf. aeuta) ellend (145). 

.A-, ac-euere, aeeurare (91) hd. we- 
tzen; spitz-en (6), -machen (69, 134); spe- 
cen (13), wachsen (75. cf. aeutus) ; scharf- 
fen (10), serepfen (69 WMrg.). scher- Ad. 
nd. -pen, Ad. -phen (v, 21), -pfen, -ffen 
(9, 4). scharp maken (11). vetten (sc 97). 
spyssen (22). 

Acuitas scherpikeyt (85). 

*Acula v. Acuta. Seandix. 

* Acule-atus, -gia v. Acculeta. Aqui- 
legia. 

*Aculeus v. Eeuleus. 

Acu-leus, -lerus (89), -elus (8), ae-, 
€e- (147) -euleus, aquiliu-s (Hpt. 5, 198), 
-m (136) ang-o (86, 127), -a (136), Ad. nd. 
-el, pedis (64), der pein (apwm 3), also 
ein binne het (6). ags. onga (Hpt.). stifft 
(5, 125). steft (66, 68, 134), stich-t (1), -el 


ACH 


(8, 8). stach-il (9, 65), -el (112). brickel 
(19). dorn o. zapf (76). hoiek (147). he- 
chel (85). hekele, gart (106. cf. ekel 
stimulus 99). vis gart (89). gert (112). 
sunde (4. peccatum 922). weisel (sic) der 
(2, oder (1) peyn. 

*Acumen v. Aciatum. 

Acu-men, 4 -tela, (2r.) -tella (76), 
7 -eies (147) Ad. spitze; scher-ffe, -ft (1), 
-fung (13, 65), -pikeyt (8); schar-pff, -p 
(12), -pffheit (68, 110), -pff ort (110); mes- 
ser scherpf sZm.; spitze in eynem m. (48). 
hd. nd. ort. nd. spysse, scherpe. scharp- 
heit off ein scharp oert; punt off vaet 
(132). waet (107). wate (147). wessl (121). 

*Acumentator v. Acomentator. 

*Acunei uintime (sc 119) aws ?. vie- 
time (141, Gl. m.) »« acumen, das in 
121 dieser Glosse entspricht; cf. aeumeos 
i. victima, (Br. cf. agenei). 

Acupe-dius 42. cursor (5, 76 &o.), 
-tilius 7. veloz (15) (varr. Gl. m. 1, 62) 
louffer (75). loeper, baide (147). 

Acupic-ta, -ea (9), -tum (125) Ad. 
eim gestrickt, gestickt (125), glismeth 
(V. enf. lismen), glyssemet (64) kleid, ge- 
want (T), werck 7 vorbremet (125). ge- 
worthe hanezkin (9. nAd. gewürkte hand- 
schuhe). 

*Acurim v. Acutim. 

Acus, g. -eris (V. palea q. cf.) Ad. 
sprew-e (4), -en (114). -er; sperwer (68, 
134) spreywer (67); spru-wen (6), -wer 
(65, 110), -e (19, 18); sprüwe (V), sprev 
(3). kligen (48). nd. kaf. kaff (125). 

Acus, g. us hd. na-, nay- (133), nae- 
(89), ae- (11), no- (4), nu- (19) -lde. naele 
(18). nole (6). nolle (77). newe- o. sleyer- 
nolde (8). ney 4 (sie) nodele (9). nadel 
(110, 134, Das.). natele-(293b). güfe (48). 

Acus crinalis gluff (91). 

*Acus mu-, mul- (149), 7 mo- (143) 
-Seata, acommustata (47), acus pastoris 
(143) (herba) hd. kranichsnabil (Sum.); 
kranch-, krange- (11), kune- (sec 149), 
kransses- (85) -snabel. kraneken snauel 
(41). storekenscehnabel, 4. oyevaers beck 
(143). 

Acu-ta (9, GI. m.), -la (17), -ba, -eula 
(q. v.) ein suht (13), sucht (8, 9, 48), sache 
(sie 17). 

*Acute v. Acutim. 

Acute scha- (110), sche- (68) -rpfflich. 
schabbieh (69 Mrg.) 

*Acutel-la, -à v. Acumen. 

* Aeutella (cf. aconcilla. anonis.) ka- 
izen stirn (herba 33). 

Acuties scher-phy (1), -ppe (5, 23). 
Sehirpen (19). sehar-ff (18), -pfkeit (110). 
hd. spitz-e, -en (10, 19), -at (1). md. 
spisse. 

Aeu-tim (9, 76, Br.), -te (76), -tum 
(8), -rim (4), atutum (13) schir, zu hant 


1L. c), »« aetutum behend (68, 110). 


bald (68). schnell, varr. gering (110). vol-, 
haeste-lee (108). 

A-, ac-eutus schar-p (bh, 19, 22), Aid. 
-pff, -ff, -ffmachig (1. ff aus fs?), -ffmes- 


sig (2). Ad. spitz, spitzig (110), uuahs: 


(Gt), waehs (75); sur smackyeh (5^). nd. 
spis. 

*Acha-cia, -chia v. Accasia. Achaia. 

*Achadeon v. Acatium. 

Ach-aia, -ia (76), -aeia (1), -aria (66 
&e.) prouincia grecie, ein lant (5, 1). 

ADA 


*Achalantis v. Acanthis. 
*Achaliculus v. Acalieulis. 
*Achalma v. Alma. 

Aenantis v. Acanthis. 

*Achantor v. Acantum. 

*Achantus v. Acanthus. 

Achar &oc. v. Acor. 

*Acharia v. Achaia. 

Ach-, ae-aris, -arus Z. mon gracio- 
sus, dus (0'C »« carus; cf. achatus) 
hd. vnge-nedig, -neme, -neym (3). vn- 
wert (75), -dankber vnd hessiger (48). 

*Acha-ron, -teon v. Aeatium. 

* Achasea v. Accasia. : 

Achates (cf. ace-, ag-ates) n. pr. viri 
7 gemma (Br.. ein man (sf. nam) eyns 
manes o. eyn steyn (8). bom (aus born?) 
steyn (7. piropus 5b). 

*Ach-, ag- (alph. ach- 69, 134), -ato- 
nia, acho-thonia (5), -toma (22, 4, 16), 
-donia (X), -tonita (1) Ad. gerechtikeit 
sim. recht-ekeit (5), icheit (22). 

*Acha-tus, -rus (4), aca-tus, -rus (3, 
4) (4. bene gratus ; ausaeceptus 7 «090€ 2 
cf. achates gemma gratiosum reddit Br. ?) 
hd. senfft-mutig, -müdekeyt (v. a. 1477)5 
senff-mutig, -mütig (3); beheglich, ange- 
nem, genugsam (110 var. cf. Fr. 2, 23). 
nd. zacht modich. 

*Achatus v. Acatium. 

* Achel-demao, -damaeh, aehill-d. (3) 
(hebr.) hd. gotes aecker; ein a. des bluts 
o. des hafners (65, 68). : 

Achete muhenheim, grillen (126). 

*Achia v. Achaia. 

*Achilantis v. Acanthis. 

* Achille v. Ancile. 

Achillea (herba) garwa (Sum.). ags. 
eolloneroh (942). 7 

Achille-s, -us die kortlyppich is (147). 

* Achimilla v. Aconcilla. 

Achinus kotsitter (8). achimus 
kassate, gertener (8, 9). achumus gert- 
ner (13). 

Achi-, achy-, aehe-, acha-ron /d. 
die helle. helfluf (75). ein helliseh wasser 
(110). 

*Achiron v. Acatium. 

* Achyton est natura senciendi daz die 
nature eyt gebit (8). 

Achiuus en ketter (11). 

*Acholytus v. Acoolitus. 

Achor v. Acor. 

*Achoros v. Acorus. 


*Achr-atafors, -atoforus, -ofors v. 
Acetabulum. 

*Achumus v. Achinus. 

*Achus v. Acor. 

Ad zu (19). 

*Ad- oft st. add- q. v. 

*Adagere (a/ph. adigere 66 &c.) zü 
fügen (6). zu ewingen (14). volbringen 
(66, 69, 70, 134). 

*Adagoria amada (/at.? 141). 

*Adaltuatria, adalta adria (Gl. m.) 
des huyss hoychste deylen (147). 

Adam der erste mensche (bb, 4). 

Adamare lip (8), liep (9), gar 1. (17) 
haben. 

Adamas hd. nd. eyn edel-steyn, Ad. 
-gesteyn; zoghelstien (11). Ad. dya-, dye- 
(133), de- (67, 73) -mant; adama-st, Ad. 
nd. -s (295, 0».), -nt, -t (1); vnd ys dat 
alder hardeste dink dat men vp erden 

9* 


11 


12 ADD 


vint vnd me maket ene wek myt war- 
men blode (22v). 

*Adamas (»« adamianus) wiberler 
salz (? i. bigamus 9). 

*Adamatio liebhabung (75). 

*Adami-niani, -ani, -rnoni (Gl. m.), 
adánam (133) sunt heretici ketzer um 
k.-meister (6). kecher (18). kettere (99). 

Adaperire Ad. vft-slieDen szm.,-sleDen 
(5), -sliiBen (19), -slissen, -dun sem. nd. 
yp sluten; ont-luyken 7 -pluyken (108). 
offen-en (9), -baren, ETE zem ma- 
chen &c. (88). 

Adapertio auffschliessung (75). 

*Adaptare v. Adoptare. 

Adaptus gezirt (13). gezeirt (8). zer- 
heyt, bequem, eben (17). 

*Adaptus (»« adeptus) erkriget (9). 

Adaquare Ad. welern sim., wássern 
(134). nd. we-, wet-teren. drinckin ($8). 
vyh trencken (9). trincken geben dem 
vich (75). 

Adasi-a altes schaaf (Ki.); -o -onis 
vitrieola (76) aus -a ouis vetula sim. 
(Gl. m.). odasia /a pecora vecchia (G1. m.). 
alt schaip (147.). 

Adastria v. Adrastus. 

*Adasus v. Acassis. 

Adauctus gemert (1T, 65). vermeert 
(11). zu geleyt (17). 

* Adaudire an allen enden horen (14). 

Adaugere, -ri (109) Ad. meren (19); 
zusamen-, zu-, nd. v^meren, Ad. -mern. 
nd. to-don, -oken, -óken (109). 

*Adbages v. Ambages. 

Adbib-ere, -ire (134) Ad. vil, viel 
(18), zu-, nd. vele drincken, Ad. trincken. 

Ade- v. Acc-. 

Adelin-e (Gl. m.), -is (94), -as (126) 
ags. to hald (94, 136). aeclinis 2. resupi- 
wus 4 recumbens (136), dependens (G1. m.). 

*Addax (sonst ceruicapra) v. Athesis. 

Adde-ecimare, -eimiare, -timare, 
i -ecimacinare 4 -cimatimare (22), ade- 
cimare Ad. zehenden (V, 76), v^-z. (8, 9), 
wol z.; z., var. zuhenden (110), czen- 
hende (4), zehen (67), senden (18) geben. 
tzyenden geuen (132). zenden (5). tege- 
den (22). tegenden (109). 

Ad-, a-densare Ad. md. dicke, Ad. 
diek machen, maken. 4. spissum facere 
spiezen (se ). 

Ad-, var. ab-dentes zü legend (30). 

Addere Ad. fugen (9); zu-f., -fügen, 
-dun szm., -geben (b), -ieben (18); meren. 
nd. to-voghen, -don. 

* Addetimare v. Addecimare. 

*Addiantos v. Adiantos. 

*Addicat (cf. sq.? additamentum?) 
untartua (Gf. vndertun (141). 

.Ad-, a-dieere (7« adjicere) Ad. zu- 
weisen, -wisen, -scriben szm., -legen, 
-werffen. zu hauff fügung (18). czu hauf- 
fen reden (3). 

Addietus zu hauff gesaget (7). tho- 
samende-seghen (22), -zeygen (23). zu 
samen geton (76). zugewisen (110). tzo- 
gewesenn (132). 

Ad-, a-discere /d. lern, lernen (5, 4), 
leren (7); vast l. (68), lernen (134). 

Addit-, adit-, adid-amentum, 7 
additio (110 &c.)), adicio (69 Mrg.) me- 
runge (82b, 9, 13). vor-m. (18); daraus 
Ad. nd. (Mss. mog.) v'meng-unge, -inge; 


ADH 


v-manung (V), -meynug (4), -mischung 
(76). Ad. zu-gabe (5b, 1), -ihunung, -tho- 
nung, -thuung. tzodoninghe (132). addi- 
tamenta pí. zulegung (65). additio an- 
legung eins dings (75). 

Additus zu gethan (17). 

Adducere zu-füren (6), -foren (19). 
to leyden (11). 

*Adel-, al-heidis ». pr. alhaid (74). 

*Adelivatum v. Accliuus. 


*Aden (herba) hufhalten (104). ade- 
rantrahvpholder (Sum.). Cf. adera, adorn 
v. Affodillus? 

Adeo Ad. so-, also-, als- (b, 6) -vil. 
S0- (88), also- e -vast. dar to (22). 

Adeo von gode (11). 

Adeps, adips (136) (cf. ador) vett- 
ekeyd (14), -ieheit (11). Ad. vetig- (9), 
feibte- sim., innerlich f- o -keit. feyste 
(13). feist (4). leume (12). dat smere (85). 
Ad. nd. korn (6, 22); chern- (1), kern-, 
semel- (76) -mel. simila (95). marck (65). 
bloem of duyst van mele (83). duist van 
meel (107). vnsch-lid Z -uld (115). 

*Adeps vrsini berensmalz (Sum.). 

Adeptio gunst (141). 

Adeptus (cf. adaptus) Ad. er-worben, 
-borben (3), -werbung (18), kriegen (13), 
-folgen (5), -folgt (65). md. vorworuen. 
her un (X). begriffen (8). vberkomen 
110). 

Adequare Ad. glichen; glich, gleich 
machen. ad. gheliken; liick maken. slich- 
ten (8). 

*Adaquare (»« adaquare »« equus) 
eyn phert riden zu dé wasser (11). wet- 
ten, trencken (64). 

*Adera v. Adria. Affodillus. 

* Aderantra v. Aden. 

*Adevia v. Adiantos. 

* Adexpensas ags. to nyt-um (136), -tum 
(94). 

adf: v. Aff-. 

Adglo-, agglo-, adglu-merare, ad- 
glomare wynden (83) garn w. (V). Ad. 
zuhauff-w.; zusamen-winden, -binden (3, 
4) -fugen, -hefften (134), -hefftelen (69). 
klewl machen (4). nd. to same-nde, -te 
cloten. 

* Ad-, ag-glutire, prs. adgluceo (7n Vocc. 
ex quo «nier adgl- und aggl-; »« adglu- 
tinare) hd. verzern, slinden. Ad. nd. vor- 
sl., -tern (22). Ad. verschlinden ; zusamen 
tun. leymen (66). zu-l. (134), -limen (69). 
an-l. (68). nd. limen, linen. 

*Adhera v. Adria. 

*Adhereetare, adutare (8) (cf. adre- 
eurare &e. Gl. m. l, 91) in den rechten 
(17), in r. (8) weg wisen. 

Adherentia anhang (175). 

Adherere Ad. nd. anhangen. zu-h. 
(9), -haften (7, 31). ane hencken (18). to 
holden (22). 

Adhibere Ad. zu-haben (1, 5b), -dun 
sim., -fugen (65), -legen. fliBlich zu-l. (8). 
vleys czu tun (9). to doen (11). geben 
(68, 110). wysen (68). an hangen (7). 

* Adhibere (aus adbibere) tzutrincken 
125). 
| *Adhimere v. Adimere. 

*Adh-, ad-istrum (aus ad-hue 7« 
-istum?) Ad. noch, naeh (4). »d. noch- 
tent. 

Adh-, ad-ortari Ad. manen (8, 9); 
ver- (17), er-m.; zwingen (21, 76); zu- ADI 


((), be-, zu be-zw.; beczweyngen (18); 
zu-dringen 7 -fodern (4), -rüffen (6), -hir- 
tin (21), -herten (18). zo-raeden, -hyssen 
(132). to herden 7 dwyngen (22). trosten 
99). 
Adhortatio ermanung (110). zo-ra- 
dinghe, -troestinghe (132). 

Adhue, adue (3, 76) Ad. noch. bif- 
(D^), bitte- (23), wente- (22) -noch. 

Adia v. Adrastus. 

Adiacere zu legen (19). to leggen 
(11). beliegen (99). 

*A-, 4 ad- (Sum. V) -diantos, adiant- 
us, -um (112, Ki., -ea (Anz. 8, 99), an- 
dianton (Sum. V1) adraneos (9) pungil 
ad., nezelworz add. (Sum. v). steinfaren 
(Sum. VI). nessil (8). hd. (Mss. mog.) nes- 
sel wurez, nef wurezel (16). frawen haar 
(112, 114). nete wortel, vrowen har (47, 
149). stein-, maur-rauten (114). adia-ticos 
neselwits, -nco betonye, adevia mnase- 
konne (85). ard-enia, -eula (149), 4 -isia 
(Sum. V) nezelsame (Sum. v). nezzelsat (96). 
nesselsaf (149). adrast-ia (4), -ea 7 adu- 
stra (1) nyes- (1), nys- (4) -wurez. £oh. 
kyehawka (4). 

*Adicere v. Addicere. 

*Adicio v. Additamentum. 

*Adietus (cf. adiectus) zü geschre- 
met (6. cf. Sm. 3, 510). zu samen geschla- 
gen a tzo s. geslagen (132). 
*Adidamentum v. Additamentum. 


Adiectiuus Ad. zu-geworften, -legende 
(19). to legginge (11). 

*Adiectus (cf. adietus) Ad. (Voce. ex 
quo) zuhauf-, zusamen-geschlagen, -ge- 
worffen (69, 134). 

Adigere zuhauff fogen (5). me z.-fugen 
(1). zu helffen (s/c/) fiegen (76). zuthun 
(67, 76). furbaf) dun (8). wurpas tun (9). 

Adjieere v. Addicere. 

*Adyla v. Adula. 

Ad-, adh- (1) -imere Ad. nemen (8, 
9); abe-, 4 zu- (9 vff- (10), nd. affn., 
-nyemen (18). Ad. zu-dun szm., -thun 4£ 
-kauffen (69, 134). abe dun (8^). nd. to 
don. 

*Adimitari (»« admirari) vorwun- 
dern (22). 

*Adimpiatus v. Adipatus. 

Adimplere Ad. er-, her-, nd. vor-vul- 
len, Ad. -füllen (6), -follen, -foln. 

Adinstar hd. glich, geleieh (67); g.- 
(76), glich- (7) -lich; ein glichnifó szm., . 
noch em gl. (17), zueiner gl. (110); gleicher- 
weise, weiB; zu glycher wei(à (68). md. 
lick, likerwijs. 

Adinuentio (7. nowus modus peccanda 
76 &e; anders Gl. m.) irouindungan (d: pf. 
Anz. D, 464). bose new vund 7 ezu funt 
(9). ein nuwer fund (1102), funck (sc 68). 
ein nuwe findung (110). er-f. (75). die funde 
7 nuw f. (pl. 65). eyn vyndynge (83). ven- 
dinge (99). 

*Adinuentiuus v. Cernulus. 

*Adip-are, -pire (17) fet (8), feist 
(11) machen. 

Adip-, adipi-, adimpi- (18) -atus 
hd. nd. vet gema-cht, -ket. Ad. feibt 
sim., fei. (18) gemacht, 7 w'den (11). 
 *Adipe-rum, bssw. -rium, -rus, -S, 
-x, atip-, adit-erum, add-, adr- (109) 
-ipex eyn worm (117). Ad. zech (49), zeck, 
zeg, zelle (6). nd. tecke (22, 109). 

Adipisc-i, -ere Ad. nd. begern; er-, 
4 v- (11) -krigen, Ad. -kriegen, -kregen 


ADM 


(19), -folgen (65), -oberen (88), -werben. 
hd. behal-ten, -den; be-griffen, -greyffen; 
vberkommen sem., iruaren (141), verdie- 
nen (1). nd. beholden, verweruen, wynnen. 

*Adippire v. Adipare. 

*Adips v. Adeps. 

Adire, prs. adyo (76) Ad. zu-gan, 
-gon, -gen, -geen, -gene (7). nd. to-gan, 
-ghaen (11). 

*Adistrum v. Adhistrum. 

*Aditerum v. Adiperum. 

Aditus pic. s. hd. zu-gegangen (8^), 
-gang. Ad. zu-, ein- (9), in-, nd. to-ganck. 

Adiudieare Ad. vr-, zu vr-, (65, 67), 
or-, v/or-teilen, -teiln, of? mit recht; 
ordeiln 7 recht zudeyln (18); r. mit eren 
Z. (17); mit r. ri, re-chten; rihten (6), 
rechten, ver-r. (110 var.), zuriechten (8b, 
19). to (11), mit rechte (22) richten. 
vorde-len (283), -ren (22). zu-, haim-spre- 
chen (65). 

Adiudieatio zceu teilung (4). 

Adiungere Ad. zu-, nd. to-, thosa- 
mende-, mer th-vogen, Ad. -fugen, -fü- 
gen (6), -fyegen (110). 

Adiurare Ad. nd. be-, zu- (X, 8^) 
-sweren. á 

*Adiuratio beschwerung (75). 

Adiutorium Ad. hu-, ho-, hi-ffe 7 
vo-, fu-rdernisse szm. hulpe 4 vorderf- 
nisse (22. cf. sq., adminiculum ).holpe (99). 

Adiuuamen Ad. hulffe sm., vollust 
(141, Gf£.). hulpe £ vordernisse (23). 

Adiuuare Ld. helffen. nd. helpen. 
*Ad-, a- (Gl. m.) -latus geulogelt (83). 
*Adlegurrire v. Abligurire. 

Adlentare (/al. allentare, cf. Gl. m. 
1,80) krang machen (17). 

Adlentatus gekrenket (1T). 
*Adlentus 7. debilis krang (11). 
*Adle-ta, -tha v. Athleta. 

Ad-, a- (136) -litus (von adlinere) 
ags. dechm (94). 

Adlobrius v. Allobrox. 

*Adlubies v. Alluuies. 

*Admaniculari 7. manticulare be- 
drygen, -tuyschen &c. (141). 

*Adman-, mant-iculator bedrieger 
&c. (141). 

*Adman-, mant-ieulatorius, adv. 
admanieulatim bedriechli-ch adj., -ck 
adv. (141). 

Ad manus zu handen (75). 
*Admiceabilis (aws am.) freuntlich 
152). 

Adminare (:minare; Gl m. 1,82 «us 
adminieulare?) zu dryben (8). 

Ad-, am-, a-miniculari, ami-niclare, 
-eulari Ad. he-, hei- (21) -lffen. nd. 
helpen. 

Ad-, am-, a-minieulum /d. nd. 
vrunt-schafft, -seap. Ad. hulffe, hilff sm. 
freude (17). denstbarkeit (65). hulpe (23). 
hol e (99). 
Eden deo (22. cf. adiutorium). rebe- 
steck, stützen (126). stake (Fr.). 

Administrare hd. die-, di-, din- (18), 
Zu die- (75), nd. de-, dey-nen. 

Administratio anefang (141). 
Adminuere /;d. kleyn, kleyner, myn- 

ner, minder machen. «d. klener maken. 

Admirari (cf. adimitari) Ad. nd. 
wundern (9), v^-w. Ad. wondern (8); be- 
(7), vw. wondren (99). vwondernife (18). 


vorder-nisse (5, 23), -nef (18). ( 


ADO 


Admis-cere, -sere hd. mengen; zu- 
samen-, nd. tozamen-, Ad. nd. vor-men- 
gen. Ad. z.men (sic 3), -mischen ; 
vam. (16), -müschen (6). mischen (17). 

Admis-, amis- (9, Gl. m.), aimi- (136, 
145), emis- (qg. v.) -sarius Ad. seu-, sei-, 
say- (18), sa- (134), feu- (55), fe- (1), nd. 
zo-mer, gew. hd. der eyn wath-, wat-sack, 
waytsag (133) tregt, dreget (132), draget 
(67), dreit. eyn sender Z. qué alium muttit 
(68, 83, 110). ain sumer rof) (76). wat- 
Secker (18). stut pfert am., stüt hengst 
adm. (9). mayen-h. (112) «gs. stoeda 
(136, 145) et homo ferus (145). 

Admissura zulafunge (8^). 


Admissus zu gelof)?en (8). zu gesant. 
(17). g. cezu den meren (equabus 9. 


Admittere Ad. zu-lazen (b), -laBen, 
laefen (85), -loBen (8), -lauDen (68). tho 
laten (22). vor-hegen (st. -hengen), -sen, 
staden (22P). zusenden (8, 17). sunden 
(9). s. begen (8). sunde-b. (9) zu sunten 
(1€ wrg.). entfaen (99). 

Admodu-m, -s (11) zu maDen (85). zu 
maf) £ zu sidden (17). zu maiDe (19). to 
mate (11). te maten (99). 

Ad-, am-, a-monere /;d. manen (9, 
16) vm. 

* Admonit-rum, -um (Gl. m.) aus an- 
Ronan 2« nitrum?) glasen materi 
141). 

Admontare v. Amontare. 

*Admorare bij wonen (8). 

Admotio zufugunge (8b). 

Admotus zugefuget (8b). 

Ad-, am- (cf. a-) -mouere d. be-, 
zu-wegen. zu-legen, -schorgen, -welezeln 
(17). to ruren (99). 

Adn- cf. Ann-. 

Adnare, ad-, an-natare zu swymmen 
(85, 17). 

Ad-, an-nectere /id. zu-, zuhauff-, zu- 
sammen-, an- (11, 17, 110), ain- (19) -knup- 
pen, Ad. -knupffen (66, 110), -knuffen (9), 
-knoppin (8, 19), -knipfen. àn binden (17). 
tho knutten (22). 

*Adnichilare v. Annichilare. 

*Adola v. Agagula. Adula. 

*Adola-cium, -tor v. Adula-tio, -tor. 

*Adolatura &c. v. Dolabrum. 

Adole-re, -ri, -scere (8b, 132) Ad. 
wachsen, waschen, waben. nd. wassen. 
w. van joneks op (83), van ionges op 
(132). wasen (13, 21). kly- (1), clai- (Sm. 
2, 349 cf. 351), cleu- (5, 17), kle- (21) -ben. 
cleuen (22). riechin (8). wol-r. (89). ruchen 
(10). reugen (13). rawehen (9). wiroken 
(99). bereichen (12). brynnen (7). bren- 
nen (65 &e. vnd damit machen wol rie- 
chen (65). bornen (5). burn (17, 21). ber- 
nen (22). v?born (18). 

Adolescens Ad. ju-, yü-, jü-ngeling. 
jügeliek (3). iunegeiine (22). jongelijne 
89). 


Ado-, adu- (b^) -lescentia Ad. iung- 
heit, keit; iunck-heit, -eit. jongelicheit 
(132). jogeait (8). junck (9). Ad. jug-ent, 
-ant (3), -unt eyn alder zuschen XIII vnd 
XIIII jaren (11); jog-unt (48), -ent. waiDint 
iogent (19). wassende ioghet (11). was- 
sunghe (5b) ain jungfrow (sic 76). das 
zunemmend alter (65). 

Adolescentula eyn jung-elingen (55), 
-frauwe (1), -frów (6). Ad. juncktrau. iüf- 


ADO 13 


frawe (18). eyn iungfrau 7 eyn jung frawe 
D sim.) en iunge vrowe eder en iunc 
vrowe (22) ein iunge frauwe by (68), 
vnder Da XXX iaren. 

Adolescentulus eyn iunck Ad. men- 
Sche sim., nd. mynsche. iuncheit (22, 21). 
jungheit (Y). eyn jung menthf) (V), man 
(11). knabe (5*, 12). kint (6). 

* Adolorari (st. adulari) smeicheln (1). 

Adon-ai, -ay, 4 -eus (76) (7. kipioe 
141 4. e. X0ptoc). ein herre (21, 22), here 
(5). 

Adonium adonis-, fewer-, 
róflein (143). 

*Adopiscerium v. Apodyterium., 

Ado-, ada- (8) -ptare Ad. nd. wu-, 
hd. wü- (6), wi- (110), wo-nschen. winDen 
(18). zu- (65, 76), er- 7 auf) er- (75) -wun- 
Schen, -winschen (76). auf) erkisen (3). 
kesen (83). kyesen (110). 

Adopt-atio, 4 -io wunsch- (68), er- 
wunsch- (75) beger- (18, 110), erkyes-, 
var. erwel- (110), vBkor- (18) -ung, 4 zu 
gewinDenesheit erben (18). verkesinge 
(83). 

Adoptatus ge- (17), zuge- (Y), er- 
(69, 134) -wunsceht. gewonschet (67). zu- 
gewontst (b), -gwinst (76), -gesatzt (i. 
electus 66, 10), -g. erbe (b). gesatzt in 
erbe ungeborn (48). er- (110), ver- (132) 
-koren. vDerwelet (68).] 

Adoptio Ad. wonschunge (8), wun- 
Schung (68), zu-w., ezwunschunge (9). 
ein zuwüntzhs er wüntzhts (15). her- 
wünschung (63). vf erkyesung (7). eyn 
vz erkesunge, wontsunge, annemekeit, dez 
fremden erbe v!lihen (5). uf erkysunge, 
zu wonschen, anxz. 7 fromde erbe v'l. (21). 
angenomenheit (25). vornumft (9). vs er- 
kiesen, zu winsehen aines erbs (76). er- 
welung (3). 

Adoptiuus gewonschte (8 sZm.) ein 
zugewunscheter son (48) ein auf) erko- 
ren kint (3). 

Ador (7. adeps q. v.) kerno (101). kern 
(X). meldunst 7 wyssin (9). weismel (92). 
wifmel o. craff dez mels (8). meyl-stop 
? -stauff (13). stawb- (74), symel- (48) 
-mel. semel meel (64b). feiDtikeit der 
frucht (68). dat vette van deme korne 
(22). blumen von. meel o. speltz d: 
spelt (108, 1105€). doest, spelde (108). belde 
(99. st. spelde? oder st. blede — blade 
Kil. blada, prouentus?). rocken, dinckel 
(125). kleyn (4). 

Ador-are, -ire (3) Ad. nd. an-beden, 
hd. -beten, -betten, -bitten (6), -pitten 
(1), -beyten (3), -bieden (18). grussen (9). 
grosen (13). 

*Adorastus v. Adrastus. 
*Adoratus (st. od.) ags. swsec (942). 

Adordiri (Br.) beginnen (11, 19). an- 
fangen (19). 

Ador-ea, -ia, -ium (17), -ima (16) 
heil-getum (5), -tum (1). heilige ding (4). 
hyllige dink (22). helick feyrunge (3). 
oppher (17). ehre, ruhm (114). -ia eer 
(gloria 68). -ea guet gherucht; seegh- 
vechtliek cleyt (147). gottin der frucht 
(dea, frument? (68). 

Ador-eus, -ius, -inus 7 -enus (14), 
-euus (76) 4. triti-tius, -ceus (66, Br. &c. 
tredecimus (sic 76!). waitzin. (74). 

*Adorire v. Adorare. 


— 


brunet- 


? 


14 ADS 


Adoriri an-lauffen (5), -fahen, -gryf- 
fen (110), -gaen (85). zu-gaen (8^), -geen 
(68). abe gan (1). 

*Adorn v. Affodillus. 

Adornare zy eren (5^). ciren (99). v-e., 
-cleyden (132). 

Adortari v. Adhortari. 

*Adpal-lare, -eo (prs. 76), appalliare 
(85) Z. tego (16); ve- 4 ce- (b), ze- (1), 
te- (21) -lare. vheln (7, 21). bedeeken 
8b). 
inue v. Applaudere. 

*Adpleta v. Athleta. 

*Adra v. Adrastus. 

*Adra-gis (85), -ginis (sv), -gnis 7 
-Gius (Sum., andr-achne ( avOpocrv 
13 &c.) -adine (125), -oga (47) bo- (85), 
bo" (47) -rgele. burge-In (Sum.), -ll (125), 
-]; burtzel, saw-b., -bon, grensel (73). han- 
füs (87). 

*Adramasea v. Atrapassa. 

*Adraneos v. Adiantos. 

*Adrastia &e. v. Adrastus. Adian- 
tos. 

*Adrastus stenick uber (rzpa, cf. 
adriatiecus); halb (aus alb; 13). alp (8, 
17) adorastus (fantasma) der alp (Br.). 
trugnuf) (76). arastus a (9). Cf. adras- 
teus pallidus (Amm.): Adrasti pallentis 
imago (Virg.)? .Adrastea (sors Br.)? ?.q. 
adriasteria 4. sors loit, muycke (147). 
adastria, 4 adrastia (141) 7. petrosa 4 
dura (nam adig Gl. m. adra 141, gr. 
petra); sors que est dura (76, 141, Gl. m., 
Er.) adrastros 7. fossores (139). 

Adria est mare petrosum, ab, adros 
petra (Br.); 4. petra (110 &e.); 7. q. adula 
(q. v. cf. Gl. m. 1, 92, adia pro.). felf (68). 
(4. scopulus) eyn hoher vels (48). mere 
(14). dat mer (23). ein lant (9). adera, 
adhera (5) 2. mare 0 ander (6 &e.), eyn 
(5) grof wasser. dat mer 7 ander grot 
water (29, 23). 

*Adria-eus, -picus v. -ticus. 

*Adriarium v. Aridarium. 

*Adriasteria v. Adrastus. 


Adriaticum dic. pr. mare saconi- 
cum (»« sacosum!) steynechtigk mer (17). 
i. m. saxosum steinicht mer (66 szm.). 
adrieum mare, adricommare, adria- 
tum 7. mare stenich (23), steynnecht (5, 
1), steinheit (6) mer. eder (nomen 11). 

Adriatieus steinechtig (5). stainig 
(16). (4. adriaeus) eyn steyn über (17, 
cf. adrastus). voller felDen (68). adria- 
tisus stenick vlm (9). adriapieus steyn- 
kudir (sc 8). 

*Adricommare &ec. v. Adriaticum. 

*Adriola v. Areola. 

Adrobus v. Allobrox. 

Adrodere nagen (21, 4). sere m. (1). 
be- (3, 5), zu- (11) -n. begnaghen (22). 

* Adrogantissimae (sf. arr.) ags. gelplih 
(136). uulanelicae (94). 

*Adroges hüsschaffenerin (48. cf. am- 
drochia Gl. m.). 

* Adromeda v. Andromoda. 

*Adsaec-ula, -ulum, -uli, -alum, 
adsexulam v. Assecla. 

Adsint zuogitint (141). 

.Ad-, as- (Gl. m.) -sistrix, assi- 7 
asti- (76), asses- (88) -trix zuakisaztiu 
(Gf.) bistend-, bisitz-, helff-erin (s8). 

Ad-, a-speetare (cf. aspicere) d. ADU 


zuge-horn, -heorn (21), -heren (v6). nd. 
to behoren. 

*Adstentor v. Ostentare. 

Adt- v. Att-. 

Aduehere zu furen (8, 9). 

Aduelare (7. coronare G1. m.) zu-deckin 
(8, 9), -helen (8), -hullen (9). 

Aduellere ezu-ezihen (9), -zehin (8), 
-Zziehen, -reuffen (11). 

*Aduello (: duellum) krieg berich- 
ten, versunen (17). 

Aduena eyn ezu-kummeling (5b, 12), 
-kommeling (10, 17). zuo komelinch (13). 
en to komeline (23). herkomender (48, 
75). hd. (ein) frem-ede (8b), ,de (8), -der; 
fromd-e (17, 21), -er (X); fromder (6). nd. 
en vromede (22), vreemde (11). fremde- 
linek (3). vremt man (99). elindig (19). 
newegliek (qu. novitius 9) cf. adventrons 
(st. -tans) fremde nufank (13) ? ad. niu- 
quemo &o. (Gr. Wtb. 386). 

Aduenire Ad. zu-, nd. to-komen. zu 
fallen (65). 

Aduentare komen (8) kommen (9). 
diek vnd vil (a. d. NI. missv.), varr. oftt 
vnd diek vil (110), diek wyl (83, 132), vake 
(132) komen. 

Aduenti-tius, -eus (11, 17) fromde 
(17). elendich (11). tocomeline (99). zu-, 
var. zuge-fellig, nuw gefunden &c. (65). 

Aduentus Ad. zu-konft, -kunft, (do 
mini) -k. unDers, des hern. de to kumpst 
vnses heren (22). die tzokompst ons h. 
(132). advent (5^). 

Aduerbium Zzuwort (85). ein zuge- 
legt wort (65). 

Aduersari Ad. (5) nd. weder-, teghen- 
(11), Ad. wider, weyder- (55) widder- 
wesen (S5, 11), -stan, Ad. -ston szm., -sin, 
-Seyn, -sagen (12). ein gegen sin (19). 
werren (99). 

Aduersaria handregister (i111). su- 
delbuch (112, 116). n4. cladde (116). 

Aduersarius Ad. nd. eyn weder-, Ad. 
wider- sim. hd. -sache, -sach, -sacher, 
-secher (110 var.), -sage (49), -sager, 
-wertiger, nd. -sake, -partye (132). 

Aduersitas engegeheyd (19). wider- 
wertikeit (65). 

Aduersu-m, -s hd. wie- (b), wi-, wid-, 
nd. we-der. engegen (19). teghen (22). 

Aduertentia auffmerckung (75). 

Aduertere Ad. nd. an-, hd. zu-ke- 
ren. hd. zu wenden (11); an-, ver-nemen ; 
an neymen (3); zu horen (10, 110), mer- 
cken, vff-m. (75, 110), begriffen (65), ach- 
ten, a. mit sorgueltigkeit (75). 

*Aduesperante als ietzund vesper-, 
var. verzer-zyt her gieng o. die sunn 
nider gieng mortuus est christus (63). 

* Aduesperare a- (0), au- (76) -benden. 
abent machen (85). obent werden (3), 
zu-w. (21). 

*Aduesperatiuus abentlieh (8). 

Aduigilare zuwachen (8^). 

*Ad-, adin- (4) -uitare hd. zu-, nd. 
to-laden. 

Aduiuere zuleben (8^). 

Adula, adyla (mons) der vrsler, 
vogel, etzel (135). 

Ad-ula, selten -ola, -ulla, -ria (Gl. m. 
1, 92) 4. caput lini (Bx.); comus 0 modus 

15). hd. nd. (109.) knot-te, -e (3), -ten 
19; eyn knotte als eyn flof-kn. (21). 

ADU 


knot (13, 17). Ad. ein knode, knod, 
knade (133), geiv. von dem flachse szm. 
knodde (12). knute (13). nd. knutte; kn. 
efte knop van dem vlasse (109). knop 
van vlass (141). vlas kop (sic 225). knoppe 
(89). knopff (67, 75, 110) von dem flachs 
(110). knauff (14, 75), o. knoch auff dem 
flachs; poll o. knodt an einer herdtflachs 
(74). nd. bolle, -en. leynhaupt (14). lins- 
hewffel o. linbBhewpper et melius cana- 
pus haniff (1. 2« heuffel mandpulus 15?). 
linzzhewper (8: vom Sm. 3, 485 micht er- 
Lbannt). herl (98). 
*Adulamen smeichunge (11). 

Adulans vlessen (ef. sq.); lunsch-, 
smeyck-, liefkos-ende (14:7). 

Adulari, -re (cf. adolorari) Ad. 
smeiche-n, -In : sme-, schmei- (1102) -cheln; 
sehmaich-en (75, 76), -len (1109); smay- 
heln (1); smaik- (2), smail- (1), schmeli- 
(110 varr.) -chen; smeylgen (13); zu- 
smaycken (3), -tuteln sm. (cf. 4 h. v. 
Fr.2, 313. Sm. 1, 404, 405), -blasen, -plasen 
(75), -plassen.(3), -loechen (reg. Ben.). ko- 
sen (19). lieb-k. (65, 75), -reden (75). libe 
casen (3). nd. sme-ken, -tern (225); smy- 
ken (83). scehemen (sc); vlen soken (22). 
vleseken (23). vleschen (22»). flansen (12, 
wetterau. làcheln, grinsen bed.). wey velen, 
streylen &e. (147). bulaezin (8). ole 
schenken (65). driegen (7. fa/lere bb). 

*Adulaterculus knopf, knod (76), aus 
UN »« -atorculus 4. paruus adulator 
(Br). 

Adulat-io, -orium (8^), adolacium 
(v) sehmaiehung (76). smechelunge (8b, 
48). smeichilung :: false sm. (4). hd. 
fals, falsch lop, lob; schmeichel-red, 
-heit (1102); falD lob 7 libe casung der 
rede (3); liebkosung (15). liefkos-, smeyck- 
(141), smek- (83, 99, 132), flatter- (132, 
141) -ynghe. gleysnerey (67). zu-titlung 
(91), -ditelung (112). 

Adu-, ado-lator Ad. schmaichender 
(76); smel-, sme-cheler; sechmeiehler; zu- 
lieber (9), -tutler, -ditler (112). smeycher 
m smekere (99). vleseker (22) nl. vleier 
116); vlaeden- Z vla- (Ki.), vlaey- (116) 
-backer; pluym-strijeker (116), -stricher 
(132). pflumen-str., var. pflaumen streicher 
(110). nd. plumen-, plum-stryker. halss- 
streichler (116). feder-stricher (125), -clu- 
ber (75), leser (75, 1102, A lib kofer 
(3). heb-koser, -reder, -sprecher (7. ganeo 
75). suppenfresser (112). ógeler, vosswen- 
zer (109). : 

*Adulescentia v. Adolescentia. 


Adulter Ad. ebrecher, ebrecger (18), 
ebreieher (3). md. e-, ee-brecker. zu- 
manne (12). auerspulre (11). ouer-speler 
(132), -speelder (116). 

Adultera eebrecherin (65). ebrecker- 
sche (22). 

Adulterari hd. ebrechen. nd. ee brec- 
ken; spul (11) ouerspelen (89) driuen. 
oberspel driben (19). ouer-spel doen 
(132), -huren (99), -hoeren (106). 

*Adulteria ebrechung (5^). 

Adulterine plantationes (Br. uf 
spraben an baumen (11). 

Adulterinus eebruch-lieh (64), -ig 7 
eebrecher; a. in fide abtrinniger vom 
glouben; vneelich spise (65). 

Adulterium Ad. ebrechunge, ebroch 
(D^). md. ebre-ke, -ckinge; eebrock; 


ADU 


ouer-spel (89), -hur (99); auer spul (11). 
ubir hür (Anz. 8, 101). vnkeuscheit der ge- 
mahelschaft, varr. die chonschaft (75). 

Adultus, adustus (74, a/ph. adultus 
134, dus adolere »— adurere) 7. cerema- 
tus 4 exeretus (i34 &e.); senior (75); 
amasius (1. aus annosus, »« adulter?) 
hd. eim be-, ver-stendiger; besten-dig, 
-tig (1); pestander, v/g. an dem alter 
vnd gewachs (75); gewachsen, gewaben 
8) ein gewachÜner. Ad. nd. vol, wol- 
(19), voln- (17) -wassen sim. eyn vor- 
stendicher 7 junghelin (22). en bestende- 

her (23). sprechlich 7 myndich (13). mun- 
ich (14, 97). formundig (12). v'nunfftig 
(11). zeitiger x zuchtig (10). ein gr 
nachgebure (7). alt (48).:ein alder (5). 
worbrant (9). 

Adumbrare deken (6). Ad. nd. be- 
decken. schatt (prs. 76). beschat-en o 
-ten (110), -igen (3). beseaden (99). be- 
sche-ten (1), -den (23), -yden (21), -digen 
(5). bestetigen (sc 6). Ad. be-schirmen, 
-simnen (s/c V), -sehyenen 7 -schymmen 
(9). sehemeren (89). nd. beschermen. ent- 
werffen, konterfeyn (125). 

Adumbratio be-deckung, -schetti- 
gung (110), wympelynge ($83, 132). 

Adunare /d. nd. eynen (11); vor-ey- 
nen, -enen (23). ey- (21), v'ey- (6), v'e- 
(13) -nigen. Ad. zusamen-v'eyngen (11), 
-tün (6), -thun, -thuen (4), -dun, -fügen 
(19). zuhauff dun (5). zu eyn machin (8). 
nd. to zame-n voghen (11), -de don (23). 
tho samende doyn (22). 

Adunator ein vereiner (110), zesamen 
fieger (68), tzosamen knoper (132), tsa- 
men knober (83). 

Aduneare Ld. mit haken (18) den 
h. (15), eim h., hocken ziehen. zehen mit 
dm kaken (sic 5). then mit eneme ha- 
ken (22). hoekin (8). hoken (9). krum- 

men (85). 
Aduneatus gekrummet (69 Mrg.) 
*Adunetio salbunge (8^). 

Adune-us, -tus (21) ser crum (110). 
seer crom (83). gar crom (21). 

Aduneus s. haki, krapho, chramph 
(Gf.). houg, kroupf (141). 

Aduoeare zu heiben (8). zu sich (10, 
65), zu im (12) ruffen. zuo sich roven 
(13). vorspre-chen (10), -ger (s?c 13). ko- 
sen (9). 

Aduoeat-a, -issa (85, 19) Ad. fur- 7 
ver- (65), vor-sprecherin. vog-, var. veg- 

fe voy- (48) -tin. uoged- (99), vaechd- 
89) vaecht- (11), fayd- (19) -Àinme. vag- 
dye (23). 

Aduocatia fursprecherij, var. -in 
(65). nd. voge-, vaech-die. faydye (19). 

Aduocat-us, 4 -or (16) hd. sprecher 
(68); vor-spr. (10), -spreche (12, 66), 

-sprech; aduocat, vogt, voyt, vot (77), 
faugt (10), faut (5b, 13), fayt, fayd (19). 
nd. voghet, vaecht (11, 89), vorspreke 
(99), voersprecker (83). schult-heió) (12, 
77), -es (10). seulte (13). sach versorger 
(75). rechtz helffer (64^). beistand (91). 
e zugeruffter (65, 68). geheuscht (ptc. 


*Aduolsio zuwelezunge (8b). 

Aduoluere zuwelezen (8). 

Adurere v'brynnen (V). zer-, vig. 
ver-brennen (75). vprennen (9). virbir- 

AFF 


nen (8). bernen (11). v-b., -broien (132). 
burnen (19). brujen (99). ? 

Adusque /d. biz nu (5); bib-nu, -nó 
(21), -nune, -dan (69), -dann (134), -hen 
uff (17), -da hyn; biez dar zü (6); unez 
yezunt (4). nd. wente. 

Adustio verbrennung (65). 

*Adustra v. Adiantos. 

*Adustus v. Adultus. 

* Aee (,corrigiert) v. Artemisia. 

Aedon (cf. ealadrius) gal-ander (Hen.), 
-idrot (Op.). 

* Aegit v. Actuaris. 

Aegithus, Oty'0O0c (auis; i. salus 


140) grafmuck 2 sehóss- (140), zótsch- |( 


(126, 140), zitsch- (Ki.) -erlein. 
*Aegonomus v. Emnoicus. 
*Aelchior v. Alchior. 

Aen-um, -ium (19) enum (Er) (cf. 
enula) i. olla 4 ealdare factum» ex ere, 
per dyptongon pro erenium (16). ain erin 
hafen (6, 16). kesOel (19). ketel (11). 

*Aenus (7. g. oenus /i.?) peiger (141). 
* Aepolus v. Ennoieus. 

Aequ- v. Eiqu-. 

Aer hd. lufft, loft (85b, 19, 4), lüff 
(55). nd. lucht, locht (132), logt (99). 

* Aeremencia &c. v. Aeromantia &c. 

Aer-eus, -ius, erenus (12) Ad. luftig. 
nd. luchtich, logteg (99). eyn ding da 
A lufft in kommen mag (-us a um 

105 
US aere-, aeri-mantia, -mancia, 
aeremencia (76) warsagung vD dem lufft 

(110). wyse sagunge (10). zauberye (8). 

go- (83, 132), ko- (132) -kelye. 

Aero-, aere-mantiecus, aremaneus 
(16) ein ezeuberren in der luf (3) war- 
sagcr vb dem wetter.(110). teuuer (97). 


koch- (132), gock- (83, 132) -elaer. $. q. 


aeris inspector lugimsland (115). 


* Aerose lufftiglich (75). 

*Aerosus lufftig (15). 

Aerosus kupferreich (Ki.). 
*Aerucare v. Eruscare. 

Aerugo v. Erugo. 

Aerumma v. Erumma. 

Aferesis v. Afferesis. 

*Affa (»- alfa) 4 vitulus £ taurus 
(141). 

Aff-a, -ala, -la (q. v.), -alaga (alph. 
asf- 141), afana, hasfala (141) (aus 
QonaAaE) i. talpa. maul-, molt-werffe ; 
scherre (74). mavlfruff (3). mol-, moilt- 
worm; goere (141). 

Affaber kun-, ly-stig (85). sinniger 

141). 
) AS hd. zu sprech-lich, -lig (4), 
lichen (21), -enlieh (8, 76) -ig. zü 
sprekchleieh (1). nd. to sprekeliek. wol- 
redend (110). redspráchig (Fr. 2, 99). 
rede geb (6). reddeselig (12). redsam 
(4). freuntholder o. mitsamer (74. cf. Op. 
1056. Sm. 2, 650. Goth. Wtb. 1, 209). gruf)- 
bar (65, 88). gesprech (110). g.—, clafft- 
zaem (132). anherig (V. a. 1618). 

Affabilitas (7. blandicitas 76) zure- 
dung, grufbarkeit &c. (63). 

Affabiliter gruDbarlieh (65). 
*Affabrilis kunstich (8^). 
*Affa-cillum, -dillum v. Affodillum. 
*Affala &oc. v. Affa. 

*Affal-cion, -tum v. Asphaltum. 
*Affamentum v. Affumentum. AFF 15 


* Affamentum zusprechung (110 szm.). 

Affari Ad. zu-sprechen, -reden;sprech 
(sic 8^). nd. to spreken. : 

Affarium v. Ferius. 

Affatim (i. ab-, fac-unde) spre- Ad. 
-chlich, -ehelichen (17), -lieh (5), md. 
-kelick. emsiglich, gered (75). 

Affatimire zi gifadimanne (ar.). 

*Affatum v. Asphaltum. 

Affatum zu sprechen (8^). 

Affatus píc. zugeredt (75). angespro- 
ehen (8b). 

*Affatus s. (7. sermo, allocutio dc.) zu 
spraeh (5). ansprache (8). zuredung, gru 
65). 

Affectare hd. begern; swin b. (ve- 
hementer a. 10); begeyren (9). nd. be- 
gheren. lieb haben, han (65). 

A ffectata ignorantia beger-ende (63), 
-te vnwiDheit (15, 63), vnwissenhait (16). 

Affeetatio beger-ung (7), -de (11). 

Affectatus begert (8b). 

Affectio (cf. affectus) Ad. bewegunge, 
mutes b., müt-b. (63), b. des gemuts 
(65), mutes bewegnub (76), m. begerunge 
(9). bewegliehkeit (65). Ad. nd. beger- 
unge, inge, -runge (10), -unde (8). be- 
girlichkeit, der will (65). geringe (eo 
pyne 7 lere (11, 19, 89). pynunge (8). 
veranderunge des lijbs di 

Affectiua (cf. virtus a.) begerunde 
chrafft (16). 

Affectiuus begerende (85). begirlich 
(65). 

Affectuose beger-lich (85), -leke (99). 

Aiífeetuositas begirdekeyt (8). 

Af-, ad- (145) -feetuosus be-girlich 
(65), -gerliche (19), -gherieh (11, s9). 
leubuendi (7. amabilis 145). 

Affectus begernde liebe Z7 gelust (8). 
hd. nd. beger-unge, -inge. Ad. be-ger 
(D^), -girde; girlichkeit (645), guust. 

*Affe-, afe- 4 aufe- (Er), aff- (148) 
-resis, -risis (9) 4. subtractio litere € 
syllabe in principio dictionis (Br. »« au- 
ferre?); abscissio de principio 6 caxo 
capitalis (148). heup fleycht (8). haup- 
flesch (9). 

Afferre Ad. zu-tragen, -dragen, -brin- 
gen, -brengen (5), -fugen (65). brengen 
(9, 99). to-dreghen (22), -draghen (23). ne- 
men (8. 4. g. auferre q. v.). holen (19). 
halen, irken (— riken), langhen (11). 

*Affesellus (cf. affodillum) 4. mollis 
caseus (11). 

Affbulare an-spengeln (85), -hefften, 
-stieken, -binden; zeren (101). eleyden 
(8, 9). 

Affibulatus czu geknopft (3). be- 
knüpft (6). gnipft (v6). 

* Affica v. Alphita. 

Afficere begern (85, 9, 110). pynen (8b, 
83). pin-igen (6), -egm (8), -gen (17). pey- 
nigen (1, 9). Ad. zwi-, nd. dwi-, dwe-ngen. 
lern (85,33, 110). amwisDen (17). neigen (8^). 
günsten (25). kelkin (8). quelen, beschwae 
ren, ergetzen &c. (65). castigen (8b). 

*Afficere v. Affigere. Affricere. 

Affiei gelusten (1). glusten (65). ge- 
quelt werden (16). 

Affietus boden zins (65). 

*Affieum v. Afflietum. 

Affidare getruwen (10). gedruen (12). 
betruen (13 Mrg.) v'siechern (8^). 


16 AFF 


*Affidére truwe geben (75). 

Affidoxe sunt sententie quarum pars 
est. honesta et p. in-h. (Br., aus 0qwptoo&oc 
Gl. m.) affridore er- ind oner-same sa- 
ken (147). : 

Affiduciare (i. fiduciam, dare) belie- 
gen iu v'sieheren, gloubhaft. machen 
(110). glauben geben (68). 

*Affigere v. Affligere. 

Aff-igere, -ligere (1, 85), -ieere (76) 
stieken (11, 19). schicken (89). cleben m 
an-stieken (9), -stechen, -eleiben (8, 75), 
-kleuben (10), -eleuen (22). steken (99). 
abe stecken (8^). hd. heften (1, 75), an-h., 
ezu-h. (3, 4). an-hechten (22), -slahen (3), 
-schlahen ML -sehlagen (13), -heneken 
(19), -negelen (5^), -knophen (1), -knop- 
pen (5), -knipfen (6, 76). vaten (22). 

* Affi-nieatio (76.»« -nis), -liatio (Br.) 
z. adoptio nature. 

Affinis hd. mag. mages fre&nt (1. 2 
i. magis propinquus ( &e.!) mog ( 2 
moge (9). namaek (85: na propinquus 
gemage (99). magk (10). maug (16). frunt 
(5). frund (16). wybis frunt (8), frynt 
13). weibes frewnt (9). swager (12). óhin 

6). ohem (75). maghescop 7 frunschop 
22), m. 7 vruntschap (23), aus affinis... 
2n consangwenitate fruntschaff 7 gemage- 
schaff (21). kenmag (93). kelmác (Ziem. cf. 
Ob. 772). kelmagt 7 wibes magt 7 nacke- 
bur (48). 

Affinitas hd. mage-, magk- (10), mo- 
gen- (75), moge-, mog- 4 geschwegerete 
frunt- (88), maug- (16), swoger-, ohem- 
(15. cf. Fr. 2, 30b), frunt-, syp- (110) -schafft. 
maghescop (22). gemagseap (99). mach- 
aftet (13). mageschaffkeyd (19). zugehó- 
rung (66 Mrg.) zuhorung der ee halben, 
nahung, neherung (65). 

Affirmare festigen (66 Mrs. 110). be- 
f. (b», 23), -uestgen (22), hd. -stedigen, 
-Stetigen, -státigen (134), -steytigen (3), 
-stetten (1), -weren. gestatten mit worten 
(15). sterckeu, var.ser vast st. (110). seyr 
vast (se 83). hd. nd. leren. lernen (5). 
bekennen (9, 65). veriehen (65). 

Aífirmatio befestunge (6). vestinge 
(99). bestetigen (76). 

* Affla (animal Br. v. affa; 4. anima, 48: 
afflare) sele (48). 

Affare (7. «luminare G1. m.) hd. zu-, 
nd. to-blasen, Ad. -plasen (3), -blaBen 
(11), -blassen (66), -blosen, -blossen (9), 
-blozen (4), -laussen (96), -wyegen (19), 
-wegen (11), -waien (99). adem holen (3). 
metail gheyeten (141). 

Af- (cf. con-, suf-) -flatorium blase 
baeke (sc 8^). 

Afflatus píc. zugeblasen (8b, 75). in 
gebloDben, yn gelaf)en (1T). sbst. zu-, an- 
(65) -blosunge (48), -blasung (65, 68, 110), 
-wehung (65). afflata pifundan (Gi. Ker. 
Cf. Dz. Wtb. 451). 

Af- 4 in-flectere zu-beugen (5), -bó- 
gen (3). 

Affliectio pine (22). Ad. pein, vlg. pen 
(95), pinigunge szm. 

*Afflietum, affrieum (9), affieum 
(8), 4. g. muero (74), z. ferrum candens 
(148. 2 glüen sim.). glefen- (9), glewen- 
(9 glen- (13) -eysen. leyneny (sic) ysen 


Afflietus (morbo &c.) vorterbet (125). 

AFF 


Affligere, affigere (76, 110) pynen 
(8^, 99). hd. pin-, peyn-, kest- (1, 85, 9 
gen. vnder drucken (9). v'dricken (13). 
geis-, geif- (110 varr.) -elen (132), -len 
(110). entvangen (22). afflixerunt pin- 
gond; a. per sanguineum, fletum verspuien 
(38). 

Affluenter ober flyDen (8^). zu o. 
vberflussigclich, richlich (65). zuflieDich- 
ieh (49). 

Affuentia oberfluBekeit (8b, 
64, 65). genüchte (48). genugde (99). 

Affluere hd. zu-flieDen, -fliBen, -flis- 
sen. zuo flizen (13). vber flieDen (100). 
tzo vloien (132). nd. tho vleten. vber- 
PE sin (65). genug haben (9). gnugen 
(11). 

*Afflugere (»« affugere) fliehen (1). 

*Affod-, afod- (Br. affad- (Gl. m.), 
affac- (11) -illum, -ulum (76) (aus as- 
phodelos 7. qg. albu-eum, -cium, -tium 
2« -men, -go qq. v.) 4. alb-ugo (66 &e.), 
-edo 2n ouo (Br); bitumen ow (129, 
nach affatum q. v.) hd. daz wiz, das 
wy D, Nero von dem eye, vom ey, im 
ey. nd. dat witte von den eyge. eyD 
wyD (17). dz weiB in dem oug (76). das 
wis in den ógen (6). 

Affodil-lus, -us, -la (9, 48), apho- 
dyl- (85) affrodil- (47), asphode- (92, 
Nmn.), astodil- (123, 125), alscoti- (Sum.) 
-Ius, 7 aphrodili 7 phrodilorum (144) 
i. adera (85, 96), adorn (Sum. V), sea- 
riola 4 bofraga n hd. golt-, gol- 
(123) -wurtz, -worcel (13), -gilgen &c. 
up hilgen (49). golde (96, Sum. V). eol- 

er (?. g. anagallis arvensis Nmn.)7 wit- 
lok (47) wiekol (-Ius 48). affo-, aphro- 
(Hen.) -dillen (92, Hen.), -dil szm., afhol- 
derwurz (Nmn. cf. aden). holvort (97). 
wijswurtz (48). scarleye (85). swerteln d 

*Affolter v. Viscum. 

*Afforare (anders G1. m.) luchern (8^). 


Afforis hd. vD-, auf-, von vB-wendig. 
von vbwenig (14), ausbenick (3). nd. vt 
wendich; van buten; van buyssen (132). 

Afforismus v. Amphorismus. 

*Af-, a-, 4 as- (Gf), ci- (1) -forus 
(piscis; cf. aphya? aspratilis. acculeta. 
aquilegia &oc.) steche- (9, 19), stiche- 
74), stich- (1) -ling, -Ifartz (19). baerse 
ten) sthechelinge (8^). stekel-e (22^), 
-inc (11, 89). phrilla (6t.). boh. vklegye (4). 

*Affrasias v. Affrodisia. 

*Affrenare auffzeumen (15). 
*Affresis v. Afferesis. 

Affrica daz dritte deil der erden 
(5, V). nd. dat derde, durdde (23) del 
des ertrikes thegen den (22), ieghen dat 
(23) myddach. affrike (99). 

*Affric-ana-, ona, afrieana (76) (est 
una litera) hd. buehstabe (Mss. mog.). 
bustab (68). bothstab (67, Voc. a. 1477. 
»« des frónboten stab Sm. 3, 601?). groit 
boickstave (147). boechstaf, lytter (83). 
boestak (22). 

Af-, a-fricanus, afer, affera Ad. einer 
vD africa sim. 

* Affricere (aus afficere) zwingen (1). 

*Affricona v. Affricana. 

*Affrieum v. Afflictum. 

Affrieus Ad. sut- (66, 70, 134), zut- 
(c9) -westen; sudwest (l, 4); s., sud- 
wesch- (67), seutwest- (110€), wester- 


sam. 
AGA 


(68), süden- (21), ein mittag- (6), Óster- 


)|reicher (3 wrg.), nd. west-, sustwest-wint. 


*Affridore v. Affidoxe. 

* Affrod-i, -iea v. -ita. 

*Affrodillus v. Affodillus. 

*Aff- (o6), aph- (73, 85), af- (Gi. m.) 
-rodisia, affrod-issa (92, 149), -asia (17) 
v agrimonia)?. satirion (73), aquileya 
96), angimia (85). swer-dele (85, 92), 
-tele (149), -zele (96), -telen worezelen 
(11). schelewort (85). Zw unterscheiden von 
aphrode wolfsmilch (Ki.) affrisa dra- 
chenwurtz (48). affrasias (76), afrisia 7. 
q. afrasia (Er.) herbae, aus euphrasia? 

*Affrodi-ta en morghensterne (92); 
-ea i. venus (16). afrodis (Br.), affrodi 
(16) grece 3. femina, latine. 

Affrutabulum eynreley vat (147). 

*Affud-illum, -ulum v. Affodillum. 

*Affugare zu iagen (110). 

*Affugere (cf. afflugere) Ad. fliehen 
(6), zu-fl, fliechen (76), flien (91, 4), fli- 
hen (3), flehen (5). vlen (22). to-vleen, 
agen (83. cf. prc.). 

*Afífu-, afu-, affa-mentum, affune- 
tum, 7 dume-tum, -ntum, tumentum 
(133, V. a. 1477, Sm., Gl. m.) Ad. nd. eyn 
dorn-, dornen- (147) -busch, -pusch (66), 
-bosch (76), -pechse (v. a. 1477), -hecke 
(10). eyn torn puehse (133). eyn dorre 
E staudieht (4. cf. stáudich Fr. 

24223): 

Affur-, affus- (141) -cillare, 7 -cilare 
(16), -emare (8, 9) 2. suspendere (Br. &c.); 
concu-tere (66 &e.) -ssio prs. (76). hen- 
gen (8, 9). vp hangen (83) zusamen 
Sclahen (76). 

*Affurno aui tum 4. iplasmo (76). 

Affuturus zu, nd. to ko- (11, 19), 
kum- (8) -mende. 

Afodillum v. Affodillum. 

Aforismus v. Amphorismus. 

Aforus v. Afforus. 

Afr- v. Affr-. 

Afr-asia, -asias, -isia v. Affrodisia. 

*Africanus gepeynigter (74). 

Afrodis v. Affrodita. 

* Afronemoc v. Infrunitus. 

*Apgabite v. Agapite. 

Aga-bo, -fo v. Agaso. 

* Acacia v. Aga-tes, -ticia. Accasium. 
Aristolochia. . 

*Agacium v. Accasium. 

*Agagepes v. Agape. 

Agag-ula, 4 -ola 74 -a (Ki), -ulo (16, 
Br.), 7. Va- (Er.), pha- (16) -nus fornicator. 
hürrer (48). agula lecker (68, 83);7 acorra 
ruffyan &e. (74). adola (alph. suu) Q 
leno, lecat-or, -riv; agohola 2. adulter 
(16). agabula 2. conci t lenocin-ator 
(Pap.). 

*Agalaster 7. qui deridet mundum 
(80); aus age- (Br.) agel- 4 agil- (147) 
-laster, age- (Ki.) ag- (147) -lastus die 
nummer lachet (147); 4. qu nunquam 
ridet, —— alastor? agalaster pica? 

* Agalenso 7. Jefor (16) ; aus &'2)3.0p.at, 
wie agalma (Gl. m. 1l, 129)? ue deea- 
lanzare 2. cantare cum laetitia, (Pap.) ? 

Agal-ma, -lena (9), agam-alia (141), 
-a (13) (Z. figura, speculum. preclarum 
Br. &c., locus trinitatis 110 &c. Gf. 22 
hd. clar, £ lauter (13) spiegel. der hime 
ua spyegel; boits, scamplioen, stale, 
eyst &c. Gar). 


AGA 


*Agalu-s, -m v. Agolus. 

Aga-mus, -meus, -nnus, agemus /d. 
witwer, widdeber (17) ^ wedewer (22). 
weibloser (13). weyplos 4 an web (9 
ane wip (8). ein man on eyn wyb (110 

*Aga-mus, -nus (9) (herba cf. alga?) 
semdecht (8, 9). arnigenos sedeche (85). 
arnyges ledtich (74). 

*Aganata v. Agonata. 

Agania v. Agenei. 

* Aganis-eta, -ta v. Agonista. 

:*Agannus v. Agamus. 

* Aga-noe, -one (85, 149), -ones (41), ago- 
noe (Sum.) uuormuurz (Sum., Gf.) wech- 
wirse (85). bethwiz (149). bouiz (41). 

*Acantho v. Acanthus. 

*Aganus v. Agamus. 

*Agaon-e, -es v. Aganoe. 

Aga-pe, -pes, -pa (75), -gepes (69, 
134) (V. elemosyna, rogata, &c. Br., pastus 
pouperum 91) pete (5, 7). gebet (110). 
gmein g. nm almusen (9 szm.). gebet- 
ten a. (75). spende (8, 9, 95). lieb o. 
fremd arbeit (110). armer lude lon (22). 
ermer l. leen (97). : 

*Aga-pite, varr. -bite (7. elemosynam 
qpete vb. def.) almusen bitten (75). 

Agaratum v. Ageratum. 

Agari-eus (Sum. &e.), -tus (3, 149), -us 
(49), -eum (85, 131, 144, Sum.), -um (Pap., 
Gl. m.) (4. vitis alba 141, radix vitis 
albse Pap., Ja vite biancha Gl. m.) Ad. 
tannen-, dannen-, danden- (13), daneten- 
(49), tamen- (96), cane- (85), cannen- (Sum.), 
buch- (96, Sum. vit), puch- (3), nd. bucke- 
7 hert- (Sum. VII) -swamp, -swam. bus- 
wan (-eus 85). tanswun (93). dannschwumm 
(144). habeeheswum (Sum. vri) lerchen- 
Schwamm (xi.). heterich (131). ag. deli- 
eiosus tanne-, tánn-, virescens buch- 
taub-ling; boletus ramosissimus buch- 
Schwamm (Nmn. cf. Popowitsch /. v. &m. 
1, 146). aggerieum heldenwurtze (48. hzer- 
her ?). 

*Agarire v. Aggarrire. 

*Agaris (cf. agates) vuerstien (11). 

*Agarista (»« charis?) 4. gratiarum 
actio (16).- y 

Aga-, ag- (14) -ritudo (7. suspéiriwum 
1 ama$etas 16,Br.) schwacheit 7 suffzung 
(110). seufzer, angst, bekümmernuf (ki.). 
angstung, sewfftzung (74). suechtich. of 
(132) benauw-eng (132), -1cheit (141). 

*Agari-tus, -us, -um v. Agaricus. 

*Agarius v. Preco. 

*Agaron v. Agaso. 

*Agarrire v. Aggarrire. 

, Agarus (4. cursor pedester 16, Pr.) 
làuffer (Ki.. louffer (75). lauffer (4). 
fuof-l. (110). loeper, baide (147). 

Aga-so, -uso (Sum.), -z0, -Da (bb), 
-ron (142. cf. agoro) (v. ménister, officia- 
lis, domesticus) esel- hd. -hirte, -herter 
(1), -triber (8, 9), -driber, nd. -herde. 
eyn esels hirt (68), fichtriber (110), os- 
sendryuer (132). mar-sealch (104, szm. 
Sum. Gf), -salch (141). wint ger (19). 
aga-bo ?. qui negotia precedit (141, Gl. 
m.), -fo qui n. aliena facit (141) aus agape 
q. v. »« agaso? 

Aga-tes (22b, 66 &e., &x.), -thes, -tha, 
-cia 7 -ticia (175) (V. lapis ex quo excu- 
tur ignis 66 &c. 2« eyt? ?. bernix q.cf. 
22», 14, gagates 1, ragates 74. cf. acha- 
tes. agaris. magnes.) edelgestein (8b). 


DiereNBAcu Grossanrum. 


AGE 


fur- (68), -fuer- (19), vuyr- (82), ageten- 
(b, 22), aget- (13, 23), agat- (22*, 74), 
bern- (74), bernit- 7 ber- (225), aug- (10), 
ayten- (19), aden- (55), aytt- (1), ayt- (3, 
4), eyt- (17), aid- (6 &c.), golt- (75) -stein, 
stain, -steinne (10), -sten (22b, 23), -steynt 
(13); vnd ys eyn edel sten gestalt also 
dat clare van den bomen (225); ist ein 
edelstein gestalt vnd brynnet als das 
klar von den powmen (74), d. 4. baum- 
harz; cf. achates bom- »« born-stein? 

*Agatia v. Accasium. 

*Agaticia v. sq. Agates. 

Aga-ticia, -thicia, -cicia (6), -tisia 
(141), -tissa, (22, 23), -cia, -ticon (64) 
(7. affodillum 147) Ad. nd. golt-, d. gold-, 
glolt- (sie 20), gel- (6) Ad. -wurtz, -wur- 
tzel, nd. -wort, -wertze (23), -kruyt (141). 
holtzburtz (1) slehen (8 Mrg. »« acacia). 

*Agatinus allerpeste (74). 
*Agausarium (cf. sq.) marstal (Sum.). 
*Aeauso v. Agaso. . 

Agazonomus v. Agoranomus. 

* Agda 4. ensifer (148). swert-kneht (13); 
-knegte (9). suert knecht (8). 

*Age &c. v. Agenei. 

Age v. Bia. 

Agea v. Agenei. Agiauia. 

*Agearia v. Agiauia. 

Agelast-er, -us v. Agalaster. Ario- 
pageta. 

Agellarius v. Agrarius. 

*Agellaster v. Agalaster. 

A-, ag-gellus («vus a-, ag-ger) damme 
(D), dam (22), tante (6. cf. dentsch agger) 
? acker. clein a. Z7 dam (1 szm.), felt (8 
veldiken (83). velt (23). velde-chin (y 
-ken (99). eckerlein (70 sm.). agellus ac- 
kerman (66, 67). tham (67). eleiner hauf- 
fen (15). aggellus haufel (75). ein kleyn 
damm; agelus eckerlin (68). 

*Agemus v. Agamus. 
*Agenator v. Aginator. 

Agenda Ad. eyn buch, buche, tauff- 
buoche szm.; buch do man aus tawft (4). 
nd. en bok sim.; boech van dymgen to 
doyn (83). 

Age-nei (Br. &c.), -neij (3), -rei (66&c.), 
-ni (Gl. m.), -i, (110 &e.), -ge (66, 133), -a 
(69, 70, 110, 134, Gl. m.), ag-ri (76), -gerei 
i -e (67), -àamia (141, 142, Gl. m.), agon- 
es 4 -ie (136, 141, Gl. m.), -thei (141), 
acu-nei (q.v.), -meos (sg. Br.) ?. victime, 
v. pro rebus agendis. opher (3). eyn of- 
pubands n 132). In diesen und den fol- 
genden Ortern. Mischung | hebráischer 
und griechischer, &yt0C 2« Gu, mát ago- 
nalia (Fest.). Cf. ageus 7. sanctus 0 solem- 
mis (111) aggeus m. pr. (Br.) ?. solennis 
(16, Bx.), letus (66, 110 &c.) 7 festi-uus 
(66 &c., Br.), -nus (76, 110. cf. aginator 
&oc.?). agenus 4. festinus e£ lepus (Br.). 
agga ;. festiuitas (142), hebr. f. 4 mun- 
dus (141. cf. ager ?. m. Pap.). aggi f. mea 
(141). agen-erotes 7 -evores (Gl. m.), 
-evotes (Pap.), -obotes (141) ?. qui se sanc- 
tificant. 

*Agenologia v. Genealogia. 

Ager (cf. agger) hd. nd. acker. aker 
(23). velt (85, 9). veld 7 landsehafft (91). 
bawfeld (115 &e.) gaw &c. (88). floer 
(125). 

Age-, aga-ratum (cf. areola) leber- 
balsam (Kki.) reinblümen (7. stiechas ci- 
trina, herba s. marise (144). 


? 
AGG 1T 


*Ager- (agri-?) -eula (ag'Glà; cf 
aquilegia) wilde ackeley (11). 

Agere hd. machen, thun (1), tün (6), 
dun(52b), düne (12), wireken szm., schaf- 
fen m handeln (65). nd. maken, don. 

*Agerei v. Agenei. 

* Agerminatio (7. cumulatio germinum, 
»« agger?) huffen (8b). 

* Agero-nimus, -mines v. Agorano- 
mus. 

*Agerta (uus aggestus?) ein fort (4). 

*Agestus v. Aggestus. 

*Ageus v. Agenei. 

*Agga v. Agna. Agenei. 

Ag-, a-garrire, agarire (7. valde gars 
Tre, Br., Gl. m., deludere ; fehlt in wss. mog.) 
hd. spotten, verspoten (76, 134), triegen, 
be-tr., -tragen (66, 133). 

* Aggedula v. Acredula. 

Agger, ager (7. sudon 55, cumulus terre 
&c., fossatum) hd. nd. dam. d. tham, 
tam Q» tamme (12), damme (10), damph 
(4). dentsch, schlaeht (cf. Sm. 3, 427), 
sehut (75). sehütt (91, $m. 3, 419). ein 
schiDe reyne (19. versch. von schief) de- 
cliuitas Sm. 3, 410 cf. sqq.). schieDreyn, 
vDgeworffen hüffe, rein an eyme graben 
(48). ein zielstatt o. rein dagegen man 
schieft (135). erdehawf (9). hauf (8b, 88). 
hobel (85). hof vel (szc S hoher buhel 
(110). lewar (Sum.) walle (12). wale (8^). 
wal (11, 89, 99). grab (91). dy che 7 ryche 
(12). dig (5). dyck (83). wür (185). ge- 
werre (6). bolwerck (88 &e.). sehantze 
(114). dill (88). 

Agger-are, -ere (1l, 19) (z. adunare 
68) samme-n (12, 19), -In (10). zam-enen 
(11), -men (18). vergatteren (68). huffen 
machen (110). hopen 7 dycken ($83). dy- 
chen (132). 

*Aggerei v. Agenei. 

Agger-ere, -rere (T). (v. aggregare 
9; cf. aggerare) dragen (5, 1). zuo 
tragen (110 sim.) hauffe-n- (85), -In (75). 
huffe-n (88), -ln (75). an begen (7?) me- 
ren (8. cf. aufbeigen $m. 1l, 158?). 

*Aggergare («aus agg-erare »« 
-regare) sameln (134). vergaderen (s2). 
hupen (22). 

*Aggero (aus agger-are »« -ere) zu- 
dragen o. -demmen (11). 

Ag-, a-gestus huffe (8) huff erden 
(68, 110). huffen aschen (75). hope van 
a. of stubbe (147). asch-hawff (9), -hau£- 
fen (3). 

Aggeus v. Agenei. 

Agglomerare v. Adglomerare. 

Agglut-, aglut-, aglue-inare Ad. zu-, 
zusammen-fugen, -dun sZm. to samane 
doyn (22). tozamede don (23). nd. süne- 
(99), hd. zusamen-, zuhauf-lymen, Ad. -bin- 
den. zus. friesen (8). 

*Agelutire v. Adglutire. 
*Agenio v. Aginare. 

Aggratiare begnadigen (Gi. m.) be- 
sweren (8». »-« aggrauare). 

* Aeecrauamen v. Aggrauatio. 

Aggrauare (cf. aggratiare. agreu- 
are.) hd. be-sweren, -schwaren (68). nd. 
verswaren (99). 

Aggraua-tio, 4 -men (75) ban (26). 
beschwerung (15). 

Aggrauator beschwerer (75). 

Aggred-i, -ere (im 9 unterschieden) 

; 3 


18 AGI 


Ad. nd. an-, hd. zu-gan sim., -ghaen ui 
began 4 anuerden (99). an-vechten (8, 
-ere 9), -heben (17), auffen (1T, 65), 
-fahen (65, 110) Ad. nd. be-gynnen, 
-gunden (1), -gunnen (70). geghinnen (22). 

*Aggredule v. Acredula. 

Aggregare huffen 7 sameln (5, 6). 
h. machen (68). hauffen (85, 4). hufen 
(16). samenen Z meren (9). sammen (4, 
66). hd. zuhauff-s. sammelen (22). zame- 
len, wntersch. von hopen (23). 

*Aggregarius (camiés, amders Gl. m.) 
Jfrz. chien a bregier (122). 

Aggregatus píc. gestvuet; sbst. eyn 
stvuenüg der wort ader ander ding 
(17; schwerlich gestvnet &c.; cf. nl. by een 
stouwen aggregare; G. Wtb. v. stauen). 

*Aggut-turari (9), -urare (8), agu- 
tero (prs. 11), -tulnare (22, 23), -eul- 
mare (5, 1), -leubare (67, 68), -Ileubore 
(V. a. 1477), agitulmare (4) (7. strangu- 
lare) hd. nd. wo-, hd. wu-, erwu-rgen. 

Agia, agya (76) 4. fragilitas propter 
quam gignitur inuidia (16, Br.). kranck- 
heit des zorns (110), dair die hals vyf 
kompt (132). Cf. agiae («us anginae) 4. 
glandolae (136). 

* Agialai (2c achaia ?) crichenlant (48). 
agiale-i 7. arcades (Pap.) archades, -a. 
ciu. archadum que mune peloponensis vo- 
catur (141). 

*Agi- (Gf., agr- (141), angi- (130) 
-avia, ang- 4 age-aria (130) balkun (Gt.). 
agea 4. locus, 1 via (110, Br. &e.) in naui 
dn quo hortator descendit (16, sim. G1. m.), 
per quam, citator ad remiges accedit (Br.); 
recurrens vnda 1 grece nawis (141). des 
scheeps wech van bynnen (147). Cf. 
agiama (Br. Gl. m.) »« agina. 

*Agie 7. vmbraculum t sancte (141). 

*Ag-, aeg- (Gf), aig- (130), a- (148) 
-iia 7. vermis fab-ae (148), -arum. (48). 
bonwibil (130, G£.). eyn milwe (48). 

Agilis stediek (bb). Ad. nd. be-hende, 
-hyne (13), -derue (18, 99). Ad. bederbe, 
snel sém., schneltetig (4), risch, resch 
(8, 9), rysse (12), gering &e. (88), wirck- 
lich (10), wureklieher (75), arbaitsam 
(1). doenlieh (s9). beschef-, anrich-tich 
(225). wacker (83, 107, 110). gam-, var. 
gan-ber (cf. Sm. 2, 48); bruch-, pruceh-, 
proch-sam; glencke; gerur-ig, var. -rig 
(75). beru-creg (99), -ich (85. 2« berue, 
bederue ?). 

Agilitas hd. nd. behendicheit sm. 
beder-bekeit (5), -uieheit (23). réscheit 
(8). snelikeit (9). snel-, wacker-heit (s3, 
132). ligtheit (99). geradikeit &e. (65). 

Agiliter behend- (7), wurck- (75), 
wackcr- (132) -lieh. behen-ds, var. -fs 
(65). 

*Agillaster v. Agalaster. 

Agi-na, -ama (64, cf. -avia) 7. sea- 
pum ericiane (Pap.). 4. festinantia t fora- 
men n quo se trutina vertit (Pr. süm.). 
agni-ta 4. for. (à quo cortina fertur; 
-a for. in quo vertitur lingua libre (6); 
-ane wagen loch da dy - - ynne hange 
(8^). (agina) ein loch da in die zung in 
der wag gat (110). der waag-kloben o. 
loch im w.-kengel (xi*.). hayst-, yl-, snel- 
linge (147). 

Aginare 7. festinare, fugare, negotiari 
(66 &e., Br. Gl. m., Dz. Wtb. 7. cf. agitare) 
AGN 


hd.ilen (Mss. mog.) ylen, touwen, iagen 
&e. (147). aggnio 7. agito 4 fugo (16). 

Agi-, age-, argi- (147) -nator (7. actor 
i mercator qui rem suam. celeriter agit; 
im Br. etwas untersch.; cf. agenus &c. v. 
agens eyn kauffman (1T). schneller o. 
pehender k. (75). coipman (147). 

Aginon, agmon (76) grece i. vieus 
(Br), vnieus (76) latine. 

Agiographia s/m., agograffa (v. sacra 
scriptum 136) Ad. die heilig, helge (5), 
uo hyllighe scrifft szm. heilige géschrifft 
15) 

Agiographus Ad. schriber der heil- 
gen sehrifft szm. 

Agyos, ayos (Br.) heilig (8, 9). hil- 
lieh (22). 

Agyrta küntzenspiler (135). storger 
(Ki.). 

*Ag- 4 ar-ista eher (74). 

Agitanter Ld. nd. ylich. hd. ilichen 
(10),.eylig (134), zu hant, behendeclich 
sim., bald, schnell (110), schier (76). tzo 
hantz, haestelich (132). drade (22). 

Agitare Ad. nd. iagen, ylen. yagen 
(Dab). eylen (9, 4). dickwil iaghen off roe- 
ren (132). dick will uagen (sec 68). roteln 
(8. cf. rodeln, rótheln Sm. 3, 5:, 158, nÁd. 
rütteln). schetern (22^). 

Agitator (7. vector 68) fuormamn, tri- 
ber (110). wan-tr. (8). wagen treiber (9 
sim.) wagner (68). waeghener (132). 

* Agitedum kecklich dran, lieben ge- 
sellen, zu hurf (88). 

*Agitulmare v. Aggutturari. 

*Agla v. Agna. Alga. 

*Aglastus v. Agalaster. 

* Aglossa v. Agniglossa. 

* Aclu-cinare, -tinare v. Agglutinare. 
Agmen Ad. nd. schar, schare. Ad. ge- 

selle-, gesel-, gsel- (v6) -schafft; her, heer 
(8) zógende heres krafft (48) md. sel 
schop (29). zel scop (23). folek (83). ein 
schar volckes (68). vily, menge &e. (88). 

* Agminus v. Agninus. 

*Aegmon v. Aginon. 

Agna chilpirun (p/. 141, sm. Gf.). kel- 
ber (7) auwe (85). ou (99). müder lamp 
(19). agla 2. solennitas ésta 0 vitulus, 2 
agga hbr. festiuitas (141). 

* Aecnaminare v. Agnominare. 
Agnatio mage- (85), mock (77) -schaftt. 
Agnatus mayg (12) nefe, mack va- 

ter halb (48). vattermag (93). mock ; pé£c. 
angeborn (77). 

A-, an-gnellus, agnieculus (7) lem- 
hd. -pgin (5), -gyne (133), -plein (9), -bli 
(93), -belin, -lin, -pel, 2nd. -meken, -kin. 
làmpel (1). scheffelin (1). 

* Agnes (cf. magnes) en sten (22). 
Agni-glossa (B»r.), -gossa (1), -glussa, 

agnoglussa, aglossa (66 &e.) (cf. arno- 
glossa) Ad. sehaffe- (Y), schaff-, schof- 
(6), schauf- (68, 76) -zunge; wegbreyd 
sim. schaeps tzonge (132). nd. scapes tunge, 
wegebrede. 

Agni-nus, -us (22), agminus (8) 
lemme-ren (85), -rn (225), -n (22). 

* Agni- (8, 9), agno-sperma (68, 9, 101, 

Gf.), sperina (48), -spornia (1) salbiun- 
(101), salben- (9), selben- (7), saluian- 


(8) -bleter scm. dalichen blatt (48), cf.|. 


viburnum opulus salbenbaum; talin- 
kenbeere &e., s/av. kalinik (Nmx.). ales- 


AGO 


perima (85) auesper-ma (47), -ina (96, 

Sum.), -tina (74. »« vesper), auespina 

(149), anesperius (8) haselbir (Sum.). ha- 

sen-bere (4. c.), -pere (74), -byn (séc 149). 
*Aenita v. Agina. 

Agnitio Ad. er- (9), be-kentnisse. er- 
kantnif) (15). bekenn-unge 19), -inge (11). 
kunde (99). 

Agnitus bcekant (22). 

*Aenius v. Agninus. 

Agnomen ab euentu vt tiltap, nar 
(75. cf. eognomen). Ad. zu-, o- ids cf. 
wetterau. un-?), nd. to-, by- (99v) -name, 
-namen (22, 48), -naem (11), hd. -nam, 
-nomen (9), -n. von glueks oder von vn- 
gluckes wegen (17). chuntnam (141). thor- 
neys name (10). 

Agno- (9), agna-minare nennen (8,9). 

Agnoseere /;d. nd. be-, Ad. er-kennen. 
beken (17). ; 

* Aenosp-erma, -erina, -ornia v. Ag- 
nisperma. 

Agnotus erkant (75). 

Agnus Ad. nd. (99) lamp. lamb (110; 
(o lampe (67). lam (b^, 14, 22). lemlin 
(65). 


*Agnus v. Oecuus. 

Agnus (aus &(YOC) heilig (8). 

Agnus castus, argus c. (149) kusches 
kint (48). keusch lamp &c. (73). artenhewe 
(Sum. V. cf. BM. 723). schaf-mülle (73, 113), 
-mileh (91), -milte, -wulle (13). 

*Agoga ein (wafer-) kunst (125). 
* Aeograffa v. Agiographia. 
*Agohola v. Agagula. 

*Agoi v. Agoro. 

Agol-us, -um (141, Gl. m.), -ium (8, 
9, 13), agulus, agalu-s (48, 75, 132), -m 
(75) scheffer- (8v), hirten- (48), hueter- 
c bischoff- (17) -stab. hirten- stecken 
(110), -kule (8), -kewl (13). hwt kewle (9 
kolbe (49). schuffel (110). seup (107 
schuppe, spreeth (109). schup, spreyt (83 
Spriet (107, Kil.). 

*Agom-a, -erus, -iteca v. Agoni-a, 
-theta. 

*Agomus v. Ago-nia, -ranomus. 

Agon kamp (85,21, 23). lamp (22. 5« 
agnus). Ad. kampff, kempfunge (6), fech- 
tung, f. also der kramp (18); dot-, doit- 
f. sele- f. (55), -zuekunge (17), -togen 
(109). sel enziehung (1). hinzug o. schar 
p »« agmen). nd. vechtinghe, dat- v. 
^d. strid, strijt, streit (9), kryg (8b). 

Ago-, aga- (76) -nata Ad. kemp-er, 
-fer (6, 76); vber winder, yberwintber 
(sie 96), ober wynner (18). vor-w. 7 kem- 
pe (22). 

Agones &c. v. Agenei. 

Agonia Ad. eyne, eyn vechtunge j 
todt-v. s/m.; mit dem dode ringen (18), 
todringung (65), stryt (68), strit an dem 
dode (8), streit mit dem tod (75), kampfe 
(89), kampf, eyn siel ziehen (1), sel ent- 
Zihen (4), sele-sceunge 7 -abe scheid (5), 
Ziehung zum tode (74) xd. sel toginge 
sim. eendinge (11). worstelinge E tru- 
wynge (Z. fiducia 141). agom-a bethun 
(13. aus vehtung?); -erus (13), -us (9 
kempf. : 
*Agonicus &oc. v. Agonist-a, -ieus. 

* Agoniseta v. Agoni-sta, -theta. 
Agonisma hd. strijt sim. kampf (3). 
kemper (18). 


AGR 


Agoni-sta, -seta, -zeta, -cus (8), 
aganis-ta, 4 -eta (v6) ?. pugil, victor ; 
(cf. Gl. m. 1, tu] kem-pe (17, 22), Ad. 
-p (18), -pf (8, 9), -pher, -pfer, -per. 
wringer (132). rynger (110, 132). worstel- 
E: (83), -aer (107), -re (99). Ad. vberwin- 

er. 

*Agonistare v. Agonizare. 
Agoni-stieus, -eus (176) stritber (17). 
Agoni-theta, -teta 7 -tera i -teca, 

-zeta, -seta, -sta (q. v.), agom- (4), agron- 

8) -iteca hd. gries-wartel (4), -wertel 
1) -warte; grys-, kriegs- (9) -w.; gres 
wort (7), grieDwert (15), grisbart (8 

Agoni-zare, -zari, -sare, -stare (22) 
hd. nd. striden. Ad. stri-, strit- (6), strei- 
ten; vechten; mit dem dode, tot v., stri- 
ten sim. hd. nd. enden, einden (11). sel 
ziehen (3), en-z. (1, 2), aus-z. (Sm.). nd. 
zel thogen. seln slan (s) in todes noten 
sein o. arbeiten (75). a. tzer doit (132). 
arbiten ter doed (83). worstelen (99). 

Agonizeta (cf. agoni-sta, -theta) dye 
in den doyt den stervenden wat guetz 
voyr seget off bysteit (147). 

-Agonomus v. Agoranomus. 

*Agonstafilen (cf. staphys agria) 
morchele (48). 

*Aconthei v. Agenei. 

*Agonus (piscis) welsche agunuen f. 
(140). 

Agora- (129 &e.), ago- (11, Br.), agazo- 
(Gi. m.) -nomus, -nomi (54. 125), -cio- 
mus (147) (7. prineeps Br., pr. actuosus 
l7, pr. per aeeeronem nominatus 129), 
agomus (7. pr. natus de agOia 76), ago- 
ra-, agero- (1T, Br.) -nimus, -mines (7. 
dilectus wx.) &yopovop.-oc. (112), -0t (pl. 
95, Anz. 4, 92. cf. Gf. 9, 364) qus Q(0pa 
7« agaso?) daz sint pfragenara (95, Anz.). 
kastenvogt 7 baumceister (112). buehern 
(7. aediles 125). ein treffelicher forst (17). 
van herlicker dait eyn vernoempt heer 
(141). 

Agoreus (/. nundinarius) martmei- 
ster (125). 

*Aeorium v. Augurium. 

*Ag-, ast- (s?c Ziem.) -ornes wolues- 
uurz (Sum.). 

*Agoro (v. domesticus 66 &c. cf. prc.), 
agro (147, V. a. 1471), agoi (6) Ad. wirt, 
würt (6, 66) hus herre sZm., hauDherr 
(134). nd. wert, hus her; weert 7 huys- 
heer (147). 

*Agosa krippe (Sum.). 

* Agr-a, -e (7. eanape 117) han-ef (Sum.), 
-if (117). 

*Agra-, agro- (47) -men (7. eangium 
121. cf. serpinacia, proserpina &o.) ana- 
tret (141). anetcet (sc 131). Ad. eber- 
(9 &e.) ebers-(76), elber- (49), gra6- (3) 
-wurtz. nd. everwort (47, 85). Cf. agriston 
gr. gramen lat. (Pap.)? 

Agram-, agra-matus vnge-lart (11), 
-lert (110). 

*Agramonia v. Agrimonia. 

Agrarium ackerlon (75). 

Agr-, ag- (8), agell- (85) -arius Ad. 
acker-, paw- (4) -man. 

Agrascum v. Agresta. 

Agra- (Br.), agro- (76) -ssum 4. v2o- 
lentia. 

* Agratisma v. Acratisma. 

* Agrauia v. Agiauia. 

AGR 


*Agre v. Agra. 
Agredula v. Acredula. 
*Agremonia v. Agrimonia. 

Agr-estaà (Gl. m. Ki), -estis (q. v.), 
-est (1T. eig. deustch), -aseum (7. ompha- 
ciwm Gl. m.) als man hat in welschen 
landen (17). Cf. Gr. wt». 190 v. agraD. 
Dz. Wtb. 8. 

* Agrestare 7. percutere (16 &c.). slagen 
(V). aekern, plogen (18). 

*Agrestia (7. agroykeia 13) vnlusti- 
gheit (10), -keit (12). vnelustikeit (13). 

Agrestia ferramenta pflugysen (65). 

*Agrestis wilt krut (22). vnzydich 
trubil (55. cf. agresta). 7. agrimonia 
ackerkraut, odermeng (75). 

Agrestis Ad. wilde; vnge-ezemt (sy 
-buet sim.; acker-, dorf- (8^), felt- (8), 
bur- (5^), bü- (21), nd. dorp- (99), bu- 
man, de den acker bwet (23). ain eger 
(16). 

) n e-gretta (aus frz. aigrette, cf. 
Dz. Wib. 7) habicht (Ki.). 

*Agreuare (aus aggrauare) beswa- 
ren (22). 

*Ageri v. Agenei. 

Agric-ola, -ula, -olator, -olanus, 
-olonus, -ularius (75) hd. nd. acker-, 
bou- (11) -man. ertwinne (99). bawer (91). 

*Agriculatura eyn art (17). 

* Aericulmare 7. aristari ehern; eher 
auflesen; stupffeln (74). 

*Agrieultare veltpawen (74). 

Agricultura /d. acker-wergk (10), 
-gang (110) -buwe sm. ung 7 buwung 
(19). bouwinge (1!, 89). lant- (83, 108), 
ert- (99) -wynnmge. 

Agri-, 4 acri- (Ki), aqui-folium 
stech-palmen, -apffel &c. (143). 

Agri-, agra- (87), agre- (3), arge- 
(Gf.), argi- (502, Sum., ,, pro agri-'' 141) 
-monia, -monie (502), -nonis 4 argemo- 
nis 7 arrigenes (Sum.), agrestis (q. v.) 
(j. eupatorium 7 marmorella &oc. 143) 
let-icha (Gt), -eche arrig. 7 bletecha 
(Sum.). blatich (502). agram- ini (93), -oi 
(87). agrim-onien £ -inien (143), -01 (146), 
-et (1)* Ad. nd. acker-, acher- (21) -erut, 
Ad.-kraut, -mennig sim., meng £ -blüm 
(67, 76), -blumme (1). agerm-eng (143), 
4nge (125). adermon-ae (85), -i (91). Ad. 
ader-, oder-menge, -meng, Aneyng, -me- 
nig. grensing (19). greyn (89). grent (11). 
braeh-fan (6), -krut (48). bruch- kraut, 
-Wurz (Nmn.). bofworz (96, 149). hail aller 
welt (509, Nmn.) haole- (49), holle- (10) 
-woreze. fichwreze (105). bilse (Sum.). gun- 
derebe (21). «gs. gar clife (942). argumia, 
ang-imia (85), man (149) schel-wurtz 
(7, 149), -wort (85). 

Agrio-, agro- (22) -phagi (Ki.), -pha- 
gite (92, 141, Br.), -phagita 7. ceclops 1 
-phadita 7. antrophagus (147) lude de 
men vlesch (solas earnes) etten (22). 
eter die mynschen vleisch ytt; eynoig- 
ich in den vorhoyfde (147). 

*Agripa v. Agrippa. 

Agripennus 7.tesserinus acker on- 
gebuwet, eyn driesch (147). 

*Agripina (Aerbo) ramm-o, -e (Gf.). 
Cf. agrippus wilder ólbaum (ki) ? 

Agrippa en name des mannes (22). 
gebaeren myt groten arbeyt synre moe- 
der; agripa dyer dat mit den voeten 
op der erden sit (147). ALA 


Agrippus v. Agripina. 

*Agrisipio 7. arcus baich (141). 

*Agriston v. Agramen. 

*Agritaniea v. Artemisia. 

*Agritudo v. Agaritudo. 

*Agro v. Agoro. 

* Agroykeia v. Agrestia. 

* Agromen v. Agramen. 

* Aeroniteeca v. Agonitheta. 

*Agrophagite v. Agriophagi. 

* Agrossum v. Agrassum. 

*Agub-ista, -us baitscap to vorents 
seggende (147). 

Agubizare baitscap to vorens seg- 
gen (147). 

*Agueulmare &ce. v. Aggutturari. 

Agula v. Agagula. 

*Agula (cf. agulia Gl. m.) vat van 
eynre gewassen fleschen gemaeet (147). 

*Agulus v. Agolus. 
*Agum lachen (121), eus sagum 7« 
aguna (Gl. m.), ngr. 109YQ pellitium?? 

*Agusta v. Agusta. 

*Agutulnare &c. v. Aggutturari. 

Ahenarius, faber ah. (7. ferramen- 
tarius 125) keDler (111, Ki). kesDel- 
bufer (125). 

Aianea, ayomena (16) 7. vltimus ca- 
lor (Br.), eolor (76) m coitu quo omme 
corpus concutitur. 

* Aicati v. Accasia. 

*Aye v. Hia. 
*Aigilia &c. v. Agilia. 

Aia, ayo kosen (1). spreken (22). ig 
secge (99). 

* Ayomena v. Aianea. 

*Aipieulus 7. apex groit boickstave 
(141). 

Ajuga, abiga, arugo 7. chamse-drys, 
oh erd-pin, -kifer; schlagkráutlein 
(143). 

Aizo-on (Ki), -n 7 ayson (87), ayhon 
(502), ason (96) (7. semper viua 87; cf. 
azion) hus- (Y, 502, 87), verb. in hasel- 
(87.2« azarum), haus- (Ki.), lis- (96) -wurz. 

* Akanna v. Aleanna. 

Ala Ad. nd. vlo-, Ad. flu-, flà- (6), 
fly-gel. flogele (8). voghel (22). feddach 
(103). vet- (6, 49), fit- (12), fluth- (1) -tich. 
fethieh (1). ritter (sg. 147. aus alae equi- 
tes miüssv.l). 4. turma hd. schar. £. hume- 
rus (cf. aScella) asel (13). oschel pars 
pilosa sub brachiis & sterne (49). achsel, 
arm (64). dreieckecht (8), driecket. (9, 
13) sper. 

Ala 2. ypocrisia ipocrijtscap (14:7). 
i. falsa religio vnde Job de hypocritis... 
extenderunt alas &e. (Br.)! 

* Alab- v. Alap-. 

Alabarcehes 7. salis prefectus (G1. m.); 
i. q. arabarch-es, -us £. princeps are 4 
virtutis (Br.). eyn sphenner (125. 7. q. 
spünner der Halloren vv. 2, 291 sq.). 

* Alabasco v. Allubescere. 

Alabast-er-, -rum (5b, 93) merbel- 
stein (3). weis m. (1, 4). Ad. eyn wi, 
wyBer, weib, nd. wit mormel-, hd. mar- 
mel-, mermel- (8), marmer-stein. glen- 
zender marmel (93). alabastrites (Br.), 
alaeriees (76) est lapis candidus. 

Alabastrum marmer bychDen (68). 
wiD marmel stein puchsen (75). m.-buchs 
(110). ein steinnen m.-, alabaster-, sal- 
ben-krug (65). eyn warmer busse (sic 

9 * 


19 


20 ALA 


83). en vat van mormelstene maket (22). 
stenvat (99). een steenen vat (89). stey- 
nen vai (19). busch (8). steyn-buchse 
(9), -büchsse E -busse (17), -busche 
8, 9). puchs zu der salben ts) 8.-, salb- 
esa) -puch(ó (69, 134), -puchfen (66), 
-buchsen (*0). 

*Alabor (versch. von allabor) abe 
fallen (8^). 

Alabrare haspelen (68, $3, 110). kel- 
tern (Gl. m.). 

Ala-, ali- (942, 120, 141, Gf., Gl. m.), 
alli- (Pap.) -brum n» quo librantur, li- 
berentur (Gl m.) fila. hd. nd. hasp-el, 
-il (120), -e e wey-phe (3), -ffe (4), -fe 
(9), -se (sic 8). werf (77). wirten (Gr.). 
garn winde (19). ags. riul (9423). 

* Alacer v. Allicere. 

Alacer Ad. nd. aus vro-, fró- o fre- 
(13) -lieh, -liek (22), -lichen (21). vro 
(82). blide (11). rechs (99. «ws resch). 
gezaler (Sum.) schnell (65). hest (13). 
wol mugend &c. (88). 

* Alacer (»« aleator) ags. tefleri (145). 

*Alacriees v. Alabaster. 

Alaerimonia Ad. freu-, frey- (18), 
fró- (67), nd. vroy-, vrou-de. fred (c6.) 
frólicheit (9). snellycheit (s3 sém.). 

Alaeris (7. leui-s, -us, lenis) licht 7 
vrolieh (22). 

Alaeritas vromde (sic 22). snelheit 
(11, 19, 89). uerscheit (99). 

Alaeriter (7. leu-, len-iter) licht-, 
7 snel- (7) -lieh (1), -liken 7 vrolicheit 
sic (22). lifleke (99). 

* Alalte v. .Alx. 

Alaman- v. Alman-. 

* Alamen 7. lam-ina, -ella lamel, mes- 
serkling (74). 

*Alantopolis panswijf (Kil.). 

*Alantopolium pansmerckt Kil). 

*Alantus (herba) purcille (104). 

*Alap- v. Alop-. 

Ala-pa, -ba d. nd. hals-, Adufiger 
baeken-, baken- (13), baecen- (3), paec- 
ken- (1), kinnebac- (110), wangen- (97, 
109) hd. -slag, -schlag, -slack, -strich, 
-streich , ad. -slach. manslag (1). hand- 
streich, maultasch, (wetterau.) husch (112). 

*Alap-acius, 7 -ius, -is (Gl. m.) (cf. 
alogus) teycken in den boycken die 
verbetert smt (147). 

*Alapag-are, -us &oc. v. Arapagare, 

Ala-pare, -pisare, -phisare, -bisare 
hd. halssla-hen (V), -gen, -n (5). backen- 
slan (21), -slege geben eh -straich 
schlahen (75). an die kynbacken schla- 
gen (110 sZm.). 

Alapi-s, -us v. Alapacius. 

Alapista v. Alapus. 

* Alapsa (aus alapathus) lo, 4 galla 
(149), quod cardones habet (43). 

Ala-pus, -pas (22), -phus, -bus, 
-pista, alo-pus, -phus (76) eyner der 
slege lit (5), lyt slecht (7), sich lest 
schlahen (17) vmb gelt, vmb lone (1). 
ener de de sleghelick («ws sleghe lit) 
vmme geldes willen (22). 

*Alapus ein bakke (9). 

* Alaph- v. Alap-. 

A-, ha-lare 7. alas£ brachia ad modum 
alarum extendere (altfrz. estandre G1. m. 
1l, 149); et. spirare 0 redolere &c. alaxre 
fluglen (1). lugeln (3). logeln denen (5). 


ALB 


flygel vBstrecken (68, 110). krutzen (69), 
kreutzen (66, 70, 134) die flugel. ankreu- 
tzen als die vogel (74). curtzen als man 
dy flogel kürezet (21), den fogeln kurzt 
(b) korten also men de vlogelen (23), 
voghelen (22) kortet. kotzen als man den 
vogeln kotzt (56. cf. auiarium). zyemer 
als man dye fogel czyemet (18). kurtzen, 
vig. rangen (1). tenen o. raneken (76). 
ranggen (Sm. 3, 115). rensen (75. alatro 
17) rannsen (3). rewssen (1). reuseren 
(9). rusern (8). raufhen (74. cf. $m. 1, 125. 
rewehsen 25. 11. ruDen stertere &o.). 
halare rusterin o. odemmen (8). reusern 
7 edemyn (9). wol rucken (68). kychen, 
varr. keychen, kicheren, blasen, atemen 
(110). Aus krutzen órachia $n modum 
crucis extendere wurde kurtzen, daraus 
kotzen, zugleich «us flogelu fogeln; 
alare rensen »« halare reusen 4. s. w. 

Alarieca ritters sper (147). 

*Ala-, ali-tes kifedare sem. (Gt.). 
*Alatile federwisch (14). 

Alator vechter (74). 

*Alatus (aus alapathus; cf. alapsa) 
clipe (Aerba 11). 

Alatus v. Adlatus. 

Alau-da, -ga (8), -dula (1, 2), ala- 
(76), al-, (Gf.), all- (122) -oda, alunda 
(s. 4.), laud-ula (34, 120, Gf.), -ila (121) 
lewer-ie (11, 109), -ick (147), -eck (222b, 
23), -ich (83, 132). leuwerick (89). leri- 
cha (120), -che (85), -eh (5, 6, 1, 9, 49, 147), 
-ken (13). lero-cha (121), -ch (1, 2). Ad. 
lerch-e, -in m lerch, leirche (8); lyr- 
che (55), -ge (s ,-ckel (12); lerckel, lirghe 
(21) alauda (a/ph. aluda) est columba 
siluestris holez tub (76). alunda d. (6). 
ringeltaube (4). Dwm alauda canit ezir- 
ezir scolares currunt pirpir (3). 

*Alaula v. Alleluia. 

Alausa v. Allosa. 

Alba albe (5b, 48). alban (754). alb 
(64, 75, 93) der priester (75). alen (1). en 
aluen (11). ehemis (104. aus eamisia). 
eyn wyD linen tuch (64). 

*Alba v. Albea. Alba. 

Alba menta wizi minze (Sum.). 

Alba regalis, albargalis (1) stul- 
weissenpurg in vngern (74). weissen- 
burgk (1). 

Alba spina hage- (48), ags. hagu- 
(136) -dorn. 

Albane ald note wittechtich (147). 

*Albànus («us tabanus) bremo (131). 

Albare Ad. wi sém. machen; w. m. 
von kunst (21), von konst wegen (5), 
mit uDÜwendigen werken (76); wien £ 
bleichen. nd. wit maken, wytten. 

Alb-ea, -ia, a (bb, 48) (fl., boh. labie 
4) Ad. die elbe, elb (1, 1105) in sachssen 
(1), in den sassen (bb). elfe (13). nd. die 
elve. (2« alba?) albe (68); eyn alue (97). 
die sehelde (110 varr., 132). 

* Albea v. Albugo. 

Alb-edo, -editas, -itas, -icies, -ies, 
-um (8. q. v.) hd. wiüheyt sim., weyshait 
(1), weissikeit (4). nd. witheit. 

* AIbeia v. Albesia. 

Albere Ad. wif, weif machen, wesen 
(89), werden, w. von naturen, w. von 
nafur, syn von n. (110). nd. wit werden, 
witten (99). 

Albeseere anheben wyf zu werden 

ALB 
uU . wif (4, 8, weys (9) machen. witten 
99 


Albe-sia, 4 -usia 4 -ia (147) ?. genus 
Seuti (Gl. m.), g. scorie (76). schylt, boc- 
(CU tartz (147). schilder der Albaner 
Ki.). 

*Albeus v. Alueus. 

* Albeusia v. Albesia. 

* Albia n. pr. regionis alb (66, v6). 

* AIb-, all- (8) -ibeseere (aus bibere 
2« libare 7« allubescere, alibastare?) 
begynnen zu trynken (9), drinken (8). 

*Albi-ea, -da (83) (pescis, cf. albur- 
nus) eyn blye o. blicken (19). en bley 
(11, 83). 

JURE kleyn, wrg. schyn, weissen 
64). 

* Albicilla v. Albicula. 

* AIbicium v. Alopicia. 

*Albi-corium (4), -coreum, -torium 
? aliocorium (75), cori-album (q. cf.), 
-agum (12), -ola (5^) (cf. aluta; eru- 
ca, -a, -um. Sm. l, 97) irich (1,525, 3, 4). 
irch (2, 75). erich (183, 225). erch (12). 
weys iriech (4). wiss-, var. E : 
erche leder (17) dunne 1l. (225). dunn 
weiss l. (74). Schon ahd. irih sém., russ. 
poln. ircha. óÓ/m. jireha magyar. irha; 
daher ireher (74, 75, Sm.) bÓ/um. jirchár 
pelliparius, gallarius q. cf. Awsser mlt. 
eruca &c. vgl. hireus, ireus 2» der Bd. 
cilicium, wozu ireh &e. pellis caprina, 
auch animal (BM. 753); auch bhircha fo- 
mentum (Gt. 4, 1018) stimmen. 

* ATbic-ula, -illa (7. einelus &ec.) we-, 
be-gestertz; bach-, wasser-steltz (Hen.). 

* Albieum v. Albitum. 

* ATbida v. Albiea. 

* Albido v. Albor. 

* AIbigum v. Albitum. 

*Albinum, gr. [v0Ot0» ror 2 rür- 
kraut (144). 

*Albio v. Albus. 

* ATbiol-a, -um v. Alueolus. 

* Albios oculus staraplinter (G1. Cass.). 
: *Albipedius «gs. huit- (136), hint- (94) 
-tot. 

Albi-tum, -cum (74, 76), -gum (4) z. 


formula ein leist (Br.) laist (6, 76). last 


(74). eyn lascheri-ge (4), -nf3 (3). 

* AIbium v. Alueus. 

*A]bo v. Allo. Albus. 

Alb-or, 7 -ido 7 -unea (136) z. ségnum 
lepre (Br.). aucz- (9), weyse aus- (3) -sec- 
Zikeit. wiB ausetzekeit (8). mallaitsche 
vale, witticheit (147). das weif im ay 
91). 

*Albucinum (»« balbuea? cf. sq.) v. 
Oxygala. 

*Albu-cium, -tium, -eum (cf. prc.) 
rur- butter-mileh (75). 

Albugo (2. albedo oculorum dc. Bx. cf. 
Gf. 4, 109) oug-, houu-isal (Gf.). ho wisel 
(141). ougwis (93). auge wiD o. gel (8) 
augen wiD (DP) dz weyD in den augen 
(1 sim.) wiD suD-, fucht-ekeit (17). wize 
a. ovi, mal a. oculi (100). das wis m dem 
ógen (6). daz wibe von dem eye (18). 
hd. das weyD in eynem ey (7. albumen 
66 &c.); eys wiD (Mss. mog.), eyez viz (9). 
nd. dat witte in deme eyge, van eye; 
wit uan dem eie (99). cincho (Sum., Gf. 5, 
681). ags. flio (oculz 94; fleáh Bosw.; cf. 
albea sordes aurium 136, 145). 


ALC 


Albula, a. eserulea (Hen.) gangvisch 
(135, Hen.).renck (Ki.). renehen, reinancken, 
allbock, blawling, feleken, blaw-, adel-f. 
(Hen.). 

Alb-um / -edo naturlich weiz (9), 
s) (8). wiüding von nature (65) wiez 
(48). Á 

Albumen, alumen (8) hd. dz wey 
in dem ey szm., dab wy in dem eye 
(21). eys weiz (9). eyes B ey (b^) w1. 
glar (93). eyger clar (48). 

* Albunea v. Albor. 

* Albunea nympha (Pap.), ?. castellum 
im samis t vna de x sib- (Pap.), sia- 
(141) -illis. 

Alburnum der spin o. das wei am 
baum zunáchst by der rinden (74). spynt 
in dem holtze ynt myddel (132). 

Alburnus (piscis; nomen $doli 16 sim.) 
albe-l. (Ki., -n, alffen, blickt, blieg-g, 
-le QN blieeken; weif-, zwibel-visch- 
lein (pl. 135). nl. blye, bleye, ruyssen 
(116). a. minor haflen, langlem (Ki.). 

Albus wife (85) wiife (19). weyD 
(1) sehneeweys (111). wit (99). 

* Alb-us, -io 2nd. 4 -o, g. -onis boick 
des levens (147) pueh des lebens (74). 
albo ber én quo nomina sanctorum scri- 
buntur (Br.) albus tabula ?n qua scribe- 
bantur mülites (Pap. cf. Gl. m. v. album). 

*Albutium v. Albucium. 

* Albutum v. Alutum. 

Ale-, alk-, ak- (47) -anna, altamia 
(96), atamis (85) ertapp-fel (9), -pel (s5, 
96). e (szc 47). ordaphel (149). ferb kraut 
(64, 125). zwilgenholz (V. a. 1618). haus- 
blasen (Ki.). 

Alce v. Alx. 

Alcea, aleaea »« althaea. alcea 7. 
verbena (Br.. hochleuch-t (Das), -ten 
(73, 116). felrif (116). sigmarswurtz (gr. 
Qx€a 112 sim.) ale-ea, gew. -ia, ali- 4 
alla-cia (291) pappel (3, 52b, 23). p.-kraut 
(8). papel (1). popele (22). Ad. bap-pel, 
-peln, -eln (18). altia eyn wylt ror (7. 
siluestris alga 97). papel (6). alehia :d. 
(4). dornwurez (3). althea, altea zd. (6, 
16). dorwrtzel (49). ebich (12, 49). ebiche 
(13). eybich (91). ywesche (18, 85). yb- 
esce (85), -isch (9, 64), -esch (48), -esche 
Jf- (4), Aschea (149). ibsche (7. ibiseus 93. cf. 
Gf. 1, 101. BM. 743). Ad. ey bisch. ey bischplat, 
ezu riben nucz. prichst dich (vomzs); wil- 
der papel (3). Ad. wilde papele szm., po- 

elen (68), bappelen (48). n4. wilde, witte 
i malue. w. huemst (92). witten huenst 
116), hemst (Ki) boh. wlasky zlazz (4, 
Jetzí sléz). ysimkruth (48). maltz (8b. cf. 
malzenasen sorbus domestiea neben mas-, 
mehl-, mosch-beere, eibiseh &c. s. aucu- 
paria Nmn.) wind (92). stocworz (96). 
althe-a merse mealewe, -e szminte due 
aleeus ybisch (8) azima pappele (96). 

Alee-do, -rto (117) (g. aleione, von 
aleyone wntersch. Pap.) heigir (Gf.). hai- 
ger (117). ags. maew (94). 

*Alcedonius eyfvogelisceh (112). 

*Alcerto v. Alcedo. 

*Alcia v. Alcea. 

Alcida v. Halcida. 

Al-cion, -eyone (Br, Pap.), -chion 
ue $3, 110), -ones (8), -lonus e» -loles 
75) (cf. aleedo. allimio.) Ad. mere-, 
mer-, meyer- (9), winter- (68, 83, 110) 


4 wortaissel- 


ALE 


-vogel, auff dem mere o. see (110) up 
der zee (83). mer fogelin (48). aleiones 
(£. aues marinae ; cf. aluco. strix. cauan.) 
wihil, wigil (Gt.). 

*Aleus v. Alx. 

* Alehami-a, -sta v. Alechimi-a, -sta. 

*Alchanali (aus arehangelus?) grece 
eyn anfang des guden (17). 

* Alehemia v. Alchimia. 

* Alchia v. Alcea. 

Alch-imia, -emia, -amia (75), -onia 
e konst von irez (55). eim kunst von 

em ereze (4). ehunst von dem ártzt (1). 
verwandlung eines ertzes in anders (68 
kunst zu verwandlen ein metal in das 
ander (110). alehamy (75). 

Alchimilla v. Aconcilla. 

Aleh-imista, -inista (1), -amista (15, 
83), mista (1), -urista (81), chaleomista 
(91. 2« ehaleos) eyn kunster (22). Ad. ku-, 
kü-, ko-nstiger; emer der die kunst (al- 
chimia) kan sim.; roBiger (V. d. i. Me- 
tallarbeiter cf. $m. 3, 138, eig. f'uliginosus); 
yrcz- (12), erez-mecher, -meister (4). ártz- 
macher (1). yrste mechir (5^). aleha- (75), 
alchi- (91,110) -mist. verwandler der me- 
tal (110). 

*Alchion v. Aleion. 

*Alchionium v. Alga. 

.*A-, ae- (94) -lehior (aus aciarium 
Sim.?) ags. isern (94). sta... (136, . e. 
stal?). 

*Alch-onia, -mista, -urista v. Alchi- 
mi-a, -sta. 

* Alda v. Aloe. 

* A1do- (3), aldi- (8, 9), ascalo-, ascolo-, 
astolo- (74), asolo- (105), accoli- (127), 
asco- (76, 85, 149), asto- 4 asce- (Sum.), 
asche- (93), seoli- (Gf. -nium, aseo- 
(87, 141, Gf), asto- 4 aso- (1) -linum, 
ascol-onica (141), -onia (9423), ium, a- 
7 ab-stronum (q. v. 13), sealon-ia (Ki.), 
-già (Gl.m.), seolonia (9423) (aus allium 
asealonieum, dazw víl. euculum &e. 
q. v.) hd. asch-, esch- (8), ezsche- (87), 
hol- (149) -louch, -lauch, -laweh (3), -lach 
(75), -lag (141). abslag (Y. »« astola ab- 
snette &c.?). alswort (85). ags. hynnilaec 
(94), ynnilec (136), ynneleac 7 eipe (942). 

* Alea v. Aulea. 

Alea, v. Aulea. 

Alea, alia, 7? aleoa pe) hd. spiel-, 
spil-, spile- (17), spele- (13), Ad. nd. spel-, 
l sic 147) -bret, -bredt (1), 
-bert (28, 81). brethspel (55). spilschibe 
(93). worf-dauel (19), -zabel (8b, 100). 
vurff-z. (141). wortaf-flir go» -el spul 
(11), -el spel (132). ags. tefil (145). 

Al-eator, 4 -ion (75), -eo (Sum., Br.), 
-o (76) zabelzre (Sum.). bret- (110), pret- 
re -&piler. dobbeler (132). ags. tebleri 
145). 

*Alebr-ega, -oga (23) eyn sal (22). 
en zal (23). Méssv. «us allobrox gallus 
sim.? oder aus dem Citate Sal. — Sa- 
lustius (129 v. allobroges)? 

Alecana v. Aliaria. 

Aleeto, allect-o (g. -onis 94, Br.), -à 
(16) £. instabilis qui non habet requiem, 
i furia (Br. vngeruwiger (74). eine vf 
den wietung (furiis) der hell (ss). 

Aleet-, alleet-oria, -orius, -arius, 
gr. &Aexxópetoc (114) kapaunen- (Ki.), 
kappaun- (114), cappunen- d -stein. 
eyn maghen steen des hons (22, 29). 


ALG 2] 


Aleman-ia, -us v. Almam-ia, -us. 

Alem-bieus, -biecum, -pieum (:6), 
embi-lieus (1, 23), -tus (6) (cf. pz. wtb. 
198) ain huot vnder dem màn wasser 
brennt (76). einer der gebrant w. hat 
(6). en de dar berne water heft (23). 
prenn- o. fewr-hüt (1). brennhelm oper- 
eulumalembicei (Fr. 1, 134). 

* Alena v. Alnus. Allenus. 

Alenacia gall. alennes (7. subula sic? 
Gl. m.). enstr. bellicum, gall. alemas (122). 

* Alenstrum (aus alba menta 7» men- 
tastrum?) vischminza (Gf. 2, 812). 

*Alenus v. Allenus. 

Aleo v. Aleator. 

*Aleoa v. Alea. 

*Alepius v. Alopiciosus. 

A-, al-lere Ad. ad. neren. Ad. ee- 
(5), er-m.; spisen, weyden, foten (5, 
gefüden (19), futern (9), furen (69 &e.). 
nd. vo-, voe-den. 

*Alerieca, luniea aletiea bratwurst 
(Gf. 1, 1049). aletica d.; lucani epatiea 
leberwurst (Sum.). * 

Ales (7. auis $ nutris Pr.) fogel (9, 
110) ner-f. (65). voghele (29). nerer 7. 
alitor; nererin /. alitrix, alumma (75). 
amme (22). muter (9). Ad. nd. snel szm. 
ring (126). suili pratin (104. cf. prc.? Ium- 
buli lente-pr. 22.). 

*Alesna (/rz. alesne) ale (104). 

* Alesperima v. Agnisperma. 

* Aletica v. Aleriea. 

Aletudo (cf. alitudo. alleecto.) veste- 
(8.aus vette-? veiste- ?), besteti- (12) -keit. 

* Alevla v. Alleluia. 

Aleum v. Allium. 

*Aleuus v. Allenus. 

*Alex (v. halex Gl. m.) ga/l. videcoeq 
(122). 

. *Alexandr-aà (Megenbp.) -ia hundes- Z 
wolves-krut (Megenb.) wild kurbis (9). 
wilde korbis (8). 

A-, al-lexandria (c/w.) a- (D^), al- 
(1) -lexander. 

Alexandrinus, allexan - drinus, 
-rimus (16) hd. eyner der vz dem lande 
(alexandria) ist sm. nd. eyn vt demme 
l. ys (22 szm.). 

*Alfeitum v. Asphaltum. 

Alfieus (/m seacciludio; cf. G1. m. 1, 
187. Dz. Wtb. 11. BM. 25) alter (74, 93), 
der alte (64) im. schachzabel. 

Alfi-da, -ta v. Alphita. 

Alg-a, 4£ -ri (134) (£é. purgamentum 
maris o sim., herba marina, vlua, viua 
paludis Bx. cf. agamus. allium. carex.) 
schum (18). Ad. schum der vff dem mere, 
merre (21) wasser (17) wirt, lit (6). lun- 
den (unda) da der sehum von wirt (21). 
schaum auf dem mere (74). schume vppe 
den mere (22) de uppe deme m. (23); 
7 schelp dar (28) da de (22) schume 
aff wert. der vp dem mer vert (sc 81). 
schom der vf dem (sic) wirt £ herba 
wyser schom o. schwam (76). patschwamb 
(Z. spongia mE wasser-swam (6), -scha- 
wen (3), -sehauben o. -schaum (75), 
-swimmel (49). des meres scham (7. wlua 
4. dus vulua »« vlua; doch auch sonst 
in 4 Spuma scham £m Zuss. meben 
Sschawm). meer-schuym, -slijm, dut 
an lant geslagen (147). mer-krawt (9), 
-semde (8). sem-mede (19), -de (9, 49), 


22 ALI 


-den (5), -it (105). seym (8). sies (83). mer- 
(11), see- (106, 108) -biese (cf. scirpus). 
bincz (13). lies (68. cf. Fr. 1, 615). leyD 
(110). meer luesch (147). gelyes (89). ulue 
(104. aus vlua). riet (8b, 74). ried. (110). 
riet- (Sum. &c.), reine- (47, 85, 149, Sum.), 
reyn- (74), meer- (116), mór- (91) -gras. 
saher (1. cf. earex). schilff (b^, 1). schylp 
(229). ror (97). rorehkolben (4). doder- 
kolbe (12). dutscolue (108). (cf. thyrsus 
tutileholbo Gf. typha dutten- Fr., tuttel-, 
deutel- s/m., rohr-, liesch- Nmn. -kolbe). 
brunnechresse (Sum.) mof (48. cf. vlua. 
vlmus.). nl. wier uo ags. uar (145), var 
(136); pl. scaldh hyblas (75.), scald-thyf- 
las (94. cf. allium; be Bosw. shrubbe- 
vies, hyflas sea-weed). algamer merlins- 
e (74), -in (48). alba 7 saliunea riet 7 
rai graD (7) aluo rorkolb (9). kutil- 
kolbe (8). agla (7. earex schleff (74). 
alehionium, a/. aspera, generatur de 
spuma, maris dc. (Pap.) hat sich mit der 
Glossierung von alga gemischt. 

Alga-mma 4 -uma (Gl. m.), -ma (16, 
Br.), -na (Ki.) 7. summitas cc. (Br.), sedes 
alta in' celis (16). hóhe (Ki.). 

*Algania ein schaiffstal (s1). 

*Alg-arica, -orieca (8), -aricia (50€) 
(aus alioruna &oc. »- agarieus?) Ad. 
al-, all-rune; olrawn (50c). 

Algarismus é&e. v. Algorithmus. 

Algenia v. Algina. 

Algere 7. dolere (ss. cf. allere?), cres- 
cere (11. 2« adolere? augere?). hd. nd. 
friesen. ge- (V, 67), vor- (8) -fr. vrisen 
(13, 21). ver-vr. (9, 99). frieBen (11). 
vresen (22, 81). fryren (68). gefrieren 
(110). riffen (8*). rukern (6. -— olere?). 
ainigelen (dentzum Hen.). waDen (11). trau- 
rig sein, leiden; frost l. (88). alget im 
freuset (125). 

Algidus Ad. kalt. nd. kaelt (11). eilig 
(dentes Hen. cf. acerbus). 

* Alg-ina, -enia, -or kellyng, pijn van 
vorst (147). 

*Alginare kellen, vryesen (14:7). 

*Alg-itas, -or, -us kelte (68, 110). 

*Algium v. Allium. 

*Algo rimpfen (42. kórperliche Funk- 
Uon cf. alare? &m. 3, 91). 

Algor (cf. algi-tas, -na) Ad. nd. frost. 
hd. froste (85, 10, 67), frust, grof) frost 
(18). kel-te (85, 48), -de (19). nd. vorst 
(81, 39), kuelde (11), koelde (s). 

*Algoria v. Allegoria. 

* Algorica v. Algarica. 

Algori-thmus, gew. -smus, algari- 
thmus (Ki), -smus (A/sp. alguarismo 
Gl. m.) (7. avs mwmeramde Br. computus 
75) hd. ein buch von der zale. das puch 
der zal (1, 75) vnd der rechnung (575). 
ein buoch von der r. o. zyffer-b. (110). 
boich van dem getzale 7 cyferboech (132). 
en boche 7 der zale (szc 18). eyn bock 
van tale (22), deme t. (23). czelekunst 
(9). zalkonst (8). kunst zu rechnen o. 
raiten (Ki*.) mef)künstler (BM. 23). 

* Aleri v. Alga. 

Algus v. Algitas. 

* Alia v. Alea. 

*Aliare (cf. alle-, alli-gare) vz kie- 
sen (18). 

*Ali-aria, -caria (147, Ki.), -earis (76), 
-taris (Br. aleeana (Gi. m.) (7. meretria 

ALI 


que «a scurris mutritur Er. cf. allex. al- 
tricula.) eyn bose vrowe de siek boslick 
nert (22:8lere) en boze vrowe de sijk 


ALI 


musche (89, sonsí passer of. sparva: 
Sparvarius — /rz. mouchet?. of mos- 
weyhe Nmn. museetus q. v.). sak (6. cf. 


vnkusliken berget (23). meyn wyff &c. falco sacer, nhd. mnl. saker, litau.sakalas 


(141). 

Alias Ad. ander-s, -ns (1), -st 4 sunst 
(110). sust (65). anderswa (99). vp eyn 
ander tzijt off plaitzs (132). 

Alia viee andermal (75). 

*Alibasco v. Allubescere. 

Ali-bi, -eubi (q.cf.) anders- hd. -wo, 
-wa (76), -wur (125), nd. -war (22), -waert 
(89); elswar (99). an ein ander stat o. 
ende, vig. da selbst 7 anders-, var. an- 
dersch-wohin (75). 

* Alibigena v. Alienigena. 

Alibrum v. Alabrum. 

.Aliea v. Haliea. 

Alicabum gute botschaft (ki). 

Alicari-a, -s v. Aliaria. 

Alieastrum v. Halicastrum. 

* Alicia v. Alcea. 
*Alietas v. Alietus. 

Alieu-bi, -i (4, 76) (cf. alibi) etwen 
(4). eezwo (17). etliker wegen (22). ich- 
tes war£ jergen (22^). ergent (89). irgen 
(19, 99). 

* Alidere v. Allidere. 

Alidus v. Alitus. 

Alienare (cf. ab-al.) vremden (99). Ad. 
ent, en-, emp- (76) -fremden, -phrem- 
den (3), -pfremden (8, 66), -frembden 
(1105), -frenden (b^), -fromden (15), -fue- 
ren (13), -füren (12), -farn (18), -born 
(21); fremde, fromde machen. d. ent- 
vromeden. ver-wechflen (110), -wilden 
(12), -buten (83, 1105). vBern (55). tau- 
(110€), du- (1103) -schen. 

Alie-, alige-, aligi-nigena, ali-eniena 
(22), -bigena (18), -gena (Gl. m.), alli- 
gegenigeus (85) Ad. ein frem-der (6s(, 
-de (1), -d mensch, mentsche (1); ein 
fremd gebor-ner, var. -en (110); ein fre-, 
fró- (6) -mder; fróde (11), frónde (21), 
ein herkomender (48). nd. en vromede. 

Ali-enus, -genus (81) Ad. fremde, 
fromde (21), frommede (19). nd. vromede, 
vreemt (132). ein frem- der (18, 4), -d, 
var. -bd (110). 

*Alier v. Aliger. 
*Alieta v. Alreta. 

Ali-, hali- (91, Gf.), halyi- (125), ari- 
(alph. ali- 134), ab- (Sum.) -etus, ali- 
getus, -etum (141), -etas (/o smircileo 
ocello G1. m.), -ttus (ga//. ascia Br.), -as 
(141, Gf. 4, 364), alo-yeus (11), -gieus 
(19), algeus (81) (7. me- Br., lome- 68, 
107, sme- 142 -rillus cf. herodius. la- 
ofieus &oc.) Ad. nd. valcke. Ad. falck, 
kretzo (93), kretz. dorn-adreiel 4 -atreiel 
(95), -endrewer (67), -endrer (76), -drech- 
Del (74). torntreger (Y). stoch-aro (87b, 
Gf.) -ar (45, Sum.). stok-ar (6), -are (84), 
-aren (102). stottar (48). blauwe-fuf £ 
-fuif) (19). blafofó (85). blau- (11), bla- 
(89) -voet. brack (Gl. m. 1, 165 verdruckt 


für Brack voc.v., obgleich frz. brae bu- 


ceros africanus Nmn.). rappe (8^). trap- 
pe (109), -gans (83, 107, 110, 132. cf. Gf. 
1,433). schmyrle (110. cf. aesalo smirlin 
115, sím. Nmn. 1563). smerle Sun wan- 
nen-weh (643), -weher (64b, 91). erin- 
(141, Gl. Trev.), herin- (103) -griofb (141), 
-grief). ecingriz (sc 104). epmngez (sc 100). 
slav. sokol &e.). 

*Aligare (7. od alium ligare, cf. al- 
ligare) zeu hauff binden (4). 

*Aligei v. Aliger. 

* Aligen-igena, -a, -us v. Alien-igena, 
-us. 

Ali-ger, -gei (81), -er (22) (7. volatile 
5b) geflugelt thier (1). eyn geflydir thyr 
(bb). eyn eitlycher (81), et- (:3), is- (22) 
-liek voghel. 

*Aligetus v. Alietus. 
* Aliginigena v. Alienigena. 
* Aliginosus v. Alluginosus. 

Alim-a (8, 9, 124, Gl. m., Ki), -maà 
(Gf), -na (141), da (G1. m.), aliuia (Pap.), 
aluua (13) (aus ÜpoG xi.; meist aus 
&supa »— ali-men, -tudo? altilia 7. 
saginata Pap.?) 7. Zncorruptum (Gt.), vn- 
guentum. incorruptibile (141 sim.) arena 
in aurifodimis ex qua plumbum fit (124 
e Ruland.) unuuartasaligi (Gf. 1, 960). 
ei (9, 13), -leiO (8). arznei wider 

en hunger (Ki.). 

Alim-en, -entum, -onia (bissw. un- 
tersch.), allemonia (5b) (v. fomentum, 
victus) hd. na-, ne-, erne- (12) -runge. 
vod-unge (5, s1), -inghe (22, 99). fud- 
(85), vett- (9), futer- (8, 4), fuetr- (1), 
fuor-, var. fuer- (64), spis- (65) -unge. 
voetsel (132). 

* Alim-ma, -na v. Alima. 

Alimones p/. 7. nutritores (Br., Gl. m.). 
sg. 4. interpres (16. »« Spumyeoc). 

Alimonia (7. elemosyna 75, 76. cf. 
alimen) narrunge armer lude (8). almus-e 
(81) -en (75). 

* Alinea v. Alisma. 

* Alinucium v. Almucium. 

. *Alioea v. Alreta. 

Aliomodo andermasf (5). 

*Alion v. Aleator. j 

* Alioph-i, -igus v. Allophylus. 

*Aliophilarius gaukler 2. gestieula- 
tor (75), vll. a«s ioeulator sí.iaeculator 
phile 2. alipopiarius (Br.) cf. alipiarius 
7. incolator ville (76); alipilarius quz 
vnguentis corpus depilat (Gl. m.). 

* Aliophilus v. Allophilus. 

Ali-oquin, -ter (Dissw. wuntersch.) Ad. 
nd. ander-s, -D (3), -st (18), -s an das (17). 
ander (aliter 7). vnder wilen (alioquin 
(22). 

Viri anderfwo (17). vberzwerch 
110). dwers ouer (83, 132). 

* Aliotheea v. Allotheta. 

* Alioteca vremde suycehte (147). 

*Alipare (7. pilare; cf. alipilarius 
Gl. m.) catzen mit den.bal (147). 

*Aliparius (7. pilator; cf. prc., ali- 
piarius, alphanus). catzer (147). 

*Alipes v. Aliptes. 

Al-, 7 ar- (14) -ipes Ad. nd. snel sm. 
lawffer (9). ein schnelles rof) (64b). ge-. 
sal rof (V. — ad. gizal ros Gt. 5, 656). 

*Alipiades v. Alypum. 

* Ali-, alipo- (Br.) -piarius (aus alipi- 
larius!) £aculator pile (Br.) balspeelre 
147). 
eA v. Alphita. 

*Aliptas (7. medietas, aws aliptes 
i. medieus m2ssv.?) middelcheit (23). 


ALI 


Alip-tes, -es (93) (aus aAstrtre; j. 
plagarum curator Br., vnctor Pap.) en boze 
arste (23). en base arcete (22). wond- 

147), Ad. eyn wunde-artzet szm. wndarzat 
ie wundtartzt (74). 

*Aliptor (cf. prc.) noit- (48), mnach- 
(14) -helffer. j : 

Alypum, GAumoy, OAÀUTUXG weisser 
turbith (112, 114). alipiades ci- (Sum., Gf.), 
ein- (85) -gelinde (cf. citonidium &o.). 

Ali-phanus, -fanus, 7 -pharius (141), 
alliphanum (Gt.) (7. eertereulis &c. 141) 
stoe (Gf. 6, 632). nutschel 7 kindsámmer- 
lein (Ki*.). eleyn cop; alpharius kynder 
eop of schottel iE 

Aliqualis etzlicher (17). e.lay (1): 
etlieher ley (55). 

Aliqualiter Ad. etlieher mal szm.; 
zü e. moz (4), mof) (6), máG (18), gros- 
ser maf) (75). in e. mauf (76). etzlicher 
mase (5b). nd. et-, it-liker mate. etzwas 
(17). etwas, gleiehlieh (110). wat gelijch- 
lieh. (132). 

Aliqua-mdiu, -ndiu etwa) (19), ich- 
tes wat (22), iwent (99) lange. etwa-n (110), 
-s (68) lang zyt. yetwat langs tzijts (132). 

Aliquando (-qii) Ad. zu etliche-r zijt 
sim.,-n czeiten (4). nd. to etliker tijd; 
ichtes wann-e 7 -er (22b). etis wanne (4). 
vnder-wile (19 szm.), -eneziden (19), -stun- 
den (99). zu ziten (65, 110). vor z., etwan, 
der tag einf) (65). eczlicher mase (93). 

* Aliquantinus(cf.aliquatenus)etwa-f 
(5), -n (17). 

Aliquantisper etwal) der eziit (19). 
ein klein weile (110). eyn wyl tyts, wat 
t. (82). eyn wijle tzijts, wat tz. (132). 

Aliquantulum ichtes wat (11), icht 
(229). ichtesceh iceht (22b). itsicht (77). 
iwentken (99). wenig o. etwas (110). ein 
W Vinenn (65). lutzel (110b, 132). yezwat 

132). 

Aliquantulus ietes wat grot Z i. w. 
vele (22). 

Aliquantum ichtesch wat (22^). lut- 
tel (82). iwent (99). 

Aliquantus Ad. ettelicher masDe (5^), 
etwa sim., etzleich (1) grof) szm. etwas 
grofises (21) etlicher gróf) (6). iwent 
grot (99). yet groel) (132). 

Aliquat-enus, -inus, -eus 7 -ius (23) 
etwaz (b). etliceh wat (21), weyf (110), 
moz (4) eiger wyf) (110b, wys ($3). 
engerwis (99). etlicher wyse (19), maf 
(65), mosse (6), maDen grofer (18). itlik 
wat (23), wert (22). islik wat (-eus 23). 

Aliquid (7. malti 83) ichtes (22), icht 
(225) wat. yet vele of sommige ($3). 

Aliquidem anders (19). 

Aliquis Ad. eynig (110b), ettlich (67), 
etlicher (134), eyn e. (18), eyn etlich, nd. 
eyn islick (22) mensche, Ad. mensch. en 
ieliek mynsche (23). etzelich (5^). etlicher 
(16 &e.). etwer o itliek , iehteswe, ie- 
ment (225). iman (99). yeman-s (85, 65), 
-t (1105€). yman-t (1102), -(0 (65 var.). pt. 
sumeliche (4). 

*Aliquo et-wanhen (125), -wahin (Ki.). 

Aliquorsu-m, -s zu etlicher stat o. 
ende (75). tot enyghe platzs (132). etwa- 
nhin, var. -rhin (110) vff eyn sijten 
werts (17). 

Aliquot et-waf) (b^), -weuil (16), -wan 
vil (110). etzleich (1) yet vele off som- 
mighe (132). 
ALL 


Aliquotie-s, -ns eezlich (3), etlich 
(D, 4, 76), ein e. (6) male (bb), mal, mol 
6, 4). hd. etlicher maze (5), maf. e. ma- 
Ben diek (18). nd. it-, to et-liker mate. 
hd. v-, nd. o-, a- (99) -nder wilen. 

*Aliquotus etleicher (1), et- (17), ecz- 
(4), ieze- (b^) -lieher in der zal. 

Ali-sma, 4 -nea (144) (cf. damasoni- 
um) mutter- 7 lucians- (Ki.), laugen- (F:.) 
-kraut. berg-, weg-breit, gansenwurtz, en- 
geltrank (Fr.). fróschlóffel-krut (144.). 

Alis-, aliz- (6), allis- (10, 134), alles- 
(17) -orium, -olium (147), -orum (16), 
-orius (81) (Z. cultellus sutoris; cf.ales- 
na?) hd. nd. werek-, werch- (1), werg- 
(m wurke- (17), snide- (18), 4 schopff- 
74), schuhmacher- (110 szm.) hd. -messer, 
nd. -mest, -metz (81) mess der schoe- 
meker (147). gnypp (76 sem.) gneip (67, 
Br.). 

Alyss-um, -on wald-meyster, mánn- 
lin, hertzfróud (144). 

*Alitare neren (11). 

Alitaris v. Aliaria. 

Aliter v. Alioquin. 

*Alitere v. Allicere. 

*Alites ags. challes (94, 136). $ 

*Alitieius musner (141) Cf. alitus 
moasandi sZm. (Gf. 2, 812). 

*Ali- (17, 75), al- (3, Er.) -tor nerer 
(U.. c.). 

*Alitrix v. Ales. 

*Alittus v. Alietus. 

Alitudo (7. pinguedo Br., Gl. m. cf. ale- 
tudo) ve- (9), fet- (17) -tikeit. narunge 
11). 

V Alitus s. ptc. hd. nd. spise. hd. spi, 
speise, speis, nar-, weyd- s fod- (5), 
fur- (1102€) -unge. voedinghe (108). ge- 
spyset (V), -nert (69, 134), -weydet (68), 
-fuort (110b), -voet (132). ernert (1102€). 

Alitus, seltner hali-tus, -dus (4, 16) 
(Z4. flatus, odor) hd. geyst. rouch (68). 
odem (4). athem (110). guter a., varr. 
adem, ohtem (75). aseminghe (108). 

*Ali-tus (0), -dus 7. /rig-us (1, 11), 
-idus (£x. »« algidus) ; duleis ad modum 
soni organici (16, Br. 5 aulidus). kelde 
(X). frust (7, 11). 

*Alitus v. Adlitus. 

Alitutus 2. vermés vola-ms (16), -&lis 
(Br., Gl. m.). humel (76, Br.). Aus attaeus 
sim. »« alitilis nomen auis (142. unter- 
sch. von altilia, doch cf. w. altilis, eher 
als alietus sim. mt Hildebrand)? 

Aliuia v. Alima. 

* Alium v. Allium. 

Aliunde anders (19). hd. nd. a.-, Ad. 
anderseh- (67), anderst- (134) Ad. -wo, 
-wà (19) -woher (17, 110, 134), nd. -war. 
Ad. ander wo. wair heen (132). 

Alius ander (19, 4). der a. (9). Ad. 
nd. eyn a. 

*Aliutare duncken, ghissen &e. (147). 
*Alizorium v. Alisorium. 
* ATlkaleia v. Aquilegia. 
*Alkanna v. Aleanna. 
*Allacia v. Alcea. 

Allaetare seugen (17). 

*Allapacia v. Alopicia. 
* Allapida v. Allapida. 

Allec, aleec (110^) Ad. hering. hai- (104), 
nd. he-rinc. 

*Alleearius v. Alleciarius. 


ALL 23 


*Alleciaria ein hering- (68), herinck- 
wyb (68), -wyf (83), -fengersin (19), -van- 
ster (89). 

Allec-iarius, -arius (85) herinck- 
fenger (85,19), -vanger (83, 89), -v'eoper 
(22). hering-vaher (68s, 1105), -voher o. 
-V'kauffer o harinc menghere (108). 

*Allecor v. Allitor. 

* Allecta v. Alecto. 

*Alleetare (7. allieere) loehken (1). 
locken (21). l. dick wyle (83). Ad. zu-l. 
zu ym (3,5), tho sich (22) l. hd. zusam- 
men-l, -ruffen, -rieffen (67), -ryffen (69). 
beytin (8, 9. nd. cf. Gth. Wtb. 1, 292). 

*Al-, a- (23) -leeto rr confirmo; cf. 
aletudo) stedi- (23), sted- (22) -ghen. 

Allecto v. Aleeto. 

Alleectoria &oc. v. Alectoria. 

*Alledere v. Allidere. 

* Allefrega v, Allobrox. 

* Allega-llieum, -nicon v. Allogellica. 

Allegare (cf. alligare. aliare.) an- 
ziehen wider eyn (65). furnemen mit 
worten zu besteten die warheit; fur- 
werffen mit worten der warheit vnd ge- 
zeugnif (75). hd. vó kiesen sem. vs er- 
kiesen (6). vt kesen (22). vz-k., verb. in 


-kiesen (5). auserwelen (4). v ziegin (8). 


be-zugen (8), -zeugen (9, 4), -waren (4). 
zu nemen (9,4). by bringen (68). v?zelen 
(&. dicere 8b), 

Allegata p/. clage o. anelagung (65). 

Alle-, alli- (5), al- (8) -goria, alle- 
gorice (15), -loria (13) (2« ali-enus, -us) 
hd. eins andern, eins ander (5), ein a., 
ain fremde (76), nd. en vromede rede. 
verande- 7 end-rung der red o. der wort 
víff einen andern sin; ein ander synn £ 
3. w. vnd a. s. (75). A4. die (8), von (9), 
von der, vor der (12) eristenheit. ein 
geistlich-e bedeutunge (9), -iv betutung 
diu lert waz wir geloben sun (93). der 
fremd geistlich sinne 7 erkantnuf) (65). 
vD- (15), aus- (16!) -legung geislicher 
ding (15), himlischer d. 

Allegorieus sensus ein ander ver- 
stantnib (75). 

Allegorisare verandern die red o. 
die wort (15). 

*Alleloria v. Allegoria. 

Alleluia lob (5), lap (21) geben dem 
hern. lob sagent dem herren (1). lobent 
den h. 7 vnuDsprechheh freud &c. (65). 
engelseh lobgesang (75). 

Alleluia, alevla (47), alaula (149), 

ugug- (8), kukuges- (9), guekgauch- (73) 
-lauch. vergizmeinnicht (50^). nhasen- 
ampífer (505, 93), -sur amphe (85), 
-swamp (sic 47), -swam (149). bisen £ 
SU i. panis eaculi; gotisampher 
Sum. ). 

*Allemanus v. Almanus. 

*Allemonia v. Alimen. 

* Allensare (cf. alleuare) vff luftin (8). 

*Allenus (8, 9), ale-nus (76, 130, 141, 
Sum.) -nos (117), -uus (17), -na 4 alna 
(£. vina. G1. m.) (a. d. D.) ellenbogo (117 
sim.) eln- (8), yln- (17), eyben- (9. 2« 
eibe areubalista) -boge. 

*Allepeiosus v. Alopiciosus. 

*Alleps v. Alumnus. 

*Allere (cf. alere) 7. de-, do-lere (wss. 
mog.). lijden (147). 

Allers gelerter, erfarner (74). 


24 ALL 


*Allesorium v. Alisorium. 

*Alleta v. Allota. 

Alleuare (cf. Gl. m. 5. v.; alle-uiare, 
-nsare) Ad. vff-richten, -luften, -heben 
(17, 65, 68). 

Alleuiare Ad. nd.licht, Ad. lihte (6), 
leicht, leucht (67), nicht (sc 18) machen, 
maken. lichtin (8). erliehtern (65). ent- 
ringen 7 auf leychten (9). vntlasten (83). 

Alleum v. Allium. 

*Alleüdetum knoblauch-gewechst o. 
-landt (74). 

*Allex- v. Alex-. 

*Allex v. Alux. 

*Allexida v. Allopida. 

*Allia v. Allium. 

* Allibescere v. Albibescere. 

*Allibrum v, Alabrum. 

*Allieea («4s allibrum »« licium? 
cf. vertigo é&oc.) anspin (Sum.). 

Allicere, alitere (8), alacer (sic 77) 
(cf. alleetare. allidere.) hd. nd. locken. 
lucken (19). Ad. zu-, her zu- (65, 68), zuo 
sich (13), nd. tho-, an- (83) -loeken. Ad. 
zu-, v- (17) -ziehen sZm. zü ryeffen (67). 
reytzen (66, 70). fleihen (8). entpfremden 
mit der verheissung (7) attrahere die 
person (15). 

*Alliciator ludder buobe 
(19). lodder boue (11). 

Alliciendus zu lockig (65). 

Alli-, ali- (4), alle- (8) -dere, -cere 
(8) stoiDen 7 loezen (aws letzen 7 lo- 
cken? 19). Ad. zu stof)en sem. sere, ser 
st. (21), stozzen (5), stosen (13), stoten 
(22), stroffen (4), slan (18). zerstossen 
gróbliceh (6). stoten (83, 89). questen ($3). 
leden (89). zuo breygen (13). to breken 
(91). zu slahen (17). zer-riben 7 -knischen, 
var. -knuschen (65), -knysten (68, 88), 
-knetsehen (25), -echnuso (prs. 121). ver- 
Seren (68). horten (99. cf. Br. Wtb. 1, 675 &c.). 

*Alligare (sí. alleg. cf. aliare) vz 
kiesen (7 &e.). 

Alligare (7. aliud, ad alium ligare; 
cf. aligare) hd. zusamen-, zuhauff-, nd. 
thohope-binden. an sieh b. (65, 68). 

*Alligegenigeus v. Alienigena. 

*Alligoria v. Allegoria. 

*Alligurio s. eyn hunt licker (22). v5. 
licken (22, 23) also en hunt lieket (23). 

*Allimies v. Collimies. 

*Allimio (alluuio? cf. aleion) eyn 
waber fogel (18). 

*Aliphanum v. Aliphanus. 

*Allisorium v. Alisorium. 

*Allitaria (7. aluear) byhen of ym 
care of huyve (147). 

Allitor, alecor (76) ?. ee- (Br.), se- 
(16) -mentarius. 

*Alliui-es, -o, -um (cf. alluuies &oc.) 
des schairs of oevers brekyng (14:7). 

All-ium, -eum, -ia (875,99), -uvium 
(Sum. III), al-bium, -eum, -gium (Zeuss), 
halium (s6, 125) Ad. knobe-, knob-louch, 
auch, loch, lach (3, 111); knobu- (18), 
knobyl- e -lauch; ehnob-elóch (Sum.), 
Jeich (2); knoloeh (64), knóblóch (873, 
146), knopslich. (1); klobe-loueh (48), 
-laueh, -lauche (8), -lach (21); kloblauch 
(149), ehlobloeh (105), chlouiloieh (104). 
nd. knuflock (22, 23), knuuflook (11), 
knofloec (89), loche (97). alium. garlec 
(94, 136). alga poar (94. cf. porrum por 


7 luderer 


Bosw.). algium corn. kenineuynoc (Zeuss). | (4 
ALL 


All-o, -a, albo (49) Ad. sliff-, sluf-, 
slyeff- (18), sleif-, schleif-, wetz-stein. 
schiffehen (s?c Ki). 

Allobro-x sg. (117), -ges p/., adlobr- 
uS, (148), -ius (141, Gl. m.), adrobus 
(148, GI. m.), alloprages (76) 7. gallus bur- 

endare (117). 7. sabaudienses dy sophoi 
(sp) nomen gentile 7. burgundinenses 
(Br.). 4. vrgentinensis ; allefrega 7. gen- 
tilis ab algos i. alemwm et frege 7i. 
fides (16). 

*Alloeca v. Allota. 

Alloeutio v. Alloquium. 

Alloeutor zu-redner (75) -sprecher 
(8b, 4). 

* Allodere (sf. alludere) müdspilen (56). 

Allodiarius eygen-man (19, 89), -dom 
(11). 

*Alloditarius eygen-man (11), -doem 
(89), -dum (19). 

Al-, a-lodium (all. 4 fundus d».; 
conuiuium quasi sine sermone 16. 7 alo- 
gia zd. Br., Gl. m.) Ad. vor-, fore-, fur-, 
füre-werck, -werch (18), -werg (8b, 21), 
-weck (77), -wercker (sg. 0), -berek (70), 
-berg (66, 68, 69, 75, 134). urber (75). 
eygen (sh, 99). eygen-heit (8b), -erbe 
(48), -erf (83), -ghuet (11, 89), -erfgoet 
(11). mayr- (1 szm.), ampt- (75) -hoff. ho- 
femann (sc 12). ackergüt (13). aufflegen 
i vfligentz gut (75). korn-gilt (67, 76), 
-gelt (6). 

*Allodium en vorworp an ener dore 
(29. aus vorwerck missv./). 

*Allo-gelliea (17), -gallia (9), -galia 
(8), -gallum (3), allega-llieum (96), 
-nicon (Sum. V), aloe gallica (Ki.) gen- 
ciane (Sum.). encian (3 szm.). encz-ien (17), 
-gen (8$). 

* Allogia v. Alogia. 

* Allogium (cf. alogia) v. Sitapolium. 

*Allogma &oc. v. Alogus. 

*Allogo (aus alloqui »« alogos?) 
vD-wiDen £ -sprechen (17). 

* Allo-les, -nus v. Alceon. Diomedea. 

* Allop-icia, -ilicia, -ana, -aria, -icio- 
sus v. Alopici-a, -osus. 

* Allo-, alia- (8^) -pida, -peda (4, Br.), 
allexida (14) (Z. anguzlla 15, piscis, sicut 
allota 5, 4. cf. frz. alesne raia rostrata 
spitz roch 115?) al, ol, aul (75). al roppe 
(85. ól ruppe (3) rupp, rugolt (74). 
rugte (Anz.8, 98. cf. rugeten Fr.). rauch aj 

*Allopium v. Alloquium. 

*Alloprages v. Allobrox. 

Alloph-ylus (Gl. m.), -ilus (Br. &e.), 
-idus (76), -ius (3), alioph-ilus (1T, 75), 
-igus (76), -i (pl. Pap.) (- (uoc »« -qQuAoc ) 
einer der da fróde dinke iiep hat (11). 
fremder lieb- (75), ein fremde lip- (3) 
-haber. 

* Alloqua v. Allota. 

Alioqui Ad. zu-sprechen, -reden (9), 
-kosin (8). nd. to spreken. 

Allo-quium, -pium (6), -eutio Ad. 
zu-sprache, -sproch (18), -sprechunge, 
-gesprechde (6), rede, -redde (1). nd. to 
sprake. : 

*A]-, a-losa, alausa (114, Ki.) (pscis; 
i. angwilla 14, 93. cf. alMo-pida, -ta) al 
(14, 93). alsen (114). a.-sehaid (115). schad 
i die alsam (112). els-e (19), -en, veri-g, 
-ng (114). Ad. (68) nd. elfft. rufolke, roppe 
5. bressem (97). 
ALL 


Allo-ta, -ca, -qua (75), alo-tha, -ta, 
alleta (39) (piscis cf. prc., capito) Ad. nd. 
qwappe (allota 16). hd. qwap (Mss. mog.). 
quape o. kope (69), kopp (66), kopt (5) 
uppe (v. a. 1477). kobe (25., 21). koppe 
(15). kopp (1, 74). qwab (13). quaep (97). 
quabbe (co) knappe (8b). karpe (18 
karph (1). karpf (io kopput o. gropp 
(74). kop o. grop (134) grupp (68). al 
rupp (alota 16). 01 ruppe (9). rup oel (49). 
raup, raubaal &e. (Popow.). ezoppe (4). 
sleye (3). schlien (75). allant (64). alraun 
Cenamn. «qus allant; auch malum. terre). 
lolb, kaulhaupt (74). hd. (Mss. mog.) kul-e, 
ng (17). schulle (v/g. squamena 125). 

Allo-, alio- (147) -theta, -theca (147, 
Gl. m ) est mater. omnium figurarum, (Br.). 
alre figuren moeder (147). 

*Allotum v. Alutum. 

Allox v. Allux. 

Allubere v'borten (9). 

Allubesceere (76, Gl.m., Br), prs. ali- 
(22), ala- (23) -baseo (7. consentire dc.) 
begynnen zu volbortin (8), v?bor-ten (9). 
gunnen (22). ik gunne (23). à; 

*Alluec-a, -arius v. Alut-a, -arius. 

*Alluc-ere zuluehten (8b). 7. Zactare 
(G1. m.). -idare 7. z/Tustrare (G1. m.). -inare 
à. Vuata, luminare (Br.). zulychten; 2. à luce 
alicnare, fascinare verbinden (szec) o. fin- 
ster machen (68). 

*Alluciare (cf. aluta) to leder maken 
(23), malen (22) ? villen. 

Alluec-idare, -inare v. -ere. 

*Allucium v. Aluta. 

Alludere (cf. allodere) 2. con-sonare, 
-gruere (66 &c.). hd. mit-, beide- (b. as 
bit?), v- (6), vnder- (4), nd. met- (91), 
mede-, medde-spelen, 4d. -spilen, -spylen, 
-spiln (5), -spielen (T). speil vir spotten, 
(ste 8). v-sp. (9). suflich anlachen (65). 

Al-, a-, ab-luere Ad. waschin (8); 
ab wa-, we-schen. aus rainigen (1). 

*Allugere mit weynen (85). 

Alluginosus (aws alluere »- vligi- 
nosus) ags.fynig (Gl. Aelfr.). aliginosum 
i. pingue 1 humidum (141). 

Allugo (»« ligo cf. prc.)) ags. fyne 
(Gl. Aelfr.). 

*Allumen v». Alluuium. Alumen. 

*Alluminare ». Alumnare. 

*Allus v. Alus. 

*Alluta &c. v. Aluta &oc. 

* Allu-ta (18), -tium, -cium (74), alu- 
tium (cf. ablutes. aluear.) wasche hafen. 
o. yrderen brait pfanne (-ta » wesch- 
uas (93 s?m.), -sehaff (75), -kar (48). waseh- 
faf) (74). 

Allu-tes, g. tis (147), g. -tium (Br.), 
n. -tium, pl. -eia (147), p. -tia (Br.) (cf. 
ablutes) dreckieh plaetz of stede (147). 
sunt loca cenosa (Br.), L. vbi. fluuus pu- 
tredinem. emittit gotten (S3). 7. locus coe- 
nussus (136). alutes ?. /, cenosus (141). 
li logi in mond? (G1. m.). 

*Allutium v. Alluta. 

* Allutum v. Alutum. 

*Alluueo v. Alluuio. 

*Al]luuia dermaltebbinge (11). 

Alluui-es, 4 -o 7 -um (Br.), adlubies 
(139), alumo (g. nis ab/. -mine 76) (of. 
sqq. alliuies. collimies.) 7. ónunda -ntia 
(Br.), -io 4. émimund?cia, (16) aquarum. 2. 
locus coenosus t obscurus (139). slümig, 


ALM 


vnsuber (8). üimek (13. f s£. s). vn-flat, 
-seubery; wiest, kotig (88). 

Alluuio Ad. waDerbruch (Mss. mog.). 
waserbry, Mrg. walebruch (13). 

Alluu-io, -eo (12) 7. diluuium sint- 
flut (3, 13). waDer broche 7 rónst, sed 
diluuium wan daz abe brycht (12). ain 

iB des wassers (91). gro 
(65). vloet (83, 99). 

Al-, a- (9), -Iuuium, allumen (6. cf. 
alumo) Ad. flud (19); eyn grof) flut szm., 
flüht (6), luD, floD (1); eyn sinte flote 
(55 sint- (8), sinck- (9) -flut; wasser 

oz (4). nd. vloet, en grot vlot. 7. quem 
aqua abluit alb der ryn zu Costentz (64). 

*Alluuium v. Allium. 

*Alluuius v. Salietum. 

All-ux, -ox, -ex, alux /Ad.(eyn, die) 
groz (D), groeze (9), grofe, groD, groif), 
grafs (1) zehe, ezehen (1), zeche (67, 68), 
eze (18, 21), ezye (b^), oft an dem fuf 
sim. dumi, zehi maiste (104). nd. groeten 
(90), en grot (22), grote teen e». 90), 
teyne (28), tee (11). 

*A-, aa- (Br. &.), 7 haa- (110), acha- 
1ma (? virgo abscondita 4 secreta Br. &c., 
i simulacrum dc. 110. »— agalma; «us 
hebr. almá&h, vil. »« lat. alma) ebr. eyn 
jungfrau (7). iunffrauwe (5). ene iune- 
vrowe (22). em heymliche verborgen magt 
(65 sim.) eyn clarer spiegel (110 szm.). 

*Al-, ala- (6), ale- (Br.) -mania, al- 
monia (7. tewtunia 6 szm., gew.untersch.) 
(ab alendo 7 2 lemano flwwio Br.) dut- 
Sche- (17), duthsch- (7), dàtz- (5b), dut- 

18) duez- (21) dutzhe- (5^) dewtsch- 
71), deuez- (4), dewheze- (8), dewehs- (9), 
tewtsch- (1 s/m.), tütsche- (6), titsch- (16), 
tusch- (68), tütz- (6), dudesch- (23) -lant. 

*Almaniare dutD spreche (18). 

*Almanic-um, -ium (4) Ad. dutsch, 
dusche (17), dutf) (18), dàtz (5, e), deucze 
(4), teutsch, teutsche (66), tüsche (6 sm.) 
sprache, sprach. titschlieh (76). nd. dude- 
Sch, -sche sprake. 

*Almanieus (cf. sq.) dewezer (4). 

Al-, ale- (Br), alle- (3) -manus, ala- 
man-nus (95), -ieus (68) Ad. eyn dutz-., 
dutf- (18), dewez- (4), dewhezer (3), tüz- 
(6), teutsch-, tutsch- (68), nd. dudesch- 
man. Ad. ein tütscher mensch (63), duez 
(Cd (55) dutscher, tüsch (6). dewchs 

'Almari-a, -um v. Armari-a, -um. 

*Almasium (7. martipotus, cf. mer- 
eipotus) almeys ? lichawff (9. cf. ama- 
"t reditus ex vino doc. Gl. m. 1, 
199). 

*AlIme-ta, -nta v. Alnetum. 

*Almicies &e. v. Almus. 

*Almi-cium, -ties v. Almucium. 

*Almodium (mensura Gl. m. cf. Dz, 
Wtb. 457) gesmeide (4. vrm. aus clino- 
dium q. v. id. verlesen). 

Almu-, 4 malmu- (147), alinu- (22), 
alumi- (22^) -eium, -tium (134, ii. 
-chium Z -eherium (Kil), -tum (')), -tia 
(Gi. m), almunicium (83, Gl. m.), almi- 
cium, -ties (Ki.), amu-cius, -tia (Gl. m.), 
-sia (Kil), ambucius (67. 147, V. a. 
1477), amicia (Gl m., Kil. »« ami- 
cire?), aum-icia (Kil), -ucia (Gi. m.), 
arm-ucia (Gl. m.), -ossa (4) (cf. Gl. m. 


gefluf &c. 


ALO 


13. BM. 61. Wd. 910 Ntr.) hd. nd. kor-, chor- 
(23, 68, 76), kur- (V. a. 1477), kore-hot 
(13, 18, 23), -hayt (13 wrg), Ad. -hut, 
-huet (1), -hüt Z -mütz (5b), -hub (16), 
-huben (75), -hauben (4), -kappe, -kap, 
nd. -kogele, -koghel. choirhoit (147). kutz- 
(64, 68, 2. kuce- (10) -huot, -hut. munchs 
kutten (75)..mefe gewant (17). eyn myeze 
(21). myezz (armossa 4). mutz (83). mutse ; 
al-, a-m.; almuys (KiL). en muzeke also 
de US heren hebbet (23). beffe (22b, 147, 
*Almus v. Alnus. 

Almus Ad. se-, hel-, (18), hei-lig. nd. 
Ze-, hyllich. almi-tes, -cies, -tudo 7. 
sanctitas (16). 

*Almutum &oc. v. Almucium. 

Alna v. Allenus. 

Alnetum erlen bosch (8b, 68). alme- 
ta (94, 136), -nta (127) ags. alter- (94), 
aler- (136) -holt. 

*AlIneum ags. fulae-trea (94), falatreu 
(136). Cf. fulan beám £he black alder tree 
(Bosw.). 

*Alninum erlige (1). 

*Alnius erlin (8). 

Alnum alberin (141). 

Al-nus, -nuus (22) -mus (134), 4 
-ena (75) erile (104). erla (s7b, 93), -e 
(3, 8, 9), -in (b^, 13), -en holtz (76), -e 
h. (8). erl (1, 4, 74, i irle (11). Ad. 
nd. erlen-, hd. erlin-, erleyn- (66), erlau- 
(752), elin- (74), vign- (102), nd. elreren- 
(verlesen ekeren- 97), elsen-baum, -bom 
sim. elren (125). e.-bom 7 elhorn (22b. 
d platanus. sambueus.) elne (22). elme 
105€). eelst (92). «gs. alaer (94), aler 
136). 

*Alo v. Aleator. 

Aloe /d. d 4) aloe. 1st gummy bit- 
ter als galle (20). spaens groen (89. cf. 
viride hispanieum). spaesgruen (11). 
aloes, alues, aleos (6, 69, 134) aloe (65). 
ale- (132), all- (125) -wede. Ad. wolsmae- 
kend holtz (20); h. das w. smeekt (4), 
neekt (sc 1) rucht, reucht; ein h. dz 
da woltyeht (se 69). aloes epatit (47). 
aloa (Br.), aloda (a/ph. aloa 16) 2. arbor 
suauissimi odoris. 

Aloe gallica v. Allogellica. 

A-, al- (48) -logia 7. conuiwium sine 
ratione (48), sermone (Br.). luderige (48). 


Alog-us (Br, -o, allog-us, -os 7|], 


-ma (11) £. litera, 1 nota 2n. libris emen- 
dandis (Br.,, sim. Gl. m., cf. alapacius.) 
in boycken eyn teyken tot verbeterin- 


gen (147). 7. sermo longus (16) aus &)oroc, 
Aóq0c »« longus (cf. Gl. m. 1l, 174, 184). 
*Alones v. Alcion. 


Alonge von, nd. van verre-m (134), 

-n (8, 21, 66), feren (5b), verne (17, 22), 

ferre (7), f. har (6), ferr (v6), ver (18). 
* Alopecia v. Alopicia. 


Alopeeur-os, -us fuchsschwantz, nl. 


vossensteert (143). (villicht) mattenflachf 
o. wisenwollen (144). 
*Alope-s, -x (Br), alapes vochs (8). 
vosse (22). fufbe (1, 
*Alop-etia, -i v. Alopici-a, -osus. 
*A-, al- (76, 141) -lopicia 7. wlpecula 
eyn wulpen (8). welpéela (sie 9. 2 wl- 
peeula!) foche (93). vehe (6). 
Alopicia (/m. Br. «ntersch. von alopia 


l, 179, 181, 206, 211, 380. Ob. 29. Dz. Wtb. |?. lepra), alope-cia (113, 114), -tia (91), 


DiereNBACH. GrossARiUM. 


ALP 


allop- (48), alb- (104) -icium S aliena- 
&o capillorum. Br. &e., scabies) Ad. grint, 
grind m 141). haarfliessung (113). schies- 
sung des haars (114). hair rijsoynge van 
schorftheit ; calicheit (147). alapici-a kael- 
heit (8^); -da mallaitseap, lazerye uo 
allapacia (9), allopa-ria (148), -na (8, 
148) 2. fluxus capillorum. allopilieia (7 
&AMocg -|- pilus?) perücke stocker bei 
Brinckmeier). 

Alopi- (120, 147, Br.), allopi-, alapi- 
(17, 136), allep- (22), api- (9, 129, 139, 
147, Br. Pap. »« apex) -eiosus, -consus 
(147), api- 7 apie-osus (147), alopi (13) 
(Z. caluus; caluaster $ ve-c. 147) kal (8, 
22, 13). khal (9). vorn (17), aehter (147) 
cale. grindochte (120). alapios-a 7. calua 
(136); -um rauphecht o. an hare (Anz.8, 
408). apic-a, -ia dyer 7 schaip onder den 
buyk kale (147); -0, g. -onis ainer mit 
ainem kalen bauch o. glaezeten b. (75); 
-iosus 2. caluwus, -iolus 2. cajuaster (139). 
alepius cale, bloet (147). 

* Alopogare v. Arapagare. 

Alo-pus, -phus v. Alapus. 

Alosa v. Allosa. 

i (2« &Ac) meer of see suyct 
141). 

A-, ha-, ho- (Ki*.) -losanthus wall- 

(Kib.), woll- Z bald- (Ki?.) -rat. 
*Alosantus &ec. v. Absinthium. 
*Alota v. Aluta. 

*Alpagare &e. v. Arapagare. 

Alp-es, -is (99), -os (7), -ie, -ije (1), 
alph-ie, -ei (17) berge tzuschen den dut- 
schen vnd den wah (5*). dutsch gebirge 
zuschen walen vnd dutschen (11). dewtsch 
gepirg ezwischen den dewtschen vnd 
auch den walchen (1). dutz berge zwi- 
schen den walen vnd den dutzen (5). 
dutsch b. schuDen den w. vnd den dut- 
schen (21). deuez berg ezwischen w. vnd 
dewezen landen (4). dutschenberg zwus- 
sen den w. vnd den dutschen (T, szm. 11). 
dutfse burge ezissen den w. (18). das ge- 
birge zuschen welschen landen (17). die 
alpen sc. daz lampartsche gebirge (48). 
lampertiseh pürg (2). albe teuschperge 
zwischen walhen vnd teutschen (74). al- 
ben, v/g. das hoch gepirg, gebürg; almen 
in dem gep.; dutsch EE (7. montana) 
pirg, gepirge (75). geberge (99). ein snehe- 
erg (19. seAwezz.). snebarch (11). dude- 
sche berge (22). d. b. twyschen den 
wale dudeschen (23). 

* Alpica 7. ouis (19). 

Alpinas (em) berg- (85), pirck- (74) 
-man. en de indeme Neue boren is 
(22). einer von der alb (74). 

*Alpinosus kelden (8^). 
* Alpita v. Alphita. 

* Alpogus v. Arapagare. 
*Alph- v. Alu-. 

Alpha an-fanck 7 -begin (75). 

* Alpha (aws alapa) backenslach (14). 


Alphabetum /d.fÍibel, fibbel (7), by- 
bel (v.a. 1477), a b c. abece (7). eyn abee 
21). abacete (225). puehstab ordenung 
15). ein alphabet, gebet (110) wd. eyn 
phi-, fi-bele. alphabet ein wiber (sf. 
vibel?) ulalit (s£. alfabit? 6). 
Alph-anus (74, Br. &c), -aneus £ 
-arorus (76), -arus, -arius (74), -orus (1), 
-aurus, -aranus (Stocker), alpaulus 
d 


25 


26 ALT 


(109), aliparius (147. q. cf. hierher?) est 
falsus mendicus (aus Alphe-nus m. pr, 
-mius 7. vagus i m. pr. Pap.? vll. »« 
halo-, holo-phanta 2. mendax 110 &o., 
Ki.; hala pauea 7. anima menciens 76. 
aus halapanta 7. omnia m. 129) Ad. ein 
falscher betteler szm., petler (74). en 
valseh (23), vals (22), fal (18) bedeler. 
eyn falscher broit beddeler (7). eyn fals 
brot beteller (5). bedruger (21). truant, 
truyfler, tuescher &c. (147). troner (109. 
aus trogener, cf. beghardus, eher als ver- 
lesen aus croner — ahd. kronare v. ba- 
burrus, cf. eroenen murmurare 141). 

*Alpharius v. Ali-, al-phanus. 

*Alph-ei, -ie v. Alpes. 

* Alph-erare, -iare v. Arapagare. 

Alphi-ta (Br. Gl. m.), gew. -ea, -ter- 
rea 4 alpheta (Gl. m.) alfi-ta, -da (141, 
Gf.), alpita, alipta (149), aphita (47, 92), 
affica (22, 28) (£. primum granum matu- 
rum. dc., farina, ordei, polenta, aus &)«v 
10V) gerstmelo (Gf. 9, 713). gersten-mele 
(o -mel (28, 141), - melle (22). girstin 
Gf. 4, ?65). g. mele (75.5; 95). boh. prha 
(4). alphi-ta, -tera, -ton garsten mele; 
-ca yn der aren dat hoichste ind yrst 
rip korn (147). 

Alphito pop-hans, knecht ruprecht, 
kinderfresser (Ki.). 

* Alphorismus v. Amphorismus. 

* Alphorus v. Alphanus. 

*Alreta (aws alleta — athleta G1. m.? 
arenga Dz. Wtb. 25? cf. nd. alrede area 
publica Yr. 2, 108€) walg- (1, Sm. 4, 68), 
walig- (4) -stat, : nhd. waligen volvere? 
alieta pan (75). alioea (m glacie) ein 
bane (8). 

* Alsa (/l.) die Ylle (48). 

Als-, gew. els-, elz- G3» es- (5^) -atia 
elsa-De (12), -BGen (5b), -( (68, 110), -tz 
(18, 48). elDesse. (77). eylsas (6). elsaf- 
(69), elseD- (69 szm.), elsaDen- fo» elsas- 
sen- (22^), elseczen- (21), eleseBen- (17), 
elseDen- (1, 133), elsasser- (132), elzeecer- 
in elsetzer- (23), elzecer- (22), vlsozer- 

4) -lant. 

*Alsatius olzacer (4). alsa-tii, -vi 
elisazari (130). alsatii 7 elysii elsesfer 
125). 

* Alseotilus (cf. adorn) v. Affodillus. 

Alsin-e, -es (Fr.) (herba, cf. pilosa) 
hühner-salbe, -biD, -darm 7 máus-d., -kraut 
(Ki. si.). hühner-serb (144), -scherb (Fr.). 
vogelkraut (144). 

* Altamia v. Aleanna. 

,. Alt-anus, -onus (16) 7. flatus in alto 
j. pelago (Pap., sZm. Gl. m.); altus ventus 
n Tar? (16). hoich wynt in der see (147). 
«gs. voden (Gl. Aelfr. cf. Gl. m.). 

Altanus (herba) buchschwarbe (4s. 
cf. aseancia)., 

Altar-e, -ium /d. nd. alt-are (1), -ar 
(68), -er, -re (97). elter (b, 21). 

; Altarista (7. sacellamus G1. m., Viea- 
rius q. v.) alter her (4). einer der von 
dem altar lebet (6s). 

Altarium (cf. altare) altar stain (76). 

*Alte v. Alx. 

Althea v. Alcea. 

*Altea (7. malus, »« malua?!) mast 
op en sehip (147). 

*Altelabus v. Accalabus. 

Alter eyn 'ander (19). gen-er m. -e 


ye (m5). 


ALT 


Alterare andern (8). hd. nd. vor-a. 
hd. v'endern. ver-wandlen (68), -wandern 
(67). wandelen vor ander (22). vir wandel 
ader wer ander (sc 21). vor wisen (b^. 
st. vwisseln, vwechseln? cf. alternare). 

Alteratus (7. alter effectus Br. &c., 
aliter effatus mss.) hd. vorandert, v'en- 
dert; verwand-ert (67), -let (68). 

Alterea-ri, -tio v. Altrica-ri, -tio. 

Altereator schnapper (2). 

Altereum Ad. nd. bilsen (Ki. Kil). 
b.-kraut (144). malkruyd (Kil). 

Alternans ezwyfelnde (8). ein zwey- 
feller (3). 

Alternare herten (141, Gf.). andern 
(8). va. (6). eynern (9. aus endern). Ad. 
anders, anderworbe (18), v?'anderung (6), 
vander (5), vnder ein ander (4) machen. 
nd. voranderceh (23), v'arich (22) maken. 
wiDlen (68). vnder-weDeln (19), -wislen 
(99). onderwisselen (11, 83). 

Alternatim vnder-ander (22), -en a. 
(23), Ad. -eyn a. vndern-a. (18). Ad. nach, 
na (8) eyn-a. verenderlich (65, 68). sun- 
derlich (835, 9), -chen (12, 13). vnder 
weflung (19). onderwile (89). . : 

*Alternatio (n aus c) kefelunge (8). 

*Alternatu-s, -m (l1) ezwey welunge 
(9). onderwisselinge (11). en vorander- 
inge (29). 

Altern-atus 4 -us hd. eyner der vnder 
den andern ist. nd. eyn de v. dem a. 
ys (22). 

Alternitas v'ander- Ad. -ung (6), 
-keit, -heit (3), nd. -icheit, -cheit. d. 
v'ender-ung (68), -keyt. 

Alter-, bi-, du-plicitas bedroch &c. 
(141). 

Altervt-er, -rius (13) jo eyn von dé 
andirn; vnder eyn (55). vnder ander (22). 
eyn a. (21). der 4 eyn a. (85). vnder (1, 
5), durch (6) eyn-a. der a. von den zweien 
(75). eyner (9). eyner vnd der ander (1), 
von den andern (13), vnder den a. (4), 
von zweyen (68), vnder zw. (67, 69, 194), 
vD zw. (65), von andern zw. (16). sye (?) 
bey mit en ander (17). 

Altervtrum eyn andir (8). der ander 
(9). eyn oder dye a. (19). en offt a. (11). 
hd. dorch, vnder (4,76), gegen $0 eyn- 
a.; durch-hen (7), -eyn. dorchen (23). 

* Altia v. Alcea. 

*Alti-fera, -fra (17), -fia (9), -ssera 
(13) winden (1, 4). zugrad (75). keffer 
8, 13. cf. Fr. 1, 506€). kefer (9). krane 
te! 11). kranche (11). 

*Altifieare hoen (19) hoghen (11). 
hoegen ($9). 

Altigradus (Br.) hoch treder (17). 

Altilis (Br. &c.) Ad. eyn zam fogel, 
oft als eyn hün (5), hun, o. eyn gans 
sim. scame wogel Z vige (13). eyn tam 
voghel alse eyn hoyn (22). en than v. 
als en hon edder gos (23). ^d. huf-fogel 
sim., -gefogeltz (8) haws-hun, -voge 
hane Z stadelhenne (9). altile mastiche 
(141). «gs. foedils (v. sagénatum 145). 
altilia hus gefügel 3 zame vogele 
CE hantzuchiliga, kimastiu, mastfo- 
ga 0 AN (Gf. 2, 881. 9, 485, 449. 
D, 615). 

Altiloquus hoch 'sprechender (68). 
hocher redner 7 ein trostiger reder (75). 
scharp sprecher (17). 


Cw 
 ALU 


*Altime-ntum, -ter (Gl.m.) mate van 
hoichden (147). 

*Altipedes (7. alpes) geberchte (14:7). 

*Altisonare hoch luten (75). 

*Altissera v. Altifera. 

Altit-onans (76, Br. &c.), -tonus (7. 
deus Pap.) eyn hochludender (1). 

* Alti-thronus, -tronus, antithronum 
(alph. alt- 68) hohsidillo, hoesedalo (at.). 
hoch siezer (1*). hoigh sitter (147). eins 
kunigs stul (68). 

Altitudo hohe (8, 65). hoe (b^). hoe- 
ehy (68). dy hoeh (10). hohede (48). hoe- 
keit (75). 

Altiuolus ein hochfliegender (175). 

*Altmona v. Lemanus. 

Altri-, selten alter- (74 &e.), atri- (9) 
-eari, altritari (133, Gl. m.), alt?eal (s?c 
22) hd. nd. schel-den, Ad. -ten. Ad. klaf- 
fen, clappen (133), straffen (74) vnnutze. 
nd. snacken, sn. vnnutte. kyffen 7 snap- 
pen (74), -en vnnutze wort (5). kyffern 
an nucz (21) kiefen (1). kifen (76). Ad. 
kyf- (4), kiff-, hd. nd. keu-elen. kyueln 
(9). kebbeln (109). krigen (6). zancken o. 
kriegen (74, 88, 110) mit worten (110). 
creten 7 kyven myt worden (22b). wert- 
len o. streytten (64). vechten (1T, 74). ha- 
deren, einander vbel ufrichten (88). plai- 
diren (99). arguirn (74). 

Altri-, alter- (4, 74, 99) -eatio (cf. 
alternatio) Ad. krieg, krig (5), kriegung 
(6, 14), eyn karch krich (18); kyw- (9), 
kyff- (74) -elunge. nd. kyf, kiff; plait £ 
sceldinge (99). vrloge mit worten ; schelt-, 
Straff-, arguir-ung (74). 

* Altri-cula, -x (cf. aliaria) boevyune, 
huyre (147). 

Altrins-eeus, -icus, -oecus (8^) Ad. 
ander-s, -ley (9), -gesehyt (138). ein and- 
er (67, 16), -erlinge (85). teghen eyn (132). 

Altriplex (vg. blinguis dc. 16, animo 
duplex &oc. »« artiplex 7. d. Pap., G1. 
Plae.) betrieger (68). wispelsinnich (107. 
cf. w.-duerigh inconstans Kil). altripli- 
citas i. duplicitas (16). 

*Altrix v. Altricula. 

Altum v. Alutum. 

Altus Ad. nd. hoch, o. tieff (68), tyfe 
(9), deiff (8) swer (8, 9), vnd dyf (12). 
hog (3). hoge (99). obbir hoe (5*). 

Altus in faetis spitzfindig (65). 

Alue-o, 7 -us (Ki.) (cf. aleion?) hab- 
bich art, gr. ÉAsoG (112). nachtvogel Z 
mast- (Ki*?), maf- (Ki») -huhn. nd. wiggle 
(6. Stryx V. a. 1438 Ziem.). 

*Alu-ea (pars selle Gi. m.), -ta, (pis- 
toris 16) mult (16). multer (13). teyg-, 
deig- (85) -trog (85, 9), -droek (8). 

Aluea-r- -re, -rium, -le (6), alphe-, 
alphi-are, -arium, alphe-ar, -ale (5^), 
-us, 4 alutas (48) (cf. sqq.) hd. korb (al- 
phearium 76), bm-k., -stock; pein- (1), 
beyn-, beyne-, pyn- (66), byn- (10), byen- 
(12), bene- (5^), Ad. nd. benen-, ben-, 
imme- (22b) -stock, -stok (22), -stocke 
(10), -stog (85). ymmen korff (89). binen- 
k. £ -kar (48), -vaf) (49), -stock (6). im- 
huD, -va, -sumper, varr. -summer (75. of. 
Sm. 3, 249). en ymmen huue (11. a7. bie- 
hof, engl. bee-hive). bibue (99). bie-buyck, 
-bock (Kil. cf. bue, mAd. bock Gestell 
Pr. Wtb. l. 151, Fr. 1, 115?). drog (5^). 

*Alue-, alui-, alphi-are Ad. binstock 
sim. (cf. prc.), pinkürben (2), von stick 


ALU 


sic 91) machen. nd. benen-, ben-stocke 
naken. 

- Alu-, alph-eolum wasser graben; 
eolus trage (15). 

Alu-eolus, -erlus (18), -iolus, -iolum 
94), of? & -eus, -us, alph-eolus, -ilus | 
17), albiol-a (7. peluis rotundus) $ -um 
136) trog (D, 48). wesehe- (1s), lesch- 
14, 16), lósch- (93) -trog (fabri 16), -trock 
74). suwe drog (1). suetrog 7 teigtroeg 
125). dicke droke (17). teige trock £ 
rosse mulde (3). trogelin (8, 16, 4s). 
dindtstroglin, varr. kintz-trogel, -krogel, 
' badzuber (75). molde (125). máltlein | 


112) mielterlin (91) wasser-kennel 7 |cordoan Gil. m. 1, 
schiffelin (18). sehüff (so). schueffe (23). | aTudo). la (1, 3). 
ichuff (Sm. 3,337). sehope (7. fundibulum | Sm. 


2b). sehaff znstr. nauticum, puta hauso- 
ium do man mit vB schopffet (64). hd. 
1apff, binstock szm. (cf. aluear). winstack 
sic) 1 drag (21). ags. aldot (94, 136. al- 
laht eorbis Bosw.). 
Alueolus nummarius tzelbred (125). 
*Aluere v. Alluere. 


Alu-, alph-, alb- (136, 145) -eus, al-| 


|92, 93j -decker. ain laindecler (16). leym- 


|;leempleeker ($3, 107). sehoe-, leder-ma- 


|weyDBgerber. ein semsch lederer (110). 


AMA 


'caleios de alluta (16) ; argillator (107). hd. 
'eyn leym-, leymen- (18, 67), lemen- (19, 


cleyber (v, 74), -kleber (4). en lemer (23). 
|ker (s3). lower (85). eordemaker (s9). 
| eorduennierre (11). cordewanier (106. ga//. 
eordouanier 122. cf. Gl. m. 1, 196). Ad. 


seemBmecher (132). 
Alu-ta, -tha (55), allu-ta, -ea (9), 


|-da (17, Gi. m.), alota (Sum.), abata (9) 


i. pellis artificiose candidata (Br-); species 
corei ruffi &c. (3); eerdonium (1, 3. frz. 
196. cf. 116, 194, prov. 
laa (3). láa (2). lo (55, 
2, 462). loseh (Sum.). loesch o. rot le- 
der (64). lósehh (3). lósch (4s. cf. $m. 2, 506. 
rubicorium). losch (74, 15). leesch (110). 
weyzze lósch (. laesch (7. g. allutum 
16. cf. G£. 2, 282). loBkeshut (141). loych 
(8). laueh (zz ortu 9. 2« allium!). leiche 
33). eyn loyt (11). lindledder, semisch 
Cx gerbte hut (88). weyssfel (91). geay- 
ertleder o. -haut (14). seemseh l (110). 
schóns l. (Sm. 3, 369). eorduan (i5.; es, 

phius, alueum (104) (cf. alue-ar, -olus) | o7, Gr. 4, 492). kurdewan leder o. schuch 
hd. nd. ags. trog. hd. drog. nd. troch.| (18). cordewen ($3). kurdual (283, 93). 
trag (7 alueare 1). drogk (10). ein lose | botschuch (all. 8. cf. alutum calceus 
lrog (4. st. losche-). teig trog (4). trogk, | peregrini 2x.). eyn butsch schuche (al. 11). 


paektrogk, parti (74). drock £ hack bret | 
18). pretspil (z. atueolus, alea 21). truch | 
F kyst (16) nart (19, Das. cf. Fr. 2, 8).| 
nuolter (91 sim.) mülte (112, Das.). eyn | 
oroz mulde Z eyn kar (5). molde (19, 22). | 
en grot m. (23). bulle (17, Fr. 1, 152^. | 
wett. bolle f). eim eg ine (6. cf. Sm. | 
1, 118. Gr. Wtb. vv. benne, binne). brente | 


(113). wasserlauff m naui (61). der flut | 


def) wassers 7 ein stram (125 Mrz.). (alu- 
eus) ags. stream- (94), streum- (136) rad ; 
aluium meeli (24), albium meelu (136), 
*Alumbia (7. palumb-us. -is) walt- 7 
wylde-duyve (14:). 
*Alumen v. Albumen. 


A-, al-lumen, alum (6), almen (9) |P 


(7. salsugo terre) alum (93). alm (6). A4. 
alu-ne, -n, alaun. allu-ne (12), -n (8, 22), 
-en (85, 125), alant (€, 16). mergil, clar, 
peizstein (131). páeistain (104. cf. Gf. 6, 
688). spat (Sum.). eossoldor (105. cf. eas- 
saltrum). 

*Alumicium v. Aimucium. 

*Aluminare mit alaun bestreichen 
(135). 

Alum-na, gew. -pna amme (22). ame, 
nerrersehe (7:7). en erde rorer (23. aus 
ernerer, cf. alummus 6). nererin (75). 

, Alum-, allumi- 7 alump- (76) -nare 
(£ pascere) weyden (6s). ernàhren (Ki.). 

Alumnus, ge. alumpn-us, znfersch. 
-is (à seruus 16. cf. Gl. m. 1, 195) der ein 
ernert o- erneret wurt (6s). (7. alleps) eyn 
hernerer (5b). erneren (sie 4). merer (sic 
l) ein ert (szc) nerer (6). eyn ain odir 
G9) kint bi der ammen (8). vosterkint 
99). 

*Alumo v. Alluuies. 
* *Alunda v. Alauda. 


*Aluo rz. Alga. 

*Alura des buycks mont (147). 
( e i. largus (Br., 3). allus milde 
13). 

Alut-, allut-, allue-arius 7. eorves-, 
pellip-, sut-arius (129); sutor qui facit 


buntsehue (abata 9). puntschueh (13). 
erche (12. cf. albieorium). irch (16). aAd. 
irah (Gt. l, 461). 

*Aluta v. Aluea. 

*Alutas v. Aluear. 

Alutes v. Allutes. 

*Alutium v. Alluta. 

Alu-, gew. alu-, allo- (75), albu- 
(alph. aliu- 6), al- (V. a. 1417) -tum (i. 
calceus peregrini 1 cortez arboris quer- 
cine &c. cf. aluta) eichin rind (Br.). lohe 
(8). loe (9). lae (13). ain laesch (7. alluta, 
frunium ;6). hd. pu-., po- (2), bu-., Ad. 


(6). 


| nd. bocken, locken (sic 21), pukkein (1), 


uekin (74), geayert (Ob. 481), gealent 
(14) leder, ledder, 7 haut (Ob.). bok-l. 
|(23). bóccen leyder (3). buckeler (sic 6). 
eorduen of zwarte (ll. cf. crinea). gar- 
winde (alutum s9; v0» garwen, gerwen? 
»« alabrum?). pilgrenschuch (15). 

*Aluua v. Alima. 

*Aluuium v. Alluuium. 

Alu-us, -eus (6s) buche (1). buch (8, 
68). büceh (142). bue (29). A7. ein junck- 
frawn bawch sim. de bue ener iunevro- 
wen (22). 

*Alux v. Allux. 

Alx elaho (120 &e.). heloho (141). elho 

i! D M- 
(s4). ele (104). helfant (102). aleus, QAxTjc 
ellend (112). alee elend (114). alte geis 
(capra 93). alalte geib (4s). 
*Am- Dissw. sí. amm-, adm-. 
Ama (auch hama Gi m.) ame (1i). 
, ^ , € , 
am, e/g. ome (15). eymer (66 &c.). (à 
&e.) sehópffeymer (112). wein vaB (3, 


Amabilis lyp- (85), liep-, begird- (6s 
-ieh. lecfhebbclk (ssh miles TO en 
*Amabolagium v. Anaboladium. 

*Amafractus v. Amfractus. 

*Amala (si. ambra succinum?) ezarr 
( à Üuoribus arborum; cf. Sm. 4, 239, 
280). 

AMA 


*Amala v. Attinala. 
*Amalaphula v. Amulaphiola. 


*Amal-atia, -ocia (123) (/. apiana, 


21 


oualid-ia, -a, camemelon, malium 143) 
thobari (Gi. 5b, 9s). ehamillen (141). 


*Amales (aus annales?) z. pueri qui 


pro annis sacrificant (16). 


* Amaligies (cf. ambigies) czwifelhaff- 


tig rede (18). 


* Amanaeus (cf. amaraeus) lauondola 


(131). 


*Amancia v. Auantia. 
Amandus vruntlick (22). 
.*Amant-i 7? -er (amatim Br.) liplich 


(3). 


.JAma-ntila (Br. &c.)), -ntilia (Ki.), 


-tilla (16, 117, Gf. 4, ss0). -tilia (8), -cilla 


(85), -ritila (Br), -rilla (i. valeriana 


Anz. 8, 409) valeriane (i2, 149). Ad. ba-, 
pa- (3), bo- 7 va- (4) -ldrian. baltrian 


(96). baldr-an (8), -um (76). tennmarek 


(14). dennen marck, alpenkraut &ec. (13). 


denne- tenne-march (Anz. [.c.). holantar 

(rio Gr c). 
*Amantina vr. Amaranthium. 
*Amantistes v. Amethistus. 
.-Amar-acum, -ieinum (110) z. vzngu- 


entum ez amaraco (Br.). bitter salff (6s). 


. Amar-acus (Br. &c. cf. -usca), 7 -ieus 
(110), -anis (111) mayeron (110). maior-an 
(91 &e.), -on (111); meyeron (13). mett-er 


i -erey 4 -ram (74). bitter kruíf (68). 


*Amarago z. Cichorium. 

*Ama-rantium, -ntina beyfuD (143). 

Amaranthus floramor 7 tausendschón 
(Ki.) fuehsschwantz (Fr.), 7. g. vasses 
sagel 7 befekla (sic s5). 

*Amarcellum v. Amarellum. 

*Amarcianus (cf. amarieatio) sun- 
der (74). 

.-Amar-e, -icose bitter-ieh (5, t), 
-liche (19), -liehen (18), -lie (22). better- 
leke (99). 

Amare liep haben (9, 65). begird 
han (65, 68). hold sein (1). minnen (29). 

*Amarella v, Amarusca. 

*Amarellum (est ciphus) ein becher 
(8, Stoeker /. c.). bieker (22) am. aus 
magellel &e. Sm. 2, 556? oder :ama, 
amula? zugleich becher, bicker avs biter 
(sg-) missverstanden. 

Amar-ellum, -celium (i). amerul- 
lum (134) Ad. nd. bitter. b. £ sure (1). 
pitter (74). 

*Amar-elum, -illum (Br. &e.), -illa 
(48), -ella (13), -ina (zd. Gl. m., genus 
virgulii amari i5., Br.), amer-ullum (134), 
-illum (6) (cf. prunus armeniaea, cer- 
asus iuliana Nmn.) amare-llen (1, 69, 79, 
134), -eln (18), -el (5b). amererl (4). am- 
brell (74). Ad. amerellen. a.-kirschen (6*7). 
ammerbere Z korse (Y). amel-ber (4s), 
-per (74). rot kirsche (li). blotter kirse 
(bloderkirsehe Nmn.) amarillum; ame- 
relle amerillus (6). 4. matricaria meter 
&e. (13). 

*Ama-, ame-rellus, -rillus Ad. ama- 
rellen- (1, 55b), amereln-, ambrellen- (64, 
74), ammelber- (45), amer- (93), ammer- 
rellen kors- (7), rot kvrsehen- (17), rot 
kersen- (6) -baum. mor-ling, -ieh (Sm. 2, 
608, 609. cf. sq.2). wihselboum (Bw. 230). 
eyn wilder baum (6$). 

Amar-ellus (Br. &c.) -elus (45), -illus, 


28 AMA 


amer-ellus, -rillus (D*), -inga (Hen.), -à 
(77), amorellus (64), mer-illus (77 &e. cf. 
alietus), -Ius (20, 23) (2« mer-ula, -ulus, 
-gillus, -gulus, -gus qq. v., cf. ames 
la qmerola Gl. m.; strix, fraudula, fri- 
gellus) ámare (84, sim. Gt. 1, t ammer 
(77, Hen.). hamere, golt-h. (102). Ad. golt-, 
gold-, goll- (66 &c.) ammer. gold- (18), 
olden- (Y) -emer. golt- (3, 67), gult- (21) 
-hammer. gollamer (70. wett. goll-hans, 
-henschen). gold v& (7. fraudula 16). gol 
mar (69 Mrg.). amer-inc (BM.), -inch (102), 
-tz (48). amring (77). emer-Iing (17), -Iyn 
(125). e-, he-mmerling (Hen.). emme- (64b, 
Hen.), eme- (76), em-(93), emb- (Hen.) -ritz. 
emerza (87). émerze (95). enivieze (s?c 45). 
meri-ing (1, 55, 75), -gen (5), -iche (77), 
kin (Ob.), -e (merlus 23). smerli-cken 
(20), -nek (22, 23). rytmése (109. Ad. riet- 
melse Nmm.) taücher (amarillus 4). 

Amarescere pitter werden (1). 

*Amaria («us auiaria?) vele weghe 
by eyn (147). 

*Amarica v. Amarusta. 

Aumnari-care, -tare (7. fatigare doc. &x.) 
hd. nd. bitter, hd. pitter machen, maken. 
abe scheiden (17). 

Amarieatio bitterheit suntliche -n, 
var. -S lebens (65) 2« amar-tia peccatum 
(Br.), -itia zd. (6), amaror (Gl. m.). 

*Amaricinum v. Amaracum. 

Amarieose (cf. amare) bitter-lich Z 
-nuf) (76. »« amaritudo). 

*Amariecus v. Amaraceus. 

*Amariedes (aus hamadryades) got- 
tin der paume (74). 

Amaril- v. Amarel-. 

* Amarilla v. Amantilla. 

Amarina v. Amarellum, ' 

*Amarista v. Amarusta. 

Amaritare v. Amaricare. 

Amaritilla v. Amantilla. 

Amar-itudo, 4 -or (110 &e.) bitter- 
hd. -keit, -kait (76), -cheit (9), -heyd (19), 
em -heit. reuhe, vn-miltikeit, -geschmeche 

88). 

* Ama-ritus (22), -ecius (23) en heme- 
liek stedde in ené oppenbaren wege. 

* Amarosta v. Amarusta. 

Amarubium v. Marrubium. 

*Amarulentus v. Amaru-S, -sta. 

Amar-us, -ulentus, -ieosus /d. nd. 
bi-, pi- (4), be- (99) -tter. bether (13). 

Amar-usta, -usea (149, Sum. &e.), -osta, 

-ista, -uscum, -useus (arbor 19), -ustus 
(fructus 19), -uster ( fr. 74), -iea (V.Hamb.), 
-ulentus (89), armarusea (85) (é. poma 
siluestria 3, pomatiana Br., gew. sg.) Ad. 
holtz-, hultz- (5), getwerche- (19), nd. 
holt-, dwarch- (11), do..rch- (89) -appel, 
Ad. -appil (8), -apffel, -opfel (4), -epfel 
Br., -ephel (3). hundis-, hundes-blume 
8, 9), -tille (8, Sum.), -ribbe (47, 96), -rippe 
149), -erip (85). honsblomen (97). honf 
blume (17). hungertull (sic 76). Cf. hunds- 
blume, -dill, ;3ippe Nmn. 

*Amar-usca (cf. prc.), -aeus (q. cf.), 
-ella (7. matr-onella, -onaria, -icaria q. 
cf.) matron-, meter-, mutter-, meyd-kraut, 
meyd-, magd-, bocks-blum, feberraut, 
sonnenaug &c SE 

Amasia Ad. bule, büle (6, 67), bul. 
bole (5b, 18, 22). pulerin (75). eyn zu-wip 
(9), -dirn (17). Ad. vn-elieh, -erlieh (68), 

AMB 


-recht (67), hupseh (93) wyb, weib. vn- 
echte wyff (225). eyn fridelin (9). frydel 
inne (sic 8). gespüntz (48). mumme (77. 
verm. sí. minne, nicht — mume. amita, 
Hn amiea). kornuthe (77. cf. Br. Wtb, 1, 
854). 

*Am-, var. amb-asiata (»« amasia!) 
botschafft durch bulerij o. euplerij (65). 

*Amasi-cula, -uneula, -0laà,! amater- 
eula ain bulerin (76). 

*Amasio (cf. amasius) pulschafft (75). 

*Amasiolus pulel (:5). 

*Amasion (»comasum) kuttelfleck ; 
schelm-, sucht-iger (74). 

Amasi-us, -o /,d. bule, bolen (18), puel 
(1) puler 7 pul (75), puelar (1). nd. bole. 
Ad. eyn vn-elich, -elicher (7), -eelicher 

76), -erlicher (68), -drecht (21), hebelich 
18. curialis ?) man. vnerlich (-ius 4). myn- 
ner (8^). friedel (9). frydil (8). 
*Amaso-nes, -res v. Amazones. 
* Amasum v. Omasum. 
* Amatercula (m. -us) v. Amasieula. 
*Amatilla &c. v. Amantilla. 
Amatio liep-habung (19), -hebbinge 
(11). liebe (85). holdschaftft (126). 
*Amatistus v. Amethistus. 
* Amatiuus buler, liebhaber (65). 
*Amatiuus (cf. amar-, aman-aeus) 
lavender kruth (48). 

Amator lyp haber (19). leib hebber 
(14). minre (99). 

Amatorium zaubernuf) der liebe (65). 

Amatrix buhlerin (Ki.) amatrices 
dea € vires € humores arboris; amadri- 
ates «arbor 46 dea arboris (16); -as, pl. 
-ades dea a. (Br.). 

Ama-zones, -sones (23), -sores (22) 


(sunt foemine bellatrices Pap., bellatores) 


kiue-re (22), -r (23). 

* Ambagarium v. Ambifarius. 

Ambag-es, ies, adbages (136) Ad. 
zwyfel (19), zw.-haftikeit (6), zw.-haftige 
rede, zw.-redde (1). twiuelaftige rede (23). 
twiueligere (sc 22). eyn vmbe rede (18). 
vimred (88). vmb furnde rede (8). vmbfuge 
r. (13). tujuel (99). 

.Amb-ago, bissw.-rago sezweyuel- (3), 


zwibel- (48) -hafftige rede. zweytfelheftig |( 


r. (4). Ad. vmb-sprechunge, -rede, -red. 
vnberedung(s?c 6). vmme sprekinge (23). 

Ambarual-is, -e, ambur-uale, -bale, 
-bium, aruanbale offerhand umb die 
stat to dragen (147). 

*Ambasator v. Ambasiator. 

* Ambasiari (cf. Gl. m. 1l, 202 sq.) sach- 
auDriehten (74). 

.Ambasiata v. Amasiata. 

Ambas-iator, -itor (75, Gl. m.), 
-sator, -ator, ambrosiator (! 21) Ad. 
sach-, sachen-werber, -werfer "ü 4); ey- 
nes groBen hern s.-w., botte (6), bot o. 
sachen (76). grosser h. s.-w. (-ior 4). her- 
ren pot (1, 2). eins fursten bot (68). potte 
der da grosse sach vor den fursten vf- 
rieht vnd wirbt (75). der grosser herren 
grosse botschaft fuert (93). en grot hern 
sake weruer (23). eyn here de de ens 
groten hern bodde ys (22) ein eddeler 
bode (7) eonstabel (19 &e.). seheffer (18 
Mrg.). 

*Amb-atrum 4 -utum (Z. cortina) 
vmbhang (75). 


-ior, AMB 


Ambedere (píc. ambes-us 2 -tus :. 
conmestus sic 76. ambusa 4. comesta 
139) vmb-nagen, -efBen (19, 110). vmme 

aghen (22). knagen (89). om- (11), ombe- 
uy -knagen. 

* Ambega v. Ambiguus. 

* Ambibagarium v. Ambifarius. 

* Ambiciosia v. Ambrosia. 

.Ambide-xter, -ster (125) eyner der 
mit beyden henden glich bereit (5), recht 
(1) ist. mit b. h. like breyde (od mit 
b. h. recht (76). ezu b. h. gerecht (9). 
reth an b. h. o. ain eyner hant als ge- 
ringe als mit der andern (19). myt b. allike 
bereyde (23). b. erbeden (21). recht an 
benden (sc) handen i beiden hender 
en zu b. siten (835). in b. siden regt 
99). linkte hent (11). 

" D g. -ei (cf. ambigies) twiuel 

i 
Ambi-farius, -narius (16) zweyerley 

wort (8). adv. ambi-fariam (Gi. x -ga- 
rium (Br.) -bagarium (16) ?. ez duobus 
partibus. 

* Ambigena v. Ambiguus. 

Amb-igere (-egi, -actum, -ire (q. cf. 
(lay zwi-, zwey-feln (4). zeioldigon 
18). 

*Ambigere (-ui, -itum, cf. ambire) 
vmme gen (5). 

* Ambig-ies? -uum (cf. amb-ies, -agies 
&c., amaligies) czweyffelhafftig (1). ezwy- 
filhafftige rede (5b). 

*Ambigire vmb reden (4). 

Ambigna v. Ambiguus. 

Ambigonius v. Ambligonius. 

*Ambiguere zwiueln (11). 
Ambigu-itas, 7 -um (4) Ad. zwifel- 

heit (68), -haftekeit, -heftikeit (6), -mu- 
digkeit (5); sezweifelhaftikeyt (3); zwey- 
fel-hafftigkeit, -kait ( i -heftig (4), -ung 
(110). zwifeldig müdig (21). hochmutikeit 
(0). twiuelsinnet (22). 

*Ambiguose zweifelhafftiglieh (75). 
.Ambig-uum «^. -ies, -itas. 
Ambiguus (cf. ambitiosus) hd. zwi- 

fel-, zweyfel-sinnig (1, 5, 3), -mutig, -mudig, 
-haft (8), -haftig, -heftig (6), -hefticheit 
(9). ezweifel-ig (t d (16). zwyfelieh 
68). ein sezweyfeller (3). twiuel-modich 
22), -sinnich (23). amb-igena, 7 -ogna 
147), -igua (Gl. m.), -igna (Br.), -egna 
iy -ega (76, 147) (sc. ouis cf. Gl. m.) 
à. qué. cum. duobus annis Zmmolatur (16). 
schaip dat mit twen lameren geoffert 
wurdt (14:). 

*Am-, an- (942) -bila ags. laec (1836), 
leae (942). 

* Ambilogia v. Ambubaya. 

*Ambinarius v. Ambifarius. 
Ambi-re, prs. -eo (64) (cf. -gere, 

abigere) hd. nd. vmume-, Ad. vmbe- (1), 
vmb-, vm-gan, Ad. -gen, -gon. vmb schwayf- 
fen (64). hoeliuertig gen (9). hoffertigen 
(8). vn-zochtig (5, 21), -zichtig (76), -tuch- 
tieh (23) sin. begern (17) 

*Ambitare omdoen (ll. cf. ambitire 
Gl. m.). 

Ambities (Br. cf. ambitus) omganck 
(11). 

Ambitio, amicio (9) (7. eurial-, cu- 
pid-, pompos-itas 76) vmb-ganck (19), 
-gangung (110). omgauen (sec 89). hoff- 
ertekeit (b), artig (21), -art des lebens 


AMB 


(65). houerdieh (23). homoyt (22) gros- 
mütig (3). vberflussekeit (9). ubir flufj 
der cleyder (8). eergeid-ung o. -ikeit (88), 
-igkeit (110€). ern-girichait (1), -gytich- 
keit (1102 sm.) eregittikeit (65). gereg- 
heit (99). 

*Ambitiosia v. Ambrosia. 

Ambi-tiosus, 7 -guus (€) hd. hoch- 
mudig (5), mutig. homütig (3). nd. ho- 
modieh. hoffar-tig (18), -dig, gyrig, vnor- 
dyck (17). ern gire (8). ere gittiger (65). 
eyn gritiger (48. cf. G. Wtb. 2, 428). eren 
lustig (10). hoch stellich (23). hastelick 
(sic Boy 

Ambit-us, -on (48) (7. superbia) erutze- 
(D^, 99), Ad. erutz-, erüeze- (48), crewez-, 
vmb-ganek, Ad. -gang. gytigkeit der eren 
(110b). eer-g. (1109). 

*Ambi-zare, -sare (cf. bombizare?) 
summen (apum. 9). s. vor den oren; sa- 
men (17). sommyn (8). 
vE gd ambi- (G1..) -gonius triangel 
141). 

Ambo d. nd. beyde. alle b. (68,110). 
die bede (6). ezwen (21, 76). twe (22). 

Ambo Ad. prediger-, brediger- (18), 
bredigen- (V), predigen (133), predig., 
(6) -stule, -stuol, -stul, -stole (18). md. 

redich- (23), preddick-stol; preeckstoell 
f. lesbanch (93). lettener, bedesammet 
48). 

*Ambobaya v. Ambubaya. 

*Ambogna v. Ambiguus. 

* Ambolla v. .Abolla. 

*Ambolodium loktisch (9), cf. ana- 
boladium? eher aus ambo 7» analogium 
q. v., lecter an tisch angelehnt, wie pul- 
pret — pulpit be? Das. am bret. 

*Ambonista prediger (74). 

*Am-, amo- (9) -botum volger (16, 
13). volger (8, 9, wo v aus w verbessert). 
eyn folge in eyner standen (17). Vrm. 
st. embotum q. v.; en 16 steht es bei 
clepsydra &c. Cf. vollegher, vullegher vas 
vinarium minus, vnde reliquis maioribus 
mensura. adimpletur (Kil.). 

Ambra, abra (147) (herba Br., 2. se- 
cen. ceti 9 &ce.) wolrat (12). wal-rat (13), 
-art (9), -rode eu) -uisch smalt (147). wal- 
? bald-rach, am-ber, -mer (Hen.). 

*Ambrago v. Ambago. 

*Ambrisiana v. Ambrosia. 

Ambrisib-era, -eta, -ula v. Amphis- 
bsena. 

Ambro vresser n vrays, lecker (48). 
eyn gut v'ezerer (18 Mrg.). em bub ce) 
Cou lude de den menschen etet 

* Ambrona. v. Ambrosia. 

Ambroninus lecker-hafftig (68), -ach- 
tieh (132). 

Ambrosi-a, -um (8^), -ana (47, Sum. V 
&c., ambrisiana (96), ambrona (148), 
ambiciosia (22, 23) susholez 7£ lacriez 
(93 i. esca. deorum. (29, 148). afgode spise 
23). vordacte schussel (9). Z. apium sil- 
uaticum, amfraetrix (73. cf. amenos). 
eumelen (85). hol- (Sun.), hirtz-(73), hirsch- 
(i) -wurz. hulbwortz (4, 48). wilt eppche 
8). garbe (17). garwe (68, 110). raben- 
kraut (114). hijmelsehlissel (76). wilde 
salben pe wilt saluey (47 s?m.). hint- 
loipha (131), -loufte (96. cf. ambubeya, 
ambugia hindlauf Ki$). ags. hyndheele- 


AME 


the (942). . millefolium rolike (85. ro- 
leg, rólike Nmn.). j 

Ambrosianus (monachus) ambrosier 
(Dav, 22). a.-munch (76). ambrosianer (1). 
nd. eyn de vte demme orden ys. blapp- 
hart (6. Münze Fr. l, 103 ff. Sm. l, 337). 

*Ambrosiator v. Ambasiator. 

*Ambrosius (»« ambro) vrait (147). 
*Ambrotanu-m, -s v. Abrotanum. 
Ambu-, ambo-baya, -beya, ambu- 

bagia, -leia (759), -bata 7 -logia 7 -laria 4 
ambilogia (147) (7. mulier tenens stubas, 
stufas; comm.) riber (645). pad-r. (15). ri- 
berin (V, 645). eyn bad-r. (5, $8), -stoe- 
versche (147). em bader magt (110). vn- 
stedt wyb, lyrerin (ss). strüzerin (Fr.) — 
strünzerin (Alber. 7. q. wwetteraw. strunze, 
bair. stranzen, strenz Sm. 2, 688). eyn 
eymer o. kübelin.in der badestuben (48). 
stoeffvrouwe (132). ambu-baia (Er.), -ba 
(147), -lata (Gl. m.) ?. tibicéna; fleuten- 
speelre (147). 

*Ambubatus batstoever (147). 
.Ambubeia (herba, cf. ambrosia, ci- 

chorium) wegewart, wegwisse, hindtleuff 
(4. intybus agrestis 144). 

Ambucius v. Almucium. 

Ambuere v. Amburere. 

Ambugia v. Ciechorium. Ambrosia. 

Ambulare Ad. nd. wande-rn, -ln (5, 
6, 1). telden (99). 

*Ambularia &c. v. Ambubaya. 
Ambulatio eyn reyse (22). 
Ambulator wanderer (19). wendeler 

(11). (equus) hd. zelter (141), celdir (104), 
zelder. teldener (11). 

*Ambuleia v. Ambubaya. 

*Ambulla v. Abolla. 

*Ambull-um, -eus, -àa («4s sambuca? 
q. cf.) haek bret dair men spelt (147). 
eyn slach brode (19), e//. »« slachbraede 
hilla (Kil vgl. w. a. Sm. 1l, 269. 3, 445) 
und --« ambu-silla (129, Gl. m.), -tilla 
(Gl. m.) 4& venter, v. aqualieus (129); 
andu-scilla, -illa (136) — rz. andouille 
rhaet. anduchiel bask. andoilla (cf. in- 
duetilis Dz. Wtb. 553). 

* Ambulogia v. Ambubaya. 

Ambulones merrettich vorkeuffer szm. 
125). 
| RS DIS ein sneller bote (48). 

Amburb-ale, -ium v. Ambaruale. 

*Amburbium vorburge (85). ein vm- 
gang vm ein statt (110), vmb die stat 
(68). ein rinek maur (110). 

Ambu-rere, -ere, amurere (rj 
brunnen (3). bernen (22). borren (21). 
zu bornen (n. sere b. (5). zumale v?-b. 
((). vaste bürnen (6). vorprennen (4). 
sere hiezen (18). an-stucken (17), -bren- 
nen (69, 134). vmb-br. (15). 

*Amburuale v. Ambaruale. 
Ambusilla v. Ambullum. 
Ambustanea auis wahrsagervogel 

Ki.). 

) S Am-, a- (149) -bustum (Aerba cf. Gt. 
4, 394) leder- (96, 149), lete- (47) -kalt, 
-kalg (149). ledirkale (Sum.) ambuxum 
zedereruthe (85). à 

Ambustus allenthalben-, zuringum- 
uerprant (74). 

*Amecistor v. Amestari. 

* Amedanus (7. alnus) erlenbaum (75). 
Cf. ameia ulmenbaumsamen (Ki) ?. q. 
amera v. amenos. 


AME 29 


Amell-a (Br.), -us, -o (48) binensug 
(48. cf. apiaeum &c.). stern-, meyer- 
kraut (114 sZm.). 

*Amel-la, -um (Gl m.) /o aedificio 
publico (Gl. m.). apenbair of gemeyn 
tymmer (147). 

Amen d. daz geschee vorwair 4 
getrulich (5), daz geschehe vorware 
getr. sm., das geschech o. für war o. 
getr. (68). dat geschie getrowelich (132). 
dat ghesche vorwar truwiliken (29). daz 
gesche vor trulichen (18, 21). virwar 
(8 sim.) iz geschee fest o. starg (8). 
stich (scich?) sieh werlich; an ende (4). 
das werde (110). 

* Àmena (7« camena) orgelpijpe (147). 

Amenitas lust (110). Ad. md. lust- 
icheit, -iehheyd (19), -liehkeit (6), -ber- 
keit (65), -elich stat (8). sussickeit (9). 
wnnichet (22) wnheyt (23). ghenoech- 
licheit (132). 

Amenium (7. locus delectabilis x. 
sim. cf. amenus) genoychlic platze (447). 

*Amenium wyfer drube; Rubilia- 
num (dq. cf.) roter dr.; Balatine eyn 
hunthser dr. (7) aminum wizze trvbms 
rub. rote drvbin; bal. hvnesche dr. (101). 
aminium wyfwin (4. sine minio 64^). 
uminium wize drubo; rubilia rot dr.; 
bal. hunise dr. (Gf. b, 251). amineum 
(Grundf.) vinum blaneken wyhn; ru- 
beum 7 rubellum roter w. (125). umine- 
ae (vites) unrota (Gt. 2, 484). -us wyt 
druyff (147). 

*Amenos garten komel (17). ameros 
wilder maekummen (48. cf. ammi? am- 
brosia?). amer-a (136, Gl. m.), -ina (Ki. 
&e.) genus salicis; semen vim (Gl. m. 
cf. ameia v. amedanus). amilos agrias 
i. vitis siluatica (141), aus GyxeAoc? 

Amens Ad. nd. a-, am- (22b), Ad. o- 
(9), an- (19, 66), vn-, vm- (17), on- (10, 
16) -mechtig sim. v- (v7), a- (99, «7 
-methich. vamachtig (5^). maehtelos (22v). 
awitzig (3). vn-mutig (110), Ad. -sinnig, 
-synig (17), nd. -sinnich. vndsindig (21). 
hd. on synne, sinn. doll, rasen (110). 
tóbig (6). thore (9). betrubet (17). ver- 
woet (99, 132). wudende (100). 

mens fieri be-swaghen, -swymen 
(225), -swindeln (71). 

*Amenta-num, tio (89) (cf. amen- 
tum) gleuen (7. hasta 19). glauij (s9. 
glavie lancea Kil). 

Amentare anmetigen (19). Ad. nd. 
vn-synnig, -syndig (21), -synliek (99), 
-muttig (110) sin. Ad. to-, do-, dau- (3), 
da- (1Y, 21) -ben. nd. douen. wüten (8, 
6). wutten (4). raDen, varr. rassen, rasen 
7 doll machen (110) (:amentum) vff- 
spannen, schiessen, werffen (88). 

*Amentatio v. Amentanum. 

Amentia Ad. vnmachtig- (5^), amech- 
tig- sém., anmechti- (66), onmáchti- (134), 
onmechti-:(7), vnmechte- (18) vmnechti- 
(se 11), vmvehti- (sc 6), vnsinnig- (110), 
vnsyn- (17) -keit. vnbesinthnuf) (88). 
amacht (75). ometh, swindelung (7:). 
amechti- (23), amethi- (22) -cheit. daz 
awiezen 4 vnsynnen (4). verwot- (99), 
dol- (110), tor- (8, 9), kranck- (18), krang- 
(5, 6) -heit. kranckeit (21). krancheyt (23). 

A-, am- (136) -mentum ein rieme 
an eime sper (6). spief-r. (114). schu- 
(74), sehuos- (93) -riem, o. -schnur 2 zug- 


30 AMF 


sayl an den welschen lantzen (74). witte 
(11). senebe 7 snoher (19). sen-ige (153), 
-ne (75), -we (8). semde (4. »« earex). 
zenue (11). zeynuelle (u oder n 9). sli- 
(74), sle- (23), sley- (22) -nger. slencker, 
slawder (714). eyn armborst zene (22, 293). 
span- (125), zug- (48, 93) -seil. sene an 
eim armbrust (48). senn an eyné arm- 
brost (88). iderine (a). fieser stang (49. 
quo nautae solent scrutari, eher fischer-, 
als miüt.Mone visier-stange). lazo, laz 
(86). lizz (104). amentis «gs. sceptloum 
(94, 1236. fehlt bei Bosw. cf. hastile). 

*Amen-us, -um (48), -ium (107, Br.), 
amoena (91) (7. locus delectabilis) lust- 
lich stet (91), 3glich stad (48). ouwe (1102). 
auwe o. pryel (1105). prieel (107, 132) 7. 
q. umbraeulum, torus &oc., gall. preau, 
neben pril venustus (xil), dennoch wol 
das mnhd. brül; mlt. rom. Formen Sm. 
1, 257. Gf. 9, 281. Dz. Wtb. 71. 

Amenus lust (4). lust- Ad. -ig, -ick, 
-lieh, -iglieh (48), -erlich (85), nd. -ich. 
wunndg (1), -encliht (100). wnn-ch (23), 
-eth (99 ) gunnieh (5^). ghenoechlich 
(132). 

*Amer- v. Amar-. 

* Amer-a, -ina, -inga, -os v. Amarel- 
lus. Amenos. 

* Amerullum v. Amarellum. 

*Amerus clar (12). cler-e (8), -er (9). 
Aus merus, cf. merum clar win (75)? 

Ames v. Amis. Amarellus. 

* Ame-, amme- (8) -stari, -stare (9), 
-eistor (prs. 18) trawren (9). druren (8, 
11). betrubet werden (18). vast trurig sin 
(110). 

* Amesticus v. Amethistus. 

*Amest-us, -oratus (68), -ortus (141) 
trurig (68). traurig (110). droeuich (132, 
141). 

*Ameta (herba) tamaten (15). 

Ame-thistus (Pr.), -tistus, -ticus (76), 
-sticus (7), ama-tistus (93), -ntistes (8b), 
ami-tistus, -stus, -seus Ad. ein edel- 
stein. ame- (1, 55, 110), ama- (64) -tist. 

*Amfi- v. Amphi-. 

*Amfotria v. Amphitearum. 

*Amfraetrix v. Ambrosia. 

Am-, ama- (6), an-fractus, 4 aque- 
fr. (14), aquae fr. (77), anfrae- (8^, s6), 
anfra- (136) -ta (8^), -tibus, amphrago 
(76) (Z. eireuitus 136, alluuium 77, via 
tortuosa anfr., locus asper amphr. 76) 
Zibrochidon (86). ertfal o. vmb brechung 
(13, 67, 70), vmme crochin (sie 8). erden 
val 7 wnbrochen (9). gering rummer zer- 
breehung (65). hd. walYer-, wasser-bruch, 
-prueh, -brüch (6), -brucht (77), -broch, 
-bruck (76), -runst (75), -brueh an aim ufer 
(6), -broch in eym ober (5), -brach in eym 
huüber (21), 
(18), -luf) o. grof hinreissung vom w. 
o eyn weDer brwch (8b). eyn water 

22). w.-broke in eneme ouere (23). ranck 

(gr. mep(000C 112, 115. Cf. Sm. 3, 111). ge- 
rng greben Z fuchf) huelen (75). euyle 
der voesse (147). hule (134). hole (69). ein 
heimlieh hol (68). holin o. grub der lewen 
ans 74). ein holle ex zmundatione di- 
wii (8v). ein vmgang der vngleich ist, 
varr. ei vnglicher vmgangk o. ein schlu-, 
schlo-pfloch (110). ezwifelung (9) 

* Amfrete v. Amphitearum. 


. 

-broeh £ -loch an e$ ofer|( 

AMI 


* Amya (herba, 7. artayva cf. arnica. 
ammi?) wolues tistel (96). 


Ami-a, -o (114, Gf.), ami (Pap), ha- 


mio (93, 97, Gt.) (piscis, gr. QM 124, 4. | (11 


saxatilis Pap.) wels (135 &c.). wals (Kia). 
bresse-m (85), -r 7 voijtine of witinghe 
(89. cf. wit-, wij-tingh asellus mollis 
Kil). freyDumbe (19). steinbiza (pl. 97, 
Gf.). angel- (93. 2« hamus), handel- (75) 
-visch. 

Amiea (cf. amita) hd. frun-, freun-, 
frev- (sc 3) -din. frunden (5^). vrun-dinne 
(22), -t (23). buol (110, 113). báQly (113. 
cf. sq.). 

*Amiea carnalis (2« amita) pasen Z 
mumen, vdr. munen (75). 

Amieabilis holt (17). halt? frunt (4). 
hd. fru-, frà- (6), frew- (1) -ntlich. nd. 
vru-, vrie- (89), vre- (11) -ntlic. 

*Amicabilitas hd. frunt-, frünt- (6), 
freunt- (141) -sehafft (141 &c.), -liehkeit 
(6 &e.). nd. vrunt-scap, -schop. 

Amieabiliter fruntlichen (17). 

Amiealis frunthlich (5*). 

*Amicalum (7. ric-, rig-ula) iung- 
frawhaub (14). 

*Amicanus v. Amitanus. 

Amicare Ad. frunt, freund (141) ma- 
chen. frunden (76). siecz liep haben (9). 

Amieari hd. nd. fru-, freu- (21) -nden. 
frunt sin (6, Y, 17), werden (11). frewnt 
sein (1). fruntschaft irbietin mit wortt o. 
mit werken (8). freuntschaft erbijten mit 
worten vnd wercken (9). 

*Amicarius v. Amitanus. 

Amicia v. Almucium. 

Amicilium (7.fascia capitis sc. peplum 
Br, cf. amiculum) Ad. haupt-, heubt- 
(1) -duch; houpt füch (6), heybt doch 
(18), hub o. hauptuch (76), havbe (3). 

* Amieinum buyckluyss (147). 

Amicinu-m, -s (Z osutris 136) ein 
zapff (110). 

* Amicinus (cf. amitanus) freundes sun 
74). 

one v. Ambitio. 

Amicire Ad. nd. cley-, md. cle-den. 
decken (68, 110). anlegen die cleider; 
fruntschafft haben o. machen (75). 

Amicitia Ad. frunt, freunt- (134) 
-schafft, -licheit (12). nd. vrie- (89), vrey- 
(11) -ntscap. 

* Amicolum v. Amiculum. 

Aumiet-orium, 7 -us (q. v. 75) (Zves- 
timentum 1365, detruncato 1369) nacht- 
hem-met (112), -bd (111) mwlierum. mie- 
der, vbermüder, wamb, goller (112 i 
deckel, vmsehlag (110). dechsel, ommeslach 
132). 

: Jie 7 -orium (15) Ad. kleit, 
cleydung, el. in der gemein Z anlegunge 
(15). cleyden (22). cledinge (23). gewant 
1546) 

ue pic. hd. gecley-det, -t. um- 
beclet (99). vmgeben, geziert (65). 

* Amiculari (aus aminiculari) helffen 
(1). 
| aiiis amini- (Gl. m.), ammini- (141) 
-eulum (Z. mitra virginalis, meretricum 
pallium) hd. hóbettóch (119), haupt- szm., 
haub- (134) -tuch. huren- (48), frouwen- 
te -mantel. hube (48). ionfferen huyue 

132). ein eleid (110). goller (111). hume- 
ral (91). amie-olum (141), -lus (Gi. m.) 
i. fascia pectoralis. 

AMI 


*Amiculum frundin (dm. 110). frunt- 
schafft (66 &e.). 


Spem (£. prauus) bose (19). wreet 


Amieus Ad. nd. vrunt. Ad. frund. 
freund (4, 134). nd. vreynt (11), vrint (99), 
liebhaber (65). 

*Amidalu-m, -s v. Amigdalu-m, -s. 

Amid-um (13, 17, 48, Gl. m.), -onum 
um m.), -us (48), amy- (114 &e.), any- 
125), amu- (0, 8»), amo- (64, 75, 93, GI. 
m.) -Ium (herba 48) simel- (93), grab- (11), 
krafft- 7 starck- (125), nos- (13), schon- 
(V), schon wy- (64) -mel. -um cartel; 
-us amedüng (48). amlung (114, 135). 
amel-donck, -meel, -bloeme, stijfsel (kil. 
der donste (8b). stup, var. stoub (75). 

Amigd-alum, -olum (5h, 76), -ala 
(68), amidalus (85) Ad. nd. mandel. Ad. 
m.-kern. nd. mandele. amygdalas hasal- 
nuzi; migdolas nuzzi (Gf.). 

Amigd-alus, -olus (76), -ulus (b^) 
-ala (102), amidalu-s (Gf.), -m (8b) hd. 
mandel-, m. kern- (75) -bóm (6), -baum, 
-bauwem (19), -baym (b^), -pawm (1). 
mande-lenbom (22), -boom (89). malde- 
bovm (102). hasal (Gt.). 

*Amilos v. Amenos. 

Amylum v. Amidum. 

* Amindutus (7. ammodytes, centrias) 
sandsehlang (140). 

Amineum &c. v. Amenium. — 

*Aminieulare («ws amittere?) v'- 
laBen (5 &e.), -lossen (6), -lesen (92). vor- 
losen (23). zeu hulf kommen (4. cf. ad- 
miniculari). 

Aminieulum v. Amiculum. 

*Aminis v. Auernus. 

Aminita v. Amita. 

Amio v. Amia. 

*Amipo-dium, -mum, -nium v. Amo- 
mum. 
* Ammireea v. Amurea. 

Amis 2ndecl. £ amis itis (Br., verlesen 
Gl. m. 1, 214), ames, hamis (110 &e.) netz- 
(io) net- (132) -stock. sti-ffel, varr. -fal, 
-efal der iager (75). ein ieger gabel (6). 
ein holez daz geschaffen ist als eyn ga- 
beln (19, 21). holt gheschapen als en 
vorke (23). furekel o. stiffel do mit man 
die netze stellet (74). ein elobe (125), klob 
(91, 111). vogel-klob, -garn (88). amites 
garnstangen (112). ags. loerge, reftras (94. 
rsfter engl. rafter pertica; lorg hawk?s 
perches Bosw.). 

* Amis-arius, -sarius vc. Admissarius. 

* Amiseus v. Amethistus. 

*Amissim v. Amussim. 

Amissus Ad. v?-loren, -laben. nd. vor- 
laten. murgelote (13). 

* Am-, an- (74) -istrum (7. viseus) mistel 
(74, Sum. VI). 

*Amistus v. Amethistus. 

Am-, amm-, amin-ita, amica (cf. a. 
carnalis; amieus 2. cognatus 4,)wie freund) 
hd. pasi (104), bas-a (93), -e; paz (1), 
waDe (11), mum-e, -me (18) ; vaters sehwe- 
Ster (91); medder (125). Ad. md. wase, 
waze (9, 23). 

*Amital ros (Sum.). 

*Amitana eyn wassen dochter (17). 

*Ami-tanus, -canus, -tinus (100, Br.), 
-earius (75), pl. -tini (91), -timi S Ad. 
wasin son scm. wazen-zon (9), -sun (100). 


AMO 


jasen sun (13, 75), o. dochter; pasen- Z 
numen-kind (75). geschwister-git (88), -te 
dnd (91). 

*Amitistus v. Amethistus. 

.Amit-tere, -ere (re) Ad. v^-, vir-, vor-, 
rer-liesen, liezen (4), -lyBen (125), lesen 
5), -lieren (6, 68, 76, 110), -liern (134), 
lafen, -lassen. verlisen (99). amittit der 
?- (92), dar vor- (23) -lust. 

.Amm- cf. Adm-, Am-. 

Ammannus (i consul) amman (Kil). 
. Amm-atum (Ki), -à 7/ hamma, gr. 
iupa (124), amuteria (76, Br. »« amic- 
oria?) i. nodus fasciarum binde (Ki); 
jaga- (Br), plag- (76) -menta 7 inter- 
10-dia (Br.) -tigia (76) articulorum. 

*Ammentum v. Amentum. 

*Ammestari v. Amestari. 

.Amm-, -ium, -ioselinum (7. perpe- 
lium &oc. cf. sison) ammey, a.-peterlein 
143). semen ammeos wilde morachsame 
Sum.). 

.Amminiculum &oc. v. Am-, admin- 
culum. 

*Ammita v. Amita. 

.Am-, a-modo, annüo (3, 22. aus am- 
no) anüde (0) (z. deinceps Br., alia. vice 
j) Ád. fort-me, -men (17). vortine (8. aus 
me? -hin ? cf. amplius), -mer (22). wort- 
ne (bb), -mer (6). furbas (1). Ad. f, fur- 
9aD-mer. f. o. meer (110). f. mee an Z nun 
- (65). hin fur (4). vormale (*). 

* Am-, a-moliri Ad. weide-, waide- (16), 
iubse- (6) -lieh, -liehen, Ad. (19) nd. be- 
ende-cliehen, -liken bewegen, 7 abwen- 
len (76). $lvusten (8^). 

.Ammonere v. Admonere. Amouere. 

* Ammonium lutersalz (Sum.). 

*Ammoreris (?) v. Amorerium. 

.-Ammouere v. Amouere. 

.-Amnieae (maves, cf. Gl. m. v. eau- 
liea) nachun (6t£.). 

* Amnis 7. lapis (5^. cf. amomum). 

Am-nis, -pnis, -phis (v. aqua suaui- 
er currens, ab amenitate Br. sim.) hd. 
juess sim., süsse (9), fliBende (825), sus 
lieBende (49), eyn springe-nd, -n (110), 
t (76), enspringens (6), Ad. nd. sprinck-, 
;prineke- (19), sprenge- (5^, 21), luter 
schiffreeh (93) Ad. waDer, wasser, nd. 
water. hd. w.-, ur- (2) -sprung, -sprinck 
9). ba- £ be-che (19). beke (11, 89). 

*Amobotum v. Ambotum. 

.-Amodo v. .Ammodo. 

moliri v. Ammoliri. 

Amolum v. Amidum. 

.Amo-mum, -num, -nium, 7nde-mata 
; -mita (species Br.), -mia (unde mumia 
xi), amipo-mum (68, 1 2) -nium (67, 
(39), -dium (69 &e.) arbor, herba, lapil- 
s 4n cerusa (cf.ammis), enguentum dc. 
oft untersch., doch mit kreuzender Glos- 
Verung) ein kurschen stein (amomum 
38. 

qae: v. Anomia. Amonia. 

.A monasterio von dem closter ge- 
worffen (68 Mrg.). 

*Amonere v. Admonere. 

*Amon-ia, -à (Br., Gl. m.) meetroide 
141). 

*Amonitio ermanung (75). 

*Amon-ium, -um v. Amomum. 

A- (em, ad-montare 4. aceruare (Gi. 
n.); saltare hupplen, springen (147). 
AMP 

Amor liebe (75, 88). libe (4). bulschafft 
(88). minne (99). 

Amor excessiuus vnorden- (17), vber- 
schwenck- (65) -lich liebe. 

* Amorea v. Amurcea. 
* Amorellus v. Amarellus. 
*Amorerium hurubel (74). àmor'is hin 
vbel (se 5b). 
*Amorium v. Armarium. 
Amorose lieblich (65). : 
*Amorpius soen eyns boesen wijfs 
141). 
i OPE v. Eimorrois. 
*Amositas v. Animositas. 
*A-, am-mouere ermanen (75). 

A-, am-, ab-mouere, ammonere /d. 
abe-, ab-, v-, nd. af-wisen. Ad. ab-weysen 
(9), -werffen, -schlagenu (65). bewegen (T). 
von jm b. (65). von danne tun (4) von 
7 dannen (S8) hynweg (110) thun. enweg 
CN (99). schuwen Z vorsman (amouere 

e ). E 

*Ampellus (&jmeAoc cf. vitis alba) 
liela. (105). 

*Ampibalus v. Amphitapedia. 

* Amplastrum v. Eimplastrum. 

*Amplecia (aus aplestia 7« amplecti) 
geselscap omtzyngelt (147). 

Amplect-i, -ere (bissw. untersch.) hd. 
vmb-, vm- e nd. vmme- Ad. -griffen, 
-greiffen, -raehen (V. a. 1455 Sm. 9, 11), 
-vohen (9), ad. -vaen (11), -gripen myt 
beiden henden (22), -vangen myt b. han- 
den (23), Ad. -fangen, -f. mit b. henden 
(19), -f. mit den b. armen (21), -griffen 
mit b. henden (1), -gr. mit den armen 
(16), -fahen mit den a., mit a. ha- (9), 
he- (13, 92, 99), vmhe- (132) -Isen. herezen 
(4 


* Amplectrum (untersch. von plectrum 
»« amplecti!) ein hemmerlin (25). 

*Ample-otis (9), -otes (12), -o (8), 
ampheatum (16) (aus amphiteosis?) 
burger recht (8, 9, 17). berger (13). 

Amplexari Ld. vmb-griffen, -fahen 
1) -ffahen (D^), -fassen (110), vmgreiffen 
(134). nd. vmme gripen. 

Amplexim (7. coniunctim Br. &c.) vmb- 
grif-elichen (18), -flieh (1). 

Amplexus Ld. eyn vmb-griff, -fahung, 
-fangen (17), -fang (3), -gebung (65). nd. 
en vmme-greppe, -vanck. 

Ampli-are, -fieare, 7 -ecare (16) Ad. 
nd. wi-, brey-, bre- (22) -den. Ad. wi-, 
wey-, brey- (3, 18), prey- (4) -ten; wit, 
weyt, breit machen. mérren (ampliare 
99). 

PG g. -dis, amphido-etus, 
-xus glorioes an syele ind live (147). 

Amplit-udo, -as (134) Ad. nd. wide. 
breyt o. weyt (134). wite (6). weyt-te 
76, 110), -ung (4. esett.). brey-te (6), -de 
5). braitten (76). breyti- (3, 66), breit- 
17, 91), wite- (D^, 18) -keit. breytheyt 
23). bredechet (22). 

Amplius (7. decetero, cf. ammodo) 
Ad. vor-baz, -baz me e -bas me (8), 
-baf men (17), -mene (21); fur-baf) mer, 
-baser (69, 134) -bafPer £ wyt o. breit 
(68). vort-mer (22), -me (5), -ine (19. 7. q 
amodo 4. q. v.). voert meer (89). vill, dester 
meer, witter (65). 

Amplus Ad. nd. wit, breit, bret (23), 
breet (11, 89), wiet (12), rum (229). Ad. 
wyt, wijt, weyt. AMP 91 


c beer (piscis) hekel (89). snoeck 
) 

*Amplustrare ruderen, riementziehen 
im schiffe (74). 

Amplust-re, -er (74), gew. -ra, -rum, 
amp-ustrum (9), -otra (147), aplustr-e 
(99, Br.), -à (942, 136, Br.) -o (94), apustra 
(136) (7. gubernaculum nauis & armamen- 
fum. Br. &e., sedes naute) hd. ruo- (16), 
rue- (1), ru-, Ad. nd. ro-der. Ad. eyn ru- 
der, Ad. nd. roder, in Ad. e$me schitf szm., 
don sch. (D), d. dé scepe. stür ruo- 
der (93). stewr-ruder, -stul (74). spru re- 
der (sic V -a d. i. Spreusieber, »« aplu- 
da!). scip-rüder (6), -rueder (11). rod-re 
(99), -el (10). rudel (3, 8, 17). ags. ge- 
roedra (126), giroedro (94), geredhru (942). 
seil im schiff (17). dz fenlin vff dem 
mast (110). das fehnleim (114). gat an en 
mastboem (147). poezsehe y potsche 
(Ziem.). peeze (8). Cf. helgol. pótsk Wasser- 
schaufelchen im. Schiffes pütt- (Fr), pute- 
(Kil) -ker nauis mediastinus &c., pütte 
antlia (Fr. 2, 753)? 

*Ampluxtrum v. Emplastrum. 
*Ampnis v. Amnis. 

* Amporisma v. Amphorisma. 
*Amprastellum v. Apiatellum. 

* Ampsa v. Ansa. 

* Ampulata (cf. sq.) v. Artemisia. 

Ampulla (7. vas amplum, pr. ad al- 
tare dec. 6 vesica supra aquam quando 
pluit Bx., inflacio 19, herba, v. ciehorium) 
eyn wyt vab o. dye plateren, var. blat- 
tern die vff dem wassér werden so es 
regnet (110). bladdern (19). wynt, bulle, 
ghelve, unde, wayge op den water (147). 
altarkentlin (64, 75). wasser kantel vf Zn 
altari (15). gutter, angster (113). essig- 
glas, -pullen (114). amp-lle (104), -ell 
(68), -el (t, 15). 

*Ampullar-e wynden, weyen; -i ho- 
verdich wesen (141). 

* Ampullo (7c amputo) of hauwen (89). 

*Ampullosa homoit &e. (147). 

*Ampullosus opgeblasen, hoverdich 
homoedieh (14:). 

Amputare Ad. abe-, ab-hauwen, -há- 
wen (6), -hawen (3, 74, 134), -haeken (4), 
-schniden sZm., -kopffen ds aff hauen 
(13). af howen (22). Ad. be-hawen (9), 
-snyden. win besnidden (17). ent-, vnt- 
(283) -haupten (9), -haubten (74), -heube- 
ten (19), -heubten (5, 7), -houeden (29, 
23). in ban tun (65). 

Amputatio abesnydunge (8b). 
sess ein win stuek bescehnider 
* Ampheatum v. Ampleotis. 

Amphe- (Ki), amphi-merina das 
tegliche riten (125). 

*Amphiatrum v. Amphitheatrum. 

Amphiba-lus, -lis, -tus v. Amphi- 
tapedia. 

* Amphibena v. Amphisbaena. 

Amphibol-ogia, -oya, -obia (22), -ia 
(Br.) hd. ezwyftelhaff-, nd. twiuelach-tige 
rede, redde. 

Amphibolum (7. dubiwm; cf amphi- 
tapedia) zwyfelung (68). zwy- (69, 75), 
Zzwei- (134) -fel. 

Amphi-bulum, -bulus, -cabra v. 
-tapedia. : 

Amphi-cyrtus (Ki.) -kyrtos (Gl.m.), 


32 AMP 


-trieus (76, 147), -trix (147) (aus OQipt- 
xoptoc) i. luna quando fere est plena 
is sim.) vol mayn (i47). misttrage &c. 
Ki.). 

*Amphido-etus, -xus v. Amplides. 

*Amphilochus (»« amphicholus?) 
teuffel (74). 

Amphimallon v. Amphitapedia. 

* Amphimerina v. Amphemerina. 

*Amphipae-aà, -um v. Amphitapedia. 

*Amphis v. Amnis. 

Amphis-bena (Ki.), -ibena, -ebena 
(74), -ibona (75), amphibena (Pap.), an- 
phisilena e ambrisib-era 7 -ula (Br.), 
-eta (76) zwei-houptiger wurme (75), -haup- 
tiger wurm (74), -hoeitig wrn (93), -heup- 
tere scehlang (64). blindscehleich 7. kupfer- 
schlange (Ki.). 

* Amphi-, b/ssw. amfi-tapedia (22, 23); 
-tapa, -taba (Pap.), -tapia (141), -tape 
(136), -tapum, -tapus (64 &oc., Qd. tcam oc 
112 &c.)), -tabulum (64), -tapra (Br.), 
-cabra (16), & -talia pé. (147) 2. érsuta 
tapedia (22,23), tapp- (Br. &e.), eab- (16) 
-etum cireumvillosum s/n. innen vnd 
vssen rauch cleyd; (-tabulum) beyder 
teil rauch debbieh (64). tapijte die ruw 
ind vyltich is (147). ru scho- (22), ru vot- 
(23) -doke. zótichte bettdecke (114). kotz 
(112 &e.). Gleiche und ühnliche Bed. haben 
amphi-batus vest/s cireum pilosa (16); 
-balus selauina oc. (Br. Gl. m.); -balis 
vestis quae circumcirca, clauditur phiba- 
lis!(s?c 68); -bulus inville 7 manstruga 
(Sum.); -bulum mandil (121, Gf. 2, 816), 
nuDkeil (141); -bolum nuschil (at. 2, 1106); 
-bolus 7 -paea 4 -pacum (7. sclauina) 
cleit of decken umb ind umb ruwe (147); 
-mallon die zu beiden teilen gefotzet 
o. lóekechtig ist, catalaunisch deck &c. 
(Das.; ampibalus 7. hyreus bellossus 
(,,5/. birrus villosus' 136). anfibula ags. 
oberlagu (Hpt. b, 194). antibolus cleyt 
dat ruwe 1s; amphibulus wijnstock die 
ruwe is (147). 

* Amphi-tearum (22), -teatrum is 


-trite (136, Das.), -trites(Br.), -trieus (75), 


-trix (67, 76 &e.) -tix (74), amf-itriate N 


? -rete (136), -otria (148) (v. mare, oc- 
ceanus, aqua dic.) dat mer (22, 23). mere 
(74). das meer, Neptuni hauffrauw (Das.). 
wendelmer 7 vmgendes mer (93). vmb- 
geend, varr. -gen mere, vig. das grofj m. 
(15). 

Amphi-theatrum (Br. &c.), gew. -tea- 
trum, -atrum, -tetrum (136), neben -thea- 
rium (Br, -tearium, -terium (69) (7. 
palaestra 9, locus t domus gladiatorum; 
eireumspectaculum 1536, llubium 5") 
eyn hu o. ein stat da man zusicht rit- 
terschafft zu tryben (110). schrancken ; 
kreif des vmbschweiffs des spiles (75). 
Ad. spil, spyel-, spele- (19, 21), schirm- 


(68), schu-, var. schau- (110), tanez- (4), |. 


nd. spel-hus, Ad. -huf, -haus, -hauD, -huisse 
(19), -huijs (89). plaezen (3). schawblatz 
(91). spielban (132). swert cron (-teatrum 
9. cf. kronlein-gestech hastiludium &oc. 
Fr. 1, 1785? als pretium. gladiatorum. sim. 
cf. a-, PU lawben (1, 3, 4, 71). 
leybe (55). kauf-leube (8), -lawbe (9), 
-leip (13). 

Amphiteosis v. Emphyteosis. 

*Amphitri-cus. -x v. Amphi-cyrtus, 
-tearum. 


ANA 


Amphitrite &c. v. Amphitearum. 

*Amphora (s&. anchora) sinkila (Gf. 
6, 256). 

Am-, an-phora, -fora Ad. kruog (15), 
krueg, krug, kruocke (19), krugk (3), 
kande (13). nd. eanne, kaen (97). a. fie- 
tilis / rona ein thulte (125). amfora, 
anforta eins-ulichin, -lihhin, -lihit (Gt. 
6, 183). 

* Amph-, aph- (Br.), ap-orisma, apor- 
ia, -ea (67) (2« porus) Ad. leyb- (14), 
sweiz- (5), swe1D- (21 &c.), sweys-loch, -lach 
(21). swet hol (22). sweytgat (141). 

*Amph-, (aph- Gi. m.), anf-, alph- 
(15 var.), af-, aff-, ap-orismus Ad. eyn 
m kurtz, korezered — kurtze sprach 

68). 

*Ampho-7 anfe-, vor. anpho- 7 anfo- 
rula krugel, vor. krüeglin (15). 

*Amphrago v. Amfraetus. 
Amucius v. Almucium. 

* Amulaphiola, amalaphula (cf. amu- 
la 7. phiala Br.) beecker, nap, cop (141). 

Amulula opfferkentlin (91). hamu- 
lule, phiale ampuln Zn ecclesia, (r25). 

*Amulum v. Amidum. 

Amur-ca, -tà (47,85), ? amireca (147), 
amorea (8, Sum.) (cf. murea) heuen 
(Sum. V). dross van oely. (147). oley-hebin 
(95), -droBen (10), -tros (19), -breme (sc 
149). oly truDen (110^). olie drosen (1102€). 
0l trüsen (112 &e.). ole-droDen (13), -hewe 
(8). oel hewen (9). ol-cheiten (85), -heff 
(64), -hapff (116), -truosen 7 gerben im 
ole oben; kan (75). dros (22). kon vt zn 
vino (14). j 

*Amure-us, -osus (Gl. m.) kanig (5). 
*Amurere v. Amburere. 

Amu-, var. ami-ssim an zwi-fel, var. 
-pfel (15). 

Amus-sis, -sus (89), -à (136), anu- 
stis (ab a eí mustis dubitatio 16. 4. q. 
mussis Br) winckel-haeck (89), -hoch 
(17), -holeze (19), -maet (11). mawr gelote 
(9). moir gelote (8). bly- (64), bley- (91), 
-wag. richt-snore (12), -schnuor (91), -mefj 
(110). zimer schnur ; regel der sternmetzen 
88). stenbiekeler (99). passer (107, 110. 
?. q. Cireinus 109. 6f. Fr. 2, 419). 

Amuteria v. Ammatum. 

An (7. vtrum q. cf.) icht (b, 17) ader 
nicht (17). ob icht (69, 134). Ad. nd. nicht. 
n. vst ader nusít t8) nit (V, 16). aber 
(1). eder 7 efre (22). 

* An- oft st. ann-. 

*Ana s. v. Anas. 

* Ana s. (aus ara) koben, sweinstal (74). 
Ana adv. glich (8). gleich (9, 13). nicht 

(21. 2« an). 

Anabala ags. winpel (Gi. Aelfr.). 

* Anabalita v. Anagoge. 
Anabalodium v. Anaboladium. 
Ana-batrum (Br. &e.), -bratum (64, 

76, 93), pl. -batra (Br.), -brata (Pap., Gl. 
m., Sum.) -batum, -bastrum, -bastra, 
-bitum (4. pulpita t gradus sceng Pap., 
scale Br.; cortina; cf. epiciclus) Ad. 
ein vmb-, fur- (110) -hang sim. ommehande 
(sic 11). hungertuch (3. cf. velum &c. Ov. 
111. Sm. 2, 214). Burme (132). stuffen, 
oberbanek (114). lechter (Sum. cf. ana- 
logium). 

*Anabite swnt regule tromswerse que 
asseribus apponuntur (16). 


) (19), 
ANA 


* Anabitum v. Anabatrum. 

*Anaboye v. Anagoge. 

Anabol-adium, -adgium (Pap.), 
-odium, -idium, -agium, -adus M ana- 
ba- (Br.), anapo- (1), antibo- (6), anag- 
(15), labo- (74) -lodium, ama- (1102€), 
&- (68) -bolagium (7. vestis linea; campe-, 
var. eampi-stria 4 cinctorium 75. cf. 
campestre) eyn linen, leineiner (74) rock 
(b), kittel (V, 74), kleid (68), kleit der 
frowen (6). kid- (5), kye- (18), ke- (22) -del 
(feminarum 5). schurez- (4, 15), sehortez- 
(3), fur- (15) -tuch. eyn nider hemde (3), 
ober hemmet (67, 76). saban (86. cf. sa- 
banum Gth. Wtb. 2, 179). 

Amnaboliea v. Anagoge. 

*Amabrat-a, -um, -rium v. Anaba- 
trum. 

*Anabus v. Anasus. 

* Anaeard-us, E! (Sum.), -ium (Ki. &c), 
-ueum (Fr), gr. &yaxapOtov, anatardus 
(149), onoeordia (cocco similis est 141) 
elephant-is luse (8), -en lauf) (73 sZm.). 
elphe- (85), elpen- (149), helfen- (Sum.), 
ephen- (47) -lus. hertzbaum frucht (112). 

Amnaclynterium lotterbett (88). gut- 
sche &c. (Ki). 

* Ana-croeulus, -traeulus, -erotulus 
&ec. v. Onocrotalus. 

Ana-choresis (1l, 91, Br), -chores 
(16), -koresis (28), -eoresis (93), -thori- 
sis (19), -tharesus (22), -getieus (11) wu- 
wue- (11) -stenye. wóstin (93) ein 
ode o. wiest (91). eyn angel (-getieus 11, 
i. hamus 29, 983, aus heremus Br. &c.!, 
2« ancora). 

Ana-choreta (Br.), -chorita, -choriea, 
-thorita, -torita, -toriea (3), -goriea 
(23), -geriea (8) hd. eyn eynsidel. eyn 
sydel (8, 9). eyn cedel (sze.8). waltbru- 
der (88 sZm.. cleufmer (114). carth- 
eorth- (93), eard- (22) -user. himelrich- 
scher (93). hymmelseh (1). 

*Ana-, ane- (Gl. m., anoe- &oe. (142) 
-diosus gemacklich (147). 

Anagal-lis, -lus (96), -Ium (Anz. 8, 
99), -ium (13), -lieum (18, 96), anagolu-s 
(Sum. VD, -m (8, 131) ana-eallis (92), 
-gliphus (4), (£.» morsus gallinae 7 ip- 
pia minor 73) punge (Anz. hungen (s?c 
85). bangen (-ieum 96). bachbungen, 
beckpummen &c. (an. aquatica Nmn.). 
bumme 7 eyn buekel (18 wrg. cf. arte- 
misia; vil. »« tympanum sim.) ganthail 
(4. gauchheil Z ecolmerskraut (Ki). m. 
guychel-hoyl (92), -heyl (116). huf) latich 
(8. cf. hunds-l. leontodon taraxacum 
Nmn. ?). uns sanck (13. aus hunds- ?). beyn- 
welle (96). rosse-hub (Sum. V1), -hób (87), 
-Sshuf (131. vogelkraut, meyer, hüner- 
dàrm, -bif, -serb (73). 

* Anageriea v. Anachoreta. 

*Anagetieus v. Anachoresis. 

* Anagipharius v. Anaglipharius. 

*Anaglippus &e. v. Anaglyphus. 

Anagli-pha, -ffa, -fa, 4 -ua (141) 
manlieh-aà (117 &e.), -o0 (141). menlichen 
(1). platteren Z schuttelen (sunt vasa 22). 
vassen bouen geschreuen (132). ein vor- 
gebew o. gemeltz an der kirchen (110). 
ein gemolte k. (3 Mrg.). 

Anagli-, anagi- (19) -pharius eyn 
steyn hauwer (19). bild-h., polierer, gra- 
ber (110).. vD-gr. (68, 110 varr.). bilden- 
meker (147). 


ANA 


Ana-glyphus (13, 7. sculptus Br), -gli- 
phus (adj. 147), -glipphus (8), -glippus 
(9) 2« anaphus) gemolt nap (9), napht 
(8. gemalt kopf (13). gebildt (147). 

* Anagliua v. Anaglipha. 
* Anaglodium v. Anaboladium. 

Anago-ge (é. celsus 68 &e., semper. c. 
6 &c., erectio $ eleuatio 110, quasi sursum 
ductio £c. Br), -gia (d. Br., locutio de 
celestibus 16, qu. s. ducens cor et est ex- 
positio spiritualis s. scripture 110), -ria 
(68, 134), -riea (66 &e.), -ra (13), ana-boye 
(67), -boliea (Br. «e o. 110 glossiert), -ba- 
lita (d. 76) hoch (6). hoche (18). hoech 
(D). heimlieh (13). haimlich red (7). ana- 
£O0g-i3, -yàa, -ica, -ice, anegogya, angoge, 
anologia (15. cf. analogia) von hejlichen 
(8), den hymmelschen (1, 15 sm.) dingen. 
uflegung himmelscher ding (15). 

Anagogice nach dem hohen geist- 
lichen sinne (65). 

Anago-gieus (65, Br. &c.), -gus (4, 65), 
-rieus (Br), -yeus Z angorieus (76) hoch 
(4). h. geistlich (sensus 65). hochlich (68). 
vber sich farende (62). 

* Anagolya v. Analogia. 
* Anagolu-m, -s v. Anagallis. 

*Anagoria v. Anagoge. 

*Anagoriare v. Angariare. 
* Anagorica v. Ana-choreta, -goge. 

Amnagorieus v. Anagogieus. 

* Anagropulus e. Onocerotalus. 
*Anakoresis v. Anachoresis. 
* Analagieus 7. Analogicus. 

Amalectis, (vost (vestis) schul- 

ternbeusch (112, 115). 
* Analegium v. Analogicus. 

Ana-, 4 ano- (Br), anna- (68) -logia, 
7 -golya (76), ana-, anno-loya (hüufig 
ewiefach aufgestellt und. glossiert, u. a. 
vecta, locutio neben. gloria dei t donum) 
Ad. glich, gleyche rede, redde (7), sprach, 
sproche (3) nd. like sprake. ordenlieh 
maf (15). 

Amalo-gice, -ice, -yce, -ge (66), an- 
na-, ano-, anno-logice Ad. orden-, or- 
dent, ordene- (18) ordeng- (67), órde- 
(6 got-, güt- (63), zocht- (&, end-, ent-, 
enden- (18), Ad. nd. ende-, en dech- (sie 
23), orde- Ad. -lich, -lichen, nd. -liken. 

Ana-logieus, vcr. -lagicus, -loyeus 
(16) guter redner (75). 

Ana-, ano-logium, -legium Ad. pre- 
dige-, predig-, bredige-, prediger-, nd. 
predich-stol, Ad. -stul. pul-pit (4), -pet (16), 
-met (23) -t (b &e.). polt (18). phunt (91). 
Ad. buch-, les-(93), jer (16) -banek, -banch 
(93), -bant (sic 8). lee) stuol (110). lectar 
(119). letter (132). lette- (85, o».), lesse- 
(29), lef- (68) -ner. 

Analo-gum, -ngum (22) orde-lich (19, 
28) -liek (22) jare mere (89. -« anni 
logus ?!. 

* Anamas, g. -tis (7. tectum, tegmen) dack 
(141). 

* Ananeya v. Auantia. 

Amnaniel (gloria dei Br.) de gnade go- 
des (23). 

Ananisapta 4. mala mors (16, 9r.). 

*Ananisare v. Manisare. 

*Anantia v. Auantia. 

*Ana-pes, -phes v. Annotus. 

* Anapolodium v. Anaboladium. 

Anaphus (/. cyphus deauratus Br. cf. 


DuxereNBACH GrossARIUM. ANC 


anaglyphus. hanap. Gl. m. 1l, ?20, 228. 
4, 16) guldin (75), vergulter (74) kopf. 

Anarrich-a, -as (140) (cf. seansor) 
klippfisch (140, xi.). 

Anas Ad. wasser waser- (13), md. 
water-hon (18, 29, Br.), hd. -hün (6, 49), 
-huen (1), -hun, -hone, -henne (75), -endt 
(64). vater-hoen (97). anit (84, 103). anth 
102). anthe (125). ánt (34). entt (110 sim.). 
ein wilde enthe (3). ain wild entt (76 
antfogel (45, 75, 93, 1109) masculus anete ; 
une Tonina ente (110€). ana waterhoen 
147). 

* Ana-sorium 7 -formium (aus ansa- 
2« aliso-rium »« an- 4. q. anthropo- 
formita) ein gnyp ader eyn schnyd mes- 
ser (17). 

Anastas-is, 4 -us (76) vrstentung 
(15). hd. vff-, off-erstandung, -irstentunge 
(21), -erstendunge (5, 76). auf ersteung 2 
einn figur (4. »« anastropha). off ersten- 
tenif) (18). 

*A-, an- (6) -nastis (fast allgemein, 
aus anas g. tis!) hd. wasser-hun sZm. 
(Mss. mog.), -han (66 &e.). 

Amnastr-opha, -apha (76) eyn figuer 
(21). eygen nam eyner figur (4). eghen 
name ener figuren (22). virkerunge (11). 
eyn v. rechter (8), bekerung richter (13) 
schickunge. 

*Ana-sus, 4 -bus (75), -sis (76) (7. 
carens nas-u, -o, -um) ane nasen (9). 
Sonder nase (t47). nazen- (8), nas- (75) 
-lof. ein naBloech (sze 55, 11). 

*Anata v. Aneta. 

*Anatardus v. Anacardus. 

*Anatharesus v. Anachoresis. 

*Anathasia (cf. anatheea) v. Atha- 
nasia. 

* Anate 7. cura (141, Pap.), sollicitudine 
(Pap. cf. annotus. Gl. m. v. anatas). ags. 
clader stecca (136); dader stiaa (94); cf. 
elate tAe cloth bur (Bosw.)? 

Ana-theca (Br. &e), -teca, -theta, 
-thea. (6) (aus tanacetum ) rein-farn (11), 
-fan (6, 21, 4). reyfane (D &e.). reynen- 
uane (22), -fain (19). 

Anathema Ad. ban. Ad. md. v?ba-, 
verpa- (1) -mnunge. flueh (88). fluchge 
(21). Ad. vlluehunge. ad. vorflokinge. 
firuuazan (86). verderbnuf) (110). sunde- 
rung (88), ab-s. (65, 68) von got. 

Anathem-isare, 7 -are (64, 68) Ad. nd. 
bannen, v?b. Ad. pannen (1, 64), banden v 
inn bann tun (65), fluchen (18), v?fl., be- 
Sweren (8). nd. v?vloken. 

Amnathe-osis (75, 76, Br, -S (75) 4. 
recta, diuimitas (Br.); ad deum zu got (15). 
anatheus 7. immortalis (16. »« athana- 
tus). 

Anates v. Annotus. 

Amnathinus ein iung wildt endtlin (64). 

Anatomi-a 4 -as (ó. sanguinis minu- 
5o) koppsetzunge (125). 

*Anathori-ca, -ta, -sis v. Anachore- 
ta, -sis. 

*Anatris (7 antaris 7. mercurius chem. 
Br.) du- (8, 9), do- (13) -rstig; aus durf- 
tig, cf. a-, £ an- (141) -natus miser (141, 
Gl. m. 1, 230 cf. 229)? 

*Anbila v. Ambila. 

*Anblatum v. Crocodilla. 

*Anbrogeus v. Androgynus. 

*Aneator v. Ancillator. ANC 


Ancea v. Amnsia. 

*Ancedula (cf. fieedula) en vogel (23). 

*Anceps v. Auceps. 

*Anceps, gladius a. (Br.) Ad. nd. swert, 
ein swert daz zü beden siten snidt (6 
Sim.) ein schwert dz zu beiden seiten 
Schneidt (134 szm.). 

Aneeps Ad. zwyfelhaft s/m. zwifliger 
? henker (25). wanckelmutig (110). 

*Ancer v. Anser. 

* Ancer-a, -e v. Anthera. 

*Ancerius 7 aneho (147), an- (Gl. m.), 
con- (147) -terminus nabur (141). 

Ancesa 4. vasa cireumpicta t celata 
(Br.). gemaect off bereydt vat (147). 

Ancia (cf. Gl. m.) v». Ansia. 

*Anci-le, -lia, -e (cf. Gl. m. v, antia) 
hayr dye aever dat voirhoyft nederhan- 
gen (147). 

Ancile, gew. anti-le, -lle (16), -de 
(67), anchil-e, -le (Br), achille (64^) Ad. 
Schilt. renne- (74), -schirm- (130) -schilt. 
ein runder o. synwel, varr. kurzer ron- 
der schilt (anecile 110). Ad. bucke-, büke- 
(85), puek- (74), bocke- (3, 55, 8, 19), poke- 
(9), nd. boke-ler, lere (19), -ner (3). len- 
der buckler (1). ain lidrer (coriaceus?) 
buck (76). tarsch (16). tarschen (1). tharsse 
(9). darehf) (8). darfó (18). storm-d. (21), 
-dartsche (14), -dartze (13), -tartze (b, 
29), -tarse (22). storme-dartse (12), -dérsche 
(56). hd. sturm-tartsche, -tartsch, -tarsche 
(antile 110), -dartsche, -katz (74). stirme 
tarsen (6). stor dartze (12). tarezen zeum 
sturme (4). brachi (33. /aé. brachii?). 

*Anc-, -ant (74) -ile gens- (56), genf- 
(74) -stal (:anser? auca, sí. aucile?). 

*Ancile 7. calcar (sic2) spore (104). 

Ancilla hd. mag-t, -yd (19), -t (6, 0), 
matht (8^), mayd, dienstmagt szm. md. 
maghet (22, 23), maecht (11). dirne (6, 
65, 99). eigenwib (93). 

Ancillare (Br. &c), -ri (68, 76, Br. 
Cf. Gl. m. h. vv.; 4. circuire 16), anchari 
(4. sustinere 16, untersch. von -re v. ame 
celare) Ad. nd. die-, de- (23), den- (99), 
Ad. di-nen. 

*Ancil-, anc- (Br., Gl. m.) -lator, ane- 
ator (76) diener (11, 19). 

*Ancionus (aus antianus) reygierer 
eins voleks (74). 

*Ancipiter v. Accipiter. 

* Ancipula v. Aucipula. 

*Ancira v. Anthera. 

*Anciron samboim (Sum. V). 

*Ancius (erba, cf. anemone) ror man 
(8). 
* Ancla (7. trochea; cf. anclare) prunn- 
sayl,-rade; wasser-r. (74). 

Ancla-, anecha- (76) -bris, 4 -bus 
(147) offerhande taiffel (141). 

Anclare 4. furari $ haurire (Br.); f. 

1 latenter h. (16); f. &£c., prov. emblar 
(Gl.m.); dienen 7 7.q. antlare (Ki.); ste- 
len (9, 74); steln ader uf) scheppen (17); 
perficere (142 q. v.). aneculare dienen i 
antulare 7. aministrare (16); hant reichen 
(8, 9). antlare 7. exunciare, austare, 
haurire (141); schópfen, pumpen, tragen 
Ki.. anchare 4. haurire (16). andare 7. 
aurire (22, 23, i putten (22, 93 ). 
ancla- i. hausi- (Br. aneha- 7. hauri- 
(76) -bilis. aneli-a 7 -dia 27. roto hauri- 
toria, 0 sentina, (Br., Gl. m.). 


5 


33 


AND 


Anclator (7. buecellarius; cf. ancil- 
lator) steler, diep, lecker (74). 

Anoeo-n, -niseus, -nismus, -niseos 
(acc. 141), aneomis-mus, -mos (117), 
-608 (120, 8um.), antroniseus (141, G1. m.) (2. 


incastratura Gt., 998 &c., gr. AX v(oxoc ) 
nout (119). nót (120). nyth (Sum.). 

* Anecrasaxa v, Anchora. 

*Anetaretieus v. Antareticus. 

*An-, au- (alph. an- s9) -etor (cf. 
ang-arius, -ere &o.) twin- (11, 19), dwyn- 
(89), twi- (19) -ger. AT: 

Aneuba v. Rutuba. 

Aneulare v. Anclare. 

Aneus (7 euruu-S Br. &c., -lus 75) 
krum (110) krump-arm, -armiger (74). 
krupel an henden (75). 

* Aneusa v. Anchusa. 

Aneha (7. laganum) ham of seholder 
of schenek (147). 

*Ancha (cf. aneus) swacher, ploder, 
krumpeyniger (74). 

*Ancha (cf. Gl. m. 1, 231) huff (eig. 
femur!) wvngula £d. o. klowe o. krewl 
0 species aromatica, (7 wvngere! 74). 

*Ancha-bilis, -re v. Anclare. 

*Anchabris v. Anclabris. 

*Anchari v. Ancillare. 

*Anchil-e, -le v. Ancile. Antela. 

*Ancho v. Ancerius. 

* Ancholia v. Aquilegia. 

An-chora, -thora (1), -eora, -eoris 
(22), -erasaxa (121) Ad. nd. auck-er, Ad. 
-ir, -el- (17, 4). Ad. en- (49), ank- (2) -ehel; 
angel (1), sehiff-a. (114), vnkel (1), encker, 
e. domit man daz schifft hebt (retinet 6, 
wett. habt), enchur (95), einiger (25), hacke 
(64), der hake (dens anchorae 114). sin- 
chila, sench-il, -elstein &c. (121, Gf. 6, 
256, 689). 

Anchorare a- (11, 19, 89), -e (110) 
-nekeren. 

* Anchoromaecis v. Archiromaoeus. 

*Anchortieus v. Antaretieus. : 

* Anchorum (herba, aus acorus?) ags. 
mzedere (942). 

Amneh-, anc- (Sum.) -usa laeea (/at.2), 
ageleie, ringele (Sum.). roth ochsenzungen- 
kraut (kKi.). 

. Anda-bata, -baeca (74), -facta (6) 
?. cetus pugnator (16). plinder kemptfer 
(74). blinder fechter (ki.). 

*Andaginis v. Andegauia. 

* Andallum v. Sandalum. 

*Andana (?) mada (af. 2, 658). 

*Andare v. Anclare. 

And.-egauia, -egauis (:auis! Pr.), 
-aginis (76) (civ.) gynt (10, 12). 

Ande-la-, -da (94, Hpt, b, mssv. Sm. 
3, 162), -na, -ra, 7 -a (753), -gula, audena 
(15), antela (8), andrea (15^), angedula 
(11), endir-à (104), -e (131, 141) (varr. 
Gl. m. 1, 239. 7. tedale, tubolofola mnpt. 
5, rotabulum &o. cf. Sm. 3, 162. Gt. 9, 
481. Oelt. 1, 21) Ad. nd. braut-, Ad. ags. 
brand-, prant- (75, 104, 131, 141) -reita 
(131), -retta (141), -raite (104), -reyte (9), 
-reit. (75, 93), Ad. -reide, -reidel, -réte (13), 
-ruthe (3), -ysen (6), -eisen (75), nd. -rede, 
ag5.-rad (94), andedabrondra (sic mpt. 5, 
197), brondreda. (942). herdram (76). fuer- 
hut, var. feurhundt, ? ofengabel (25). 

*Andianton v. Adiantos. 

* Andr-a 4. q. androna q. ».; i. lapis 


34 
ANE 


76). -0à 7 -oma (RPr.), -odan 2? -odna 
Gl. m.) gemma. 

Andraehne &e. v. Adragis. 

* Andrama v. Androna. 

* Andrea v. Andela. 

*Andrega &oe. v. Adragis. 

Androg-ynus (Ki.), -enus (147, Br.), 
-eus 7 -utus (147), -anmus (v. hermaphro- 
dita), anbrogeus (147) mans ind wijfs 
kunne gelije (147). 

Androma &oe. v. Andr-a, -ona. 
 *Andromedis keuschheit, reynigkeit 
(14). 

Andro-moda (3, Br.), -modes (Br.), 
-noda 7 -nodes (1:6), -mada (75, 147), 
-mades (Gl. m. 1, 240), -meda (4), -me- 
des (3), adromeda (85), endro-mis (3, 
75, 88, 110, 115, 132), -madis (93), -medo 
(3), -meda 7 -mada 7 -modes (75), and- 
romena 7 -omena (Gf.), au- (23), an- 
(alph. au- 6) -dronus (7. vestis vé palliun 
Jorte et pilosum 3, pellicium 110, 132, ma- 
struga i matexta / melota 75, «qus 
£vOpopíc) langk zottigs o. harigs o. fran- 
tzosisch klaid (88). gehars kleid (93). wul- 
len 7 grof wynter cleit (147). en rv clet 
(23). kur-sen (15), -ze (4). eürse, kirsinck 
(3). beltz (110). pellicén (132). laekeyen- 
schuch (115). kotz (6). gazza (Gf. 4, 280; 
doch nicht gaDe androna?). endromi-s 
7 -da 7. bigera viltich cleyt (147). 

Andr-ona, -on (114), -oma 7 -ama 
(74), -à (Gl. m.) (Z. Vémes 15, spacium inter 
duas domus 15, Br. &e., de- 141, con- Gl. m. 
-eursus viarum) ein lücke (3). winckel (76). 
reihen (75. cf. $m. 9, 77). reyhe zwischen 
heusern (74). 

Amndronitis ein bobstoben (125). 

* Andron-oda, -us &c. v. Andromoda. 

* Andu-illa, -seilla v. Ambullum. 

Aneblatum v. Crocodilla. 

Anediosus v. Anadiosus. 

*Anegogya v. Aunagoge. 

Anelia 4. pugna slachting &oc.; an- 
helia 7. pugnus (sc /) £ lucta vuyst (141). 

Anem-one, -o (74, Sum.), -ur (149) 
/cf. ameius) rot- (74, 149, Sum. V), roce- 
(85) -man. kuchenscehell (135). 

* Anesis dorp of stat by en water (147). 

*Anesperius v. Agnisperma. 

Amneta (non est latinum. 110), anneta 
(4), amata (64) ant (17,-22ab, Br.) ant-e 
(4), -en (75), -voghel (23 sZm.). hd. ente, 
entn (45), ent, enthe (3), enth, hauDendt 
(64). ende (11, 225, 109). «gs. aenid (94). 
anetes enten (40). , 

*Anetarium ein anten ey, óoh. ka- 
ezyneez (d. 4. Entenstall; 4). 

Anet-arius, -us (102, 104, 141) (7. mas 
culus anete; anserarius 7 chenonomus 
125) Ad. anitre-che (104), -ch (103); antr- 
eche (55), -ech, -eh (6), -iche (10), -ieh 
(8, 66), -ieht (4), -ach (Gt. wett.); ent-rich, 
-rech (65, 7, i -liehe (133); enthreich (3). 
nd. ant-, ent- (11) -vogel; erpel (225, 109, 
Br. Wtb.), wedich (109), wárte (Br. Wtb.), 
woorde (KiL). genfeherte (125). 

* Anetra eyn slae korp da man fogel 
midde vechte (capet 19). en slach-karf 
(11), -eorf (89). í 

Amnethum, gew. an-; anh- (Br.), aniec- 
(73) -etum (7. men »3) till-i (105), -a (93), 
-e (msc. 4 &e.). till (76, 93). tyl (125).tull- 
-e, Mrg. -àih (104). tülln (105b). Ad. nd. 
ANG 


dille, dil. dyll (17, 68). dile (5). diel (49, 
97). hochkraut (73, Nmn.) anyz (4. »« 
anisum). 

Anetum agreste meysterwurtz (125). 

*Anetus v. Anetarius. 

*Anf- v. Amph-. - 

* Anferula é&ec. v. Amphorula. 

* Anfibula v. Amphitapedia. 

* Anfor-a,-ta, -ula,-ismus v. Amphor- 
a, -ula, -ismus. 

* Anformi-ca,-ta v. Antropomorphite.. 

Anfraetus v. Amphraetus. 

* Anfretre (7. pigre) treglieh (v4). 

* Anfritieus v. Auriphrygium. 

* Angardus (cf. angarius) eyn sto-cker 
(19), -ker (89). en bodel (11). 

* Angaria (cf. sq.) v. Agiauia. 

Angar-ia, i (1), vngaria (cf. anga- 
rium) Ad. nd. vn-, on- (11, 89), in- (23), 
vnd- (21), vmb- (75, Op.) -gelt. vn-pflicht 
(14), -plieht (225). bezwungen dinste (10 
sim.). deme dinst auf ein (proprias) 
koste (9). betungwen (cf. angariatus) d. 
vff eyge kost (8) rese (99. ?. q. reise 
militia &c. cf. $m. 9, 125 sq.). betrupnus 
(66 sim.) ko-, sed potius qua-tember £ 
Íronfast (15. cf. Sm. 2, 404). quatemper 
(74). kottem-ber (74), -er (3). golt vaste 
(4, 74. &. q. quatemberfasten Fr. l, 360, 
Ziem. 128). Stan-ga (Hpt. D, 198), -ta (141), 
-te (104, Gf.). notstall (65). noitstalle (10). 

Angari-are, -ari (25), sare? angurire 
(22, 23), anagoriare (65 var.) (oft 7. am- 
gere) Ad. nd. twin-, en-, nd. dwen-, be- 
dwin-, Ad. zwin-, zwun- (5), bezwin-, nodi- 
(10), notti- (65) -gen. Ad. engsten (5), enge 
machen, be-seh warn (65), -schetzen (110). 

* Angariator buddel (17). 

Angariatus be-twang (9), -tungwen 
(B. cf. angaria), -Zwungen dinst (13). 

Anga-, ango- (8) -rium d. nd. not-, 
Ad. nott- (67), noit-, noyd- (19), nd. oe- 
(11, $9, 108) -stalle, -stale (77), -stal. ót- 
stat (109. aus nÓt-). zwingknuD 7 schwer 
druckung (65). ansarium vectigal (G1. m.). 

Angarius ein zwinger o. noter, var. 
neter, mit gewalt vnd vnrecht (t10 sZm.). 
dwinger, rodendreger, richterboede (132). 

Angelic-a, -um, angula (509) ringel 
(502). r.-plumen (9 wrg., 7. rabendula 75), 
-blüm (8). nesseln (17). engelwurtz (64^), 
angelie (91 &e.). brustwurtz (13, 112). lidt- 
pfeiffenkraut (73). des heyligen geists 
wortzel (125). 

* Angelicanus (moneta) engelischer (1); 
cf. englisch, engellot &oc. (Fr. 1, 227), ange- 
lotti (Gl. m. 1, 244). í 

*Angelice engelisch (75). 

Amngelieus (cf. anglieus) engel-isch 
(16), -D. (21), hd. nd. -sch, -8. en engels 
vte demme lande (22). 

A. chorus engel eor (75). 

Angelium (Z4. annunciatio, simpl. non 
in vsw Br, Gl. m. 1l, 244) botschafft (17). 

Angelus Ad. nd. engel. a. satanse des 
tüfels gespenft (62). 

* Angentim (-ter-Br. &.) enge, zwene- 
lieh. (17). 

Anger 7. genus serpentis, armiger &ce. 
(Gl. m.); spatarius (199, Br.) slang (74). 
enger-line (Sum.), rinch (131), -ieh (1-4). 
swert-, schwert- (76) -feger (74, 76), -tra- 
ger (74). pijnre (147). 

Angere twingen (4, 23) zu samen- 


ANG 


tw. (8, 9). tuengen (100). Ad. zwingen. 
be-zw. (67). ein sorg machen (65). clem- 
men (7. vexare 22»). quellen, benauwen 
Cr quelen (110) engen. (23). engsten, 

empffen, würgen (114). 

*Angere (: anguis) Ad. krie- (1), kri- 
chen. crupen (22, 23). slinghen (i^., 5). 
slichen (18. slieffen (1). 

Angia 7. ferrum nter bucula scuti 
(G1. m.). nagala (Gf. 2, 1016). 

* Angimia v. Agrimonia. 

Amgi-na, -ma (76), augina (8, 9, Gi. 
m., wo sinochi v//. ,2us synocha J'ebris 
2« synanche, OUVQYyT ij. q. eyn., Xov. 


(145), arigina (8, 147), agia (q. v.) gele- 
hufe (131). kelesuht (104 szm.). die bràun 
un der berlen of des raken geswelle 
b. . hd. gumen swolst (8); half-ge- 
schwar (112), -geschwulst, -wee. druef, 
trieD; das zepflin; der saut (88. mAd. 
SÓd m. cf. Sm. 3, 202, 294 sq.). dat tzep- 
chin in dem haló (132). das blaet das 
vor dy kele schuest (115). worunga (121). 
rank korn (8). ran-cken (9), -korn, -gen 
(rr. 2, 86?, cf. eynanehe der rang 114; 
2. v. porrigo). 

Angiportu-s, / -m (6, Br.) hd. enge 
weg, werck (sc 9), porte (11). ein slippe 
(125. cf. Fr. 2, 200^). angipartas 2. loca 
secreta, (136). 

*Angire (v. anxiare q. v.) engisten 
(8). engsten (9). 

Angistr-um,-ium, angust-rum,-ium 
(6) (€. ventosa, seara 75, abdoma q.v.) 
hd. lab-kop (55), -choppfel (1), -seherb 
(2); lazz chophf (2), loz kop (4), lof koph 
(3); lauf- (6), plut- (63, v8), blók- (6), 
bad (75) -kopf; eyn laz- (5), bloyt- (wss. 
mos.) -kop da man in lest; ein kopff do 
man ein left. ein. top (sc) da-man yn 
leset (V. a. 1477). ein ding da man blut 
in lat (17). ein eoph do man mit schrefft 
((). en stuger kop (23. stuche &c. Fr. 2, 
350) pulez kopf (l. cf. Sm. 1l, 173). ein 
k. der eng ist als ein angster (68, 134), 
engster (69), cf. BM. 46. Sm. 1, 79, wo auch 
mlt, angstarium. 

Amngli-a, -ca (16, 110) Ad. nd. engyl- 
(5, engel-, enge-, engen- (17), eng- (11) 
-lant. englisch land (6, 4). 

Angli-eus, -tus (21) engelsch ( : ange- 
lus 55,6). eyn e. (225), engels- (11, 18), 
engelen- (5) -man. eyn engel-lender (1), 
-lander (23) eyn engelb maf (21) eyn 
engelischer (ver; mummus bh). 

*Angman v. Agrimonia. 

*Ango-ge, -rieus v. Anagog-e, -ieus. 

Angor twangk (10). zwang (68, 110). 
betringunge o. getwang o bo uooeT 
-twungen Ca. Zwangk 4 zangsal (74). 
geczwanick (3). betrub-unge (8, 13), -nisse, 
Sorguellicheit (9). sorg- (8), vorht- (13) 
-samkeit. befangnuf (68). beuanghynghe 
(132). angstheit (110). 


*Angoria (vus angor »« angaria?|( 


cf. anguria) ginoti (141). betru-bnif (1), 
-pnis (21). drofnisse (23). be-dr. (22). 
*Angorium v. Angarium. 
-Amgre dall van boemen (147). 
*Anguens ags. breer (136). 
*Anguicomus geharete schlang (64). 
Ang-uilla, -willa (v. seotica 130, 
Scorpio 93) ein iunge slange (demzm.! 

angina), anguin-a, -ia/ (76), angunia: 

ANI 


17). Ad. ale, ol. hd. nd. al. aal (14). ael 
(bb, 11, so, 99). ól (2). ole (6). geisela 
(130). grimme geisel (93). 

Anguina (funis G1. m.), anquina (16, 
Br.) ain sehiff sail (6, 76). henck-s. (16). 
ags. raeca (94). 

* Anguin-a, -ia v. Angina. 
*Anguipes gefute schlang (64). 
* Angunia v. Angina. 

Ang-uis, -wis/d.slange,slang,schlang. 
slanghe (22). lande (74, cf. lint? slinder 
4.v. ehelydrus? eher massverst. cf. v. ti- 
rus). otter (3). nadre (99). 

Angularis winckel- Ad. -echt, -et (110), 
-ieh (19, 22), -ie (90 ich (11) -formig 
(1), -steyn (s. 1). hoekelic (89). Ad. eckecht 
sim. 8. predicator w.-prediger (65). 

Angulus hd. nd. winckel. eyn w. (7) 


"ANI 


*Anylum v. Amidum. 

Anima Ad. sele, sel (1), seel (4). zele 
(22). seyle (225). leben (8, 9, e5). lip (8). 
blut, gedancke, wille (8, 9). tewil; vreezi- 
kait 7 geyczikeit (9). sinliehkeit (65). ani- 
mam. (7. ventum) mittere fisten (125). 

A. racionalis vornufftige sele (5b). 

A. sensitiua fulde (sí. fulende) sele 
(b^). phindig sel'(1). 

A. veget-atiua, -iua, vehitatiua (bb 
fruchtig (1), erkuehlich (3), furnde (99 
sel. leblich sele die das leben gibt vnd 
QEXEENSUERIE zu wachsen zu zunemmen 
(65). 

A. vini gebrant win (17), weyn (4). 

*Animadueere v. Animaduertere. 

Animaduersio v'neminge (1l). vir- 

neung (sc 19). rachüng (21). vffmerckung 


35 


ayl (19. nicht »« anguilla!). al 4 aln |(65 


(Alberus; wetterau. vogelsb. 8l &ln m. f. 
Winkel zwischen Gebüuden, bes. Koth- 
zwinger; vgl. ,gassen und alhen Faust 
Limb. Chr. Fr. 1, 179. Gr. Wtb. 109). eck 
(110). hoec (89). hornee (99). 

Amnguria (cf. angoria) 7. angaria (G1. 
m.). betrupnife (5). i 

* Anguria (»« anguilla) v/g. seutica 
geisela (131). 

* Angurire v. Angariare. 

*Angusta v. Angustia. 

Amngust-are, -iare Ad. Angk (8), ang- 
(V, 110), engi- (4), eng-, Ad. nd. enge-sten. 
engen (6, 8b). eng machen (9, 65). bange 
m. (8). angst werden (76). anxten, nàuwen 
(132). Ad. twi- (4), zwi. nd. dwi-, twe- 
ngen. be-truben (10), -trüuben (19), -dru- 
ben (12). noeten (110). 

Angust-ia, -a (1, 16) betrupeniDe or 
bredrübekeyd (sc 19). droefeit (11). drof- 
nisse (22^). Ad. ang-yst (5*), -est (19, 4), 
-st. enest (99). banghe (225). twenckeniDe 
(bb). twi- ty Zwi- (65) -ngnuD. die eng 
&c. (65). noetvadret (22). 

Amgustus A4. nd. enge. enghen (22). 
angist (D^). tbingen; (7. anxius) engstig 
(1). entwungung (2). getwengick (4). ge- 
zwongen (10). nauwe (132). leyder (22, 
93). bedruebet (19). 

' Anbelare Ad. beger-n, -ren (13). not 
liden (1X). Ad. o- (19), e-, nd. .a-demen. 
atmen (22). a. haben (75). a. halen (22^). 
athum (110), atem (68) holen. athenfolen 
(sic 17). odéhen (8). asemen (108). atme- 
natzen (75). eylen, schnell sein, etwas 
muot haben (64). 

* Anhelia v. Anelia. 

*Anhelis (aus anihilis »—- anhelus 7. 
fatigatus Pr.?) 4. inanis eytel (3). 

Anhelitu-s, -m (8^) achtam (16). a-, 
var. o-thum (110). Ad..nd. adem. odem 
(8). adüm (85). adam (13). athem (22). 
attem (65). atme (22). dat gischkent 
(Chytr.). 

Anhetum v. Anetum. 

" *Anicetum v. Anethum. Anisum. 

Anicula (£. parua amus Pr.) alticha 
141). 

*Anieulator lechterlicher; vnnutzer- 
schreyer (74). 

*Aniculosus lechterlicher, kleffiger 
14). 

JORETAM v. Anniculus. 

* Anichilare v. Annihilare. 

*Anilis v. Annilis. 

*Anilis fabula mere der alten wyber 
(65). 

Animadu-ertere, -cere (23) vorney- 
men (3). Ad. nd. v?!nemen. bedencken 
(8, 9). gedanken (5). betrahten (6). mer- 
ken (19 &e.). achten (13). wlborden (22, 
23). lustern (3). peynigen (9). pingen 
9 


E 


j. 

Animal Ad. thyr (b^), tyr (9), thier, 
thyer, dyer (19). dier (11, 89, 99). beyste 
(133). pl. hrindir (Gl. ecass.). 

A. irracionale eyn vnvornufftig dyer 
(bb), thier (1). 

A. racionale hd. eyn v-nunfftig, 
-nonftig (5) dier, tier (6), thyr (bb). nd. 
eyn, en vornuftich, vornunstich (22) der. 

Animaliolum tierlin (15). 

*Animalis v. Annualis. 

Anima-lis, -tim dierli-ch (11), -c (89). 
thierlich (110). erlick (sc 22). fihisch (65). 
velee (99). 

Amnimalitas dyer-heyd (19, 89), -lich- 
keit (62). 

*Animalus v. Animulus. 

Animare Ad. nd. stercken. stircken 
(21). troesten (11). drüsten (19). starck- 
mutigen (110) mut geben (9). Ad. kune 
d wiDen (17). gibirnan' (141, ar. 3, 
168). : 

. Animatio wrake (22). 

Animatum daz da geselyt ist (bb). 
ein g. ding (1, 4). Ad. eyn sele-gerede, -ge- 
ret, gerecht (67, 70, 133); sel-gereyt (4), 
-gerete o. gescheffte (v4), -gerát (4. q. 
exequie, testamentum qq. v. $m. 9, 148 
5q.); seelgredt (113). nd. en zele gherede. 

Animatus vorquicket (22). kun, stark, 
mutsam (88). lep-, var. lebt- (64), leb- (65) 
lieh. das ein sele hat (110). ein ding das 
&c. (-us, -a, -um 68). daz gimiet (38. cf. 
animus). 

-Anim-equior, -equus (4), -eeus (3), 
-etus, cp. -eequior 7 -iquior (76) Ad. stat- 
(68), stet-, sted-, bestet- (4) -iger. nd. 
stedi-, stede-gher. senff mutick, gut mut 
(13). semft-mutig, gut-m. (9). güdesmodes 
(13). guds muds (10 szm.). gutes mutz (8). 
besser gemut (110). otmudig (17). sagters 
muts (99). 

*Animequor recht dun (17). 

* Animiculari (s. aminic.) helffen (74). 

*Animiniculum tierlin (75). 

*Animolus v. Animulus. 

Animose (7. audacter) trostlieh (75). 

JAnim-, annu- (22), am- (23) -ositas 
mutikait (1). vber-m. (9). mutkeit (8). be- 
hertzenheit, hertzenhafftigkeit &c. (2 
ehunhait (1). kunheit (17). konheyt (22). 
turstikeit (9). torn (22). 

5 * 


ANN 


Animosus mutig (1,4). wole-m. (15). 
wol gemut (110). müdig (19). modig (8). 
mudiek (b»). vol mutes (9, 13). fol mutz 
(8). muotsam (64). trostlicher 7 kune (75). 
kone (22). kun synnig (17). manhafftig 
(15). stout (99). behertzender, hertzhaff- 
tiger, vol-, stark-mutiger (14). 

* Animulus ezydewin rinden 7 animal 
magnum. (19). kameel (89. kaneel 2 ka- 
meel — an. m. 19 ?). animolus kutel (11). 
animalus ags. fifaldae (Haupt 5, 196). 

Animus Ad. mut, mud (19), moyt 
(18, 18), ge-mut, -mut (6). nd. mot, moet 
(11, 89). hd. nd. sin, sinde (18). seyt (13. 
st. sint?). hoge (109). 

*Aninis v, Mediamnis. 

*Anipestis v. Annotus. 

* Anirium v. Annilium. 

* Anisa mag-, kreg-, ficz-, leber-lein(4), 
cf. máglin, kráglin Gerichte (115); leber- 
lein jeeuseulum (rr. 1, 592). Aus lat. ital. 
animella Ka/bsgekróüse, ?. glandula, gl. 
faucium (124)? 

Anisocyclum schnepperlein, ballester 
(Kia.). 

*An-, eul-isterium ars, arfloch (74). 

*Anistrum v. Amistrum, 


36 


A-, an- (5^) -nisum, a-, an- (22), en- |. 


(87, 146) -isium, ani-usium (3), -sinus 
(85), -cetum 7 anesum (125) anys m. (4). 
aneis (2). aniz (5). aniDe (17). an10 (3, 55, 
73) anyD (4). anis (11, 18). anef (8). 
anes (1l, 75). aenis (93). auny-s (bb), -ef) 
(125). annijs (23). arnis (22). eniis (68). 
enyl) (64 &e.). enys (8^). enis (7, 87, 146). 

*Anitas (7. vetusta senectus Br. cf. Gl. m. 
1l, 251) vetustas | avswysche (8b. cf. sq.). 

Anitergium, anuter-gium, -ium ein 
wiseh (68). arseh- (110), arD- (74, 132), 
eers- (11)-wisch. 

* Aniuersarium v. Anniuersarium. 
*Anius v. Arrius. 

*Aniusium v. Anisum. 

Ann- v. Adn-. 

*Anna v. Acinus. 

Annales history boecken (132). chro- 
niek (110). 

*Annalis v. Anuabile. 

* Annaloya &oe. v. Analogia &o. 

*Annania v. Anomia. 

s Annam (cf. annonarium) korn 
€ 
li anatare v. Adnare. 

*Annatus v. Anatris. 

*Annere alt werden (12). 

*Annetarium eyn kan (21. s. korn 
cf. annarium?). 

Annexum angehengt (65). 

*Annictare v. Annuitare. 

Amnni-, ani- (110), annu- (8) -eulus 
(Br. ein jerig (9). iarling (75). geri-ck 
(8), -ch (100). 

Amnnihi-, gew. anmnichi-, adnichi-, 
aniechi-, annicha- (3), 7 annul-, adnul-, 
anul-, ano- (1), annu-lare nichten (29). 
hd. zer-, v-n., gew. v'niehtigen, verachten 
(sic 67) (eyn ding 9) zu nieht machen. 
tenjweten (99). virterben (19). v'deruen 
(11, 22, 89). widder wenden (11). vorsto- 
ren, delgen, v?gan (22). 

Annilis (7. annalis Gl. m.), anilis (7. 
senex 16), anulus (8b) Ad. alt. 

*Annilium (i. senium 75), anirium 
(74) alter. 

ANN 


*Annist'missius v. Annus iubileus. 
* Anniuere, anuere (75?) wi-, we-ncken 
mit den augen (75). 

Amnniuersariu-m, -s (99), aniuersa- 
rium jar- Ad. -zijt, -czeit, gezijt, nd. -tijt, 
-tijd, -getide (99), Ad. -tag (1, 4, 75), -ezyt- 
licher tag (65), gewende (133), -gedecht- 
nus. jaurzit (76). yazeeit (s/c 13). iare 
tziet (18). 

*Annologia é&e. v. Analogia 6o. 

Annom- v. Anom-. 


Annona, anoua (76) (cf. corbus) 
corn (99). chorn (141). korn von éim ior 
(6). winter-k. (110). Ad. jar-k. (I0, -frucht 
(69, 134), -zins; jare-zyns, -dinste (10), 
traid zyns (75), iarliche frucht, getreyd 
O0. fr. (64). vrueht 7 teghede (29). zath 
(seges 4). 

* Annonalis v. Anomalus. 

Annon-, annu- (76) -arium korn hus 
(5). trayd-kasten (75), -haws (3). 

Annonarius (7. habens multas anno- 
nas Br. Cf. Gl. m. 1l, 256. cf. annularius) 
hd. eyn korner. kast (21). kast-ner £ 
-enman (75). kemmerer (3). 

* Annon-ia, -ialus, -yolus v. Anom- 
ia, -alus. 

*Annonus jerlich korn gulde (11). 

* Annosa (7. annona) treid zinse (75). 

Annosus alt o. vol iar (8). vol alders 
9). 
j La ot (8, 75, 16), anapes (75, 141), 
anaphes / anipestis (76), anates (Br., 
Gl, m. v. anatas), anus (6) (V. lupus, 
morbus i» ano 0 culo) kippars (3. cf. 
bubo). wolf (6, 147). w. im arD; iarliche 
kranckheit (semel n ammo 75). 

*Annuabile v. Anuabile. 

Annv-, anim- (21) -alis Ad. jer-, jher- 
(67), ger-, gir- (21) -lich. iarig (1). iarlie 
(23). 1aerlickes (11)..Ad. nd. alt. 

Annuatim Ad. jer, ger- (18) -lich. 
iaer-lie (23), -lich (68, 75). 

*Annuatus jerlich 7 alt (V). 

* Annueulus v. Anniculus. 

Annuere /id. wincken. zeichen geben 
(65, 110). erlauben (110). louen (99). oer- 
l. (132). lyen (8). vleyhen (9). ge- (99), 
v- (12) -hengen. fulgin (8). Ad. nd. gun- 
nen. Varianten u. Entstellungen: günnen 
(6, 110€). gunen (76). günen. (V. a. 1477). 
gynnen (110). gewynnen (1). gunden (21). 
gynden (13). grunnen 7 gronen (18). 

* Anmui- (132), annu- (110), annie- (68) 
-tare mit ougen (68), augen (110), oghen 
(132) wincken. 

Annulare v. Annihilare. 

* Annulare eyn hant vingerlin an dun 

117). 

An-, a-nularis Kiel namlofà (8), 
der hertz- (65), gold- (91) -finger. golt- 
trager (93). goldtrago (141). 

* Annularius (cf. annonarius) ein kor- 
ner (76). 

Annullare v. Annihilare. 

Annulus Ad. eyn cleyn (17), kleyns 
(4) jar. : : 

Amn-, a-nulus Ad. finger-rinck, -ring, 
-cringlin (110) -ling, -lin, leyn (4), nd. 
-len (99). eyn hant fingerlin (17). rincke 
(125). rijnek (11). 

Annulus typarius signatorius 
dumenrinek, pitzschehr (125). 

*Annumalus v. Anomalus. 

ANS 


An-, a-nunciare bodenschaffen (19). 
botseapen (11). ver-kunden (75), -künden 
(110€), -kynden (68), -kundigen (65, 110). 

Annuneium bodeschaff (19). bade- 
(1D, boet- (89) -scap. 

Annuncius (Br.) bodde (19). bade (11). 
onbydinghe (89). 

*Annüo v. Ammodo. 

*Annuositas v. Animositas. 

Annus Ad. jare, jar (Db, 19). iaer 
(89). , : 

Annus, anus (b^) iubileus (q. v, 
gracie, remissionis, annist/missius (Db) 
(bissw. unterschieden) hd. nd. eyn jar der 
gnaden. eyn ior der genoden (6). Ad. 
genade- (3), iubel-iar; gnaden-reich, rich, 
gnedig (4), golden, Ad. nd. gulden, gluck- 
See (3), freudenreich (75) jare, jar, ior 
(6). 

Annutare v. Annuitare. 

, An-, a- (D) -nuus Ad. ier-, iar- (4) 
-lieh, ling (10), -ig (5). iarig (75). ger- (18), 
ge- (sic 13) -lichen. 

*Annuus (:annuere!) gonst (11). 

Anociclotitorium v. Cenocitato- 
rium. 

*Anoediosus e. Anadiosus. 

* Anogloxena (versch. von arnoglossa) 
atheches saf (Sum.). 

*Anolare v. Annihilare. 

Anologia v. Ana-goge, -logia. 

Anologi-ce, -um v. Analogi-ce, -um. 

* Anoma v. Anomia. 

Amno-, gew. anno-, annu- (4) -malus, 
oft anormal-us, -is (2c norma), annon- 
ialus, -yolus, -alis (22) vnord-ig (7), 
-elieh (5), -enlieh (76), -entlieh (4), 
-encliehen (18). vn ordych (23). vnór- (6), 
vnre- (5) -delieh. vndredlieh (4). vnende- 
lich (17. cf. analogice Sum. 1, 76 sq.). vn- 
Ad. -hubisch (5), -hubsch, -hub6 (18), nd. 
-houesch. on ge-setz, satz, sunder regel 
(110 sZm.). 

Ano-mia, -ma (7, 68, 132), -nya (1), 
-rma, annomia (97) anno- 4 anna-nia 
(66 &e.) (7. in-, & ant- 91! -iquitas, 2« an- 
nus) bof- (110), quait- (132) -heit. bos- 
(0, vnreehthi- (22) cheit. 

A-, o-nonis (herba, 2. aeutella, resta 
bouis, remora aratri) hauwhechel, oeh- 
senbrech (142). 

* Anopelos v. Centaurea. 

*Anorm- v. Anom-. 

* Anoua v. Annona. 

* Anphisilena v. Amphisbaena. 

*Anphritieus v. Auriphrygium. 

Anquina v. Anguina. 

Anquiroma-ehus, -gus v. Archiro- 
maeus. 

An-, amp- (7), ari- (120) -sa (7. an- 
sula 8, 76, 125, hasta 119, 120, auris 
cortine 95. cf. Gf. 2, 1108. Gth. Wtb. l, 62. 
2, 128 sq.) hd. nd. henck, ge-h. (3). Ad. 
hencke, h. an ej duppen (12); hanthab-a 
(119) -e; -e, Hadas handtheb (68) an 
einem krug o. kannen (110), kan (67), 
kant (68), kandel (66, 70), kandeln (69), 
&n dem trink geschirr (64) am tzuber 
(D. een hanthave of heise van een eruic 
of eanne (107). handhebe (112, 115). hend 
(13). hang (55). hengel (11, 225). hal (22). 
henze (99). heyse (108). esen (10). oyse 
(14. oze £ kozelring (13) Ad. nd. ore 
in olla, van eenre cruyken (108). or am 
trinek geschir (75). orn (13). here (21). 


ANT 


lop (10. i. q. sloif &e. v. ansula, slópe 
r. Wtb., wett. schlup? sloepe c/auus 
erreus minor Kil. cf. schlagklufen Sm. 2, 
54?). cloffe (100. cf. acicula. Sm. 4. c.). 
alt an eym riemen (49). richli (95. sf. 
inehli?). das auge (fibulae 125). senue, 
nór (104). kolter (gubernaculi 109). 

Ansariu,-m,-s, 4 ansatum (147), an- 
or-ium, -cium (8^) (4. gabea 75, clo- 
oria 4 seaprum 74. cf. anga-, anaso-, 
liso-rium) gneib (9). schab-meisser (3), 
messer der lederer vnd der scehuch-, 
ar. sehu-ster (75). falt-messer, -eysen 
74). schoemekers mess (7. alisolium 141). 

Ansatum vas drageezober (13). 

Anser (oft. vir aucarum), an- (122), 
ju- (Gf.) -cer (2« auea) eyn her vnder 
len gosen (229). ein herr vnter den 
'ensen (74). hd. gan-tzo (93), -zzo (141), 
Iz (45), -tze (D, 133), -tz (14 &e.), -Z 
9, 34), -D, -s (40), -seh (759), -ser, -Ber 
69), -zer (4), -tzer (68), -Dhart (49). 
vild-iu (Gf.), -u (104) gans (auese gense 
04). nd. gan-te, -re (109), gaent (97), 
'hen-te (11), -t. aneer ga/l. gart, auea 
.vée (122). 

Amnserarius v. Anetarius. 

, Anserina (cf. potentilla) gánso- 7 
ránserich- (Ki.), silber- (Fr.) -kraut. 

Ans-, aue- (122. »« aucea) -erulus 
'ensel (104). gall. oyson (122). . 

*An-sia, -seia (74), -cia (141), -cea 
Gl. m.) (4. ferrum n scuto quod manu 
enetur) ysen im scehiit (76). hant-haba 
clypei 150), -hab in einem pugler (74). 

*Ansilium gims (13). 

*Ansola v. Ansula. 

* Ansora. (cf. anchusa) ringila (117). 

*Ansor-eium, -ium v. Ansarium. 

Ans-ula, -ola, -tra (117, 121) (cf. 
sa) Ad. ein kreif, kreys (4). rinek (22). 
re (17). sloif (Sum.). slófa; acc. narwun, 
ustun, nestilon scm. (Gt.). nustil (117, 121). 

Amnta, antha (Gl. m.) eyn steinchin 
n annulo (19). 

Anta- (Br. anti-gonista vorfechter 
15). 

Antapo-eha, -ga v. Apoea. 

Antare-, gew. anthar-, anctar- 
69, 134), anchor- (21) -tieuseyn stern(21). 

*Antartieus (gew. inductilis und ve- 
ica) ustragel (Sum. rm. cf. üztragen 
jicere Gf.). 

Amt-e, é-ea vor (V, 110). uore (99). 
id. zu-, dar- (65), da- (11), do- (6) -vor, 
voran (76). zu- 4 be- (19), to- (22) -vorn. 

Amtea (cf. prc.) ere (5b). 

*Anteax dat men myt vuyr leschet 
nd myt water bernende maect (141). Cf. 
untracidis lapis preciosus... uíantrax 

; lactatus n egne velut inter mortuos 
"tunguitur et econtrario aquis perfusus 
zcardescit (Br.). 

* Antheca v. Antitheta. 

-Antecedens vorgende (17). 

Anteeedere Ad. nd. vor-gam sZm., 
waren (18. si-varen). vbertreffen (65). 

*Antecedius (sé. antedictus) vorse- 
ret (11). 

Amte-cenia (74, Br.), -cena, -fena, 
eoenium (111) anticen-a, -ium (7. me- 
renda, 74) hd. nd. vesper-, abent- (68, 74), 
)bent- (18), abint efen- (17) -brot, -prot 
(4). abent- (76, 110), untere 7 mittag- 
ANT 


(74), after vndern- (V) -efen. merend 
t untarn, olg. untaren, var. vnder-, male 
(15). 

Antecessor Ad. nd. ein vor-varer, 
-farn (21, 76), hd. -ganger, -genger. er- 
farer (12). 

* Antecip-are (99), -ere (cf. anticipare) 
vorkomen (14). uoregripen (99). 

*Antecopium vorkauff (110) . voer- 
couff (132). 

* Antecorium v. Anticorium. 

*Antechristus v. Antichristus. 

Antedicere vor-sagen (19), nd.-seggen. 

Antedietus (cf. antecedius) vorge- 
seyt (19). 

*Antedra v. Antela. 

*Antefenia v. Antecenia. 

*Amntefrasis v. Antifrasis. 

*Antela v. Andela. 

Ante-la, -la, -lina du -na (104, 
Sum.), -dra (1), 7 anchile (147), anti-lena, 
-le (25), -ea. (104) (Z. corrigia, selle 49, cin- 
gulum. ante pectus equi dec.) hd. vorboge; 
v., furbueke (1), vorgespen (110), vorbüge 
0. brustriemen (Fris.) an. einem sattel, an 
dem sadel (18). voorghespan aen een s: 
(107). vorgebüge (12, 21) am saddel (12). 
ein furbaug an dem satlpogn (1). nd. dat 
vorboghe-de, -te an demme, deme sadele. 
fivrbvge (Sum.). ^d. fur-pueg (1), -pug (4), 
-poige (104), -buge, -büge (O».). für-buog 
(91), -bueg (93). ein phorbógen. (3). vor- 
buge, -bog; pogret (9). vorge-büche (17), 
-bude (8). kummet (0».). gurtel (21). vor- 
(75), vorder-gereit (64, 75), -geraid (Sm.), 
-satelboge (BM.) voreypel (108). afferder 
riem (49. 2 postela?). furfuof) am zeüg, 
var. zoig, des pferdts (75). vorbrecht an 
des perts sadel (117). 

* Antelarius (7. primipolus; »« ante- 
signarius) beyner furer (17). 

* Anteleuce (aus acalephe?) ags. smzel- 
thistel (942). 

Antelina v. Antela. 

Ante-, anti- (4) -lucanus, antelu- 
eanum vor tag (3, 25), dem tage (6, 85, 
4) dage (13 &c.), dem d. (19), demme d. 
(22), den d. (11), den tach, (89). morgen- 
stunde (85), -vrew (9), -s vre (8. 2« ure 
hora). 

Antelueare vor tag, dem liecht (68) 
wachen (110), ent-w. or aufston (64). 
op staen vur daghe (147). 

Antelueem vor dage (16). 

Anthem-is, -isium, -ium, -um, -nis 
(Z. camomilla sSum.), antemus (8) cha- 
millen (143). erotuntille (Sum.). koch mel 
(sic 8). herm-eln &e. (126), -lein (143). 
hürmelchen (Nmn.). 

*Antemmna (i frustum) stuck, stump 
(147). 

An-, au-temna, gew. -tempna, ant- 
enna (88), impna (94) wagen-, wayn- 
(21), wan- (17) -gezauwe (5), -towe (22), 
-gezuge (7, 18), -zunge (6, 21. 2« libri- 
pens?), -geschirre (17, 4). vorderbret (80). 
zugschnur (68,134). syegel seyle (85). Ad. 
segel. s.-ruder (- spreit- (88, 100), spreit 
vort- (132) -segel. ags. segilgaerd (94). 

*Antemne, gew. an-, au-tempne 5g. 
gpl. (à. rubium. sigillum 6. aus segel) segel 
1). s.-rieke (17), -riek (8, 13). selig reich 
Sic/) £ schiff riek (9). ruoder (V). eyn 
sigel rudel (21). nd. zegel-rode, -roden, 

ANT 31 


-strenge. hd. segel-, s. duch- (17), seylen- 
(18) -strenge, -strengekeit (sc D). wagen 
seil (4). ancker (64). 

*Antemne (£. vrbs ante amnem; cf. 
-na i. partica quasi a. a. posita, Bx.) ein 
statt an o. vor einem wasser (88). 

*Anthemnis v. Anthemis. 

Antemu-, antemo- (8^) -rale (f. fos 
satum. 95. cf. promurale, anteorbium 
&o.) vor-thor 7 -maur (74), -mure (Y sm.), 
-stad (13), -graben (9), -grab (8), -baelgie 
(107. balie va//wm Kil), -berg (66, 70), 
-burg (69, 134), -bug (68), -geboge (19), 
-gheburehte x Apr -borgh, verb. ver- 
breeht (89). dy vorder meur (125). bol- 
werck (67). zwing-er (74), -olff (1, 80, Sm. 
4, 306), -hof (276), -er, var. zwinber, an 
einer stat o. schlof) (75). zinglof (Sm. 4, 
271). ezwiner o. pasteyh (3). getülle (95. 
cf. BM. 165 sq.) gall. barbaeane (122). 

* Antemus v. Anthemis. 

* Antena v. Antela. 

Antenn-a, -e v. Antemn-a, -e. 

*Anteorbium vorstat (17). 

Amnte-, anti-pagmenta (Gl. m., x 
anti-pagimenta (147), -pagenta (16, Br. 
-pagmata (129), -pegmata x 4. val: 
uarum ornamenta dc. thürzierden (Kki.). 
tzieryng vur den doeren (14:). 

Antependium vor hanck (8). 

*Antepyrgium v. Anticipa. 

* Antepome-tum, -ntum v. Bellarium. 

Antequam Ad. zu-, etwan- (76) -vor. 
Zo voeren (132). etvan 7Z eiedem (D^). 
ewan (b). eedenne (4). eyndane (18). 

Anther-a (47, Gl. m., Ki.),-e (96), ant- 
era, -ora (74), ancer-a (149), -e (85) Ad. 
rosin-, rosen-same, Z -sate (74), -sat (47, 
96, 149). Versch. von ant-,anc-ira wolfs- 
(149), wolves-mileh (149, Sum.), - melch 
(96). wiues melk (47). antiria scuina 
(Sum. VI) wolffmilieh, praehwurtz (14). 

Anterior Ad. der, nd. de, die (132) 
vorde-, furdi- (55), e-, ei- (132) -rste, vord- 
rest (76), -er (68). vor (19). voer (11). 

Anter-, 4 ant- 4. antiqu- (Br.) -itas 
alder (17). 

Anterium v. Antieorium. 

Anterius de erste (22). 

Anterminus v. Ancerius. 

Antheros, &y8T706c grun (ss). 

Amtes (4 ordo vinearum 19, agri dc. 
17, lignum. in. quo ostium. seratur dc. Br,) 
eyn gaue (17). ein furschyessender steyn 
an emer muren al eyn pfost o. kepffer 
(64). küpfer ut &e. €f. seopulus; kapf 
Sm. 2, 318, doch auch capreolus frz. che- 
vron — kepffer, »/. keper cf. mutulus. 
eontignare.). ort-steine (114, 126), -stege 
(126, Ki.) dy querder (calce 125). 

Antesignanus 2n ludo chartarwn der 
oberman (125). 

Antesigna-rius, -nus, -tus (134) (7. 
primipulus sm.) Ad. nd. banner-, Ad. 
bander- (18), baner-, banir- (3), panir- 
(15), paner- (4, 66) Ad. nd. -vorer, Ad. 
-furer, -fürer (6), -fierer (76), -fuerer im 
her (75), -trager (66, 110, 134). vanen- 
(11, 19), wapen- (9) -treger, -dreger (11). 
venrich (110€). 

Amtestari widerzeugen (64). 

*Antetiea v. Antitheta. 

Amnteuenire vor- (19, 89), voer- (11) 
-komen. hinderen (11, 19). 

*Anteuenum (7 mappula; »« hant-) 
hantvane (Sum.). 


ANT 


Anteurbium (cf. anteorbium) v. 
Anticorium. 

* Antibolodium v. Anaboladium. 

* Antibolus (cf. prc.) v. Amphitapedia. 

* Antica v. Antela. Calendula. 

Anti-éa, -ta, -eum (cf. postiea) en 
vorder (22). eyn v.-dore (5b, 23), Ad. -dor, 
-thur (74), -thuer, var.-thier (110), -thyr 
(68), -türli (93); voder-thur (1), -tor (9); 
vorder ture (6), fedder dire (Y); vor-thur 
(69, 134), -thür (3), -tor (8), -dore (67); 
fur thor (4, 66). die forderste dore (19), 
vorste duer (11). not-, bey-turlein (74). 
gader (18). 

* Anticen-a, -ium v. Antecenia. 

* Anticeta v. Antidotum. 

*Anti-ecipa (11, 19), -pita (64), -pia 
(89), -pira (74, 75, 93), -pa (ab anti et 
pir 76), -pirale (122), -pirium (19), 
-pirgium (108, Gl. m.), -p'gium (22), 
-purgium (85) -purgum (23), purgus 
(147), antepyrgium (ab ante et pyr ?. 
ignis 110), antypira (Gl. m.) (cf. hypo- 
pyrgium &c. v. epigergium) scehirm 
(76). fur- (93), liecht- (64, 74, 75) -schirm, 
vig. rundel (75). eyn schirme bred (19), 
schirmbret vor denr feur (110). scherm- 
brett (132), -bret (11). scherinbret (89). 
Schere bang (8^). bart-sch. (28), -scherer 
(6), -seerer (22), -scherre (147). gall. 
escr-en (122, Gl. m.), -in Z cramaillé (G1. m.). 
antipari-um eyn darts (: parma?) 
schirm (85), »« -es gegenwand (Ki.). ap- 
parieon bokeler (í1). 

Antieipare (4. preuen?re 66 &e, cf. 
antec.) vor- (8), V?- (8^) -griffen. Ad. an- 
gr, -heben. voran-h. 7 -greyffen (9). 
vor-setzen 7, 8), -kummen (3), -komen 
i verrassen (132). fur-geben; -kommen 
mit gabe (15). 

Antieipatio furgebung (75). 

* Antieipatiue furkomlich (75). 

Anticipator furgeber (15). 

*Antieoeus v. Antitrotus. 

* Antieon v. Antiton. 

* Anticopa v. Apoca. 

Anti-, ante- (74), corium, -torium 
(5) i. nebrida, melotes 75) schurtzfel (74). 
ur-fel (74, 93), -feel als die sehmid haben 
(64). scher-ren, varr.en fell 7 mulwerft- 
hut (75). Versch. von anthicorium 4. 
bellum. ante vrbem factum (16) 4. q. ante- 
rium (147, Br., Gl. m.), -Vrbium (147, Br.) 
strijt vur en stat (147). 

*Antiea (7 rauilla &ce.) vurspreker 
141). 

Anti-, gew. ante-christus, -xxus 
hd. ante- (Db, v5), ent- (17, v6), ende-, 
end- (110) -christ. entekerst (22). 

*Antidadum v. Antidotum. 

* Anthidas (cf. antitas) v. Antiquitas. 

*Antide v. Ancile. 

* Antiderum (cf. sqq.) naturlich wider- 
gelt (74). : 

Antidona. (7. dona perditionis Br, &c.) 
gab der verlust (74). ; 

Amnti-dotum, 7 -dotus (88), -todum 
(67, 74), -dadum (76), -eeta (21. »— an- 
tecenia?), anthi-dotum (65), -detum 
(11) wider geltung &c. Rt erezeney (9). 
tyria-kel (88), -ck (110^). driacker CH 
drya-ckers, -kel (132), 7 venenum vergyftt 
(68), venijn (132). tranch (119 szm.). ein 
büsse (sc. medicinae 6, 8, 9); daraus 


98 

ANT 


missv. buten (23), eyn b. adv. (22) 
daréus übers. auswenig (74), uf-wennig 


| (17), -winnig (17), -winnig (18); daraus 


missv. wenig essen (21). 

Amnti-, ante- (23) -frasis wider-, 
weder- (8) -zeme (8, 9), -simmnig (110), 
-wertige (76), contrarie (132) rede. wed- 
der- (22), ieghen- (23) -sprake. 


*Antig-ale, -lo (7. valde) gar sere, 


gar fast (74). 

* Antigonista v. Antagonista. 

Amnti-, 4/ avchi- (Er.) -graphia, -gra- 
pha (8) (Z. dignitas cancellaria 8r.) eyn 
brieff- (5), kryg- (21), aus- (9), gegen- 
(8, 13)-schrift. . : 

Antigraphum eyn 
anders nach serifft (5). 

Antigraphus (7. seriptor dc. Br.) Ad. 
ein kryg- (21), krick- (5) -seriber; ein 
buch da von ein anderb auf gescriben 
wird szm., eyu boch da man vB scri- 
bet szm. eyn bok dar men en ander 
vt serift (23), seriuen. mach (22). eyn 
buch dar von man ein anders machen 
mag (68). eyn Ad. abe-, ab-, bok- (11), wt- 
(89), vBge- 7 gegenge- (110) -schrifft. 
kriehtschreibung (76). qwit brieff (11). 

Antile v. Ancile. Antela. 

*Antilena v. Antela. 

*Antilla (cf. nancilla .&e.) v. Vale- 
riana.- z 

*Antillus v. Antrillus. 

* Antilucum v. Antelucanum. 

Antimonium kys 7 spiglas (12). 

* Antimpna v. Antemna. 

*Antionaria (cf. a-, au-etionarius, 
penestiea) gremp-, pfragn-, phretsch-erin 
(74). 

VAN Ide (cf. prc.) v. Velaris. 

Antipagmenta &e. v. Amntepag- 
menta. 

*Antipari-um, -es v. Anticipa. 

Antipedale gall. auanpi-et (122),- é 
(Gl. m.). ! ; : 

Antipegmata v. Antepagmenta. 

*Antipir-a, -ale, -ium, -gium doc. v. 
Anticipa. 

*Antipirium steynbreeke, ein cruyt 
141). 

i MT AUN &ec. v. Antiphora. 

* Antipota v. Apoca. 

Antiphon-a, -ia (99), atiphna (b^) 
(cf. antiphora) eyn anti-ffen (5, 7, 21), 
-phin (D^). anteffene (99). wider thonend 
lobgesangek (65). ain gesang wider das 
ander (91). : 

Antiph-, Anttif- (b) -onarium eyn 
anti-ffoner (55); -phonar (64). 

* Anti-phora (8, 22, 28, 16), - phona, 
-fora (67), -pophora, -pophara (147), 
-pofora (Rr. &c.) (7. tacite questionis respon- 
si0 sim.) gesweiginder froge ant wort o. 
berechtunge (8) gesweigende frid (sic) 
antwort, berechung (13). en vnghevra- 

het antworde (23). eyn van ghemaket 
(oio) antwerde (92). tegen of weder 
warpyuge (147). à 

Amtiquare in den alten brauch brin- 
gen (88). ald machen (19). 

Antiquare, -ri alt (17, 4), krang (8) 
werdin. Ad. alten, alden. nd. olden. 

Antiquarii (sg. 4. g. antiquus) vle- 
ger der alten hystorien (68). die alte h. 
erzelhen (110), die alden h. vertzeller 
(132). 


bueh das man 

ANT 


Antiquior older (22). 

Amtiquitas, 4 anthidas (76) Ad. alt- 
ekeit (5), -heyt. oldicheit (22). altlich (18. 
st. -tus). das alder (65). alderdom (132). 

Antiquitus hd. von alterD, alter, al- 
der (18); von a., alders (21), a. wegen (4) 
her. von anders (szc) wegen (5). von al- 
def (19). vor alter, vor zeiten (76). hie 
vor alten ziten (6). oldinghes (92). van 
aldes (132). 

Antiquus Ad. alt. olt (23). heDig (1T. 
»« anti ?). 
 "tAntir-a, -ia v. Anthera. 

Antirrhinon (cf. osyris) o- 7 do- 
rant; streiehkraut; kalbsnase:; bracken- 
haupt (Ki.). hunds-kopffe ; steck-, stárck-, 
nasen-kraut; kalbs-, lówen-maul (Fr.). 

*Antiron v. Antiton. 

Amtis-ma (Br. &c), -ema, (4. locus vbi 
census est mutuandus Pr. sim. cf. amtisi- 
gma Gl. m. 7. q. -maà Br.) Ad. wechsel ; w.- 
(6, 6, 4), weDel-, wesel- (17), weychsel- 
(3) -banck (5, 6), -bancke (175, -bang (6), 
-8tat. eyn wesse-le (22), -l (7, 21). 

An- £ as-tismos (est tropus floride t 
erbane virtutis dc. Br. aus &yO0c &acu), 
antis-mus, -inus (13) hubsche vorspot- 
tunge (9). hobsche virspotunge (8). hofes 
verspatung (13). houesche spreken (22). 
ain hofflich, varr. erber, antwurt (110). 

Antistes Ad. bischo-ff, -lf (9). md. 
bissehop (29), byseop (23). 

Amnti-stita-, -stota (68), -stica, -sta, 
-tista, (9) paffen frawe (18). pheff-ynne 
(8), -in (8, 9). 

Antisti-tium 7 -tia (Br.), eium, -eum, 
anti-tistiecium (9), -sterium (17) Ad. bis- 
tum ; bischtu-m (17), -mb 7 priesterschafft 
(110). ein bischoffdom o. bruderschafft (sic 
68). 

*Antitas v. Anteritas. 

Ant-itheta (Br., -iteca (753), -etica, 
antheea (76) wider setzung (75). ?. com- 
traria positio 7 locutio (Br), deposita 
l. (16). 

* Antitodum v. Antidotum. 

Anti-ton (Br. &e.), -eon (110, 132), -thon 
(69, 134), -ron (68) ein vnver-brandlich 
(68), -brenlieh (110), onverbernlieh (132) 
holtz. 

* Antitora v. Anthora. 

* Antitorium v. Anticorium. 

* Antithronum v. Altithronus. 

*Anti-trotus (47), -cocus (149) ?. flos 
sambuci. 

*Antl-a 4 -ium (/af. haustrum) ein 
sluehe (125). 

Antlare &e. v. Anclare. 

Antlia churba (141, .Gf. 4, 487). 

* Antocrea v. Artocreas. 

*Antofalus (erba; aus &y961p0ÀJ.0V 
— xapoó(UXAoy) meyleken (8. m s. n?). 

* Amtones v. Aucones. 

* Anthoniensis (monachus) anthoni-er 


| (55, -ger (1). antonius antoniaster (142), 


Antonoma-tice, -sice vbertreffenlich 
(14). hoechliceh (110, 132). 

*Anthora (cf. sq.) v. Anchora. 

Anth-, ant-, antit-ora, antura, an- 
thullia heilgifft (143). 

* Antora v. Anthera. 

Amnthos rofmarin blumen (125). am- 
tos flos roris marini (41, 149). 


ANT 


Antra sg. (sí. entera Br. cf. exentra) 
fische- (17), viseh- (9), fi0- (8) -geweyde. 

*Antracidis v. Anteax. 

Amnthracinus koellnfarbe (125). 

Antr-ax, -ox (76) (&»9pa&, it. an- 
traee &c.) giftig (75, 93), ver-g. (0) ge- 
swer. ain vergiftigs gschwer (75). hege- 
druse (9). 

*Amntri- (76), antro- (Ki. antru- (129, 
139) -are i. non dare (139); gratias me- 
ferre (16, 129). danken (Kki.). 

Am- (Br. &e.), à-, at-, (11, 15) -trillus, 
antillus («/ph. antr. 134) , 4 autrullus 
(15), a- (89), at- (22) -trile (praec. antril- 
lus /lapicidarum, atr. lotorum) klup-phel 
(0), -pfel (D), -pel (55, 17). kluphel (antr. 
4). klop-phel (antr. 3), -pel (5), -per (/a- 
pic. 92), -e (23). (amtr. 7. tubillus) clipf- 
fel (75). knipfel (76). knu-ppel Z -ttel (/a- 
qc. 74). knüttil (13). blewel (9). bleuel 
(8) bluel (17, 49). (atr.) plevel (3). (atr. 
instr. lauandi) plewel (4). pleul, ear. pluel 
(attr. 7. loter 75). plewl 7 lotter (sec 
antr. 74). slegel (17) en slee (11, 89) 
slipel (18). heyge (22. cf. trusorium. Sm. 
2, 128). ein stemn.zuo hawen o. bescehni- 
den (110). stampelion (110, 132), Stein- 
pille-m, -n (110 vearr. om stenen tzo 
hauwen off besnijden (132). 

*Antriplex v. Atriplex. 

*Antritio v. Contritio. 

*Antroare v. Antriare. 

*Antrofor-mite, -nici v. Antropo- 
morphite. 

* Antrofugi v. Anthropofagi. 

*Antroniseus v. Ancon. t à 

Antropo-morphite, -formite, Aüufig 
anformi-ta, -eca, antro-formite (76), 
-phata (22), -pus (9), -fornici (67) (gew. 

pl, aus uoptef, »« forma) Ad. bilde-, bil- 
den- (8, 4), pild- (75) -sniezer, -schneider 
(4. moler (9) meler (22, 23). ketter de 
de segen dat god minschen steltnisse 
hebbe (22). k: de dar seyen d. g. h. en 
mynscehe staltnisse (23). m 

Anthropo-fagi 4 -fagite (Br. sm.), 
antro-phophagi (6), phagi (9 &c.), -fugi 
(76) ein wer- (3), weir- (6), ber- (4) -wolff. 

Anthropo-morphon (Ki.) -morfeon 
HS m.) -mos (7. mandragori 19) alrun 

19): 

Antropo-spatos (19, Br), -states, 
antroboechpedos (76) (est humana passio 
attributa deo Bx.) menschliche kranckeit 
(17, sim. 13). menscehlieh krangheit (8). 
meniche krankheit (9). : 

. -*Anthropus (cf. antropomorphite. 
homo.) «gs. man (942). 
* Antrophata v. Antropomorphite. 

Amntro-rsum, -ssum (22, 93), -sum 
3) vorsyehe (133). hd. nd. vor, Ad. wor 
21), fur, für (6) Ad. sich, nd. sik, sek, 
-wor (13, 28. st. -wort), -wartz (110), -warfs 
(132). 

*Antrox v. Antrax. 

Antrum Ad. grube. grube der trachen 
vnd wurme (75). groue (a. grab (21). 
prp (18). Ad. hole. Ad. nd. hol. hole (8). 

ol (9). hule (85). hube (sc 1). hüle (6). 
hoyle (17). Ad. loch. heymlieh finster 1. 
(65). muse- (67), mu- (68, 69), meuf5- (66, 
70, 134) -loch. 

*Anttifonarium v. Antiphonarium. 

*Amttonitus v. Attonitus. 
ANX 


Amtulare v. Anclare. 

*Anthullia, antura v. Anthora. 

* A-, an- (117) -nuabile halbis-en (121), 
-isinlachin (117). habenisen (zw. acinax 
und baecinum Sum.), eem Eisenwerkzeug 
in Sum., 7n 104 (v. manile) ein G'efüss? in 
117 ein. Kleid? cf. camisi-lem (141), -am 
(Gf. annalem iarhemidi (Gf) »« ana- 
labus (Gl. m. «us anaboladium)? Für 
die Ableitung aus annus vgl. v. eamisiale 
und die Beziehungen auf Jahresfrist in 
Gl. m. v. eamisile, wo die Glossem «mn 
KEntstellung der deutschen | Wóorter aus 
alba, wenn nicht gar «us halb-bissin (cf. 
bissinus) denken lassen. Aber auch manile 
und anuabile scheinen Varianten Einer 
Glosse. 

Anubis (sine nube Br.) offenbar (11). 

* Anucciatio(s/.annunciatio) boh.zwy- 
estowanie (4). 

*Anüde v. Ammodo. 

*Anuere v. Anniuere. 

*Anula v. Arula. 

* Anula-tor, -rius (68) ring-macher (68), 
-mecher £ arsgat 7. culus (85. 5« anus!). 

Anulatus gerimget (68). 

*Anullare v. Annihilare. 

*Anulum terre v. Malum t. 

Amulus (cf. annulus) uingirin (104). 
fing-erlin (Bx.), -er o. eyn rinek (19). 
rijiek (11). arslin (8). erslein (9). alt 
(85. cf. amnilis). 

* Anunciare v. Annunciare. 

Anus, g.-us (cf. annus. annotus.) 
alt (8,9). alt wiff (15). ein altwyb (110). 
altes weyb (1). quene (99). g. -i ein ars 
(8, 9; 68,110). árs (111). ers (22). verezer 
(9). die lateiniseh kunst (Hen. ?. e. ars). 
g.-ui ein wiif) (68. cf. anitergium). 

*Anustis v. Amussis. 

*Anuter-gium, -ium v. Anitergium. 

*Anuus v. Annuus. 

* Anxia angest (8). 

Anxi-are, -ari (65), -re ang-esten (6, 
23), -sten (76), -est hebben (22). ^d. eng- 
esten (21, 4), -sten: in engsten sin (65); 
sorg-en (13), -feltigen, -felligen (133). 


surckfeldigen, Mrg. surgfeldigel(19).sorch- 


voldieh .wesen (11). trurig sein (110). 
droeuich sijn, anxten (132). twingenm (4). 
Anxiatus betrübt (6). geangst (75). 

Amnxie v. AÁnxiose. 

Amnxiet-as, -us (s/c 134) sorg (1103b). 
angst (1109). sorchuoldieheit, anxt (132 
hd. engst-, sorfelt- (68) -igkeit. 

*Anxigena v. Axungia. 

Anx-illa, -ulla (17) z. olla superius 
(Br. piperis (sic 3) strécta (sim. 75. Gf. 
ang-istrum, -ustus »« auxilla Er., Gl. m. 
1, 497 sq.?) enge coppelin (8), kupphelin 
i doppen (17), hefen, £ eng h., hafen 


15). euttroff (3. cf. phiala &o.). 


*Anxillale (7. lentigo) rosein tupffel 


0. Sprinckel im antlitz (74). 
*Anxina v. Axungia. 

Anxioma (Br. &e., ab ango 76; st. ax. 
110 &e.) beslossen redde (12). beslosen 
rede (13). axio-ma (9r), -na (v4, 76), 7 
yxion (14) 4. dignitas ; wird-e, Aigkeit (74). 

* Anxio-narius, -rius v. Actionarius. 

Anxi-ose, -e Ad. angst- (7, 110*), not- 
(110), betrub-, betrueb- (134), betrüp- (66) 
-lieh, -liehen. enstelieke (11). bedroiflieh 
(132). 
APE 


Anxiosus engestelich 
(11). anxtelic m 
*Anxipeta (v. seruus molitoris 15, 2« 
auxilium?) ain helf- (6, 74), mul- (15) 
-knecht. 
*Anxire v. Anxiare. 

Anxius engstig (l1, 1). beengst S: 
beanxt (132). augsthafftig (s8). bange (8, 
13). hd. sorg- sam (o 5), -feldig, -feltig, 
-fellig (133). surgfeltig (18). surekfeldig 
(19). swer- Z sorck-feldick (3). sorehvol- 
dieh (22, 23). sorgvaldich sijn (se 89). 
traurig (88, 110). drouich (11). betriebt 
(88). vorhtsam (13). d 

Anxugia éoe. v. Axungia. 

*Anxulla v. Anxilla. 

Aonia 7. regéo (Pr.). aoma eyn lant- 
sehaff vn grecia; aomus Z2. poeticus (110, 
132). ^ 

Aorasia (65, Bx. aus Q0pXO!X), ao-, 
Aau-risia, -rizia, acroisia (Gl. m.), aec- 
risia (76), gew. aeris-ia, -ea, -a, (75b), 
-is (8), -ea. (1), acerisia, aris-ea (1), -ta, 
auris-ia (74), -tà (76), acia (74, Br.) Ad. 
starn- (74), star-, stor- (9) -blintheit (8, 
74), -blindikeit (9), -blintkeit (9), -blint. 
touery in de ougen (83). zoubery in ou- 
gen (110) dz geplerre vor den augen 
(65). augenwe -(75). aur. blintheit mit 
offen augen (68). aer., aur. (16) staren- 
blint (6s, v6). 

DS au-, ac-risiari vbersichtig seln 
*Ap- v. App-. 
*Apaneus v. Muscranus. 
*Apari-lla, -ne v. Aprinia. 
*Aparitorium v. Apparaturium. 
*Aparo v. Aporiare. 
* Apa-sina, -tilla v. Aprinia. 
* Apatruus v. Appatruus. 

Apeeula v. Ápiecula. 

*Apediseus v. Apidiscus. 
* Apedium v. Appendicium. 
*Apellena v. Auellana. 

* Apellestiea v. Aplestus. 
*Apelta v. Pelta. 

-A-, ap- (Gf.) -penninus (7. alpes 
bardonis warn.) partunperg (Gf.). bar- 
telbürg (113). 

. Aper d. bere, ber (55, 21). beer 
(9, 89, 110). per (1, 53). hd. eber, ebber; 
eber-swin, -swein (3); ebber-, nd. euer- 
swin. eyn swin dir (st. odir) eber (8). 
ewerschwin (75). : 
*Aperatorium v. Apparaturium. 


*Aperatus (sf. appar.) messe gewant 
(7) 


39 


(19). enstelich 


Apercularius huysbreker (147). 

Apereulus (Br.) berchin (17). 

Aperine v. Aprinia. 

.A-, ap- (4) -perire Ad. uff-, of, auf- 

(4) -tün (6), -thun, -dun, -dune (17). nd. 

vp don, opluken (89, 99). offen fes 
*Aperitorium v. Apparaturium. 

Apertura offnunge (110). vff thuung 
(68). vplukinge (132). luehe (Sum.). sweif-, 
leib-loeh (74). 

Apertus víff ton (6s). 

*Apestis v. Aplestus. 

Apex Ad. eyn groz (5), groB, grosser 
(37) bueh-, bo- (5) -stabe, buch-, buf- 
(21) bu- (bb), bo- (18) -stab. eyn bant, 
ere, buehstab (17). bustabe, hube, helm- 
Zeichen, ere, wirdekeit (8). helnzeichen 


40 API 


(17). hoehe (88). hohe (5, 65). hege (13). 
hohe 7 büstab (100). eyn grot boestaf 
Z de hoghe (22). hoecheit (11). ein eleinf) 
dypptlin super literam $£ dc. (65). spitz 
in der hohe (75). (Z. conus) heln- £ tol- 
der-spitz (93). dold (88). bin (»« apis?) 
titel (25). (7. scintilla) gueist, funck (88). 
dy knop (cultrz); dy kube (a.capitis, . q. 
galerus 125. vrm. sí. kulbe cf. ealua, 
vertex). 

Apexabo rotworst (125). 

*Apia (7. platea; aus via Apia Br. 
7. q. Appia!) straite (141). 

* A-, ce- (Gt.) -piacum bini- (Gf.), bine- 
(101) -suga. benesuge (V). apiago Aerba 
cuius flores apes maxime. appetunt (Br., 
Sim. Pap. Gl. m.) pinsaug (74). apyaca 
biboz (96). apiacon kraufkkohl (ki.). Vil. 
versch. Ursprungs. : 

Apiarium v. Apisterium. 

*Apias-sellum, -tellum v. Apiatel- 
lum. 
Apiast-er (112, Ki. Gl. m. Cf. sq.), -raà 
(Br., Ki; Gl. m.), gew. apris-ea, -co (66, 
124), -to (69) (/. merops, Méporj 112) Ad. 
nd. specht. muckenstecher (112). bienen- 
wolf, -frafó (Ki.). 

Apiast-er, 4 -usS (75), apige- (3), 
appici- (76) -ster (7. magister apum 
Br. &c) eyn weyse-l (66, 74), -r (9, 134) 
der ymen (134). wiser der imme 0. bin 
(15). binen kunig (64). ben muter (19). 
byenmoder (11). bij moeder (89). zeyd- 
ler (74).. 

*Apiastolum v. Apiatellum. 

* Apiastro alis. é6rda (118). 

*Apiastrum (cf. sq.) v. Apisterium. 
Apium risus. 

Apia-tellum (1, &r.), -stellum, -ssel- 
lum (143), -stolum (47, 149), -strum 
(125, Ki.), amprastellum (3) (aus apis »— 
apium? cf. a. rusticum) peyen- (74), 
bienen- (Ki.), behu- (se 125), bremen- 
(47, 85, 149), bram- (96), trennen- (1) 
-krut, -kraut. prampirrin (3). banenfuf, 
gleyBblum, glitzenpfánnlem &e. (143). 

*Apica &c. v. Alopiciosus. 

* A pic-ere, -ire (Gl. m.) bynden, wuelen, 
knuppen (147). 

Apicio benen gart (8). ben- (11), 
bin- (3) -garte. pynwaide (74). pin- £ 
imb-, var. im-weid (75). velt hopff (8. 5 
apium). 

Apicire v. Apicere. 

*Apie-o, -iosus &c. v. Alopiciosus. 

A pi-, ape-cula (cf. pinsula) byenchin 
(89). begin (6). beneken (11). by-, var. 
byn-lin (110). im-pel, var. -bel (75). Ad. 
eyn eleyn byn, bene (17), benegin (1), 
byengin (5), byngen (21), yme, ymp dos 

*Apicus (47. papa, aus apieus z. e. 
apostolieus —— apex péileus sacerdotum 
2r? 7. opieus Gl. m.) bapst (75). 

Api-, àpe- (129) -diseus, apodistus 
(147) (cf. aspidiseos) 7. wncinus (129); 
pecten, ags. thebhoe (G1. Aeifr.), webhoc 
(942). haiek. (147). 

*Apierium &oc. v. Apisterium. 

Apifera seyle op den scehyp dye- 
nende (147). 

*Apifu-, apriful- (Sum.) -sus hole- 
(Sum.), washola- (117) -nter. 

*Apigester v. Apiaster. 

Apios 7. ischas erdtnussen, sewbrot 


(144). 


APO 


Apiphorium v. Apisterium. : 

*Apiri-sium, -fium (11) (cf. eieuta. 
apium risus?) schyrline (89). seierlinch 
(11). wutscherling (19). 

* Apyrotum kül- (111), kiel- (91) -kessel. 

Apis, apes hd. nd. bene, bye (132), 
bie (99). Ad. biene (10), bien, bine (6, o2 
bin (18, 75), byn (134), ben (4), pyne 
(66), pyn (9, 75), imb (75), ymp (53, 75, 16), 
ympe (133), yme (66, 134), humell o. webs 
(16). 

*Apis (aus apium) siluatiea ags. 
wudumerce (9428). 

Apiste- (17, 74, 76, Br., Gl. m.), apie- 
(17), apia- (74, 110 &c.), apipho- (74, 
Gl. m.), apife- (Gl. m.), apifo- (B:.), 
appipor- (76) -rium, apiastrum (110 &e.) 
pynwaide (74) ben stock (17). bynen- 
(110), byn- (68) -korb. byenkorff (132). 
. Apiternus die werklicks gueds arm 
is (147). 

Apiu-m, 7 -s (75), appium (76, Sum.) 
üpfa (93). eph-e (5), -ich (105, 141). ep- 
phe (17, 36), -fe (1), Ad. nd. -pe, -p (1), 
-peieh 7 -peeh m. (4), -fich ( BM.), Ad. 
TT -ich (110), -eche (19), -che (8). hep- 
en (144). heff (64). winter-epffe Z -grune 
(15), -hopff (76), -erbeBen (7). merrich 
(10). hd. (13) md. merk. mirck (105b). 
mérgel (56). mark (Nmn.). ags. merici (94. 
meree, merce mint (Bosw.). 

Apium eaninum wilde eppe (8). 

*A. ranarum traken krut (149). 

A. risus 4 raninum (7. apiastrum, 
ranuneulus &o.) wasserhanenfuf) (143). 

A. rusticum han- (8), hannen- (3), 
windischer hanen- (143) -fuD. merrettig 
(49. »« merrich s/m.). brennekrut (Gt.) 

Aplestus der bósen geister ihr kónig 
(Ki. aple- 7 aprele- (147), apli- (Gl. m.), 
amble- (129) -stia (0TÀYOt(X), ape-stis 
4 -llestiea, 7 a- (74), ap- (76) -pestiea, 
apolistria (147) 7. gula dc. gulsicheit 
(147). £. saturi- (Gl. m.), satie- (129), 
socie- (74, 76) -tas. geselschafft (74). Cf. 
amplecia. 

Aplustre &e. v. Amplustre. 

*Apobasmum v. Apobalsamum. 

Apo-ea (74, 76, Br, Gl. m.), -t& (1), 
-eha (91, 111, Gl m.), appoga (4), a- £ 
apo-eopa (147) €. diea kerb (74). kerb- 
(4), rait- (1, 74, 16) -holtz. quit-tung (91), 
-anci (147), -antz (i11 s?m.), V odot qud 
schult-, bekentnus-brieffe; ger eins klayds 
(74). anti-copa, -pota (2) veriehbrieffe 
genanter gult (74). gegen-raitholtz, -span 
(2). antapoga, Qvcamoy, reuerD, gegen- 
quittung (112). 

Apoca-, apoce- (Br.) -lipsari off- (68, 
110), ap- (132) -enbaren. uffenboren (19). 

Apoea-, apoka-lypsis, gew. -lipsis 
hd. offenbarung qo. eyn buch der heym- 
lichen off, der h. ding gotz (76); eyn 
buch da dye h. godis (5), heymlich ding 
g., h. d. gadis (21), heimelichsten din 
(1) in stan, steen, stent (Di (das, en) 
buch, puch (1) der heimlichkeiten got- 
tes (67), der haimlichait vnd der taugen 
1) der t. (Anz. 8, 502), der tugenheit 
c Fr. 2, 393€), das heilige ding offen- 
bart (4); tougenbuoch (BM.). md. eyn 
bock der hemelken dinek goddes ynne 
stan (22). 

* Apocopa v. Apoca. 

APO 


Apoc-opa, -ope, -upaà (76) (cf. sin- 
copa) besnidunge in der lesten silben 
(49€). abpruch ein puchstaben o. silbein 
am ende eins wortz (74). 

*Apocrifari (anders G. m. 1l, 2913) 
sunden 7 vngewerlich reden (9). 

*Apoecrifarius v. Apocrisarius. 
Apoeriphi Ad. heimeli-che, -ch bu- 

cher. hemlich biecher (68). heymeliche 
boechen (132). nd. hemel-ike, -ke boken. 

Apo-ecriphum, -gryphum (63), eri- 
phium (22), -chriffa (pl. 1356), appocrium 
(4) heimlieh (110 &c.) sonder meyster 
(132), einig autoritet (68). zweife-l (4), 
-lig (110), -Ihafftige red der warheit nach 
(15). ezwifel (19). zwiuel (5). twiuel (22). 
vnbestetigt von der cristenheit (74), hei- 
liger cr. (63). 

. Apocri-phus, -pus 7 -sus (10) vn- 
(10, 12), vm- (42€) -beweret. nameloys (8^). 

A pocris-, appocris-, apocriss-, 7 apo- 
eryph- (Br.), apoeriph-, apocriíf-, i ar- 
rich- (g. v.) -arius (aus Gmoxptotdptoc ) 
ain hoher bote (76). eyn hocher bode 
(7). hoer bott (15). 

* Apocupa v. Apocopa. 

* Apocus (aus apo-logus »« -ea ?) mer- 
lige vmb wertirworheit (8). 

Apoeha v. Apoca. 

* Apochriffa v. Apocriphum. 
Apodeterium v. Apodyterium. 
Apodi- v. Appodi-. 

*Apodiacon v. Appodiamen. 
Apodidrasceinda blinde-kuh 7 -máuD; 

wiseh auf (Ki.). n. duyekecken; schuyl- 
hoeexken, -winckgen (116). 

*Apodiseus (7. agarus o.) baide, 
loeper (147). 

*Apodis-eus, -ius (7. 
(147). 

* Apodisocia (7. socius, as-s. &oc.) clant, 
gesell, venit (147). 

*Apodistus v. Apidiseus. 

-Apo-, 7 appo- (14, 76) -dyterium (114, 
Ki.) -diterium (91), -deterium (Gl. m.), 
-disterium (74, locus vb$ vestes lawantur 


vicimus) nabur 


|66 &e., res ponuntur 2n balneo Br.). -tis- 


terium (3, /. vbi mittuntur vestimenta, 
balni- 145, bam- 136^ -entium), -leste- 
rium (85), -Iutium (/. vb? vestes abluende 
eaxuuntur Br.), -Iueium (/. v. v. ez. n balneo 
66 &e., 76), -luterium (74, 75), -leterium 
(G1. m.), -Lyterium (Ki.), -Iyternum (129), 
-litarium (vbi ponuntur res labentium 
sim. 136), -litorium (142), -lotorium (64), 
-lernum (8^), polet- (3), pollic- (7. v. v. 
post ablutionem ponuntur 175), adopisc- 
(L v. v. abluuntur ib.) -erium (cf. spo- 
liatorium) huet kammer (3). kleider- 
hau (114). abtziechstube (74). auDziehe-, 
kleider-, hut-stuben (114). man- o. frawen- 
gaden im bad; wesch huD (75). wesse 
hus (85). waschhaufe (apodist. 74). 
Apodix-is, 7 -ia 7 -en (147) ein of 
fenbare bewerung (88) vertoernyng; 
berv-, rekel-, walded-icheit &e. (147). 
*Apoferitum &c. v. Apophoretum. 
* Apog-e, -ete, -eto (aus apag-e, -ite 
Br. addee, vaertwael &c. (147). 
Apog-eum (i4 &e), -ium (75, 176), 
-ena (176), -ema (49, 74), -ia (17) 
pogeum Br.) eyn ert-gebuwe (17), -hufj 
" ein hule in dem erdtrich (64). eyn 
hole (17). slieh loch sub terra (49). ge- 


(v. hys . 


APO 


welbe, vig. ein kemnat (75). mordergrub 
(74). 
*Apogeus v. Apopemptieus. 
*Apogryphum v. Apocriphum. 
* Apolea v. Apulia. 
*Apolernum v. Apodyterium. 


Apolesma 42. définitio 0 consummatio 
disputationis (Br.) der disputacien ver- 
vulling (147). 

*Apolesterium &c. v. Apodyterium. 

*Apole-ticus, -xia &oe. v. Apople- 
eticus, -xia. 

*Apolistria v. Aplestus. 

* Apolyternum &e. v. Apodyterium. 

*Apoll-ago, -egus &oe. v. Apolog-ia, 
-us. 

* Apollia v. Apulia. 

Apollinari-a, -s (942) Ad. sehyrling 
sim. ags. glofwyrt (942). 

A-, ap-pologare kurez reden (9). be- 
geren (88). 

Apologe-, appolege- (11), appologi- 
(76) -tieus 2. liber excusationis doc. (110 
n eaxcusatorius (16); fabulosus cleffs 
(11). 

Apolog-ia, -a (23), appolog-ia, -aà 
(b, €), appoll-ogia (68), -oga (3, 4), -iga 
(67, 133), -ago (22) (v. excusatio, sermo 
negatiwus) eyn vnware rede (283), vn 
wair r. (D), vngewisse r. (4), vnwar redde 
(0) vn ver war r. (22) vnwarhat (sic 
76). vnsehult (10, 12, 110, 132). entschuld- 
ung (3), -igung (1109). antwort (132). ver- 
antwurtung (110). 

.A-, gew. ap-pologus, appoll-ogus, 
-egus (22) 4. sermo musticalós de brutis 
animalibus (Br.). hd. nd. bispel. Ad. by-, 
bey-spil, -spiel. byspyl (21). byspeell 
(132). bispile o. vor redde (1). bijspif ader 
hinder rede (17). meerlin (114. cf. apo- 
eus). hd. fabel; f-sprecher (68), -rede 
(110). eyn rede mittirenten endes (? 8. 
Qus mit tiren? cf. Br.). pauriseh red (75). 
boken (99). 

*Apolut-erium, -ium &oc. v. Apody- 
terium. 

*Apompeius v. Apopemptieus. 

*Apompeus v. Apurinus. Apopemp- 
tieus. 

*Aponare byspeltellen (nach bispel 
8». »« apponere bystellen? aus apolo- 
gare nd.*). 

Apo-pemptieus (2. démittens Ki.), 
-mpeus 7 -geus (147), -mpeius (110 
vàrr. Br, -penis (67, 133), -peius (68, 
110€, 132), -peyus (16), -pius (66, 69, 134), 
-ptus (70) (7. eméssariíus $ hircus) ein 
bock (68, 110, 122). seumer, sommyr pert 
(141). 

Apo-pleectieus (Ki), -pletieus (110, 
132), -letieus (1109), -plexieus (68) val- 
lent-sichtig, varr. -siechtegig (110). pop- 
peltzyachtich (132). 

A po-, appo- (4,67, 74) -plexia, -plecia 
134), -plexio, -plexis, -plexa (4), -lexia 
76, 134), -llexia 7 -llexio (67), -lixia (8, 

18), -lexis (7), -Hlexis (68), appolixis 4 
aplexio (76) (Offers, doch wunwesentlich, 
versch. glossierte Formen in je einem Voc. 
hd. derslag; gantzer (halber hemiplexia 
slag (111); eyn doit slag (7); schlag des 
tods (75); eim slag, schlag, der einem, 
eym wirt von der suchten, syecht (18), 
suchte décta popelsy (6); ein sehlag &c. 


DizreNBACH GrossaniUM. 

APO 


von sucht, gesichtes (76) wegen. nd. eyn 
slach de eneme wert van der suke (23), 
ener s. de poppeltie. pop-pel (22b), -elsie 
(109 sim.), -peltzige (s vallent sucht, 
v. slechtag (110). unsers herrn gottes 


hand (114). geech tod (68). trop-fen (3), 
-fe (75), -ff (v4, 91. cf. Fr. 3, 389). troph- 
en (1), -f (2). 


* Apophiasma v. Aposphragisma. 

Apo-phoretum, -foretum, -foritum, 

-feritum (1), 4 -feretum (147), -foricum, 
-phoritum 4: -phorita (74), -phoreta 
(125), -foreca (110), -phoriea, -forita, 
-ferita (5, 76), -fera (64) eyn casp (1). 
opffel-schussel (64), -fas dorinne man opf- 
fel tregt; monstranz (74). appelvat (141). 
gut iare, o. das man eine schenckt zum 
guten iare (88). das morgengabe o. med- 
gab (125). : 
" Apor-ia, -ea, -ra (8) (aus (opta 
Qm Ópp0UX; cf.amphorisma) ab a et porus 
schweifMloch (66 &c.).7. apertio 7 labor doc. 
(Br. &c.); aparitio sanguenis laboris doc. 
76); aculeus (147, Br.); vertigo capitis 
uo Br. Gf.); influ-xio (Br.), -etio (76). 
suuintilod &c. (Gf.). plage (12). vnselikeit, 
armut (8^). arbeit, mut; bang-, drur-ekeit 
(8) achte, sorge, vlijss, ruecke; angel, 
hoiek; aporie glomicheit in der luecht 
(147). 

Aporiare, -ri (74, Br.), appo-riare, 
-diare (8, 11), appediare (17), abortare 
(8, 9), abhorrari (4), aparo (89) suinti- 
lon szm. (Gf.). sweytlick arbeyden (147). 
swiczende arbeyt (9).sw.erbeyd bezeiehen 
(11). swiczin e- (8 a- (74) -rbeyten. v'ar- 
men (8, 9, 17, 4, 74). v'smehe-n (11), -t 
werden (9, 17) virsmohet w. (8). broet 
(11, 89), broyd (19) bydden. 

*Aporie ermelieh (17). 

* Aporina v. Aposomus. 

*Aporine v. Aprinia. 

*Aporism-a, -us v. Amphorism -a, 
-us. 

*Aporrogia v. Asub. 

*A-, ad-porto zu tragen (76). 

Aporus:.calamitosus cc. arm, ellende, 
gemmerlieh (125). 

*Apo-somus (11, 19), -zema, -zima 
(93, 147, Er., Gl. m. 1, 299), -xima (Sum.), 
-sima (15), -sina (147), -rina (76), -soni 
89), gr. amo Cua (124) z. decoctio herbarum 
e vis h. decoctarum. (Br.). piza (Sum.). 
salb (93). krut salben (15). cruyt gesaiden 
die syedynge of bruede hait (147). plae- 
11), bla- (19) -ster wner-um, -is. wluen 
Séc 89. qus wlner-). 

Aposph- (Ki.), apof- (16, 147, Br.), 
apoff- (Gl. m.) -ragisma, apophiasma 
(141) 4. signaculum annuli. quod. ceree in- 
figitur (Gl. m.); s. anuli sere (16), fere 
(Br.) eireum-flexum, -plexum (16). signet 
in eyn rynck (147). ausdruekung des si- 
gills o. zeichen auf dem pitschier (Ki.). 

Apostare (/$ Mss. mog. von aposta- 
tare untersch.) hd. nd. abe-, af-treden 
von, van guden wercken. abdreden von 
guyden dingen (133). ab-tretten, -wychen 
(65). beleidigen, hintan setzen (Ki.). 

Apost-asia, -asio (1), -osia (74) (&. 
deificatio 76. aus deiecuon hd. eyn abe 
(s c 18); abe-, ab-tretung, -dredung; -tr., 
-dr., -trynnung (74), -tragung (6), -stevnge 
(5), verleugung (110), verloffinge (132) von 
gutem (68), von guten dingen (74), vf 4 


APO 4] 


von dem orden sZm. en af tredinghe enes 

22), van eneme (23) orden. abtrinnikeit 
65). vornegerung (19). veruedethinge (89. 
cf. apostatare). 

Apost-ata, gew. -ota, -eta e -eca 
q.t-), € post-atieus 7 -ieus (76) abtreter 
1, 4) von einem orden (4). abdreder (5, 
21) von dem guden ding (21). abe treder 
von gotin dingen (5). abtretter von guten 
d. (74, 16). nd. aftred-er, -der van guden, 
hilghen dingen. eyn ab-truniger (74), 
-trunniger (65); -tr. (66, 68), -trynniger 

(134), -drunger (132), -dringer (V. a. 1471), 
eyner der hat getreden (18) von guten 
wercken. eyn verloper van goden w.; 
verloiffen man off wijff (132). verleugner 
guter werck, var. verlaugner seines ordens 
(110). v'lauffen man o. wyb (110), monch 
(8b). eyn abtrunniger monich (7), münch 
o. nunnen (6). abe kerer (17). vm-k. dez 
glauben (8). 

Apost-atare, -otare, -ator (89), -ata 
(3) keren (8), ab-k. (9) von dem gelauben 
o. von dem orden. abtrennen (6). Ad. ab- 
tretten, 4 -trynnen (74) von guten (szc 1), 
£. dingen, g. werken (76). gute ding 
vllassen (110). dwalen off loiffen van 
goden dingen, (132). virnegeren (19). 
vernoyren So. veruederen (89. »« ver- 
nederen Jumliare Kil.? cf. apostasia). 
zuo rike (st. rucke?) werfen (13). dwelen 
(11). narriz-on (86), -an (Gt.). 

Apostatieus verkert (132 &c.). abtret- 
ten (68). 

* Aposteca eyn deutscher qd prius (2) 
laboriose fecerunt (fCéui; l(), aus apo- 
stata (quz primo bene agit dc. Br.) deu- 
-scher. 

Apost-ela, -ella, -illa (3) (7. posterior 
pars colli 0 capitis; versch. von postela) 
das hünder an dem hóbt (6). das leste 
deil dez heubts (5). nd. dat l. del van 
demme, in deme houede. das hinter tei! 
des halses (4). van den hals dat echterste 
deyl (147). ein. gnieke (3). nack (74). 

Apostema Ad. swer; ge-swer m. (4), 
-swere (sim.), gsehwer (75), drues ty 
druse (vmb daz hertze (1), druze (4), 
drueD ? drie) (17), druD, dryese (18), 
dros (13), drife (499), trüse (3), tries (76), 
truf) (69, 134). nd. dros (22), sweldrós 
(sze 109). swolst (8). geswolst (19, 16). 
swoltz (17). ai, var. eyD (75). aposte-m 
n. (4), -me (132). 

* Aposteta v. Apostata. 
*Apostilla v. Apostela. 

Apostoliee schein-, 
treffen-lieh. (74). 

A postolieus (pro papa Br.) eyn hoeeh 
zit 4 eyn hilich ding e hoch-z. £ helge 
dage (18 em) nd. eyn hoch-tit, -eit (22) 
7 eyn hillig dach, dacht (23). eyn babst 
aber (— oder) hochziitiger dag (1). hoch- 
zeittag (76). hd. bab-ist, -st; baps-te, -t; 
pabst. ei gesantter bapst (68). ein ró- 
mischer bobst (6). ein pauf3 (132). 

Apost-olus, -ulus zwolffbode (7). 
Zwelf-bot (6), -bote (4). Ad. ain bot un- 
(50) herren scm. Ad. nd. apostel. appostal 
ME -are v, Apostat-a, -are. 

Apostrofare (7. alloqui G1. m. cf. astro- 
phari ?. loqué 16) v'keren (8). 

*Apostulus v. Apostolus. 
*Apotheasis v. Apotheosis. 
6 


raten-, vber- 


42 APP 


*Apoteca (»« hypoteea) onderpant 
fil» 
Apo-theea, gew. -teca Ad. krudhuf) 
(19), krauthauD. eyn specery gaden (110). 
spiB kammer &c. (65). (7. horreum) sta- 
dil (104). kelre (11). appotheke (5^). Ad. 
apo-, ap-tek, -teck, se/fem -teke. apetick 
(b^). abetek (22). abteke (23, 71). abteee 
(89). abeteka vnd ys eyn stede dar men 
arzedie tho vorkopende pleeht (22b). 

Apoth-, gew. apot-ecarius Ad. apo- 
theker (5^, 110), -teker (1, 6), -tecker. 
appen- (7), ape- Sh ap- (b^, 8), ab- (I8, 
93) -teker. ap- (21), ab- (77) -tecker. ap- 
potegaris (65 Mrg.). (abecedeker Gr. wtb. 
531, noch scherzhaft wett.). 

* Apothegma, (0UsT1(sf.apophth.) 
anfar-, vDricht-ung; bossen, schwanck, 
stich-, stumpffier-wort (88). 

Apothe-osis, -asis ( 76) (7. déuinatio 
1 contemplatio Br. 7 Oeaopa) gotliche 
beschaw-unge (3), -ligkeit (74), schoung 
(v6), wntersch. von apothesia gotlich- 
maehung (74). 

*Apotisterium v. Apodyterium. 

* Apo-xima, -zema &oe. v. Aposomus. 

*Appaetus (anders Gl. m.) v. Sera. 

* Appacehia (7. poss?bzlitas) muglichkeit 
74). 

NEC v. Adpalliare. 

Apparare ge- (8, 99), be- (9, 11), 
zube- (110), zu- (85) -reyten, -reyden (8b, 
11, 99). zieren (8). eziren (9). 

Apparator (7. vir bellicus; pl. 4. q. 
apparitores Br. Gl. m. q. v.) eyn de de 
sick sulues kiues duneket (29). de sick 
d. kiuiceh (23). 

Apparaturium (Gl. m. 1, 300), gew. 
apari-, appari- (4), aperi-, apera-torium 
hd. eyn stat da, do man ein ic», it- oi 
yeg-, ig- (18, 21), iet- (76) -lieh, alle (11), 
allerley (6) ding macht. 

Appa-, ape- (q. v.) -ratus, -ristus 
(15) (z. ornatus) misse (110). Ad. nd. m.-, 
hd. messe, mef)-, messig- (4), briester- 
(15) Ad. -gewant, nd. -want. me gwant 
(68). Ad. messe-gezierde szm., -gegere 
(133). ornat (22). stolez kleydunge (17). 
angehene-k, var. -kt ding 7 zierlichkeit 
(65). be- (110), ge- (132) -reitschafft. ge- 
retscap (99). schein (76. 2« apparere). píc. 
zu- 7 eben- (17), wyD- (I8) -gemacht. 

*Apparcitas v. Apraetias. 

Apparens offenbar (85). encket (22). 

Apparentia er- (bb, 110), her- (17) 
-schynunge. scheinung (1). Ad. nd. dunck- 
unge, -inge. ge-d. (6). bedünckung (3, 4). 
hd. wenung. won-ung (4), -inghe (22). 

Apparere d. nd. schynen. hd. er-, 
her- (17), ent- (8, 4) -sehynen, -scheinen; 
du-, dy- (13), Ad. (18) nd. di-nken. wenen 
(5, 1). offenbaren (8). uffnbor werden (17). 
baren, ghebaren (99b) 

*Apparicon v. Anticipa. 

*Apparilla v. Aprinia. 

*Apparistus v. Apparatus. 

Apparitio schynung (19). nd. schi- 
ninghe. 

Appa-, apa- (93), appe- e -ritor 

APP 


Apparitores (Br. dyener (5). denere 
(22). dienestman (121). züchtiger (6). v"- 
klicker -speer (132), -5specher (68), -speher 
7 kuntschaffter (110). statknecht (1. 

Apparitorium v. Apparaturium. 

Ap- (3), ab-, a- (76, 147) -patruus 
(est frater aui 68, aboawi t abauie Br., aui 
76, 110, pafris) ein vetter (3). alder. va- 
ders broeder (147). alt vatters bruder 
(68). myn alde oem (132). 

* Appediare v. Aporiare. Appodiare. 
*Appediatio v. Appodiatio. 

Appellans v. Appellatiuus. 

Appellare weder- (5), widder- (6, 21), 
wider- (1, 4), wedder- (22) -heischen, 
-eschen (22), -hayssen (3), -heifsen (91); 
-heissen (4). heif)en (V).'uor-h. (8). n€men 
7 h. vnd nemen (18). nemen (6). nomen 
(22). hd. namen, nennen. ruffen (1). r. 
eyn sache von ey richter zu dem andern 
(17, sim. 65). hd. be-ruffen, -rofen (13). 
rieffen (76). be-r. o. appellieren (68, 110). 
weigern, v/g. dingen im rechten (75). 

Appellatio hd. weigerunge 7 gedinge 
(75), ruffunge (8^), be-r. rupinge (99). 
appellierung (68, 91, 110). 

Appella-tiuus, -ns (89) beruf-, var. 
berief- (110), beroepe- (132) -lieh. roep- 
(11), rope- (9) -lic. 

Appellatus rufelich (19). be-riefft, 
var-rufft, 7 -nempt (110). be-noemt, -ropen 
(132). geappelliert (68). 

Appellere (7. nauem ducere) czu-lenden 
(75), € -stossen (8, 9), -treyben (9 szm.), 
-dryben (10). zelandscheffen (64). schiffen 
7 segeln (19). scheppen 7 ouertrecken (11). 
die schiff in die haeuen brenghen (132). 

*Appell -es, -a (Ki. &e) besneten 
jude (8). 

Appellor ich heiBen, ich bin genant 
17). 

E v. Pelta. 

Appendentia ein ezugehorung (3). 

Ap-, 4 sus-(Br.), de- (GI. m.) -pendere 
(V. ponderare, memorari, com-m.) an- 
hangen (V, 110). hencken (8^). uff- 7 an-h. 
(10). deneken (17, 21, 22). Ad. ge-d., 
-daneken (5). lonen ,o. lobin (8, 9). Ad. 
nd. wegen. wigen (11). 

Appendi-cium, / -x (i147, Br), 
apedium (?ndecl. 147) (cf. Gl. i. 1, 304) 
Ad. zu horung (21); zuge- h., -hórunge 
(6), -herung (18), -heren (76). tho horinge 
(22). be-h., en timpe (28. cf. Br. wt». 5 
70). hencknisse (8). angehengmife (8b) 
ein angehenekt (1102), anhange -n (68), 
-nd (1105), -nt (1109) ding, als ist ein 
kappenzipffel Gu o. gebunden (110b). 
ein anhangende kamer off huyschen 
(132). afhanck erghent an getymmert (147). 

Appendieulum anhan-gung (19), 
-hinge (11), -ghynge (89). 

Appendium (Gl. m.) in gehorunge (11). 

Appendix, / pendix (75) zu heltenys 
(12). em anhange-nde CA n (ug vor- 
hut (7, 80), -hutt Z -schupff (74), -hutte; 
walben (cf. Sm. 4, 61; wolbe 74); dur-, 
var. durch-cluge (cf. durluog eauilla?); 
a-, var. ae-rkar (7. speeular q. v. 75). 
ereker (cf. propugnaculum &oe.); Mrg, 
pühewsel (3). beystall sz. (Sm. 3, 626). 


, 

(s preco q. v. 93) diener o. vndertenig 
8) dienstman (4, 74). weibel (74, 93). 
weifbbott, fürbieter, büttel (112). buddel 
7 frónbode (12). stocker (8^). amman Z 
vorstre (99). 


een vlaet van enen huyse, een aenhangh 

(108). auDgehewse; geselle, gefert (74). 
*Appendix spina málberin, gall. 

aulber spine 7. alba spina (144). 


APP 


Appeninus v. Apenninus. 
Appensum anegehangen (8b). 
Appentiles v. Penates. 

* Appestiea v. Aplestus. 

Appetere Ad. nd. beger-n, -ne (13). 

Appetitus Ad. beger-unge, -yng (13), 
-de; begirde. nd. begheringhe (22). lust 
(10). lost (13). reiBunge naturlicher lost 
dez lesten üu]n sins (8). 

Appeto sbsí. begirig (88). 
*Appicister v. Apiaster. 
*Appiporrium v. Apisterium. 

* Appium v. Apium. 
*Applaudatio v. Applausio. 

Ap-, a- (4), ad- (15) -plaudere, ap- 
plaud-are (132), -ire (99) Ad. liben (4), 
lieben, zu-l, -leyken (21), -loben, -tun 
(5, 1), -don. zuolibedunt en nd. to- 
leuen, -don. Ad. hant slagen (19); frolich 
sin; fr. in seyn hant ES die hend 
von fróden (67 sim.), vy blytsehafft (132) 
zü samen schlahen sZm., tzo-s. slaen (132). 
vlolic (sc) pr. hant slaen (11). zu kauffen 
mit worten vnd geperd (75). Ad. (Mss. mog.) 
behegelieh sin, werden (17). tegegen 
laggen (99). 

*Applau-sio, -datio liebkosung (75). 
* Applectere v. Deplectere. 
* Appleta v. Pelta. 

Applieare Ad. zu-dun, -thun, -doen 
(85), -fugin (8, 2 zusamen fugen (110); 
nahen, zu-n. (68). md. to don; vaelden 
(11). valden (19, 99 szm.). ezu-v. (8b). Ad. 
nd. behende machen, maken. by eyn 
(sc) m. (1). anslaen (11). auffriechten (75). 

Applieatio (7. erectio) auffriechtung 
75). 
A race 7 -itus (7.appositus 10 &e.) 
zu giffte (11). bequeme (22). 

*Applicere (naues, st.-are) czu lande 
halden (9). : 

Appl-uda 7 -auda (,,:applaudere!* 
Br.), ab-Iunda (147, Gl. m.), -Iunde (un 
o. iui 9), -limba. (14, 76), -loda (17), 
-unda (G1. m.) sprew (9). spru (17). sprewr 
(74). eave (147). 

*Appo- v. Apo-. 
*Appoealis (cf. aealentum) gumpast 
6 


— 


*Appocrium v. Apocriphum. 
*Appodiamen vnderseczenisse (8b). 
an-eynung (68), -lenung (1:10). lenhen 
stule (19). leene off leenstoill (132). 
luenen- (11), len- (89) -stoel. apodiacon 
ain len an aim steg (76). 
Appodiamentum v. Appodium. 
*Appodiare (cf. sq.) v. Aporiare. 
Appo-, apo- (4, 75, 76), appe- (17 
-diare (cf. sustentare' &oe. Celt. Nr. 264 
hd. ney-, t du (10), nai- (76), bey- (21), 
bi- (4) -gen; lenen, off vff-, an-l.; m 
nen, an-]. (68), -lechnen (64). auflainen (759). 
luenen (11). anlangen (sc 89). zu kynen 
(8. st. knyen? k aus Si vnder- (85), 
onder- (132) -seezen. vir-s. (19). ver setten 
(89). auer-s. (11). boghen (23). hoich gebo- 
gen 7 offem ruck getragen (10). hoceln (7. 
in dorso jacere 13. cf. wett. hockeln Zn d. 
portare). off-hocken, -ligen M ). aen lenen 
off sturen (132). stüren uff die ellenbogen 
wen einer kranck ist (25). vff die ell. 
lenen (110). auf den ell. ligen (110€). 
Appo-, apo-, appe-diatio (cf. appo- 


APP 


lium) eyn neigunge (17). lone o. lonunge 
sic 8). 


*Appodiator lehner o. legerer ; under-- 


lenig (17). 
*Appodissa (cf. apoca? apodixis?) 
antgsehrifft (7. eirographus 75). 

Appodi-um, -atio (8, 4, 15), -amen- 
jum (75) lene £ leger (11). ein leyne (3). 
"lander, «/g. lene (75). 

*Appoga v. Apoca. 

Appollo (7. Phebus 1) sunn (1). ein 
W:bgot der kunst (65). 

Apponere zu-seczin (8), -legen (9, 
;5, 75). fur-l. &e. (65). zu-thun (110), -thon 
68). to don (99). 

Ap-, a-portare Ad. nd. vor-, hd. ver-, 
;u-, her- (11), ent- (18), en- (4) an-(Stieler) 
dragen, Ad. -tragen. zu bringen (68, 110). 

Appositio zulegung (175). 

*Appositor zcu leger (4). 

Apprehendere /id. begriffen, ezornig- 
ich b. (9); begryfen (76); begreiffen 
15 &e.) mit gefaneknyD (15). begripen 
19, 92). erwischen (75). ervorschen (9). 
orfolgen, entphahen (65). 

Apprehensibilis pegreifflieh (75). 

Apprehensio eyn begriffunge (68,110). 
»yn b. der virnufft odir wolkommen er 
reiDunge (8). ein erste ankommen der 
. i eyn begriffen 7 eyn volkommende 
jesehauwunge 4 kunstigkeit (15). ein 
inkunde der vernunft o. unvolkummen 
rügung o. unv. begriffung (231). gripinge 
99). erwisehung (75). 

Appretiari Ad. nd. lonen. nd. vor-, Ad. 
?., ver-, zu- (8), be- (76, 110) -lonen. lon 
19) vllon (21). schetzen, behalten (65, 
8). lauen. off werderen (132) dar vff 
"eben (65). 

*Apprieus v. Apricus, 

Apprime vf, vast fur-buntig, vorab, 
er (88). seer (68, 110). vil (110). vast (68). 

Apprimus ein oberster furnemer 
110€). 

*Appriolus v. Aspriolus. 

Approbare loben (17). louen (11). 
auen (89, 132). kenen (23). Ad. nd. be-, 
r- (18) - kennen. leren (21, 22, 23). Ad. 
jewern. befest-en (1109), -enen TERUEL 
igen (65, 110b). bestetigen (3,65, 68 
tarchen (132). prouen (22, 23). probern 
3) 


Approbatio bewerung (1). merekunge 


*Appromeron v. Approumeron. 

Appro-pe, -be (21), -pinquo (66 &e.), 
prope (V prope 4) Ad. nah-e, -ent (4), 
en (70); zu nehen (21, 66 &c.), náhen (134); 
on nahe (5, 1). nd. van na. 

* Appropereare (prope »« proprius) 
ahen 4: eygeyn machen (21). 

Ap-, a- (4) -propiare (Br. &e. 4. ap- 
iro-ximare, -pinquare &o.) nehen (11). 
ahen (4, 66). naken. (89). tzo-n. (132). zu 
ehern (65). 

Ap-, a- (1) -propinquare /d. na-, 


0- (6), ne-hen; zu-nahen (110), -náhen |( 


.34), -neigen (3, 4), -naheren (68), -gen 
)). nd. naken. (11, 22), neken (99), nalen 
2b, 28, 109), nelen (109). 

Appropriare Ad. eygen machen ; ezu 
gen (9, 65), -eygnen (68) ezygen ? 
zeygen (aus zu-e.) machen (21). aigen 
05). egen maken (22, 23), don (22), do- 
en (23). 


APU 


.*Appropriare (»« prope) nehen (8, 9). 
* Appro-umeron, -meron 7. ?mpotencia 
coeundi vnmechtieh 7 krancheit (22). 
Approximare nehen (19). 
*Appul-ia, -lia v. Apulia. 

Appulsus getrieben (1*1). 

Apractias, apparcitas (76) nord wind 
Ki.). 

MES nt v. Aprinia. 
.*Aprelestia v. Aplestus. 
*A presentijs (clericus) der presentz 
vBgibt (125). 

A--, ap- (76) -prieus, apri-eulus, -stus 
(16) (4. amenus, delectabilis) lust-lieh (8^), 
-berlich (64). a-, ap-prica warme stedde 
ane vrost (22). summerlieh ort (91). 

*Aprifulsus v. Apifusus. 

Aprilax 4. calor (G1. m.). sonder kelde 

141). 

desee aprill (1) april (4, 41). Ad. 

nd. appril. der abrelle (6). abrell (76). 
*Aprin-ia, -us (147) beerswel (147). 

bernsweln (19). bersloil (11). Cf. aprina 

(v. vernilagium); versch. von apa-, apo- 


'1(89), ape- (Ki.) -rine, &aptvr, apasine 


(942) (z. aspergula Kil.) klett- (112), klet- 
ten- (Ki.) kleb- (Das.), kleber- (72) -kraut. 
cleef-eruyt (116), -kruyd [E -comst 
(89). «gs. elife (942). Wie: erum. versch. 
von apa-, appa- (149) -rillà (q. cf.), 
-tilla (Sum. V) sehaf-risch (41), -tris (149). 
scaghen (96). scaften (85). saphtowe (Sum. 
V). asp-arilla, -ergo, aprastellum (7. 
eorrosinus, cauda equina) schafftel- 
hawe, pintz (74). Cf. equisetum /frz. 
asprele, préle &oc. i£. rasperella po/n. 
przes?ka &oc. nhd. schafruf) &c. (Nmn.). 

*Apri radix eberwurz (Sum.). 

* Apriseus v. Aprieus. 

Aprista v. Apiaster. . 

: Apronianum amacrell (91 sZm.). cerasa 
apronia weichseln (Ki.). 

*Aprotanum v. Abrotanum. 

* Apruseus (7. opacus) doncker, duys- 
terechtich. (141). 

* Aptamentum v. Oxia. 

Aptare Ad. nd. bequem, bequame 
(89), hd. bequem-, eyn- (65), geschick- 
(67) lich, geschickt (68), behende (T, 4), 
gemef) (110), eben (76) machen, maken. 
eben (17). zuriehten (9). schieken (653). 
lympen, vligen (225. cf. w. a. Br. Wtb. 1, 
418). vügen. (99): 

Apte lympticeh (22b). n 

Aptitudo bequem- Ad. nd. -heit, icheit 
(11), 4d. -egheit (10), -ekeit, -elicheit, 
-ichkeit. behendikeit (Y, 4). geschick- 
liekeit (67. sm.). gefellicheit (6). fuglich- 
keit, ge-f. (65). gewügheit (sc 99). ein 
ezufal (3 Mrg.). 

Aptus (i. abilis &ec.) hd. bequem. nd. 
be-queme, -quaem (9).Ad.behen-de(3 Mrg.), 
-d, -nd (1); ge-fellig, -sehiekt, gscehickt 
(76). eben, lympflieh (77). geuog (99). 

Apu-d, -t hd. nd. by. hd. bey. da bey 
(3). byneuen (22b). vore, gegen (65). nahe 
68 


Apul-ia, -ea, -lea, appul-ia, -lia, 
apol-ea (7), -lia (18), apuella (67) apu- 
lien- (67, 134), appulien- (66), appolien- 
5), appollen- (18), apulen- (5^), apoleen- 
7) apuleyen- (76), appullen- (22), pul- 
len- (l, 4, 71), rómisch- (3) -lant, -land. 
*Apurinus (:aporia) apompeus &c. 
arm; on-selieh, crijek, -gevellieh (147). 

AQU 43 


Apus spyr-, gyr-, ger-, geyr-sehwalb 
(140). wasserschwalmen 7 speyren p. (135). 

Apustra v. Amplustre. 

*Aput v. Apud. 

Aph- v. Aff-. 

Aphilos der kain frundt hat (88). 

*Aphita v. Alphita. 

Aphorismus v. Amphorismus. 

Aphrode v. Affrodisia. 

*Aphrodili &e. v. Affodillus. 

Aphthe eurfes 4 dur-fehe (112), 
-sehlaek (115). dürrfáule (Kki.). 

Aqua (?. enda 0 dolor) hd. wafer, 
wasser. nd. water. dmm. aqu-andula 
(11), -illa (16), -ula (Br.).' 

A. benedieta Ad. ge-sant (1T), -wey- 
het (3 Mrg.), -wyt (21), wihe- (6, 7), wieh- 
(bab, 76), wyech- (18) -wasser. nd. wige-, 
wigh-water. 

A. ministracionis wihe wair (17). 

* A. ordiacia gersten wasser (1). 

A. rosa-cea, -cia, -tia (22), -ta (4), 
-tica (V), rositaeea (1) hd. md. rosen-, 
rosin- (1, 55), roBen- (2) -wasser, -water. 

*A. violacio vieln wasser (11). 

A. vite (4 vinum ardens) gebrant 
win (b). 

Aquagium vrfare (74). 

Aqua-gium, -yum (11), -lieium (:5, 
122, Br. &c.), -litium (134), -ductus, aque- 
lieium (75, 76), -duetus (Dbissw. untersch. 
aqual. 7. guttatorium &c., aquag., 
aquad. i. ecannalis &oc.) hd. wasser-, 
nd. water-ganck, Ad. -gangk, -gang, 
-gan (13), -lauff, -grabe (110), -groeue 
(132), Ad. -duche, -duch (65), -rinn (65, 91), 
-rind (65 var.), -runst (75), -rore, -ror, 
-laittung (1), -laid (2), -dolen (Das.), -dol 
(68), nd. -pipe (89). dol (65). rinn (76). 
teu- (Sm.), tei- (91) -chel. gefrief) (49. 
Cf. Stalder l, 389). ein flo) 7 wasser gang 
leiden (12). eannal (110). sture (sterne? 
Ob. qus slute?). sijl (107). syle, kalle, 
eonduyt, sluyf (132) ags. theterdeote 
(Gl. Aeifr.). gall. entonnoijer (122). 

*Aqualen-us, -tus v. Aquariolus. 

*Aqualia v. Aqualium. 

Aqual-ieulus, -itieus (76), 7 -tus (8), 
-is & -ieus 4 aquarieulus (74) (é. Unter 
dc. 110 &e.; vesica 6 aque locus, pr. por- 
corum 16) ein blase (18), swynns-bl. (8), 
swinDe blose (17). buch (293). plase; 
sweinD-, wasser-pauch (74). aqualieu-Ium 
guledarm (cf. gul aper BM. &e.); -lus 
pinguedo ventris, pr. porci; -s collectio 
ciborum (141); -S pinguedo. ventris (16). 

*Aqua-ligulus 7 -rius (7. bulla) was- 
ser platern (75). 

Aqualis (gr. hydria 125) wasser-vafà 
(110 &e.), -kruef) o. eymer (125). 

*Aqualitieus &e. v. Aqualieulus. 

*Aqualitium v. Aquagium. 

Aquali-um, -a (141) (v. summa, pars 
capitis) wirbel (16). ; 

Aquamanile hant-char, -uaz (104 szm.). 

*Aquaminarium wassergeschirr (88). 

*Aquandula v. Aqua. 

*Aquaria 2, ancora ancker; wasser- 
tragerin (74). 

*Aquarieulus v. Aqualieulus. 

Aqua-riolus (Br. &c.), -lenus (76. »« 
-lentus z. hydropicus Gl. m.? lena?) 4. 
qué fert saccum meretricis (16 sim.). kupp- 

6* 


44 AQU 


ler; geduldiger hahnrey (ki.) hurn- 
knecht (74). 

Aquarium tráncke, wette (135). 

Aquarius (segnum zodiaci, lune 6, 15; 
91, cel; 0 seruvens qui portat aquam Br. 
cf. aqualigulus) weferer(8). wasser -er 
1 -trager (74), -man (6 &c.), -monet (65). 
aehari (117, 119). 

Aquati-cus, -lis wasser-ig (110 sZm.), 
-aehtieh (132). 

Aquatieus hd. weDerlieh (19); was- 
ser-suchtig, -sühtiger (6), -sichtiger (76), 
-siehtick (18). nd. water-ieh, -zuchtich. 

Aqueduetus v. Aquagium. 

*Aquefraetus v. Amfraetus. 
*Aqusegrani v. Aquisgranum. 
*Aquela v. Aquila. 

* Aquelicium v. Aquagium. 

Aqueus von wasser gemacht (110). 
van w. (132). 

Aquifolium v. Agrifolium. 

Aquila, aquela (b^) (cf. aquilo) aar 
(9). arh (102). aren (225, 875). arhn ve 
arn (12, 28, Hen.). aern (11). arent (Hen.). 
árnt (109). Ad. a- (85, 19), ad- (91) -delar; 
ad-lar (3 Mrg.), -daler (10), -eler, -ler 
(Br. &e. ar miluus Br.) spiez (25. cf. 
aquilinus). «gs. segnas pf. (94. aussigna). 

Aquil-egia, -eya, -oya (1), 7 -ina 7 
alkaleia 7 ancholia (143), aculegia (147) 
(7. columbina &oc. 141) ageleye (6). ake- 
lege (22). Ad. nd. acke-, ake- (89, 147), 
aqui- (1), aequi- (18, 76), accu- (97) -ley. 
wylt acley (23). aeleye (225). swertel (8). 

*Aquileya agrestis achkelen (1). ae- 
quilegia acquirestis wilt acceley (b). 

*Aquilena (cf. -lina 7. q. -legia Ki.) 
rittersporn (8 Mrg., 8). 

Aquil-inus, -uus (136, 145), -ius (75), 
-is, -us (75, 99 &e., 7. miger Br., sub-n. vt 
aqua Z nasum habens curuwm vt aquila 
110 &c.), acilus (Br., Gf. 4, 610) adlerischer 
(inus 74). lang (8), krump (6 &e.), krum 
(12, lange krumbe (6), I. habechs (18), 
l. habich (7, 21) nase, nasen (21), naf) 
(1). en l. hauckes. nese (28). en hemeke 
surse (szc/ 22). naseecrumber (Gt.). eyner 
der eyn lange habichs nase hait (5). 
lang-nasig (9), -nasiecke (19), -babist (s?c 
56). lanehnesieh. (11). lanknas-ich (99. 
-ech (99). kromme nesiek (10). kromnasich 
(132). murr-eter, var. -uter mensch (2. 
simeus 75). (aquilus) waserfarb; moren- 
Ssehwartz (111). bruen (aquil-us, -inus 
:aquila 125). ags. bruun loeas (7. f'uluus 
136), bruun (145). 

* Aquiliu-m, -s v. Aculeus. 
*Aquilla v. Aqua. 

Aquil-o, -aà (v. septentrio) Ad. nd. 
nort-, norden- (18, 132), norde- (55), nornt- 
(13), narden- (1), noorden- (68), mort (sc 
3 Mrg.), norduste- (17) -wint. 

Aquilu-s, -us v. Aquilinus. 

Aqui-mola (Gl. m.), -mula, -mulo Ad. 
waDer-mule (10), -mule, varr. - miele, 
-muel (110), -mylin (68). watermoelle (141). 

*Aquiriea huswurz (Sum. v). 

Aquisgran-um, Hi, -aà (110), aquse- 
grani / granipalacium (Gt.) Ad. ach-a 
(Gt.), -e, -en. aeh (1, 110, 134). age (17). 
och (6, 110*). oech (69). ayche (133). aich 
(110). arche (67). auch (76). aken ouer 
(23), by dé (22), en grót staet by den 
(225) rine. (a quis gr.!) von welchem 
korn des kornif) (17). 


ARA 


Aquosus wasser-ig (68), -lieh (19), 
-achtich (132). waterieh (11). 

Ara (ra) alt-are (6, 7), -aer (s -aAr 
(28, 64), -ir (8), -er (145, 21, 22), -ar 
steyn (19). alter-sten (89), -stien (11). 

Ara (ára), hara (7. linter q. cf.) hd. 
stig-a (Gf.), -e (93); saw- (1, 2, 75), seu- 
trog, -stal (75, 125), -nusch (1); swin-trog 
un -drog (8), -stal (1). verher-stal, -steig 
(74). 

Arab-, ? ier- (74) -arecha, -archus 
(Br-.) oberster priester der tugent (74). 

Arabia arabien (1, 68). a.- (bb, 7), 
moren- (4) -lant. 

* Arab-ialis, -us (5^), -s (4) arabier (5^). 
ein mor (4). 
* Arabo, -ctaua v. Arrabo. 


nl. crock (143). 

*Arachelus v. Archangelus. 

* Aval-a, -e v. Area. 

"* Aramontila v. Aratiuncula. 

* Arancia v. Auantia. 

Aran-ea, -ia Ad. nd. spinne. mer-sp. 

(93). sp.-weff (125). spinnwepp (91). Ad. 
spyn, spynn. spine (1). spijn (89). spenne 

99). vorsch (11. -ia »« rana!) -eus spinn 

x spinne 7 kanker (125). petermanche 
(piscis Ki.). 

* Aran-eum, -ium, -eus (17), areneum 
66 &e.) (7. aqu-osum, -eum) wa- (10), wá- 
tus -ssrig o. sandig. wasser-echt (5), 
Ag (66 &e.). weDer-ig (7), -rigk (21). wa- 
terich (22). 

Araneus v. Arane-a, -um. 

*Aranis (7. /usorium) spilhaufe (74). 

Ara- (10, 147, G1. m.), ari- (17), ar- (110 
&c.), har- (Gl. m.), ala- (66 &e.), al- (5, 
147 &e.) -pagare, arapargare (147), ar- 
gAp- (Br.), b/ssw. alopog-, alpher-, alphi- 
(17) -are, alapagere (134) 7. fodere, per- 
forare £c. graben (17, 110). grauen (132). 
reiben (sic Stocker 4. c.) alp. crouwen, 
elouwen, schabben; ar. bildyng maken; 
arapargare dele keren, schubben, reyn 
maken (147). dureh holen; arip. in ey 
steyn hauwen (17). arapagat-or bilden- 
meker (147). -us 2. ab. area effossus (Br., 
Gl. m.); fossa, ?uxta, fouillam factus (58 
alap- (66 &c.), alp- (147, Br.), alph- (Br.) 
-agus, -ogus (147) 7. scalpens € fodiens; 
die erouwich 7 schabbende is (147). ar- 
rapax 7. harpago (Gl. m. « rapere, ar- 
ripere; cf. arpax). aropagiones (alph. 
arap-; cf. arpagio) sunt furce ad com- 
ponendum ignem ab aripeo et ago (76). 

*Arapagio eynreley vat (147). 

*Arapax v. Arpax. 

*Arapigio &oc. v. Arpagio. 

Arar dy ahr, ode Sagona (t. Gallic 
125). sigina 7 sionna (Gf. 6, 147. /af.?). 
die som (135). ! 

Arare, argere (3) Ad. a-, za- (65.wett.) 
-ekern; zaeker gen (8, 65); buwen (68), 

felt b. (65); pflu- (9), plu-, Ad. nd. plo-, 
loe- (132) -gen. Ad. nd. e-, er- (11), ee- 
" ; hy- (13) -ren. erien (99). eren acker 
19) treyben (9). 

* Araspax v. Arpax. 

* Avata v. Aurata. 

Ara-tiuneula, -montila (parua ad 
instar sulci 16. sc. Aii (d ari- 4 avr- 4 
ar-uncula (147) huohili (Gt.). forche (11). 
voire als en ploich buwet; Z. erebro 


Ara-eus, -chus (7. eraeeca) wicken, 


ARB 


tuschen twen voren die hoighde off dat 
spaeium (147). 

Arator, aricolator (76. »« agricola- 
tor) hd. acker-er (75), -mam. ere- (17), 
bu- (68), plug- (99) -mam. 

Aratoreulus (Br.) ackermenlin (8b). 

Aratrum /d. phlug (55), pflug, plug, 
plugk (21), pluock (19), pluclj (10), DIE 
(18), plaeh (14), plueh (135. nd. ploch, 
ploech (89), ploieh (132), pluech (11). 
fürchpflüg (25). 

* Aratura v. Paratura. 

*Araula (unt. von arula) dair men 
vuyr in heldt; 4. tuber polver tonder 
vuyr in to slaen (147). 

*Arbat-e, -ae (94) (cf. arbiter?) ags. 
Sibaed (94, 136). 

*Arbi-banium, -lanium (of. sq.) v. 
Parchanus. 

* Arbilana (aus arbor »« lana) pawm 
wolle (4). 

* Arbina v. Aruina. 

Arbiter hd. nd. wil-, wille- (5), bille- 
6), willen- (1, 3), wyr- (D) -korer, -kurer 
2 -kerer (5 -eherer (l, 6), -cher 
(3) -kore (Db, 23). Ad. richter. eyn ge- 
koren r. (10). r. des kriegs (75). riech- 
ter (8). rjgtre (99). ein aus erkuren der 
nach seinem willen tut, kysemann, ober- 
mann (4. cf. Z. 283, obmann Fr. 2, 25). 
hd. vr-, or- (85) -teyler, -t. in gutliehkeit 
(110). ordelgeuer, scheytzman (UG sach- 
walder (17). entscheider (110). scheyde- 
(10), seheyd- (75, 114), sehid- (64b, v6), 
scheydes- (12), theidings- (114) -man. mit- 
teler (49). 

*Arbitrabiliter wilkurlieh (75). 

Arbitrare wenyn, vmuten, sach-, 
sachen- (9) -gewaldig sin, seyn (8, 9). 
gedenceken (3. 

Arbitrari wenen, v?muden, sach wal- 
den sin (17). willuaren, vermeinen (68). 
Ad. nd. wille- (b), wil-, wol- (17) -kuren 
(r8 -koren, -kern (Y). Ad. vrtei!n. or- 
elen (89). eigen willen haben (6). nach 
seynem w. tun (4). entscheiden (110 szm.). 
ordnen (110). schetzen (65, 88). halten, 
meinen, gleuben (65). richten, v/g. be-r., 
dié krieg (75). 

*Arbitraria v. Orbitaria. 

Arbitrarius eyn ent- (8), sach en- 
(11) -scheider. 

Arbi-, arbri- (1) -trium d. wylle 
(64b); eygner (68), eigen, fry (8) wille. 
id. nd. w.- (D), wil-, willen- (3) -kor, ^d. 
-kore, -kür (3), -ehur (1), -kure (15), -k. 
des mensehen (65), -koersaginge n 
-eherung (3). gutlieher entscheid (88, 110 
ordel (99). 

*Arbitrus («c arbutu-s, -m) wilder 
baum frucht (1). 

* Arbon v. Arpen. 

Arbor hd. baum. baym EE bóm (6). 
bom (23). boem (11, 89). boum (99). pawm 
(4). gewechs (65). 

* Arboraria (cf. -rius pieus Ki. v. serra) 
ein baumritterchen (awzs 125). 

* Arboretceia v. Serra. 

Arbore-tum 2 -um (76) baum garte 
(8^, 125). gebaume (Anz. 8, 407). rode(125). 

*Arbories v. Aborigo. 

Arbos (fructifera Br. &e.) vnfruchbir 
baum (8). 

* Arbosta v. Arbusta. 


ARC 


*Arbritrium v. Arbitrium. 

*Arb-usta, -osta (18) (7. ncensio, 2« 
ambusta) ein angeste-cke (5), -gk ding 

21) mit fure. eyn ayn gestofen mit 
uer (133) eyn angestecken bom myd 
wre (22 sim.) eyn anstegunge mit fever 
3). eyn anecmdung mit fuer 7 engsliche 
E von fuer (18). ein enzunter bóm 
6). awsang 7 anzundung mit dem feur 
(14. cf. Ob. 82). rewt, ryet (134), abge- 
brant mit fewer (66, 70), feur (134). ein 
yeglich abg. holtz (61). gespraide (Sm.). 
neuwbaum e newboum (64b). beri-b. 
(ct.). riser (1). hecken (65). 

*Arbu-stula, -neula ein clein baum 
SPA beum-, var. beim-lin (110), boemchen 
132). 

EIUS ONE hd. eyn stat da vil baum, 
pawn (1) wafen, in wachsen sim. md. 
eyn stede dar vele bome wassen. eyn 
baum gewesche (Y). bovngewechsce (93). 
baum-Z heck-echt (8). poum-ig 7 -wachs 
(75). Ad. ein iunger. baum. wilder pawm 
frucht (74. cf. arbutum). struch hecken 
(16). hage (99). 

Arb-ustus, -ostus (18) 2. arbor 
spinosa (16). eyn dorn baum (18). hag-d. 
6). hoch-d. (4). hain hagin (85). en haghen 
(92) hagenbüch (6). hag als vmb ein slos 
geet (74) hanputten-, Mrg. arDkruczel- 
pavm (3). wild boum (110, 127). 

* Arbuties v. Arguties. 


Arbutum 7. sorbum (64). baum-echt 
(8), -garte (17). hiufiltrun (-a pl. 127). han- 
bote (12). hainbuttern baum (19). 2. fructus 
arbuti botte!; arubutum holtz appel (8^). 
h.- (64), hag- (Ki.) -apfel. oefft (132). frucht 
der boem (132), baum (110). wildes b. fr. 
(16). wilder bovmen fruht (93). der sewen 
bam frocht (8). 

Arbutus wilder bovmen -gewechse 
(93).7. sorbus w. apfelbaum (645), baum- 
gart (76). b. aller ley baum stent (8). ein 
wyld baum (68). buten- 7 holtzappel- (8), 
hagapffel- (114) -baum. han-bütter (19), 
-poten (13), -p. pawm 7 pawmgewechst 
(14). stude (12, 13). bosse (12). wesken 
(13). spreid (141, Gf. cf- arbusta). 

*Arbutus v. Argutus. 

* Arc- v. Arch-. 

Arearius kistenmecher, tischer (125. 
sonst areularius). kastenherr, cassirer 
(Ki. a. sc. eurrus holwagen (125). 

* Arcatilla v. Aconcilla. 

* Arcella v. Marmorella. 

*Arceolus &o. v. Arces. 

Arceere Ad.twi- zwi-ngen. nd. duin- 
ghen, clemgen (? 11. — »/. Ad. kleminen 
stringere). abkeren (110). straffen (65). 

*Arcere (sf. acuere?) spiezin (8 &.). 
spiez machen (9) 

Arcersire (8, 9), prs. arce-rso (5, 
110 &e.) -SSO (7, Br. &c.), acce-rso 7 -rsio 
(68, 110), -sso (19), are-, ar- (alph. arc- 
134) -esco (7. aduocare t appellare 110 &c. 
7. aecersire) mit walt to dringhen (22). 

d. mit gewalt zu-dr. (b, 4), -tringen (6), 
-bringen (y -thun (Y), zwingen, be- 
twingen (17) twingen (19). an-ruffin 
(8 &e.), -fechten (17), -vertegen (9). 

* Arces, bissw. artes (1 &c.), anders 2n 
Gl. m.), areus ephipp?i (Kil.) hd. sattel- 
1, 6 &e.), Ed (8, v4 &e.), satil- (8), 
d. nd. sadel-, sadil- (bb), sandel- (22) 

ARC 


-bóge (6), -boge (8, xii.), -boghe (22, 23), 
-bog (69, 76, 134) -bagin (21) - wegen 
sic 1), -pogen (1, 2), -pug (66, 70), -pflüg 
sic 67), -pawm (74), -plug 7 -baume e. 
-baum (5 szm.), -baym (5^), -boom (kxir.). 
arces (arbor) segel-pavm (1), -bawm (4), 
. q. sabina q. v.; Mast, Segelstange Fr., 
BM. 2295. arcus, areeolus (7. sima 141), 
aceolus (Sum.) satel-boge, -boum &c. 
(Gf. 3, 40. BM. 1792, 2293). arccolus 
satilpoge (104). 

-Arcessere v. Arcersire. 

Arcilla v. Argilla. 

*Arcinca &c. v. Arnica. 

*Arc-, art- (87, 96), ar- (17) -iotida, 
-iocida (74), -iotidas (942), -iocide (96), 
arcyocyde (85), arch-iochides 7 -ochide 
& -otides 7 -otide 7 -ocida (74), arnoti- 
de 7 -ce (Sum. v) (aus Kpxeuoc) wach- 
halder- (Sum.), wechholder- (8) -bere. 
weckholder (7). wachhulder baum (. 
rekolter ber (87). wacheldoren- (85), 
magandelen- (se 96) -beren. hyn-, wa- 
chalter-, kranwid-per (74). ags. fyrses 
berian (949). 

Arcipotens baichmechtich (147). 

* Arcist-er, -es 7 -aà (Gl. m.) ags. strel 
bora (136). 

Arcisterium v. Asceterium. 

Arcitenens v. Architenens. 

Arcites v. Arcuites. 

* Arcola v. Areola. 

Arceconium &oc. v. Archonium. 

* Arcontilla v. Aconcilla. 

* Arcopta v. Artopta. 

* Arcos v. Archos. 

Arct- v. Art-. 

* Aretolus v. Arces. 

*Arctuare v. Arcuare. 

Arec-, arch- (5^), ar- (19) -turus, 
are-tulus (17), -urrus (22. »« currus), 
-urius (28. »« mercurius), -tos, arter- 
nus (ab ardendo! 76) hd. nd. (der, eyn) 
wage, wagen, wan (5^), hd. pogen, bogen 
an, in dem Ad. hi-, hy-, him- (4), hye- 
5, 18) - mel, nd. hem-ele, -mele. der 
hórwagen (91). eyn reyn boge (7. orsa 
mayor 17) sieben (8), dz siben (65), 
di s. (3) gestirne. 

*Areu-alia, var. -lia supercilia die 
obersten ougbrouwen, varr. aug-browen, 
-braen, die kruf rum gend als ein 
boge (65). 

Arc-uare, -tuare, -ulare (22) Ad. 
nd. krum-, Ad. kru- (110), krüm- (3), erym- 
64€), kro- (21), krom-men. crom machen 
tb biegen (64€). 

Areuarius v. Balistarius. 

Areubalista eibe (Hen., Stieler. cf. 
allenus. falariea. Zur Runenlehre 60. Fr. 1, 
218). 

E istarius eibenschütz (4l. prc.). 

*Areubeus (aus arcu-bius »« -1la, 
waken »« wagen?!) die in en wagen 
restet (147). 

Ar-, ex-eubie wachung (68, 110) in 
burgen o. thurnen (110). wakimghe in 
tornen (132). 

Areub-ius, -us (68, 110) (quz cubat 
in aree Br. cf. Gl. m.) wach-er (68), -ter 
110€). wechter (110). torn- (8b), toern- 
Hb, durn- (19) -w. 

* Areu-, arc- (Br.), arqu- (75, Br., Gl. m.), 
arquir- (74, 75), aequir- (a/ph. arquir- 
76) -ites, -itis (74) (2« quirites) eyn 


—— 


ARCH 45 


ridender schuez (17). reiter der schuf 
(15). reitender, pogenschutz (74). 2. sa- 
gittarius equitams cum arcu (16). 

* Areula v. Areola. 

Areula 4. benna wagen vur eyne 
persone (147). 

*Arculare v. Arecuare. 

Areularius kistler (91). 

* Areulia (pr. fluui? Pap.) v. Arcualia. 

* Areumus v. Archonium. 

*Areupare hacken (11). esDen (19). 

Areus (cf. archos) Ad. nd. boge. hd. 
bog (176, 88), pogen (1) bogen. hand-, 
vlitz- (109. «vett. blitz-), swi- (2, schwie- 
(114) -bogen. sweboge (8). sehwinbog (88). 
hd. gewel-be, -b (8); das gewülbete (Gne 
hogel (gr. x&apa. 112). 

* Archa v. Area. 

Archa, selten area Ad. arch-e (b, 4), 
-en (21), arch. arke (6, 2922). arek 
(64b). arg (133). kofer (132). sarch (5). 
scryn (14, 22^). hd. nd. kyste. eyn wanth 
caste (b^). lade (225). ein gros vas " 


truhen (91, 111). truch (88). trog (88, 110 
schyff (19). schip 7 asta 7 wapen (11 
arca plaustraria ein hode ( 125. 
horde? cf. hodelwagen $m. 2, 153?). 

*Archaceon v. Aeatium. 

*Archamus v. Archonium. 

Archane heimlich (75). 

Archangeliea (erba) orpannt (1). 
arpant (4) groze nezele (96). groz-n. 
(Sum. v). grofÓnessel (71). angelie (xi.). 
tawbe nesselen, hanen kopff, binsauge, 
vnser frawen schülin 7. lamium, ga- 
liopsis, barotus &o. (13). 

Archangelus, arachelus (5^) ereze- 
einem hd. ertz-, irtz- (b^, T), ertsch- 
132), furst- (75) -engel. 

*Archanum (cf. sg.) v. Archiuum. 

* Archanum (/. armarium 4. v.) eyn 

erbe kammern (19). garu- (11), gher- 
(605 -kamer. 

Arch-, arc-anum verholen (99). v. 
ding (68, 110). heimlieh (65). 

*Archanus v. Arricharius. 

Arch-, arc- (Br. -anus, -onus (?1) 
(v.celestis; secretus : arcere Br., i. arehan- 
gelus Gl. m. eyn hymelscher (7). Ad. 
hymmelisch, h. man u) himelsch; hye- 
mels (5); hym-lisch, -els (133). nd. hem- 
melsceh, -elsch; sám£lch «ws heimlich 
missv.? hellich (ebenso? 18). Ad. heime-, 
heim-, hey- (21) -lich. haimlicher (76). 
Vborgen (85) virheln (19). v^holen (68, 
110). v'halen (11). areana hymel haym- 
leicher (1). arehana heimliche ding (65). 

Arch-, archi- (75 var. -arium (of. 
lutiolum) puch-trugen, var. -truchen, 2 
-kisten (75). 

Archarius v. Erarius. 

*Archemo v. Artemo. 

*Archentarius v. Argentarius. 

Arcehetypus v. Architypus. 

Archia (7. principatus Br.) furstum 
(8). furstenthum (68). 

Archialis (7. sumus medicus) got (22), 
aus arehialiter 4. primarie (Gl. m.) »« 
arehiate-r, -s (v. medicus 141) cf. Ga. 
m. 1l, 340 sq., Gber i. ater quasi princeps 
nigrorum sc. diabolus (Br.); furste der 
Swertz o. swartzer teuffel (74)! cf. archi- 
enes, verb. -genes mercus arzat (93); 


Qus 


46 ARCH 


-genes van den medicis die oeverste (141). 
oberster artzet (645). wundtartzt (74). 

*Archiarium v. Archarium. 

*Archiatrium (7. aula principis) fur- 
stensal (14). 

Archicancel-larius, -arius ca- (5), ke- 
(18) -neeler. irtz- (7), ertz- (76), obirst 
(4), ein óber- (6), obri-, varr. obre-, ober- 
(110) -ster kantzeler. ein oberst schriber 
(11). en ertzekenseler (23). eyn erseken 
seler (sic! 22). 

*Archico-eus, -quus (Br. Gl. m.) ein 
kuchen meister (4). m.-coek (147). 

*Archicopus v. Architopus. 

Archi-diaconus, gew. -dyaconus 
archi- (6, 21, v6), arch- (5), irtz- (Y) 
-diacon. ertz-diaekyn (Db), -priester (64b, 
93). eyn richter der prestere (22). 

* Archi-enes, -genes v. Archialis. 

Archiepiseopus Ad. ertze- (D), ertz-, 
irez- (hb, 21) -bischoffe (55), -bischoff, 
-bissoff (7), bifssoff (21). ' 

Archigenes v. Archialis. 

Archigrammateus obrester cantzler 
88). 
| Uu M v. Antigraphia. 

Archill- v. Argill-. 

Archima-girus, 4 -cirus 7 -cerus 7 
-eius (147), -ganus (7. princeps eacorum 
sic 16), -cherus (Gl. m.), archi-mogerus 
(74), -papus £ -cocus (147) kuchimaister 
(88, 91). kuchenmeister (74, Das.). meister- 
cock (147). oberkoeh (Das. sim.). 

Archimandrita (Br) eyn schayffe 
hirt (19). 

* Archimesia v. Artemisia. 

* Archinequam erezebube, schalk (77). 

* Archin-ium, -um v. Archiuum. 

* Archiotides v. Arciotida. 

*Archipapus v. Archimagirus. 

Archipota (Br) ein grof trineker 
(110). groes dreneker (132). dr., suypper, 
swelgher (147). credentzer (68). 

Archipres-biter, -piter Ad. ertze-, 
kor- (93) -priester, -prister. nd. ersepre- 
ster (22). 

* Archiroma-cus (94), -ehus (Gl. m. 1, 
232) ags. Swift scip (94, G1. Aelfr.). ancho- 
romaecis snacgun (Gf. 6, 839) anqui- 
roma-ehus (Gl m.), -gus (147, Br.) eyn 
snel scheep (147). 

Archisynagogus (Br.) forst der ioden 
schule (18). scehülfürst (25). furst der 
iuden (75). judden bischof (19). 

Archisterium v. Asciterium. 

*Archistrio eyn ertze boue (92. cf. 
archinequam). 

Architect-us, -or (Br.,Sum. &c.)techare 
(Sum.) tecker (76). eyn meister-decker 
(5), -deckere (22). eyn m. der decker (1). 
der m. furste (8). eyn m.-werekman von, 
van gezymmer o. ander gestichte (122), 
werck (110). werckman von zymmer (68). 
eyn werck- (7), werg- (15), bu- (12), buwe- 
(10), deek- (75) -meister. zymmerman (85). 
husherr 4 writ (— wirt; 100). 

Arch-, arc- (110, 147) -itenens eyn 
bogen-, boch- (89) -mecher (19), -maker 
(11, 89), -sehutz (110^). bogner (68). baich- 
helder (147). ouerschutz (132). 

* Architenens (»« arx) die op oeverste 
des berchs woent; van en mechtigen duvel 
beseten (147). 

Architerium v. Asceterium. 
ARD 


*Archit-iea (1) -es (»pro ascites G1. 
m.) arth-ritis (Ki. gr. &pUputc), -risis 
(Gf, Ki), -esis (6, 68, 74), -etica (74), 
art-esis 4 -etieca (110, Br.), -iea (68) (7. 
gutta, artuum morbus) lidsuht &c. (Gt.). 
glid- (74, 113), lib- (76) -sueht. glyder 
gesuchte (7). lzeme, gsücht (113). zipperl-e 
(113), -ein 7 lem (112) gycht (68). das 
gogich (110). aritiam lama (Gf. 2, 210, 

ier her ?). 

*Archi-, arche-typus ein ertz oberst 
gestalt, ein g. vber all (9, 65). die erst 
form ains dings (91). musterform, origi- 
nal (114). vor-bild £ -geschrifft (Das.). furste 
der figuren (74). 

*Archi-topus, -copus (ll, 147) (of. 
artocopus) posteyde (11, 147). bastede 
herba !:; artocopa ciba id. (11). 

Architriclinium müí) hà (8). soler 
dar vff man ift 7 sumerhub (75). 

Architrielinus eyn forst ober dri 
Stede (5 szm.) ein vorste ouer dre st. 
(23). eyn. v. st. (sic 22). eyn fürst Yber 
drige stette (6). der oberst an dem dif) 
(8). eyn kochen- (5), hofe- (6), hof- (3, 4, 
Fris.), tafelhof- (Ki.) brütlóff- (25) -meis- 
ter. schaffner (64, 75) vff der hochzyt 
(15). Ad. nd. hus here szm. haus herr 
(1) hu furste (15). trucksef) (Das.). 
hoberichther (v. simposiarcehes (125). 

Architrium v. Asceterium. 

Archi-uum (cf. Gl.m. 1, 350), -num, 
-nium (21), 7 arehanum (147) buoh- 
(0), bueh- (76), gher- (147), wapen- (65) 
-kamer. büchkamur (95). libery (68, 132). 
ein heimlich behaltung (110. »« archa- 
num). eyn sanck (21. sf. schank, schrank ; 
oder sange manipulus zu archonium 
q. v.?). : 

* Archo-cida, -ehide v, Arciotida. 

Archo-nium, -nius (8) 7 -s (Ki), 
-mum, -mus (76 &ec.) arcon-ium, -ius, 
-eus, artoniu-m (122), -s (ll, 89 &e.), 
archa- (i), arecu- (74) -mus 7. ace-, 
acu-(76)-ruus manipul-orum, -arum 
(16). hd. ein hauff garben korns, kornf, 
korn o. weitz, weits (132), wei) (67, 110), 
waitzen (134). grabenhautt (74). eyn huest 
(wett. hausten m. cf. BM. 725) hauwesb 
? eyn hauff korns pr. barn; eyn husten- 
huysse 4. colleccio feni (19). of huiss (89). 
eyne garbe 4 mandel (3). mantel (8). 
eyn mandel koren 7 eyn bunt hew (4). 
opper (7. cumulus feni 1l., meta. f. m 
schob-ir (8), -er (3, 7, 74). schoeber (15 

Arch-os (Br. &e. cf. prc.) -us, -as 
(22), are os (132), -us (75) Ad. furs-te 
(Db 75), -t; forst (D). md. vorste (22), 
prince (132). 

* Archotid-e, -es, v. Arciotida. 

*Arch-turus, -uatus v. Are-turus, 
-uatus. 

Ard-alio (74, Sum., Gf.), -elio (74 &e.), 
t -olia (75), -itio (15), -elus (132) v. 
satagius &o.(125); acutus (Dz. Wtb. 23); 
leccator quasi ardens 2n leccacitate (Br.), 
vicio(16).slát,farslindandi szm.(Gt.).pratere 
(Sum. 7. q. praeter congerro, nugator Kil. 
Cf. Br. Wtb. 2, 359. Gth. Wtb. l, 267. méss- 
versi. bei Gf. 9, 285, BM. 234? doch cf. 
ardarius). viehler (125). vickvacker, 
vnrow, vipperer (109, sZm. Fr.). schandt- 
gast (15). ein vn-riebig (88), -rüwig (Das.) 
mensehe der alles ding will vfrichten 
(88), sich aller d. annimmet (Das.). hanns 
ARE 


in allen gassen, meister fix, m. fürwitz 
(Ki. sim.). sli-, sle-cker, fresser (74). 

Ardamo (7. gusto) ags. fermeege (G1. 
Aelfr.). 

*Ardarius (o» culina; aus arid-, ass- 
arium »« ardere? cf. ardalio) breder 
(16. schweiz. bráter Bratenwender st., aber 
cupedinarius Pict.). 

Ardea (i. aleedo, caladrius 104. cf. 
perdulum) Ld. nd. rey-, ré- (5), Ad. rai-, 
re-ger. Ad. rey-, ray-er; reyher (67); rei- 
(68, 93), rai- (76 &c.), ra- (64) -gel. reghe 
(22). haigir (104). heygher (84, 99, 108). 

* Ardenia v. Adiantos. 

Ardere Ad. brin- (88), pryn-(9), bren-, 
bor-, bur-, nd. ber-, Ad. schy- £ zur- (8), 
schey-£ czór- (9), erzur- (88) -nen. witzen 
(49. w st. h?). ylen (8). eylen (9, ss). 
schin, begeren, lieb hon (17). vnleide- 
lich o. vast lieb haben, bulen (s8). 

*Ard-esus, -osus (74) 7. sterilis (16). 
vnfruchtper (74). 

* Ardeula v. Adiantos. 

*Ardiga v. Articula. 

*Ardil-la, -ha v. Argilla. 

*Ardisia v. Adiantos. 

*Ard-itio, -olia v. Ardalio. 

Ardor pren- (1), bur- (4) worbur- 
(b^) -nung. Ad. nd. brant. brunst (6). 
hd. hitze, fur-h. (8), inbrunstig hytz (68 
hetze (132). hitte (99). 

Ardor 4 inflammatio linguae prein 
(V. a. 1618. cf. breinkórnlein granum 
hordei, wie erithe gerstenkorn infl. 
oculi). 

*Ardosus v. Ardesus. 

Ardue strenclichen (14). 

* Ardue-ra, -nna (Br.) qd. silua (Br.). 
i. s. busch, walt, forest (141). ; 

Arduu-s, -us (22) (i ardere Br.; 7. 
rigidus) hd. nd. strenge, ge-str. (17). enge 
(6). Ad. hoeh. hohe (8). hoeghe (132). hart 
(8, 13). hafftig (1. cf. Gth. wtb. HL. 17 
Ntr.) heftig (13). 

Ar-ea, -ena (1), -ialis (Fr. l, 4619) 
-ala (11, 19, 89), -ale (Sum.), &issw. -echa. 
hd. nd. eyn hof-, hoef- (89), houe- (Sum.), 
houet- (sze 29, 23), hd. houa- (Fr. &. c.), 
hoff-, hoffe- (5, 85), hof- (12), hoiff- (10), 
hobe- (19), hob- (bb) -stat, Ad. -stadt (10), 
-stad (13 &c.). des wertz hoff 4. euria 
&oc.; ein leich 2. Judus (125). Ad. nd. eyn 
plan (3, 99, 93). Ad. plane, blaun (16). 
hd. nd. bod-em, -en (18, 18, 134), -dem 
(19). Ad. poden (66 &e.). Ad. (8^) nd. eren. 
hd. denne, den (67 Mrg.), tenne (6, 93), 
tenn (76), schüre (6), schuer, var. scheur 
(110), stadel (3). deell (132). dy dele 
(trifurae 125). weyde (13). herd. Z vmb- 
lauff (gr. &j«pc 112). vogelherd (91 sim.) 

*Arecidiuare (cf..rec. widder ynne 
stutzen (19). 

Arefacere (bissw. i. arescere) d. 
trueken, drucken (5, 7), türre (6), dür 
(3) dur (19, 110), durr (68), dirr (76), 
derre (18), dor (21), Ad. (17) nd. dorre, 
droghe (22, 99), droich (132) machen, 
maken. derrin, trugin (8). trewgen, dur- 
rin. (9). dorrin (8^). 

Arefieius v. Arreptitius. 

Arefieri dorre werden (11). 

*Aremaneus v. Aeromanticus. 


*Aréprudine [upíonqut von argen- 
tifodina)?. locus vbi ponitur metallum (16). 
* Aremta, v. Arniea. 

ARE 


Arena (cf. area) hd. nd. san -t, -nt 
(110), -dt (10), -d (v6, 134); zan-th (11), 
-d (23). grien (6). - 

* Arena-cius,-tius,-ceus (Ki.) sandi-g 
(68, 110), -eh (132). 

* Arenaria v. Silago. 

Arenarium sandt-grub 7 -stat (110), 
-uhr (Ki.), -berch (132). ein sandige platz 
(132), pflaster (szc 68). 

Aren-arius, -tarius (a/ph. -ax. 134) 
(z. plenus arena, aren-osus Br. &e., -ae 
effossor Gl. m.) Ad. sand-ig, -achtig (68), 
-er Z-graber (110), -ieheit (132), -stein 
(64).. vol sandes (17). sendi-g (5, 1), -cht 
(18, 21). zandich (11, 23). san (szc 22). 

A-, 4 ar- (Gi. m.) -rendare pechten 
7 besten (8b). 

*Areneum v. Araneum. 

*Arenga (ital. aringa) he- (91, 125), 


| hze- (111) ring. 


*A. muriatica pickelhering (125). 
* A. passa (7. ruburnus, ruscupa 125) 


| bu-, Mrg. pu- (125), bi- (91) -ckling. 


* Arenica v. Arnica. 

Arenosus sendick (19). sandich (22). 
grisig (Anz. 8, 407). 

*Arentarius v. Arenarius. 

Arenula clein sandt (68, 110), sandt- 
chen (132). 

* Areol-a, -o (18), -us (8, 60), aureola 
(74, 141), are- (11, 22, 29), aro- (123) -lare 
(vb., doch am gleicher Stelle mit areola 
hd. Mss. mog. "und ?n dem zu 133 geh. ge- 
druckten Noce. ex quo, ?n welchen areola 
-« arere von areola s. w. unterschieden 
ist; auch einige zu areola geh. d. Glossen 
kónnen Verba seim) truck-i (66, 74), -en 
4), ny (69), -ne (164); tro- (133), dru- 
1) -eken; drock-en (5, 18, 21), -ung (69); 
(£, ader, oder) durr-in (66, 74), -y (69), 
-e (V, 18, 134); düre (5), dur (4), dorren 
(11, 21, 23, 133); droghen (22)-bete (8 
60). bett-e (120), -eli (95). eyn betlin (v), 
elein garten bedt (65). bedde van eruyde 
(141). hof stetthin 7 dennechin (8. cf. a. 
est parua area 110 &e.). erneken (99.v0n. 
area eren). stadel (7). ar-eola (66 &o., 119), 
bissw. -cula (aber ?.parua, area iit0 &c.), 
-tula (15) 2. viridarium (66 &e., 15). beitte 
(119). wurtzgarten (75). are-, ari-, arv-, 
ori- (104), adri- (120) -ola (7. qg. mansus) 
huob-i (104), -a szm. (Gf. 4, 153). houba 
(119, 120). 

* Areola (sí. aureola q. v. cf. amphi- 
theatrum) cron (8). 

* Areol-a, -ea (96), aure-ola (17, 143), 
-lia (92,112,143), arcola (85, 149, Sum. V) 
(herba, 4. ealendula 85, tinearia, agera- 
tum &o. 143) rin- (7, 85, 96, 149, Sum. 
rint- (85), ri- (47) -gele. ringerbe ar) 
rhein- (92, 143), motten- (143) -blumen, 
-bloemen (92). goldblum (112). 

*Areoli ags. sce- (136), scea- (94) -bas, 
»S. arioli scépas?" (Leo). 

Areologus v. Aretalogus. 
Areopag-ita, -usv. Ariopag-eta, -us. 
*Areptieius &o. v. Arreptitius. 
Arere ls aridum facere 3) hd. durre, 
durr (65), dur (9 orre (10), dirr (76) 
werden; du- (5b, 19), vordu- (3), dy- (64), 
de-, da- (4), Ad. nd. do-,indo- (65) -rren. dorn 

21). trucken (66, 70, 110). au6- (134), vf- 

68) -tr. trucknen (110b6) droeken (67). 

reu- (67), treu- (66), tren- (sc 69, 134 
dro- (99), droe- (132) -gen. 


E 


) 


) 


ARG 


Arescere (cf. arefaeere) dur werden 
(4). drogen (99). anfahen dorren (110). 

* Areste sunt vasa prodi- (76), parti- 
(14) -toria taylfaf) (74). 

*Arestis 7. puluimar (mortuorum) eyn 
heubt pulue (19). doit cussen (147). 


*Areta angel roete (89); aus arundo 
»« aresta, gall. aréte angulus edifici 
(HON, arista anghel (van de aeren 
Kil.) t 

Areta-, areto (147), areo- (verdruckt 
arco- Br.) -logus kurtzwilieh von gueden 
swenchen, ein vnnutzer (125). gudertieren, 
berve &c. (147). 

* Arethimetica v. Arismetria. 

*Arfaltum v. Asphaltum. 

Arfaxat (7. depo-latio, -pulatio B:.) 
v'stueringe (11). 

*Arferia (/. lepiseum) wynvat (141). 

*Argallieum (cf. allogellica?) wal- 
wurtz (144). 

Argapare v. Arapagare. 

*Argas-eulum, -tulum v. Ergastu- 
lum. 

*Argata (7. «nnulus crassior Gi. m.; st. 
ergata?) ags. ualtae (136). 

*Argectare v. Arietare. 

* Argella v. Argilla. 

*Argemonia &oc. v. Agrimonia. . 

Arg-, arch- (17) -entarius ein silber- 
borner (17), -sehmid (15, 16), -gesmyde (Y). 

Argenteolus (7. alquantulwm argen- 
teus Br.) cuntrave (3. cf. eleetrum). 

*Argentes v. Argestes. 

* Argentifieina silbergaden (74). 

Argenti-fodina, -fodinum (68), -fu- 
dina (1), -fouea (66 &e.) hd. silber-, silbir- 
(B^), siluer- (5), selber- (21), syelber- (18), 
nd. syluer- (132), zuluer- grobe (Db, 93), 
hd. -grube, -grub, -grüb (6), -groben, 
-graben 4 eyn grübe (18), -gruff off putz 
(132), -kula (77), -cule (22). 

*Argentilla v. Vlmaria. 

Argentina (c/u.) hd. straD-, straso- 
(1), strase- (13), stras- (4, 76, Br.), straif- 
(133 &e.), stroez- (D"), strofb-, stros- (3) 
-burg, -burgk (66), -bruch causa euphonie 
muteuerunt in -bureh (Br.), -büre (13), 
-borg (12), -purek (3), uS (1, 4, 76), 
-berg (133). md. stratzeboreh (22, 23). 
quas; argenti tina silber-butt (69, 134), 
-buth (66) quia ibi argentum custodiebatur 
quod. ad, romam ducebatur. 

Argentina (herba) spanisch meter o. 
magdblum (143). silberkraut (Ki. Fr.). 

anseri-ch (Ki), -ck (92) gànse-gerbe 
Fr), -rieh potentilla anserina e£ ar- 
gentea (Nmn.). 

Argentum Ad. silber, sylbir (55), sel- 
ber (18). si- (b, 89), se- (99), su- (14, 22) 
-]uer. 

A. pastil-, 7 pustu- 7 pusu- (Ki.) 
atum silber-blat o. -scheiben (Ki.), 
-kuchen 7 plantschen (135). 

A. viuum d. queck-, queg- (17, 21), 
chweek- (1), ehóch- (2), kech- (5 ), keck- 
(15, v6, 141) -silber, -selber (21). zd. 
quik suluer. 

*Argere v. Arare. 

Arges-, argen- (76) -tes 7. chorus 
(Pap.), venter sénister fauony (sic "6). 
nordost (Ki. Gl. m.). 

*Argi-aà, -ra tracheit &c. (147). 

Ar-gilla, -gilia (134), -gillus, -gella 
(94, 136), -chilla, -eillà (Gl. m., V. s. Galli. 

ARG 4T 


hisp. Dz. Wtb. 460), -dilla (75 wvarr.), 
-dilha (a/tfrz. ardille Gi. m.) Ad. laimo 
(Gt.) laym (b 76), leym, leyme, leymen, 
l-klotz (6) leume (11). leem (1, 89, 99, 
141). leme (22, 23). let (76). weisser lett 
(91) leth, tegel (v. glarea, glis 75. cf. 
Gth. Wtb. 2, 689). thon (125). poterde (132). 
ags. laam (94), sram, verb. 2n slam (136); 
argillus thoe (136), thohae (94, wo ?rrig 
: toeh £enaz cf. Gth. Wtb. £. c.). 

*Argillare leymen (8^*). mit l. kleiben 
Cur l.-schlahen (68), -decken (19). leem- 
. (11). klicken efte lemen (109). leemen 
(141). 

Arg-(Br. &c.), arch- (3) -illator, -illa 
(sc 11) (cf. allutarius) decker (49, 141). 
leymen-d. (19), -macher (110). leem-d. (11), 
-klieker (109), -plecker (147). leym schla- 
her (68). kleiber (9). placker (106). 

Argill-osus, -eus (22, 147) leumech- 
tig (17). lemen (22). leem-en -eus -ich 
-osus (147). archillosus eyn leyme kut 
(€. cf. wett. leimenkaute JLehmgrube). 

* Argi-moniae, -nonis v. Agrimonia. 
*Arginator v. Aginator. 
*Argira v. Argia. 

Argist-erium, -eria (pl. Br., Gl. m.). 
-orium (76) (cf. ergasterium) 7. sta- 
(Br. forniea- (76) -tiones mundinarum. 
werckstatt (Ki). 

* Argiuus (»- argilla!) laiminer (141). 
* Argudum v. Argutus. 

Arguere Ad. nd. stra-, hd. stro-ffen, 

strafen 7 bewysen (13). argueren (5^). 
*Argume-ntare, -ntari (64, 99), -re, 

(8) krigen (9). kretin (8. cf. Fr. 1, 547 

sq.) arguieren (64). prouen (99). 
*Argumentator zeiger (65). 

Argumentosus listig, arbet-, var. 
erber-selig, varr. erbeit-s., -seilig, scheff- 
tig, gesceffniek (65). 

Argumentum Ad. stra-, stro- (8 &e.) 
-ffunge (dez gedanckes 8). nd. strafinge. 
hd. eyn bewysunge sm., offenberlich b. 
(17). wor-b. (15). verwifunge (D). prü- 
funge (19). vor zeugenge (15). work 
zogunge (sic 5). ein war bezeygung (63). 
ware bezugnuD, warzeiehen &e. (65). 
vr- (15, 4), or- (5, 8) -kunde. vestung 
(63). eyn gruntfesten (15, 63). kurez 7 
listhich rede (8). eyn vor-r., list, mirkung, 
v^nunffte bereidunge (17) armuntum 
eyn vir nofft machen gleuben eyns zwi- 
felhafften dings (8). 

*Argumere v. Argumentare. 
* Argumia v. Agrimonia. 

Argus lantzem, traieh &e. (147). 

* Argus eastus v. Agnus c. 
*Argustulum v. Ergastulum. 

Argutari dodlen (Hen.). 

Argutator dodler (Hen.). 

Argute listlich (8). fliü- ? bescheide- 
lichen (11). behaldenleke (99). 

Argu-ties, -cia, arbuties (bb. cf. av- 
gutus) (7.astutia) hd. nd. behen-dicheit 
sim., -keid 2 beschijdkeit 7 lyst (17). 
list- Ad. Agkeit szm., nd. -elicheit e 
lusti-gheit (10), -cheit (23). 

Argutulus v. Cernulus. 

Arg-, arb- (5) -utus, -udum (af. 6, 
533). (7. "f hd. nd. behende. list- 


hd. Ag, -lich (68), Ad. (5) nd. -ich. lustig ; 
pic. gestrafft (7). wolhellig o. dienung 
(88). skeero (Gf.) redsam (64). 


48 ARI 


*Aria (si. ara; anders Gi. m.) altar 
(141). 

*Aricolator v. Ar-, arill-ator. 

* Ariculum v. Auriculum. 

Arida (7. terra 16) s. erde (110). 
herba (v. aleibia-dium, -cum) wildoch- 
senzung (Ki.). 

A-, ar- (1) -ridare 4. torrere derren 
(1). doren (22). 

*Arid-, adri- (74) -arium (?. sicc-, 
tostr-inum) ta- (6), da- (b^, 17, 4, 74), 
do- (8, 23) -rre, van sick suluen (23), 
do maltz auffderret (74). dat van sic 
sulues (sc 22). dar (49). dare (22b). derr 
(1). hórte (13). 

Ariditas Ad. dur-, durr-, trucken-, 
drucken- (5), druchen- (67), nd. dor-heit. 
dorrekeit (21). dirrhait (76). 

. FAridonium v. Assidela. 

Aridus Ad. du- (7, 8), dà-, dà- (3), 
hd. (8») nd. do-rre. durr (l, 110) dur 
(4). dirr (16). dore (18).dor (22). drucken 
(68). droken (13). drege (8). droge (99). 
droech (132). spor (95. cf. Sm. 9, 515). 
mager (65). 

Aries Ad. ster-e, -r (74, 84, Alberus), 
-n (12). ster (55, 74, 84). sther (3). steer 
(9). steir (8). stier (b, 125). starr (74). 
ram (104, 109). widir Z friscine (104. cf. 
vervex. Gf. 9, 833. Ziem. 590). hd. wid-, 
wi-, wie- (74), wey- (14), Ad. (18) nd. we- 
der. wederkin (23). Ad. bock, pock (14). 
nd. buck (22). scaep (89). lamp (5). lam 
(22, 68). hodiges schaff o. lam (75). ham- 
mel (110 sim.). instr. bellicum. lón-egger 
(95), -icker (Op.) -igsre (Ziem.). loniger 
(4. feruex sc. bellicum instr., nach Fr. aus 
laniger) 7 laidiger (74). lódinger (93). 
pleyde 7 schirm (3). 

Ariet-are 7. cum ariete percutere (Br.); 
-o &. erigo (16); -atus ge-kilet, -bluet 
(125). argectare bocken, slaen &o. (141). 
?. percutere (148). 

* Arietus v. Alietus. 

* Arifieeps v. Aurificeps. 

* Arigina v. Angina. 

*Arilaria v. 'T'ormentilla. 

*Aril-, ari- 4 arri- (Ki.) -lator 7. mer- 
cator (16, Br. &e.). coip-, meers-man (147). 
i. arator (cf. aricolator)fphluger (125). 

Arill-us, -um (Br.), i p/. Un m.) (of. 
aeinus) i. gramwm nter folliculos vue 
wein-stain (76), -perkornlein (74). 

* Ariminium (cw.) ryemel (12). 

* Arin-ea, -ea v. Arniea. 

*Arinis v. Enula. 

*Ariobagus v. Ariopagus. 

Ariola v. Areola. 

* Ariola comm. (cf. ariolus) pub, pu- 
bin (74). 

A-, ha-riolari, -riolare, ario-l (s?c 
76), -nari (3) Ad. zaub-ern, -ren (16), 
-ernt (13); zeu-, ezwe- (21) -bern; ezey- 
ber (18), vogel bezoberen (76). tzo- (132), 
to- (23) -ueren. touoren (sic 22), daraus 
zufuren (8b) raden (132). raten (110). 
wicken 11, 19). weys- en ver- (0), vor- 
& war- (76) sagen. gaugkiln (8). gewkeln 
Vs be-gokeln (22), -eogelen (99), -kolen 
(19). 

Ariola-tio, -thesis (Br. &e.), -tisis 
(76) wahrsagerkunst (Ki.). 

A-, ha-riolus Ad. zau-, zeu- (Mss. mog.), 
ezey- (21) -berer. ezeyber (18). touer-er 

ARI 


(23), re (99). touorer (sic 22). zufurer 
(sie 85. cf. ariolari). wieker (12). eyn 
alter w. (bb, 22, 23). alder wisser (1). 
eyn wicken (13). warsager (110). wareseger 
ts &c.) geuke- (85), gauck- (110), góge- 
95), ko- (79) -ler. chokelore (100). beco- 
kelere (99). 

*Arionari v. Ariolari. 

*Arionia v. Arrogania. 

* Ario-, areo- (125, Br.), pario- (75varr.) 
-pageta (18), -pagita ?. eerui-, capit- 
osus, agel-, authec-astus, budieus &o. 
(125). eyn scluler (qué studuit dc. 18. st. 
Schuler). meister eins tugenthafftigen 
lebens (75). gruntz-, ibe-, grempe-ler, 
seltz& (125). 

*Ario-, areo- (129, Br.) 7 ari- (16) 
-pagus, -bagus (1) ab &pstr) virtus (129), 
ares v. 4 ab arioth 7. mars (Br.) e pagus 
i. villa; 7. v. 4 vieus martis (Br. &e.), 
mortis (76); gew. ?. villa virtu-tis, -osa 
(76). eyn dogenhafftig dorff (5), doghen- 
sem dorp (22). 

* Ariotida v. Arciotida. 

* Aripagare v. Arapagare. 

*Aripagus v. Ariopagus. 

*Aripes v. Alipes. 

Ari-, aris- (147, Gl. m.), arris- (141, 
Gl. m.) -sare voc gruis, des cranen (141). 

* Arisa v. Ansa. 

Arisarum klein aron (143). 
*Arisealia v. Aristolochia. 
*Arismetri-a (93), -ca (s aus gr. 9 5 

ars metrica ?), arith-, arethi- (136) 
-metiea (91, 110, 136), -metriea (68) eyn 
kunst, konst (5, 21) Ad. die da, die do, 
de da (5b), dye (21) lert (5, 134), lernt, 
lernet zelen; nd. de dar tellen leret. zal 
messendi kunst (92). eyn k. des zelen 
(91) der zal (1, 4), von der zal (6). eyn 
der zal (sic 18). 

*Arismet-rieus, -er 4 -ra (93), arith- 
met-ieus (91, 110), -rieus (68) zeler (91). 
zalmesser (93). ein meister, kunstiger 
(1l, 4), -er (22) der rechnunge, rekeninghe 
(22), raitung (1). eyner der dye konst 
(sc. prc. 21), dye rechunge der k. (5) kan. 

*Arismus (vermís; aus riec- »« tar- 
mus?) made (11). 

* Arispoleia v. Aristolochia. 

Arissare v. Arisare. 

Arista (4 spiea) hd. eyn eher, eer 
(b), aher (21) da (b, 134), do daz (21), 
do das korn vff wechst, in west (5), vb 
weist (21). nd. eyn ar dat (st. dar) dat 
korne ynne wa-, we-sset. eyn ergen an 
e$ korn halm (4). Ad. nd. aer. Ad. aher 
(6, 110), eher, are, eer (3, 13), ere (b^, 16). 
aar (99). ehir 7 agini(104). eige des ares 
(109). eher spitzlin (64 szm.). schote (19). 
pale (11. gew. nd. siliqua, n4. palie Kil). 
spir (22b. cf. Br. Wtb. 4, 994). 

Aristari (?. spicas colligere Br. &e. 
-re id., -vi à aristam) crescere Gl. m.) 
eher-en (76), -n E eher (68), aren (132), 
aher vff dem acker (110) lesen. 

* A-, ar-ristatus?. spieatus eherig (75). 

* Aristerium v. Asceterium. 

Aristo-lochia, -locia (Sum., Gf.), -logia 
(15 &e., hisp. Gl. m), -loya, -lacia, -lia 
(21, 14), avistro- (76, 110), asto- (15 varr.), 
artro- (131) -logia, arostoloia (146), 
aris-poleia (5^), -calia (149), pisto 
-loehia (143, 144), -logia (Ki. TtotoAoyta 


ARM 


(144), eharistelochia (q. v.) Ad. nd. hol-, 
hool- (64), hoil- (Anz. 8, 407), holl- (15, 
125), hole- (4, 17), holle- (10), helle- (18^), 
hale- (18), holer- (6), holtz- (Db, 8, 75 
varr., 17, 91, Nmn.), hulez- (21), md. 
holt-, Ad. biver- (Sum.), tros- i) Ad. 
-wurtz, -wortz, (hol-) -burez (3), Ad. (13) 
nd. -wort. cichlamme (Sum. aus eycla- 
men ?). aristologi (93). osterluzi (7. agaeia 
74). ra1a (Gf.). hinschkraut (114). aristolo- 
chia, -gia longa astren-tia (103 &e.), -Zà 
i astriza (Gf. l, 503. cf. astrentia &o.). 
kerse (v. qg. artueium 85, 96). dy lange, 
rotunda dy sinwelle holewurez (4). r. 
simewel holworz (Sum. v). boh. pywonka 
(4. pfingstrose Kon.). ags. smerewyrt(942). 

Aristo-phorum, -forum (Br), -pho- 
rium (Gl m.) (7. vas dc. Br. &e.) spis 
kamer (49). teller (Ki.). 

*Aristosius (piscis) verich (125). 

*Aristrologia v. Aristolochia. 

* Arithmetric-a, -us &c. v. Arismetri- 
a, -cus. 

*Aritura (7. fiducia) getrew-heit, -ig- 
keit (74). 

*Arium (7. spolium. Gl. m.) v. Atrium. 

*Ariuneula v. Aratiuneula. 

Arma hd. nd. wap-en, -pen (l1, €, 65, 
E waphen (18). waf-en (93), -fen (65, 
88). wopen (3, 4). woffen (6, 125). were 
(125). werck-zug 7 -zeug (88). harn-asch 
(88, 91), isch (88), - (125). hernisch (93). 

Arma cruralia v. Cruralia. 

*Armala v. Aruiola. 

*Armalausa v. Armelausa. 

Armamen wapen (10). lo logo delle 
arme e naue (Gl. m.). 

Armamenta- (1102, Mss. mog., Br. &e.), 
armamento- (16), armento- (Mss. mog.), 
armenta- (22, 66 &c., 110), arma- (66 &e.) 
-rium (7. locus vbi arma ponuntur 66 &c. 
sim.) eyn stat da man dye wapen be- 
heldet (D), in leit (7 sim.), heyn leit 
(21). eyn wapin- (21), wapen- (110), 
wappen- (16), harnasch- (91), harnisch- 
(111) -kamer, da man die wo-, var. wa- 
pen behalt (110). wafanhus szm. (Gt. 4, 
1053). nd. eyn stedde dar men dat wa- 
pen lecht (22). 

Armamentum (;./locus vbi arma po- 
nuntur; armatura € firmamentum nautum 
sim. Br. &e.) werg gezauwe (l7). eyn g. 
iglichen hannt werks (8). 

*Armania v. Armonia. 

*Armararia v. Armaria. 

Arm-are, -izare, -isare Ad. nd, wap- 
en, -pen (5, 65), -penen D -enen (11, 19, 
110), -enhen (85), -ennen (23). wopen (77). 
an wappen (9). woffen an tün (6). armizo 
gewofno (141). 

Armar-ia, -aria, (1) (m claustro 5b. 
i. gazophilacium 141) armare (5b), -er 
(1). buoehkamer (141). wopenhus, var. 
wapenhaus (75). almar-ia, -à (1) almar- 
le (po, -ey (1). 

Arma- (b, 125, Br. &.), i armenta- 
(10), afters armamenta- (Mss. mos.), ar- 
mato- (109), alma- (75), amo- (76) -rium 
(4. locus librorum t vbi instrumenta, et 
arma reponuntur sim. promptuarium 
74, Spint-rum. 74, -erium 7 inerepta 175) 
wapin- e wapen- (4), gerwe- (10, 12, 
109), verb. gewere- (sic 10), ger- (17), gher- 
m -hus, -haus (4), -husch (10). garuwe- 
t ghern- (?$9), garue- (11), gherwe- (23), 


ARM 


erwe- (19), dres- (13), dre- (5), dryns- 
i» drynf- (V), speise- (74), harnascht- 


64) -kamer. buchkammir (3). puoch- (111), |( 


buoch- (91) -kast. arm-arey (3. cf. $m. 1, 
49), -ürg (93 Mrg.), -ergen (Das., Fris. &e.). 
alm-er (125, Mrg., 3 -erg, var. -erein 
(15), -erey (74), -ey (O».). kalte-rle (116. 
Gf. Sm. 2, 189), -r (116, Ki?.). behalter (Ki?) 
ein hültzin behalt (93). kensterlin (6, 75, 
Das. &e. -le foruli Pict.). kopffhause (cf. 
Fr. l, 5375), schafftel, schanck (74). ein 
sehrang raed; ein kemnoten; Mrg. kóte 
(125). sendener (5. aus sanctu-, synod- 
arium?). saerist-y (76, 125), -ey (74). 
sacirsty (21). 

* Armarusea v. Amarusta. 

* Armat-era, -io v. Armatura. 

* Armatria (cf-armaria)scafreita (141). 

Armat-ura, -era, var. -io (15) ge- 
wouffini (141). hd. wap-, woff- (6) -enunge. 
wap-en (12, 21), -nung (159), -eninghe 
2n -pung (1), -ung (16), -ynghe (89). 
ie waffen, der harnisch (65). 

* Armazatira v. Armoracia. 

Arme-lausa (66 &e., Br.), -la'usia (24), 
-laus (147, Ki.), -lesia tne -lasia (16, 
Mss. mog.), -Sia (17), -laeus (16), -lus (132, 
Br. &c.), -losia (75), -losa (67), armi-lausa 
(110), -Iansa 7 -lacio (147), -lausia (94, 
136), -llasia (1), -laus 7 -llus (Ki.), ar- 
malausa (141), armulatus (74), armo- 
lausa (V), -elusa (74 &e.) (varr. G1. m. 1, 
318, 381. ?. vestis ante et retro diu-ersa, 
-isa, aperia 4. g. sclauina Br.; armel- 
aeus, -us ;/. vestis hwmeros tegens) ge- 
schlitz gewant (24). gislizit roch (Sm. 3, 
43). gesliez-et (3, 5, armol. 7, 17), -ter 
"e 74), ge- 4 zer-trenter (75), wapen- 
68, 110), geistlich (Y, t6 &e.) rock, rocke 
(56), wapen rucke (17). heuck (141). vber- 
muder (armul. 74) eyn cleit, ouer die 
Scholderen als eyn moniken sSchapulier 
(132). der mónehen scaplier sm. (Sm. 3, 
43, 375, Ki.) scheppler (74). hal-hemde 
(armul. 74), -tuch (armelaeus 76). «gs. 
sereae (Jl. c.). 

Arme-, armel-linus foríe ein hamp- 
ster (125). 

Armel-um, -Jum v. Armillum. 

Armelus v. Armelausa. 

Armenia hd. armenien (1), a.-lant. 

*Armenias v. Ermonia. 

( Qnin ui -arum g. pl. suueigono 
Gf. ). 

*Armentale sueiglih hus (Sm. 3, 532). 

*Armentari sweigen (75. cf. -rius). 

* Armentaria ( pl.? cf. sq.) v. Vaccaria. 

Armentarium (?. locus vbi tela et 
arma ponuntur t vbi armenta sunt 1 i. q. 
armentum Br. cf. arm-, armament- 
arium. vaecaria.) swaige (Gf.). coyge 
(8^). kustall (68). fyehe stalle (19). vych-, 
var. vyh-hufà o. -stall (110). beschot of 
stal (11). schelm (8). 

Armentarius suueigari (Gf.). suai- 
104), schwai- (141), swei- (15) -ger. swayer 
74). hd. kue-, ku- (8, 5b, 134), kü- (11), 
kü- (21), koe- (5), rinder- (8), sweyn- (4) 
-hirte, -hirtte (3), -hirt. ko-hert (18), -herde 
22). hirte (85). herde (99). viech herter 
1) küge triber (6). ein wapen-, var. 
vieh-meister (110). eaneellari (117). 

*Armentorium v. Armamentarium. 


. Armentum (cf. vaecaria) hd. md. 
rint. hd. rynth (55, 21), selten vind; rint- 


DicreNBACH GrossaniUM, 


ARM 


vyh (9), -stalle (17); rinder hirt (8); eyn 
hert kuwe (16), rosse (7), rinder o. rof) 
76); eyn kuwe hirte (17); swaicrinder 
(pl. -tà 104); sweig (75), sway-e £ -erei 
(4. Gf. Sm. 3, 532. Fr. 2, 240); kuo £ vich, 
var. vih (110); vehe (100), fich bruchlich 
zu stryt (:arma 64); kue, ku, koe (18). 
nd. vie (106), ve (99, 109), rinen ve (225); 
ko (22), quek (109). cudde (v9, 106). 

Armerius flos, / armotaria altera 
(143) (cf. flos amoris) leimkraut (143). 
wilde feldnegelein (Ki.). 

*Armiea v. Arnica. 

Armigata (Gl. m. 1, 377) v. Porta- 
tiuum. 

Armi-ger, -nger (77) -duetor d. 
wap-, wapp-, wope- (bb, 77), nd. wepe- 
RE wapen-trager (110), -furer (-duetor 
15). : 

* Armila v. Arula. 

Armilausa &oe. v. Armelausa. 

Armile v. Armillum. 

Armilla (7. ornamentum armorum 76, 
Sseapul-, sealp-arum ; dextrale brachio- 
rum 76; forques, brachiale, dextroche- 
rium Br. balista, arma) ein woffen (6). 
Ad. (110) nd. wapen, schulter-w. (68); arm- 
w., -wopen (4), -ring (93), -spang (3), -golt 
(8), -bogin (85), -bonge (se 100), -borg 
(86. aus -bog »« berg ?). buog (141). pouch 
(104). ar€ boge (99). hand-b. (19). hant- 
boghen (89), -bage (11). Ad. nd. hals bant; 
vor-, fore- (18), forn- (21) -spange (12, 
18) -spang (3), -span (13, Zl, 22). en 
worp spon a eyn steckpriem (132). 
brase (12). dusinek (78. cf. Sm. 1, 402. 
duysinck monile, bulla Kil). tissel (8, 
i. q. tissek Sm. £. c. »« dechsel ascia ?). 
komedt (10. cf. heleium). 

*Armillifer (cf. sq.) puttentreger (74). 

Armil-lum, / -le / -e (Ki), 7^ -ium 
(Gl. m.) (4. vas vinariíum aptum ad por- 
iandum vn humeris Br. &e., untersch. von 
armel-um Br., -lum vas sanctorum i 
victimarum Br. &e, 4 vinarium Pap.) 
wapin- (8), wopen- (16) -faf. wyn- (68, 
1105), wein- (110€), wint- (1102) -flesch. 
lagel, putten (74). 

* Armillus (dm. cf. armus) bugel (75). 

Armilustrium /7 lustralia herschauen 
(125). armi-, arme- (76, Br.) -lustrius 
quod armis locus lustretur (Pap., Gl. 
m.), 7. l. qué ab axmatis sepe illustratur 
(16, Br.). 

Armilustrius 4. presidium halt dair 
die ruter halden; herschouwunge des 
harnesch (147). 

*Arminger v. Armiger. 

* Armizare (píc. -atus Gl. m.) v. .Ar- 
mare. 

*Armo-elusa, -lausa v. Armelausa. 

*Armodaetilus v. Hermodactylus. 

*Armodia mitbequemung (74). 

*Armo-iacia, -n v. Armoraeia. 

Armo-, arma- (i), aro- (8) -nia (i 
dulcoratio 4 consonantia, cantuum, ex ar 
i. ad. e£ monos 4. vnus! 9r. intelli gentia, 
diuina 76) sane (100). hd. su gesan-ck, 
-g. nd. zute sank. ein gedone 4 eintho- 
nikeit, var. gethóne &c. (65). suezs gedón 
(16). süsD getóne (15). susser don (15). 
zuse ezuclanek mit dé done (8). eyn clang 
i eyn seyten done (V) eyn s-clang 4 
glieheit (15). ein sue clang (11). siesser 
dun Z elang (76). einhellig heplich gesang 


ARO 49 


64). wolhellung des gesangs (88). seyden- 
(23, sey del- (3) is : T 
Armo-racia (19, 47,91, BM., Kib., Er.), 
-raeca (Ki».), 7 -racea 6 -racium (ki.), 
-rachia (125), -ratia 7 -ratio (?ta/. -razzio) 
4 -riaca (Sum.), -ratiea (16), -zatia (149), 
-rica (85), -ria (47, 149), -niaca (11), -siea. 
i -iacia 4 armazatira (74) amora-cia 
(96 &e.), -neia (85), -yta (96), ramoracia 
t armon (Ki.) (7. rafanus agrestis) hederi- 
ch (11 &e.), -ck (arm. 85). heiden-rub (Sum.), 
-rettich (114, Fr.). meer-r. (Ki.) kren (91, 
111). bibenelle (armoz. 149). by b-nell (74), 
-enel (16 szm.). bebenell (19). beuenelle 
(47, 85). manua, mónva (Sum.). Versch. von 
ar-, am-moniacum ammoniakbaum (Ki.). 
* Armosia (gall. armoise) v. Artemisia. 
*Armossa (cf. prc.?) v. Almucium. 
Vimus. 
* Armotaria v Armerius. 
* Armozatia v. Armoracia. 
Armucia v. Almucium. 
*Armulatus v. Armelausa. 
*Armulla v. Aruiola. 
* Armuntum v. Argumentum. 
Armus Ad. nd. brust, borst (22). Ad. 
prust, broste (4), brost (14), brust blech 
(2« arm-a? -illa?). arm (64, 110). schul- 
der (19 sim.) buog (141). büg (12). bueg 
(15). bug (€, 8, 75). bieg (76). boge (10). 
booch (14). boech (99). bueh (13). bülz (8b. 
»« arma?). 
Arna lam (147). 
*Arnab-o (v. earnabumy), -i veterum 
Zittwer (Ki.). 
*Arnagolsa &c. v. Arnoglossa. 
Arniea (143, Gf., Fr., Ki.), armiea (14), 
arinea (1, 1V, 95, 101, 121, 130, nach 130 
aus TQUTTT], sonst rocken 114 &e., amel- 
korn 143, cf. Celt. Nr. 3), ar- (103), art- 
(14) -inea, areinc-a (8, 8, Sum. V), -tà 
(Sum.), are-niea (149), -mta (47), aronia 
(16), artayra (é. amya 96) woltfis- (8), 
woluis- (103), wolves- (96, 130, Sum.), wlues- 
(43), wolts- (3, 11), wolt-distele (149), -distel 
(3, "4 sim.), -tistele (Sum.), -tistel (96), 
-4eyl3 (0), -zeisala (130, Gf.), -zeifila (sic 
103), -Zelsil (95), -zusila (121). wolver- (Fr.), 
wolve. (143) -ley, bey den Sachsen vnd 
Seestátten; mutterwurtz, von Pnegellern 
in den Bürden wilder wegerich genennt 
(143). laug- £ lucians-kraut (Fr.). 
*Arn-yges, -igenos v. Agamus. 
Arno-, / arni- (141) -glossa, arni- 
glussa (17), -glosos (141) arna-glosse 
(9429), -golsa (Sum. III) (7. agmi-glossa, 
lingua £ 1. herbena 141, plantago) Ad. 
wege-breyde, -preyt (74) -brede (17), £ 
-trede (13), -rieh (74, 105, Sum), weg- 
breit (149), rich (76, 141, Sum.). golchen 
(cf. golleke Angelblume Nwmn. ?), Mrg. felt- 
blum (85) ags. wegbrade (9429). 
*Arnorieus (Gus no- « armo-rieum) 
peigiro lant (Gf. 2, 235). 
*Arnoti-ee, -de v. Arciotida. 
* Arnus v. Cornus. 
er (cf. areubius?) ein fugidat 
(95). 
* Arodo (7. rodia, sic) grote scheep (147). 
* Aroga v. Arpagio. Arrabo. 
* Arola v. Arula. 
*Arolare v. Areola. 
Aro-ma, -nia (76) wol (bb), alle wol 
rieh-inde dinek (bb) -ende ding (4), -en 
(i 


50 ARQ 


dingk (21) al wol rukende dinek (29). 
als wol smekkends ding (1) eyn wol- 
riechend (110), -riechent (134), -richent 
(66), rychen (18), -rechen (5b), -trehinde 
(93) ding, krut, kraut, wurtz. wol ruken 
(13). suze roueh (100). ein süsser gesmag 
(6) gewürz, puder (109, Br. Wtb. 2, 369). 
gewirtz vnd specerey (91 s/m.). balsa-me 
(15, -m (8). 

Aromatarius v. Aromatopola. 

Aromatieus Ld. wolriechende szm. 
edel roch (55), rüchig (2), smeckung (1). 

Aromati-zare, -sare hd. wole-, wol- 
riechen, -rychen (85), -riehen, -ruchen 
(10), -smaeken (6, 7), -schmecken (110), 
-smekken machen (4). wol- (22), wal- (11) 
-rüuken. wale riken (99). 

Aromat-opola, -arius kruy-denier 
(Kil), ner (109). 

Aromatopolium krut-kram (Chytr.). 

Aron, aaron, arum, arona fo 146) 
(Aerbu) ruche (85, Sum. V). pfaffen-pint 
(135, 143), -bind (144, Ki.). aron (87 sz.). 

* Aronia v. Aroma. Armonia. Arnica. 

Aropagionesv. Arapagare. Arpagio. 

* Arostoloia v. Aristolochia. 

Arpa (cf. arrabo) «gs. aeren geap 
(Gl. Aelfr. ?. porta; areae Somner); aerngeup 
(136); earngeat (94). 2 

Arpaga v. Avrpagma. 

Arpagare v. Arapagare. 

*Arpagarius v. Erpicarius. 

*Arpa-gio fuer hock o. gabel (110). 
stock-g. (68). -go staeckgafell (132). has- 
pil (127). gleissentz cleit (75). -go (Br. &e.), 
-io 7 arapaio (147), aroga (76) vuyrga- 
vel (141). 7. fuseinula (Br), sustinola 
(16) 7 genus vestimenti. crówel (121 sim.). 
ags. auuel 7 claua (136). aropagiones. 
pl. (cf. arapagare), ara- 7 ar-pigio sg. 
i. rotabulum feur- o. offen-gabel (74). 
*Arpag-ma, -à (Gl. m.) eynreley vat 
141). 

Arpagus raub (74). 

"*Arpaio v. Arpagio. 

Arpax £. harpago (Gl. m.); Znmstr. 
horti (Pap.), orei (Br.) 4 ferreus vncinus 
€o quod arripiat (Pap.), rapiat (Br.) 
quod. in puteum. cadit (wett. bornkrappen 
qh.) 5 Instr. ferreum. ad. eztrahendum ziza- 
"im geet ysen (110), frucht ijser (132). 

Ar-, ara-, arra-, aras-pax grundy- 
seren of soeker in den putte (147). 

Arpen, arbon (16) accusatiuum genus 
teli faleati (Pap.). g. teli f. (Br.). g. celi 
X: (16). geezauyt phil (8). arp-es (76, &».), 
-is (14), -e (68), harp-e (110, Br), -à (Gl. m.) 
genus gladii sim. swert (14). Aus pr. 

Arpen-tum, -na manuwero (131. cf. 
-werc Gf. l, 965 sq.). 

Arpeta (sí. herpeta) die rose, das 
rothlauff (xi.). 

*Arpic-a, -are v. Erpica. Strigul-a, 
-are. 

*Arpigio v. Arpagio. 

*Arpis v. Arpen. 

*Arpit-a, -are v. Erpic-a, -are. 

* Arph-a, -ina v. Aruina. 

*Arphago (7. fasciala, «us arpago 4. 
fuscinula!) v. Fascia. 

*Ar-, arri- (1105) -pius (aus arpe »« 
harpyia- arripere) gryffende (110, 132). 
begirdig (68). 

Arquamentum 29s. dixl (136, 145. 
st. thixl?). 
ARR 


*Arquata 7 numenius brach-, regen-, 
wind-, wetter-vogel, grüy, 5e/g. hanikens, 
fris. Ssehrye (140). 

*Arquillus (cf. arces) gall. arcon de 
selle (122). 

*Arqui-rites, -ritis, -tes v. Arcuites. 

Arra (cf. auia) hd. nd. brut-, Ad. 
braut-, preut- 7 hant- (4), morgen- (6, 
40, 76) hd..-gabe, -gab, -gobe (40), -gaub 
(16), nd. -gaue. brut gabe 7 hant (18). 
brut- (5b, 19), brude- (10), mal- (17, i 
mole- (8), druwe- (85), heft- (95) -schatz, 
-schatze. hafft- (64, 75»), heftel- (752) 
-gelt (75), -gabe als eim mehelring (64). 
gemahel pfant (15). pfant (110 sZm. 
vnder phant (85). hant-truwe (5, 29), 
-trauwe (21), -druwe (12), -truug (49). 
hd. win-, wem-, ley- (4), leiek- (3) -kauff. 
wntkauft (49). win-kof (16. wett.), -koff (64 
var.) -cop (11). opfer- 7 winkóf-gelt (6). 
gotes-, gots-heller (19), -phennig (7, 110). 
gedingt ph. o. gelt (75). wort (var. hel 
w. qus vel w.) zeichen (65. cf. Sm. 4, 
166). werd-erer (132), -re (99). 

* Arraba 7. abba .vader; 2. arbiter 
tuyck, konde (147). 

Arrab-o (g. -onis), -a(19, 89), -onis 
(23 &e), -ona (3, 131), arabo (68, 99), 
aroga (47) arrog-a (1), -aria (18, 47), 
arr-ago 7 -ugo 7 -actana 72 aractaua 
(13), arpa (11, 47) (oft 4. avra) phant 


(8, 9) der ee (8). pant (11, 93, 89). vnder | (19) 


pfand (68, 110). morgengabe 7 wider 
legung des heirat guts (75). eyn brute 
(18). malschaez (8). eyn gottes phennig 
(V). werdre.(99) harrunga (1231). 

Arra-cium, -tium (22) -sium (4), 
-neium (2), -rium (75), -cina pannus 
(v7) (Gf. Gl. m. 1, 328, 385, 387, 445. Fr. 
1, 36, 417) Ad. md. arras, eyn dunne 
wullen want (22^). avr-aD (21, 75), -asch 
(rr.) -ais (2), -eis (v. 1370 $Sm.), -is (D), 
4D (Y), -eDe (10), -eB (1), -es (17, 147), 
-es düch (6), -as tuog (19). harr-as (75), 
-aD (rr), is (5),.-y D (bb), -es (3), -eB (4, 
74). nhd. rasch. sardoick, vusteyn (147). 

*Arra-ctana, -go v. Arrabo. 

Arragonia v. Arrogania. 

*Arranus v. Artauus. 

Arrapax v. Arapagare. Arpax. 

Arrare win kauffen 7 druwin (19). 
bewinkopen, godspennyngen (89). 

Ar-, 7 ab- (Br) -reptitius, gew. 
areptic-ius, -eus, -uus(1), areficius (Br., 
Gl. m.) 4 arratieus (2« err.? 10) (;. 
ariolus 141, demoniaeus q.v. Cf. Gl. m. 
1, 389) einer der mit d6 tufel beseDen 
ist (10). der gezuckt ist vom t., ein t. 
hefftiger (65). duf- (5), dy- (18, 21) deuf- 
61) -fels. duuelsch (22). Ad. teufelischer; 
ar.) tuffüesch, (arr.) zerryDner (68); 
besessen (110); wesessen mensch (1), 
bessen (szc) menscehe (8); be-hefft (1), 
-heftet (95), -haftet Sum.) ; vnsynnick szm. 

*Arrequiescere gehorsam sein (1). 
*Arreseare v. Arrestare. 

Arresta bouis stallkraut, huhechel, 
ochsenbrech (Ki.). 

Ar-, a- (29b) -restare, arrescare (65^), 
arestere (8)hd.nd. be-kummern, Ad.-kom- 
mern, -komeren(89),-kymernt mit gerech- 
te (13), -kumeren mit den richte (22b), 
-kummern, als pfenden (1109). Ad. md. 
hindern. verpieten (1, 2 s82m.). beset-zen 
(19) -ten (11, 89, 97). vorhefften (64). 

ARR 


frónen (6). an. werten (9). afirtin (8. cf. 
anfertigen Sm. 1, 567?). 

* Arricharius, archanus (7. apoerisa- 
rius; -« arcarius) schatwaerre des 
keysers (147). 

*Arridare v. Aridare. 

Arridere Ld. zu-, nd. to-, an- (6, 9, 
64, 2 -achen. wintzeln (125). frolich 
wesin (8), beweysen (9). 

Arrigare benetzen (8). 

* Arrigenes v. Agrimonia. 

Arrigere hd. vff- auf-,nd. vp-richten, 
-cihten (6), -rechten (7), -réchten 9 
-reeken (18). vast vnd wol regieren (valde 
regere 65). (virgam virilem) ragin (8). 
ragen (17). regin (9). 

*Arrigo v. Aurigo, 

Arripere (cf. arrumpere) be- (5, 85), 
zorulieh be- (8), ain- (19), zu im (110) 
-griffen. angripen (T. d. nemen (6); 
zu ym, zu sieh, nd. to sick n., Ad. 4 
zucken. z. o. an sich ziehen (67). her- 
wüschen (6). zornlich h. (17). erwischen 
(65). ezormlich e. (9) Ad. rauben, bereuben 
(21), zerryssen, mit gewalt zu brechen. 
nd. rowen. 

*Arripius v. Arpius. 

Arri-regium (11), -togium, -tagium 
(147) (cf. Gl. m. 1, 360, 389, 391) achter 
-deyl (147), -deel (11, 89). eyn affter deyl 

Arrissare v. Arisare. 

*Arristatus v. Aristatus. 

*Arritogium &oc. v. Arriregium. 

* Arrius (94), anius (136) (aus varius?) 
ags. faag (Il. c.). 

Arroga &e. v. Arrabo. 

*Arroga-, arrogo-, ario- (b^) -nia 
(ne Arragonia) arrog-an (1), -onien 
(bb). arrogan-us, -ensis (Gl m.) eyner 
vz dem lande (6 szm.). 

Arrogans (cf. abr.) hd. hoch-, hof- 
(Mss. mog.) -fertig, -fertick (17), -firtig 
(21), -fart (18), -mutig (110), -mietig (68), 
eren-girig (i. ambieiosus 1), -gyrick 
(55). cundeg (99). 

Arroganter hochverticlich(6). hoffert- 
ieliche (17), -lich (5). homod- (18), homet- 
(21)-eclichen. Ad. hoch-mietig (76), -mu- 
tig, -mutlich (4), -mutiglich (110); stoltz- 
(85, 110b), vstor- (1772«abr.), keck- (110), 
kech- (1102), snel- (15), kun-, kunt- (b, 
22), kunde- (23), kont- (21), kontic- Z 
kynt- (17) -lieh, 2d. -liken. 

. Arrog-antia, -onia (23) rüm (6). eyn 
rüm (85). eyn beroym (22). berom (23). 
romsal (141). Sreneu d eregitti- (65), 
hochmechtig- (68), hochmutig- (110), 
hochfertig- (110 &e.) -keit. houerdich (22). 
kundicheit (11). stoltzikait (V. arehon. Sm.). 

Arrogare be-rumen (7, 8, 9, $5) 
-rümen (8b), -gern (bb). Ad. vbermutig sin 
(Voee. ex quo), v'storen (Mss. mog.). geid- 
nen (75). stolezi-cren (13), -keit treiben 
(64). zu-scriben (7. asscribo 10), -geben, 
-legen (65). verderben (5, 21. »« abr.). (7. 
destruere) vorterben (4). 

*Arrogari be-rumen (70 &e., -romen 
(D, 92), -rümen (6 &e.), -riemen (69 &e.), 
-reumen (67). vor rimen (18) hofferti- 
gen (4). 

* Arrogaria v. Arrabo. 

* Avrrogonia v. Arrogan-ia, -tia. 

*Arrugo v. Arrabo. i ART 


* Arrulla v. Arula. 

Arrumpere rifhen (D) zu-r. (21). mit 
gewalt r.(18). m. g. brechen (0), zer-br. 
(76). zu-br. (291, 4) mit kraft (4) -zer- 
stóren (6). richten (23). to sick nom- 
men Z rowen (22. cf. arripere). 

* Arruneula v. Aratiuneula. 

Ars (pl. s. w.) hd. nd. kunst, konst 
(b, 8, 11). list (16). behendikeit, hant- 
werck (65). 

Ars eterna ewige kunst (15). 

Arsenicum (7. auripigmentum) kop- 
per-rauch (13), rore 4 vietrile (10. wveft, 
vietriol) oper-, orper- (149), orge- (Sum.) 
-mint (85, Sum.), -ment (125, 149). 

Arseuerse kyert dat vuyr (141). 

Arsineum (7. arthomium) vrouwen 
eleyt blynckende roit (14:7). 

* Arta (i. ardua, alta) uuidarpergi (Gf.). 

* Artabulum (7. engariwm) notstal (3, 
4, v4, 16). 

*Artacis v. Attaeus. 

*Artaga-mus, -mis, -rus &oe. v. Ar- 
toganus. 

*Artagge v. Attagen. 

*Arvtayra v. Arniea. 

*Arthaleticus v. Arteticus. 

*Arthamesia v. Artemisia. 

*Artamus v. Artauus. 

Arthanita (?. cyclam-en, -inus, 
panis poreinus) erdt-apffel, -nabel, 
schwein-, sáuw-brodt (143). 

*Artanus v. Artauus. 

Ar-, are- (81, 126) -tare 7. stringere 
(1); eon-str. (3, 4); frequenter avcere 7 co- 
pulare (Br.). hd. nd. e-, dwi- (22), Ad. twi-, 
Zwi-, pfre- (75) -ngen. inghe maken (89). 
streng machen (1). einbreisen (126). be- 
setten (81). 

*Artat-io, -ura (75) pfrengnif (75). 
dwanck (22). es 
*Artator zwi- (89) pfre- (75) -nger. 

Artatus pfrengt (75). 

Arta-uus (mé. corr. Br. &e.), -nus (15 
varr.), mus (64*, 7. schlimbria 75), arra- 
nus (147) Ad. schreib-, visch- 7 weid- £ 
kuchen- (75), wayd- £ hack- (74), hak- 
(64, 75, 93) -messer. sehriffmes (132). 
knijf, snydmess (14:7). 

* Artedius (cf. artocopus sim.) krapfe, 
boh. koblych (4). 

* Artemya .Aemen. (6). 

* Artemideon (cf. sq.) wizwurz (Sum. VI). 

Artemisia (selten), arte- (949 &c.), 
arthe-, arti-, arthi-, arthy- (149), archi- 
6, 19), artha- (21), artho- (5^5, 67), arto- 
68), atte- (110) -mesia, 7 -messia (942), 
armosia (74, 143) (7. mater herbarum 2 
maetarie 7 agritanica 7 ampulata 7 
monolosis 74) bibo-z (509, 96, 105, 149, Gf., 
BM.), -s (7, 87, 146), -ef) (125), nd. -t(Sum.). 
bybóz (Auz. 8, 995). pipoz (104). peyp-os 
d -as (1), -eez (4). M etpo- (74), -s (4). 
bibes (V. a. 1400 Gr.). weibpas S byf- 
uj (10 &e.), -uyD (V. a. 1469 Gr.), -of) (5), 
-aD (21) -as (19). beyfu-( (75, 91, 134, 
143), -8 (8). byvo-es (132), -et (11, s5, 
92, 99), -t (225, 23). lichvot (22). grober 
reinfarn (73. cf. athanasia). reynber (89). 
bueca (Sum. VI). Ad. buck-e, -en, -ela (16). 
buck (110). bug-ken (64), -ge (875), -gila 
(93), cds (93), -gel (87, 146), -el (22, s7, 
146), -klen (91). batke (7). buchen (113). 
bukel (Anz, L c.). puggel (74). puckel 


ART 

(neben puck fabaria), bis-, var. byD-molte, 
vig. beifuf), in andrer sprache bucke, var. 
buek (75). pesenmalten (504). scosmalta 
(141). schofmalte (Anz. L. c.). rátrich (ar- 
temesia 87?, aec sic 146). gurteln (74. cf. 
Fr. 1, 384). sunnenwendt-g. (75. cf. Sm. 3, 
263). sunben-g. (l1) sonnenwend-el (73), 
-gürtel (143). hi-(Anz. /. c.), him- (143, Nmn.) 
-melker, 7 -melkar (Nmmn.). hermalter (1), 
cf. hermalda bugga (105); o. v. anthe- 
mis (»« artemisia 7). «gs. mugwyrt, 
(-essia) tagantes helde (942). 

Artem-o (110 &e., Br., Gl. m.), -on ine 
-one (Diut. 2, 42), -um (110 &e., Br.), 
arth- (8, 64), arch- (80) -emo, arthen- 
um (147), -io 7 arterium (74) (gr. 
pep) Peel (DRE segel (74). wenig 
s. (8). ein klein s. o. foch zm mauz (110). 
fock (132. 4. q. supparum &o. Fr. 1, 283, 
focke siparum 107) vok efte segelken 
(109), of een seilken (107). des scheeps 
segel of seyle (147). wintmerki (93). wynd 
gemerek (64). komemerk (80). 

Arter-ia, -ea (85) -ra (1), artheria 
(éü. vena per quam intrat aer 0 spiritus) 
hd. ader, auder (76); hals-, haló-ader, 
-adern; hals odir (8); dunstader (Megenb.) ; 
gaistaudern (p/. 17^); loft odern (125 Mrg.); 
loft.(sc 8»). pipe (85). weltwachs (10. cf. 
pulpa). harwal (8, 13). hercerebe (104. cf. 
Sm. 23 5, herzerie Ziem.). 

Arter-iaecus (Br.) -iatus (Gl. m.), 
-eatus (7. rheumatieus) heys (9:). 

Arteriasis heescheit (147). 

*Arterire aderken (8*) artherisare 
edern (9). 

*Arterium v. Artemo. 

* Arternus v. Arcturus. 

* Arterra v, Arteria. 

*Artes (anders Gl. m.) v. Arces. 
- Artes liberales fry (b^, 1) vrighe 
(229) kunste. frige künste (6). fribe konste 
(D). frie konst (21). frey chunst (1), 
IcunstoX (110). 

Arthesis, artetica &c. ?. Architiea. 

Arthetiea (7. solidago, primula veris?) 
maflieben, massüsselen &e. (73). sehlaff- 
kraut, je lánger je lieber, feldeypress 
(Ki) a. pandeetarii guldengünsel; a. 
saxorum. katzenklee; hasen- Ad. -klee, 
nl. -pootkens, -voetkens (143). 

Artet-, arthet- 7 artra- / arthal- 
(147) -ieus -gichtig n 110) gychtich, 


lam, manck (141). glidsuchtiger, kremffi- 
ger (14). 
*Articactus artischoek, welseh dis- 
tel (144). 
*Articula, ardiga zaeha (Gf. cf. Dz. 
Wtb. 28). » 


Artieulare (2. subtülter coniungere 
110 &e.; artieulis /udere 68, 132) behen- 
delieh (9), -tlich (8), -diglieh (17) zusamen 
fugen. mit den ketzen spilen (68). koten 
132). 

Artieulatio bona (membrorum) wol 
gegleieh-t, var. -net &c. (65). 

Articulu-s, -m (141) (7. species numeri 
Br. nwmerus multiplicatus per denos 110 
sim.) lideli (93). let (99). lede- 4 theel- 
ken (108). ge-ith (15) -litte (16), -lid 
(141). glit (6, 4). kleyn glyd (68, 110) 

leth (8), leedchen (132). glediehen (8^). 
lains glid o. glaieh (91). eyn gleich am 

finger (65). gleych- (64), stuck- (65), 


ART 5l 


[stugke- (15)- lin. eyn zal mit zehen ge 
mert (8). 
*Artieus (7. artibus instructus Br., Gl. 
m.) vmbhang (19). omhane (89). 
Artifex (7. artista, bissw. opifex) Ad. 
eyn chu- (1), ku. ko-nstiger. kunst-er 
(19, 22, 15, 110), -ner (1103€), -meister (75). 
werck-m. (10, 65). konste-ner (122), -r (11, 
17). kuoster (89). wergman (8^ &c.). hant- 
w. (6), -wereksman (65). 
Artifieiat-um .ein werek der kunst; 
-à meehanicorum hanttierung (65). 
Arti-fieina, -ffieina (Br. -ficinea 
(76), -uieina (17) eyn werck-, werg- (17) 
-huf) (68, 110), -stat (17, 110). 
Artifieiose kinstlieh (76). 
Artificiosus Ad. ku-, ki- (76), ko-nstig. 
kunst-iek (18), -ieh (22), -lieh (110 &e.). 
Artifieium Ad. kunst, ampt. konst 
(11, 17). kuost (s9. cf. artifex). hd. nd. 
hant-werek, Ad. -werg, -werch (1). ant- 
werek (56. cf. Gr. Wtb. A. v.). 
*Artigeta truglieher (74). 
*Artilla v. Arula. 
*Artimen en reyse (11). 
*Artimesia &c. v. Artemisia. 
*Artincilla v. Aconcilla. 
* Artinea v. Arnica. 
* Artiocide v. Arciotida. 
*Artiplex v. A-, Al-triplex. 

| *Arthisis v. Gid. 

Artista (cf. artifex) ein kü- (6), ki- 

(16), fri ku- (55), frey chu- (1) -nstiger. 
*Artista (cf. attista. areste? «us 
|artus?) guttrof (vas 16). 
| "*Art-, arth- (5^5) -itudo eng-e (21, 
22), -ung (75), -ikeit (1, 3), Ad. -ekeit, 
-keit, -heit. dwenge (22). nauheit (132). 
*Artiuicina v. Artificina. 
*Artoca peltzgart (74). 
* Artoeapta v. Arthocopa. 

Arthocaseus v. Flato. 

Arthocopa 4£. vas artificiale (16); 
artoc-apta, -upa vat dat kunstieh 1s 
(147); aus artopta »- ars. 

Arto-, bissw. artho-copus,-eupus (11, 
$m.), -eapus Z -poeus (4), -eopa (17, 19, 
89 &e.), -ptoeius panis (71), -pseus (56), 
atro- (1) sarco- (g. v.) -copus, cf. vv. 
Sarto-copus, -ceupus, archi-copus, 
-"topus, artedius (artoeopus 4. pistor, 
gr. €pXvOXOWXOCc; panis pistus labore, im 
oleo, buttrio 16. in Langobordia vocant 
baeillas 6) derpkuoche (Bw.). kiechle 
(91). kraptf (4, 69, 91,134). erep-elen (p/.Gr.), 
-pel (5, 85), -peln (18, 21). krappele (22). 
krop-phel (56), -el (23). kreffel (v. a. 1477). 
pastey (89 szm.). posteyde (-ecopa 11). 
bastede (17, 19). horna-ffe (8), -£ (16 szm.), 
-ph (3); harn-aff (1, v. a. 1468 Sm.), -of 
(-poeus 4), cf. Fr. 1l, 469. Sm. 1, 31. 2, 229. 
Ziem. 161. — mutschel (110. 7. q. spira 112, 
Fr. l, 679. stella 112. cf. mutzel, musel 
Sm. 2, 635, 664). moetze (10). mun-tschel, 
!-dsehelle, mytzel (64 varr.). pretze-n 
(1, 71 sém.), -1(4). eyn bretze-l (77), -In (11). 
bretsel (132). (brütsehel rr.). ein trocks- 
chrer (3. cf. pastesis). phister (73). brot- 
beck Z pfister (Ki.). becker (19, 114), beke 
(SR EPUE 11), 7 sehimmeli-chtig broyd 
19); -eh broot 7 wondelineh (wódelich 
ll. cf. verwend bród Br. wtv. 3, 2299): 
-eh & erom broet (89). krekelin-eh (89), 
-ek (132. nl. krakeling frz. eraquelin). 

7 * 

52 ART 


rinck (55). eringel (77. E gall. escau- 
dieh (122. m/t. eseaudetus). artocop-a 
krapff o. pfann-kuch; -us krapffenpacher | 
(74). becker; schymmelt broit; cropel 7. | 
mancus! (141). dig: 

Arto-, bissw. artho-ereas ( aprcó- 
Xpsac), gew. -erea (Br. &c.), 4 -rea (15, 
122), -eria, -erium, antocrea (i. laga- 
num 75), atrocea (8^) i. cibus ex pane 
et carne (110 &e., Br.), et pasta (Br.) factus, 
pistus; pamés ex cibo et carne pistus (sic 
66 &c.); vg. tortella(Br.). Ad. erapho (aGt.), 
craph (V), krapf, chrapphen (1, 71). erep- 
pel (55), -elen (22b). erop-pe (8^), .-el 
(22), -pel (11). bastet (332 2n past-et 
(110), -eyde (13), -eye (132). blatz (6. 
wett.). bletz, var. pletze, flecken, vorbrot 
(15). smaltz-kuoche (Bw.), -kuch (8). eyn 
griebe kuche (85, 17). stopkuch, 5o. 
tykaneez (4). speck- (3), phannen- (93) 
-illade. pfannzelt (2). brezeln (18). britzel 
(b). roffio-le (108), -ele, zta/. reffioli (kii. 
cf.rapheola). gall. roy- (G1. m.), rou- (122 
-ssole (cf. ros-ola, -cella G1. m.; wntersch. 
von artorira tarte 122. cf. artotira cibus 
ex pane 0 pasta et caseo Br). vleesch- 
tarte (108). kringhel (23. cf. prc.). armer 
rither (49*. ett. cf. artolaganus. Fr. 2, 
122€). 

* Artocr-eas(0b.), eum, -ium 7 ocreare 
(74) (2« oerea!) eyn sti-fel (5), -phel (4), 
-effel (74). ste-feln (21) -uel (23). (ein) 
leder-, ledder- (18, 21) -hose (5, 18), -hoz 
(4), -hóBe (21), -hoBen (14). 

* Artocreum eyn schufel (1). 

* Artocupa v. Arthocopa. 

*Artoecupus v. Artocopus. 

*Artofagia (st. artificina? oder vom 
würken des Teiges?) werke stobe (8). 

*Arthofagus v. Sarcophagus. 

* Arto-, artho-ganus, -gonus (22, 110*), 
-genus (6), -gomus (1, von -ganus 
untersch. 4), -nogus (110^), -gaphus (76), 
arta-graphus 7 -garus (19), -gamus (57), 
-gamis (V. a. 1477), orthogonus (q. ?.), 
hortologus (74), ortogolus (147) (oft i. 
herodius) Ad. nd. valcke. Ad. falck; 
blaw-, blau-, blae- (110*), bla-fufb. bla- 
fusse (7), -uif) (17), -vót (22), -voit (147). 
blofüs (6). blayfuyDe (133). plauphus (3) 
pla-fus (1), -fuez (-ganus 4). 

Artolaganu-s, -m, artologanus (91) 
platz, flad (71). eyerflade (125). armerit- 
ter (126, Ki.). güldenschnitz (126.2wetf. gül- 
lensehnitten píi.). 

* Artomesia &oe. v. Artemisia. 

*Arthomium v. Arsineum. 

* Artoniu-m, -s v. Archonium. 

* Artonogus v. Artoganus. 

Artopemma brodbretzel (ki.). 

*Artop-seus, -oeus, -tocius v. Arto- 
copus. 

* Artopiper pfefferkuch, boh. pernik (4). | 

Artopt-a, -ra (Ki.), gr. Q(tOTCCY] (113), 
arcopta (147) (v. vas artificialiter opera- 
fum. Pr. cf. arthocopa) knettrog (91), 
beckin (91, Ki.2). küchen- (114), holippen- 
(113), oblaten- (Ki.) -eisen. cop van pos- 
teyden of vladen (147). ! 

* Arto-rea, -rira, -tira v. Artocreas. 

Artox i. malus, reus (Gl. m ). saga, 
fauciosus, fron-us, -itus, sipius &oc. 
be-scheyden, -sehyde, vroit &c. (141) 

*Artraicus v. Arteticus. 


ARU 


* Artreca (7. sophista) schynende cun- 
ster (147). 

Arthritis v. Architica. 

*Artrologia v. Aristolochia. 

Artuatim (/. membratim) von glyd 
zu glyd (110). van lede tzo lede (132). 
von leid tod (aus nl. tot!) lyden (68). 

*Artucium v. Nasturtium. Aristo- 
lochia. 

*Artula v. Areola. Arulla. 


uu (2. P Br., -OSus, 

grossus) wol gelydet (68, 110). wal ge- 

ledet (132). grabe (17). i 
*Arturus v. Arcturus. 

Artus s. lit (11, 22, 89). let (29). 
gelit (8^), -id (91). glyte (18). glit TE 
glhd (5b, €, 110, 134). gleed (19). glete 
(133). gro gléth als arm beyn (8). lede- 
mat (142). gleich (64). 

Ar-tus, -thus (D^), -etus (17) Ad. nd, 
enge. ge-splezt ader -twungen (11). 

*Arua (aus arna q. cf.) schaip ew 

Arua (cf. Gl. m.) angar (Gl. Hrb. 
heydt (69 Mrg.). lett (7. argilla 74). 

*Arualla v.- Arulla. 

*Aruanbale v. Ambaruale. 
*Aruare (7. colere) aehkern (1). 

* Aruca (cf. eruea) hederich, wizsenif 
(Sum. V). 

* Arudina 7. semen vriízce (16). 

Arugo v. Aurugo. 

*Aruiala v. Aruiola. 

* Aruilla (u aus n) lam nyghebaeren 
(141). 

*Aruillas (s/. eru. ?) arwassin (141). 

Aru-, arph-, arb- (136) -ina, arpha 
(74) hd. nd. smer. Ad. smer-e, re (21), 
smeer (14), schme-r, -rb (64€), feyste, 
feyst, vaisti-n 7 -gkeit (74), smalez (bb, 
17), fleum (12). smalt (22). vlom-e (14, 
22»), -en (22, 23). 

Aruinare smeren, smyren (74). 

* Aruinosus (?.crassus Br. &c.) schme- 
rig (110). 

*Aruinus (cf. aruus) eschin (8). 

*Arui-ola (85), -ala (Sum.), arm-ala, 
-ulla (16), harm-ala, 7 -ola (143), attin- 
i am-ala (74) (cf. bisora) wilde (8, 16, 
74, 85, 96, 149, Sum.), wilt (47) rute, 
rawte. (74) hermelraut (143)... 

Ar-ula, -ola, -tilla (8, 16), -mila (97), 
har- (11), an- (136) -ula (7. patella carb- 
onum, -amum 184, parua ara) hd. fure-, 
fuer-, fewr- (1, 110), fewev- (110b), fur- 
(bb), fur- (142), wr- (o vuyr- (147), kol- 
(8), gluot- (141, &t.), glut- (7, 8, 16), brat- 
(68) -panne, -pan (149), -phanna (Gt.), 
-phanne (Y, 8, 16), -phann (1), -pfanne 
(15), -pfan (110), -pfann (68, 26, 141). fiur- 
panne (Gf.) ags. fyr-panne (7. 942. batilla 
Gl. Aelfr.) -pannae 7 herth (94), -ponne 
7 herd (136); heordb (942). eyn fuer (5), 
hert (5b, 21, 22, 99, Gf.) hirte 4 fouea 
(arula 8). en haer tow (harula 11). hert 
stat (6) glut-h. (8 &e.), -seherb (16), 
-scherben, varr. -scherm, -sehirben (97. 
baecillum 75). ein roster (132), brant 
(97. cf. andela), clein altar (68, 110). 

*Arula en honston (11). 

Ar- (Br. &c., alph. art- 66 &e.), arr- 
4) -ulla, 7 arualla (141), 7 ar- (75), art- 
(69, 134) -ula (é. residuum pomi quod 
abjicitur Br. cf. avillus, nauci, pulpa, 
peripsima) eyn kern poste von eynem 
apffel (66, 110); hd. nd. k.-, kerne- (13, 

ARX 


22) -hus, Ad. huD, -hüse no: -husch (10), 
-huf in e$ appel (Y szm.), haus in dem 
apfel (76), -husel im a. (67), -hulB in 
eimem a. o. pirn (74), -gestel im a. 
(V. 1477), nd. -hus also in eneme appelle 
(23). in den appel dat huysken dair die 
kerne in sitten (147). grob-iB (bb, 74), 
-s (8) -ef) von einem apfel (56 sZm.). 
grabib (16). pubs (66 sim.) grutz (69, 
134), griez (18), (wett. grotzen m.) vé n 
pomis. ebi-B 7 -tz 4 ewitz (74. ebütz Sm. 
l, 230). eyn biez (6.7. q. butz ?). putzen 
am obs; vr-pif, -pitz, -af) (7. peripsima 
Cf. Sm. 1l, 100. Gth. wt». 1,103); auf wurf- 
ling (sonst ouis rejicula Fr.); abersel (Z. 
seruus squalidus Gr. Wib.; 75). 
*Aruneula v. Aratiuncula. 
Arundinetu-m, 7 s-, (adj. 75?) ror-ah 
(104), -ach 7 -hag 7 gewechst (74), -eicht 


(8) -echtig (17), -stat (65), -busch Z£. 


-wachs (114). ge-ror (15b) -rorag (759) 
-rór (91) -rórig (111). rietvelt 7 mof 
(110 &e.). rét 7 rusehdyk (109). riet (14). 

Arundin-eus, -is (76) -inus, -osus 
(75) Ad. nd. ein dinek, Ad. ding von, 
van rore gemacht, maket ; daz mit (21), 
das von (76) ror g. ist. gerorig (75). 

A-, ha-rundo, arrudo Ad. nd. ror. 
hd. vore, roer, roirr-a (127), -e (104), 
royr (13) riet 7 mof) (110 &c.). spreta 
(Gf. zZzein ($6). angelrut (111). piffe, 
spule (fextoris 11). 

*Aruola v. Areola. 

ORAN (cf. yrurehus) grintohtir 
104). 

A-, ha-, ho-, au-ruspex, ho-, au- 
rospex, auruspes (22) (7. diuznator, bissw. 
auspex -»« aura, hora, ara, ariolus, 
auis; ar. quasi ararum 2nspector, auru- 
i au-spex ab aue eí specio; horu-, 
hori-spex horuspieus, Mhoroseopus 
4. qui inspicit horas Br.; aur. qw ex 
inspectu ag- 0 ast-rorum 4 extis pecu- 
dum futura predicit 66 sim.) eyn wetter- 
(66 &c., 75, ar. 110 &c.), weter- (l, 4, 75 
var., 134), wetther-.(Y), weder- (53b, 23, 
109), wedder- (22), widder- (18), fetter- 
(21, -diehter, -diechter (11023), -dichtern 
21), ? -sager (1), -macher (66 &e.), -wieker 
22, 23,56, 109), -wisser durch zauberei, 
var., zubery (75), -han (aur. »« aura! 4). 
eyner der do kontschoff seit von dé 
weder (17). wijchelaer (107 sm.). wissage 
dureh ingeweide des toden viechs (75). 
hd. nd. eyn war ware- (8^), vor- (8) 
-sag (16), -sager (har. 110), -seger, -segre 
(99). eyn wan knecht (ar. 8 »« auriga?). 

Aruspieium (27. déuinatio Br.) war- 
segunge (85). wichelye (132). 

Aruum (2. campus Br.) velt (85). baw- 
feld (91). wyse (12). wysen (13). weze 
(142). wesse (8). ; 

Aruus, auus (4) velt daz nit geert 
ist (6). esche (8. cf. aruinus. Sm. 1l, 123 
sq. G. Wtb. l, 78). acker (22, 4). ertrike 
22). 

Arx (ü. summitas dc.; libra; cf. aux) 
hd. ein hohe; h. eines turns s die 
hoge £ fest (v). ein hohe f. (65). hoghe 
(23). also h. (28). ein hó (3). hoe (1 
hege (13). hye (18). hoicheyd (19). hoecheit 
(11). hochheit (89). vber hoche (55). hoch- 
wrch (4. 2. e. -werk). Ad. nd. bog-e, -en 
21). bage (133). torn (85, 132). burgk 
65). bergschlof) (88, 91). wechterhuf (10. 
cf. areubius &e.). wlft (? 11. 2c arcus). 


—- 


ASC 


obrost-i vesti (93), -à verti (sc 80). wyn- 
delstein (132). 

As ue stirps 1, stips 2 q. v., obulus; 
cf. Gf. 4, 880. 6, 511, 545. BM. 617) Ad. 
nd. scherff, scerff (22). hd. scherpff, scharpff 
(125). helb-ling (65, 93), -eling; eyn ge- 
wieht (17). haller (9). heller (76). ort (25. 
stips 2d. 93). órtlin, var. ertel (15). gort- 
ling o. dreyer (114). auge uff dem worffel 
(8), wurffel du es an dem w. (75). schappe 
aus dem vmfil (sf. wurfil? 9). ganez be- 
siezunge (8). 7. possessio tota (Br.). 

Asa fcetida duffels dreg (20). teufels 
dreck (91). 


* Asanatum (7. ?ncorporatum, aus aso- 
matum?) insichbeuestiget (74). 

Asa-, aza- (105, 149), assa- (47, Sum. II), 
asu- (104), ase- (121), asci- (759) -rum, 
asa-rus (3), -rina (Fr.), -rn (96), -x (64), 
-rà baeara (85, 149), -rabaccana (74), 
asabaceear-a (8), -um (144), aza-ra 7 -baka 
47), asraum (92), asoro £ acere (Sum. I1 
cf. acera, vulgago &e.) Ad. hasal- (Gt.), 
hasil- (8, 104), hasel-, brun h.- (149), hasle- 
(85), basel- (sc 121), hasen- (az. ?. butu. 
41), nebel- (ass. Sum.) -wurtz, -worez, 
-wurezel (3), nd. -wort, -wortel 4 mans- 
(st. maus-?) -ooren (92). 

Asealabotes v. Accalabus. 

Asealon v. Ascolon. 

Asealonium v. Aldonium. 


* A-, ast- (74) -seancia buschuarwe (93. 
cf. altanus ; buchsfarb buzeus color 115 ?). 
ruDuarb (herba 14). 

*Ascanio zuggarn (74). 

Asea-, asta- (19, 76), aste- (10) -ris 
(49), -rides (pL), -rdis (19), -rida (14), 
-rina (76), ascidis (89) (v. tipula 112, 
fermis cutis 76) eyn mu- (19), mo- Z ne- 
(89) -tte. filtz-lauf. (74) -lus (49). hare 
worme (t . nl. aerswormskens, mayen 
(116). sehaben (114). wasserspinne (112), 

* Ascedula v. Accedula. 

Asce-, selten as-, is- (Gt.) -ella (7. ala 
i locus sub brachüs; cf. ac-, as-ella; ci. 
m. l, 404, 410) Ad. die ahsel (6), achsel. 
aesell (132). aschel (b). aBeln (17). de 
assele (22), assel (23), asel Eos dye aseln 
(21). die achsel (110), uchse (8), vntse (9) 
vnder dem arm. uochs (93). üehse (95). 
Ósen (104). vnder -uchsen, varr. -üchssen, 
-yeehf) ot uchsel, uxen, v/g. achsen (5). 
ocsele (99). die, eyn (18) schul-der (5, 
23), hd. -ter, -dern (pi. 21, 11), -lern (18). 
de sculdere (22). scholderpein n ain huff 
n sub br. 16). isella underüchs ila üchs 
Gf. 1,140). assecla okefe (sc 100). ascella 
i. internodium en knokel (11). een onder 
knopsel (89). ags. ocusta (136), oxn (942). 

* Ascella v. Asella. 

Ascendere Ad. vff-, off- (5), auf-, nd. 
vp- op- (80) -stigen, hd. -steigen, -geen 
(65), -clymmen (89, 110). clemben (99). 
(oo peren (qf. Br. Wt». 1, 801), stighen 


— 


* Ascenium v. Aldonium. 

Ascensor vfstyzer (62). 

po ass-ensus, ascensio Ad. vff-, 
auf, off-stigunge, -steyung (4), -gang sim. 
vpstighinghe (39). opclembinge (Cs 

*Ascepo me. corr. i. vas aquaticum de 
pellibus simile vteri 4 vaeuli (76), cf. 
ascopa. 

*Asceriolus v. Aspriolus. 

ASC 


Ascete- (Gl. m. 1, 405 sq.), assiste- 
(15, Br.), assisto- (»« cons.? 49), archiste- 
(Br.), arciste- 7 archite-7 archit-? aciste- 
? acista- 1 abeyste- (Gl. m.), gew. abste-, 
ariste- (8, 17) -rium (aus QoxYycfjptov s 
cf. assistria montalis ib assistens Br.) 
closter(67, 76). ein nunnen- (8, 110), nünne- 
(3), nonnen- (68), newenne- (9) -closter. 
geschwester hul) (75). (7. refectorium q. 
v.) reffendal (49). huf) atezunge (8). (arist.) 
monst-r (8) -er (11). 

*Ascia v. Asia. 

Ascia, assia (2, 76) (cf. Fr. 2, 152) 
sül- (12), sul- (9) -ax. suel- (17), sawl- 
4) -acks. sewl achs (1). saul- (3), sul- 
um -axe. sal ackis (bb). sul ecce (22). 
zul akes (23). sul ack (77). eyn sule (18). 
eyn holeaxe(10). twerhaes (Sum.). zwerch- 
ax (12), -agst (67, 76), -axt (6. cf. Gt. 5, 
280). zwerg- 4 kerb-axt (74). twerax (95). 
ags. aecsa ger hd. bart-a (119), -e, -en 
(2L) bart. barde (99). pharte (133). boh. 
bradatyeze (4). hellen- (49), helm- (s8, 
110), helle- (132), durchslag- (se? 56) 
-bart. eyn dureh-slag (5,8, 9), -slack (3). 
dorch-sehlak (17), -slagk (21). dorscla 
(18). drossal (Y. cf. drexl Sm. 1, 413?). 
dehsela sZm. (117. &c.). deh- (104), dech- 
(88, 1105, BM.), dóch- (Das.) -sel. eyn kile 
ysen (21. cf. Fr. 1, 5085. keil-haeke, -haue 
&c.). tzoge-, Mrg. schnite-messer (7. dol- 
abra 125). hol- 7 kyn-, var. kein-eisen 
74). eyn. kim yser (23) kimm yseren 
22. vgl. kimme &c. margo dol6 Kil, 
kimmenhobel, kimker doZar?us Br. Wtb. 
1, 772. Fr. l, 514b). eyn hals-ysen (18), 
-eysen (4). eyn half bant (17). Ad. (Vocc. 
ex quo) ein holtz-, holtzen (133) sege. 
scaue (108 sZm.). hacken (1). biel (93. of. 
asci-ola, -S). byhel(64^).wurff-b., -beihel 
(88). werphijll 132). rigel (2. r st. b? of. 
Sm. 3, 67). chnete- (af. 5, 505), daie- (130) 
-troe (Z. mina péstoris). chnetroch (Sum.). 

*Ascial-a, -us v. Asciol-a, -us. 

Asciare (7. amcuere t£ dolare Br. &c., 
delere ), assiare (16), asciuare (b) 
hd. bebarden (5^), slecht machen (5, 1, v6), 
schaben, hobeln; hoffel-len (3), -n (a1) 
heuffen (18). behoue-len (23), -ren (22). 
schleyffen (64); scherp-ffen (64) -en (85), 
7« acies. 

*Ascielus v. Asciolus. 
*Ascila v. Asilus. 

* A scilia v. Asciola. 
*Ascio v. Accire. Ascire. 


Asci-ola, -olum (11), -ala (66 &e.), 
-lia (134) (dzm.) axt, byel, worffbart (1). 
eyn kim-ysen (19), -yser (11). ein klein 
schabe (110). sullexe (109). 

*Ascio-, ascia- (8), ascie- Z astio- 
(10) -lus vrate (9. st. barte?). barte 
(8). piscis barbe (1T. mssverst. aus barte 
und asellus?). 

Asci-re, -ere (v. ad-zungere, -quirere) 
hd. nd. in-, en- qn, ein- (4), eynen- 
6, 1) -laden. eynen l. 7 bitten (6). in- 
5, 22), uff in- (21), en- (17) -bidden (22), 
-bilden (5, 21), -binden (beide aus bid- 
den!) heuschen (17). ruffen (9). zu im 
r. (110b). mit-wifin (8), -wissen (asscire 
von scire!9). assi-re?. vocare in laudem, 
st. litem ? prs.-eo ?.noto, aus uoco? (16). 

*Ascyron v. Perforata. 

*Ascirum v. Asarum. 

*Ascis (cf. sq.) v. Assida. 

ASI 53 


Asci-s, -is (11, 19, 89) (securis qua 
cementariüi vtuntur Br.) eyn steyn-byel 
(19), -byeck (85) -metzerbijll (132). 
steimmetz- (1105), zymer- (88) -agst. 
byhel (88). stienbyl (11). steenbijl (89). 
maur- (64), muer- (88) -hammer. 

Ascites v. Ascli. 

Ascitus ezu geruffen (9). 

*Asciuare v. Asciare. 

Ascla v. Astula. 

Aselepi-as, -à (Sum. V) (herba) tra- 
chen-wich (85), -wurz (Sum. v). Ad. schwal- 
benwurz, nl. swaluwewortel (143). 


*Aseli grece venter (&ox0c !), asclites 
habens magnum ventrem (8^); asclides 
(9 Zd., 33), asilitas (6) (7t. aseitieo) was- 
ser-süchtiger (6), -sichtig (33). ascites 
(Ki), gr. &cxEcre, it. ascite bauchwaDer- 
sucht. aschites, tinpanites hitzig was- 
ser suht (92). 

*Ascolaphus v. Accalabus. 

Ascolon (7. villa £ vallis Br. &e., 
fallis 3. sf. ascalon cf. BM. 64), astolum 
(16) em tal (3). 

*Ascolonium &oc. v. Aldonium. 

.A- (86, Gf. &e. AaS- (Gl. Aelfr.) -Scopa 
i. vas aquaticum wtri persimile (rh 
vtripensile (Gl. m.); vas simele vasculo 
? vitro (66 &e.) vitreo vasculo (110 &e.); 
nebenaaxoTjpa, QoxoTTpa, xo papotrtoy 
Tircot GaxoqQamytoy ; ascura QGoxomuOtyr ; 
aseora &OXOTfUvT (Gl. m.) astopa (9), 
ascepo (q. v. 76) ein bulge (9), stauff 
(110). flasga (86, Gf.). lesche (132). lideren 
sak o. emer (75). ags. flache odde cylle 
ur Aeltr.). ascopera weydsack, wetscher 
112). grosser wetschker &c. (114). as- 
eupa 2. cauea, (136, 145). 

*Ascoria v. Astora. 

A-, às- (68) -seribere (?. asserere, ad- 
Jécere Br.) zu-, an- (17) -sehriben (8, 11), 
-Schreiben (9). 

*Ascula v. Astula. Assecla. 

*Ascu-pa, -ra v. Asceopa. 

* Aschenium v. Aldonium. 

*Aschia (7. g. aseo Gl. m.) v. Vmbra. 

*Asec-la, -ulo v. Asseela. 

Asecretis v. Assecreta. 

*Asecus v. Asotus. 

* Asella (cf. sq.) v. Ascella. Marmo- 
rella. 

*Asell-a, pi. -e (121, $m., Gf.), -us, 
ascelle pi. (117, 127) (pzscis, cf. gramarus) 
Sceid-a, p/. -un (117, 127, Sm. 9, 324. Gf. 
6, 439), scheiden (121); 6e? Gf. verwech- 
sel. und gemischt müt scheide vagina 
«nd scheit astula, wozu will. ebend. 
astell-us scaide, -a scette. — witt- (Ki. 
wei- (112, 115) -ling. bolch, stockvisch (sn 

Asellus esel (1). eyn kleyn e. (21). 
esel-kin (23), -gen (5). ezelken (29). 

*Aselus v. Asilus. 


) 

* Asem (7. os, aus hebr. ezem) bain(141). 
*Aserum v. Asarum. 
*Asfaltum v. Asphaltum. 
*Asforus v. Afforus. 

As-ia, -ya (1), -sia, -cia (1), azia 
(5, 6) ein tritten teil der werlde 0. eyn 
lant, ein dritteil der werlt (V, 4). das 
drittail der welt versus orientem (16). 
eyn lant des, dez (5, 18) Ad. dritten 
deils szm., dritte deile (18), nd. dridden 
deles (22), derden deles van (23) der 
| werlnt (5), werlt (18, 22, 23), Ad. welt. 


54 ASP 


Asia, Affrica (Libia 7:0 &e), Europa 
(Ewtropa 1) in dew drew (1), in de dre 
(23), in die drü deile (1), in die drü 
lant (6), an dy dri teil (5^) sint alle, al 
(b^) lant Ad. ge-deilt, -teilt, -tailt, wd. 
ghedelt. 

Asida v. Assida. 

Asyla (£. ferusoculus 144) gauchheyl 
(144, Ki.). hennendarm, hünersalbe (ki.). 

*Asilitas v. Ascli. 

*Asiliu-m, -s v. Asilu-m, -s. 

Asil-um, -ium, -lum (8, 4, 141), -leum 
(60, asyl- (1365) aesi- (1362) -lum (?. 
domus refugii; tabanum q. v. 2« asilus!) 
hd. ein frid-, fride- (535), vride- 7 vluht- 
(BM.), fridde- (11), britten- (se 6), bede- 
(sic 8), fry-, fryhe- (21), frei- (3), freyung-, 
var. freyhung- (75), nd. vrede-hus sZm., 
-hus der geweldigen (17). ein hufà der 
zuflueht (75). ein z. (3, 9, 17), zuflocht 
(8) der a- (3), e- (8, 9) -ehter. vri steyde 
(97). freiung (16, 76, 91). ein fryheit hau) 
e fr. do die vbeltheter yn fliehen 

110^). ein vryhuys off platz vor die 
verbande ballinghe (132). 

As-ilus, -ilo (136), -elus (108), -ilius 
(110 vdr., Sum.), -eila (Wess. Gf.) (7. oest- 
rum, fucus) hd. nd. fliege, roD-fl. (15). 
hum-el (5, 9), -mel (64), -meln (11). homel 
9). hemmel (8) hor-nuf (110), -nefel 
C15, -nsel £ -sel E -sele (108), -le (9), 
-litz. sim. (Sm., Nmn.). 

(8) horn- 7 brem-sche (132). primissa 
(Wess.). ags. briosa (136). premo (6t.). Ad. 
brem. wespe (3). vespe (9). 

*Asiminus v. Asininus. 

*Asina v. Asthma. 

Asin-a,-ina (21) Ad. esel-inne (5, 
inne (99), -yne (9), -in, -lin (5, 1105). 
eslin (110, 134). efdlin (68, 16). j 

Asin-, asim- (76) -inus esilick (19). 
eseli-ch (11), -seh (75), -n (es). lay (7. 
lagcus 4). 

*Asinire eselichen leben, baren, to- 
ben o. thun (75). 

A-, as- (6) -sinus Ad. nd. esel. (pis- 
cis) schelfisch 7 hadereck (115). 

Asi-o, -on 4. seopa, othus schufhuyt, 
ranfeule (125). 

*Asitia (aus ascia) v. Dolabrum. 

Asm- v. Asthm-. 

*Asocus v. Asotus. 

*Asolinum &oc. v. Aldonium. 

*Asoli-to, -dus (est enteger 16) gar 
ganez (8, 9). 

*Asomea (7. abstinentia) abtziehunge 
leyplicher luste (74). 

*Ason v. Aizoon. 

*Asontea (zu; aldonium? aizoon?) 
huf) laueh (8). perwinckel (3 wrg.). 

*Asop v. Asub. 

*A-, o- (16) -sopa, astipa (V. Vrat.) 7. 
tendeta (16): forum. serutartum (148). 
tendil- (8, v. vrat.), dentel- (9), dredel- 
(16) -marckt, -marck (8). : 

*Asor v. Asub. 

*Asorium nicken (incken?) snur (9). 

*Asorum v. Asarum. 

Aso-tus, -ecus (76), asecus (74) vn- 
keuscher, betrieger (74). speyer (91). 
schlemmer, bierbruder (1 14). slomer, pras- 
ser (125). 

*Aspaltea fumus (aus fumf?) bleter 
(Sum. V). Cf. asp- (143), asph-altion 


22) ; 


Az 

urnyDel (68). herle: 

JASP 


pechklee (Ki. siebengezeit (143); eher 
als aspala-thus scorpionskraut, »/. gas- 
OR aei -tus egyptischer sehotendorn 
(143). 

*Aspaltum v. Asphaltum. 

Asp-ar, g. -àris, -er, g. -eris (13, 
97, 136) (7. maceries 74, paries ex asse- 
ribus paratus, factus 16, Gl. m. cf. asse- 
ruare) eyn bredern wand £ eyn miste 
gabel (19). eyn want vmb ein hoffe o. 
garten (74). pritterin (76), brittere (8s) 
wand. tull (75). eyn planck-e (3), -en (1). 
blan-eke (10, 13, 97), -e- (12, 74). 

Aspar-agus, -ago (4105), -gus (3), 
-go (Sum. V), -ga (131), asper-agus (Gl. m.), 
-gus (s.w.), -go (85, 149. s. w.) ?. herba, 
pisciculus, boletus (110, Br.), tallus (93). 
Sparge-n (110), -l (91). oechsenaug (9. 2. q. 
anthemis arvensis Nmn.) ochsim-nabe 
(85), -snabil (Sum. v). oehsnabe (149). 
hosennabvlo (131). rotonabel (105). louch- 
kolb (93). asperg-o 7. aspersio, vestis c. 
(Br. Gl. m.), nomen auis marini (Br.). -us, 
? asserus (76) asparagus i herba dc. 
(66 &e. 4wie 0.). ein swam (23, 4). pfiffer- 
(75, 16), bret- (76) -ling, ein schwam (76). 
peddenstoell (132). 

* Aspar-illa, -tum (Sum.) (cf. asperula 
2« spartum? carr. v. v. aprinia) schaf- 
tenhóuwe ((Sum.). schaft- (Sum. V1), saften- 
(105) -howe. schafftelhawe (74). 

* Asparium v. Assarium. 

Aspeetare v. Aspicere. 
*Aspedeion wild leticha (Sum.). 
*Aspediscos v. Aspidiscos. 

* Aspeltum v. Asphaltum. 

* Asper s. v. Aspar. 

Aspe-r, -rus (11, 110) Ad. nd. scharp. 
Ad. schar-pe (19), -pff, -ff. schraff (6 
sarph (21, &f£), schaffe (13). searp (99). 
scherp (11). hart, bitter, spieze (17 
hert (65, n herbe &c. (65). ruch, gretig, 
vnamilt, -gutig, -wirsch &c. (88). 

* Aspera (e st. i? 2. fistule dulces) zote 
pipen (23). £. obulus (16. d. i. ngr. &on pa 
Cf. Glm. 1l, 415). 

.Aspe-, aspi- (17) -rare scherffen (1, 
5, 4). scha- (21), sche- (18, 22), sehy- (11) 
-rpen. sceharpf (8, 76, 110), scharff (8,9), 
schraff (6) machen. 

* Asperella v. Asperula. Cunicella. 

* Asperganum. v. Aspersorium. 

Aspergere sprengen (Dh, 17). Ad. nd. 

| be-spr. -sperngen (3), -sprentzen (65), 


-sprenezeln (6. cf. Fr. 2, 308b. Sm. 9, 592), 
-sprewen (7, 8b), -spreen (18), -sprehen 
(133), cf. spróuwen (Ziem. 424). zetten, 
Stra-, strou-, streu-wen &ec. (65). 
Aspergo v. Aprinia. Asparagus. 
Aspergo 7. firma (G1. m.); sirina (147, 
Br.). der eleyder overvloedicheit (147). 
Aspergula ve. Aprinia. Asperula. 
*Aspergus v. Asparagus. Pondus. 
Asperiolus v. Aspriolus. 
Asperitas scarffkeit (85), scharpheid 
(19). die seharpffe piennigung (65). 

* Asperitus (sf. sperieus q.v. Cf. teres. 
rotare.) trint alse eyn stole (22). cf. um- 
trint, rent, -trant circa (Fr. 2, 385b. 
Br. Wtb. 3, 149). 

* Asperium v. Aspersorium. 

* Asperma v. Asperula. 

Aspernari (Br. &c.), as-, sa- (alph. as- 
716) -pernare Ad. v'sme-, v'sma-, v'sehmá- 
ASBP 


(134) -hen. virsmehin (8). vorsmaen (8^). 
v'sman (22). versmeden (99). 

Aspernatio v'sma- Ad. -hung szm., -vn 
(21), nd. -ynghe. Ad. v'smeh-, vse- (b 
-unge. 

* Aspero-na, -r v. Asperula. 

Asper-sorium, 7 -ium (75), -ganum, 
pl. -ginea 7 -ia ? -ioria (16) (cf. spa-, 
spe-rsorium. Varr. Gl. m. 1, 415) wadel 
(18, 75, 93) zu dem wihewasse- r, var. 
-8, 0. wiechprunne (75). wedel (18, 7:). Ad. 
nd. spren -gel, -gil (85, 11), -ezel (17). Ad. 
sprenge-, spreng-wadel, -wedel, -wasser, 
-kessel (177, 125). bespreng- (68), streng- (1. 
tspreng — strentzen : sprentzen) -wadel. 
ein ding da mit man besprenget (110). 
sprewafer (133). wich- (10, 65, 67), wey ch- 
76), wye- (19) -wedel, -weddel (1), -wadel 
6), -wasser £ -stein (65). wy- (132), wijn- 
S -quast. quast (11). qui- (22, 108), que- 
p? -spel. suenil (8b. ef. swien Br. Wtb. 
3, 1123 ?). 

Asper-ula, gula, -ugo (/ía/. -ella, 
gall. esprelle, préle eunicella &oc. cf. 
Dz. Wtb.621; cf. aprinia. ruella.) kleber- 
(Ki.), kleb-, sternleber- (143) -kraut. wald- 
meister, hertzfreud (143). walmeester, 
(gall. muguet (92). " 

* Asper-ula, -ella (Gf.), -ona (74), -ma 
(76), -or (1) (cf. asp-arilla, -rella) hófel 
(3). ain schab (76). scaue (Gf. 6, 406). 
schaue (11). seaef (89). panckschab edd 

*Aspia v. Aspis. 

Aspicere, aspectare (cf. adspectare) 
hd. an-, zu- (11) -sehen, -sechawen (4). an- 
sen (18, 22), -zen (23). aen-zien (11), -sijn 
(89). besien (99). ; 

* Aspidi-scos (120, 121, 124, Sum.), -seus 
(117, Ki.), -Sc& (148, Gl. m.), -ea (Gl. m.), 
aspis- (119), aspe- (136) -diseos, api-, 
ape-diseus (qg. v.) (7. ineastratura, un- 
cinus, vicinus sec 148, astutia uncinos 
126. cf. aneoniseus &oc.) crapho (119 &c.). 
chrape (Sum.). schildlein (Ki.). 

* Aspido v. Aspis. 

Aspi-, aspe- (8, 22) -rare ath-, var. 
eth- (110), ade- (8), ede- (9) -men. geist 
off, vff-geben (5, 18, 21), vp gheuen (22, 
23). gewen (oscitare b, 18). (v. fauere 
gun- (5, 8, 22, 23), gü- (85), vorbin- (anc) 
-nen. Zugeben (65). ze ween, var. zuo 
waygen (64). ansehen (25. »« aspicere?). 

* Aspiratilis v. Aspratilis. 

*Aspiriolus v. Aspriolus. 

A-,tia- (1) -spis Ad. nd. slange. Ad. 
schlang, vergiffter schlang (88); nater, 
notir (8), -er (6), -ter (9). hunk (9. 2. q. 
unk?), bele (7), belsch (76), cf. basilis- 
eus? spinne (V. Hamb.). riíter schilt (8; 
9). aspi-a 4 -do est pictura scuti (16). 

Asportare Ad. nemen. ab tragen (9). 
zu dragen (8). 

Asp-, aspe-, aspi- (Gt.) -ratilis (p?scis, 
cf. pelanus &c.) phrille (104). 

*Asprella (cf. asp-arilla, - erula) 
schafft (ki2 Mrg.). 

Asp-, aspi- (19), aspe-, asce- (G1. m.), 
app- (76), spi-, spe-, espi-, (122), espo- 
(6), hespe- (110, 132. : Hesperia) -riolus, 
aspri- (22), spir- (23) -gulus, sperieulus 
(11) seureolus (Sum. VI) espirio (122), 
seinio (75), seira (75, pl. 94,136), squiri-us 
um -eius (23), spriolus (46), pirolus 
est parua bestia maior tamen mustela, 16, 
Sim. Gl. m.) espiolus (8b. v». escelaurus) 


ASS 


| (alle Formen nebst mehreren im Gl. m. aus 
|seiurus) Ad. eich-, aich- (1, 75, 76) -hurno 
(84, Sum. v1), -hurn (130), -horen (4, 70), 
-horn, -orn, -ern, -arm (76), -hermel (49), 
|-hermlin (73, Nmn.), -ermlin (67). herm-lin 
1(110), -elehen Z eickhorn (132). nd. ei- 7 
le-koern Z ekoeren (11); ekeren (222v), 
jeichorn (23), zeijkel (89). liehort (sc? 
1102). aicher; haselhün (46. »« sparulus). 
lags. aqu-orna (136), -eorna (94). p/. gall. 
Jescuireul (122). sperio- (Sum.), spiril- (Gt.) 
|-linum aichu- (Sun.), eihho- (Gf.) -rnin. 

| Asphal-., asfal- (136), aspal- (174, 16, 
|147), assal- (14), aspel- 7 assa- (76), affa- 
1(129), alfei- (100), arfal- (148) -tum, 
laffal-tum (Sum.),.-cion (147) (7. bitumen 
]76, 100, 147, 148) harz (Sum.) lim (76). 
lleym, iuden-leym, -steyn (74). ertlim (100). 
|lyme (147). ags. spald-r (94), -ur (136, Hpt. 
|D. af. 6, 338), fehlen bei Bosw. 

| Asphodelos v. Affodillu-m, -s. 

* Asrod. v. Astrod. 

| Assa (7. lignum dolatum. et latum Br., 
Gl. m.) till (2). ein gehoblet holtz (68), 
bret (110). geschaefft bret (147). eyn 
|eeschaifft bort (132). prat; grat, visch- 
erat (T4. »« ossa!) 

* Assa dulcis (7. astragalus) christian- 
|wurtz, moren, erdmotten (141). assa 
fetida teuffelsdreck (74). 

*Assabulum v. Assatura. 

*Assala v. Astula. 

*Assaltum v. Asphaltum. 

Assa-, assu-ltus Ad. zu sprung. 
Assare hd. nd. bra-, brae- (89) -den- 
Ad. bra-, bissw. bro-, brat- (76), pra- (4), 
prod- (111) -ten. assantur GOES ON 
*Assares v. Asseres. 

| *Ass-, asp- (11) -arium, -arius (127) 
IU. strigilis 7 sartago 74) hd. brat-ysen, 
eysen, -SpiD. brait- (132), braet- (89) 
ijser, 4 -spiD (132). broetiseren (11). róst 
(127). rost-, prat-, schmeltz-pfann (74). 
*Assarum (lo denaro Gl. m.) v. Asa- 
um. : 

*Assatum v. Asphaltum. 

Assa-, assi- (121) -tura, -bulum (125), 
ssum (11) Ad. nd. eyn brade. Ad. bra-, 
rat- (67), pra- (4) -ten. bratt (76). bradt 
((O. braed (89). gebrates (68). brotung 
(6). spizprato (121 &e.). vorbraten, kleine 
|klauf-, var. kauf-braten (a. et salsucium 
|148). harst (11, 108). herst (106). roest (108). 
*Asscire v. Ascire. 
*Asscopa v. Ascopa. 

Asseribere v. Ascribere. 
s 5 v. Ascella. 
| Assec-la 7 -ula(Br. &c.), asec-la (9), 
j-ulo (1365), adsaec-ula 7 -ulum 7 -uli 
be (136), -alum (94), aseula (Gl. m.) (7. 
edisequ-a 55,- us 1. q. cf., bucellarius 
|Gl. m., ensifer 75) hd. nach-, nd. na-vol- 
er, -fulger (5), -uelgher (22). eyn noch- 
ulgeryn (55). kneht (6). kneeht (b, 23). 
ein swert- (8, 9), swerts- (75), dienst- 
68, 110) -knecht, o. magt (68), o. ein m. 
110) Ad. ein kn. o. m., maget, meydt 
ie nachuolgen, naechfolgent (67) herren 
o. frawen. chyltekneyt (13. eh sf. sch). 
ags. thegn (94); chens (s/c); adsexulam 
degn (136). 
Asseclari volgin (8). dynen (9). Cf. 
| atus clientela (Gl. m.). 
| . Asseeret-a (Gl. m.), -arius, asecre- 
tis (Br., Gl. m.) 4. camerarius (16); prin- ARS 


czpis consiliarius ags. geruna (Gl. Aeltr.). 
heymlicher (8, 9). kamerer (9). eyn heym- 
liche kemmerer (17). 

Asseectari noch volgen (9). 

Assecula v. Assecla. 

*Asseeutio erfolgeniDe (8^). 

Assecutus irfolget (8). ervolget (9). 
erfolgt (65). 

* Asseda v. Assidela. 

* Assenearius v. Assentare. 

* Assedula v. Aecedula. 

*Assens v. Assidens. 


*Assensus (cf. ascensus) wille (11, 
19, 28, 65). wlbort (22). volbort (142). gunst 
(6, 65). g. mit worten (consensus g. mit 
URP ? mithelligung (75). zu haldung 

, 5). : 

Assenta-re, -ri (9, 88) bulaezin (8, 9). 
zuduttlen &ec. (88). assentior 7. adulor 
sliht- (119), stich- (120) -elon. assencarius 
i. consentzens (16). 

Assentire vol., ffolle- (21), vul- (22), 
v- (9) -bortin (8, 9), -borden (10, 22), 
-wortin D, -worten (D). fol fiern 7 vor 
steen (18). gestene (Y). besten Z noch 
heln (17). mithellig sein (75). v'hengen 
(21). bevestigen (13). mede volgen (11) 
v^willigen (110). 

Assequi hd. nach-, noch-, «d. na-, 
er- (85, 9) -volgen, -fulgen (5, 8), -wolgen 
(89). er- (8), her- (17) -kriegin. vberkum- 
men (65, 110). 

*Asser (herba) v. Acera. 

Asser (Z plute-us 7 -ale 22h. cf. as: 
Seren) hd. nd. bret. ced bredt (1). 
breyd (19). breit (3). brat (4). pret (15). 
rauo (141) schwarte (Das.). delen (22b 
laden, 1l: von holtz, v/g. dil (15). bert (99 
bort (110). 

*Asser (2« as) scherf (89). . 

Asser solarius ein ranfft (125). 

Asserere (2. liberare, manunüttere, plan- 
tare Br.) hd. bested-, bestet-igen. bewern 
(4, 8, 9, 16). geweren Z sprechen 9) 
beken-nen o. 65), -en (13). veriehen (65). 
vesten (8b, 19, 99). beues-then (22), -tigen 
(68, 110). vest sein (110). vestenglich sagen 
(68). vryen (85). sewen, verbum dei das 
wort gots (65). 

Asser-es, -um (121) lado (121). eyn 
lade von bredern (7). rauin (104. cf. Sm. 
9, 58). assares 7. lattas (Mai Clss. 1, 552). 

* Asserit (aus arserit, —— assare?) brin- 
nen (38). 

Assertio syecherheit (85). veriehung, 
bekennung, sicher gewiD haldung (65). 

Asserti-ue, -m (66 &e.) war- (1, 68), 
Ad. nd. wer-lieh, -liken (22). vorwair(b 
bestetiglich, furwar (15). wyDelichen (11, 
21). wisliken (29). wyf- (66, 69), weif- 
eL wissee- (V), wissene- (6), wissent- 
76), wissen- (67), gewiB- (3, 18), gewis- 
(4), syecher- (85), sicher- Z vestig- (110), 
vesteng- (68), veriehenc- (65) -lich. ernst- 
liehen (11). 

*Asseruare (imde aspar paries de as- 
Seribus) pritterin (75). 

*Asserus v. Asparagus. 

*Asses sco- (94), co- QE) -rteas ags. 
lidrinae trimisas (94. d. 7. lederne Mün- 
zen); horinna. trynsas. (136. 4s£. hórenas 
thrymsas Hurengeld* ESL 

Assesinus morder vmb lon (74). 

Assessor eyns richters weyser, var. 
beisitzer (64). 

Assestrix v. Adsistrix. 
ASS 55 


Asseuerare /d. bestet-, bested- (7, 
21), nd. beuestigen. hertin (8). 

*Assia v. Ascia. Asia. 

*Assiare v. Asciare. 

As- (3), a-sida, gr. strutu- (141), 
Structu- (Gl. m.) -eamelon ein trauD (s?c 
3). reigel (93). wiho (Gt). wido (141, Gt.). 
ascis 7. gradipes trappe (1). 

Assid-ela,'-eba 7 -ula (76), -ella Z 
-eria (147) taiffel dair men by sittet; 
-eria spyse-t., dysch (147). z. mensa ad 
quam assi- (16), Se- (Br.) -demus. sefel 
(8^). asseda £. sella quadiiugis (141). 
axidon-es (139), -um, aridonium (Sum.) 
7. sessor-es (139), -ium stuol (119, 121, 
Sum.). : 

Ass-idens, -ens (134) (7. presens) d. 

egen-wertig, -wurtig (69, 134). bysitzen- 
er (110). 

Assidere beysiczen 7 warten (9). bi- 

sifin o. wartin (8). besitten (99). 
* Asside-ria v. -la. 
*Assidia bret (75). 

Assiduare Ad. steti- (D), stetig- (68), 
stetik- (4, 75), stedec- (6, 18, 21), stedet- 
(5), stedigk- (76), stil- (t) -lich, -lichen tri-, 


.| trei, 7 v- (15) -ben, machen (68); ein ding 


stetelieh vben (17); etwas emsiglich thun 
(110). nd. stedeliken driuem. 

Assidue (7. continue 1 sedule 22b, fre- 
quenter). stedeli-eh. (19), -ke (11). Ad. stet- - 
lich-e (17), -en (85); státik- (134), stetig- 
lichen; stetteg- (67) emDig- (68), emsic- 
(65) -lich. diek vnd vil (65). alle-tyd, 
-weghe, -ntelen (29b). altoes (99). 

Assiduitas ste-dekeyd (19), -dicheit 
11, 89) -tigkeit 7 stete vbung (75). em- 
sikeit &c. (65). 

* Assidula v. Assidela, 


Assiduus (£2. studiosus, continuus; 
diues et ponderosus in pecunia ab assis 
et do! Br.) hd. nd. stete £ dicke. stet-e 
(9), iger (6), lich (85). steyklichen (91). 
empbig (64) emDig (68, 110) vnd seer 
ernstlich (110). gewon-lec (99), -lich vnd 
seer nerstelich (132). reych (9). 

*Assie-o, -re v. Ascire. 

Assignare hd. bescheyden, b. eynen 
zu eyner zyt (75) geben (17) zwg. £ 
-eigen (65). zeichen (8). 

Assil-ire, -ere (76) 7. aggredi? dc., ntr. 
cum. gaudio salire (Br.), saltare (16) (frequ. 
assaltare Br. cf. assu-ltare; -mpto 7. 
cum g. sallo 7 psallo 76) Ad. spri- (0), 
spre- (10) -ngen; mit frewden, zu-, an- 
(8v), vff- (68) -springen. godes hoghen 
wezen (23. nhd. gutes mutes sein). 

Assimilare (7. adequare 4) hd. geli- 
(110), gli-, glei-, zugli- (9, 65) -chen; gleich 
(sZe 3). nd. liken. 

Assimi-, assimu-lari Ad. glichen, 
glissen (6). 

Assimulare vei- (109), vy- (132) -nsen. 

*Assire (7. chalybe durare Gl. m.) v. 
Ascire. 

*Assis (cf. eassis, axilia) helm (Sum.). 

Assis-ia, -ium (Kil, -a (Br. Wtb.), -ta 
(110), axisia (147), assysia (v. émpositio, 
Cf. Gl. m. 1, 428 $Q.,431) assyse (68, Kil). 
$1jsse van veylygen (147). tzijse off tzynse 
(132). zise (109, Br. Wtb.). zynf) (110). 

Assistere hd. nd. by-, hd. bi-, bii- 
(19), bey- Ad. -sten, -stan (6, 25), -steen 
(4, 134), -steyn (2D), -stain (19), nd. -staen, 


56 AST AST 


hd. nd. -wesen, -sin (6, 1). peystaun, gaf- Ast hd. vnd. vnd aueh (1). $u £ ok 
fen, plarren (2. cf. Sm. 1,337). gegenwer- |(23). viok (22). sogetan; nt. weeheut-, 


tig steen (65). buwen (17). var. webeut-wee (74). 
Assist-erium, -orium, -ria v. Asce- 
terium. 
Assis-, assi-trix v. Adsistrix. 
* Assitura v. Assatura. 
Associare zugesellen (8, 9, 75). 
Associatus zugesell-t (8), -en (9). 
* Associetas zugesel-lung 7 -schafft (75). 
Associus (Br) eyn kampgeselle (19). 
*Assolare (: solum Gl. m. cf. sq.) v. 
Assolere. 


Astare bysten, geginwertig sin (8). 


beysten, gegenwurtig seyn (9) 


Ast-, astr- (141) -arium v6 venduntur 


bona, proscriptorum. (Gl. Isid. »« scriüpto- 
rum 147) dair men der schrijver guet 
verkoipt (147). kram-, krom-stat (68, 110). 


Astaroth v. Astrod. 
*Astell-us, -a v. Asella. 
* Aste-reo, -o v. Asturco. 


Astericum st. peters kraut, tag und 


As- (Br. &e), a-solatus (. ad sol-um | nacht (Ki.). 


7 -itudinem redactus 6 de solio deposi- 
tus sim.) widder zu erden gemacht (8, 
9) in e. gewandelt ader geniddert (17). 
abgestossen (110) af- (132), vff- (sic 68) 
-gestelt. 

Assol-ere, -are d. md. plegen. Ad. 
pflegen, zu-pfl. (9), -plegen; pfleigen (3). 
assolet plegt 4 is gewone (99). 

*Assub v. Asub. 
Assue- 7n den Mss. meist Asswe-. 


Assuefacere gewonheit (szc 28). hd. 
nd. g. don, thun (0, thon (67), Ad. ma- 
chen. gewon m. (68) . gewenen (69 Mrg., 
110). 

Assuere (nie asswere) zu nehen (8). 
neen (sutoris 9). zu same-n. (76). zü büezen 
(25). 

* Assue-re, -seere, -ssere, aswescere 
hd. wonen, ge-w. gewon (17). g. sein (110). 
nd. ghe-, be-wonnen. gewonheit tun (4). 
gewinnen (99) tzowennen (132) plegen 
(19). zoer pl. (11). 

Assuetudo Ad. gewonheit (19 &e.). 
gewanheit (85). pleghinge (89). 

As-, a-suetus hd. gewonet. nd. ghe- 
wonnet. ge-want (1), -waynte (123), -wenet 
(9), -won (110), -wonlieh (68), - wonheit 
(5), -wanheit (21), -wonung (2). 

Assula v. Astula. 

* Assulari-um, -a bipennis, sect-rum 
4 -ellum dech6el (125). 

Assultare (cf. assilire) mit freudin 
(8 &c.), mit frewen Z zu- (9) springen. 

Assultus v. Assaltus. 

Assum (cf. assatura) eyn brade 
(19, .89). 

As-, a-sumentum, asswinetum (25) 
nemunge (8). n. von dem sacke vnd wider 
legunde in den sack (9). lappe (5, 21). 
fleck (1). fleiek (3). gippe (PM. 529). not 
an eim rock o. gippen (25). 
plezze (Gt. 6, 579). bletz (95). 

Assumere /d. zu-, nd. to-, toe-, an 
Sich 7 vff- &c. (65) -nemen, -nomen (22). 


Assumptio zu nemunge (19). to- (11), /. 


toe- (89) -neminge. 
*Assumpto v. Assilire. 
*Assura cheren eze clewben (1). 
*Assurcius zeem 7 dialus (11. cf. 
.Astrod ?). 
Assurgere (ad honorandum) vff ston 
(68, 110). tzeghen vpstaen (132). 
Assus ge-braden o 21, 22), -brodin 
(95), -braten (4, 76), -broten (6). 
*Assus s. v. Asub. 
Assutus (aus asotus; ital. carnale, 
lascivo Gl. m.) v. Rutuba. 
* Asswe- v. Assue-. 
* Asswinetum v. Assumentum. 

*Asterimieus (£. curialis c.) haeve-, 

stait.iek; wyttieh &e. (147). 
"Asteritium v. Ostrucium. 
*Astigium (sf. fast.!) v. Doma. 
*Astiolus v. Asciolus. 

* Astipa v. Asopa. 

Asti-pulare, -polari, -plari (66, 68), 
-eulari (76), -mulari (22), asstipulare, 
abstiplare (70) vol, wl- (22), wol- (21) 
-borten (14), -borden (22, 109), -wor- 
ten (5), -warten (21), -werden 7 helfen 
(18). be-h. 7 -stetigen (9); -fellin Z -ste- 
degen (8). eyn testament machen (5). 

eloben mit henden ader mit dem munt 

(11). v'willigen (110). vestigen (68). stoken 

(99), 4. q. incitare, st. astimulare? 

Astipulatio (7. attestatio, wuntersch, 
von -polatio ?. primatus subfultus 6) 
beken-tnif (8, 17), -nüsse 4 beczüknisse 
(9). bezug- X0. gezüg- (8) -niD. gelobde 
mit banden (11). 

*Astirus (z. durus &c.) herter (74). 

*Astitrix v. Adsistrix. 

Asth- (Ki), gew. as-, asch- (91) -ma, 
asina (19, 89) est déffüicultas spwrandi 
damp-ff (68), -heit (11, 19, 89). demp- 
fikeit (110), -ieh (10), bedumpheit (19). 
das keichen (91, 111), keiegen vmb dy 
brust (125). kie-, kei-chender sichtage, 
hertz-span, -sperr (74). 

Asth- (Ki), as-, es- (I1) -maticus, 
7 -mus (147) em dampffiger (68). demp- 
ffig (110), -ich (132) engbrüstig (Ki.). 
amborstich (11). 

*Astodillus v. Affodillus. 

*Asto-linum, -nium v. Aldonium. 

*Astologia v. Aristolochia. 

* Astopa v. Ascopa. 

*Astor (cf. astrod ) gr. lux /at. liecht 


ascrota Z|a]s von dem tage (74). 


. *Astor-a (8), -ia^(9, 14), ascoria (74) 
(aus scoria) synder (JU. c.) s.-eysen, 
-Steyn (14). 
*Astoreo v. Asturco.| 
* Astorot v. astrod. 
* Astposta v. Atrapassa. 
Astragalus v. Assa dulcis. 
*Astralis v. Astrosus. 
*Astranius (7. hwmerus) assel (17). 
Astrantia &e. v. Ostrucium. 
*Astrarium v. Astarium. 
Astraten v. Astrod. 
*Astrieto v. Asturco. 
Astrietus verstricket (26). 
*Astrieum v. Ostrucium. 
* Astriferae v. Ostrifer. 
Astringere zu- (19), to- (11), ver- (65) 


-binden. 


Astripotens sternmechtiger (74). 


AST 


*Ast-rod, -rot, -roth (67), -aroth 
(136 &e.), -arot, -orot (6), -raten (67, 68), 
-arten (Br.), -raes (110), -or (67), -uri- 
um (1), asrod (4) i. idolum sidoniorum 
(Br), deus syriodorum (136). Ad. eyn 
ab- (68, 110), apt-, abt-"(1, - -got. nd. 
af god. H 

Astrolabium eyn gezauwe (21) g. 
Zu astronomien (5). eyn gozug (7, 18), 
zug (76), zung (75), towe (22) der kunst 
von def) hymels lauff (18), in der astro- 
nomy(15), en astron-omáa, -imza (X ).sternbe- 
segunhe (8. 2« astrologia). czembe zeuge 
(sic! 9). sternegenech (sec 8^). sehe o. 
schawe der astronomei o. des gestirng 
(sc 14). 

Astrolo-gia, -ya (22) (Ad&ufig à. q. 
astronomia q. v.) 


deme lope der stern, den 1. der sterneten. 
(22). ein sternbetüterin (93). 
Astrologus Ad. eyn stern-, steren- 


o -seher, -beseher (67), -seer (18), -ságer 
3), -secher (76), -lóger (21), -betüter 
(93). nd. eyn sterne. kiker, sternenseyner 
(132). ein reder (a logos — /oquens) von 
stern, ear. den gestirn (64). 
Astron-omia, -imia (Y), -oma (1) 
des hemmels lauff (21), lop (22). Ad. dez, 
des hymmels lauff; ein kunst von defi 
h. l. scm. (loff 6), dem l. des h., des h. 


des lauffs (sic 1), den leuften des ge- : 


stirnes (4), dem laufft der sterne (bb). 


kunst des gestirns (65). ein sternseherin 


(93). papseap (clerus! 99). 


Astron-omus, -imus Ad. nd. eyn . 


meister in der kunst (astronomia), der 


k. des gestirns (76), deselben k. (18), int - 
gesternt (147). des himels lauff chunster . 
(1, cünstiger (3). eyn kunstiger dez 


hymmels laufft (59). eyn meinster (wett.) 


der stern (21). ein stern- (4, 64, 93), | 


sterne- (6) -seher, -secher (64^). 
* Astronum v. Abstronum. 
* Astropassa &oe. v. Atrapassa. 
* Astrophari v. Apostrophare. 
* Astrosa 4. astutia (148). 


Astrosia i. atrophia (Br.). tzart-, ; 
cleynlicheit; tederheyt (147). /a temuita - 


del corpo (Gl. m.). 
Astr-osus,-uosus/ -alis(147),-ophus 
(G1. m.) (7. Junaticus)mayn-sieck, -suyctich 


(147). eyn rasenner (11). eygenhü-, var. - 
einhirnig (64). men-, monwend-iger uo 


mansch (Fr.). gestirnig (7. plenus astris 15 

Astruceo v. Asturco. 

Astruere 4. affirmare, asserere, assi- 
milare (Br.); envenire, fingere (Gl.m.); do- 
cere (110. 2« instruere). leren (b, 22). 
lernen (1). hd. be-weren, -kennen (9, 18 
Schriben, widder buwen (17). spreken, 
reden (147). 

Astrum Ad. gestirn-e, -ez (8); gester- 
ne (21),-n (5). nd. ghe-sternte (22), -strente 
(23). stern (110). ein grosser stern (64). 

Astruna (st. astutus?) argenlistk (21). 

*Astruosus v. Astrosus. 

Astru-thium, -tium v. Ostrucium. 


Astu (&oto, asty m. cf. astu-s, -m | 


Gl. m. 1l, 439) wicbelde (22). 
Ast-ula, -ola, ass-ula (125, 147, Br.), 


-ala (132), as- (3), ase-, abse-, abst- 


(48, 93, Br.) -ula, asela (Gl. m.), has- 


tula, -eua (1), -tella, -tinata (76, 129. . 


hd. eyn kunst, konst | 
von dem lauff der sterne. nd. kunst van . 

a inia 72. i DC MN S 
—— ———M— n 

———————————— ——r—————M———————— ————— 

——— oM oo.—— PREERRERRRPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEREREEESEEEZEZEL-LEXUEEnOOO——-———————m—Mm UU MGMAAGM—M—M RUM MUT UNE —————E 
T ASW 


cf. -tina 4. hasta Gl. m.) (ast- 7 ass-ula 
i. q. cadit de ligno quum dolatur, abstula 
4. napta, sarmentum malleolusque Br.; 
hast. i. festuea 76, parua caua f. 129; 
cf. Dz. Wib. 29) Ad. nd. span. hd. span-e 
(astula 7 &e.), -g (hastula 7), -ne (61); 
spon, spaun (93), spen (49), spene (56, 
48), spain (19). spaen (11). hoffelspeyn 
(3). seeida 7 span (Sm. 3, 414. cf. asella). 
schait (74). sehiit (19). schyet (125). sehytel 
1 schiffern (75). abstula abesnytte (48), 
absnette (59). assula taub (112), daub 
(115) dol. schafsel van holt (147). 

* Astula regia v. Hasta r. 

* Astur- faleko-narius (cf. sq.) valck- 
ner (68, 110), -ener (132). 

Ast-ureo, 4 -ur (auis Br.) -ruco (14, 
accipiter maior Pap., quadrupes Br.), -ricto 
(14), -oreo (159), -ereo (equus ambulator 
Pap.) (£. aecipiter, a. mator; torda 15; 
cf. Dz. Wtb. 30) hab- (110), happ- (68) -ich. 
hauyek (132). stocker (75). tzelder (125). 
zelt-er 4 -rof (Ki.). zellter, handtrof), vol, 
pferde (74). 

*Asturium v. Astrod. 

Ast-us (Br. &e.) -u (94, Br.), hastu-s 
7 -eia (11. cf. sq.) trognisse (9). betrogene 
8). wif, listig ader snode Ho. arg-list 
68), -enlistikeit (110). lustig- (10), schalck- 
68, 110), kluec- (11) -heit. geschwindig- 
keit (V. a. 1618). ain. geschider (16). ags. 
foeeni (94. fácen fraus Bosw.) 

Astutia (cf. arg-, vers-utia. prc.) list 
(17, 4). arge- (5, 1), arghe- (22), arck- 
(89) -lhst. hd. listikeit, gew. arg-l be- 
schide- (12 &e. cf. sq., Sm. 9, 324), snede- 
(13), kündi- (6), behen- (11), betrug- 
lieh- Z vffsetzig- (65. cf. Sm. 9, 297) -keit. 
kunstriehigkeit der boDheit (65). clugheit 
(110). : 

Astutus (cf. arg-, vers-utus) Ad. li-, 
lu- (10) -stig. arg-, var. argen- (110), drch- 
(109) -listig. l. trogene (8), trügener (9 
uff bosheit (21), off boBheit (5) mbSD 
heit (4), oder boscheyt (sec 133). nd. lystich, 
l. vppe, up bosheyt. schide eu) hd. be- 
sch., -schijde, -secheyde, -scheyd, -sehyd, 
hd. nd. -seheiden (10, 109), -seheden (23) 
7. dolosus. abscheyd (70). hd. nd. behend-e, 
- E swinde (22, 17. cf. valde). swande 
22b, sic? cf. Gth. Wtb. 2, 364). sindigk 
21). sneydich (22). snedych Z sir (st. ser 
valde? 22»), kündiger (6). 4d. klug, klugk, 
bofhaftig, bófwiezig (25), sehalek (110), 


| tuek- 7 ham-isch (75), vfseeziger (65 szm. 


cf. prc.). kloeck (11). 

As-ub, -sub, -upp (74), -op (18), -us 
t 21, 22, 28, 14), -or (Pap.) 4. E 
141), sagitta luminis (Pap.), galacia (asub 
124), ànpress?o stellarum (3), énpr. sc. cometa 
(22). eyn sterne (12). eyn st.- (10), steren- 
1, 2, 3), stern-schof (5, 7, 74), -schofe 
5b, 17), -scofe (-stoBe? 18), -schuf5 (21, 
76), -schüf) (3), -scot (23), -schot (22), -ryse 
(10), -vallen (12), -hus (sec 6), -suver (29a), 


| vig. -schuwe (1. 2« snuwe?), -seuber Z 


-furbe 7 gerick (74), -sawber o. raynung 
(2), -s. raiung (sec 1). sternen schott (147). 
Cf. stella volans stern-enschovss 5 
-schof) (V. a. 1428 Sm. cf. Fr. 2, 3325). 
*Asula v. Astula. 
*Asumentum v. Assumentum. 
*Asurum v. Asarum. 
*Asus v. Asub. 

*Aswe- v. AsSWe-. 

DixeressACH GLOSSARIUM. 


? 


ATO 


At, atque Ad. vnd, vnd auch. nd. vnde. 
Ata-, atha-, atal-cus v. Attaeus. 
Atagen v. Attagen. 

*Athamesia v. Athanasia. 

*Atamis v. Aleanna. 

*Athamus v. Atomus. 

* Atha- (76), athe- (74), ate- (4) -napa- 
lus 7. palus nfernalis; 0 quasi p. mor- 
bida, in inferno (16), £ énfirmitas (4), € 
morbus captus ex aquis plaudibus (76). 
hellepfu-l, -tz (74). todlich leichnam (4). 
Cf. attanie &c. v. atomus. 

Athanasi-a 4. immortali-tas (Pap.), -S 
(Br.); -s vntodlieheit (68, 110). attana- 
sia, -zie (9) vntót- (9), vnsterbe- (8) -lich- 
keit. 

Atha- (143 &e.), atta-, ta- (143) -nasia, 
athamesia (3), attam-esia (66 &c.), -asia 
(133), -isia (76), anathasia (41) (?. axte- 
misia tenuifolia, tanacetum, tang-, dan- 
eta 143. »« tanacetum, gall. tanóésie, cf. 
anatheca, »« artamesia — artemisia) 
rein-fan (5b, 12, 4:1), -vane (8, 10), -fal (3), 
-faeh (1), -farnkraut (Ki.). by-fuf5 (68, Sy 
-füs (61). bifof3 (5). bey-fuef) (66 &e.), -fulà 

134). 

uns at-, att-anatos, -anatus Ad. 
vn-tedtlich, -tótleich (9), -tetlich (5), -dot- 
liehen (21), -sterbelich (8), nd. -sterflik. 

*Atharsire v. Attersire. 

Athat v. Attat. 

Atau-ia, -us v. Attau-a, -us. 

*Athax v Athesis. 

Atelabus v. Acealabus. 

*Athemius v. Atomus. 

Athen-e, -is (cu.) athen (1, 5). 

*Atenuare v. Attenuare. 

Ater, ather, atter (4) hd. swartz, 
swartze (7). nd. swart. dunckel, verbor- 
gen (11). 

Aterg-o, -us (Gl. m.), attergo (7. postea) 
nach (4). noch (21). noeh hinderwerez (11). 
Ad. dar-naeh, -noch (18). dairnae, achter- 
rugghe (132). zu ruck (68, 110). 

*Ater-ra, -ta v. Acerra. 

*Atersire &oc. v. Attersire. 

Athesis, athax (Pap.), addax (141, 
Gf.) (JL) etis-a, -e, ethissa (Gf.). eusa (sic 
141). ethz (1). die etseh (91). 

*Atieus v. Attaeus. 

* Atila druosebluomo (at.). druseblumen 
(Sum.). 

*Atinere v. Attinere. 

*Atingere v. Attingere. 

*Atiperium v. Adiperium. 

* Atiphna v. Antiphona. 

*Atiria v. Acorus. 

*Atisar roepende swane (147). 

*Atista v. Attista. 

Atlas 4 gigas (cf. sq.) ris o. heild (93). 

Ath-, at-, ad-leta, at-, ad-letha, 
adpleta (18) (4. ad letum fortis Br. &e., 
7 paratus; pugil, martir) chemphe (104). 
kem-pe (9, 92, 93), Ad. -p (8, 19), -pff 
(6), -per, -pert (18), -pher, -pffer. helt 
(9). deg-in (1042), -en (141). diener (6). 
martir (9) -re (10). mert-ler (8), -eler 
(22). vorbrant (9). hd. nd. ve, we- (sic 
23), re- (sic 18) -cehter. stri- (65), ri-| 
(8. 9), stareker strey- (64) -tter. 

*Atologus v. Prothologus. 

*Athominare v. Attaminare. | 

Ato-, atha-mus,; attomos (8), athomi | 
(15 sim.), athemius (22) (v. corpus ?nd?ui- | 

ATR 51 


sibile, corpuscula minuta in sole sim.) 
hd. staupe (17), gestuppe; daz g. (7), 
gest-up t) -ip (18), -op (21), -ob, -opnis 
(D), stoub (110) staub (75, 134), stob 
(68, 76), styp (1105), cleyn staub (Db sim.) 
inder so-, su-nnen. gestupp in dem lufft 
(65). das gestuppe daz da vert inder son 
ader in dé win (17). die sprenken die da 
vff springent in dem win (6). flieg-ender 
(73), -under (getrennt! 1) staub. augen- 
bliek (88). Unterschieden, w£ewol in den 
Mss. mog. ebenfalls durch: corpuscula, dc. 
erklürt: athom-y (Y &e), -e (D &e.), 
atho- (22), atta- (66 &e.) -nie, -nia (134) 
tot ver-wesen o. -zert leichnam (66 szm.). 
dode lieham-me (22), -e Z r'ue (23. z. e. 
reve cadauera, ef. Gth. Wtb. 2, 588). .Aus 
atomus »« Üdyazoc * Cf. athanapalus. 
*Athonieus v. Attonitus. 
*Atontilla v. Aconcilla. 


Atqu-e, -aevae (94) vnd auch (110), 
oech (132). ags. endsuilce (94, 136). 

Atrabilis (7 mania dc.) gryln im 
kopphe (125). 

*Atractare v. Attractare. 

* Atraetus (anders Gl. m.) v. Atratus. 

*Atracus v. Attacus. 

Atra-men, (76, Br) -rium (66 &e.) 
(cf. aeromon. atramentum.) 4. in- (16), 
ni-gredo. 

Atramentarium Ad. tinten-, dinten-, 
timpten- (141), nd. yneket-horn, -faf), -fas 
(111). tinthor (9). 

Atra-, attra-, atri- mentum, atra- 
men (q. v.) (4. ineaustum Br. ad inc. 
5, ealeantum $85, bidella 93) Ad. atra-, 
attra- (6), atri- (I8, 149, BM.), ater- (93), 
nd. athra- (11), at- (22), atru- (22») attri- 
(89) -ment, dauon man dinten seut (74), ys 
Swart erde dar me black van maket (22^). 
atraminsa, blacha scm. (Gf. 1, 159. 8, 242. 
cf. Fr. 1, 39^»). blak 7 swerte (109). damit 
man etwas scehwertzt o. incaustum dint 
(110). timpt (141). tind- (91), din- (111) -ten. 
enkent (85) vnek (132). 

*Atramentum (»« amentum ]?) 
104). 

A. librarium tinte; sutorium led- 
derswertz; tinetorium swartzefarb (125). 

*Atra- (9, 76), attra- (14), atro- (14, 85, 
96), atur- (85) astro- (47, 149) -passa, 
-bassa (16), € -pasta (unglossiert 41), ast- 
posta (Sum., adramasea (Sum. v) holun- 
der plue (3). hollunder blomen (47). hol- 
der-plum (74), -blut (76). hollendorn- (96), 
helundern- (Sum. v) -blumen. aturp. 
holenderblock (85). mis-telper (74), -peln- 
bere (Sum.), -pelbern (149), -bewere (at- 
rop. sic 85). 

Atraphaxis v. Atriplex. 

*Atrarium v. Atramen. 

Atra-tus, -etus (141), mus (129, 141, 
Gl. m., attra-cus (Pap.) -mus (8 &e.), 
att'us (9), atrubus (16) Ad. (Mss. mog.) 
swarez-gecleyt, -eckit (8). -tus (Gl. m.), 
-etus, attraeus ?. lugubris. -tus ?. nigris 
vestibus ?ndutus (66 &c.). atramus 7. atris 
v. 4. (129) ; denigrato (Gl. m.)); a venus- 
tate nigra (141) auis n. 7 uetustate 
niger (Pap.) 27€ atratus a veste nigra 


^ 
rim 


| (GI. m.). 


*Atrax v. Atrox. 
Atrieapilla (auis) sehwartzkopff Z 
mónch- (Ki.) mühm- (112) -lein. 
8 


58 ATT 


*Atricari v. Altricari. 

Atriensis (&.) doerwechter (11). 

* Atril-e (7. pluteus G1. m.), -Ius v. An- 
trillus. 
*Atrimentum v. Atramentum. 

Atri-plex, -phex (23), -pex (22), 
attri-, antri- (75^) -plex, -pex (123), 
-plexum (125), atraphaxis (73, Ki.), pl. 
atri- (Br.) arti- (Gl. m.) -pliees Ad. ud. 
melde. hd. melcta (879), -da (93, Gf.) 
-den, -Iden (17, 21), -t (19), -d (4); meilde 
(f. 4), myld-e (5^), -en (68, 69; mil-ten 
£ -t (13), -tzen (125), -thau (sic atr. 1); 
mal-ta (95), -ten (1), -t (64, 91); molt-a 
(76, Gf), -en (2, 13, 75). pünsch 7 altm 
(1055). boh. lebeda (4), wloska l. (4). 
burckhart; atriplex syluestris wilder 
b.; schiBmalter, milten, mist-m. (144). 

At-,a- (17) -rium eyn vrit- (222b, 89, 
95), hd. fridt- (69), freit- (1, 6, 74, 134), 
fridde- (17), frihe- (5), frye- (18), fry-, 
frei, vor-, fur- (65), kirch-, nd. kerc- (99) 
-hoff, -hóf (12), -huff (18), -hop (5^). kirch- 
offe; tenn (74). goez haws 7 kirche (9). 
strijdt- 7 lich-huD (10). lich-us (19), -üs 
(13). inganck (64). eyn sal(l1T, 74) 7 locus 
amenus &c. eyn angel (1. nAd. anger). 

*Atrix v. Atrox. 
* Atrocea v. Artocreas. 

Atro-citas, -sitas gru- (5), gruf- (65) 
gres- (22) grimm- (11) grausam- (76 
134) -licheit, -ikait (134). ^d. groDelickeit 
(21); grusam-, grausam-heit, -keit; grim- 
keit (8), -miekeit sm.; pinlichkeit (1). 
vnbarmherezig (18). wretheit (99). frech- 
eit (110). 

Atro-citer, 7 -ye (74) hd. grymig- 
grymmik- (134), grimme- (67), grim- 
freue- (110), peyn- (14), grusam- (68) -lich. 

*Atrocopus v. Artocopus. 

*Atroye v. Atrociter. 

*Atropassa v. Atrapassa. 

*Atropes v. Chytropus. 

Atr-ox, -ux (3) -ax (9), -ix (6) Ad. 
guum (64), grymmi-g, -ck. nd. grimmich. 

^d. nd. pin-lich, -lick, -eliehen (18). vn- 
barmherezig (5, 18, 110). gruwe- (5), greu- 
(4), freusch- (17) -lieh. gruliche (17). 
gruck (3). gruBelicher (65). greselick (03) 
greslick (22). wreet (99). 

*Atrubus v. Atratus. 

*Atrum (cf. aerum Gl. m.) Ad. nd. 
bitter. pitter (4). 

Atrum scehwartz (110). 

*Atrux v. Atrox. 

*Atta (cf. citta) rinta (at. 2, 532). 

Atta lur- (135), la- (Ki) - tscher. 
schlirffer (Ki.). schlürpffer 7 züpffler (135). 

Attabernalis v. Actubernalis. 

*Attá- (Mss. mog.), ata- (4, 49, Br.) 
atha-, acta- (89), acti- (11, 19), atti- 
(127, 136, 141 G1. m., Gf.) ati- (Gf.) atra- 
7 atal- (76) -eus, att-agus (21), -amus 
(1), -us, 75),-is (Gt.) 7. volatile (4); vermis 
(49, Br.), madzor est bruco, et auis ignota 
(BrJi atelabus (aet. 8b szm., att. Br., Freund, 
gr. Q&Vt€X0c)3 oestrus, asilus, fucus 
(15) magnus apis (11). kef-er (ath. 5, 
act. 8) -fer (4), -fern (ath. 21). en bye- 
moder (11). ^d. hum-bil (141 sm.), -mel 

Mss. mog. &e. att. D, 8), -meln (12), -el 
75, 176), -ele 7 hehere (100). hommel (17). 
eyn heimgin (attagus 91). brem io 
wybel (9). webil (8, 9). thuther (aus a ATT 


voce tutulus 125). screter (49). ags. 
dora (136). ataecus hebir ; attacus 7 tallina 
humbil (104). attac-us, -is, atacus,artacis 
(auis) hehera, wehir sm. (Gf. 1l, 644. 3, 
436. 4, 799). attaecus hehera, attieus 
humbel (121). attactus hehere (Sum.), c£ 
epymaehus (cf. ophim.?) vnbekande 
vogele (22); attaeus et epyomatus 
ignote dues (Pap.) alitutus v. h. v. Cf. 
meletius, mel (vi) attieum humb-ilo 
-lono, -elime adj., -elhonig, háüsahonine 
(Gf., BM. 709). C attieum (herba) 2. al- 
bum lotium, armoriea (85). 

Attag-en 4 -es (110 &e), -ge (84, 87; 
102, Gf), -ena (141, Ki), atagen (Ki), 
aectag-e (1, 4), -0 (8), aeage (34), artagge 
(Gf. 4, 959), act-, (11, 19), aer- (89) -ica, 
attega (/ ornis 75) gr. (tv 0(&G (112, 126) 
birek- (0, 4, 87, Gf., BM.), birich- (82), 
pirich- (1), birg- (8), burc- (102), buch- (34), 
hasel- (11, 75, 112, 124, Gf.), hassel- (19, 
89), waBer- (16) -hün, - hun, huen (1, 11), 
-hoen (89), -hón (82). a-, ae- (136) -cega 
«gs. holt-hana (94), -ana (136), -hona 
Hpt. D, 197) gehóren zundüchst zw aecia 
&o., ital. aeceggia (Cl. m. 1l, 39. Dz. Wtb. 
4) Cf. aecidannus wis que dicitur 
widercoe (129. 4. q. videcoqds Drtr.). 
aecegia ags. snite (942). 

*Attagus v. Attaeus. 

*Attamare v. Autumare. 

*Attamasia &c. v. Athanasia. 

Attamen conj. hd. doch (21), aber d., 
so a. d. (67). d. s. aber (v), auer (22), 
oder (76) doch. d. also ader d. (11). yo- 
(139), y- (4, 4), e- (18) -doch. edeych (5). 
noch -tant (132), -damn (110). 

Attamen, g. -inis s. 7. setac-ium 
Br.), -um oe. (Gl. m.) ein meel-bytel 
CE 110), -budel, -beudel (Ad. 109). 

Atta-, adta- 4 atho- (76), atta- (64), 
ta- (q. v.) -minare, attaminari (7. aduer- 
sari, inquinare &c.) hd. vervnreynen. vn- 
rvnen (76).be-flecken (110), -smytzen i 
vor furen (9). widerwertige sein (64 
ontghinnen (108. precerpere Kil.). 

Attaminare 27. purgare farinam cum 
Setatio (Br). beute-, var. bytte- (110), 
byt- (68), bude- (107, 132) -len- thee- (108), 
tee- (107) -msen. 2. fexturam aq modis 
Jilorum. purgare (Wr. 2, 20 sq., Gl. m. cf. 
prec. sqq.) noppen (1l, i10, 132. 7. to- 
menta detrahere Kil; de noppen uyt- 
trecken floccos d. Binnart ; $0nsf nop-pen, 
-en fangere, contundere, pungere Kil., Br. 
Wtb. 2, 248. Sm. 2, 700. cf. noppa Gl. m.). 

*Attaminator but- (93), byt- (68), 
melbeude- (Ad. 109) -ler. nopper (107, 
109, 110, 132). 

*Attaminatrix byt- (68), melbeud- 
(n 109) -lerin. nopper-im (110), -sche 
132). 

*Attamus v. Attaeus. 

* Kttana-sia, -tos v. Athana-sia, -tos. 

*Attani-a, -e v. Atomus. 

*Attat, athat (Gl. m.) auwe mir (75). 
attate ey ey (Ki.). 

*Atta-ua, -pha (3), atauia (91, 110) 
elder muder m. (17). myner e. m. m. 
(21), e. muter muder o» grob müter m. 
(os g£rote moder i. , ) groten m. m. 
23), mutter m. muder (18). en auer 
alder moder (11). altmuter (110). die 
vierdt an (91). ein base (7. mater ave 3). 

*Atta-uus, -phus (3), atauus (8, 91, 
99, Br.) urane (104). der vierdt ene (91). 


ATT 


der pfuch-ane (116); -zene (Hen.). anhern 


vatir (8 ein elder vater (3,9). e. vaters 
vader | Ü altvatter (110). en ouer- (99), 
auer- (11) -alder vader. mynes, myns, 


meyns (4), miners (21) elder vatter vàder 
(5) alters vatter v. (7), elders water 
watter (21), fader f. f. (18), vater v. v. 
(4), grofh vatters vater (6), grot-e, -en 
(23) vaders vader (29, 93). 

*Attega v. Attagen. : 

Attelabus v. Accalabus. 

* Attemesia v. Artemisia. 

*At-, ad-temptare virsuchin (8). v'su- 
chen (9). becoren (8^). 

Attendentia v. Attentio. 

At-, ad-tendere d. zu-, an- (18), 
auff- (15), nd. tho-horen, -hóren (6), -heren 
(19, 16). Ad. nd. dencken. Ad. andacht 
haben (7, 76); merken. an-m. (89). vff-m. 
(68, 75). prufen (8). 

Atten-tio, -sio, -dentia Ad. nd. an- 
dacht, -dechtig (18), -denkunge (12). Ad. 
Zuhorunge, ernst- Z flió-lieh z. (110); 
fleyD; flyB zu zuhoren (68). 

At-, au- (18) -tentus, -timtus (6) 
(oft 4. intentus, confusus 7 attonitus, 
attritus qq. v.; : weren »« werren, swe- 
ren) Ad. zuhori-g, -cht (133). anhorich 
(11). ernstlich, bedechtig d 
andechtiger (76). bewart (5). bewert (3, 
6). vorwert, bewern (29. cf. attritus). 
beswert (4). auffmerker (64). 

At-, a- (4) -tenuare Ld. nd. dunne, 
hd. dunn i donne, don (18) dynne 
(110), dynn, din, clein (65), swach 0. zu 
nicht (1T) machen, maken. dünen (8). 
donnen (99). 

Attenuatus garincter (121). garmeter 
(sc 111). 4. subtzlz-, aU gedunt 
o. verampt (1102); gedünnet o. verarmpt - 
(110€); gedunnet o. verrampt (i105. 2« 
ramp m2seria Kil.?); dynn gemacht (68). 

*Atter v. Ater. 

*Attercus v. Attritus. 

Atterere Ad. zu-ribin (8, 17), -reyben 
(9), -brechen, zerknischen (65). 

*Attergere abdrueken (17). 

*Attergo v. Atergo. 

*Attersio abdruckunge (11). 

*Attersire (4. denom. aws attersio?), 
atersire (ab ater 66 &c., 110 &c., a tergo 
68), atharsire (7. siccum facere) trevgen 
3 droghen (23). dreghen (22). drucken 
d 21). ab-trucken (75), -trücknen Md. 
trucken (6). tr. (4), tr. o. dyr (76), druye 
(12) druckend Z durre (7), drocken Z 

ore (18), drucken (67, 110), druncken 
133), schwarez (66 &e.) machen. atersere 
rix atesire (110, 132) swartz (132), 
sehwarez machen., 

Attestari hd. bezugen, be-, pe- (4), 
ge- (3) -ezeugen. bethugen (22). seer 
tugen (11). orkund-en (99), -igen (5, 22), 
-e geben (7). hd. vr-, v'- (134) -kunden. 
orkudin (8^). bewisen (110). swerin (8). 
besweren (9). versechmehen (7. detestari! 
66 &c.). t 

* Attibernalis v. Actubernalis. 

*Attiecu-m, -s v. Attaeus. 

*Attimtus v. Attentus. 

*Attinala v. Aruiola. 

At-, a- (4) -tinere Ad. zu-, nd. to-, 
toe- (89), an- (17) ^d. -gehoren, -gehóren 

| 


AUA 


6), -gehórn (9), -behoren (22, 99), -horen 
(93. 68), -hoeren (89). 

*Attingentia berurunge (8^). : 

At-, a-(3) -tingere id.zu-griffen, -greif- 
fen, -greiphen (3). to gripen (22). begriffin 
(8). pegreiffen das zil o. die zeit (15). zu- 
hóren (21), -gehorin (8). antasten (68, 110). 
roren (02. an-r. (17), -ruren (9). 

*Attinia ein geschlecht def) vlmbaums 
144). 

TN (2« atthis) v. Attacus. 

*At- (76), a- (74), ar- (q. v.) -tista 
i. vas po-, pu-tatorium vé ciphus (bis 
16). trinekgeschirr (74). 

Attollere Ad. uff-, aufchalden (17), 
-hiebin (8), -richten. 

*Attomos v. Atomus. 

Attonare 2. stupefacere, terrere toni- 
iruo (Br.); gall. estonner (Gl. m.). zu-tho- 
nen, -stimmen, -luten (75). donnen (8, 9). 
donren (85). adtonare erschrecken (9). 

Atto-, attu- (11) -ndere (11) scheren 

11, 68, 110). be-sch. (8^). atturnor 
t «nders Gl. m. 1, 452) zuschieren (67 
Mrg. J. 

ju an- (9) -ttonitus, athonicus (76) 
hd. ex-, ix- (8) -sehrecket, -sereken (13). 
orsroken (9) gantz erschrocken (65). er- 


(68), ver- (10, 99, 132) -fert. v'wret (13. 


si. verwerret? v'fert?). betrubt (9). mit 
anxt geslagen (132). 

*Attonitus (»« attentus) v'dacht (12). 
denken (9). 

*Attonsillus v. Aconcilla. 

At-, a- (16) -tractare (2. q. attrec- 
tare Br. &e. Q. v.) hd. handeln. Ad. nd. 
wol, woil (5) h., halden (3), pleygen (21). 

*Attraecus v. Atratus. 

Attra-here, -gere (11) zu-ziehin (8), 
-ezihen (9), -ezigen (3). trecken (11). to- 
tr. (99). toe treken (89). 

* Attramentale dintenfe!in (64). 

*Attramentum v. Atramentum. 

*Attramus v. Atratus. 

* Attrapassa v. Atrapassa. 

Attreetare Ad. handel-on (95), -en. 
seheldin (8). sd. wol handelen. 

*Attril-e, -lus v. Antrillus. 

*Attriplex &oc. v. Atriplex. 

Attritio (7. contritio q. v.) reuwe, 


vig. ware reuwe (75). ware rue (3). vor 


(st. wor? cf. sq.) ruwe (10). furgeender, 
ein halber, vnvollkummen , zipffel (cf. 
Sm. 4, 279); ruw ; zerknischung (63). be- 
ryben (12). bewegunge def3 herezen zu 
ruwen (15, szm. 65). 

Att-ritus, -ereus (67) (7. afflictus, ex 
haustus, fessus 66 &c.; cf. attentus) Ad. 
(Mss. mog.) bewer-t, 4 -en (18). 

*Attulatus v. Accalabus. 
*Attuminare v. Attaminare. 

*Attu-ndere, -rnor v. Attondere. 

*Attus v. Attacus. 

*Atunare (7. frue, ut; cf. aecumare 
v. rupari) naisen (75). 
*Atutum v. Aeutim. 

Aua, auia ana (649, 93). ane (64). an (68). 
ane frawe (16). anfraw (3 wMrg.) Ad. 
elder-, grof-, gros-muter. nd. grote mo- 
der. eldir mudir (8). ore elder muder 
(17). base (3. cf. attaua). 

* Auadonia (herba) corn. gouiles (Zeuss). 

*Auan-, auar-tia (7. caryophyllata, 


, getia, sanamunda &oe.) hasenaug, ga- 

AUC 


rafelwurtz &e. (143). auancia haser-, 
anantia hasel -worz ?. pes leporis (Sum.). 
arancia 7.p. l hasenfub (74). ananeya 
hasenwort (85) amancia (a/ph. au-) 
eruzcewurtz (149). 

*Auapium (cf. aucipium) ein vog- 
ler (6). 

*Auapula v. Aucipula. 

Auaritia (cf. sq., auiditas) Ad. 
geyti-, gytig-, griti- (6), giri- (85), gier- 
(11) -keit. gir- (5, €), gier- (18, 19), zeyer- 
(4) -heit. giricheit (22). 

*Auarniones v. Waranio. 

*Auartia v. Auantia. 

Auarus (7. auidus; cf. Gr. Gr. 13, 175. 
Gf. 4, 335. BM. 5831, 538, 577. Gth. Wtb. 
l, 407. 2, 318 sq., 428, 161) gier (11, 21). 
hd. nd. girich sim. ghierich (oot gierk 
(10). gitzig (V). geiezig (4). Ad. gy- 
gey-, gri- (6) -tig. vree (108). ein geld- 
hund (114), druekesphenning (125). 

*Aubium (a8Qtoc) v. Chelidonia. 

Auca, 4 oca grece (125) (cf. anser. 
ocea.) Ad. nd. (229) cans, gos (222b). Ad. 
ganD, ganDe (V). pl. gense (75, 104). 

* Aucamatuta («us aea »« eieame- 
rita q. v. ?) eyn ganD offir steleze (9 Mrg.). 
*Aucare gens toten 4 wurgen (75). 

*Auearium (Cf. Gl. m. À. v.) ganser, 
boh. hussynecz (4). 

Au-, an- (0s 122) -eeps Ad. nd. 
vogeler. Ad. fog-eller (8), -ler, -elfenger 
(125). gall. oiselier (122). 

*Auece-r, -rulus v. Anse-r, -rulus. 

* Aucib-ium, -ula v. Aucip-ium, -ula. 

*Auciono v. Autumare. 

Auci-, aucu- (14, 75) -picium, -pitium 
fogeleri (21). vogel-stat, -tenne, -hert, 
-ploef, var. -plon (75), -fahung (74). 

Auci-pium, -bium (1) aueup-ium, 
-um (21, 6? &e. s. 4.), auapium (q. v.) 
(aucipium 42. locus 4 tugurium ad ca- 
piendum aues i$ rete & virga viscata; 
aueupium 7. fortuntum 4 bowus euentus, 
et officium capiendi aues Br.) auci- 
vogel-erye (5), -rie (55) ry (6), vogler- 
ey (14), -j (16); md. voghel-erige (29), 
-e wige (22) eyn fogeler betryeger 
(18. cf. auapium). auci-, aucu- (21, 66, 
67, 110, 132, 134) fogel-garn (8 &e.), -neez 
(60 &e.), -geschrey (66, 69, 70). g. von 
voglen (68, 110, 132). ein hert 4 eim ga- 
renneeze (3) aueupum fogel-necze (5, 
9) -garn (6, 7 &e), -werk (8). vogil 
werg (9). aucupium (»« augurium ip 
v-phannge (9 sé. phaunge), -wel (60. cf. 
gewelle Sm. 4, 55?). fogilnüge (8). vogel- 
fanek (110b), -gesang (64€, 1108€), -gestel 
(64),-stellen Zweydewerg (125). abenture, 
varr. obenteure, ge-luck, -lück, -lyck 
(110). goede euenture (132). 

*Auci-, anci- (122) aua- (6) -pula, 
-bula (V) Ad. garren (4), garn, fogel-g., 
-netz (110). nece (13). nette (22, 23). lym 
rüte 4 garn (6). lyme-rude (0), rode (18), 
-roek (b) lim- (21, 23), lyn- (22) -rode, 
-rod (21) kleb- (:6) , leym- (74) -rut. 
klob (74, 76). elobo (117. cf. Gf. 4, 547 
sq. Fr. l, 520€, 524? &e.) gered o. zeug 
zu vahen die vogel (75). kefyt, meysen- 
kar, slag (74). vffslag, sprinkel (17). gall. 
escolpel (122). 

*Auementum v. Augmentum. 

Aueola v. Aueula. 

AUD 59 


Aue-, ant- (74)-ones (a/ph. aut- 16; 
i. rustici & stulti ; cf. b'ueco Gl. m. 1, 459) 
torecht paurn (74) ackertropf (76). Cf. 
-trolle (Gr. Wtb.) neben -trapp otis (Piet., 
Sim. Gr. Wtb.). 

*Aucopare v. Aueupare. 

*Auctentieus v. Autenticus. 

Auetinare v, Autumare. 

Auetio gant (Das.). 

Auetionari verkoffen (68). alt ver- 
schlissen ding verkauffen (110, sem. 132). 

* Auetionaria v. Antoniaria. Penes- 
tica. 

Auectiona-rius, -tor (cf. actionarius) 
ein verkauffer (110). 

*Auctor v. Anctor. 

Auetor ein merer (8, 66, 134). v?-m. 
(11). autor ein lerer (4, 66 , 134), mei- 
ster (8, 11). aue-, au-, aut- (9) -tor 
(minder untersch.; 4. autenticus 15) Ad. 
nd. lerer. hd. merer, meyster; pewerter. 
lerer o. bewerter meister (75). vermee- 
renesmaker (89). vr-sacher e -secher 
65). sachwelder (77). oker (22). encker 
(e. n sf. u). 

*Auc-, auch- (93) -toria (wntersch. 
von aectuaria) merkt- (93), marck- (64) 
-schif. 

.Auc- (Gl, m.), àu- (Br. &e.) -torisare 
peweren (75). offenbar machen (5b). 

Auc-, au-toritas (Óssw. untersch., 
doch mit gekreuzter Glossierung; 4. au 
tentica 15) hd. nd. gewalt, gwalt (134), 
walt (22). hd. meister-schafft, -gesprech 
(16), -sprueh (76); -liceh sprueh (65), 
sprach, sproch; mercklicher Z7 sinricher 
spruch (65) ;eyn wise, ware (68), bewer-te 
(64, 68), -lieh (66) rede; ein r. die war 
ist; pewerte kunst 7 schriffte (75); frey- 
heit, macht (65, 110), krafft (65), wur- 
digkeit szm., glaubm (ss). alt gespro- 
chen Z wol beweret (12). 

Auetrix 4. augmentatrix (Br. ort- 
haberin (74. cf. Ob. 1168).fuotareidi ? muoter 
(Gf. 3, 319. »« nutrix?) autrix mulier 
autentica (Br.). 

*Auctula v. Aueula. 

*Auctumare v. Autumare. 

Auectumnus v. Autumnus. 

*Auc-ula, -ola (134), -tula (V) Ad. nd. 
eyn fogel (18, 23 &e). vo- (134), vó- (0) 
-gelin. eyn eleyn genf-e (18), -lin (5), -in 
(68), gans (110), gans-lein (74), -el (4). gosse- 
lin (22), -le 7 -ke (225). 

* Aucumare v. Autumare. 

Aueupa-lis, -bilis (Br. £, res apta 
ad capiendum sc. aves (4, Gl. m. 1, 462). 
klew (4. d. 7. klebrute, klob cf. v. auci- 
pula, nicht: klaue, we ?ch l. c. móglich 
hielt). 

Aueup-are, -ere, -ari (Br. &c.), auco- 
pare 21)ffogeln (5^). voglen (1,64). Ad. nd. 
fogel, voghelen (22) Ad. fahen, vohen (6) 
fangen 72 stellen (125), griffen (5, 21), be- 
gr. (18,21), nd. gripen, locken (67), pflucken 
0. berauffen (66), bereuffen (134). 

Aucuparia fistula eyn meysBebeg 
(125). 

*Aueupissa voglerin (74). 

; Auceup-ium, -um, -icium v. Aucipi- 
eium, -um. 

Audaci-a, -tas hd. kun-, kuen- (10, 
110), kon-- (55), nd. koen- (89) -heit. kueni- 
cheit (11). dorstikeit, ebentuer (17). freuen- 
lichait (91). 

8 * 


60 AUE 


Audaeter hd. kune- (5), kun-, kün- 
(4, 659? Mrg), kün- (3), kon-, kón- (67) 
-lich, -licher.| konliken (22). getürsteclich 
:5 8), gehertzig- 7 memn- (65) 
ich (65 var.). stoltzlich, keck- 
ucn; audaciter 2d.; audenter kuenlich 
(110). 

Audax Ad. nd. (99) kune. hd. küne 
(), kun, kuen (110), kün (4), kón (67) 
eyn koner (18). nd. kone, koene (89) 
keun (2D. dum küne (12) dorstig (77) 
drestelichen (18). stoltz (88, 110). freuen- 
lich, wagenhalf (88). keck, frisch, gesundt 
(15). 

* Audena v. Andela. 

Audenter v. Audaeter. 

Aud-ere, -ire (18) kün (55), kun (5, 
9p, kuen, varr. kyen (110), kone (18, 22), 
kón (65), koen (89), chunstig (sc 1) sin, 
sein, wesen (89). torstig (7), gedurstig 7 
gehertzt (65) dürr (2) drestelichen (18) 
sin. do- (293b, dor- (99), doe- (132), thor- 
(133), tur- (15), du- (65), gede-, varr. gedo-, 
gebe- (110) -ren. angeen &c. (65). ennedon, 
neden (225. a/fs, nádhian Gth. Wtb. 2, 98). 
audeo ich darre (17), daer (11). 

Audientia horung Z ver-h. (75). vor- 
horinge (1D. verhoerynge (89). 

Audire Ad. nd. horen. er-h. (9). hóren 
(21). ge-h. (6). horn (9, 18. hoeren (89). 
vnemen (9). 

* Audire v. Audere. 

*Auditiuus horich (11). 

Auditor hd. eyn sach-, sache- (6), 
sachen- (D^, 4), sage- (21) -vorhorer szm., 
-hórer (60), -v'hórer (21, 6, 75). eyn de 
ene zake v^hort (22). horre (99). 

Audi-, audiu- (68) -torium 2. forus 
causarum doc. (Br). hd. nd. eyn richte-, 
riht- (6), richt- (7, 4), rechte- (17), rit- 
(49), gericht- (66 &e.), richter- (68, 110) 
-hus szm. Sprec-vinster (11), -vijnster (89), 
cf. sprach-fenster fenestra locutoria n 
claustris (Fr. 2, 306). 

Auditus s. horung (55). ho- (11, 99) 
hoe- (89) -ringe. Ad. ge-herung (18), -horde, 
-hórde (6), -horn Z ghor (75). horen (1^0). 
dat horent (28). ptc. hd. gehort. 

*Audiutorium v. Auditorium. 

*Audronus v. Andromoda. 

Aue d. ge-gruDet,, -grusset, -groDet 
(133), -griest (76) si-, sye-, seye-, sey-stu. 
EEUBIOeE (132), -grot (22, 93) sistu. grüsse 
dich (6). got haldig (99). god hael du (11). 
alts. hel wes (í. chere — y0ps 118). 
auwe (l1, I7) ?nterj. 4. q. owe (15); doch 
vgl. auch auge wol dir (6. st. euge q. v.). 
auete got grüeD ch (25) gruD euch 
gott (15). 

Auel-lana, -lane (87), -ana, -lenia 
(11, 23), abe-, aui- (8) -Ilana, abel- (125), 
abi- (94, 136) -lina, apellena (Sum. V) Ad. 
n»d. eyn hasel-, hassel- (Y, 8), hafjel- (8b) 
hd. -noBe, -noB (7, 18), -nuf, -nufós (Ll) 
-noez (13), nd. -not (11, 99), -noet (89), 
Ad. -baum (eyn b. der frucht 5), -bam 
(8), -bóm (6). nof baum (17). nespil boum 
(84). mispil boim (Sum. V). nespel (87). n.- 
7 mispel-bom (100). mespi-, nespe-lun (-8, 
-ae Gf). eyn walsehnut (92). «en grot 
walsche not eder de bom (23). waltnuf 
(17). slea (117). ags. hnutu (136), hrutu 
(sic 94). 

Auellanus hassel baum (8). hasel- AUG 


stauden (1), -boem (11, 89). ags. haesl (136), 
aesil (94). nusbavm (3). 

*Auellare (untersch. von auellere) v65- 
rayden (133), -ryttern o. graben (67). ab- 
schelen (3). 

*Auellenia v. Auellana. 

Auellere Ad. abe-, ab-, nd. af- Ad. 
-schelen, -schellen (85, 29), -stelen (st 
st. sc 1). abscheln von eym baum, uf 
ziehen, ab schoden (17). affscheiden (18). 
trennen (65). abkeren (8, 110). wenden 
(65). ab-w. (110). abscheren (4). v-, auf- 
(9, 110€), yB- (67) -roden (19), -ruten (65, 
1105, -ryten (1102), -reitten (1109), -raden 
(3). afftrecken (132). gelubde brechen (9). 
globe brechin (8. hin nemen (64). 

*Auellum v. Auleum. 

*Auellum (aws duellum) ZZ. bellum 
ciuile (16). krieg vnter den burgern (74). 

*Auena Ad. hab-ern, -eren (3, 110), 
-bern (77, 125), -ir (Db), -er (D, 4, Br.). ha- 
(114), haf- (11) -fern. nd. haue-re, -r. vn- 
kraut (125). 

*Auen-ago, -ula v. Festuca. 

Auenare v. Auentare. 


*Auenatum hebbermeyl (13). haber- 
meel; auenacius haberin brot (64). aueni- 
nus panis h. bród (127). 

Auenio v. Auineona. 

Auens gyer (85). 

A-, ad-uentagium vorteil (68, 110). 
voerdeel (11). fordel (132). 

Auen-tare (Br.&e), -eare (129, 142 q. 
cf. Gl. m), -are, au-, an- (4) -etare Ad. 
haber (szm. cf. auena) ab-, v6- (18) -sni- 
den, -schniden. haueren arnen £ sniden 
(22). haberen (4. we wett. grasen gramen 
evellere, colligere). auen-are 2. awenam 
euellere (16); -to 7. auenis eradico t iruneo 
(b.); auenas er. & truneo (Br.). 

Auere Ad. begern. nd. begheren. ge- 
rin (9) girin (8). giren, gyrschin (8). 
gilen (5, 21, 22, 23, 76). giezig sin (17). 

Auer-nus 7 -tieus (76) hd. dye md. 
de helle, hellen (19), heel (11), heelle 
(89), hel (110), hell (68, 76). amimnis (?) 
hellen flys (8). : 

*Auerra emerkern (91. cf. Sm. 1. 53). 

Auersio (cf. euersio) pisturzida ; 
habui 4. versutia 7 apohheit sZm. (Gt.). 

*Auerstatus v. Austroaffricus. 

Auertere hd. abe-, ab-, nd. af-, ver- 
(65), vmb- (55) -keren. vmme kerin (8). 
abwendig machen, abtrunnig sin o. 
werden (75). ab- (17, 65, von- Z rum- 
65) -wenden. 

*Auertieus v. Auernus. 

*Auesper-ma, -ina, -tina &poc. v. 
Agnisperma. 

*Auetella v. Fetellus. 

Auferesis v. Afferesis. 

*Auferisare (cf. prc.) absnyden (9). 

Au-, auf- (1) -ferre hd. ab-, md. 
af-dragen, Ad. -tragen. nemen (8, 65). 
hd. nd. ab- (1'), be-, hyn- (65, 110b), 
hy- (110 varr.) -nemen. haelen (a/ph. 
aff- s9). af halen (11). stelen (11). ab- 
spannen &oc. (65). 

*Aufrigerium v. Auriphrygium. 

Aufugere entgeen (9). 

*Auge v. Aue. Huge. 

*Aug-ea, -ia (Gl. m.) insel o. werde i 


—. 


Augere Ad. nd. meren. ver-m. (89 
oken (222b, 99). hanthalten (65). 


AUI 


Auges v. Aux. 

Augina v. Angina. 

*Augis v. Augmentum. Aux. 
Augmentare //d. meren, v^-m. (11, 89). 
Augmentatio steygunge (26). 
Aug-, auc- (22) -mentum, 7 -is (8^) 

Ad. nd. mer-unge, -inghe. okinge (22, 
99). zunemung (65). 

*Augtumare v. Autumare. 

* Auguma senewiz (Sum. V. cf. angimia 
Po v. agrimonia? senewurz erigeron 
749). 

Aug-ur, -or(8) wickeler Ur wijch- 
ler (132). wicker (109). eyn vogel-w. (29), 
-wecker (5), -tzwitzer, -weyser, -merker 
(74), -gesanek erkennen (10). eyner der 
do zukunfftig dinge sat vf 
wissage durch der (75) fogel gescrey. 
worsager (9). vor seher (8). liezzer (Gi. 
a. 1418 Sm. 2, 500). witiger (ll. sapiens 
Cf. Br. Wtb. 9, 244. wittegher Aaruspex 
&e. Kil.). 

Augur-are, -ire, -ari (64, 110), -iri 
o -iari (76, 109) wicken (109). vogel-w. 
22) -wecken (9, 18), -tzwitzern (74). 
vogeln wineken (sc 4). wijchelen H- 
war- (110), weis- (64) -sagen. wittighen 
(Kil.). witegen (99. cf. augur). witken (109. 
bei Bruns, von Hoffmann ?n wicken ge- 
schlimmbessert). 

Augur-ari , 
autumare ?). 

*Augurionosus v. Auriginosus. 

*Augurium (sf. tug.) v. ''eges. 
Augu-, 

wyckung (5b), -wissung (1), -gesang n 


-iari wenen (8, 9. »« 


-geschrei (17). wieker-y (5), -ye (109), 
-ung (19), -inge (22). witinge (l1), 
-eginge (99). mirkunge zu konfftger 
dinge; (augueium?) ebent duer (1T). 
ebentewr (9). abeuturer (s?c 8). warsa- 
gung durch vogelgesang (110). 

Au-, a- (D^) -gusta (cAwitas) avgst- 
burg (6). augus-burk (127), -porg (5b). 
hd. augs-borg (12), -purck (3); aus-burg, 
-purg, -borceh (13, 23), -per (17). ose- 
boreh (22). 4 

Augusta mereryn dez rychef) (5b), 
des reichs (1). en mererinne des rikes 


(22). 

Augustinensis (monachus) hd. nd. eyn 
augustiner. austyner, eyn broder de 
swarte eappen drecht (22b). 

*Augustinensis augstburgerin (6). 
auspurcker (3 wrg.). 

*Augustinus (». pr. auis et m. gene- 
rale ad omnia volatilia pennata, (16). 

Augustinus en name enes mannes 
(22). austyn (22b). 

*Augustum (sc. malum) augstappel 
(125). 

Augu-, augi- (D^) -stus edel (8b). 
edil (,ab auis et iusto*! 9). (Offers 
cesar aug.) merer (9, 65). m. des riches 
(b, 7, 18), reichs (3, 4), rikes (22), ge- 
richtes (18). eyn mant, der aust (1). owest 
(85). der aust- (bb), auste- (b) -mant. 
ougst-monot (durchstrichen), -mont (6). 


ost man (223b, 23). augst (15). der augst- - 


man (D, -monde (3). august maned (1). 
ovgste (93). oügst (41). hew mond (4). 
der herbstmon (125) der andere auste 
man (cf. iulius); boh. sirpen (4). 
-Aui-a, -um, -arium (8b, 91), -aria 


: (85; &c.) (cf. inuium, deuium) vnwege 


85, 23). on- 4 a-weghe (108). Ad. ab. 


ago- (136) -rium vogel- 


em (18) 

AUI 


abe-, irre- (3 &e.) -weg, -weyge (3). eyn 
ir- o A (9 doe]: (11), d'wal- 
(89) -wech. auius adj. (Br.) ab-weg (76), 
-wegig, irrig (110). bof 1. weg (68). auia- 
ria pl. irrung der weg (68). bussche 
sonder wege (132). busch on weg (110). 

:a via »« auis!) vogel o. holtzweg 
64, 123). arra (aus auia »« aer »« er- 
rare steht nach aerem) irreneck (n sf. u) 
via erranea, in der loft (9). 

*Auiana v, Auineona. 

Auiarium Ad. ein stat do vogel flie- 
gent (64); v. -hus sm., -korb (91), -krátze 
Z kótze 4 -Átz (Das. ein hagen (125). 

*Auicia (cf. auitium Gl. m. 1, 477) 
vogil-flug o 60), -lueke ader -zucke (17), 
-folek (8, 56s). 

Auic-ula, -ola,(8)(untersch.von aucula) 
eyn cleyne voghel (22). hd. eyn cleyn, 
kleins (134), klains (76) fogel-in, -eyn 
(66), -lem (76), -len (18),-gin (5). vogeleyn 
(9, 4, 51). voglein (1). fogelunge (8. dZm.? 
2« aueupium ?). 

Aui-eularius (Br.), 7 -gerulus/ -gillus 

74) vogeler (110 sm.). vogel-verkouffer 
132), -verkoffer (68), -verkauffer (74, 110), 
-trager (74). 

' Auide gyerlichen (19). geyerlich (Atp.). 
gittielieh (65). 

Aui-ditas, da Ad. d (5b, 1), girig- 
(110), geyrig- (4), geyti- (66, 134), griti- 
(6) -keit; gier-keit, -heyd (19); gyre- (10), 
geyer- (Alber.) -heit. giricheit (29). 

Auidus (cf. auarus) hd. girig. girich 
22, 1105). ghierich (11). gierk (11). gerig 
9). begir-ig (65, 68), -lich (65). gritiger 
6). greitig (64). gytig (64, 110). gitiger 
m gittig (67). geytig (3,646, 88). gytzig 


69). geytzig (66, v0, 134). graf) (17). 


Auig-erulus, -illus v. Auieularius. | (1 


* Auillana v. Auellana. 

*Auimuneulus v. Auuneculus. 

*Aui-neona (5, 18), -niona (b 22), 
-onaà, -ana, -ano (225), -onia (18), -one 
(66), abiona (bb) (ciuitas n Gallia, Fran- 
cia, Grecia ! 66) hd. nd. avion. auyan (18, 
66, 67). abyan (1). abion (5). avien (22). 

Auinum 2. vippa (q. v. 75). 2. qu. 
extra, vinum 1. aqua, mixtum (Br.). wasser 
mit wein gemischt (74). gemenget win 
(8, 17). gemenckt wein (9). lauer (3). 

*Auirium (2. locus secretus auibus 
aptus) vogelstant (754). 

Auis Ad. fog-el, -il (5, 9). voghel (22). 

Auis tarda v. Bistardus. 

Auisa-mentum, -tio (75) warnunge 
(8005). 

Auisare (7. premunire, premonere) 
beraitten (67). hd. nd. beraden 7 beden- 
cken. vorbe-dynken (13). beraten (76, 110). 
Ad. war-en, -nen. mercken (6). bedrach- 
ten (18). 

Auisatio v. Auisamentum. 

Auisio vbersichtikeit (9). 

Auita alt wyp (7). 

*Auitas v. Auiditas. 
*Auitella ein klob da mit man fogel 
facht (64). 

Auitia v. Auicia. 

Auitus alter (7). altder (100). ange- 
born (75 Mrg.). 

Auium v. Auia. 

Aula hd. hoff. hof (22). sal (1, 6, 75): 
sale (77, 99). zaal (143). sael (13). sail 


AUR 


(Db, 19). eyn koniges sayl (5). eyn kon- 
ges- (21), konniges- (22), kungs- (9), 
kuning- (49), konning- (8), Ad. konig- 
sale, -sal, -sal o. kueh (8). pallast eins 
fursten (75). phallantz (palatium palast 
93). pfallenez (80). ; 

Aula (7. tibia Br.) gew. pl. aule (7. 
eantes 75). sack pfeiffen (3). orgel-pfyffen 
D , -pyphen (19), -pipe (11). argel-pipen 
89), -roren (75). 

*Aula-nus, -rius v. Auliecus. 

*Aul-ea (sg.), -ia (1V), 4 -eola Ur 
alea (4. curtina 94), aureola (q. cf. 4) 
eyn düch das gezogen ist per aulam 
(6). vmbe- (121), fur- (4) -hang. gemolt 
vmhank (9) vberganek (sic 8). fore- 
hanek 7 decklach (18). bancke duch, 
stul kussen, depche P tebich der an 
der wand haceht o. hangt (75). md. te- 
to-ppet. betler mantel (64). ags. strel 
(94. strsel Bosw.). 

*Auledus v. Aulidus. 

*Aulegi-, aulege-, aurigi- (16. qg. cf.) 
-nosus (7. crassus € hwmidus 16 &e., pin- 
g"is 70 &e. 4. q. vliginosus Br.) feyft 
(110 sZm.). 

*Auleola v. Aulea. 

Auleolum furhanek des sals (75). 
Aul-eum, -um (67), auellum (Gl. m.) 
(Z. cortina) Ad. eyn hoff cleyd, vmbhang 
sim., kostlich v.(88, 110) o. deckin (110). 
eyn eleyd daz von hofe wort gegeben 
19) en haef kleet (11). hauckleit (89). 
op- (V), de- (76), te- (88) -pich. tappe- 
zerei (gr. X0).&ov 112). heyden-nisch werck 
(64), -Bwerg (125). heydnische gewürckte 
tücher (p/. -ea 113). eyn costel bestickt 
laken off beduyrt gardijn (132). 
*Aulia v. Aulea. 
*Auliales (cf. aulieus) eyn dinst man 


*Aulicia sunt vasa vmaria (76. st. 
vinaria : aula — olla? cf. bolicium?). 
Aul-ieus, -anus, -arius Ad. eyn sal-, 
sale- (7, 21), sayl- (5), slaez- (21. — slofo-), 
pallast- (75), hof- (76) -meister, -mester 
(56); hoffe-, hoff-, an- (8) -gesinde; hoiff- 
esunde (10); houe-trut (119, 120, Sum.) 
ling (e -linck. hauelink (11). hofflich 
o. zuchtig (110). hoefsch (132). 

Aul-idus, -edus (134 &e.) (dulezs émstar 
soni organi, i. q. alidus, Br. sim.) suf 
orgeln gesanck (75). sub gedon der o. (14). 

*Aulitiea herba chamillen (143). 

*Aulula eyn cleyn sale (18). 

*Aumi-, aumu-ceia v. Almucium. 

Auolare abfliegen (75). 

*Auornus v. Frangula. 

*Auortiuus v. Abortiuus. 

Aura (7. splendor, ventus, aer, fauor 
Br. Ad. nd. weder. hd. wedder, wet-ter, 
-er. loft (85). der lufft (65). senffter 1. 
(88). wint, schin, gonst (8). schein (9). 
gunst (9, 88). gunf) (67 Mrg.). 

*Aurameus v. Vranieus. 

Aurare (Br. Ad. nd. v-, vber- (1), 
ober- 2 -gulden. vergilden (76). wed- 
deren (85. : aura). 

Au-, 4é a- (110) -rata (péscis) gold- 
forhin (91), -fohre, orfe, seebrassen (G1. 
m.). Gf. aurona genus piscium sic dictus 
quia arenatat (76) »« hor-ona, -ena. 

Auratus vergult (68, 110). 

Aur-ea, 7 -eas (147), -ia (16) (2. fre- 
mum, ab auris Br. capistrum 16; »« 


AUR 61 


aurum 110 &e.) hd. eyn zugel an einem 
zaum, zom (68); tzogel an eyme tzaume 
i ain halffter (76). toem (147) breidel 
89, 132). ein. guld-eine (16), -en (110, 132) 
kron, o. gewant (16). 

Aur-eale (11, 19, G1. m.), -iale, -icale 
(Gl. m.), -iealis (11), -igale, -eliale (110), 
-eola (q. v.) haubt- (110), or- S ore- 
11, 18, 89) -cussen, -küssi(1109), -kyssen 
8). oir eossen (19). hopt kis (76). 

(11), 


* Aurealis 
-lose (8b). 

* Aurea-, eystet-tensis eystet (74. au- 
reatum eichstádt Ki.) 

* Aurecaleum v. Auriecaleum. 

*Aurelentus v. Aurulentus. 

* Aurelia v. Aurilia. Areola. Oriolus. 

*Aurelosus (»« eautelosus?) fursich- 
tig (15). 

*Aurena (cf. aurona) goltfisch (74). 

*Aureola v. A-, lau- reola. Cocco- 
gnidium. 

Aureola (v6. premium, erinale, sertum 
dc. Br., puluimar; aus aur-is, -um; cf. 
&ur-eria Gl. m., -eale, -ile, aulea) ein 
gulden (sc. bant 18); Ad. nd. g., hd. gul- 
din (67, 134), golden bant, band (7, 134), 
pant m pfand (67, 110), Ad. bort, bar- 
ten (4), kron, kranez (D^). golt-, renc- 
(100) -borte (17, 100), -bort (16) -bort 
cron (8), -brant £ erone (9). er. der ewi- 
gen seligkeit (75). ein sunderlich cr. Z 
belonung (65). sigekron (74. cf. laureola). 
ein güldin horbant (6). porten (1). eyn 
ore- (b, 21, 67), or- (28, 66, 134) -kussen, 
-kufen (5), -kossen (21). heubt kyssen (18). 

*Aureol-entus, -us v. Aurulentus. 

Aureus adj. s. (sc. denarius; $. flo- 
renus 1) Ad. nd. guld-en, -ein (1), -in 
(85 76). eyn arkussen (22. »« auris). 

* Auria v. Aur-ea, -ifodina. 

*Auriale v. Aur-ea, -ieula. 

*Auriealeeum messingisch (74). 

* Aurical-cum, -chum (Br.), -con, auri- 
7 ori-chaleum (Ki.) aure- (76), ori- (q. 
v.), eri- (9. cf. 93, 4, 15) -caleum, auri- 
euleum (23) mess (76, 91). mes (6). 
mesch (64). mósch (93, Ki.). hd. nd. mess-, 
mesf- (b^) -inc (11, 89, 127), Ad. -ingk - 
(3, 10), -inck (9), -inke (17), -ing, -ig (5, 
15), ek (8), -ein (1l, Weig. Syn. 3, 907 
ad)j.). missin- Ad. -g, nd. -ck.myssyine (13). 
Óreale sim. (Gf. 1, 468). goltsehum (110 
sim. cf. sq.). 

*Auriealeus Ne spuma, auri 5 &e. cf. 
prc.) hd. golt-schume sem. (wss. AUN 
-schaum 0. -fein o. glett o. silber (74 
got scham (4. cf. aurugo). mef) (76). 

*Auricaleharius (7. ecaleotypus) 
meDingfleger (125). 

*Aurical-is, -e v. Aur-ea, -ieula. 

*Auriceps v. Aurificeps. 

*Auricidius v. Auriscidus. 

*Auricola v. Aurieula. 

Auricomus goldfahser (Gt.). 

*Aurie-tor, -or (76) (cf. aruspex &oc. 
Qus auis »« rictus q. v.?) $. in-, iu- 
dieans futura ex garritu auum, (66 &c.). 
vogel wieker (23). weyssag durch den 
vogelgesanck o. zwytzern UN 

Aurie-ula, -ola (22, 23, 133), -ulum 
(94, 136), -ulare (110), -ular (4), -ale (132), 
auriale (68) eyn cleyn ore (19). eyn ore- 
(Mss. mog.), or- (3, 23 &e.) oer- (5), oir- 


(vermis) oer-worm 


62 AUR 


132), ar- (22, 75) -lep (18), -lippe (22), 
erit (23), EDReEeE 10). Iepebia ii) 
-lepehen (3), -lepgin (bab, 21), -leppelin 
(6), leplin (7 &c.), -lepleyn (66), -leppel 
(4, 64, 15), -leffel (110, 132). die króspel an 
ohren (Ki.). ags. eruigga(Hpt.5),earuuigga 
(94), aeruuiea (136); angl. earwig. 

Aurieula muris v. Pilosa. 

*Auricularia ein heymlich ratz wib 
(110), raitz wijff (132). 

Aurieularis Ad. eyn, der cleyn, «d. 
clene, kene (sc 22) fing-er, -ergen (21), 


-erlin (6), -eren (22). eleinster finger in | (7) 


der hant (75). Ad. or-f. sm., -leppel; oren 
grübel, ore gribel (cf. Fr. 2, 31). heym- 
lieh gabe (sc 17), rat geben (8), rot- 
gebende Z mmnerster (nümerster? 9). 

Aurieularius rat-gebo (117, 121) 
-gheuer (22). eyn.rayt- (5), gro) rot- (6) 
-geber. heymlieher ratsehreiber (66 sém.). 
orenplaser (75). 

*Auriculeum v. Auricaleum. 

*Au-, a- (136) -rieulum (cf. aurical- 
cum?) ags. dros (94, 136). 

*Aurieulum v. Aurieula. 

*Aurieus v. Auritus. 

Auriehaleum v. Auricaleum. 

* Auriela v. Aurilia. 

*Aurielus v. Aurulentus. 

Aurifaber d. nd. golt-smit, -smet 
(28, 89), Ad. -smyd. Ad. goldsehmidt sm. 

Aurifex (4 qui purgat aurum 16) 
golt-smit (Y), -sehmeltzer (75), -feder (77. 
st. eger? : faden?), -pleger (17. st. -phe- 
ger? -pleser?). 

Auri-, ari- (1) -ficeps, 7 -fieus (14), 
-fiees (102), -ceps (87, 104), -siceps (45) 
(7. orix 104, ispis Gl. m. cf. aleedo ispida 
eisenbart Nmn., Ob., Fr., v. 7. fraudula) Ad. 
nd. ijs-, hd. ys-, yf, eis, eyf-, ysch- 
(133), his- n -vogel. Ad. md. ysen-, 
yseren- (225, 23, 89), yshorn- (22) -bart, 
-bort (19, 22b, 89), Ad. -part, -grine (19, 
aus gren barba 2 isegrim lupus?). golt- 
hune (11), -vogel (4, 75), -hamer (74). gold- 
amer (85). hebir (104). 

Aurifieina golt-smitta (93), -schmitte 
s 75) -smyette (85), -smit (8), -smytz 

132) -ese (23). smitt 4 efe (11). gold- 
schmidlad (91). 

Aurifieium gulden werg (8b). 
*Aurifigium v. Auriphrygium. 
*Auri-flama, -floma, -fleuma v. 

-spuma. 

Auri-fodina, -fouea, -a (110) golt- 
Ad. -grube, -grub, -grueb (2) -grobe 
n -gbe (89), nd. -groue, -groeue? -putz 

132), Ad. -werek (8, 9), perg (14), -grien 
am rein, var. -gryn am rhyn (110. cf. 
Fr. l, 372b. Sm. apt Toscu t. 
. *Auri-folium 7 -pecium (cf. peti 
Gl. m.) (herba) Eoltblüde (89). ES 
,*Auri-frugium, -fugium &o. v. -phry- 
gium. 

Auriga (cf. aurigo) hd.nd.eyn wagen-, 
wayn- (5^, 4), weyne- (21), win- 12), wan- 
y, Ad. -fuerer (93), -fürer 6), -furer 
12 &e.), -triber (5, 8, 21), -treiber (1, 4), 
-driber, nd.-driuer, -menre (109), Ad. -man 
(7, 85, 75), -kneeht (5^ &c.j, -knet (49) 
eyn karre- (85), karren- (76), fur- (4, 75), 
vor- (22, 17) -man, -manne (77); karn 
dryber (19); fur-, rofj-, men- (75), wor- 
(9) -knecht. farer, v/g. furer. roller (73). 
wagener (95). reitwagen (Sum.). AUR 


*Aurigale v. Aurea. 

Aurigare menen (75). den wagen 
furen (88). 

Auri-, auru- (cf. aule-) -ginosus, 
augurionosus (7 ietriecus 145) (7. ar- 
euatus 142 &e.) gelbsüchtig (Ki.). 

Auriglutinum (7. ehrysocolla) bor- 
ris (Ki.). 

Aurig-o, -aà (morbus t color 16), eu- 
7 ar-rigo (65) (V. superfluus calor 15; 
cf. aurugo) eyn siech- (66, 134), sych- 
(67,69) -tum. eyn sueht 7 ealor die hitz 
0), ge-s. 7 h. (76), suecht ader heicze 
(21) kranekheit mit hieze (4); vberig 
hitz (15). nd. eyn suke 7 de hitte (23), 
van der hette (22). 

*Aurigo (7. aura; cf. aurugo) wetar 
Gf. ). 

LAS (: aurum) golt-sin (22), -sin- 
der, varr. -schnider, 7 -rost (75). 

Aurigraphia golt schrift (9). guld-in 
geschritft (75), -e serift (22). 

Aurigraph-us, -os Ad. gulden- (175), 
golt-schriber. schreiber golt (9). 

*Aurile (cf. aureola) pertel (4. cf. 
bertl Sm. 1, 204). 

*Aurile-a, -ga v. Aurilia. 

Aurile-, aurili-gium eyn golt- Ad. 
-stat, -stad (1), md. -stedde, -kamer 4 
gulden stat (15). 

Aurilegulus goldwáscher (Ki.). 
*Aurilentus v. Aurulentus. 
*Aurilia, -ea, -iga (75), -ega (18), 

-ena (66 &s., aur-iela (1), -elia (115, 
125, Ki.) (vermás; auis ?. oriolus 125) Ad. 
nd. golt-, Ad. gold-, gult- (21) -worm, Ad. 
-wurm, -wyrn (18), -würmlim (115), -wurm- 
lein o. -háhngen (Ki), -wormel, var. 
-würblin (75), -plettehen (125). 

* Aurina (herba) aurine (149). 

*Auriola (7« ara, hara?) ags. stigu 
(94, 136). 

Auripig-, auripie- (b) -mentum /d. 
golt-schum, -sehawm (9), -farbe (17). hutt- 
rách (3, Sm. 2, 257). auripig- (1l, 2, 73), 
auripie- (Db), opri- (93), oper- (73) -ment. 
orgimint (Gt.). 

Auri-phrygium (Ki.), -frigium, -fru- 
gium (10), -fugium (Sum.), -figium (19), 
-frisium (99), auf'gerium (8), anph- (89), 
anf- (19) -ritieus, fresum aureum (104. 
2« fresus cf. Gl. m. 9, 674) (cf. Dz. Wtb. 
608, varr. Gl. m. l, 484) porte (Sum.). eyn 
borte (8), bort (anfr. 19). rant of boert 
(anphr. $9). golt-borto (117), -bort (12, 
99), -burt (1), -bart (19, 89, 99). goldbarde 
(11). eyn gulden krantz (10). 

*Aurire (7. percutere 0 vulnerare; im- 
plere 141; sorbere, audire, glutire, trahere, 


ferire, sed aspiratum debet esse Pap.; aus 


auriga »« haurire &oc.) hd. sla-, schla- 
gen -hen; slan (18). slahin o. wagin 
dribin (8). slahen 7 wagen treyben (9). 
w. furen (1), voren (92). 

Auris Ad. nd. ore, oor (143), oer (5), 
are (22), ar, vig. or (75). Ad. or, ohr 
(111) horre (b^). flamdr. hoore (Kil. cf. 
Gth. Wtb. 2, 729). 

Auri-seidus, -eidius (74) ein golt- 
RS (110), -snyder (132). golsneider 
(74). 

Aurisiaà v. Aorisia. 

*Aurisiceps v. Aurificeps. 

*"Aurispieari (cf. aruspex. auspi- 
eari. weder wiekern (b). 

AUS 


*Auri-spuma, -fleuma (89, 147), -flo- 
ma, -flama (11) golt- Ad. -schume (wss. 
mog.), 4d. -scüme (11) -schuym (14:1), 
-schurin (89. sic? »« auriscoria éd. EAD 

*Aurista v. Aurisia. 

*Auristria v. Austiria. 

Auriuittis goldfinek (135, ki.). 
*Aurog-a, -o v. Aurugo. 
*Aurolentus v. Aurulentus. 

* Aurona v. Aur-ata, -ena. 

*Auronum v. Abrotanum. 

Aurora (é. oriens 22», aura Gt.) 
morghen (220). hd. nd. morgen-stunde, 
-vre (10), -rot, -roet (17), -roete (110b), 
-roten (1103), -rotin (f. (), -rotte (9), Ad. 
-rote, -rothe, róte (67), -rode, -róde (12), 
-royd (19), -sonn (76), -stern (68). margen 
rod 7 stund (21). frw morgen stunde (5^). 
dage- (11), ghe- (89) -raet. wetar (Gf.). 

Aurorare (7. illuminare Br.) virluch- 
ten (19). verlichten (89). 

*Aurospex v. Aruspex. 

Aurosus v. Aurulentus. 

Auruginosus v. Auriginosus. 


Au-,/ a- (74, Br.) -rugo, aurog-o (19, 
4) -& (18) (ar. é. color sicut pedes acci: — 


qitris, sed amr. i. morbus regius, corrup- 
&o aure &e. Br. sim., corr. aeris, tempe 
stas, rubedo, fex, spuma auri; cf. erugo, 
rubigo, auri-go, -pigmentum, spuma 


&oc.; als morbus oft alph. amrigo) hd. nd. 


golt-, Ad. gold-, gult- (21) Ad. -schume 
1), -schum, -sehaume, -schaum, -scham 
y -phaim (1), nd. -fin (23. »« sin), -sin 
(5, 21), -schin (11), -schyne (133), -syndel 
(64), -ezunder (5b). Ad. gele, gel, geel, 
gelde (11) sucht, such (5). die alde süchte 
21). sieehtum (68). totbleich (100). geli- 
wi (color 119), -u (120). Ad. vn-gewitter, 
-wetter (68); mel tauwe (5); mil-thaue, 
-thau, -tau, -tay (3), -thaw (66), -tow (76); 
milt-dauwe (10), -dau (12), -doug (49); 
mild-dauwe (17), -etav (8), -e (19); mi: 
litou sim. (Sm. 2, 567. Gf. D, 346); mete- 
dan (se 21). nd. mijlde (89). miltauwurm 
der das kraut verderbet; arugo vnge- 
stumer luft (74). vmgelt (6. aus gelde— 
gele sc. sucht »« angaria?). 

Aur-ulentus (Br. &e.), -olentus, -eo- 
lentus, -elentus, -ilentus, -eolus, -ielus 
(67), -osus (7. plenus auro Br., deauratus) 
vergult 7 guldin (134 sim.) vorgolt (8, 
9). vol gold (68, 1109), golds (110^). 

Aurum Ad. nd. golt, goltt (22). Ad. 
gold, gult (5, 21). 

*Aurum abrasum (st. 
lawtter gold (1). 

Aurum arabie golt von arab-ien 
(5^), -i (1). 

Auruspex &oc. v. Aruspex. 

*Ausaria v. Austiria. 

Ausceul-tare, -are (134), -tari (4) (?. 
obedire dc.) horen (8, 19, 22). Ad. zu-h.; 
fliblieh, fleyslichen (9) zu-h. zu- (110b), 
flisliken zuo- (13) -heren. horchen is ; 
vff-h. (68). fleissig zeu-h. (4). losen ue 
zü-l (113). lustern (8b, 49) erfarn hey- 
melieh (10). erforschen, lernen (65). ge- 
horsam (17, 75, 88, 110), -folgig (75b), 
-felgig (759), -vellig (1) vndertan (9) 
Sin, sein, o. werden (15). 

Ausp-ex, -ieator 2) (cf. aruspex) 
wicker (19). wedder- (22), vogel- (11, 13, 
23, 109) -wicker, -wiker (11) wissage 
dureh der vogel flug (175). 


obryzum |!) 

AUS 


*Auspieacitas noth, not-heit, -durf- 
tigkeit (14). 

Auspieari vogel-wicken (5, 22), 
-wiekern (b^), -weeken (18), -sehawen 
(66 &c.). vogeln (4. mAd.). zauberen (110). 
war-sagen (is &c.), seggen, wieh-, tov- 
eren (109). wegeln, zwytzern als von 
vogele ansehen vnd auf? irem ansehen 
kunfftige ding sagen (74). 

Auspieat-o, -e (74) gluck-, var. glük- 
lich (110). zu gut geluck (68) notdurf- 
tiglieh (74). 

*Auspieator v. Auspex. 

Auspicium wicker-ie (5), i (21), -ige 
(22). wijehelie (107). wicher-, wecher-ey, 
-ung (74). wetter (T) warsagunge E 
110). waersegghinghe (107). gelucke (99, 
D bescherniz Co ) quitteln als de 
fegel (18). 

*Auste-l, -nia v. Austiria. 

Auster Ad. nd. suden-, sude- (12, 
110b) suder- (74), sut- (19, 99), zuyd- 
(89), zu dem (sic 21), sue (10 2« sut?), 
der suD warm (65), Ad. oster-, mittagesS-, 
mittag- (4) md. eyn middaghes- (22), 
walt- (Anz. 8, 4095) -wint, -went (99), Ad. 
-wind. est ventus t geyse (9. : geist? cf. 
Gth. Wtb. 2, 398). 

* Aust/a (cf. prc., austr-ia, -alis) oster- 


leich (9). 
*Austeria v. Austiria. 
Austeritas hd. strenge-, streng-, 


strene- (67), strein- (21), grymme-, herti- 
65) -keit. strenck- (134), grim- (6), hart- 
(oo -heit. strengli-, var. strenli- (110), 
strenghe- (22) -cheit. scharpfhait (76). 
scherpffe (65). 

Auster-iter, -e hd. grim- (9, 4, 76), 
rymmec-, grymik-, Ad. nd. grimme- 
5, 98, 68) gremme- (22) gruwe- S 
gru- (21) freue- (68) vngestem- (5), 
vngehor- (1. cf. sq., affabilis), streng- 
4, 110) wrede- (132) Ad. -lich, -leich 
1, 4), nd. -liken. 

* Aust-ernare, -rinare (Br.), cf. -erare 
(Gl. m.) 7. maerum, facere (Br.). magher 
maken (141). 

Aust-erus, -renus (21. »« strenuus?) 

(cf. seu-erus, -us, crudelis) Ad. nd. 
stre-, stry- (18), gestre- (5) -nge. hart 
823b, 65). hàrt (9). hart-man (99). scharpff 
(ir. 65). grym (6). grimm-Hig (18 szm.), 
-elieh (22), -ikeit (sc 18). gram (11, 19 
bose (19). wreet (11) vreet (89). vnhor- 
lieh (23. cf. prc.). aurisch (alph. aufrisch, 
7. q. eurisch Sm. 1, 96), v/g. grulich (75). 
ernsthafftig (110). vngleubig (65). winsuer 
(sapor 125). 

*Aust-iria (74 &e.)), -eria (v, 9, 74), -ria 
(68, 132), -rea (21), -enia (16), -el (9) 
ausaria (67 &e.), auristria (ap^. aust- 
110) (. enguentum auris) ore-, oren- (6), 
or- (82b, 22, 74, Gf), our- (76), hor- (9. cf. 
auris) -salbe (6, 1), -salb (76), -salben 
(5,. 21), -zalue (22), -smalez (9, 16), -smero 
(Gf), -smer (8, 74), -sepe (85). 

*Austoraffricus v. Austroaffricus. 


Austra-lis, 7 -le (110), -nis (7) (cf. 
aust/a) suden (110). osterich (1105). einer 
VZ Oo. o Oster-licher (6), -eicher (67). 
oster- hd. -richer, -icher, -reicher, md. 
-riker. oisten- (132), ain ester- (76 
-rieher. eyn ostreuker, eyn vte demme 
lande (sc. austria 22). suden (110). 


AUT 


Austrare 2. hum-idare (Br.), -ectare 
(16). netzen, naD machen (88). 


*Austrenus v. Austerus. 

Austria hd. nd. oste-, óste- (6), este- 
(18) Ad. -rich, -rreieh (4), nd. -rick. en 
osterriker (sic 23). sut land (19). zuijt- 
(89), zuden- (11) -lant. 

Austrinare v. Austernare. 


Austro-, austor- (16) -affrieus (141), 
-afrieus suntwint (141). auerstatus 7. 
ventus proximus astro (16. hierher?). 

* Austrum mispeblom (149). 

Ausus adj. s. hd. kune, kun (4), küne 
(21), kóne (67). kone (18, 22). eyn koner 
à eyn torstiger (X). to- (133), tu- (4), do- 
85, 1), gedo- (5), gede- (18) -rstig. driste 
22). freche (66 &e.). lrecl (st. keck 76). 
kün- (6), kun- (110, 134), kon- (68), stoltz- 
? freuel- (110), frech- (69), frei- (134) -heit. 
manlicheit (6). 

Aut aber (7, 4). ader (d aus f verb. 
5). oder (134). entwor afte (22^). efte (22). 
offte (132). ; 

*Autheeastus (a0U0cfxaotoc) v. Ario- 
pageta. 

Autem (oft 4. aut) hd. aber. ader 
(D^). ouer (22). mer (99). 

*Autem-are, -ia v. Autum-are, -a. 
*Autem-na, -pna, -pne v. Autemn- 
a, -e. 

Autentiea (cf. auetoritas) gelaub 
brieff (64). mit war- o. wif-heit bewert 
(110). 

Autenti-eare, -sare (75) (V. confir: 
mare Gl. m. autorisare g. cf.) Ad. mit 
war- o. wiD-, weiD-heit beweren szm. ain 
red mit wiDhait b. 7 warhait (76). eyn 
redde wif- 7 meister-lich b. (1). ein ding b. 
mit meisterschafft (17). wiDheit mit war- 
heyt meysterlichen b. (18). m. reden (91). 
ding bewaren (4). bestaten (75). acht- (22), 
ac- (at-? 23) -bar maken. 

Autentieatus bewert (75). 

Autentieum Ad. ein befunden, ver- 
bunden (63), 7 vorwenden (15), vberwun- 
den (9), übir wonden (8) war-, wor- (9, 
15) -heit. offnenbarheyt (16). 

Au-, auc-tentieus (cf. auetor) d. 

eneme (21), vor-, voir- (5) -g., -genam 
(4), -nemig (17), hd. nd. -nemen (18, 22), 
-neme (23). fürgenóme (67). vernenig (1). 
ain furnemer 7? namhaffter (76). Ad. md. 
meister-, mester- (5, 23), meester- (89), 
mef- (18), geleuf- (132) -lich, -lichen (21), 
licher (68, 69, 134), -liek (22, s9). be- 
wárter (134). glaubhafftig (110). 
*Autentisare v. Autenticare. 
*Autentisatus bestat (75). 
*Autentus v. Attentus. — 

Auth-, aut-epsa, gr. (00&(4 (i. co- 
culum aheneum dc. 112) ein ehrin-er 
hafen (Ki?) -ger haff (112). 

*Autima-re, -cio v. Autum-are, -a. 
Autographum orschrifft (125). 
Autor &oc. v. Auctor &oc. 

*Autrullus v. Antrillus. 

Autu-, auctu-, augtu- (5), aucu- (8, 
4), auti- (19), aute- 7 atta- (17) -mare, 
autumnare (85, 110), auc-tinare (o7, v. 
a. 1477), -iono (7. emo puto i faticinor 


)|16) hd. nd. wenen. weynen (3, 19). w. 


ere!) 1 schreyen (V. a. 1477). wan-en 
4), -nen (auet., wenen aut. 23). wyenen 

AXI 63 


85). weijmen (89). meinen (68,110). schatten 
23. cf. wett. schetzen putare). be- (8, 9), 
ge- (17) -dencken. beduncken (16). sagen 
(33). 

Aut-uma 7. existimatio (Br. wane, 
-emia waen (85). -umatia wemunge 
(sic 9). -imacio founge (sic 8). 

*Autumnare v. Autumare. 

Autummnare zidig werden (85). 

*Autumpnalis arfstelie (11). 

*Autun pnus, -nus (110, 134, Br.) Ad. 
herb-est, -st, -ste (4); hirb-ist (Db), -este 
19), -est (17). »d. heruest (22,23), herfst 
99, 132), harfst (11). 

Auulsio abbrechung (19). of bre- 
(89), aftre- (11) -ckinghe. 

Auulsus abge-scheiden, -sundert (8,9). 

.Au-, auim- (9) -uneulus o- (1, 5, 4, 
134), 6- (3), e- (69, 110) -hem. oheym C 
ocheim (68). ovhein (93). óh€ 7 nefe (6). 
olhaim (104). hoeme (9). óme (16). oem 
(89). oom (11). om (2225, 23). enicle (5b. 
Cf. $m. 1l, 83 sq). eyn mag (1T) vetter 
(8). muterbruoder (91). 

*Auus v. Aruus. 


Auus Ad. ani (101), aeni (88), eni 
(93), ene (91, 113), zelen (113), myn ane 
i eneich (48); an-herre, -her. eyn eldir 
vadir (bb). elder- (17, 29»), aelder- (11), 
alder- (89), grote- (22), -vader, -vater (111). 
grof-v. (5), -vatter (6), -ette (48). myns 
vatter vater (D), fater f. 91). 

Aux, ? auges (Br), g. augis (n. v. 
augmentum) ab augeo, est iste punctus 
in quo sol est dum mazcime. appropin- 
quatur nobis vt est circa festum s. Viti 
(Br, mach Weber zm Allg. Mon. 1853, 
Sept. der Hóhenstand. der Planeten, aus 
sanskr. ueca) ein gróD hóhede (6) de 
hoghe (23). eyn boghe (22). 

Auxiliari hel-ffen (17, 110), -pen (11, 
89). hulffe dun (5). hulf tun (4). holff 
donen (21) hilff done (18), thun (7). 
hulpe don (22, 23). zü helfe kumen di 
hehilflich sein (dii 

*Auxiliatio hulff (17). 

Auxiliator helffer (17). 

Auxilium d. hu- (535, 7), hü- (3), 
hilfe; hilff, hylf (13), hulf (4), holff 
(17, 21). nd. hulpe. 

Auxill-a, 7 -ula (147) (cf. anxilla, 
auxula) hafen o. mase (74). haven, dee- 
gel &e. (141). 

*Auxo (: auea) gans hirt, boh. hus- 
arz (4). 

*Auxu-, auxun-gia v. Axungia. 

* Auxul-a, -la (75) (7. q. supperadditur 
mensure 176 sim. ?. q. auxilla Br.) Ad. 
zu-gabe, -gobe (9), -gobez mose (8). 

*Axa, axia E (cf. G1. m. v. axa) 
hd. nabe (Mss. mog.). ein n. an dem rade 
4). ain nab (16). nau-e (23), -el in rota 


A 


*Axe-do lignum quo vertitur rota (136, 
145), Cid axi immuüttitur (G1. m.); -denes 
ags. lynisas (94); -nodis a/ís. lunisa 
(Sm. 2, 474). 

Axieulus welchin (Agr.). 
*Axidonum v. Assidela. 
*Axigalium v. Oxygala. 

*Axilia, axis 4 assis (Gf.) seindelun 

(127). schindala (af. 6, 522). 

Axis (cf. axilia) ein achse àn dem 

wagen (4), achB in einem w. (110). achs 


64. DAB 


(1,7, 93). ahse 7 àchse (9). ahsse (12). 
asehe (pars rote 8), die áchs (135). echs 
(88, 91). ehsse (6). áx (111). Ad. nd. asse. 
hd. abe, nabe (Mss. mog.) aysse (8^). 
ayD; eyn aysDÜ in e$me wagen rayd 
(19). agst (76). ags. aex (145). spill (112. 
cf. Br. Wt. 1,950). pl. axes, dim: axioli 
y hanenbalceken 2» domo (125). 

*Axisia v. Assisia. 

Axung-ia, 4 -aà (Br.), exu- (141), 
xu- (Gl. m.) -ngia, xuma (Sum.) axon- 
gia (Pap.), -zia (Gl. m.) (v. venter porc 
4 alterius reí Br. &e.) smer-leip (Sum.), 
-laip (104), -eleip (141). schmerleib (141). 
schmer (110 &e.). scehwynen schmaltz 
(110). rosel (107) r. lunde (132). (ags. 
ry-, hry-sel $.). auxu-, auxun-gia (Mss. 
mog.) Ad. smalz (13); huner-, gense- (6) 
-smalez. nd. ganse smalt. anxu-, anxun- 
gia smer-o (117), -e (8^) smer (9, 99). 


Baalphasis &e. v. Balphesis. 

Baasa v. Basa. 

*Babala (cf. baptile?) eyn yser voer 
apen riem (11). 

*Babalis v. Bubalus. 

*Babantum v. Babatorium. 

*Babare v. Balbutire. 

*Babari-a, -us v. Bauari-a, -us. 

*Babarius v. Babatarius. 

*Babaronis v. Barba iouis. 

*Bab-, bap- (104) -asa vuinia (141. cf. 
Gf. l, $68). winiga (104). 

*Babatare pferde beschlahen (74). 

*Babat-, balbat- (75 varr.), bab- (14, 
75, 1109), barb- (alph. bab- 11025) -arius, 
babatifaber Ad. huff-smit, -smed (8), 
hufschmidt szm. 

*Babaticum (est vas in quo seruantur 
babita) schmidtrog (16). 

*Babatiferum hoff yseren (22). babi- 
ferum est animal ferens babata (69, 134). 
( *Baba-torium, -ntum huffeysenfaf 

74). 

Babá&-, bala- (649), babba- (132), babe- 
(89), barba- (BM. 756), £ ba- (75), £ gaba- 
(110. cf. Gl. m. 8, 617), gabba- (6s, 
132) -wtum, 7 ga- (110), gab- (68, 132) 
-bata hoff (22). hd. huobe- (19), hube-, 
hobe- (5), hop- (13), huof-, hueff- (15, 
134), Ad. nd. huef- (11, 75), hoef- (s9, 132), 
hoyff- (132), hóf- (19), hof- (23), hofh- 
(4), hoff- (0), Ad. huf-, huff, huyff- (v. a. 
1477), roS- (6), ro- (75, 76) Ad. -ysen, 
v (8b), a I8) (3, 4, 134 &e.), -eyssen 
66), -ysern ; -yseren (23), - 
ri r y (23), -yser 

Bab-el, -il (7. confusio) hd. nd. vor- 
hd. ver-, fur- (21) -storunge, -storinge, 
Ad. -sterung. lesterung (see 16). 

DAB 


schmer (4, 110). verkens smeer off vett 
(132). smaleze (10) boh. gyezwecz (4. 
Jezwee meles) anxi-na, -gena (75) wa- 
gen- (6, 75, 112), wayn- (4), karren- (76 
sim.) -smer (4, 6), -schmier (112), -sehmir- 
;ben £ -salben (75), -salb (16). 

*Aza-baka, -ra &e. v. Acera. Asa- 
rum. 

Azarollum mespelbaum ; a. syluestre 
hagedorn (Ki.). 

* Azia v. Asia. 

*Azilium (aus milium, we Gl. m. 1, 
501 aus millium; cf. aleea) hirspreyn 
(509). 

* Azima v. Alcea. 

Azim-a, -um i» vnge-deisemt (15), 
-surith deyg (55), -syert brüt (18), 
-sawert brot (4). therp 9" oster-, ouster- 
(8) -dag (8, 17), -tag (9). 

DAC 


Azim-us s, us, -a, -um adj. (i. 
sincerus 68., sine fermento hefel 76) 
hd. nd. vnge-suret, -suwert (65), -sewert 
? -hefelt (74), -suren (bb), -furt (sie V), 
-segeelt (sic 49), -deisemt (10), -teisemt 
(o, -heffelt (65), -heflet (68), unkebilot 
Gf. 9, 95), derb (74), derp 4 suf. (8) 
brot, broit (bb, 1), prot (12, 74). prott 
an vrhab (1) brotanhebel (93). unge- 
heuelot (95). nit ge-hefelt£ -seuert (110). 
sonder gist 7 deyssem (132). suwer £ 
reyn (68). iuden maczs (2). matzenkuch, 
pogatz (74). 

*Azion (aus aizoon?) sure £ etter- 
nezzel (149), hadernetele (4:). 

*Azonium wildersenff (74). 


Azot-a 4 -um (céwitas nunc arsoffe 
(17. -us ciuu. in Syria et àn Achadta, Ki.). B 


*Babellare (»« babel?) v. Balbutire. 

*Baben v. Baen. 

*Babifectum v. Baptisterium. 

*Babiferum &c. v. Babatiferum. 
Baptisterium. 

Babiger &oc. v. Baburrus. 

Babili v. Biblius. 

Baby-, gew. babi-lonia scantpurch 
(Gf.) eyn v'storte staid (V), zerstortew 
stat (59), zersterte statt(76), v'stórt lant 
(6). babilo-n (1) -ngen (5^). 

*Babil-us, -Ius v. Baburrus. 

*Babismus v. Bombicinus. Pareha- 
nus. 

* Babita (cf. babatum) v. Babaticum. 

*Babli v. Biblius. 

Babosus v. Baburrus. 

*Babti-le, -sma, -sorium v. Bapti-le, 
-8ma, -sterium. 

*Babtillus v. Bacillus. 

*Babtisecula v. Blaueolus. 

*Ba-, fa-bulari (7.inquio, exio) spre- 
chen, sagen, raten (74). 

*Babulea &oc. v. Battudo. 

*Baburceia &oc. v. Baburtia. 

Bab-urrus, -urus (75, 142), -urrhus 
(Pap.), -urtus (Br. Gl. m.), -ureus, -igus 
(67), -iger (Br. &e.), -ieger (76), -ilus 
(110, 132), -illus (1109), -ulus (Gf.), -osus 
(Br), bapurrus (64), bal- 7 bra-biger 
(142) (z.in-eptus 4 -ops &e. Br., bucco 
Gf, vesamus 75, stultus dilectus $ eger 16. 
Cf. Dz. Wtb. 34) kronare det 4, 613). dor 
(68). dorech-t (8), -tig (17). thore 7 tum- 
sinniger (9). vinsinger, v/g. vnsin-ger, 
var. -niger (75). stumpes synnes (8). 
vnge-fuge (8, 9, 17), -nedig (9). ein nar, 
var. narr (110), geck (132). 

*Babur-tia (134), -cia, -cium (17), -ca 
(67), -ria, (110), -ra (68, Br., Gl. m.), -rha 
(Pap.) dor- (8, 68), thor- (9) -heit. dorech- 
tig- 4 vngefuge-keit (17). 
Baea &oc. v. Bacea &oc. 
Baeal-aris, -is v. Gillo. 
Baealarius v. Baccalarius. 
Baeanum kabis-saamen (Ki.). 
Bae-apulus Z -ecapulus (Gl. m.), -opo- 
Ius (Gt. 5, 511), -ecalus, -caulus, -eatilum 
(148), -caulum (Br. &e.)) -aulum (129), 
-ulum (132) -eulum (68, Gf. 4, 930) (7. 
feretrum) baar (68). bar (110). drüch, 
helza (Gf. cf. eapulus). 
*Baeardus v. Beghardus. 
*Baearius (cf. bacernus. batillus.) 
eyn bufel (19. 2. g. boel &c. Sm. 1, 211). 


. ;Bacea, b.lauri, baea (21 &e.), bacha 
(117) (Z. wu& 121. cf. bacear) hd. lorber 
sim. l- (68, 110), lauwer- (132) -frucht. 
lor-, £ ól- (93) -bere (22, 93), - bir (1). 
baeckelaer (Kil. nmi. bakelár f. a«s baeca, 
lauri). bekele-r (85), -re (99). (baea) uua 
hegelari (121), daraus wahegelari (117. 
cf. Gf. 1, 28), Beides aus bache lauri? — 
ein kostel stein (132. cf. gall. bague 
Dz. Wtb. 561). 

Bae-, ba- (76, G1. m.) -ealarius, -calaris 
(v. gillo) baecal-erer (b), -ari 7 halb- 
meyster der freyen kunst (74). 

Baceeapulus &e. v. Baeapulus. 

Baeea-r (Br. &e.), -ris (Gl. m.), -rà 
(8), -rum (144), baecha-r (Ki.), -ris (143, 
Ki), bacharis (115) (Z. galgago Gl. m., 
herba, fascimum, pellens 9r. sim.) kraut 
das zauberei vertreibt (88, 110). lorber 
(88, 110). bacca. laerkruyt. (sc 132). ba- 
caler krut (68). frawenhandschuch, grof) 
dürrwurtz (143). basilien (115, 143), -g £ 
-gram (143). zimmet- (Ki^.), zimmer- (Ki?) 
ms haselwurtz (8, 91, 144, Ki. Gf. 
asabaeara 2. qg. asarum). baharius sur- 
pelboim (Sum. v. Aéerher ?). 


1 
| 

BAC 


*Baeeare v. Baculare. 
*Baecari v. Bacehari. 
*Baccatilum v. Bacapulus. 

Bae-, ba-catus (i. baecis lapidibus 
| adornatus Br.) kasteinit (Gf.). mit laur-en 
| (110, 132), -ber (68) o. kostliehé stein, 
| gesteyntz (132) geziert s/m. bacado aui 
| 4. coronor cum, baccis &e. (16). 

*Baceidia v. Bugilla. 

Baecinum v. Bacinus. 

Baeco v. Bachones. Berna. 

*Baecu-la, -ba (142) (7. bouis fem?na 
i42, vitula; cf. vaec-, bu-eula) ags. cu- 
| caelf (1365, 145). 
| *Baccum v. Baneus. 

*Baceus (cf. bachus. batus.) 4, unum 
(142. sf. vinum). bramberestruch (Sum.). 

Baech- cf. Baeh-, Bacc-. 
| **Baech-ar, -arium, 7 -inarium (75), 
| 2 -anna (9r.) (7. vas vinarium 125, Br. &c.) 

| winvas o. gschirr (88). ein padschaff (12). 
Baechinal v. Bachana. 


Baechus win got (75). baeus win (99). 
baehum wein (64). 

*Bacerare 7. aitrahere (16). 
| *Baceernus (cf. baearius. batillus.) 
| kloppel (4). 

*Bacetum v. Buceta. 

*Bacidones, vacedo (Lye) ags. redisn 
(Lye); redi- (136), rech- (94) -snae. 

Bacile 2. pelus (Gl. m.); vanga karst 
| (147). 

*Bacilla v. Crithmum. 

Bac-illa, -ulla (132) (est pala ferrea 

|66 &e. Cf. Gl. m, s$qq., artocopus) eyn 
| ysen-schuffel (5), -pale (18, 21). eyn yse-, 
|yDB-, eib-ne schu-, sehau-fel (68, 110), 
sehupf (110). eysenschauffel (74). eyn 
ysern ymfel (7) pfol (6) eyn yseren 
| pal (22), schuppe off schuffel (132), seutte 
29. cf. Br. Wtb. 3, 722). eyn eysern phol 
(8). kolphanne (8, 9). 

*Bacillis v. Bacillus. 

*Bae- (66 &c., Mss. mog. Cf. Gl. m.), bat- 
(68, 91, 100, 141, Agr., Br. &c.), bach- (75), 
|vat- (g. v.) -illum, -illa (p/. 68), 7 -illus 
(Br., bacilum (132) (z. thuribulum 141, 
Br. pala, 2nstr. quo colliguntur carbones 
Br., arula.75. cf. prc., sqq., ital. badile &c. 
Dz. Wtb. 36) eyn kale (carbonum) schuffeln 
(17). schauffel (Agr.). feur-sch. (111, 114, 
Fr.) -pfan (110), -zange (114). schüreysen 
91). glut-schirben, -haffen; aschenhafen 
75). hertphan (3). elephel (100). bat-us, 
-illus gluothafen (93). bathulus gluthaf- 
fen, kolkorb (74). batulus ein schüpp 
damit man die brenno. kolen zu recht legt 
(Alberus, Cf. Gr. Wtb. 364). bathyllus 
glutpfanne (88). baeus (vas dc. 3. cf. 
h. v.) gluotscherb (16). batillus glót- 
phanne, -pfanne (Gf). bett-pf. (114). vier- 
sehuppe (Kil). kupff (ba/neatorum 91). 
batula pl. i. vascula apta, ad portandum 
carbones (110). bacula 2. scapha, (G1. m.). 
4. eauan (q. cf-) wichilstain (104). 

Bacillum (gr. Boxcpüotov 115) knebel 
(115, Agr.). ; 

Bac-illus, -ullus (66 &e.) stab o. steck 
(134 sZm.) en stok (23). cleyn stegk (8). 
stokelken (142), * 

*Bacillus (ans vae.?) ploder, kranc- 
ker (74). 

, Bacillus fumalis (cf. Gl. m. 1, 515) 
ráucher-kertzlein (Ki.). 

DixereNBACH GrossaniuM. 
| 

BACH 


*Bae-, baec-, bane- (74), bare- (0), 
bat-, bapt- (3, l7, 74, Hpt. 5, 414), bape- 
(19, 93),.babt- (89), baps- (3, 11, 22, 4, 
74), bapps- (b^) -illus, bacil- (9), bapsi- 
(6) -lis, batilus (74) (n campana) hd. 
klu-, klü- (6), clü-, var. clo- (75) -pfel. 
klypphel (49). kly- (18, 14, 89), klu- (12), 
klà- (10), klo- (Db), ke- (sc 9), de- (sc Hpt. 
d aus cl) -ppel. kle- (11), kne- (23) -pel. 
knüttel (bacillus 3. Azerher?). kiengel (6): 
klop-fel (4), -pel (5), - el (10), clópphel (3) 
swengel (Y) in der glocken. gl.-klippel 
(18), -kleppffel 7 -swenckel (74), -schwen- 
ckel (75). klocken kleppel (22). glocklein 
(7. tintinabulum 74). 

*Bacilum v. Bacillum. 

Bacina 2. herba apollinaria (KiP.). 

Bacina salinaria salzpfanne (Gl. m.). 
*Ba-,la-(Gf.) -ecina wegewahta (121, Gf.). 
-*Baeinia (qus baeeca »« vaccinium ?) 

ags. berige (949). 

Bae- (V, Gi. m, Gf. 3, 30), pae- £ 
bant- (Gf) -inus, bae- (117, Gf.), baee- 
(Sum., vaee- (q. v), pae- (104), bax- (11) 
-inum, batia (Gf.) (7. peluis sum. sim. 
varr. Gl. m. l, 509. Dz. Gr. l, 301. 2, 274. 
Dz. Wtb. 35) pech (Sum.) pechir (104). 
beeken (1). 

Baeius v. Bombicinus. Bazius. 
*Bacopolus v. Baeapulus. 
*Baeterium 4. peluis (16). peckin (74). 

Baeterius v. Baeulus. 

*Baeula v. Bacill-a, -um. Cauan. 
Celt. Nr. 297. 

*Baeula (v. vmbo, cf. bue-cula, -ulus) 
a4gs. randbeag (136b, 145). 

Baeulare (7. cum baculo percutere, 
wntersch. von baccare £. cudere 116. cf. 
battare Gl. m.) hd. sla-gen, -hen (9), -n 
(8); mit stecken slaen (5), slan (b*). myd 
Stocken slan; knuppelen (22). 

*Baeulum v. Baeapulus. 

*Baeulus v. Bueulus. 

Bae-ulus, -illus, 5ssw. -us, -terius 
hd. stap, stab, stayp (19). nd. staf. Ad. 
nd. stock. Ad. steck, stegk (8), stecke-n, 
-l (75, 125) kruck (65). krucken dar an 
die krancken gant, var. gon (15). 

Baeulus (47. sustentaculum vitis) eyn 
wyn pale (11). 

Baeulus pasto-, pastu- (D^) -ralis Ad. 
eyn bischofis stecke (D^); biDoffs stab 
(21), bischoff-, bissoff- (1), pischolf- (1), 
pisof- (3) -stab, -stap, -stabt (3). nd. eyn 
byscopes staff. 

*Baeunis v. Bueco. 

*Baeus v. Bacillum. Baculus. Bace- 
chus. Baius. 

*Baeus est fuscamentum corporis brüne 
(3. cf. bagus — badius GI. m.? fucus?). 

Bach- cf. Bacch-, Baec-. 

Bacha (7. presbitera € saltriz; cf. 
bacca) pfeffin (15). ; 

*Bachan v. Baen. 

*Baehan-a (74, 76), -ali(17), baechinal 
(Br. &c.) kelter (17, 74). winpref (68, 110). 
wijnperse ul weintrot (134). trott, 
presse, torkel (74). 

Bachanalia hilghe daghe der lude 
(22. ethnicorum ?). 

Bachania awijse, sotheit &e. (147). 

Bachans (cf. bachicola. beanus. Fr. 
1, 46. Sm. l, 145) bachan-t (6), -te (55, 


BAI 65 


23), also Bachanten zu Anfange des 15. Jh., 
an dessen Ende erst sie Sm. l. c. fand? 


*Bachardus v. Beghardus. 


Bachari, baceari (99, 134) Ad. to-, 
tho-, do-, da- (21) -ben; towen (7); wu-, 
wue- (64, 134), wuet- (66), wie- (68, 16, 
110), mie- (sze 1), wy- (69) -ten. md. 
douen; verwoeden Z raesen (132). reissen 
(67). dolle (21), doil (5), dul (13, 22) sin. 
truncken sein (64, 110). zornen (8, 9). 

Bacharus (cf. Gl.m., Fr., l, 465) ags. 
mere-swyn (Gl. Aelfr.) -swin (949). 

Bachatio winsuffung (65). 

*Bachen v. Baen. 


*Bachi-cola, -eula, -olo, 4 bachans 
D) (é&. potator) hd. txi-, trei- (67), dri-, 
;d. (18) nd. dre-neker. dreiger (21). ein 
win-trineker (110), -suffer (75). quasser 4 
swelger (109). fem. drenckern (18). 

*Bachillum v. Bacillum. 
*Bachina tage gotes des weyns (74). 

*Bachitus tob-ung, -suchtigkeit (74 
( ED (2. erather dc.) beecker &c. 
141). 

Bachones, baeco (93) 7. perna bacho 
(117), berna (93). 

*Bachuni v. Bucco. 

*Bachus v. Batus. 

*Bada (anders G1. m.) kurtzklayde (74). 
Badals (cf. sq.) v. Oscitatio. 
Badare 7. oscitare (G1. m. cf. Dz. Wtb* 

h. v., Celt. Nr. 300). bat-at (94), -tat (136, 
Hpt. 5) ags. gina-th, -t (U. c.). 

*Badeamen v. Balneamen. 

*Badium (cf. sq.) sat grun (8) rof 
futer (9). 

Badius 7. spadyx, pameus, phoe- 
niciatus (125); equus € e, velociter currens 
(16). leuffer o. snel phert (8). swelle (sic) 
ph. l. (9). lauffend pferde (14) appel- 
grau (125). balia (gr. BoowóG, cf. pz. 1, 
8, 227) apffelgrau (91) balius equus 
blaf (v. a. 1618, Kib.) eine blas (kKi?.). 
barius (7-« bardus?) en snel perd (23 

*Badus v. Batus. 

Ba-en (22, G1. m.), -hen (110, Br., G1. m.), 
-chen, -chan, -ben (74, 76), ben (134 
&c.) (gr. ?. vestis 16, ornamentum 134 &c., 0. 
colli, corona, lat. ein halübant (110). 
halspant (74). en vatinge van gulden 
ringen (22). 

Bafer 27. grossus (Pr. &e.), ferinus 
(Pap.) farina £ spuma (sic 16). grof (22). 
groff (147). 

*Bafertus ein gros grab S. 
«aus grossus grob mássverst.t). 

Baffa v, Perna. 

*Baffare (v. latrare) baffen, bassen, 
belen, bloecken (147). 

*Baffatus bassyng, blaffyng &oc. (147). 

Baga v. Boia. E 

*Bagalus v. Baiulus. 

*Bag-ena, -ina (: baiolare 141) v. 
Vagina. Cf. baginella siliqua (Gl. m.). 
*Bagishin v. Baiulum. 

Bagul- v, Baiul-. 

*Baguta v. Begina. 

*Baharius v. Bacear. 

Baia- (Gf. &e.), baio- (Isid., Ob. 374), 
bi- (74, 76), berran- (74), gew. bera-, 
beran-, benira- (18) bala- (23), bale- 
14) -nula, baiunola (Br. &c.), baion-ola 
64€, 147), -alia (141), beralla (3), beta- 
mula Z -phola (75) (£. lectus qui ?n 

9 


ef. pre., 


66 BAL 


itinere baiulatur; lectum secretum) binula 
74, 16. cf. BM. 1115; Fr. l, 292; varr. Gl. 
m. passim 1,521,559; moganus, Sponda) 
hd. span-bette, -bet, -beth, -pette (3), 
-betle (ber. 11029) fartbett (Ob.). uabt- 
bette (Gf. st. vart-) rayDpet (74) eyn 
draghelie bedde (23). ro-bare (64, 110*), 
-bor (1105€), -baer (132) baiunola (110 
&c.). heymlichs pet (74). bedde dat men 
navoirt off dreget (147). : 

*Baielus v. Baiulus. 

*Baiol- v. Baiul-. 

*Baion-alia, -ola, -ula v. Baianula. 

Baiu-, baio- (141, Gl. m.), bagu-lare 
Ad. nd. dvxa-, dre- (22), hd. tra-gen. 

*Baiulare v. Baulare. 

Baiularis iungh, starck (14:7). 

Baiul-ator v. -us. 

Baiulum (74, 76, Br. &c), bagishin 
(6), ba- (94,136, Gl. Aelfr.), pa- (Gl. Isid.) 
-gula (4 fren-wm, -& Gl. m., habena 6, 
saliware Gl. Aelr.) hd. zaum, zam (67). 
tzoum (132) ein zóm zügel (6). brei- 
(132), ben- (se 110) -del. ags. brydel (a1. 
Aelfr.); bri- (94), brig- (136) -dils. 

Baiu-, baio- (141, Gl. m.), baie-(Sum.), 
bagu-, baga- (9) -Ius, baiu-, baio- 
(136€) -lator Ad. nd. dre-, dra- (110), 
hd. tra-ger. briff-treger (9, 65), -dreger 
(8). dregel (49). bot (110). stoczel (baiulus 
1X. cf. wett. stützel sustentaculum auri 
sim.). 

Baiunola v. Baianula. : 

*Bal (anders Gi. m.) en bom dar de 
balsemen af gheplantet wert (23). 

*Bala (anders Br. Gl. m.), balans Ad. 
schaff, scehaf (66, 134), schoff. nd. schap. 

*Balafium v. Balaphium. 

*Balagerula 7. qd. auis et interpr. 
Znueterata (16. cf. bala 4. nw. Br.). 

*Balalis v. Balanis. 

*Balamatus v. Balanum, 

*Bala-mita, -mite (22), -nite (5), 
balomita (3), balmite (74) (cf. balsa- 
mita. balanite. bal- -« bals-amum.) 
Ad. cruse- (5), cruD-myntze. eraufimüneze 
(3). mynez 4 kraws (4). kraws-mintz (74). 
eruceminte (22). brunenkref) (76). 

*Balamum v. Balanum. 

*Bala-nis, lis (6), -nus (Br. &e.) (7. 
quercus) ein eiche (6). eek (23). 

Balanit-is (Ki),-a (147), -e pl. (nr.), 
bolamite p/. (16) sunt vue instar glan- 
(Br-), gla- (76)-dium. maeronen, castanien 
(Xi. groit wijndruuff (147). 

Balans v. Bala. 

Balanum zepflin (medic. 91). vnguen- 
tum e balano factum (Pr. &c.). balamum 
. vngentum, serpens, glans querci, n. pr. 
venditoris (16). bala-matus (76), -natus 
£. perfusus vngento balamo 5 balano 
vnctus (Br.). 

*Balapsis v. Balphesis. 

*Bala-phium (127), -fium (119, 121), 
-sium (117), pala-phium, -fium 7. imago 
bilida sém. (/l. c.). pibadi (134, 141), 
-er (104. 2« palatum? cf. Gt. 3, 102). 

Ba-, bal- (40) -lare (cf. ballare. 
balbutire. vehare.) Ad. bler- (6 &e.), 


ble-, pler- (66, 70), ple- (74, ie nd. 
blar- (23, 78), bla- [o -ren, als die 
Schoffe (74), ein schoff (6). ble-wen (62), 
-cken (21), -kehen (21), -tzen (3), -ten 
(99, 106, 107). pleeken (1, 4). bleiezin 
(8)..belken (89). grausen (14). 

BAL 


*Balare (cf. baratro) ?. omte mensam 

dominorum hiare geilen (v5). 

Balas-ius 7 -eus (Gl. m.), ballasius £ 
pallaeius (gemma) ballasch (Hen.). 

*Balastron v. Balaustium.! 

. Balastrum (7. balneum Gl. m.) pahe 
uuazzar (Gf.1, 1129). hals flecke (17. cf. 
balestrum). 

*Bal-ata, -na, bolatea (herba, ?. ma- 

coro) andorm (74). 

*Balatina (cf. balanitis) v. Amenium. 
*Balatrare schreyen, schympffen (74). 
*Balatro &e. v. Baratro. 

*Balatum v. Babatum. 

*Balatus v. Palatum. 

Balatus hd. bler-, ble-, ple- ( *6) 
-runge. blar-(23),blet-(99) inge. bleckunge 
(9). bleezende (8). plegen (3). eyn schaffe 
geschrey (18). schaffgeschray (74). 

Balaust-ium, -ia (64, 123), -io 7 -ion 
(141), -rum (110), bal-ustia (74), -astron 
(Pap.) (daher baulaustian Gr. Wtb. 1187. 
balustrade &oc. pz. wt». 39) ?. flos mali 
punici (110 &e.); agrestium malorum flo- 
T6éS (Pap.); malagranata (-io 141); ce- 
(Pap.) ge- (-ion 141) -ntifolia. bluost 
(649), plut, blut (123) von margr-anopffel 
(64b, 123), -on, var. -an, epffeln (64). wild 
(144), wilder granat-ópffelblüst (144), -blut 
gr. BaXaoctov. (112). margranatplude 4. 
iacinetus (74). 

*Balbare &oe. v. Balbutire. 
*Balbatarius v. Babatarius. 
*Balbicies v. Balbuties. 

*Balbieus v. Balb-itus, -us. 

*Balbi-tus, -ecus Ad. stam-melunge, 
-lung (Voce. ex quo). 

*Balbosus v. Balbus. 

Balbuea &oc. v. Battudo. 
*Balbucire &c. v, Balbutire. 
*Balbudium v. Salsucium. 
*Balbulosus (2 rabulosus?) 2. lit 

gàiosus (16). krigischer (74). 

Balb-us, -utiens (74, 119), -ucus (8b, 
121), -ieus (110), -ulus 7 -ullus (575), 
-urrus (85. — baburrus), -osus (Sum.) 
hd. stam-miler (104), -meler, -eler (8^), 
-ler, -melonder (121), -melender (16), 
-mender (3); stem-eler, -mler (17). md. 
(Mss. mog.) stamer-ende, -nde; wlisp-ich, 
-eeh. lispe-r (74), -ler (Z. blesus 75, sonst 
gew. ,balbus b, blesus proferre mequit 
S). gikatzer (7. titubator 75). staggler 
116). statzger (64). balpzonte (119). nüselo- 
95), nisele- (121), nesele- (117, 120) -nder, 
-nte (120). nesilenter (119). 

*Balbuta v. Battudo. 

Balb-uties, -ucies, -utio 4 -icies, 
-ucio (3) stam- Aid. -melunge s52m., -malung 
(-ueies 3), mel red (175), md. -eringhe. 
lispung (-ueio 3). gikatzote 7 lispelte red 
15). 


Balb-utire, -ucire, -ueare (74), 
-ueinor (prs. 85), -utto (prs. 120), -ire, 
-ere, -are, -escere, bal-are, -lare (q. 
v.) bab-are 7 -ellare (110, 132) (offers 
untersch. balb-are, -ere lispeln, -ire, 
-utire stammeln s/m.) stam- Ad. -meln, 
-eln, -len (68, 110), -meln mit der redde 
(15), nd. -eren Z storen (22. cf. stottern?). 
schotteren (74). sta-, stol- (132) -tzen 
(110b, 132), -tzgen (64, 88, 1103€). gik-, 
kig-, gig-atzen (75). gakezen (v. a. 1618. 
cf. gracillare). hd. lisp-in, -en, -eln (3, 
19, 15). blabpizon (120). 

BAL 


Baleo ercker (Ki.). 

*Baleus v. Baneus. 

*Balde- (8, 105, 149), baldi- (47, 74, 
149, Sum. V), balda- (47), balta- (Sum. V), 
balte- (96), halde- (87), blade- (s5) 
-monia (7. herba caris 74, st. h. thuris 
q. v.; apium syluestris 7 thysselenium 
Gl. m. cf. Nmn. v. selinum palustre) Ad. 
nd. ber-, beren- (96), baren- (85), brun- 
(Sum. V) -wurtz, -wort. baldem. borwortz 
baldim. alsli.. (149). ols-eniceh (85), -nich 
? -nith (74), -nie (bald. Sum.). alsnit (47). 
baldemnia pernklee (74. cf. berula &o.). 

*Baldriana v. Valeriana. 

Baldueta v. Battudo. 

*Baldudium v. Salsucium. 

*Baldulsta (-sca?) v. Bdellium. 


Bale-a, 7 -strum (Br), bale- (Gl. m.), 
balne- (74) -aris (7. funda &e.) arnbrust 
n stein-slawder, -sling (74). schling 

110). sechlen-ger (68), -ecker (67, 69, 134). 
Schlewder (66, 2 een blide 7 spring- 
hoel, p/. -halen (108. cf. balista). 

Balea-rius, 4 -tor (147, Br.) ?. bali- 
strator 7 funditor (B:.) falariecus (74), 
luvuriosus t jaculator (16. 2« balatro? 
joeulator?). slawdrer (74). slinger (74, 
147). werper (147). 

*Balemo 7. recreatio (16); cf. balinon 
i. balneum (Br.)? 

Bal-ena, -lena (94, 136, 141), -era 
(Hpt. 5, 197), -enea (74), -nea (8, e8) (?. 
«xor ceti Mss. mog., monstrum marinum 
66 &c., magnus piscis Br., draco 141) Ad. 
nd. wal-, hd. wale-, wail- (5), walt- de 
-visch, -vesg (99), Ad. -fiB. wal-ira (117, 
119), -are (130), -re (100). warl (Anz. 8, 
98). slige (Sum.). ein wunder 2» mari (6). 
en mer-w. (22). ags. hron (136, des 
hran (94). 

*Balena raff (58. cf. bala 7. q. sarcina, 
reff Sm. 3, 61. Gl. m. 1, 531, E 
*Balenula v. Baianula. 


*Baleola (nl. balie &e. cf. Gth. wtb. 1, 
260) alschaph (Gf. 6, 449). 

*Baleomen v. Balneamen. 

*Balera v. Balena. 

Bale-, bali- (8, 6f.), bala- (11) -strum, - 
-Stra (Gf. (cf. bal-ea, -ista) schlinge, 
varr. schlen-ger, -cker (110). linck D 


, 


hals-slag (9), -flecek (8), -flecke (17 
balastar (Gf. 3, 102 sq.). zittermal (v4). - 
*Balesus v. Blesus. 
*Baleta v. Ballote. 
*Baletus v. Boletus. | 
*Balia v. Badius. 
*Baliea (cf. ballote?) metwurez (8. 
Mrg.). cum b. laxzabis doc. (6v Mrg.). | 
*Balim v. Balin. 

Balimathia (varr. Gl. m. 1, 543) cym: | 
bel o. sehándlich lied &e. (Ki.. Daher. 
fvz. nhd. galimatias? »— galliambus? - 

Bali-n, -m (22) (V. mittere 22, e-m. dc. 
Br. aus Bosw) zenden (22). 

*Balis v. Valis. 

Ba-, bal- (94, 136, G1. m.) -lista Ad. 
nd. arm-, arem- (29b), aren- (8), ar- (93) 
-borst, Ad. -brost, -brust (8, 16, 21). eym. 
donre busse (22). selpscoz (131). selfschot. 
(99, 108). selscot (99). scilscat (Gl. Marienf.).- 
federari (119 s?m.). balz (balistas Gf. 9, 
114. cf. balteum; zw balzo, bulzo Gl. 
m. cf. buleio?). ags. steblidrae (4. c.).. 


tin ol 


| bliek, blickling, pleck- 

K (143). 


PAL 


nl. sprinck-hael, RS sprin-gael, -ghel, 
gal. leod. espringalle, v/g. trebuchetum, 
gal. trebucet (Kil. cf. balea). 
Balistarius (7. arcu- 4 scorpion- 
arius 125) Ad. arm-broster, -bruster, 
-brüster (6), -brustmecher (8), -brost- 
mecher (bb), -borstyrer 7 -borstschutze 
(123); arenbrust macher (9); boge-, bog-, 
pog- (1) -ner; schutze, var. schytz (110); 
schutzen- (1, 75), sehücze- (3), schoezen- 
(11) -meister. &d. aremborsterer (22*), 
selfscottre (93). 
Balius v. Badius. 
Ba-, var. pal-liuus lantvogt (64). 
Bal-lare, -are (110, 133, 134), -lire 
(6) (Z. huc € ?lluc inclinare, vacillare; àn 
terram. incl. vt. equus. 16) hd. stammeln 
(Mss. mog.). zwifeln (10). ballen (68). 
waltzen (110). ; 
*Ballariana v. Valeriana. 
*Ballasius v. Balasius. 
*Ballena v. Balena. 
*Ballerus, blieea, plestya (piscis) 
7 breyte-lin, 
meckel (140). 
*Ballina (ein kraut, 7. vngulata; cf. 
bardana) hufladeche, roDhuff, kalem- 
wurtz, wasserplum (74). 
*Ballire v. Ballare. 
Ballista v. Balista. 
Bal-lote, -ota (47), -oea (149), -eta 
(Sum. v), boloea (96), blota (85) (cf. 
marrubium vulgare Nmn.) ando-rn (73, 
96, Sum.), -r (85). appelkraut, gottes ver- 


|gef (v3). gotsvergessen (149). gotes ver- 


geten (47). 
*Balmite v. Balamita. 
*Balna v. Balata. 
*Balnea v. Balena. Pistrix. 
Balnea-, baleo- (75) badea- (8. 2« 
bad) -men, balneale (?. sudale (75) ein 
bade-, bad- (9), bat- (3), pad- (75) -tuch 
o 75), -laehen (8), -lach (9), -liloch (18), 
-laken (11, 89). 
Balneari (-neo dic miserum sed -neor 
esse potentum 16) hd. nd. baden, paden (4). 
Balnearis v. Balea. 
Balneator Ld. nd. be-, hd. bed- (ba^), 
bey- (21), ba-der. 
Balneum /4d. nd. bat, batte (18), bath 
(67). Ad. badt, bad, baid (4), bad (4). ein 
lbadestoben (125). 
*Balo v. Balatro. Bolones. 
*Baloca v. Ballote. 
*Balomita v. Balamita. 
*Balota v. Ballota. 
*Balphalaea (aus &omdAaE) v. Talpa. 
*Balphe-, baalpha- (Br), baalphe- 
(16), balap- (15) -sis, ael bael phas (5) 
i. diuisio inimicorum) scheydung der 
veinde (3). zertrennung (75). 
*Balsama-,balsoma-,balsami-,salma- 
eus (€. odor. balsami) das do smacket 
As balsam (6). b.- Ad. -geroeh, -rach (21), 
smag (4), -smekehig (2), nd. -rockich. 
alsamen-geruch (17) -rockieh (22). balsal 
uuch (V) balsomen- 7 selbin-roch (b^). 
alben smeckig (3). 

Balsam-ina, -inum, -ella balsam- 


Balsami-ta, -te, -caà (85, 149, Sum. V), 
rà (74), balsemita (74, 96), barsami-a 
85), -tà. (149), -nta (47. »« minte), bar- 
simira (14) hd. nd. balsam-, balsamen- BAM 


17, 929), balsum- (21), balsem- (1) -krut, 
d. -kraut, -chrawtt (1). bals-amyte (bals. 
47, 85), -amite (149), -emite (96), -omen 
(74), -eme (Sum.). erützewurtz (149). mvnze 
95). myntz du minze (Sum.). wiz-m. (96, 
Sum.). wifo- (1), fifó- (8), visch- (85), fischer- 
(10), wasser- (3, 8, 12, 14, 112), brunnen- 
(93), kraut- (112), krauf- (74), cruse- 
(Dv, 22), garb- (14), gart- (47, 96, bars. 


449), grant- (bars. 85) Ad. -mynez, -muneze, 


nd. -mynte. meente (11). bachmvnza (87). 
bei- (73), deu- (Ki.) -menten. biwrze (105). 
binesuga 7 seuibóm (Sum. VI) gunderebe 
(Z. acer 104). sisumbra (86 sZm.). 

Balsamitieus v. Balsamatieus. 

Balsamum bals-am (7, 68) -ame (29), 
-em (1, 55), -eme (11), -ambawm (4), -emen 
saet (92). walsam (15). 

Balsamus balsam (8). b.- (2, 23), bal- 
semen- (92), Ad. balsem-, balsum (21) Ad. 
-baum, -pawm (1, 2), -bóm (6), -baym (5^), 
nd. -bom. rüte (? 3). 

*Balseh-, bust- (55) -ardus (pannus) 

waldshart (1). bustart (b^). 

*Balsis «gs. teter (136). 
*Balsomatieus v. Balsamatieus. 
*Balssemia v. Blasphemia. 
*Baltamonia v. Baldemonia. 
*Balt-aris ein slencker; -ra est sonus 

baliste (6). 
*Balthea v. Blacterare. 

Balthear-e, -i v. Balteus. 
*Balthearius gorteler (125). 
*Baltemonia v. Baldemonia. 
*Balterire v. Balteus. 

( *Balteum (cf. sq., balista) balz £ palz 
Gf.). 

Bal-teus, -theus gurtel (110). gordel 
(149) eyn ritter- (8, 9, 64), ritters o. 
koniges (5), geziert (93), beslagen (16), 
beschlagner (75) gurtel, o. bort (75) 
dusing (b^. cf. armilla). ba- 7 pa-lderich 
(Gf. cf. palteum). lendenir (99). lindenier 
(108). bal-theare (76, Gl. m.), -terire (64, 
Er.) 4é. cingere, gyrtten (64); -theari 7. 
stulta, et turpia loquz (16. »« blaterare). 

*Balteus (7. ouis, »« balare) schaff (5^). 

*Baltra v. Baltaris. 

*Balthus 7. camelus (16). 

Balthuta v. Battudo. 

*Balubra v. Salumbra. 

*Balus ags.isern fetor (94, 136). Sweinf)- 
kopff (74). 

*Balustia v. Balaustium. 

*Balzara v. Bisora. 

*Bamad-omarieon (Sum.), -emariton 
(14, maba-eematon, -chematicon 4 
-tenticon (74) (v. succus caulis 14) kol- 
Saf (Sum. V), -safft, wiederkolsaff (st. 
wild. mabach. :4). 

*Bamaste v. Bumastha. 

*Bamba-rtium, -tium v. Bombicium. 

*Bambela (piscis, ?. phoxynus) bamb-, 
bamm-, pamp-ele (Hen.) 

Bamber v. Bambis. 

*Bambicinus v. Bombicinus. 
*Bambieium zitter quod fit ?n collo 
(9). zetir (8). Cf. zieter (Sm. 4, 295)? 

Bampb-is, 7 -us, 4 -er (142) (7. aranea, 
varr. arena) spinn (141). 

*Bambosium v. Bombasium. 

*Bambratus v. Bombizare. 

*Ba-, a-mula (7. a-, si-mpulla) pullen, 
am-p. (Hen.). 


^— 


DAR 61 


*Bamus (aws bannus) de bam (22). 

*Bamutum («us bannitum, cf. prc.) 
geheget ding (8). 

*Ban-agardia 4 -e'da (11) -neida 
(76), -ayda (14) z. longum lignum. in 
curro laneckwaghen (11). langwaghen (74, 
16). 

ice e v. Beanus. Bonasus. 

Baneale, pan-eale 7 -chale (Gf) 
-ehales (104) banek-lachin (104, 117, 127; 
Gf), -lachen (8), -lach (9), -laken (11, 
89), -tueh (66 &e.), -düch (67). stollachen 
Gf.). 
dhegen v. Banagardia. 

*Bancia v. Baucia. Pastinaca. 

*Bancillus v. Bacillus. 

*Baneulum ain bitrieh (91, cap. de 
pane. »« baucalium cf. $m. 1, 225. Fr. 1, 
159). 

D eUtcns -rus (21), baleus (76), 
baeeum (1) Ad. nd. ban-ck, -g (1), -t 
(21. aus -c). panck (1, 16). 

*Bandare v. Baulare. 

*Bandochium v. Pandochium. 

*Baner (cf. bafer) leibiger mensch, 
grob-L, vaister (74). 

*Bane-, banne- (22), bani- (3), pane- 
(74) -rium (cf. vexillum) Ad. nd. ban- 
ner, Ad. -er, -ere (Y), -ier (D, z4), -ir 
(3, 4). fane; pandt an einem haufje (74). 

Banerius eyner dar der (sc) do bant 
(18). 
Vianeus ackerer, paw-er, -man (74). 

*Bannau- (10), banna- (12), bonau- 
(125) -sia (4. paruidecentia 125, aus 
banausus) hoffertikeit (10). bache (12. 
cf. pompa). 

*Banneida v. Banagardia. 

Bannerium v. Banerium. 

Bannire verbannen (64). 

*Bannita (v. sillaba) silve (147). 

*Bannus (cf. bamus, batus) hd. der 
ban, banne (Y), pann (1) pan, esch, 
marek (74). 

*Banonia v. Bononia. 

*Banrus v. Baneus. 

*Bantinus v. Bacinus. 

*Bapasa v. Babasa. 

*Bap-cillus, -sillus &c. v. Bacillus. 

*Bappirus &o. v. Papyrus. 

*Bapte v. Bassaris. 

*Bap-, bab- (89) -tile (cf. babale) 
ein vorn blad (19). voer blat (89). 

*Baptillus v. Bacillus. 

*Baptise-eula, -scera v. Blaueolus. 

Baptism-a, -us, babtisma (1) Ad. 
dauffe, thauffe (Db), tauff (65 masc., 125 
fem.), tópp (6). dope (22). doepsel (132). 

Baptista hd. tau-, tó- (6), tó- (67), 
tev- (3, 4), deu-ffer. nd. doper. 

Bapti-sterium, -zorium, -sorium, 
i -ferium (74), babtisorium (1), babi- 
ferum, -pherum (61), -feetum, -ferus (4) 
d. dauff-, tauff-, t6ff-, deuff- (10) -stein. nd. 
dopen-, dobel-, dopel-sten. baptisterium 
ein bucehlin das da lernt teuffen (65). 

Baptitura (st. batt.) v. Martisia. 

Bapti-zare, -sare Ad. deuf-, dey- (21); 
dau- (18), tóf- (6), taw-, tauf-, teuf- (4 
110) -fen. nd. dopen (22), doepen (132). 

*Bapurrus v. Baburrus. 

*Baphar-ia, -us v. Bauar-ia, -us. 

*Baphiare v. Baulare. 

*Baraecium v. Baratrum. 


9* 

68 : BAR 


*Bara-ectia (17), -ctea e -gea (9) 
(Gus blaeta, blatta? q. v.) fleder-, fled- 
ir- (8) -mus (9), -muDB (8, 11). nacht 
rabe £ ule (8, 17). nacht rab £ ewle (9). 

*Bara-chea (11), -thea (89) galghe 
(89). ghalge (11). Cf. barra (2. puteus) 
galt (t st. 2 brun (76. 4. q. galbrun pu- 
teus q. v. 1). (7. vas) gebete (104. cf. Gt. 
4, 126). 

*Baragea v. Baractia. 

*Baralexis v. Barbaralexis. 

*Barali-ta, -ca eo barralipa e 
stope (11). stuppe (89). ge-stuppe (67), 
SE o s Tod -stupff (134), -stubbe 
(107), -stybe (68). 

*Barandia (b sí. w) werung (1). 

*Bararismus v. Barbarismus. 

Baratare (7. acquirere dc.) vnderslagen 
10). 
Bara-, bala-, vale- (g. v.) -tro, 4 ba- 
lator (74), ba'tris (17), balo (75, 76), 
(2. fam-, clamor-, clam-osus tocul-, lecc-ator ) 
eyn hy- var. hü-ppen rueffer (cf. Sm. 2, 
221) bal.; her-holt, var. -olt bar. (110. cf. 
bolinus). Ad. ruf- (cf, 4), rüf- (91), ru-fer. 
nd. roper. nl. tat-, sabb-, labb-eraer (116). 
boertmaker (107). bordmecher, botzerye 
bal.; tuysscher, boetzenmecher (132). 
schimp-fer (6), -er (22). le- (22), sle- Z 
sli- (74) -eker. hd. ein teu-scher, -tscher 
(sic 10); tyscher ( po ludrer, gaugler, 
vnkeuscher, fresser (74). luderer, geuke- 
ler (17). geiler (bal-o, -atro, hel-o, -io, 
ardelio, seurro 75. cf. balare). 
Bara-trum, 7 -cium (7. gula 74) Ad. 

nd. dye, de helle, hel (4). diete in der 
hell (88). slunt n 74). tufe slunt (100). 
helle- (141), holb- (117) -loch (cf. at. 2, 
141. 4, 846. holebara 4acenda?). 

*Baratrum (7. feretrum 7 bare cf. 
baris?) groDschiffe; stain-, holtz-wagen 


74). bar m 74). bare (64b). 7. ferarum 
sic!) toden-bain (33. — baum Piet. 
schwáb. ?). 


*Baratrum (4. vas; cf. bav-ra, -achea, 
-ile sim.?) butty (64^). bytti (64€). butt (33) 
*Baratrum v. Barochum. 


Barba (hominum, barbas pecudum 
141) hd. nd. bart. barth (5^). baert (11). 
part (75). 

*B. aaron, chironis (85)(7.iarus &o. 
93. cf. aron) smer- (149), czung- (3 Mrg.), 
Zun- (8), ko- (85, 96), ru- Uem -Wuürez, 
-worez, nd. -wort. aaron (73, 93). pfaf- 
fenpint, naterwurtz (73). 

*B. eapre v. Barbicina. 

*B. chironis v. B. aaron. 

, B. barbula (125, 135, 143) hirc-ina, -i 
(. aruneus, cf. barbicina) habermalch, 
morgenstern (143). h'rez worez (8). bocks- 
bart, gauchbrot (135 &c.). huflauch (125). 

B. iouis, 7 i. b. (74), barbar-ouis 
(76), -onis, (122. »« b. aronis), -o gen. 
-onis (sic / 22), babaronis (n? u? 9), 
barbogofis (17) (&. polypodium, sem- 
per-uiua, -uiuus 7 -folium florum 
74, bardaieus 85) Ad. nd. hus-, Ad. huf-, 
husch- (10), hauf-, haus-, hues- 85), 
hós- (105) -wurez, -lauch, -loch un 
-loek (11, 47, 85), -hauch (sic 8b). bon 

sunnunwirbel 
onder bar (73). 


lauch off de huse 
(87, 146). singrun (74). 

gall. joinbare (122). Cf. donnerbart sem- 
pervivum tectorum (Nmn.). 

DAR 


*B. senis habermarck (144. cf. hircina, 
carducella ; hafer-mark,-maukeln,-mileh 
tragopogon Nmn.). 

B., barsa (125) syluana wald- (Ki.), 
wasser- (125) -wegrich. 

B. sterili v. Spirillum. 

*Bar-bacella, -cella, -eula partel (15). 

*Barbal-dus,-us v. Barbus. Taracus. 


Barbanus oyme, vedder, vaders 
broder (147). 
*Barbara-lexis, -lixis, barbaro-, 


barba- (6, 14), barbi- (18) , bara- (22, 
983, 16) -lexis est aliene lingue corruptio 
ior commixtio latini sermonis cum 

arbara. eyn rede, redde (T) von man- 
cherley sprache (D), v. m. spr. zu hauff 
gesaczet (17), v. m. sache zusamen ge- 
saez (21), v. m. redde z.-gesetzt (V), naeh 
m. rede z.-gesaczt (4) von manigerlei 
sprache zuhauffgesetzt(74), van maniger- 
leye sprake to ho (szc) zat (28), van 
velle spraken to samende set (22). 
mancherley sprechen (18). e. gr. cum 
plus wt (vult) for ceren quam suum arat- 
rum kan der eren nom est wunder daf) 
her semper paciatur hunger (3). 

Barbarea, herba s. Barbare winter- 
kref, barbellkraut (143). 

Barbariea (herba) surich (105). hasel- 
wurz (Ki.). 

*Barbarieare v. Barbarizare. 

Barbaries ellende (99). elend-ekeit 
(8 sim.), ich (85). dorheit (11). 

Barb-, bar- (9) -arismus vorter- 
bunge einer sproch (9). wrt'unge eygener 
sproch (8). vngelert rede die nit recht 
geseczt ist: vi ?sta vir die man éste mulier 
der fraw* &c. (65). 

*Barbarius v. Babatarius. 
tonsor. 

*Barbariseus (7. eursitarius) curtzier, 
seerlopende pert (147). 
Barbari-zare, -care( SO LINR tuon 
(64). grulich tun (8,9). gr. ader dorechtig 
dun (m. grob o. bose (110), freuelich 
(68) werck thun. 

Barba-rus, -tus (18) Ad. nd. strenge. 
strenge- (5, 22), streng- (76), grimme- 
(23), erschrocken- (88) -lich. grym, ruch, 
grusam &c.(88). Ad. nd. grimmich, grum- 
meliek (92). ein grober, gr. in dersprach 
&c. (65). eyn hetziger ader eyn nythaffti- 
ger (1). (2. stolidus 99, 16 &c.) torhafft (4). 
dor- (5, 18, 23), war- (6) -hafftig. leraf- 
tich (22). fremde (9, 110). ellend-e (9), -eg 
(99). elend-e (8),-er (8^). freydich (8, 9). 
ain haid mfra agrum. Zacens Kus Ad. 
eyn heyd-e (18 &e.), -er (1). wol gebart 
(68. 2« barbatus). 

*Barbas v. Barba. 
*Barbaseulus v. Beanus. 
*Barbatum v. Babatum. 

Barbatus barti-g (9), -cht (4). partig 

Uu gebartet (88). wol-g. (88), -gebart 
110). wal gebaert (132). grimmig (68. 5« 
barbarus). geistlicher bruder (7. conuer- 
Sus 75). 
*Barbetonsor v. Barbitonsor. 
*Barbicina (aus barba hircina 75), 
barba eaprina (75, 143), b. capre £ 
hirci, barbicapra (143) geibbart (Il. c.). 
*Barbicum v. Barbitus. 
*Barbige-na v. -ra. 

Barbiger 2. bubo, prov. barbajcha 

(Gl. m.). 


Barbi- 


barbarius (74) hd. q 


BAR 
*Barbige-ra, -na (74) ein barthenst 
3). ain berting 7 zol bruder (76). perting 
74). Cf. beghardus. conuersus. 
*Barbilexis v. Barbaralexis. 


*Barbisterilis v. Spirillum. 
*Barbita &e. v. Barbitus. 
*Barbitondere barbieren (75). 
Barbi-, barbe- m) -tonsor, 4 

. bart-, part- (1, 
75), baert- (11), pad- (75) -sceherer, . 
-scherre (11). barbie-r (89), -rer (75). 
balbirer (83, 75). 

Barbi-tus (74, 112, Br.), -tos,-ta, -ton, 
-tum (74, 93), -eum (76), - tium (110), 
-ta, (117, Sum.) suegila (117 s?m.). swegele 
(Sum.) sehwegel (141) seitenspiel (93). 
haeckebred (125). hack-pret (91), -bret 
(114). leier (114). elauicordium (112). 
rubeb-lein (74), -lin (76). helffenpeynein 
leyren (74. »« barrus). 

*Barbobalsamum (aus carbob. 76, 
earpob. q. v.) balsam holtz (v, 74). bal: 
sem holtze (5b). balsemen holt (22). 

*Barbula hircina v. Barba -h. 

Barb-us (87, Ki.) -O (111, Ki.), -ulus 
(7), -ulum (74), -alus (64), -aldus (75), 
-ellus (Y, 64) (piscis, cf. par-do, -us) 
hd. barb-o(87, Gt.), -e; parb-a, var.-e (15). 

*Barbuta v. Battudo. 

Bar-ea, -cha, -tha (76), par-ea (130), 
-cha (Gf. 6, 456) eyn schyffe (18). seheff 
(1). sehep (23). tlosscif (130). ein. kleyn 
schiff (85. clain scheff (3). ein scheff mit 
kaufmanschatz (64). ein weidling (nois 
56, 68, 69. cf. Fr. 2, 432€. Sm. 4, 200.-G. 
Wtb. 1l, 136). barcke (53b, 23). bar (22). 

Bareanus é&c. v. Bareus. 

*Barcie v. Barrire. 

*Baretenus v. Bracteus. 

Bareula (Br.) ein berklein (3). 

*Bareula v. Barbacella. 

*Bareus en dore (05 bardus) eder en 
schepper des lones (23). Cf. barca-nus, 
-rius (Br), barchanus (110, 132) Ad. 
Schiffmacher (109). nachen- (132), sehuten- 
(109, 132) -mecker (109), -mecher (132). 

*Bardaieus (cf. sq.?) v.[Barba iouis. 

Bard-ana, 2 -o (8), -ona 49, 76), -ina 
(y -aria (12), 4 -ara (85), brandana 
96), ballina (q. v.) (cf. spargana) grynt- 
(8) hoyff- (12) -lattich. huflatich (96). 
gras-lat (49). graD rettich (76). breit- 
leche; groz letheche (Sum. v). korthlechen 
(149). grote ladiken (85). schorf., rof-, 
huf-ladeke (47).groBlauch (74).(grof5) klett, 
grindt, menwen-wurzel (7. lappa, la- 
pathum, rumex, personatia 73). bardo 
grob lettich (8). bardara grotledeke (85). | 

Bardocueullus gugelkapp (115). 

Bardus 2. puticius, euapelus, sam- 
nio &oc. (125). torechter, treger (74). ein 
thumsinniger (3). nar (91, 110). leffel, 
ganfz (séc st. l.-g.?), gotze, affe, hunde- 
melker (125). 

*Bardus ein lebart (6). en párd (23). 

Bardus sengher (147). 

*Bares starcker, krefftiger (74). Cf. 
bari (Bap) i. graue € forte (Br.). 

Barga (Boma cf. baratrum? vefte cf. 
barsa? anders Gl. m.) eyn berre (10 wrg.). 
bere (Sum. ersus?). 

*Barganus v. Parchanus. 

Bargina 7. peregrina elenta (131). 9/. 
urlante (Gf. ags. bocfel (G1. Aeltr.). bar- 

BAS 


ginis £ -ginus (147, Br., Gl. m.), -igides (76) 
i. fortis in. bello. uyt-lendich, -heymsch 
&c.; -gines die starck in den strijde 
syn (147). 

Baridus v. Barridus. 

Barillus parill ein legelein darauf 
man trincket (74). 

Bar-iona, 7 -gona (76). hebr. 7. filius 
columbe (Br. &c.). einfalti enti eintrafti (Gt.). 

Barius v. Badius. 

*Barlira v. Barritas. 

Barnacees v. Berneca. 

Baro Ad. fri-, frihe (21), frey-, frier 
(Db, 75), vrigh- (22), streb- (93, BM. 667. 
Sm. 3, 677), bander- (18), baner- Z lant- 


(15) -here (5b, 18, 22), Ad. -her (11), -herr, | (93 


-herre. frie (85). edil (9), ydel (8) per- 
sone o. rittir. slechtig (4). baron (132). 
en baemedse (?11. v//. baernedse zu dem 
Jolg. baroniss? oder aus nl. baender- 
heer?). pí. barones .meghtige vrighe 
hern (22). 

*Baro (st. paro) snelschif (93). 

*Bar-ochum, var. -rocum (Sum. VII), 
-atrum (11), -otus, bora-tus (91), -cus 
(41) (cf. arehangeliea, melisphilla) 
bensu-ge, -he (Sum). benesuge (17). 
binsau-gen (125), -e (91). 

*Baron v. Parea. 

*Baronieus v. Eleontius. 

*Barotus v. Barochum. 

*Barra v. Bar-ria, -achea, -atrum. 

*Barrago v. Borrago. 

*Barralipa v. Baralita. 

*Barratus (cf. batritus) helffants ge- 
schrei (74). 

Barr-ia, -& (17e) (v. regula, norma) 
regel (74). 

*Barriceniti v. Britannica. 

Bar-ridus (139, Br.), -idus (G1. m., Gf. 
&e.), -ritus Z -tidus (68), -osus (Gl. m., 
B (v. superbus Br. &c., pinguis 139, sto- 
lidus Gf. cf. bardus) kameit (Gt. 2, 701). 
hochfertig (68). 

Bar-rire, -thire (110), -cie (sic 1) 
schryen als ein elephant (68), helfant 
que h.- (14), e.-sehreyen (2, 74), -gschray 


Barritanici v. Britanniea. 

Barritus (7. vox elephantis Br.) v. sq. 
Barr-atus, -idus. Biretum. 

*Bar-ritus, -lira (9) helffenbeinen (8). 
h.ley (9). 

*Barroeum v. Barochum. 

*Barruma v. Verruca. 

Bar-rus, -tus (5^), -rhus (Pap.), -thus 
(110) elephant (5^). helffant (74). eyn 
elpender (22). 

*Barsa (7. rethe 16, rete Henschel, $ 
bersa Gi. m.?) visch netz (75). hame (9). 

*Bars-amia, -aminta, -imira v. Bal- 
samita. : 

*Barsiea v. Brassica. 

*Bartha v. Barca. 

*Bartheos v. Braeteus. 

*Bartidus v. Barridus. 

*Barth-ire, -us v. Barr-ire, -us. 

*Barula (7. parua taenig Gl. m.) en 
ie (11. 2« rethe barsa? 7. q. pertica 
Kil.). 
uo quon. barvoeten, minre broeder 

141). 
*Basa (7. fascia G1. m.) ?. pnguedo (Pap ji 
piguedo, ager, regio qd.; bassa pinguedo 

BAS 


(16). vet schaip (147). baasa 7. p. (148, 
Gl. m.) bassas péngues oues (139. cf. 
bass-us Gl. m., -aris); bassan 7. pinguedo 
(Br.); sZecitas (16) 7. q. basan. (Pap.). 
*Bas-a, / -is (147) kote (109, 147). 
*Basali-eus, -seus v, Basili-a, -seus. 
*Basara v. Bisora. 
*Base-, bas-arides v. Bassaris. 
*Baschardus v. Bastardus. 
*Bas-ee, -ie, -se (o -tre Xn (sunt 
portus 5, cf. basis) borte (5), budde 
(17), port (74), eyn p. (7), dye bort (21) 
des, dez schiffs, der schiffe (74). 
*Baselus v. Faselus. 
*Basere (7. fund-are »« -ere) gheten 


Bas-ia, -sia (76) sunt oscula natura- 
lis amàcicie (66 &c.). kus £ frunt gobe (9. 
(8 o- »« munu-seula?). fruntz gabe 
*Basiea v. Brassica. 

*Basie v. Basee. 

*Basile- v. Basili-. 

Basil-ea, -ia (ein stat 5) basel (76, 
132). 

*Basil-ia, -ea, -ica, -icum, -ieus (8, 
17 &e.), -isca (101, 105, Sum., Br.), basa- 
lieus (Sum.), wasilia (1) (eyn crut 5, en 
krud 22) Ad. nd. basil- bie, -ia en -ee 
(bb), ick (75), -ige (5, 110, e Ad. -ge, 
-gen (21), -con (93), ig (67, 96), -g (68). 
wasilig (1). sent mergen distel cu 
metriworz -iea; meterut basalieus (Sum. 
V). morde-, mayd-wurtz (74). medewortz 
(8, 96). madelger (101, 117. cf. eruciata 
&oc.) tofwrz (Sum.). notir- (8), natern- 
(-isecà Sum. V) -worz. basil-isca 2. gen- 
eiana (141); -ea basie, -ia medelwort, 
-iea, rode naderwort (47); -iea bas-eleye, 
ie; -ia mete-wort, -icus -crüt (85). -ià 
medderwurtz, -ica rot naterwurtz, -icon 
basilie (149). 

Basiliea (nomen herbe t ecclesia 6, 
110 &e. cf. prc.) kiricha (V. Jat., aus einer 
ahd. Glosse). kirche (15, 110). kerch (132). 
kerke (99). ein berg- 
-kirch. k.-tureZ Sonchupt 20s mu-(125), 
mo- d -nster. Ad. pet- (1l, 6, 74), pit- 
(9) et- (67, 16), bede-, nd. bedde-hus, 

d. -huD, -haws (1, 6), -hauf) (74). cappe-l 
(16), -lle (8). pal- (110), ba- (68) -last. 
pallais (132). 

Basilice starcklich (74). 

*Basilieus (cf. basiliseus ; anders G1. m.) 
i. peccator 0 iactus in tabula (16). 

Basilinda konichreichspiel, kónigal- 
ter (112). 

*Basil-ion, -eon (76, 94, 136), -eus 


|| (Gl. Aelfr.), -eos (76) en konnine (23). 


ags. kyning (Gl. Aelfr.; grem 94 aus grece). 
*Basilisca v. Basilia. 
Basi-, basa- (b^) -liscus, -lieus (9, 
122) (V. regulus Br. &e.) kunig aller ver- 
ifften wurme, ein gros vergifftiger wurm 
Cun lint-w. (9), -worm (8). haist ain (v6) 
vnk (175, 76, 63, Gf.) vnker msc. (77). 
buek (75). hd. nd. ein slange. basili-sk 
(Q1) -st (bb), -stike (22), -sehk (1, 74), 
-Sch, var. -chg (64). baseliske (23). blade- 
leschi (Gt. 3, 254). gall. coebasile (122). 
*Basinia papile ($5). 
Basis Ad. nd. bod-em, -ym (55), -en 
(16) doli; (1). padem (domus 1). poden 
an ej schif (4). schiffboden (77). grunt 


(bb), heir- (10)|' 


BAS 69 


17, 22, 65). grundueste (76, 77). fulm-ant 
17), -unt, var. -ent (65). basament (112). 
swelle (7, 76, 95, Sm.) sta-ffil (119), -fel 
(120, Gf.), -pil (85), -pel (v. Hamb.). phey- 
ler (9). philer fuf (8). sulfuos (83). fu 
der seul, tischring (112). pust (postis 11). 
simez (Sum.) spint (106). stollo, scinea 
(86. cf. Gf. 6, 671). bases bolstari (119). 
stumpha (pedes claudé), solen (Gt.). 
*Basis v. Basa. 

Bas-ium, -sium (76, 136) (cf. basia) 
Ad. chus (1), kuD, kusse (67), koe (133). - 
nd. kus. 

*Bassa v. Basta. 

*Bass-a, -an v. Basa. 

*Bassa-ea, -ra v. Bisora. 
*Bassa-ntrix, -r &c. v. Bassaris. 
Bassare (?.deprímere Br.) vndertrucken 

75). nyder singen (64). springen mit 

freuden (74. cf. sqq.). 

Bassa-ris, -r (76) 2. ouis pinguis dc. ; 
sacerdotissa bacch? (16, Br.). coe diemelck 
gheeft (147). een melc- ouwe, -oe (108). 
bacha, neben bachi sa/tatrir (Gt. 9, 29. 
lat. cf. bacha). bassa-ntrix (74), -ra- 
trix 4 bossatris (16) 7. salt- 4 cormin- 
(s£c) -atriz milehzoberey (76). milichzaw- 
beri; bassatrix (q. cf.) 7 bapte pl. 
springerin (74). bassa-, basa- (Gl. m.) 
-rides 4. vacese (Pap.), baeese ( Gl. m.), 
var. buces (142) vberes; -ndes 7. bae- 
es (1362, 142). bascarides 2. baeciae 
mulieres &oc. (136b). 

*Bassator (7. saltator) springer (15). 

*Bassatrix (7. saltatrix, cf. bassaris) 
springeri (74, 75). 

*Bassatura (ferri, 7. q. battitura Gl. m.) 
hamerslag (74). 

Basse (cf. basee) niderwerts (17). 

*Bassi-a, -um v. Basi-a, -um. 

Bassitudo nider-chait (1), -heit (4). 

Bas-sus, -us (4, 67) hd. ny-, nye-, 
nid- (17), Ad. nd. ne-der. nederich (23, 
109). syde (5, 13, 22, 23). syt (109). laech 
99 


TEES 


*Bas-ta, -sa (?. massa, aus pasta alph. 
basta Sum.) teic (131). teig, taig (141). 
*Basta (anders Gl. m.) ?. caro (14, 16), 
leib (74); aus hebr. basar, wie bos-ra, 
-Or (Pap.). 
*Bastab-an, -en (100) (cf. tabanus) 
brem-o (121 &e.), -e (100). pine (104). 

Bast-, gew. basth-, basch- (22), bost- 
(8), bosh- (9), past-, var. pasth- (75) 
-ardus Ad. nd. bast-art, hd. -ard (5), 
-ert, -hart (68), hard (1). banek- (75), 
bang- (6), -hart. vnelich (5), vnechte (22), 
vnhee (21), wesel- (17), vessel- (8), nes- 
sil- (9) -kint (cf. wechsel-kind $m. 4, 16; 
-balg; uuihselinga fifi alien? Gf. 1, 717; 
wissel-inck, -balek pwer subditus Kil.). 
peisehlag 4. spurius; p. in der muntz 
moneta, falsa, (t5: cf. Fr. 2, 1902). 

Ba-, pa- (Gf.) -sterna, bast-rina (11, 
76) -uraà (16), -ella (141) 7. pilentum 
(16); vehiculum itineris (11); theca (Br.), 
tecta (136), earea (11) manualis (cf. borta- 
ma, -mia, -nea Gl. m., pastrina, basterna) 
roB-bare (8), -bane (16). ros borne (9). 
radber (4, 49). ags. beer (94, 136). leen- 
denier 7 oercussen (11. cf. basterna 
mollibus vestibus sternitur Br., sim. Pap.). 
*Bastre v. Basee. 

*Bast-rina, -ura (cf.G1. m.) v.Basterna 


70 DAT 


*Bastus (anders Gl. m.) v. Batus. 

*Basuna v. Buccina. 

*Basus (cf. bassus) seydenneter (74). 

*Batha, bata, betha, beth (Aebr. Br.) 
ein ole-muel, carr. -myel, oel müle (110). 
ol mylin (68). olymoele (132). 

*Bataclare (cf. bad-are, ial. -igliare) 
ghenen, gewen (147). 

*Bata-elacio, -glatio (cf. prc., sq.) 
v. Oscitatio. 

*Bataclator gewer (141). 

*Batare v. Badare. Pilare. 

*Batheca v. Bratua. 

*Batia v. Bacinus. 

*Batieula v. Crithmum. 

*Bathilasa v. Bithalassus. 

Batil- v. Bacil-. 

Bathin (7.brachenr.) broicke &c. (147). 

Batis (cf. crithmum ) ags. stapul 
(Somner). 

Bat-is, -us uurm (Gt.). 

Batiutum v. Batuere. 

*Batoliea v. Bothonieula. 

*Batho-ma, -nia v. Bothona. 

*Batoniea v. Betonica. 

Batrachi-s, -um (Gt.) (cf. botracion, 
ranunculus) uuolff-uurza (Gf.), -urez 
(141). batraecion ags. clufwyrt (942). 

*Batta v. Blatta. 

*Battare v. Badare. 

*Battisecula v. Blaueolus. 

*Bat- (Gf. 2, 713, 722), pat- (104, Gf. 
6, 425), pa- ix -tudo, batutum Gi. e 
bal-thutaà (Gl. m.), -duetaà (147 &e.), 
-buta (98), -buea (11, 225, 74, 110, Gl. 
.m.), -bueca (109), -bueum (5 &e.), bab- 
tuta (Zeuss) wa-(74), be- (4, 74) -Ibuea, 
albucum (qg. v, barbuta (Sum.), ba- 
(i 49, 16), be- (74, 76) -bulea, bubulta 
BM.) slegi-mele, -melo, -meli; snegil- 
melg, -melo (Gf). slegemel (Sum.). flegil- 
eimo (119). Ad. blotz- (68), buttyr- (b), 
butter-, putir- (BM.), pufter- (66) -milch. 
sure milge (10). nd. karne- (11), kerne-, 
kerve- (sc 98), boter- (107) -mellie (11, 
109) -melk (107). hoet meleh (97). hott 
(74). hotte (12, 22b, 147. 4. g. lae seyston 
Ki.) van melk (147). scott-o (Gf.), -i 
(Sum.), -e (104). mo- (18, 74, 76), mu- 
(4, 49) -lIken. matt-e (13), -en (49). kef- 
wasser (wab., beb. 74, bab. 76). cambr. 
emmenl (Zeuss). 

*Battulus (cf. batulus Gl. m., bacu- 
lus) ags. stam (1369, 145). 

Batuere wippen (125). battui-, batiu- 
tum ags. gibeataen (94), gebeatten (136). 
batutus ?. percussus (136). 

*Batul-a, -us &e. v. Bacillum. 

*Batum v. Babatum. 

*Batura (i. patena; anders Gl. m.) 
patene (147). 

"Baturius /. fundanus &o. acker-, 
buw-man (141). 

*"Batus v. Bacillum. Batis. 

Batus, bathus, badus (176,) ? bladus 
(8), baeus (147, Gl. m.), bast-us (99), -hus 
(23) (mensura hebr. Br. &c., ene mate 99. 
cf. abatis) dry scheffelick mós (8). 
dy (sic) seheffel mosen (9). dat thegede 
del van eneme wischeppele (23). voeder- 
vat; mate van L eymeren (147). haber- 
mafe (74). futerkyst (75). ags. amber (7. 
amphora Gl. Aelfr.). 
BEA 


Batus, baeus (47, 96, 149), bachus 
74), £ bannus (Gf.) brama, brenbrama 
ios studa (Sum.) stawde (74). bram-, 
bran- (96) -st. (74), -strueh (47, 96) -stok 
(149). brames eruut (35). bremstrunk (8). 

Batutum v. Battudo. 

Bau-, baph- (5^),bab- (6, 76)-aria Ad. 
peyer- (6, 66), peir- 7 bair- (13), payer- 
4), beyer., beyern- (5b*), nd. peyger- 
(09h) beghern- (22) -lant. 

Bau-, 4 bab- (76), baph- (3) -arus 
hd. peyer (6), peir (75), payer (4), beyer; 
bayer (75, 76), beyher (D), einer auf 
peyern (66 sm.). nd. beyger (22^), begher 
(22, 23). 

Bauecalem gyllenen (94), a/s ags. 
wssverst. aus 1. gy- (136), ga- 4 ge- 
(142) -Ilonem (cf. Gl. m. 1l, 621 sq.) 

Bau-, ban- (2, 85) -cia, -sia (93) (7. 
pastinaea 93, 143) moren (85, 91, 96, 
149, Sum.). gelbe móren (112) móürhelle 
(93). morhel (2, Sm.). morert (47). pas- 
ten-ach, -ey, bestenaw (143). 

Bau-lare, -iare, / -eare (4), bou- yy 
baiu- (132 -lare, baphiare (3), ba- (8 
bra- (9) -ndare Ad. nd. bel-, pel- (5, Pe 
bey- (4), nel- (22) -len, als die hundt 
(74). beln (18). nern (cf. ringere), blecken 
mit den ST ).leeken (u£ canes bauiare 
68). huylen (baiulare ?£ c.; bellen 
baulare 132). grun-nen (76), -ezen (4). 
gransen (5, 17, 22, 23). kautzen (9. «ett. 
gautzen; cf. Sm. 2, 346). cauczin (8). 

*Bausia v. Baucia. 

*Baxare v. Braxare. 

Bax-ea, -ium (74), vaxea (pl. 141), 
blixia (est calceus 6) frauenschueh (74). 
doetor- (112), philosophische (114) pamn- 
toffe-l (112), -In (114). 

*Baxinus (cf. patinus) phannunstil 
(130). 

*Baxus cambr. ereman (7. qd. cryman 
Jfalx Zeuss). : 

*Bazius, BaCtoc (113), baci-s (Fr.) -us 
Hen.) (moneta, ll. D batz (Hen.). batzen 
UR. Fr.). 

Bdella (piscis cf. pelanus) pfrille 
(Ki.). ellritzen (Fr.). 

Bdellium (Br. &c.), bedel-lium, -ium 
74), -lum, -lius, -lus, bidelli-um 7 -a 
C m.) -us (b^), bedillus (68), bedul- 
lius (66, 70), -ius (69), (cf. -lacia, -latiea), 
baldulsta (8^) Ad. hartz (Gf.), edel h. 
ezor (9. cf. aumala). en dir stein (99. cf. 
BM. 96). bedelli-e (1, 21, 23), -ge (55). 
bedilie (17), -lige (18). bodelighe (22). 
bedel (21). b.-stecke (8^). flied sZm. (Gt. 
3, 360). erbsipper (74). 

*Bea (v. eeres, sf. gea?) gottin der 
erden o. des korns (74). 

*Bea v. Boa. 

*Be-, bi- (136) -aeita, beatiea (949) 
(/. sturnus) «gs. stear-no (94), -n (943, 
Gl. Aelfr.); stern (136). . 

Be-, 4 bij- (125) -amus Z. lecator; 
gall. à. scholasticus triuialis, ethrusc, 1. 
barba-rus, -seulus, banansus (sí. ba- 
nausus), baechuns (125). ain bean (16). 
baechant, schelm, grobianus, grober 
esel; ochD, puffel, tulpel (125). 

Beare Ad. selig, helig (8) machen. 
nd. salich maken. ponen (1, Bb, 74). 
heyligen (1). hylgen (13) 

*Beastulus v. Beatulus. 
bEG 


*Beatiea v. Beacita. 

Beatitudo d. selig- (4, 76), seleg- 
(8), seli-, sele-keit. ewige selikeyt (7t, 15) 
def obersten gots einwesen (15). 

Bea-, beas- (9) -tulus wenck (9), 
etzlieher maf) (8) selig. 

Beatus d. selig. selich (142).helig (8^). 

*Bebare v. Behare. 

*Bebulea v. Battudo. 

*Becari-us, -o v. Biearium. 

Beeea (auis) bec (89). 

*Becc-, bech-ardus v. Beghardus. 

*Becius v. Betaceus. 

*Beeula v. Betula. 

Bechion v. 'Tussilago. 

*Bedag-ar, -er v. Bedegar. 

*Bedala v. Betula. 

. Bed-egar (74, Gl. m. &c.), -egaris (13), 
-egarium (143, fructus 176), -eguar (73, 
Fr.) -agar (93), -ager (10), -ega (149), 
-anar s -eda (11), bete- (Sum. V), 
bodo- (85), bode- (Gl. m.), redar- (122) 
-gar hagen- (3), hane- (10), wip- (47, 96, 
149), wiz- (Sum. V), wech- 5) -dorn, 
(Jructus eius) -ber (76). wipken (96). 
weibtzorn, rothagen (a. wiltrose d 
rosenschwamm (Fr. 2, 126€). vehe-, weifj 
weg-, marien-, frauwen- (143), mergen-, 
weiB- &c. (73) -distel. stech- (143), stich- 
(73) -kraut. egle- (11), ga//. engle- (122), 
esgla- 4 aigla- (Gl. m.) -ntier. - 

*Bedella v. Betula. 

*Bedell-um, -ium &oc. v. Bdellium. 
*Bedellum 7. habitaculum bedellorum 
16). 

Bos pe- (q. v.), bi- (1, 64€), bo- (17), 
-dellus, bidellius (23) 4d. but-, büt- (6), 
bit-, pu- (1, 4, 6), pu- (3) -tel. bu- £ 
bud- (17), bye- (18), bo- (bb, 22), pe- (7, 
64) -del. pedell (68). richter both (66 sZm.). 

*Bedental v. Ouis. 

*Bedillus &c. v. Bdellium. 

*Bedul-a, -anea &ec. v. Betula. 

*Bedulla-cia, -tiea (105) (sc. vua, vitis ? 
cf. balatine v. amenium) hun- (Ob. 711. 
Sum. VI) wendel- (105) -isca. Cf. heun- 
schen Z. q. bauerweinbeere, wendelbeere 
ribes nigrum (Nmn.)? - 

*Bedullius v. Bdellium. 

Beel-phegor, -phigor, belliger (6) 
hd. ein ab-, apt- (6, 66, 0), nd. af-got, 
der do ist geschaffen als ein zers (phaL: 
lus) vnd het ein hut (cutem) in dem imul 
(6), de dar is geschapen als en prul (n4. 
nd. cf. Br. Wtb. 2, 365. 9, 441) de ene 
hut hefft in deme munde (23). 

Beel-zebub, -cebug (76), bel-sebub 
(68), -cebup (21), -cebob (67), -cebug 
(17), -eebog (19), -obug (21. 2« s/av. 
bjelbog?) mucken-man 2 -got &c. Gu. 
en afgot der vleghen (23). eyn dyfel (21). 
duuel (99). 

Beffa (cf. Dz. wtb. 50) 7. fraws (ital. 
Gl. m.), nga, (69 &e.). 

*Beffa 7. byrrus, almucium beffe (xil. 
nhd. beffchen m.). 

*Beganor v. Peganum. 

Begh- (1, 6, 74, Br.), begeh- (Ob. 106); 
beg-, bech- (5, 29»), bece- (17), baeh- 
(16, 29, Gl. m:), bae- (DP), pegh- 4 
pech- (75) -ardus (7. eonuersus q. v. 
15, phariseus, hypocrita) Ad. nd. beg- 
hart, -hard (110), Ad. -art; bech- (b, 22b), 
becc- (D^), biek- (7), bach- (2225), pek- 


. 
BEL 


4), pech- (75) -art. becarte (133). baghard 
23). bech- (21), beck- (17), bagg- (132) 
-ert. peg-, bek-hart; bartling, laybruder 
in einem eloster (75). biegger (BM. 116). 
Jull-ar (22), -ebroder (22^). Jollbpruder &c. 
(rr. 1, 620 sq.) gleyschner (74). gysene 
crouer dunkel gude (225. sí. glysener, 
troner? cf. alphanus). 

Beg-ina, -wina (753), -uina, -utta, 
baguta (22), pecharda (75) Ad. nd. be-, 
ba- (23) gie. Ad. begin, beghin (68), 
beg'hartin (1), beckin, pegein (74, 75). 
geswertpeghart (754). geschwester (7.?2rgo 
spiritualis 15). zapffnunn (14). 

*Begula v. Bogula. 
*Behare, var. bebare (cf. vehare) 
meck-, var. mek-atzen als die geif) (75). 

*Belbicium (cf. bilbire?) geest (1l, 
89). geyst (19). 

*Belbuea &oc. v. Battudo. 

*Beleebug &oc. v. Beelzebub. 

*Beleal v. Belial. 

Belemnites alp- (V. a. 1618, Ki.), alb- 
(Hen.) -sehoD. schoB- (Fr.), scho-, luch-, 
rappen- (Hen.), strahl- (Ki.) -stein. 

*Belerici v. Bellirici. 

Bel-ial, -eal (76) tewfel (4). tufel 
(76). vngehorsamer t. (65). ein duuel (22). 

*Beliger v. Belliger. 

*Belinguis v. Bilinguis. 

*Bellacius v. Bellicosus. 

*Bellanum v. Bellarium. 

Bella-re, -ri (7. preligare 5b, certare) 
Ad. nd. striden. hd. striten, streyten. kif- 
fen (D) kempen (5^). kriegen, fechten 
(15). orlogen (99). 

*Bellaria kornblum, nágelin (112). 

Bellaria spargere collatz strawen o. 
in dy rapuD werffen (125). 

Bella-rium, -ria p, -num (8, 9) 2. 
collibium, antepome-tum (122, 147), 
-ntum (76, Gl.m.). lest gerieht als appil 
birn odir nóf) (8) leeze gerichte alez 
ópfel byren odir nüsse (9). cleyn gaeve 
als appel noete &c. (147). nachtiseh (91). 
naehtspise (10). lustheh frucht zu tisch 
110). vreut off fr. vp die tafel (132). vreut 
109). 

*Bellatieus v. Belli-eosus, -ger. 

Bell-ator, 7 -io (75) Ad. md. strider. 
hd. stri, strei-, streyt-ter. orlogere (99). 

Bellax kryeg-, kyeff- (19), kiu- (11, 
89) -ende. 

Belle-matia v. Cymbalum. 

*Bellena v. Belua. 

*Bellerici v. Bellirici. 

Belli v. Bellis. 

*Bellicerpta v. Bellierepa. 

*Bellieiosus v. Bellicosus. 

Bellieose stritlich (75). 

Bell-ieosus, -iciosus (8, 75), -acius 
(15), -atieus (8, 9, 18), -ieus (q. v.) Ad. 
streit-, streytt-hafftig, -hafftick. nd. strit-, 
strid-aftich. stri-dig (18), -tig vnd krieg- 
NI krigisch (9). kregi (8). orlogere 
99). 


Belli-crepa, -cerpta (136), -tripa' (14), 
-tropa (122), -trista (76) (cf. pilierepa) 
7. genus Yu-, nu- (76) -dorum; salíatio 
(136). turney, thurnierung (74). gall. tour- 
noy (122). 

Bellicum v. Bombulum. 

Bellic-us, 5ssw. 4 -osus strit- (5, 6, 
22), stritt- (76), streyt- (66), strid- (23) 

BEN 


-bare (5), -bar, -ber (6, 66). eyn stritbarer 
(69), strideger (18), streyter (70), stirpir 
(21. aus stirtper ?). kriegende (19). kryck- 
hafftig (bb). 

Bel-iger, -iger 7 -latieus (9) Ad. eyn 
Strit- (5 &e.), streyt-trager, -dreger (5), 
-furer, -bar man (110). eyn strid drager 
((). eyner der ein strit furt (68). 

*Belliger v. Beelphegor. 

*Belliger-ere, -are streyt-tragen, -es 
vorgen (9). fechten (110, 132). 

*Belli-, belle-, bele-rici, myrobala- 
RE bellerische myrobalanen 
(143). 

Bell-is, 7 -ius (144), -ium, -i (Ki.) (7. 
paschanthemum!) maf-lieben, -blümlein, 
madlieblen, massüsselen, osterblumen 
(143). zeitlóBlen, mülinblümlin (144). 

*Belli-tripa, -trista, -tropa v. -crepa. 

*Belloferus (cf. bellarium? beluo?) 
. buceellosus (76). 

*Bellones v. Beluo. 

Bellua v. Belua. 

*Belluones v. Beluo. 

Bellum strit (5, 22). Ad. stritt (19), 
stryt (5^), striyt (19), streyt. strid (21, 
23). orleuge (100). vrlage, kyfe, vnfride 
(14). volewich (99). b. campestre, nauale 
felt-, wasser-streit; b. indicere ein stryt 
verkunden; b. tentare scharm-utzelen, 


C. 


var. iezeln (64). 
Bellus schone (11, 19). Ad. schon, schón 
(67) o. su-, si- (67), seu- (70) -berlieh. 


*Bel-lus (147), -lutus (147, Gl. m.), 
-utus 7 -uinus (v. turpis 4 belue similis 
Br.) (cf. abolitus) heslich; heet-, eys-, 
le-, scehuuys-lyck (147). 

*Belobug &oc. v. Beelzebub. 

Bel-ua (Br. &e. 4al), -ue (8), -lua, 
-lena (6) (7. eatellus 75, piscis 2n mari), 
eyn mer-fysch (b^, 74), Ad. -wunder, hd. 
nd. -wonder, -tier (74), EUMD Ad. eyn 

roz (5), groD, grafs (3), nd. grot visch 
22, 74), mer-v., mere fife (18), mar fisch 
(6). thier (110). tyr (8, 9). dir (99). vreis- 
lieh tir (100). welffer (75). : 

*Beluare mertieriseh leben (74). 

Beluinus (cf. bellus) velec (99). vn- 
vernunfftig (110). 

*Beluis v. Peluis. 

*Beluo; g. -onis vichischer mensch in 
seynen siten o. geschefften; belluones 
hurer (74). bellones 7. lece- vé. ver- (sf. 
vor-) -atores (16). 

Belutus v. Bellus. 

*Bemastrum beyfuf) (143). 

*Bemer v. Vomer. 

*Ben v. Baen. 

Bene Ad. nd. wol. hd. wole. woil (5). 
wale (99). wall (132). 

Benedicere Ld. wole, wol, woil spre- 
chen. nd. wolspreken. segin wonschen o. 
fluchin o. vol sagin o. danckin, loben (8). 
gesegen £ wunschen 7 v'sagen 7 dancken 
7 lonen (9). benedigen (55, 68). benedyen 
(11, 19, 75). ge-b. (110). 
ici e dra (monzalis) benedietenerin 


*Bene-, bun- (149) -dieta (herba, i. 
fulia) benedi-ete (85, 96), -cht (93), -cten 
wurtz (74 sim.). bundicte (149). karioffel- 
wurtz, gundreb (74). vrschina (93) aus 
lat. bronca, vrsina? 

DEN (gt 


*Benedieta altertueh (i. tega 74. cf. 
Gl. m. 1, 645). 

. Benedietinus Ld. nd. eyn benedict- 
Iner, -ner (1). 

Benedictio benediung (75). eyn sagen 
sene (55). zuwurf gutter ding &e. (65). 

Benedictus geseg-ent (V, l, 4), -not 
(16), -et &c. (65). geben-idiet (5), -ediet 
(17, 23), hd. -edeyet, -edigt, -edit (21). 
benediget (22). n. pr. benediet (18). 

Bene-facere, -fieere (11) wol dun 
(19). wael doen (11). . 

Benefaector wol-duner 7 -teder (19). 
waldeder (11). : 

Benefaetum woltat (3). 

Bene-, beni-fieentia gut-dat 15), 
-dait (Y), -heit (110), -tieung (68). gut 
tete (63). woltetigkait (76). guter (9), 
gutz (8) gebruchunge. 

*Beneficere v. Benefacere. 

Beneficiare, -ri Ld. gottis, gotes, 
gots gabe geben. nd. goddes gaue gheuen 
7 wol-gh. (23), -dat (22). Ad. wol dun sm. 
Iehen herwerben (17). pfrund lyhen (110). 

Benefieiatus ein gepfruntter (65). 

Beneficium Ad. eyn gots-, godis- (b^) 
-gabe, -gab, -gobe (6), -gaub (76). md. 
godes gaue. hd. wole-, woil-, wol-dat, 
-date (13), -dayt, -dayd (19), -dàt (12), 
-dot (110), -that, -tadt (65), -thun (7), 
-tetickeit (15). nd. wol daet (23); wael- 
(11), wel- (89) -daet. willige woltetigkeit 
(15) lehen (10, 141 &e.). pfrunde (65). 

Benefic-us, -ius (8), beni-fieus (9), 
oft t -uolus woltetig (9), -tedig (8). 

Benelingwatus (7. facundus Br.) wol 
-gesprachig (75), -sprechende (19). wael 
sprekende (11). 

Benemeritus wol-verdient, var. -ge- 
dienet (110) die yt wal v. hait (132). 

*Beneolentem (herba) ags. mag-edhe, 
var. -adhe (942). 

Bene-plaeere (89), -placitare (11) 
wael- (11), wel- (89) -behaghen. 

*Benere rutten. boken. (100). 

Beneualens gut mutig (15). 

*Beneuocus v. Beniuolus. 

*Benific-entia, -us v. Benefic-entia, 
-us. 

*Benifolus v. Beniuolus. 

Benign-e, -iter Ad. gut-, gut-, gietten- 
(76), wirdig-, wurde- (67), wirden- (68), 
genem- (110), godertijr- (132) -lich. gutt- 
o. senfftmuttik-leich (1). gotliken (22). 

Benignitasgutti- (9), gutte- (8), guthe- 
(b») -keit. goedertierenheit (89. cf. prc., 
G. Wtb. 2, 655). 

Benignus 7. bene dignus (! Br.) hd. 
wirdig. werdi -g (5), -ch (13, 22). würdig 
e wirtig (21). gut-ig (1), -tig (8), -lieh 
10), -tlich (12). guettig (64). gudig 3) 
gietig, gabreich, milt (88). gytliken (13 
mynnesam (15). minsam (63). woldedig 
ud angenem (110). guder- (109), goder- 
132) -tiren. 

*Beniranula v. Baianula, 

Beniuolentia /d. willig-, willi-, wille- 
keit; gut-willikeit (b^, 9), -wildekeit 
(18). nd. willicheit. guts (63), gutes (Y, 
15) willen. wolwilligeyt (13). ernst (7, 15). 

Beni-uolus, -folus (?. bene-ficus, 
-uoeus 18) Ad. willig, gut-, wol- (7, 76), 
woil- (5b) -willig. nd. wilich, wol-w., Z 


72 BES 


vlitieh (22). waldedick (18). wirdig (21). 
gutig (4). 

Benna ein benn o. karch (Das.). 

Bentum (cf. Gl. m.) hd. werg-, werck- 
(18) -gestelle. wirk gestulle (9). 

*Beonia v. Peonia. 

*Bera (cf. Gl. m. A. v. st. beta?) beiza 
(Sum. VI). 

*Berago v. Borrago. 

*Beranula &oc. v. Baianula. 

*Berbena v. Verbena. 

Berberis (herba, 7. bugia q. v. 144; 
oxyaeantha 73) kolshals (9). erbs-al (73, 
93), -alen (112), -ipp (74). versi-ch, -ltz, 
surauch (nAd. saurach), paisselber (73). 
pey-, bay-Del, pr&mel, wein-dling, -ling, 
aug-, augen-seuer, wildweinreb (74). 

Berb-ex (1), -ix (7), -ieus (68, 110) 
widder (7). hammel (110 sZm.). berbica ous 

femina, (Bx. &e.) ; 2. sonus et producit illam 
sillabam bi (68). schaip (147). berbicinum 
scaifin (104). 

*Berbinea v. Pervinca. 

*Berea v. Perca. 

*Beribalbum ags. greatewyrt (949). 

Berillus (gemma Br. &e.; speculum 
presbiterorum. aut veterum. 68, ii0. d. 4. 
Brill), t berla (74), perillus 7 perela £ 
barillus (75) beri-ll (2), -Ile (55, 7, BM.), 
-len (7523). baril, var. -lle (64), -llen £ 

arilen (75). Ad. nd. bril, brill, brill-e 
21) -en (75). prille (3). perle, fein-, 
wasser-p. (74). jiperel (375). ein berlin 
(6), perlin (17). eristal (76). pi-sleht Z 
-lent (Gf. 6, 778). 

*Berna (st.perna), 4 baeco (93) bache 
(b25, Sum.). suin-b. (Twinger). bach (21, 93). 
bachen (9). st. verna ags. higre (94, n 

*Bern-eca (89), -icla (140, Fr.), -ieula 
(124), perneea (93), barnaees (pl. Gi. 
m. cf. engl. barnacle), 4 branta (7. anser 
scoticus 124, 140) baum- (Fr.), boem- (89) 
-gans. ber (volatzle 93). 

d e cps (Jt. àn. Khetia) be-, we-rnitz 
135). 

*Be-, bo- (147) -rnix (7. agates q. v.) 
bern- (22, 141), ageten- (28), agaten- (147), 
ayte- 4 a- (12) -stein, -sten (22, 23). 

*Berogmen v. Pyraecmon. 

*Berrannula v. Baianula. 

*Berruea v. Verruca. 

"Berrus (aws verres 2« bér, bár?) 
«gs. baar (94, 136, Hpt. 5, 198). 

Bersa v. Byrsa. 

*Bersili-um, -eum (144)(cf. presilium) 
presill (144). bresilien holtz (112). 

*"Bersumius v. Brasmus. 

Berul-a, 4 -e (Sum. v), -us (herba € 
lapis 16. cf. berillus), betu-lea (143), 
-rà (96) (frz. berle; aus lauerula 143; 
Cf. Dz. Wib. 470) beren- (Sum.), pern- (3, 
74) -zunge (74, Sum.), -ezung (3), -tatze 
 -klee (14). berin- (Sum.) beren-, bede- 
(47), beke- (149), wasser-, 4 bach- (143, 
Ki.) -bunge (47, 96, 143, 149, Sum., Ki.), 
-buge (85). wasser-merck, -peterlein 
(berula 143). pachmyntz (74). 

*Besasa v. Bisora. 

Bestia (4. vrsus 8, 9) thyr (5b) tyr 
(9). dir (8). der (142). eyn vnver-nunfüg 
sim., -nunstich (22), -stendig, -standen 

68), riDens &c. (65) Ad. tier sém., md. 
i eyn nof) (17. cf. Goth. Wtb. 1, 227. 2, 
18). 


- BET 


*Bestia pl; g. -arum (méssv. aus 
bestiarium? »« pasta?) die weid von 
den bestien (68). 

Bestialis vichischen (75). beestlich 
(132). vnuernunftig (110). 

Bestialiter thier- (110), beeste- (132), 
vnvernunftig- (68) -lich. 

*Bestiare v. Brutire. 

Bestiarium thiergart (110). 

Bestiarius einer der wilde thier hutet 
(110). kuhyrt (68). ein beesten hijrde (132). 

"Besti-nus, -us (Gl. m.) Z. tyrannus € 
crudelis (x6). 

*Bestorta v. Bistorta. 

*Bestualia v. Westualia. 

Bet-a, -e (96), -um (97), betha, peta 
(q. v.), bleta (cf. blitus) Ad. nd. crut 
(welt. kraut Xa $&0yYv). hd. eyn crut. 
kol (4). koel (68, 76). een coele (108). Ad. 
nd. (eyn) rom-es, Ad. -ische, -ischer, 
-se (1), róm-sche ($5, -es (21), rymsche 
tn kole, kol, kolle (67). remischer kel 
91). eyn sprub 7 vD spring Z7 romesche 
koyl (19). romischkraut (74). md. Ad. 
(149) ags. bete. bioza £ malta (beta Sum. 
Cf. Gf. 9, 233). pieBe, biese, plateibke (74). 
piessen (50€). biessen (91). beyt- of beyc- 
(97), bets- (85), bez- (96), beyz- 4 peys- 
(4), beió- (125), beys- (8), bió- (17), bys- 
(b^), weyz- S weyB- (1, 3, 8 Anh., 75), 
ays- (50^) -kole, -kol, -tol (sc 85), -chol 
(1), -koel (125), -kól (50b), -krut (75), 
-kraut (3). hd. mang-olt, -elt (33). gart- 
erawt o cf. artemisia, um) 
inola (105. »« enula). lambertine (99 
lembertingheZ lemmers coele (108). uuege- 

rich (beta Gf.). poleten (bleta 50^). 
*Beta (arbor) v. Betula. 
*Betha v. Batha. 

Beta (2. litera) busthabe (8). 

Bet-, beth- (Br.) -aceus adj. dim. i. 
de betha existens (Br.). s. junge sprossen, 
wurzel von mangold (Ki.). bet-, beth-, 
bed- (7) -aeia eyn kole struck (5). eyn 
kym (4. paruum olus 21). bethacium 
krautmis (9). becius durst (cf. thyrsus, 
maguderis); 2. abscisus (1); ?. qg. betuus 
adj. (66 &c. cf. Celt. Nr. 303). 

*Betamula v. Baianula. 

Beth-, bet-ania ein stat (Mss. mog.). 
interpr. domus obediens (Br). ein hauf 
der vndertanigkeit (76). 

*Betani-a, -ca v. Betonia. 
*Betaphola v. Baianula. 
*Bethar v. Beuer. 
*Betegar v. Bedegar. 
*Bethilum v. Essedum. 

Bethlehem eyn stat (5). betlehem (1). 

*Betonia v. Beto-, bota-nica. 

Bet-, beth- (47, Br.), bett- (144, Sum.), 
vet- (105), bat- (872, 146) -onica, gew. 
betonia, bethoni-a, -e, beth-oma (69, 
70, 134), -ania (68), betani-a, -ca (87) 
hd. nd. betoni-a (105), -e, -en (18), -en 
krut (7), -ge (b), -ek (91). beta- i 
bato- (872, 146, BM.), bathe- (4, 17, 95), 
batz- (93), bathae- (BM.), pate- (4) -nie, 
-nic (146). patóni (BM.). pathonienkraut 
(14). batt-unia (Sum. VI) -ynge (8) we- 
thonica (4). bestron (87). eerenbrei1f) (144). 
boh. bukwicze (4. be? Kon. bucheichel). 
ags. byscopwyrt (949). 

*Betoritum (aws petorritum, cf. 
jPetorieum) wagen (93). 


PIB. 


Bethphania (cf. Gl. m. À. v.) v. Epi- 
phania. 

Bethsaida 4. probatíca, piscina (nv.). 
en wisch dijk (23). 

*Bettoniea v. Betonica. 

*Bet- (D, 134 &c.), beth- (76), bee- 
(76 &c.) -ula (aus vitula »« bueula?) 2. 
iuueneula(/. c.), daraus zwuuenckula (t). 

Bet-, beth- (11) -ula, bedula (8b, 
11, 68, 110), -ala (2n den meisten Drucken), 
-ella (3), bedul-, 7 pedul- (Gf.) -anea, 
-lanea (141), beta (94,136) (arbor) piri-, 
bir-cha (Gt.). Ad. birck, birck-e, -enbaume 
sim., pirck (74). berk-e (11, 94), -enboem 
(11, 89). ags. bere (136). 

*Betularia v. Tormentilla. 

*Betu-lea, -rà v. Berula. 

*Betuus v. Betaceus. 

Beuer, g. -ri (Pap.) (v. castor, ófters 
mit dem Zusatze secundum, et in theuto-, 
theutu-nicum), biuar (6. cf. ital. bivaro), 
bivria (122) betháà (3. -ar? -an?) (cf. 
bidria, biuera, briuia Gl. m. 1l, 681. 
castor, fiber, fibex) ein biber (3, s8). 
otter (6. 4. q. fiber 66). 

 *Bezola (/. albula ezerulea, i un 
blaw-ling, -felcken, -£elchen, flecken, baal, 
balhenen, albóck, renchen &c. (140). 

*Bia 7. tibia (76); wiolentia gr. pa 
(Pap. Br.); via (5, 21, Gl. m.). 

*Biacita v. Beacita. 

*Biaeulus (aus iaculus) lint worm (8). 


*Biachematus solt (11), sz. sott fatuus 
4. biothanatus? 

*Byalitas czweylichkeyt (5^). 

Biangularis Ad. zwey-, zwi- (46), 
nd. twe-winckelich, Ad. -winckelicht, 
-winkellecht szm., -winglecht(17),-winklet 
(68), -eckecht (1), -eckig (18, v6). 

Biangulus zwene (1) zwen (5, 6, 4, 
76), Zwey (17, 21), twene (23), twe (22) 
wincke-l, -]l (4), -le (22). 

*Byaphor starcker von leyb vnd sel 
(14), aus bi-, bie- (147) -anor 2. an?mo 
et corpore fortis (Pap.); an lijff ind an 
syele starek (147). 

*Biathanatus v. Biothanatus. 

Bibaeulus v. Bibo. 

*Bibales Ad. drinck-, trinck- (6, 4, 74, 
;8 tranck- (3), drang- (5, 11), Ad. (13) 
nd. dranck-gelt, -geilt (3). 

*Bibanella v. Pipinella. 

*Bibara v. Bibeca. 

*Bibarius v. Bifarius. 

 Bibax v. Bibo. 

*Bib-eca Quy -era, -ara (74) est su- 
perfluitas bibendi (16, 129); sup. byebende 
(séc 19). vberfluss-ig trincken 7 -igkeit 
trinckens; bigura vbertrinckung (74). 
drynckens oevervloedicheit (147). 

*Bibell-is, -us, bipp- (93), big- (Gf.) 
-ellis, 7 bipennis, bi- (136^), pi- (Zeuss) 
-pinnis, biber-a 7 -us (Gl. m.) (cf. Gf. 
9, 43,212) Ad. parte (3, 104), barte, bart, 
worff-b. (7, 21), hellen-b. (110); byhe-l, 
-In; biel, zwerch-b. (7); bieln (55, 10), 
eyn kleyn b. (18); Pene (66, 134), 

eihel (75), peil (1), beyl. nd. byl (99), 
Diten (23), vil. (22. 2« Uma?) zwerch- 
$8), twer- (93), streit- (91) -agst. sulexe 

92b). zul eeze (23). stil exse (22). sehwert 
(c8). hackel; wurff-hack, -biel (4. tríceps 
75). beeude (106. aus bisacuta q. cf.). 

(——POE 


; 

DBIB 


bipennis adj. vff (68), zu (110) beyden 
syten sehnyden (píc.). cambr. dinaut 
(Zeuss). 

*Bibera v. Bibe-ea, -llis. 

Bibere Ad. nd. dri-, dre- (99), Ad. 
tri-neken. 

*Bibertitum v. Bipartitus. 

*Bibex v. Bilix. 

Bibi-le, -lis, -bile (Gl. m.) daz man 
drineken mag (21). allerley daz man 
drimgen mack (5). allerleye dinek dat 
men drineken mach (23). trenck tranck (9). 

*Bibinari v. Bobinare. 

Bibinella v. Pipinella. 

Bib-io, 4 -o 4 -ro (Gl. m), -lio (74, 
148, Br.), 7 bisio (75) (7. mus-tio, -sio; 
zinsilla ga//. cincelle 122, cf. zinzala 
gall. eincerelle Gl. m.) win-, wein- (3, 9, 
74, 15), -wurm (3, Gf.), -worm (8), -muck 
(64, 74, 75), -mug (93), -mugge (95). 

Bibex, g. -icis 4. pugna inter duas 
partes (Br.). krieg zwischen zweien per- 
Sonen (74). bibix gevecht &e. (141). 

*Bibil-ere, -ire v. Biblire. 

*Bibinari &e. v. Bobinare. 

*Bibix v. Bibex. 

Biblia eyn grofj buch (21). bib-lie 
(bb, 23), -el (64, 110). 

*Biblibris v. Bilibris. 

*Bib-, bi- (4) -limen (cf. biblire) 
sawer (4), scheffen (9) kompost, 7 mat 
(9. cf. matte eolostrum &o.). 

Biblio v. Bibio. 

*Bibliotarius ?. custos librorum (16). 

Biblio-teca, -theta (1). -tha, -ta, -ca 
buch-kamer o -kà mir (sic 8).liber-ye 
5, 22, 23), hd. -y, -ey, ig (49). libarei 
S libri (21). 

*Bibliotista (7. orthographia) vechte- 
sehriffte (74). 

*Bib-lire (75, vinum. biblit 64), -ilire 
n -ilere (75, 76), -ullire (110), -ulire 
66 &e. »« bul-, bu-lire), bil-bire (75, 
108, Br, Ki, Fr), -bere (75, Br.) -uere 
(4, 76), -uire (16), bulbere (106) geren 
(4). jeren (76). gern als das bier (5). 


heffen (106, 108), £ ghissen, als most ocht|( 


lone bier (108). gurreln, gülcken (rr.). 
glucksen (Ki.). 

Bibl-ius (Br.), -ios (9 &c.), -us (9), pi. 
-ü, -i, bab-li (76), -ili (4) (é. artifices 
qperi-, para- 16 -tissimi ; 2. lat-omus, -ami 
Cf. Gl. m. l, 6752, 6889) qui sculpunt et 
poliunt. dc. schilten o. bolieren (6). 
kunstenreichwerckleute (74). Ad. steyn 
metze, ? seyden weber (-us 9). 

Bib-lus, -los, -olus (76), -ulus (16, 
68, 132), billus (47) (quasi aquarum. bi- 


NE semede (16) grofe mer semde 
8, 9). bintz (68, 87). bunz (85). bunx 
47, 149). byes (132). 


M ruins i. victus 4n biblioteca neringe 
Eon -ax, -ulus, -olus Z -olosus 
(76), -aeulus 7 -osus (125) hd. nd. dre-, 
Ad. dri-, tri-, tre- (9, 4) -neker. trenger 
8). eyn druncke (1). seuffer, weingànsel 
135). fullülasche, trunckenboltz (125). 

*Biboles dunekel (Y. aus bibales 2 
bibolus?). 

*Bibolus v. Bib-o, -lus. 

Bi- by- (8) bona, biboma (s5), 
bib- (149), birb- (47) bid- (96) -onia 
(cf. agrimonia) oder-menie (sum. v), 


DxereNBACH. GnossARIUM. 

BID 


-menye (96), -menge (8), -meine (149), 
-meien (85), -meinst (41). 

*Bibul-ire, -lire v. Biblire. 

Bibulus (£& arenarius 64; cf. bib- 
Ius, -0) binsen- (Ki?. »« biblus), bimsen- 
(Kib.) sandt- (64) -stein. 

*Bica v. Bicea. 

*Bieanatus ein sóm (6). en zom (23). 

*Bieare wandern (8, 9). Cf. bit-ire 
(129, Gl. m.), -are (142, Br.), -ere (Ki. &c.), 
-i (142 q. v.) ?. pergere, $re, ambulare 
cc. bittit ambulat (G1. m.). 

Biearium (11, G1. m.), becari-us (141), 
-O (Gl. m.) (cf. baeehar) beker (11). 

*Bieca, biea (?nstr. bick (89). steen- 
bicke (11). bickel (6). 

*Bice v. Mora. 

Bicell-um 7 -inium (74), -ium (14, 
147) bieli-uium (147) -nium (Gl. m.) 
zwygadenig hauDe (74). huyss dat twee 
onderslege hevet als kremerhuyse (141). 

Bieeps tweehofdech (99). 

Bicinium sanck twyer mynschen(14:), 

*Bielip-iatus, -peatus (19) twischil- 
dich ridder (11). eyn sehyldig ritter (19). 

*Bieliuium v. Bicellum. 

Bicoca (7. capri balatus? Somner) ags. 
haefer-bleta 7 pun (Gl Aettr). hebre- 
(136), hraebre- (94) -bletae. 

Bieolor zweyerley farb-e (Y &e.), -en 
(110), verwich (132). : 

*Bicolo-, bicolle- (76) -ratus zweyer- 
leye geferbet (21 süm.). 

Bicornis zweyhornig (68). 

Bieorpor zwi- (Gf.), zime- (sc 141) 
-liehamer. 

*Bieta v. Biota. 

Bieubitus (7. mensura dc., et. pro 
eubito Br. zwene elen bógen (6). zwen 
ellen- (76), eln- (21) -bogen. twe elen-b. 
(22). von zweyen elen- (110), el- (6s) -b. 
eyner der zwen eln-b. hait (7). eyns 
elen-b. lang (10). eyn elenboge (5). el- 
pogen (4). 

*Bieus (sf. pici) lingua spechteszunga 


Gf.). 

*Bidella &ec. v. Bdellium. Atramen- 
tum. 

*Bidell-us, -ius v. Bedellus. 

Bidens (m. énstr., f. ouis Br. cf. bidus) 
hd. gabel. nd. gatffel-e (22, 23), -le (132). 
ghesele (22. flagellum?). geselle (22^). 
vorck (132). grepe (22. cf. Br. wt. 1, ieu 
greifa (Gt.). eyn dinck dar men medde 
herket (22), mede hacket (23). Ad. rech-e, 
-en; kar-ste (Db, 6v, Gf), -st, -scht (66); 
eyn schaff, scehoff (6, 8). sehap (22). 
scharff (instr. acutum 9. 7 ouis?). scarp 
(99). schafft (ansa 18.nd. grepel, 2« ouis ?). 

Bidental (cf. dental) schawrslach- 
tigstat (74). stat do man die schaff schin- 
det (sehnidet? 7). en stede, dar dat water 
valt (23), dair die blyxem (147), der 
donner (132) sleyt. botental est locus 
vbi boues mactantur (6). 

*Bidental v. Ouis. 


Bidentare (prs. ?. fedio s?c 139) gra- 
ben (8, 9). v-gr. (17). 
*Bidogus v. Biduus. 
*Bidonia v. Bibona. 
Bidria v. Beuer. 
" Bidriga (»« prc.?) v. Hibrida. 
Biduanus v. Biduus. 

BIG 19 


Bidu-bium (1, Gl. ».), -vium, pidu- 
uium (104), -gio (v. runcina) qq. v. ker- 
tare 4 rebemezer (117). rebmeDer (1). 
sehselin, snitesahs (Gf. 4, 256. 6, 91). 

*Bidus (cf. bidens) karst domit man 
hacket (74). 

*Biduuium (cf. bidubium) que post 
duos maritos vidua est (139). 

Bidu-us, -um, -anus, bidogus (21) 
hd. zwene, zwen, nd. twe, twie (11) dage, 
hd. tage. zwey-, zwair- (1) -tagig (1, 1 
-dagig (59), -tegig (110). zweier dag alt 
(-anus 175), zijt (-um 11). 

Bienn-is, -ius, var. -us (15), bihemis 
(), bin-ius, -nus (1), bimus 7 bitrius 
(o) bifaldus (28) hd. zwey-ierig, jerick 
5b) -iar (8) -arig (l, 75) zwi geriek 
19) zweyer iar alt (1X). nd. twe-Jarich 
(23), -j. kint (binius 22. aus bimus). 

Bien-, biger- (22) -nium, bimatus 
hd. zweyer, zwey iar zit sim. md. twier 
jar tijd; twe jar. zwey iar (8, 75), ior 
(25). 

"Bitaldus v. Biennis. 

*Bifares v. Bifores. 

*Bifarius v. Viuarium. Bifores. 

Bifar-ius, -us (9), buf- (66 &c. q. cf.), 
biv- (b^), bib- (1365), obif- (76) -arius 
(7. bi-linguis, -loquus, -formis, -ssidus 
76) hd. zweyer- zwayer- (1l), zweyger- 
(6), nd. twyer-, twiger-leye, -ley (5^), 
ay (1, 9), Jeyge (6). zwyfaltig (6s). 
Zwy-, Zzwey-sprechig (110). zweyerley- 
redig (v) -rede (18). der zw. rede hat 
(9). Ad. lugen-, lügen- (3), legen- (5), nd. 
loghen-hatftig sm. dubbelaftich (132). ein 
ezweifeler (4). 

*Bifari-a (7. bós mupía 134 &e.), -us 
(à. bigamus 14) (cf. bifera Gl. m., binaria) 
Zwir ver-heirat 7 -mahelt (75). 

*Bifforari (cf. bifarius) betriegen (74). 

*Biffores v. Bifores. 

Bi-, by-fidus, biuidus (9) zweyspeldi- 
g (8), -ek (9). entzwey spalten (68). en- 
cuegespellen (100). ontzwey gesplyssen 
(132). in tuen gespleten (99). 

*Bifidus (»« fides) lose von truwen 
(19). bij-gleubig (12), -glaube (10), -ge- 
lauben (13). 

*Bifium v. Biuium. 

*Biforcare v. Bifurcare. 

Bif-ores, -fores (76), -ori (36), -ares 
(21), -arius (22), -os (11) duro (s6). eyn 
Zweyfeldige doir (5). Ad. zweyueltig (1), 
zwifeltig (76), czwi- (4), ezu- (21) -feldig, 
zweueldig (11), zwyfal-t, -tig thor, tor, 
dore (7), dor (17), dar (21), thuren (110). 
tweuoldichghe dore (23). zwo-d. (8). zwey- 
(68), twiger-(22)-dor. tzwey valdoren (132). 
zwy faltieren (110€. qus zwyfalt thuren 
(1102). en valde dore (19). val duer (11). 
gebaldene thor (9). val-, vou-doren (108). 
eyn ezwyfelig dinge 7 dale (sc 18). 

Biformis Ad. zwei-, zway- (1) euei- 
(100), nd. twe-formieh (98, 100), -formen 
(22), Ad. -formig, -formecht 0h -form 
(4). twigerleye (22). 

*Bifos v. Bifores. 

*Bifurca zweizing-gete, var. let, gabel 
64). 
Bifu-, bifo- (74) -reare geben, taylen 
(74). deylen(?). spalten, cliben, var. eleiben 
15). 

Big-a, -es (76) (v. earr-uca 1, -uta 1, 
-ota 66, eurruea) Ad. nd. karre, kare. 

10 


14 BIL 


hd. karr, karren, karn, garr-e o. -en (1), 
karrich (6), karehg (10), wagen (18). jy. 
karr; karch rof) (88). 

*Bigam-a, -ia zweyer man wip (8), 
fraw (74). 

Biga-mus, -nus (1) Ad. zweyer, tzwayr 
(1 zweger (93), zwaer (753) wibe (8), 
wiben (1, 9), wiber (17, » weib (1, 9) 
man, ein man (75), eman (93). man der 
zwei weiber hat gehebt 7 ainer der itzunt 
die andern frawen hat (175). 

Biga-rius, 7 -tor (64) ein kurtzer (aus 
nd. korde-) wagen 7 ein w.-macher von 
zwei rederen (110). eyn korde w.-kruder 
(132). ke-, var. ka-rrer (64). karnfpherdt 
125). 

: *Bigellis (2— bigil?) v. Bibellis. 

Big-enus, -ens (75, 76, 110), -men 
(136) (cf. hermaphrodita) zwey slehtig 
(6). tweslechtich (23). zwid-arn, var. -ran 
15). 

: Bigeraà v. Andromoda. 

*Bigernium v. Biennium. 

*Biges v. Biga. 

*Bigeta v. Biota. 

*Bigmen v. Bigenus. 

*Bigota &oe. v. Biota. 

*Bigura v. Bibeca. 

*Bihemis v. Biennis. 

*Bijanus v. Beanus. 

*Bylagosus v. Biliosus. 

*Bil-, biji- (bini-? 19) -alis (cf bilix) 
1enden-er (19), -ier (11). 

*Bilandari v. Blandiri. 

*Bilatis v. Bilis. 

Bilb-ire, -ere v. Biblire. 

*Bile (st. bilis) ags. atr (94), art (136). 

Bilex v. Bilix. 

Bi-, bib- (1) -libris Ad. zwi-, gew. 
zwey-wiehtig, -gwiehtig (15), -wittie (100), 
' -fechtig (se 21), -punt (V), -pfund (v6), 
-pfundig (110). nd. twe wagich. 

*Bilibrum twi gunstich (11). 

*Bilimen v. Biblimen. 

Bi-, be- (76) -linguis (7. bilo-quus, 
-gus; duplieator q. v. 76) der zwo zun- 
gen hat (8). ezwey-ezungit (21), -zungig 
(110). zwi zongicht (5). twe-tunghieh (22), 
-tongech (99). zweyerley zunge (T, 9). ein 
liebkaller (88). ain zwifeltiger (16). 

*Bilio v. Bilis. 

*Bilionare v. Bobinare. 

Bil-iosus, -osus, -ogus (67), bylago- 
sus (21) Ad. grim-mig, ig, -miger (i), 
-mick (18); zornig, ezornick 7 turbik: (9); 
drurig (8), trauerig vnd wunderlich (64); 
graussamer (76), grusum (11). nd. grim- 
mich, tornich. 

Bilis, -us (67) -e (q. v.) i. fellis 
et ire sedes (Br.); pellis circumdams fel 
(66 &ec.), fel (sc 184), fell (s). das fel; 
bilipellis circum, fel (21). (cf. cistifellis, 
vesica). hd. md. gallen-, galn- (Db, 17, 
21) -blat, -pladt (1), -blait (b2b, 7), -blut 
(21), -biterm (93. cf. bilum), -hut (11), 
-feuchtigkeit (75). hd. zorn; zorn blat 
(11). nd. torn. der sode (125). 

*Bili-s, 7 -o (7:4) (4. talpa 74, v6 
scherre; molt-, maul-werffe (74). Cf. 
bilehmaus szm.? bilatis genus amemalis 
pusilli (1365)? 

*Bilis (2c vmbilieus) nabel (14). 

Bilbix, gew. -ex, -lis (v6), -ijt (9), 
-alis &e. (g. v.) bibex (14) (V lorica 

BIN 


Br. &., 4 pugna, 11, duplicium 715, vestis 
pilosa 16) zwillieh (7), ieh (64), -ehe 
(10), ing (75). ags. tuilj (/at.? bilex 7. 
lorica, tuj 145).lorica van tzwey malgen 
(132). banser (97). pantzer (1, ezwe 
veldig p. (9). plate (11, 23). blate (19). 
halsbarch (11). ain kotz (76). 

*Billus v. Biblus. 

*Bilogus v. Bilinguis. Biliosus. 

*Biloquus v. Bilinguis. 

*Bilosus v. Biliosus. 

*Biluedo v. Blauedo. 

*Bilu-ere, -ire v. Biblire. 

*Bilum (7. amarum D &e., cf. bilis) 
bitter (76). 

*Bilundius 
dyenre (147). 

*Bimaleus eyn vry vader (141). 

*Bimaritinum v. Bithalassus. 

Bimar-itus, -tus (129, Br.), -ius (129 
&c.), eus (147, Gl. m.) (Z. bis maritus 
129 &e., adulter) hd. e-, ee-brecher. epre- 
cher (3). ebreeker (22). ouerspieler (132). 
-ius tzweymenniek (19). zwey- (66, 68, 
69, 10), zway- (134) -meinig. twimannich 
(11). man van tween wijven (147). 

*Bimarius v. Binarius. 

Bimatus v. Biennium. 

Bimembris zwey-, zwi- (75 varr.) 
-glidig (75), -gledig (b). nd. tweled-ich, 
-ech. 

Bime-nsis, -stris zweier montalt(11). 

*Bimo v. Binio. 

Bimodus Zzway messig (l) ezwey 
mofjiek (5). 

Bimpinella v. Pipinella. 

*Bimus v. Biennis. 

Binare zwirn machen (17). czwir 
pflugen (9). zwefeldigin (8). 

*Bin- var. biu-aria (cf. bifarius, 
bimaritus) zweyer mannen eyn wip 
(à. bigama 75). 

*Binarium v. Bobiare. 

Bin-, bim- (V) -arius Ad. eyn zwo 
zal (Mss. mog.). zwey-zal (6, 66 &e.), -zelig 
(15, 110). zwen zol (76). twe tal (22). 

*Bine zwi-, varr. Zwei zwa-ling (15). 

*Binia v. Binio. 

*Bini-eus, -dus v. Binodus. 

*Binidas v. Binitas. 

Binies zwir; zu zweyen malen (15). 

Bini-o, -à (76) bimo (8) (7. tragma 
76; sutumus 9. s. nummus cf. bisan- 
tius, dragma) phennig (8). besunder 
(9). tuD, var. taus, vff dem wurffel (15). 
tauD auf eimem w. (71). das dauD (112). 
ein duf, var. tau, 2 augen (64). 

Bini-tas, -das (1) (Gfters i. binarius) 
hd. zwo-zale, -zal. nd. twe tal. zwey- 
celig (18), -feldigkeit (5), -deylig (1'). 
zwifaltigkeit (75). 

*Bin-ius, -nus v. Biennis. 

*Binod-us, -is, bini-dus 7 -eus (1^) 
hd. zweyfeldig , zwydeldig 4 knauff 
(Mss. mog.). ezwofeldig kneuff (21). eyn 
zwey- (V, 62), zwy- (66, 69, 70, 76, 134 
-feltiger (7, 16), -feltig (69), felfftig (szc 
70), -faltiger (134), -faltig (66, 67) knopf, 
knoph (7). nd. eyn twevel-dich, -ch knop. 
zwey-knópfig (6), -knopfig (68, 110). dub- 
bel kuoepachtd (132). 

Binomi-s (Br.), -us, -nis (68) zwey- 
namig (68), -nemig, var. -nemmig (110). 

*Binula v. Baianula. 


(cf. bilandari) ogen- 


)|125, pileus magistralis 3. cf. 


PBIR 


Binus (74. geminus 5^) zwo zal (91). 
zwey-zelig (6), -feltig (1), -deylig ( 
-erley (15). tzwey vnd tzwey (19). ezwe- 
veldiek ding (b). twi-e (23), -ghe (22). 
twetal-lich (22), -ig (23). pl. bini zwen 
vnd zween (65). tue en tue (99). 

*Biora v. Biretum. 

*Bi-, by-, big- (283), byg- (1) -ota, 
bio-tha, -ata (76), bigeta (6), bieta (78), 
byoga (6) (£. dyota q. v.; vas protensum 
in altum, 4; hybrid aus bi- — gr. dy-, 
vll. »« biuds, beod &e. &oth. wtb. 1, 303), 
zwiórigs vásslin (2). Ad. nd.stande, sthan- 
de( schande ? 22). d. stan-d (6,76), -ne(18), 
-dner (76), -tner (1, 2), -tt Z potig (Voc. 
&. 1455 S&m.). Stentner, kuff (v4). stendel 
(49). zentener (sc 1). ouís (ll. biota 
missverst. aus bidens 7. ouis?). 

Bio-thanatus, -thanatos (64), -tho- 
natus, -tenatus (Gl. m.) -thenater (76), 
bitantus (9), bia-thanatus (147), -ehe- 
matus (q. v. hierher?) ((. bis mortuus; 
fatu-m, -us Br. cf. Gl. m.) zwyr-tot (9), 
-gestorbener (74). twy doyt (147). das 
zwirost todt (64). 

Bipalium weinkarst (125). 

Bipartire, -ri, bipertire, bi- 7 dis- 
partisare (75) Ad. in-, ein- (67), en- (10, 
134), ent- QUA an- (17) -zwey deilen, 
teilen. im zweystuck t. (68, 110). in zwei 
teil gelegt o. gesetzt (75) twe- (22), en 
twe- (23) -delen. teylen 7 stucken (9). 
deilen o. zu st. machin (8). 

*Bipartisare (cf. prec.) zweiteilen (75). 

*Bipartisatio zweiteilung (75). 

*Bipartisatus zweiteilt (75). 

Bipartitus, bibertitum (136) Ad. ein-, 
in- a en- (5), an- (1T) -zwey geteilt, 
gedeilt. intzuegedelt (15). en twe ON, 
eyn RE (22) ghedelet. gedeylit (8 
gestuckelt (17). 

Biped-alis, -ius Ad. zweyer, zwayr 
(1) fub.lanck, fub lang, ful) lauff (8). 
zwey-fubig (7), -füDig (6). twe votig (22). 
zwen fue (D), süD (sic 21). zwaypen- 
ekung (76). 

Bipennis v. Bibellis. 

*Bipennula v. Pipinella. 

Bipertire v. Bipartire. 

Bipes zweyfussig (75). 

*Bipinnis v. Bibellis. 

Biplex (Br) zwefeldig (1). 

*Bippellis v. Bibellis. 

*Bypsas 7. situla (g. cf.) wassercalb 
(100. 4. q. gordius aquaticus Nmn.), a4s 
dipsas, »« tal. biscio zd.? 

*Biraemen v. Pyraemon. 

"Birbiealiolus (cf. regaliolus?) ags. 
eordhling (942). 

*Birbonia v. Bibona. 

*Bireus (qus birrus) v. Vbea. 

Bi-, by-, bir- (74, Gl. m.) -retum, 
bi-, var. pi-rretus (75), birietrum (11), 
barritus (125), birr-us (19, 89, 104, E 
-a (8), biora (9), gyrra (16) (7. bonetus 
irreto auri- 
cularí Dz. Wtb. 51) eyn berigen, daz 
hudigen daz man vnder der kappe se- . 
ezent (D). Ad. bir-et, -ret, rete (17). bireth |. 
(283, v0). byriet (110). beret (97). bereit 
(109). barethe (67 sim.). barte (133). par- | 
rete (1). pirret (75). bone-t o3) -tte — 
(107). beff (biretum 19. cf. beffa. Sm. 1, 
156). ein mucze (9). mutze (109). nacht- 

PIS 


muts (107), -mutzsch (132), Ad. -haube, 
-haub, -hube, -hub. khape (104). kaff (11). 
eyn kore- (5b, 18, 19), kor-kappe (8, 9, 
16, 19, s9), Ad. -huot, -hut, -hotte (18), 
-kut (21). eyn wiln kor hute (17. »« 
arbitrium !). 

*Birex 7. rez habens (66 &e.), quà habet 
76 &e.) duo regna. daz zwey rich hat 
(e. en koning de twe rike heft (23). 

*Biria v. Bria. 

*Byrix v. Birrus. 

*Birle pheral (Gf. 3, 347). 

*Biro-ma, -nia v. Bryonia. 

*Biropus v, Pyropus. 

*Birra v. Biretum. 

Birr-atus, -osus gerendig; -utus ger- 
nig, var. ing; zipf, zip-lot (15). 

*Birretrum (aus birotum « petor- 
ritum?) karr (75). 

Birretu-m, -s v. Biretum. 

*Byrreus v. Byrseus. 

Birria onnut rait des heren (14:), 
Cf. Gl. m. À. v.; birrhia m. pr. viri qui 
viriliter consulebat domno suo (Br.). 

*Birrosus v. Birratus. 

*Birrus v. Biretum. 

Birrus (7. sénus), by- (Br.), bi- (110) 
-rrhum, gew. bi-, by- (Gf.) -rrum A 
vestimentum. grossum t pilosum sim., fehlt 
in den Mss. mos. und ist in 3 mur als 
Synonyme von birrus deutsch glossiert, 
in 66 &e. gar nicht, dagegen von birrus 
sinus als vestis grossa dec. unterschieden), 
birus (gall. geron Gl. m.), byrex (?. co- 
cula, breuis Hpt. D, 194. »« bilex?), pirus 
(104 v. cortum) (birru-s, 7 -m 3) Ad. eyn 
schoD, schofe (77), schos (6), sehoyf (5). 
nd. schot. Ad. (9, 19) nd. ghere, geer (11). 
hd. gere, ger (76), gyer (3), geren (75), 
gerh (8) gern (12). eyn gerne an eynem 
roeke (10). ehozo (120 szm. cf. Gf. 4, 355, 
538 sq.) ruhe, cochee (100). slippe (11). 
slyp (19). farnemanne (12). (birr-hum, 
-um) felt- (110), grof) (68) -mantel. 

*Birrus schram, stalbroeder (147). 

*Birrutus v. Birratus. 

By-, bi-, be- (Gl. m.), bu- (q. cf. 111) 
-rsa (4. pellis, corium, Gl. m., €. bouis € 
cloaca, 110, Br.), bus-a, -sa (133) (7. c. b. 
66 &e., 110 &e., cf. bosa) hut (117 &c.). 
ein schanez (6. cf, b. 4. Carthago cir- 
cumdata, corio bouss Br.?). schub- (19), 
Zzyi-, verb. chyth- (89. aus schyt-) -kamer 
(4. cloaca). privait, secreet (d. 141). 

*Birsea v. Brisea. 

*Byr-seus, -reus (136) ags. ledir- 
uyrhta (136), -uuyrota (94). 

*Birus v. Birrus. 

Bis zwir (5, 4). zwir-ett (76), -net (1). 
czwerut (21) twe warf (99). twige (22). 
twie (23). 

*Bisa v. Bisse. 

Bisacut-a, -um (76), bisagutum (4) 
(j. bouer 7 ferrum aratri 4, instr. agrico- 
larum, 163 prov. bezagudo, afrz. besagüe 
$., bescut adj.; cf. bibellis. G1. m. 1, 695 
sq.) ezwey scharff (19). twe scerpe (89). 
twischarpich (11). ein schar (4). 

*Bisanti-um, -a (74) by- (68), py- (16) 
-santz. bysuntz. (74). constantinopel 
(66 &e.). 

Bisan-tius, -cius, byzanti-us, -a 
(sc. moneta 110 &e.), bysancius (74), 


DIS 


bissontieus (7. tremissus 141) (cf. binio. 
Gl. m. 1, 863 sq. Fr. l, 100€. BM., 167) die 
myntz (68). guldein pfennig (74). besun- 
der (9) 

*Bisata v. Bisora. 

*Biscardus v. Bistardus. 

*Bisellus (7. cuneus) beisel, meissel (Fr.)- 

Bisextus &c. v. Bissextus. 

*Bisio v. Bibio. 

*Bislingua v. Lingua pagana. Vuu- 
laria. 

Bismalua ('cf. aleea. Dz. Wtb. 214) 
eywisch-, ibisch-, bisch- wurtz; wey, 
grof)-pappel (7.altea, ibiscus 74). ibesch-e 
(Sum. V), -en (96). yvesehe (41). ipseha 
(93). homes (96. cf. huemst &c. althaea). 
semde (149). 

Bismalua syluestris felrif, lówenzan, 
hoehleüchten (144). 

*Bisnaga v. Visnaga. 

*Bis-ora (505), -ata (Sum. VI), -siata 
(14), bas-ara (47), -sara (74, Sum. V), 
-sàca (85) balzara (96), besasa (Boc 
Diosc. et syriace; arab. bezer, vasae 
143) ruta (Sum. VI). wilde-rute (Sum. &e.), 
-raute bassara, -pflantz bissiata (74). 
wildrüte (505, 142). hermelraut (7. harm- 
ala, -ola 143). 

Bisp-ellio, -illum &oc. v. Vespilio. 

Bisse, bisa (104, 141) (uus bes) en 
waghe (pondus) van achte wichten (ven- 
cias 23). wage (104). wega (141). 

*Bissertus bisert (99); aus dissertus 
2« byzarrus biesard (Kil)? cf. bisetus 
pannus (Gl. m.)? 

Bis-, gew. bi-sextus, -sextilis, bi- 
sixtus (Gf. l, 610) zwir sechs (4), seshe 
(5). zwiret sechs (76). zwirnet sechf (17). 
ezwert seb (21). twige sesse (22). twice 
seste (23). zwelffertig (75). ein 1ar so 
zwen sunnentag büehstaben sint (6). Ad. 
schalte- (12), sehalt-iare, -iar. hd. nd. 
sehrickeljár (109). bissextilis schalthaf- 
tig (110 sém.). 

*Bissiata v. Bisora. 

*Bissidium (aus bis »« dis) wieder- 
sprach (74). 

*Bissidus v. Bifarius. 

*Bissinare twy gaen (141). 

Bissinus, color b. (22) 7. eestis de 
bisso (76). daz von scherter gemacht ist 
(6). tuntuehen. (75). synnawaffenklayde 
(14) en elet van bliante (983). wit uar 
(22). bissinacha (141, Gl. m.), bistina 
(0), vestis byssina (Br.) zwillich rock (1). 

*Bissiualia (aus stiualia?) heuse (11). 

*Bissontieus v. Bisantius. 

Biss-us, -o (119) (7. iaeinetus 1, 55; 
greci papaeem vocant 16) schechter (11. 
wett. steif-sch.; cf. rubilinum Sm. 3, 413). 
Scherter (6. schweiz.). zwirne (25. »« bis?). 
tzwyrn (19, 81). twijn (107). flachs (95). 
wisser flahs (93). weysseleynwat, pawm- 
plued, synnawaffen (74). wyf lynen o. 
syden (110). ein wijf) schienbar eleyt (65). 
hd. nd. bh-, blei- (3) -ant, -and (1). ham 
(49). leembent (107). baldich (98. «ws 
baldach 4. g. Bagdad, ebenso baldekiínu, 
nhd. baldachín cf. Fr. 1, 51 sq. BM. 79). 
sabvn (119 sim. cf. Gf. 6, 64, 69. Gth. 
Wtb. 2, 179). tuntuch (75). dammast (10). 
samme-dt (10), -1 (49). pheller (9). phel 
(8). boerae-l (10s), -n (99, 106. mhd. bucke- 


rán &e. ital. buecherame frz. bougran! 
bYU 15 


mlt. buera-, boqueran-nus o. cf. Gil. 
m. Á. 9v. Dz. Wtb. 74. BM. 276). en bok- 
(23, V. Hmb.), buek- (8^) -eral. 

Bistard-us, -à (91, Gl. m.), biscar- 
94), visear- (147), pistar- (q. v.), bistra- 
3) -dus (aus auis tarda cf. Gl. m. 1, 701. 
Dz. Wtb. 247) hd. nd. trap-pe, -ganss 
(147). Ad. trapp, trap, drappe, drap 
(49, Br.). 

Bistor-ta, -iea (4:1), bestorta (93), 
bustorea (149) (7. limonium 144, colu- 
brina) natter-, schlangen-wurtz (143 s2m.). 
nl. naterwortel (143). meder-wurtz (149), 
-wort (47). sehlippen (144). 

*Bitabasmus v. Bithalassus. 
Bitha-, bita-lassus, -lassis (141), 

-lassum, 4 -lapsum (147), -lassium, 
-laissum (23), -lastum (68), -lasmum, 
-lasmus 7 -basmus (11), bathilasa (136), 
dithalassum (G1. m.) v5? duo mara con- 
veniunt (106), -currunt (14); ?. bimariti- 
num (130); bithalassu-m 42. concursus 
duorum marium € vestigium in Yuto pres- 
sum. (Br. sim.), ?. talaffus (147); -S ?. vest. 
latroni im-gr. 4£ qd. cicatrim, sed -m 4. 
locus periculosus $n mari (66, 69, 70, 134)5 
L p. (€ &e.); mare € profunditas (6 &o.). 
zuimme-rilibha (Gf. 2, 821), -lechan (sec 
Sum. «cc.2). dat mer eder de grunt (23). 
vmstappe in kot getritten (9). twyer 
meere of see samenkompste; in den 
dreck eyn voitspair (7. talaffus (141). 
fuf-, voet- (132) -stapf (110), -stap (8, 
132), -drappe (11), -tritt (68). erde leyme 
(Y. 2€ bitumen?). 

*Bitantus v. Biothanatus. 

Bitidus (7. Üformis) van 
twierley (141). 

*Bitiligo v. Vitiligo. 
Bitorius v- Biturus. 
Bitriseus v. Paristulus. 
*Bitrius v. Biennis. 

*Bitubus (olws, cf. intuba?) surgi 
(130. cf. sorgi, sorg-, surg-samen &c. 
sorgum o. 143, eher als surio &e. por- 
rum Gf. 6, 273). 

Bituligo v. Vitulamen. 

*Bitumalium v. 'Tithymallus. 


*Bitumatum (secundum aliquos sed 
haud. verum) limseherb (5). 

Bitumen (cf. asphaltum. bitha- 
lassus.) Ad. nd. lym, lyem (97). hd. lyme, 
leim. ert-lym (8, 100, 117), -lin (96). hars 
m. (85). 

Bituminare Ad. nd. limen. 

*Bitunus «gs. heope (Lye; «us mora 
dumi? quis, cf. biturus?). 

Bituria est regio prope byrre (19. cf. 
Gl, m. 1, 702). 

*Biturus (104), bitorius (942, G1. Aelfr.), 
pintorus (Gl. Aelfr.) (aues 4. rupido 104. 
cf. pieontus. bitunus. butorius. cu- 
puda.) rentile (104). ags. wrsenna (943), 
freuna (Gi. Aelfr.)) angl. wren, cf. pari- 
stulus? 

*Bitus 72. lignum quo vincti flagellantur 
dc. (Dz. Wtb. 57). 

*Biuar v. Beuer. 

*Biuaria v. Binaria. 

*"Biuarius v. Bifarius. 

*Biuera v. Beuer. 

*Biuidus v. Bifidus. 

*Byuigum v. Biuium. 

dOES 


formen 


16 bLA 


*Biuiosus Ad. vol, voll (11), hol (sze 
56), voil (5) vil (21), wilde (se 18) 
wegescheyd-e, -en. vul wechgeschede 
(23). scheyde weyge (3). 

Biuium (cf. bifidus, bifarius) twe- 
voldich (89). 

Biuiu-m, -s, bifium (7) byvigum 
(Db) (Z. diserimen) Ad. md. wege-, hd. 
weg-schede (13, 23), Ad..-scheide, -schaid 
(1, 4, 76), -schade (sie 21), -seheydunge 
(Db). vecsteyde (se 97). tzwey wegyik 
(19). twi wegick (11) twe weghe (22). 

*Bivria v. Beuer. 

Byzantius v. Bisantius. 

*Byzarrus v. Bissertus. 

*Blaci- 4 primieul- (1359) blati- 7 
priuieul- (145), (cf. blatte-, blatti-, plate- 
Gl. m.?) -arius «gs. byrdistrae (JL. c.). 

*Blaeta v. Blatta. Biricine. 

*Blaectea v. Blatta. Braoetea. 

Blae- (9, 64, 132, Ki.) bla-terare, 
blaet-eare (89), -are (4), -ire (Ki.) blat- 
ére (16), -ire (64) (sonus, voz) arietis (64, 
Ki.); blaetarum (4, 16); camelorum (141, 
pr. -ire Ki); 7. stulte loqu£ (4, Br. &e.), 
balbutrie (sic Br.) stammeln (8). bleb- 
bezen, -zeren (Gf. 3, 242). belfern (114). 
laferen (ss). clapperen (88, 126). pladeren 
(126). nereiseh (74), torlieh blaterare, 
schimpfliehen blatire (64) reden. geelich 
(110), gelijeh (152) spreehen. toben (9). 
blecken wie ein widder blact-erare; 
schreyen wie ein cameel -ire (Ki.).blaeter- 
a, ia est sonus vespertilionis (66 &c., 110 
&e.). plaeta fledermauBgedon (74. cf. 
blatta). blater-a (141, Br. &e.), -ea (Gi. 
m.) balthea (3, 75) 7. sonus ranarum; 
frosch- (68, v5), der fr. (110) -geschrey. 
der vorschen geluyt (132). 

*Blaetero ain — klappermaul 
sehwetzer (91). 

*Blae-, bla- (Br), blat- (Gl. m.) -teus 
(cf. blatta) est color varwe (23). 7. pur- 
pureus 1 blauius (Br., Gl. m.). 

Bladum, blandum (716, 99), pl. blada, 
bleda (1) blanda (21, 76), blaga (6) 
(sg. omne quod. crescit in. gramdinábus, pl. 
segetes virentes 16) hd. nd. crut 4 korn. 
kraut (4). korn-e (10), -t (13). kern (1). 
, korn gulde (17). saet (21). satgrun (i 
geseyt getreyde (3). getrai-d (1l, 75), -de 
(14).ghetrede (23).frucht (75).r0D futer (9). 

*Bladus v. Batus. 

*Blaffabilis (cf. (baffare) ba-, bla- 
sliek &e. (147). ij 

*Blaga v. Bladum. 

*Blancinea v. Blantinea. 

Blaneus wife (10). bleych (12). blanck 
(11, 12). 

*Blanda v. Bladum. 

*Bland-are, -ere v. -iri. 

*Blandaria v. Blandonia. 

*Blande sachteleke (99). senfftmutig- 
lieh (75). sussiklieh &c. (65). W 

*Blandibellus &c. v. Blandus. 

*Blandi-cia, -e v. Blandities. 

*Blandimen (cf. biblimen, belbi- 
cium, blanterare) gest (98). 

Bland-iri, -ire,? -ere (75), -are(66 &oc.), 
plandiri (74), bilandari (8) (Z. lenire) 
hd. senft-, senff- (21) -modig, -mutiglich 
(15), sanfmu-tig (1), -digliehen (17), ssanff 
(5^), senfft &e. (65), nd. sachtmod-en (22), 
-ighen (23) reden, r. r. (21). senfftmuti- 


vnd 


BLA 


sünftlen (Fr. 2, 148). Ad. smeyche-n (19), 
-In. semeyehlen (68). smeche-n (22), -In 
(10). smeken (11, »9). liebkosen, flinstern 
(74). lieblieh zu thon, den falben hengst 
streichlen(ss). geleychBnerey treyben(64). 

Blandi-ties, -cies, 7 -tio (15), -cia (4), 
-tie pL, -e pl. (*6), plandieies (74) 
senfft-mutikeit 7 -ikait (1), -mutigkeit 
(75), -mudiekeit (14). senfmudig (4), 
senffte (88), smeychende (5), smechende 
(76), sehmeiehlende (110), smeichelecht 
(1), smeliche (18), smekele (22), smech- 
like (23), Ad. schmeichel-, schemlieh (6) 
rede. senfftlichen redden o. smeicheln 
(21). smekinge (99). lickerung, zututlung 
(88). schmaicheit, liebkoser (74). 

*Bland-onia, -oniea 7 -ona (Sum. II), 
-0mo (85), -aria (Gf.), brandonia (149), 
pladeona (Sum. I1) (7. lanaria, struc- 
tus q. v.) wullia (87, 101, 130, 149, Sum. V). 
bullen (Y). willene (Sum. v), -ma (85). 
wislma. (47). cóli (-ona Sum.). 

*Blandum (7. genus nauis Pap. ; amders 
Gl. m.) 7. Bladum. 

Blandus (7. lenis; dem. bland-ulus, 
-icellus B:., -ibulus, -ibellus 76) senfft-e 
(75), ig (1), -ieh (13). senfthie (142). 
zaimftich (23). sachte(99). Ad.senfft-, semft- 
(9), senf- (21), sanfft- (5, 18, 19) -mutig, 
-amüttig (67), -muetig, -mudig (5, 11), 
-modig (18, 291), -modyck (19), -mutigit 
(9). nd. sachtmodich. lind (76). slecht 2 
smeichel (12). smechhaftig (5^5). smey- 
kieh (132). 

*Blanniare v. Blanterare. 

*Blantage v. Plantago. 

*Blantanus v. Blatanus. 

*Blanterare, -ri (9) eren (8. st. ieren). 
eytern (9). bla-, ble- (8) -nniare yeren 
(9). ierin (8). cf. blandimen. biblire. 
blietrire &c. Sehnrerlich : Aévyva. mucus. 

"Blan- (754, 76), bla-tinea, -cinea 
(76) (/. albugo oculi, aus blaneus) wi 
im augen (75). 

Blanx 7. scabellum. (G1. m.). bene mo- 
ratus, kii (ags.? 145). 

*Blaptiseeula v. Blaueolus. 

Bla-s, -tus (68), g. -tis (110, Br.), -cis 
(110 var.) vnwyB (68). geck, thor, nar 
(110). 

*Blaseo v. Blasto. 

Blasphem-are, -iare (7/a/. biasimare 
frz. blàmer &e.) in got ubel sprechin 
(8). lestern (9, 21). got L, gedenek wider 
got hon &e. (65) hon spreken (23), 
spotten (hon v5.? 22). hd. honen, spot- 
ten, v-sp. (21, 4), spoten (18), spatten 
(21), schenden, schelten (15, 110 &e. cf. 
Sm. 9, 360), smehen. beschympen, fluo- 
chen (19). driegen (11, 19). triegen (6s 
&e.). vloken (11). nerleich (1), nerlich 
(21), ferlich (bh 21) reden, zu-r. (1). 
verliken spreken (22). misbeidin (81. 7. 
q. missbieten Sm. 1, 222. cf. BM. 188). 

Blas-phemia, -pemia (10) -femia 
(13), balssemia (21) smacheit in got 
gedan o. honheit (8). gots lesterung, 
schentlieh gedenek (65). gotscelta (Gt.). 
got scheltin vnde sine heiligun (Anz. 8, 
102). schentliche smochheyt 2 schemme- 
liche honeyt (9). spottunge (5). be-sp. 
(19). v'spotung (6). hd. nd. spotte- (18), 
spot-, spat- (21), schelt-wort, -wart (21, 


gen (1, 4, -ere 75). senft-en (9), -igin (8). | 4). 


BLE 


v'smehung (1). hónesprache (19). 
hoyn sprake (13). hone sprechen 19) 
schendung (4). 

Blas-phemus, -seus (adj. 129) got- 
scelto (Gt), -sehelder 7 schender (19). 
hd. eyn nerlich sprecher. narleich zu-spr. 
(1) ferlichen rede (18). eyn verliek 
spreker (22). en honsperker (23). Ad. 
SpO- (3), spo-tter. be- (22) v^- (6, 0) 
-Sspotter. Ad. honer (8, 9), vnerer (9), schel- 
ter (66, 69, 134), lesterer. beschomper 
7 vloker (11). beschympet £ befluocht 
(19). vorhardet 23). 

*Blassana elifago (Sum. vr. cf. lilifa- 
gus?). 

*Blasseus v. Blasphemus. 

Blasto gasthuys-, hospitael-meyster; 
blaseo kemerlyng (147). 

Blata v. Blatta. 

*Bla-, blan- (76), bola- (a/ph. bla- 
132), cf. pla-tanus (7. sambucus; riscus 
75) hd. holder, h.-baum. holender, vlyer- 
boem (132). holer pawm (4). holler (75). 
ae- (66, 70), a- (134), o- (6, 69), al- (22, 
23) -horn. 

Blatea 4. genus purpure; mus; pra- 
segmina, que de calcess eraduntur (129, 
Br. cf. blatta) kot o. dreck das an den 
schuhen hanget, var. den sch. an-h. (74). 

*Blater-a, -ea, -e, -are v. Blacterare. 
Blatta. 

*Blateus v. Blacteus. 

*Blatiarius v. Blaciarius. 

*Blatinea v. Blantinea. 

*Blatire v. Blacterare. 

*Blatrea v. Bràctea. 

Blat-ta (93, 94), -a (4. lucifuga, 
vespertilio, genus muris, purpura Br.), gew. 
blaet-a, -ea (76, 110) (7. vesp. & cingulus 
regalis, cf. bractea), plaeta (v4. of. 
blaecterare), blatea (q. v.), batta (7. pur- 
pura 139) hd. nd. vleder-mus, -mis (11), 
hd. -muD, -maus (4). fleddermiy 19) 
ratz (16). glissend wrn (93). blatera (/at.? 
species purpure 120). purperklaid (74). 
blat-ta, -a ?. pigmentum, haui (ags. color) 
blavum, (1269. cf. blaeteus). «gs. bitul: 
(136), betl (Bosw.). ; 

Blatteus v. Blacteus. 

*Blattisosella v. Blaueolus. 

Blatus v. Blas. Ablas. 

*Bla-, pla- (3), 7 fia- (1), 7 bil- (55. 
cf. gil-) -uedo blau- (76), blae- (18), bla- 
(b^, 170), gel- (5^) -keit, -kait (16), -heyt (b^). 

*Blaueolus (112), bla-, bra-ueola, 
blap-, bap-, bab-, bat-tisecula, bap- 
tisescera, blattisosella (143) kornblum 
(112, 143. cf. flauiola). baptiseecula erd- 
pfriem (112. 7. q. genista sagittalis Nmn.). 

*Blauere v. Flauere. 

Blau-eus, -ius, -us, -is (4), -idus (68, 
110) (7. flaueus 3. aus flauus »« glau- 
eus? cf. plaueus &e. v. flaueus) (cf. 
Goth. Wtb. l, 311) Ad. blaw, blawe (1T), 
lav (3), blae, bla (bb, 21). md. blau, 

laeu (97). 

*Blauidare blaw machen (110), wer- 
den (68). blauw verwen (132). 

*Blauilinium v. Flauilinium. 

*Blauipes (aw?s, cf. artoganus o.) 
blawfuoD (68, 110). blaevoes (132). 

*Blauis &c. v. Blaueus. 

*Bleectere v. Fleetere. 

*Bleda v. Bladum. 

BOA 


*Blemo v. Blennus. 

*Blenniare v. Blanterare. 

Blenn-us, -o (&c. Gl. m. v. blenones), 
blemo, g. -onis (ll) (v. stultus, hircosus, 
impudicus Br.) smeycher (19). smeker (11). 

Blennus (piscis) meergropp, zybel- 
fisch (140). 

*Bleria v. Soricarius. 

*Blesia (cf. blesus, blas, blennus) ?. 
stultitia (110 &c., 134 &e.), ?. q. bli-cea, 
-tea (Pap., nach blesus), -cia raserye, 
onsynnieheit (147). 

*Bleso lispe-n (11), -In (42). 

Ble-, bles- (1369, Gf. 2, 280), 7 bale- 
76) -sus (7. hispidus 1; »« balbus *6) 

d. nd. lisp-, lisb- (95) -ende, Ad. -ender, 

-inder (4, 95), -end (1). -en (13), -ener 
(0), -eler, -er (85, 64, 16), -eln (pte. m 
-jek (10), Azer on. lisp (11). lesp (99 

lisehbeler (116). wilspende (23). wispich 


(22). stamler (110). a à a hans (67 Mrg.). (l 


*Bleta v. Beta. 
*Bletula (piscis?) en bley (11). 

*Bletus v. Blitus. 

*Bliea nufschal (75). 
*Blieeca v. Ballerus. 

Blieea &oc. v. Blesia. 

*Blie-rire, -tere &c. v. Bliectrire. 

*Blietor v. Pollinctor. 

*Blietriens gerendig (75). 

*Bliet-rire, -rare (147), -erire 4 -ere 
75 varr.), ire, blierire (110^), blutire 
76) (V. cereuisiam spumure 9; vinum 
bibul.lit, -it, «qua ebullit, vinum blictrit; 
ceruisia, bl. 64) hd. nd. geren, Ad. gern, 
ieren (6, 76), ceren (3), oft mit dem Zusatze 
hd. als daz bier, als b., als b. o. win (76), 
als der wine ader biere (19), nd. also ber 
sim. gren gern (b^). ghesten (141). 

*Blie-, 7 plie- (74), blu- (109) -trum 
(6. spuma, sp. ceruisie; cf. Sm. 1, 333) 
Schum von byer (110). 1est von pier, 
pieriest (74). yest (134). gest (55, 19, 6r, 
71, 109). geste 7 hefen (10). gheste (147). 
eest.(68). get (2, 66). geust (3). gyst 
(102). gere (77). 

*Blieus v. Blitus. 

*Blidus («us biblus »« blitus?) mer 
symden (11). 

*Blipes suel (11). swel (19). Aus ali- 
pes snel? 

Blitea v. Blesia. 

Bli-tus, 7 -ttus (125), -eus, -rus (47, 
85), -tum, -bletus (105) (gr. BAtvxoc, 
BX3yccov, gall. blette 112, hisp. bledo &c. 
Dz. Wtb. 470, bredos angl. blytes boh. 
blijt 143; 7. intybus 47 &c., beta 125, Pap., 
sturbeta Sum. «ws stur beta) stur (47, 
85, 96, Sum., Gf). stir (Gf. stier (105). 
steyr (1). seür (s/c? 149). meyer, hanen- 
kamm, gánÜfuD (143). beizeol ( Sum.). 
miltenkraut (Ki.) scehmierig Rodi 
guter heinrich (rr) ags. clate (94, 136. 
engl. cloth-bur Bosw.). 

*Blixia v. Baxea. 

*Blota v. Ballote. 

*Blumbum (sf. pl.) bly (b^). 

Blundus v. Flaueus. 

*Blut-ire, -rum v. Blietr-ire, -um. 

Bo-a, -ha (3), -as, -ya (1), 4 -na (125), 
bea (14, 16) (?. stellio 7 lacerta 15, co- 
eodrillus 74) Ad. nd. lint-, lind- (23, 53, 
ie 7 hassel- (125) -worm, -wurm (3, 6, 
74); 4 eyn brut (18). slang die die schoffe 


BOO 


|heekt o. sticht (74). adechB, v/g. eglef) 


(15). 

Boa 2. tumor pedum prae itinere (145. 
cf. Gl. m.). das geschwelle der füBe vom 
gehn (Ki.). 

*Boale-a, -e (Sum.) (cf. buglossa) 
ohsen- (Sum. V1), hosen- (131) -zunga. 

Boare (boum, vaccarum) rufen als dye 
oschen (5). rofen als eyn ofe (18). ochsen- 
(4, 67), ossen-ruffen (1, 4), -rop (22), -bolken 
(23), -geschrey (67. 2« boatus). ruftin (8b). 
pullen als die ochsen (75. cf. rugire). 
bul- (12), bol- (109), bele- (132) -ken. 
brullen 0. brum-men (66 &e.), -len (134). 
schrihen, ble-, varr. bler-ren (65). móezen 
(12). muhen, var. mügen szcut bos (64). 
lügen als eim kü (6). lyen (68). lieen (76). 
lotten (8). luttin (9). tuten (99). 
*Boaria v. Caehlas. 

*Boarium, forum b. (Ki.), boatrium 
(74), 2 bo- (74), o- (75) -uilla ochsenmarckt 
5 (83)6 

*Boatio v. Boatus. 

*Boatrium v. Bo-, bou-arium. 

Boat-us, -io (18) lud-unge (85), -inghe 
(bouis 22). lieung (76). tut (99). brullug 
-tio, gebrulle -tus (18). ochsen (68), der 
o. (110) geschrey. ossen gekrysch (132). 

*Bobalsamum v. Opobalsamum. 

*Bobell-um, -ium (7. séabulum G1. d 
(cf. bouile sim.) ags. falaed (94, 136), falc 
(Gl. Aelfr.). 

*Bob-erator, -ieinator v. Bobinator. 

Bob-, bomb- (9, 147, G1. m., Ki.), bomp- 
(16) -inare, 7 -ieare (147), bou- (Gl. m.), 
bib- (1365) -inari 7. con-uiciare s/., 
-ficere (sic 16), -uiciari 7 clamare 4 mu- 
lieris menstruc sanguinem inquinare (Pap.). 
lestern (8, 9, 64). schenden (bobinare, 
inde buob 64). roepen; verwaten; qwait- 
wunsehen, -spreken &c. (147). v'slahen 
in sinem hertzen (6). vorslan in sime h. 
(23). Cf. bib-, bibil-ionare (G1. m.). bubi- 
(129), bilio- (148) -nare 7. menstruo sam- 
guine inquinari. bulbitare pueruli s. ma- 
culari; binarium vói sanguis mulieris 
menstruae (129). bu-7 bul-bino 2.menstruo 
7 puptili sanguine maculor, inde bulbito 
frequ.; bubinaeium 7. sanguis menstruose 
mulieris (16). 

Bob-, bobie- (Br.) -inator, bobi- (8), 
bobe- (9) -rator, bombinator (147) 7. 
conuiciator, tricosus, inconstans (Br.) 5 pl. 
i. incon-, in- (136b) -stamtes (1365, Gl. m.) 
-si. bubulci (6. 2« bouinus). kwhirte (9). 
vnstede kuhirt (8). onstanthaftich (147). 

*Bobire v. Bombizare. 

Bobla ags. flot (Gl. Aelfr.). bubla 
i. platissa floc (949). 

*Boboniea (herba) ags. hratele (942). 

*Bobo- (1), bobe-rella bob-orell (1), 
-erell (4 ohne lat. Glosse), -erelle (23), 
(erellen physalis alkekengi Nmn. s?m.). 

*Bobulus (aus bibulus?)siua (Sum. VI). 

Bocetum síabulum bóm (Sum. aus st. 
boum! ). 

*Bocetus 7. domnus (16). , 

*Boc-io, -ia (67, Gl. m.), -ium (16., 124); 
-i (133), -us (bb), bot-io (66, 75 var., 134), 
-rio (75), -ia, -ium (124) (7. callus, duri- 
cies manum) swel (21, 22) in der hant 
(21). swellen 7 dy swolst vt zn manu (3). 

e-swelle (5), -swel (5^), -swil (74), -swolle 
(10, -swolt (7), -swulst (6, 4, 75) in den 
bOL (1 


henden vnd fussen (75). ein geschwer das 
hart, hert in der haut (66 &e.), hut (67, 
68, 110) 1st. Cf. Dz. 1l, 317. Sq. Celtica Nr. 
265. Goth. Wtb. L 282; vll. —- botryon, 
Boxpu«v, Bot puc, bothrium ulcus cavum 
in oculo, bothor arab. tumor de. (124); 
cf. botr-io, -o (76) quod. exit de sarmento 
quando tur- (Br), thuri- (76) -gescit 
(frz. bouton d&oc.); et quod pendet de 
cingulo (Br., sim. 108). v- o. vff-kymen, 
augen der k., die ruf schiesse-n, var. 
-nde, k. (65). een botte (germen, papula, 
hydrops Kil.) 4 madom (108). 

*Bodellus v. Bedellus. 

*Bodo-, bode-gar v. Bedegar. 


*Boeta (7. riseus; «nders Gl. m.; cf. 
bootes) ein loch o. ritz im pariete t 
fenestra, (110 sZm.). masier 4 m.-, metsier- 
gat (Kil), daraus ein mosiger gart (! 68). 

Boetes v. Bootes. 

*Boe-tia (Pap.) -eia (11), -tiea (aus 
boeotia) ein kunigrieh (68, 110). lant- 
scap (11). 

*Boetici hrindirarae (Gt.). 

*Bófo v. Bufo. 

*Bofforus (aus bosphorus) ossen patt 
of wech (14:). 

*Bofrag-a, -o v. Borrago. Affodillus. 

*Bofula hunerkorp (16). 

*Boglos-sa, -sus, -us v. Buglossa. 

*Bo-, bu- (74, Sum., Ki.), be- (149) 
-gula (7. eosma £ cinoglossa 4 digitus- 
uere 74. cf. consolida. bug-illa, -1ossa.) 
wunt- (74, 96, 149, Sum. V), wunde- (85), 
vn- (47), wiB- (5) -erut, -kraut| £ 
e (74). bimu (50). güldengünsel 
KiP.). 

*Boha v. Boa. 

Boh-, bo-emia Ad. bohemer- (21), 
boemen- (18), bóhem- (67), behem-, behe- 
mer- (5, 16, 134), behemen- (5, 11), pehe- 
mer- (75), nd. bohemien-, bemen-, beme- 
ren-lant. pehem o. huzzen (11). 

Bohemieum (/dioma) bemisch (bh). 

Bohemus Ad. eyn behem (11), behem-e 
(15), -er, beheym (21), behm (4), bemer 
(18), nd. beme. 

*Boya v. Boa. 

Boia (Br.), boya, boje (109), bog-ia, 
-a, baga (Gf.), bora (6) (2. eonpes £ 
pediea 93, torquis damnatorum Br.) ein 
pin (forquis 7— torquere) der bósin (6). 


^|ein pininge der bosen (23). isen-halte 


o -bant Z fessel (110). fesser (17, 132). 
fub ysen der fancknyb, var. fencknüb (75). 
hals- (4, 75), halB- (3) -eysen. eyn ht 
eyn eyner kyttin (21). kede, helde (109). 
boug sm. (Gf.). beie (93). 

*Boláium v. Pulegium. 

*Bolamite v. Balanitis. 

*Bolanus bolan-der (76), -aà 
2, 102). 

*Bolas v. Bolis. 

*Bolatanus v. Blatanus. 

*Bolatea v. Balata. 

*Bolbo v. Bulbus. 

*Bolbonae v. Bulbonach. 

*Bolea 2. salamandra (145); term?nus 
(a1. m.). 

*Boleium v. Pulegium. 


(pl. at. 

*Bolena gr., redemptor /af. loser (74). 
red. faberne (16). lo tabernario (Gl. m. 
bo-, bol- (Pap.) -lona 2. redemptor taber- 


18 bDOL 


narum ; cf. bolones. 142 v. bulones. Gl.m. 
v. bolonae. 

*Boles v. Boletus. 

Bo-, 7 po- (14), bol- (96), ba- (76) 
-letus, 4 boletum (85) (7. fungus, spon- 
gea) bultz (123). Ad. md. swam. Ad. 
schwamme, schwam, swum (93), schwem- 
me (70), swamp. ert- (47), herzen- (149), 
hirzes- bol. 7 hus- boll. (96), hirz- (87), 
hir- ($5, Sum. v), dorn- Te -8wam, swamp 
(96). Ad. morch-e, -il (9). phifera (Sum. vt). 
phiffer- (95, Gf. 9, 330), pfiffer- (6, 74), 
pfiher- (1. h dAnelt dem f), piffer- (17 &c.), 
peffe- (13), peper- (22ab, 97), mutter- (71), 
eger- (68, 74, Ob.), drüsch-Z rech- (Hen.), 
pret- (91. prot- fungus 75), kreDe- (14) 
-ling, -lingh, (97), -linge (74), linghe (22b), 
-inek (22), -lime (19), -linch (6£.), -lin 
(155, 91). krebwurtz (74). krebetz- 4 
grebers-wortz (96). erebeswort (-us 85). 
co- (132), po- (107) -mpernoel. paddestoel 
(107). 

*Bolgla v. Bullaquilon. 

*Bolhanae v. Bulbonach. 

*Boliciator (7. qui facit acus) na-, 
no-dler (75). 

*Bo-, po- (74) -lieium (7. reseruaculum 
acuwm 15) nadel-, nodel- (75 var.) -bein 
(15), -pain Z furtz-og, -ud (74). 

Bolida ;. honor (»« honus, onus?). 
dcin (cf. Gl. m. v. bola) prijs &c. 
141). 

*Bolides &ec. v. Bolis. 

*Boli-nus, -vus (49) 7. heruldus (15), 
joculator principis (49), leccator multa 
garrolans (9). her- (4, 49, v4, 75, 76), ber- 
(3), ech- (75) -olt. liedspreeher (74). 

*Bolis v. Bolus. 

Bolis 7. massa plumbé dc. (Senkblei; 
Br. sim.); vas mutrimenti dc. im naui (8 
sim.); locus petrosus (v6). Ad. (Mss. mog., 
Voce. ex quo) spise-, spiD-, speis-, speiD- faf, 
1 -truhen (74) des, eins schiff-mans, -man 
(21); spise vaz dez schiff manis (5); 
spei val) des sckiffmans (134); eyn spif 
faf) des schiffs (17); eyn speis fa des 
schiefs (4). nd. spise vat des schepmans. 
bloystack (9). em lade (3). das lód (114). 
lóyde (12). leude (13). boles loet (11). 
bol-is (10, 68, 110), -as (3), -ides (3, 49), 
-idis (66 &e., 943), -idus (69, 134), -ida 
(4) ibolidus (76) 7. massam plumbi dc. 
Senkblei; ll. c.). ancker (3, 10). enckel 
(49). ein instrument (68, 110) da mit die 
schiffman die tieffe der wasser messent 
(110). ags. sundgerd (94a). 

*Bolis-inus, -mus v. Bulimus. 

*Bolivus v. Bolinus. 

*Bolletus v. Boletus. 

*Bollire v. Bullire. 

*Bolluga (herba, cf. buga; bolluca 
&oc. Gl. m.?) bungen (Sum. V). 

Bo-, ba- (alph. bo- 16) -lones, -lona 
(147) (cf. bolena. Gl. m. v. bolonae) ;. 
piscatores qui diuersa genera piscium 
vendunt (16) fischer-buden 7 -krámm, 
schragen (Ki.). tavernen verloisser; bolo 
vischmenger of vercoper (147). 

*Boloca v. Ballote. 

*Bolonia (cf. polonia, bolani) i. 
prouincia proxima apud. bohemiam bolo- 
nier land (76). 

Bolonium v». Fenicium. 

*Boltio (bolta Gl. m.) v. Jactus. 
BOM 


*Bolum Pii ; birke, gall. bouleau 
GL m.) wurda; radic 7 caput da beidu 
sament sint (Sum. VI). 

*Bolumo blestern (17). 

*Bolus, B6Aoc (herba) igelsknospen, 
sehwertel-, leusch-, liesch-ried, leuschen, 
degenkraut,n/.waterlisch, candelaers(143). 

Bol-us, -is (8, 9) (Z morsellus) hd. 
biD, bisse (9). nd. bete. 

Bolus, borus (96) (cf. ematites) blut- 
(41, 85, 96, 149, Sum. V), golt- (74) -stein, 
-sten (85). 

Bombacium (cf. bomb-asium, -ici- 
nus, -icium) baumwolle &c. (ki.). 

Bombar (sf.-ax? cf. bambartium v. 
bombicium) v. Bombata. 

Bombar-da, -ta (74), bumb-arda, 
-orda (21), -ordia (22, 23), bomperda 
(16) buchse (74). bichs (35). pichs (76). 
bosche (10). eyn donner- (53b, 23, 109), 
doner- (1, 18), denné- (1), tunder- (6), 
dorn- (18. 29, 74), schal- (3) -büchse (3), 
-puehsen (1), -puseh (74), -busch (bb, 6, 
1), -busehe (5), -boscehe (12), -busse (22, 
23), -boeD (18). eyn strijd ader donner 
bossen ader eyn steyn busse (lY). eyn 
dummer losen (sc 21). 

*Bombardieus buchsen schutze (75). 
*Bombardus buchssen meister (75). 
*Bombarta v. Bombarda. 

Bom-basium, -bacium (3, 14, Ki. q. 
cf), -pasium (76), 4 -narium (66, 110, 
134), bumba-sium, -cium, bambosium 
(141), pannibasium (75. »« pannus) (7. 
ioppa diplois &oc. $5, 147, vestimentum 
factum de bombice 2, bombix q. cf. 14, 
bombax Ki., woher vll. sdmtliche Formen, 
gegen Sm. 4, 77 sq. Weigand Syn. 2218) 
wamb-if (DP), -oys (11). wamm-af) (134), 
-iD (17), -ez (5), hd. -eD, Ad. nd. -es, -eseh 
(6) -uD (7). wüwab (74). wams (13). 
bamaz el zupon v.a. 1424 $m.). bom-beis 
(3), -mais (1). iaeke (3, 77, 147). scheck, 
1opp (74). ioppen (1, 3, 75). iope, scheke, 
schube, troye (141). 

*Bomba-ta, -ce (47), -X (149, Sum. V), 
-r (85) baumwollen krut (96). boimwollen- 
(Sum.), bouuwollen- (149), bouwellen- (47) 
-kern. bowowenkere (stc $5). 

Bombax v. Bomb-ata, -yx. 
*Bomb-ex, -es v. Bombyx. 
*Bombieare v. Bobinare. 
*Bombicia v. Bombicina. 
*Bombicianator v. Bombicinator. 
*Bombicina iu 1. seariola) schar-t 

? ley (74. 2« -laeh cf. sq.). 

*Bombi-cina, -eia (66 &c.), -Ssina (74), 
bompicena (76), bumbicina (7) Ad. eyn 
scharlach. eyn sar-rueke (17), -tock (22). 
zardok (23). seyden-doch (18), -gewande 
(74). bomwol tüeh (6). baumwollen kleyd 
(64). baüwol (genus panni 1). peham (22). 

*Bombici-nator, var. -anator, bom- 
bismator (76) (cf. polymitarius) siden 
weber (75). bombicinare :. purpura 
facere (16, Br.). 

Bom-, bon- (93) -bieinum, -bieinium 
(68) Ad. siden. s.-wat (110), -woll (68), 
-werek (68, 110). 

*Bo-, bu- (Db) ba- (2) -mbieinus, 
bombisi-nus (17). -us (23), bombiciu- 
s, -m, bombacium (75), vmbasius (74), 
babismus (76) (7. barganus 5^, parchan- 
us 2, 3, -dus 1) parch-ant (1, 2), -& 
BOM 


(28), -ant tuech (3). barg-en (5^), -ein 
(em? 17) Lbombieinus, baeius (v5) 
seydein tuch (1) beumwolle (2). poum- 
bollen (752), -wollin (75). 

*Bomb-ieium, -acium (74), bamba- 
tium (91), -rtium (125) (Z. bombyx 74, 
125) 7. linum. candidisstmum ex. Aegypto 
(125). pawm- (74), bàu- (12) wolle. baü- 
wole (10). bonwol (91). 

*Bombicius v. Bombicinus. Parcha- 
nus. 

*Bombieulus wasser-sewsung, -do- 
sung (74). 

Bombilare v. Bombizare. 

Bomby-, bombi-lius, BoufóAvoc (112) 
(cf. ital. bombola Dz. Wtb. 389) gutter 
kolb (112). engster (109, 112, Kil.). kluk- 
(109), klock- (Kit) -glas. bo-, ho-mmele 
(V. fucus Kil.). 

Bombina-re, -tor v..Bobina-re, -tor. 
*Bombinicesies sitwurme (Sum.). 
*Bombisi-nus, -us v. Bombicinus. 
*Bombismator v. Bombiecinator. 
*Bombissina v. Bombicina. 

Bomb-yx, -ix, -ex, -ax, -es (sg. 14, 
pl. *6) bumbix (cf. bombicium) Ad. 
syden-, seyden- (1, 76), syd- (6s), sit- 
(825, 99), laub- 7 laubes- (74), palmaet- 
(11) -worm, -wormen (99), -wurm (68, 
74), -wurem (1) -wurmli (93), -wurmlin 
76), wormichen (55). spinn 4 worm (9). 

d. baum-, bom- (6), boym- (Db. versch. 
von baym arbor), pawm- (1), poum- (755), 
pou- (7523), bov- (93), bau- (1), bom- (22, 
68, 125), boem- (91)Ad. -wolle, -woll, -woln 
(17), -boll (1), -wulle (125), -wlle (22), 
-uoel (97). 

Bombi- (1, 76, Br. &c.), bumbi-zare, 
-sare, bombo (76), bumbo (42) (7. pedere 
16 &e., 6 stercorizare 1; vox apum 9r.; 
bombisare sonus qd. quem faciunt iu 
tonatu 76) hd. fa-, fu- (6), fo- (2), ve- 
42) -rczen. nd. verten. fisten (2). feysen 
1). schissen (75). bombio 4. voc?ferare; 
bompinare 4. bombisare, clamare; 
bombiso 7 bonpilo apum brumlen;bom- 
batus voz apium humbung als die pynen 
thun; immen-stymme, -gedone (74). 
bombi-re, lare (Hen. &e.), bonibiliare 
7 bobire (141), bouire (Gl. m.), bubire 
(q. v.) apum. voz; bommelen (Hen.). 

Bombulum(Gl.m.)trummeln, pueken; 
b. bellieum 7 absolute bellieum hehr- 
pueken (125). 

Bombum (Gl Isid.) 4. qg. bubum £ 
sorbellum sang (Gt.). 

*Bombus (cf. vertigo) anspin (Sum.). 

Bom-bus, -us (136), 7 bondus (76), 
bumbus hd. forez, worez (9), furez (6, 
4, 75), f. nicht gar schayD (1). nd. vort. 
hd. scheyf; fist (75). In bombis (alph. 
bu-) eaptantur rumb-i, -is (1102, 132 
in dem varwetter, var. vngewitter facht 
(110), onweder fenekt (132) man die 
stoer, staren (110 var.). 

*Bomer v. Vomer. 

*Bomnarium v. Bombasium. 


*Bomolo- (110), bomol-chia (7. scur- 


rilitas 110, vicium eutrapolie 19; aus 


BepioXoy(a) luderig (49). lodder-ije (16), 
-y (12). 

*Bo-, po- (74) -moloehus, bomol- 
ehus (16, 49) (V. scurra) lu- (49), lod- 
(16) -derer. herolt (cf. bolinus), sma- 
bOR 


roezer (125). vbertrefflicheriuschympffen 
o. in spylen (74). 

*Bompasium v. Bombasium. 

*Bomperda v. Bombarda. 

*Bompicena v. Bombicina. 

*Bompinare v. Bombizare. 

*Bomus v. Bombus. 

*Bona v. Boa. 

Bona rychtumb, gutte (ss). 

*B.equina(7. phaseolus) peerdsboone 
(Kil.). boona bohne (ki.). 

B. gratuita vnv'dint gaben (15). 

B. mobilia varende haue (22). 

B. venalia vngeborn gaben (15). 

Bonarium bonder (68, 109. 4. q. 
iugerum KiL), morgen (132), Ad. hufe 
(109) landes. 

Bonasus, Bovac 0C. bosanus (140 var.) 
muni-, móne-stier (140). wild büffel (112). 

*Bonasus (»« banausus, cf. beanus) 
i. pellifex € ein. gróbe (6). 

*Bonausia v. Bannausia. 

*Bonbieinum v. Bombicinum. 

*Bondus v. Bombus. 

*Bonellus(anders G1.m.) kleinguter (74). 

*Bonia (cf. bunium?) huslouch (96). 

*Bonibiliare v. Bombizare. 

Bonifacia v. "Wuularia. Lingua 
pagana. 

Bonifacius en eghen name 7 en 
paues (23). 

Bonitas gude (5»). guthait (76). guy d- 
heyd (19). guttigkeit (4). 

Bo-, ba- (1) -nonia (cf. polonia) 
eyn stat in ytali-a (18 &e.), -en (22), 
-enlant (5). bononie (55). banoni (1). 

*Bonosa haselhun (88 &e.) hassel- 
huen (125). 

*Bonpilare v. Bombizare. 

*Bontonia v. Botanica. 

Bonus Ad. nd. (22) gut. güt (1, 6). 
gud (19, 3). Be d 

"i henriecus wundkraut, schmerbel 
135). 

*Boona v. Bona equina. 

*Boorsinthea (aus bereeynthia) 7. 
mater deorum (16). muter der gode (74). 

Boot-es, 7 -us (125), boet-es (12, Br. 
&c.), -as (23), -aà (76), butis (Gf. 6, 662) 
(7. vrsa celi &e. 12) ohs-inare (119. cf. 
Gf. 1, 141), -nere (Sum.) eincho (Gf. 1, 
346). enck (v. cf. BM. 4, 34). dumeling 12. 
cf. dàumling pars currus Sm. 1,370). wagen- 
man (125 Mrg.). en sterne 7 en voder (23. 
q?ssv. qus b. sequitur plaustrum quasi 
bubulcus Px.). 

*Bopola v. Propola. 

*Bora v. Boia. Borrago. 

*Bora-eus, -tus v. Barochum. 

*Bora-eho, -go, -ga v. IBorrago. 

*Borania v. Botaniea. 

Borax (7. gummi 12) bor-as (85), -raf) 
Mo. buras (93). eraden steyn (19) ped- 

enstoel (11. cf. boletus). 

*Borb-eta (95), -ocha ( pzsc?s) Iumpen, 
almucen, álquappen (109). lompe, ael- 
quappe (Kil). trische (95. cf. trüsch &c. 
gadus lota Fr. 2, 393. Sm. l, 500. Nmn.). 

*Bordo v. Burdus. 


Bor-eas, -ias (23), -eus (136) nort 


(90). noert (11). noerden; boream versus | ( 


in dat (norden (85). Ad. nd. nort-, norden-, 
nord- (), Z wester- (Anz. 8, 410), stern- 

bOS 


(9) -wint, -wind (Y) nort- (1, 23, 7:), 
norden (5^) -west. ags. eastnorthwind (94), 
eustnorduimd (136). sehind den hengst, 
schinden-h. (b. aquilo 135, V. a. 1618, Sm. 
9, 371). 

*Boree-aquilo v. Ventus. 

Borgella aufruhr (ki.). 

*Borina lyst-, behend-igkeit (74). 

Borysthenes (//A) der nepper (135). 

Bori-th, -t (Sum), -eh (67, 76), -s (11, 
19), burich (17), buryt (149) (?. herba 
fullonum, herbam fulauam acc. sic 76; 
cf. sq.) swertlach; watwurz (Gt). wet 
(47). beyt (? 149). vertela (Sum. nr. aus 
swertela ?). cart (19). caerde (11). carde (99). 

Bor-, bo- (645, 149), bos- (149), po- (649), 
por- (73, 74), bur- c ba- (6), be- (74), co- 
(13, 143) -rago, bora-cho (21), -ga (74), 
bofrag-o (74, Sum. V), -à (112. »« bos cf. 
buglossa), bora (Ki.), brutica (122), b/ssw. 
i bori- th, -s (cf. prc.) (7. buglossa 4 
euphrosinon 73) hd.nd.eyn crut, das man 
isset (6), dat men et i eyn erat (21. 
dus crut »« cart?). scarley f. (4), -eye 
(47, 85), -eige (bofr. Sum. v). scharley 
(8, v4, 149). staxlei (75). gegenstraf (73). 
borra-ge (borr. Sum. V), -sie (23), -ssye 
(22), -a1 (17). barrasie (22). barazce (149). 
burrase (b9). bora-ge (85), -che (64), -ch 
(123), -tse (bor. 47), -w, boh. -g (4). bor- 
etz (64), -rets (v), -etsch (91, 110, Hàtzl.), 
-retsch (73, 123, Ki?.), rich (73), -retich 
(76). buretz (649). burr-etsch (112), -itsch 
(110b), -1B. (13). puretsch (boraga 74). 
porr-ag (74), -ey (68). porich (125). bernarge 
(132). gall. bourache (122). 

*Bortilieium v. F'ortalieium. 

*Borus v. Bolus.! 

*Bor-us, -nus (96) (herba) brandesto-e 
85), -g (149), -re (96). brandenstoe (sc? 
41). 

! dos hd. nd. rint, rünt (11), osse (85, 
22). hd. och, ochss (4), ochse £ varre 
(9), osche (5), asche (21). 

Bosa kuedreck (74). 

*Bos-a, -sa (19) (cf. prc.? byrsa)heyme- 
lieheyd (19). en beimelieheit (11). 

'Bos-, bouis-, boui-eida ochsenschla- 
her (68), ger (110). ossen sleger (132). 

*Boseulus ein klein ochlin (110). 

*Boshardus v. Bastardus. 

*Bos-inus, -mus v. Businus. 

*Bosrago v. Borrago. 

*Bossa (anders Gl. m.) v. Bosa. 

*Bossaris v. Bassaris. 

Bos-, bu- (76) -sequus ochsentreiber 

15). 
d HM EA -ilum (8) ochsen- (9), 
oschen- (8) -stal. oen stalle (1). 

Bo-, bu- (b^) -star, -sta (Gt. 9, 349), 
hostar (104) (cf. Dz. Wtb. 471) Ad. (13) 
nd. ko-, Ad. kuo- (1109), ku-, küge- (6), 
kie- (1102), rindir- (104), rinder- (17, 64, 
117) -stal. pferrieh (Gf.). ochsen krippe 
(9). oschen eruppe (8). krup (1109). krupff 
(1102). kripff (110b). kruft (68). ags. seipen 
(Z bouiale Gl. Aelfr.). 

Bostar (»« bo-, bu-stum) 2. locus 
vbi corpora boum (Br, Pap.), hominum 
(76), mortuorum (68, 110 &c.) eremantur sim. 
stede dair men die mynschen verbernet 
141). 

Mu e v. Bastardus. 

*Bostarus nesselkraut (4). 

bBOU 


*Bostis v. Postis. 

*Bota koder im schuch (74). 

*Bota (7. cymba) boot (Kil.). 

*Bot-, both- (6) -alus (aus boletus?) 
swam (6, 22). 

*Bothana v. Bothona. 

*Botaniea (47, Sum., versch. von herba 
b.), botoma (85), bontonia (96), betonia 
(149), borania (Sum. V) (cf. hierobotana 
7. verbena Nmn.) isirn (Sum.). isirnwurz 
(Sum. V). yser-n (47), -en (85), -e (149), 
-enhart (96). 

*Botare v. Potare. 

Botaurus (aus) mof-, ror-reigel, ror- 
trumm, -dumb, lor-, meer-, vr-rind, mofi- 
kuh (143). 

Botellus v. Botulus. 

*Botental v. Bidental. 

*Botheolicula v. Bothonicula. 

*Botin-us, -i (141), butina (cf. botis 
cloaca Gl. m.?) lacha (Gf. 2, 100 sq. 3, 
81). lach (vor botracion 7. «pium risum 
141. »« risus?). 

*Botio &c. v. Bocio. 

*Botoliea, botholieula &oe. v. Botho- 
nieula. 

*Botoma v. Botanica. 

*Botho-na (94, 117), -ma (119, 120, 
127, Sum., Gf. 3, 149), bothana (136), 
batho-ma (74, Bosw.), -nia (76) (7. vrna, 
dolium) eim-bri (127), -ber (120), -er (74, 
119). emb-ir (117), -er (Sum) «gs. -rin' 
(94, 136), -ren (Bosw.). 

*Bothonieula (136), botholi-cula, 
-tula (121) -nula (94), botheo- (117), 
poto- (127, 130) -lieula, -lieulus (127), 
boto- (Gf. 6, 660), bato- (130) -liea (cf. 
pre.) stouf (117, 119, 120, 121, Sum.). stouph 
(130). stouphilim (127). ags. stoppa (136), 
stappa (94). 

*Bothor v. Bocio. : 

*Botraea (i bulmus &e., «aus pav 
p*X0G cf. sq.) a-, eegh-desse (141). 

*Botra-eion (942, 141, v. botinus), 
-Ssion (Sum. V), -ecius (Sum. VI) batra- 
chium (142, Ki.) (7. apium risu-m 143, 
-8 141) selbiszunge (Sum. v). ephe (Sum, 
vI) zungenfróschlein, borris (Ki. was- 
sereppich; hanen-, hüner-, rappen-fuD, 

lei-, spiegel-blum, scAwáb. glitzepfánn- 
ein &e. (143). ags. clufdhung (942). 

*Botrio &e, v. Bocio. Botrus. 

Botr-us, -io, -ià (86), potrus (Db) 
hd. trub-o (Anz. b, 464), -e (8), -en (75); 
drubo (86), trübel (6 sZm.); wyn-, win-, 
wine- (10, 19) -drube (10 &c.) -drübe, 
-druben (13), -trub, -truvele (96), -drubel 
(19), -trubil (bb), -trubel tt -Xrübel 
(b, 6); wein-traube (9, 66), -traub (134), 
-trauben (75), -draub (67), -per (1). nd. 
win-drufele, -drufel; wijndroue 7 1ppines 
(lat.? 11). 

*Bottirum v. Butirum. 


Bot-ulus, -ellus, butulum (76) blut- 
(110), brot- (125), met- (132) -worst. 

Bouarium (7. bostar 75, boatrium 
74; cf. bouilla) ochsenstal (75). rinder- 
marckt (74). 

*Bouenetum (7. transenna ; »« boui- 
nus) boeuen-net (Kil). 

*Bouer (7 ferrum araíri 9, 4; in- 
ferius ar. ef est ferrum latum 165; lignum 
feri vt. est lancea, 3; l. teres 15; cf. bisa- 
euta; aus bomer — vomer? fehlt in 


49 


80 bDRA 


uu una m den. Voce. ex quo) Ad. schar 
(4); sehar-, pflugB- (74) -ysen, -eysen (9, 
74). EI at eu hat e Spief- 
schafft (v4, 95). 

Bouiale v. Bostar. 

Bouicida v. Boscida. 

Bouil-la, -Ium (66 &e.), -e (14, G1. m.), 
bou-, bo- (74) -arium (q. cf.) ?. stabu- 
lum. boum locus vbi boues vende- 1 sacri- 
fica-bantur bouill-a, -e Br.) hd. ku- sim., 
küg- (6), ochssen- (74), nd. ossen-stal, Z 
-marekt (74). vieh-m. (75). 

Bouinari v. Bobinare. 

Bouinus rinden (222). rynder-en (29v), 
-ein (74). 

*Bouinus (»« prc. i. buffo, histrio 
c.) boeue (Kil) 

Bouiscida ». Boscida. 

*Boulare v. Baulare. 

*Bouuleus v. Bubuleus. 

*Boxa v. Bucea. 

Brab-, brau- (3), brabi- (1) -ancia 
hd. nd. brabant, en stad (93). brauant 
(3, 5, 66). br-land (v6). praüant (17). 
pbant (6). bruannd (1). bráfant (1). 

"Brabanti-nus, -us (D^), briamanti- 
nus (76) pba- (6), brabe- (55, 23) -nder. 
*Brabiger v. Baburrus. 

Brabium v. Brauium. 

Bra-ca, -ka, -ga (86), -ge (pl. 16), -ce 
(99), -eha, (110), -che (pl. Br.), -eca (gr. 

p*XXQ 112), -ecae (pl. 24 &e.) (7. ealige 
76, femo-, femu-rale, lumbare, reno 
&oc.) ein bruoche (19). Ad. bruoch, brüch, 
broah (s6), pruch (1, 3) Ad. nd. (99) 
bruch. nd. brock, brok; en brueck (11); 
broech (132) ; nedereleyd (225). nyderwat 
(3). hie gerett (24. cf. hüffelbant MB. 132 ?). 
hacze (4. cf. hoze ealiga 20., schwwerlich »— 
boli. hace Badehemd). büchsen ; pluder-, 
schiffers-hosen; lange &e. husseerjacke 
(114). windischer filtzrock (112). 

Braca-le, -rium v. Bracile. 

Braeare bruch anlegen (64). 

Braecati beclaidet o. angethon vn- 
beschoren o. kotzet klaidt 7 mit nider- 
kl. o. -wat o. bruch (ss). 

*Brace-eola, -ola, -ia &e. v. Bracte- 
ola, -a. 

*Braeci brake tot vlas of hennep (147). 

Braeehus brackhund (Hen.). 

*Bra-cea (V, 94; mensura, aber -thea 
4. baltheus Gl. m.), -sea (6), -cia (3, 5, 
14), -tea (21, 22), -ta (18), -etea (66, 67. 
74, 134) -etia (97) (?. fibula) Ad. nd. 
spange (3, 5, 29). Ad. Spang (T, 66, 67, 
74, 134). fur- (74), für- (6), for- (18) -"spang. 
spagel (97). eyn mantel-spang (74), -snure 
(4 svm.), -Schnur (66 &c.), -snore (18, 21). 
-snor (22), -stón vel spange (24. cf. fibula). 
rinck (74). bratze (29). 

Braceum v. Methodus. 

Bracia v. Bra-cea, -ncia, -sium. 

Braciatorium v. Brasiatorium. 

Brac-ile, -ille (9), -ale (3 &c.), -arium, 
brach-ile (8, Br.), -ale (68, 99, 110, Br.), 
-arium (110) (z. lumbare; -ile ef. cin- 
gulum, renum. r.s cingulus mediante quo 
braca tenetur 3) bróche (119). pruoch, 
bruochaeh &c. (Gf. 3, 2v sq.) bruc'aho 
(120). broieke 7 nederkleit (147). bróch- 
(6t), bruoch- (19, &w.), brüh- (104), Ad. 
nd. (99) brueh-, bruec- (11) -riem (11, 
1102), riemen (11059), rem (68), -bendel 

BRA 


(76), -gordel (99), Ad. -cuirtile (104), -gurtel, 
-gortel, -gortil (85). lend-ener (3), -enyer 
(147), -ner (110), -er (24, 68). letdner (sic 
110€). gall. brayer (Gl. m.), braieul (122). 


*Braeiolus v. Brachiale. 

"Bracium v. Brasium. 

*Braconia 5. pr. erocht anhe (bb). 

*Braeosa wilde pastenach; 
vogels-nest (143). 

*Braetea v. Bracea. 


Brace-, brat- (76, 121, Gf.), bra- (117, 
145, Sum., Pap.), blae- (755. cf. blatta) 
-tea, -cia (3), blatrea (129) blech (T, 
95, 121). plech (117, Sum.). guld-ein (9), 
-en (8) blech. golt-, gold-blat (67, 76), 
-tafel (75), -fel (3. cf. eadmia). silber 
tafel (75, 117). nusca, bedela (Gt). en 


plate 7 lemmene (108). 


Braetearius (7. bullarius 125) spen- 
geler (125). bleehmaeher, goldschláger 


(Ki.). 


Braet-, 4 bracht- (125, Pap.), 4 braec- 
en silbern blech 


(4) -eola, braecola 
(8, 9, 21). silber-taffel (67), 


(pars freni 16). 


Bracteolarius (7. ducturarius) gold- 


sleger (125). flinderleinscehlager (Ki.). 


TBracte-us, -os (74, 85, Sum. V), -as 


87), bra-thes 7 -tus (Ki.), bartheos (96), 


baretenus (149) seuibóm (87). sefen- 
pawm (74). seven-, satten-baum (Ki.). sam- 


boum (96), -boim (Sum.), -bom (149). 


stamboy (sic 85). bracheus veygen- 


paum (74). 

*Braetia v. Bracea. 

*Braetiare v. Brachiare. 

*"Braetinare (cf. braceci, fraccinare) 
nà braken (141). 

*Braetiuium v. Braxiuium. 

Braeh- v. Brac-. 

"*Braeheolum v. Brachiolum. 

*Bracheus v. Braeteus. 

Brachial-e, -ia (111) braciolus (8) 
(Z. dextrocherium Br.) aram ysen (16). 
arm-zier (08), -boue (Gf.), -schin (88, 91, 
111) en cledinge des armes (23). erm- 
elle (1), -el (95), il (8). gestickter ermel 
(88). 

*Brach-, braet- (132) -iare d. md. 
hel-sen, -Den (17, 68) mit den armen (11). 
zwingen cwm brachüs (16). fruntlen, var. 
freuntelen (110). kussen (132). 

Brachiologia eyn lang sin mit kor- 
czen worten (11). 

Brachi-, brache- (8) -olum scehild- 
echin (8), -ichen (9). 

*Brachionister (7. armilla) armzug(s8). 

*Brachitensa (cf. cubitus. tripta.) 
claffte-r (1, 74), -rn (17), ein leng .des 
menschen als einer aufreichen mag (74). 

Brachium d. nd. arm. 

*Bradiga-bo, -lo (Gf.), -e0 (Lye) ags. 
feld-hoppe (at. 4, 832), -uuop (94), -swop 
(Lye), -uus (136). 

*Bradipes (Aybrid aus BpaoUmec) 
stocharo (103). 

Bradium v. Brauium. 
vogel., 


-tafel o. 
blatt (76). geslagen golt; senckelnalde 
(2« braea? ;4). braet. eim furspang an 
dem mantel (cf. bracea); brace. plech 
(4). bratteol-um pedela (cf. bractea); 
-is lobileion (Gf.) bratheola (-« britil 
sim.? cf. brachiolum Gl. m.?) ain zigel 


bRA 


*Bradus (cf. Gl. m. 5. v.?) zwy-formi- 
ger, -gestaltiger (v4 bis). 

*Braga v. Braca. 

*Bragum v. Brauium. 

*Bramel-ia bfn (bin?) worez (8. cf. 
brunella). -la bramkrut (9?). 

*Bramus v/g. braeh (r durchgestri- 
chen) à bachin grece (6); cf. bro-mius 
Br. &e.), -nius (68). -mus 7. bachus a. 
bromin 2. comedere. 

Bran-ea, -cha (143) leonis (cf. aeon- 
eilla) lówenfuf) (143, Ki.). 

Bran-ea, -cha (143), -ee (47) vrs-ina, 
-ea (47) (é equapium 73) beren- (47, 
73, Sum.) baren- (85), berne- (13 Mrg.), 
bere- (13), bern- (10 &c.), ber- (8) -elawe 
(13, 73, 85, 149, Sum.), -clae (8, 10 sZm.), 
-da (41. aus -cla), -tap (73). pernklee (74). 
groD- 7 roB-epich (73). báren tapen, 
welsch bàárnklaw, wisen-, graf-kol (144). 

*Brácia slange (85. gus spange? cf. 
bracea). 

Bran-cia, -tia (68,121), -echia. (77, 99), 
-che (499, 88), -eie (9), bracise (pl. Lye), 
grancia (g. v.) kinnebaceho (121). kyne- 
back (12), eyn kiff (18) an ey fische. 
eyn keyn backe an den fischen (5^). Aq. 
eyn kin-bake, -back, kenebach (21), 
kynekacke (133. cf. Kit.) 2n piscibus, von 
eimem fisch (68). visch-cao (93), -or (3). 
kaecke der visschen (Kit. kywe (9, 13 
kieffe (49€). kyff, grot (77. 2— spína pis- 
€is?). kyffel (10). eyn kiwe der fogel (8). 
ags. cian (pl. 94, 136, Lye). chela (Gt.), 
flossen o. die federn blasen (ss). 

*Branco v. Braneus. 
*Braneon (2. fauc, cf. prc., sq.) chówe 
(Sum.). 

Branc-us, -o (74, 76) (&. guttur; caz 
tarrhus, flusus ascendens a faucibus, 
corissa 4 frenesis 4 letargia (75) kyn- 
back (110, 134), -backe (133), -backen 
(V. a. 1477). kynneback off kake mo 
kenebaeck (19). kele, strate, gorgel (147 
da- (121), de- (117) -mpho. flus in di 
kelen (93). flüssig (24). hirnsucht (75). 
rotz (174). 

*Brandana v. Bardana. 

*Brandare v. Baulare. 

*Brandella eyn rodestock (19); cf. 
brande-r, -ra 4. andena (Gl. m.)? 

*Brandes (7. faber qu£ tenet ferrum, 
«dus brontes, vil. »« brander cf. prc.) 
eysenhalter (74). 

*Brandiea scheyle (9). 

*Brandium v. Prandium. : 

Brando een walm (108. StroAfackel). 

*Brandonia v. Blandonia. 

*Bransiea v. Brassica. 

*Branta v. Berneca. 

*Brasdenarius (v4 q«wmmus epularis, 
tressis) braspenninck (Kil.). 

Brasia v. Buphrasia. 

Brasiare ma- (75), mu- (14, 75) -ltzen. 

Brasiator Ad. me-, mu- (1) -ltzer. 
maltz macher (1). 

Bras-, brac- (Gl. m.) -iatorium Ad. 
maltz-, maltf-, var. mald- (110), meltz- 
(b, 4), Ad. (13) nd. molt-hus sm. maltz 
(76). m.-tenne (74). 

*Brasiea v. Brassica. 
*Brasicia v. Braxiuium. 

Bra-sium, -cium (Sum., Gl. m.), -tium, 

-sum, -cia (117), pracium (141) Ad. maltz- 


bRA 


m. do man bier vs macht (6 sem.), vf 
bruwt (68) aufó breut (134 szm.) malss 
(141). maltzy (67). melez (5). molt (13, 22). 
nd. ags. malt. 

*Brasium (sí. pr.) andorn (Sum. VI). 

*Bras-mus, -ma (98) -umeus (110), 
-umius, -ius (24, 75), -ura (9), bersu- 
mius (125), pra-smus (64, 91) -sinus 
(125, Ki.), -sius (Ki, -xina (?. phoca, 
salea Gf.3, 283), pris-sa (11), -ma, g.-me 
(11, 90), bresmia (Gl. m.) ( p?scis cf. BM. 
232, pietileus. perca.) brech-s (134), -ssem 
i. 0 -ssen (76). prexen (91). prechsam 
64). brachsen (24). bras-um (21), -sem 
(b), -em (9), -men (17), -me (5^, 22, 98), 
-m (1), -sen (V. a. 1477). braDmen (Ki.). 

ras-em (74), -m (3), -inen (Ki?.). bres-eme 
(11), -em (6, 20, 69, 70), -sem (1103), -sen 
(V. a. 1477), -sin (68). breBeme (Y). breys- 
sem (132). ber (18). berBen (125). 

*Brassago (7. bassara &oc.) wilde 
rawte (174). 

Bras-, bra- (16, 86, 96, Sum.), bran- 
(16), bar- (14, 95), ba- (75, 85) -sica, 
-sico (942), brasse-ta (74) -a (110, 132) 
cóllo (Sum.). koli (86). koel (67 Mrg., 110). 
keel (91). rómsche kóle (87 sm.) romi- 
scherkole (74). krauf £ rómisch kól; 
kólkraut (73). romes-kuile 7 -krüt (13), 
-eoel (85), -kol (96). wiskól (149). rosinko 
sic), witeol (47). bruenkoel (125). moys 
Mont kumpost (74). benyts (12. cf. spi- 
nacium). seczling (16). pflantz (quas 
planta 75). ags. wuducerfille (942). 

Brassica laeuturris 4 tritiana kabis 
144). 

E v. Brasium. 

*Brasum-eus, -ius v. Brasmus. 

*Brata v. Bracea. 

*Bratea v. Brac-ea, -tea. 

*Brateca v. Bratua. . 

*Bratens swame (Sum.); aus samboum 
brathes s?m.v. braecteus? cf. bra-, bru- 
tes tp(BAot (Gi. m.)? braticius? 

*Bratheola v. Bracteola. 
*Braticius (cf. bratens?) scuenne (104). 
*Bratislauia v. Vratislauia. 
*Brattea v. Bractea. 
*Brattealis plehlicher,pleehilinen(at.). 
*Bratteatus gefedelgoldót (at.). 
*Bratteol-um, -is v. Braeteola. 
*Brat-ua (Gf), -eca 7 batheca (ciu. 
. leodium) luticha (130, Gf.). 
*Bratum (st. pr.) wisse (106). 
*Brauancia v. Brabanoia. 
*Braueola v. .Blaueolus. 

Braueta (Pr. cf. Gl. m. 1, 770») vber- 
winder, wettlon-nemer, -geber (74). 

Bra-uium, -uum / -yum (74), -bium 
(114), -dium (1362, 141, Gf. Gl. m.) (aus 
BpaBsiov) zyl (74). lauffer 2 -rs (74), 
leuffirs (55), ides leuffers (7 &e.), eins 
lóvffers (6), lopers (23), lewffel- Z poten- 
(1), lauff- (8, 9), botten- (110), hant- (at.) 
-lone, -lon, -loen e, lon 4 sig (9). we- 
delopers (22) wedde lopes (23) danck. 
leuffers dranck (18). geweill (122). klein- 
u 114), -heit, lobe krone (65). forateila 
Gf. ). 

*Braxadium v. Braxiuium. 

Brax-are, -ire, baxare (1) (cf. pra- 
xare) hd. nd. bruwen, borwen (5 Ad. 
bruen, brwen (bb) bruhen (5, 21) bre- 


DizreNBAcH GrossaniUM. 


"m. 


BRI 


wen (4, 66), breuen (134), prewen (1), 
brauchen (67); bier bruwen sém., sieden 
(76), machen (6). 

Bra-, pra- (q. v.) -xator Ad. nd. bru- 
wer, byer-br. (110). Ad. bruer, bir-br. (85), 
brewer, breuer (134), prew-er (4), -meister 
i pirprew (74). brew o. maltzer (76). 
bier-sieder (7), -sider (76), -macher (6). 

Braxatorium bruwe- (17), bruw- (68), 
bru- (110), bruyewe- (133), brauwe- (19) 
brew- (9), breu- (134), prew-, brauceh- (67), 
bier- (76) -huf, -hause (67), -haw6 (134 

Braxatura gebra (4). 
*Brax-auium, -ibium &oe. v. Bra- 
*Braxire v. Braxare. 

*Braxi-uium, -nium (?3), -num 
(24), -mum (74) -uum (6), -bium (1, 
74) -lium (D &e.)), -dium (66, 67, 134), 
-um (l1, 110), -uia (4, 276), -ua (9), -a 
(8) brax-sidium (21), -adium (133), 
-auium (107, est instr. braxand? 68), bra- 
etiuium (77), -sicia (117, Sum.), pando- 
xinium (gall. brassin 122. »« pando- 
chium) Ad. wirtz, wyrtze (66), würtz 
(110, 134), wrtz (77), wortze (67), werez 
(10), werthó (1). wert (13, 18, 22, 23). 
werte (109). vert (97). wors of mout (107). 
new (110), geioren (6) bier. vngeghert 
(22). vng. ber (23). 

*Breeaniea v. Britannica. 
*Brediarium v. Breuiarium. 
*Brem-is, -ensis (Db), prema (130) 

(ccu.) brem-is (1), -en (5b, 225). prema (130). 

*Brenda v. Brinna. 

Brenthus (auis) mew, holbrot (140). 

Brephotrophium findel- 7 kind-huf 
88). 
| Bresmia v. Brasmus. 

*Brethanice v. Britannica. | 

Breue (Z. Uttera Br. &e.) ein brieff 
quem. papa, sigillat &c. mit sinem bitsch-e, 
varr. -et (65). 

Breuia die tünne im meer (135). 

Breuiare Ad. ku-, kü- (24, 110€), ko-, 
verkü- (15) -rtzen. kor-ten (22), -czigen 

11). 
en bred- (5^) -iarium, breui- 
arius, -es (17) Ad. eyn bede- o 18, 21), 
bedt- (68), bett- (24), beth-, bet-buch, 
-boeh (18). eyn verde bock (22) ein ab- 
gekurzt betbueh (110) Ad. breu-ere (V, 
17), ier, -ir (64b, 70, 134). briefer (24, 64€, 
76, 93). bredier (bb). reuwer (66). 

Breuiatio kureze sehrifft (4). 
*Breuiatura kurtz (76), kortz (V) ge- 

schrifft. g. per tytellos (6). v-kurtzte (5), 
-korezt (17), -korez (21), -korthet (22), 
vor-kurezigyte (b^), -tytelt (23) serifft, 
schrifft. vorkorcen (18. »« breuiare). 

*Breuies v. Breuiarium. 

Breuiloquium (7. moralogium) kurtz- 
redigs (74). 

Breuis Ad. kurtz, kortz. nd. kort. 
*Bria (aus pia mater?) hirnhut (Sum.), 
*Bria v. Briga. 

Bri-a, Ü -da (9), -ca (67), brya (147), 
biria (8) €t00G (68 (Gl. m.). vas pere- 
grinorum dc. (66 &c.). mensura (66 &c., Pap.). 
m. & Ü soli (9). m. quelibet; terra, vbt fiunt 
boné casei (Br. cf. fromage de Brie). farina 
(61). mensis & meol (sic 8. cf. eyathus? aus 
mel of. 67, vll. aus einem altd. Worte f'ür 
mensura missverstanden ?). ma3e (100). maf 


BRI 81 


(11). mas (1). mate (99). 7. sobri-etas, -olus 
abstinenci, sober-, maytsam-heit (147). 

*Briamantinus v. Brabantinus. 

*Bribipium (cf. leripipium) gall. bee 
de soler (122). 

*Brica v. Bria. 

*Brictire v. Brutire. 

*Brieula (cf. brittula) syntlauff (74. 
aus snitlauch »« hintlauff). 

*Brida v. Bria. 

*Briensis ags. ha- (94), ho- (136) -nduyrp. 

Briga, 4 bria (7:4) (/. rixa q. cf.) Ad. 
nd. schelt-. schilt- (21) -wort, -wart (21), 
-worde (23). kyfelung (74). ein krieg (6, 
15), vrloge (74) mit worten (74, 75). grat-, 
var. gratz-wer (75. cf. sq., Sm. 2, 124. 3, 
113. BM. 566). 

Briga-re, -ri (110) (7. rixari) Ad. nd. 
schel-den, Ad.-ten. kriegen (6, 75, 110). 
kyfen (110). grantweren (75. cf. prc.). 

*Brigonia v. Bryonia. 
Brindella (herba) bockshorn (Ki.). 
*Brin-na, -a, prinna, pruina, brenda 

(104) (Gf. Gl. m. 1, 789. Celt. Nr. 428) hunt- 
az (104, Gf), -as (Gf.). hundaz (117, 121). 

Bryon (cf. soldana) mof (140). meer- 
4 corallen-moof) (Ki.). 

*Brion, Bp(ov kletten-kórffel, -peter- 
lein, acker-p., -kl. (143). 

Bry-, bri-, brig- (12), bir- (91) -onia, 
briona (149), bri- (2), pri- (74), bir- (85) 
-oma Ad. stick-, stich- (Fr.), stuc- (Gl. m.), 
smer- (93 sm.), schmár- (144), raf- (143), 
rasel- (91, 125), schieB- (73) -wurtz, -wrk 
(sic Gl. m.). nd. schitwort. wildkurbif) (74). 
wilt kürbiO (112). wildecuruiz (131). hvn- 
des kvrbz (87). hunds-kürbsen (73), -kürbs 
(143, 144), -rüben (Ki.). hilge, helge (149) 
beren (85), bern (47, 149). heilige byrn (12). 
haidelper (3. cf. broma). wilden zitwen 
(144, 150). 

( 5 ci v. Broma. 4. ossa alba et nigra 
148). 
*Briorva (herba) tuualm (105. aus 
brom-a q. v., -us twaleh Nmn.). 
*Brisaeus eyn viole (17. aus brassica 
kole ?). 

Bris-are (a -in Br. &e.), -in, -eare 
(68), -chiare (Gl. m. ?ta£.) (2. frangere, ex- 
primere dc. cf. Dz. 1, 318. Goth. Wtb. B. 
54) v[-trucken (68), -persen (132), -legen 
(110). breken (147). wein auf torcken (64). 

Bris-ca, -ea (28, 16), birsea (9), prista 
(q. v. m bursia (74) (7. fauus) raz (1. 
Cf. Sm. 9, 125. Weig. Syu. Nr. 2205). ruf) 
wasser (5b. mssv. aus waffer cf. hung- 
weffel, -waben wWeig. 4. c.). honig-seym 
(m -sam (74). honnig sain (8. of. "weig. 
- €.. honieh seeme (147) en snel der 
(animal?) t was wert (23. i. e. Ad. wachs- 
wirze cf. brisiea). 

*Bris-care, -chiare v. Brisare. 

*Brisea v. Brisea. 

*Brisica (cf. braxiuium, brisea) wirz 
(Sum. VI). 

*Brisis (i. ebrietas; cf. briseus 7. 
bacchus Br.) truckenheit (74). 

Britannie-a (143), -i (pl. 129), brit- 
tanniea flos 4 brethanice flores (141), 
brit- (139), buri- (Pap.), barri-tanici (141, 
Pap., GI. m.), -eeniti (x6) sunt flores siluestres 
(76 sim.). lóffelkraut, n4. lepeleruyd (143). 
britanice ags. hzewen-hyldele, var. -y dele 
(949). breeaniea walt bloeme (141). 


11 


BRU 


Britisecus v. Paristulus. 

Brito eyn britener (Db). bartenier in 
franckreich (135). 

*Brittula (cf. bricula, pretula &o.) 
snitelouch (Sum.). 

*Britus v. Bruceus. 

*Briueta v. Priueta. 

Briuia v. Beuer. 

*Brixa v. Cireulea. 

Broce-a, -ea (68), -o (19), brucca (9, 
alph. bro- 110) (V. vas, belua marina 9, 
68, 1105 cf. Gl. m. 1, 102 sq.) cappe (100.7. q. 
zapften, fistula, doliaris G1. m.). win tzappe 
(19). wijntappe (11). mer wunder (9). 

Brocare (frz. brocher Gl. m.) bro- 
tare (6) brueare (23) (v. suere), negen 
(6). tosamede-n. (23). 

*Brocea v. Broca. 

*Brocea (7. subula ; /abzosa 139. cf. sq.) 
elsen of suul (99). brocc-ae (Gl. m.) -i 
dic. acus lignee quibus mortui in cilicio 
suuntur (68, 110, szm.. Gl. m.). 

Broceeus v. Brochus. 

*Brocio (cf. broehus, »« bocio?) 
kroph (1). 

*Brocula (cf. broccea) gall. broche(122). 
Brochus, Bpóyoc gelt &c. (112). 
Brochus, broceus (68, 147), brueus 

(Pap. brutus (147) bruceus (9), bron- 
ehus (110, 132) (Z. habens tum$da labia 
110 &e.) bleckzan (114). groz lippeicht 
(9). hoch-leftzig, -mundig (110 s/m.). des 
syne oeverste lypp dicke is (14:7). 

Brodium (cf. prodeum) d. weych 
broyd 7 brod mit brode 7 brouwe soyt 7 
sopp aut mubD (19); geweicht brot mit sup- 
pen (68) ; bruwe, brwe (134), brue (21, 110), 
browe (18), brohe (5), bruegi (93), brüg 
(6), brye (13), briey (76), brüye (67), brüe 
7? supp (1), suppe, fleischsuppen DN 
sopp, geweyekt broit, bierenbroet (132 
sod (222b.) sod, iuchthe (23). iuche (225). 
juge (109). en moyse (11). wos (22b. st. 
mos). 

*Broel (brolium &oc. Gl. m.) ags. edisc 
(94, 136). 

*Broel-arius, -learius (135) ags. edisc- 
ueard (94), -uard (136). 

*Brom-a, -us (Sum.), bronya (96), 
brionia (50) (cf. brora, briorva) havere 
(47, 96). habero (Sum.). habre (50). hanere 
(stc 149). 

*"Bronehus (camis, cf. braechus) ein 
bracken (125). 

*Bronehus v. Brochus. Brunceus. 

*Bronya v. Broma. 

*Brora v. Farrago. 

*Brotare v. Brocare. 

*Bruea geratina (7. tortela, quondam. 
vellarum, /íal/s nobilis eruca) hede- 
rich (144). 

*Brueare v. Brocare. 

*Brueca v. Brocea. 

*Bruceus v. Brochus. 

*Brucetalus v. Bucephalus. 
*Brucia (vas, cf. broca?) bechela (117. 

f. Gf. 9, 43. 4, 384). 

*Brucire v. Brutire. 

Brueus v. Brochus. Naricus. 

Bru-eus, -chus, -cchus (125), -icehus 
(94), -tus (28. 2 adj), burtus (92), 
britus (gall. haneton ou une mousce 
122) -hd. kef-er, -fer, -fir (bb), -fern (21), 
chevir (104), keuer. wilde (2« brutus) 


32 

BRU 


k. 7 meyg-k. (brueus 23). keyfer (3). 
keiver (81). kieuer (11). ags. cefr (94, 
136. fehlt bei Bosw.). zever, sever (109). 
broehkefer (114). ain wurm (91). rupsene 
(99. cf. ?tal. brueo eruca). ruppe (125). 
wilder hewschrickel (74). Ad. hauwe- (5), 
hau- (1, 21, 133), heu, mat- (6) -schrecke, 
-sehreck, -sreck (21), -schriek (7), -sreg 
(133). wilde 7 eyn kal springke (29. 
cf. Br. Wtb. 2, 974). sprenkel ur hoy- 
spr., kuelsprenger (132). sprinc-hane (108), 
-haen (107). hestoffel (76. oberd. staffel, 
heu-st., straffel). : 

*Brudo v. Gluto. 

*Brugensis (c/4.) pruck (74). 

*Brugus v. Bruseus. 

*Bruin- v. Brum-. 

Bruma, bruina (»« pruina cf. Celtica 
Nr. 340. Dz. Wtb. 390) Ad. daz kalde. md. 
dat kolde. winder (9). Ad. nd. winter. 
de kolde w. (22). mit-w. (110). frust (17). 
hd. riffe, rieffe (io) reyff. nd. riim Es 
Cf. Sm. 3, 86). gereym-et (2), -t (1). tuft 
(95. wett. duft). 

Brum.-, bruin-alis, brumosus (11) 
hd. nd. winter, winder- (9) -lich, -lick. 
frustig vn reyn kalt (1). reyffenlich (74). 

Brum-are, -ere £ -escere (68, 110), 
bruin-are, -ere 7 -escere (76), brun-are, 
-ire friesen (18, 74) als daz weder (18). 
hd. ge-fr., -frisen (9, 69), -frieren. be- 
vriesen, rijpen, kalden (132). frisen sicuf 
/n yame (sic st. hieme 21). fresen «uf aer 
(5). vresen alse dat weder (23), wender 
22) vrust. winteren (110, 132). riffe vallen 
(6). Ad. ryfen (110), ryffen (69), reyffen, 
be-r. (9), rewffen (70). brumet het riimpt 
(108). 

Brumarius v. Im-br. 

*Brumast-a, -es v. Bumastha. 
*Brumata (herba) prunnreich (74). 
*Brumat-ieus, -us v. Brunaticus. 
*Brumella v. Brunella. 

*Brumosus (anders G1. m.) v. Brumalis. 
*Brunare v. Brumare. 

Bruna- (Gi m.) pruna- (bb, 74), 
bruma-tieus, brumatus (22, 23) Ad. nd. 
brun. Ad. bravn (3), braun, praun (74, 
75), brant (7). bruyn (132). sanguinien 
(66 &e.). 

*Brun-eus (94) -chus (si. bronchus 
ags. uurot (94), urot (136). 

Brunda (Gl. m.), bruda (139) Z. solida 
(U. c.); cornu t caput ceru£ (G1. m.). ags. 
heorzes heafod (Gl. Aelfr.). 

*Brune (si. prune) gloot (Gt.). 

Brun-, brum- (8, 17), burn- (96) -ella 
(cf. bramelia) brun-, brim- (17, 96) -wurtz 
(149), -worez, -wort (47, 85). phlumen 
Sum. V. cf. prunella). braunnellen, gott- 
heil (143). 

*Bruneta (herbu; pannus Gl m.) v. 
Consolida. 

Bruni-eus, -tius: (7. equus breuior, 

mannus) brun (130). 
*Brunire v. Brumare. 

*Brunsbig (c/uitas) brunswig (1). brun- 
wicensis brunwyc eyn grot stat (22b). 
Brunus (s4. pr.) kriechbóm (24). 

*Brurigo (sí. prur.) v. Cutella. 

*Bruris (verm?s, sí. pr.?) siure (104. 
cf. surio). 

*Brusciaeulum v. Cotula. 


— BUB 


*Bruseum (se? st? cf. Gl. m. 1, 813, 
814. Celtica Nr. 336) broech (11). 

"Bruseus, 7 brugus (96), 7 ruseus 
D steinbreche (96, Sum. V). stainprech 

74). stenbreke (47, 85). máuDdorn (143). 
brus (149). breusch, brüsch (Fr.). 

*Brussia v. Prusia. 

*"Brusus v. Brutus. 

Bruta v. Nurus. 
Brutalis 7. brutus (12 &e.). 
nyftieh (13). 

*Brutenus (cf. Prutenus) pruse (b^). 
Bruteri prezzun (Wess.). 

Brut-ere, -ifieare v. Brutire. 

*Brutiea v. Borrago., 

*Brutinare dutin (8). tucken (9). Cf. 
$q.; brutinina melodia 2. brutorum clamor 
(Gl. m.)? oder aus buccinare? 

Brut-ire, -ere (Br. &c.), 7 -ino, 7 -ifico, 
7 -eo (76), brueire (23), burtire (22), 
brictire (74) (7. bestiare 75) nd. dor, Ad. 
tor-, dor-hafftig, dor-heftig (6), -hauffit 
(21), vihisch (134), vihesch d vichest 
(66 &ce.) geckachtieh (132), vnvernufftig 
(74) werden. vnvernunftig sein (110). vih- 
lieh tun (9). viehlich leben vnd thun (75). 

Brutum vnuor-nunftich (23), -nufti 
(1), -nonftig (5) dier, der (23). wilde (12). 
wilt (8, 13). fehe (8). viech das da ar- 
beiten mag (15). 

*Brutus v. Brochus. Naricus. 


Brutus, burtus (22. v. brueus), 
brusus (23) 2. stultus, immundus (Br.). 
wilde (9, 22). wilt (10). w. osse Ss vny?- 
nunffüg (17, 64), -nuftig tier (6). eyn 
dore (*, 23). dul (23). 
*Bruxellus (c/w.) pruchBel (74). 
*Buba v. Parea. Bubo. 


Bubala, bubula (110, Gf.) pubula 
(141) ein wylde kuo (1102) kuw (110b), 
ku (68). wisintin (141, Gf.). 

Bubal-us, -lus, -is (94) bubulus, 
babalis (136) (cf. bufalus) eyn wilder, 
wilde (19), wild- (53), wilt- (85, 23), walt- 
(12), vr- (23, 50b, 102, 104) hd. ohsse (6, 
12), ochse szm., achs (1), osse (85, 19, 
22). wesent (8, 9). wesynt (9). wisint 
(102). wizent (100). wisentüm tao. ags. 
uesand (136) uusend (94). buuel (18). 
buffel (13). puffel (125). schuuot (7. amz- 
mal 3n galia, bubalus 22. »« bubo q. v.). 

*Bubastus (aus bumastus?) ?. twmi- 
dus (6, 23); liquor qui fluit de racemis 
(8, 76). ein geswellender (6). en geswllen 
(283). traben, treber von win-ber, -pern 
(15). glatwirez (3). tresterr (16). 

*Bubeda v. Pubeta. 

*Bubestris v. Buprestis. 

Bubilare v. Bubire. 

Bubile ochfenstal (88). 

*Bubilla v. Bugilla. 

*Bubina-cium, -re v. Bobinare. 

Bubire (cf. bombizare) voz apéum 
humsen, susen (88). butio (buteo) bubit 
(o unn bubere schreyen wie ein rohr- 

ommel (Ki.. bubilare (cf. pubilare) 
bubonis voz (123, Gl. m.). 
*Bubla v. Bobla. 


. Bubo (ewis £ pestis; cf. bubalus), 
bubu (94, 136), bufo (94), bulio (75), 
buba (100) hd. huwo (95), huo (84, 103, 
104), huwe, hue, hüw (64), hw (34), haw 
(9, c4b, 88), 7 arws (pestis, st. ars? 9). 
hirwe (sc) o. suche (pestes 8). aurhuw 


vnfer- 
pUC 


(112). huruh, vhu, puhuw (114) huck 
(225). huie (100). auff (15, $m. 1, 31). aAd. 
ags. uuf. auf-fe (14), -fel (45). eyffel (1). 
hd. stein-auff (112), -keutz (66), -kutz, 
-ble (19. aus vle) ; kutz (1, 21), vle (1 ist 
eule, eul (88, 110), eyl (134). ul (45 

huile (107. cf. BM. 742). schuffaus (112. 
hd. Form cf. Fr. 2, 230b). schuffut (109). 
schuf vot (22,23). sehofud (99). seuuyt 
(195 bis, cf. v. asion). bicker (ein wogel 
sic 147. »«. sq.?). gir (mzluus 22). fleder- 
mufe (18). widhopff (65. Mrg.). 

Bubo (f8Bov 112. à. intertrigo, pa- 
ratrimma, anus; cf. prc. hd. kipp-, 
kyp-, Ad. (19, 74) nd. bick-ars, -ers (55, 
92ab, 109, 147), -arst A wolf (1, 6). 
schlier (112, 135, V. a. 1618). pl. schlieren, 
hagdrüsen (114). 

*Bubola v. Bubula. 

Buboni-um, -on stern- (143), klein 
máger- (Ki.) -kraut. wegstrau (Ki.). 

*Bubrestis v. Buprestis. 

*Bubu v. Bubo. 

*Bubula v. Bubala. 


*Bub-ula, 7 -ola (75) -ulla (2. bu- ( 


glossa 74) rinderzungo (87). rintkrut (75). 
ochssentzung (74). 

Bub-, bou- (136) -uleus Ad. kuwe- 
(V), küg- (6), kü- 85), kuo- (110), kie- 
(16), kue- (1 &e.), koe- , ochsen-, rinder- 
(9 &c.) -hirte, -hirt, -herter (1, 9). nd. 
ko-, ve- (99) -herde. sehwaiger (141). 

*Bubuleus (Aerba, cf. bugilla &o.) 
hundesribbe (od). 

*Bubulieon v. Bucolicon. 

*Bubulla v. Bubula. 

*Bubulta v. Battudo. 

Bubulus v. Bubula. 

*Bubum v. Bombum. 

*Buealmum v. Buphthalmus. 

*Bueanus v. Buccinus. 

Bucea, buxa (8), boxa (9, 18) (7. buffa 
147) hd. nd. backe. Ad. backen, back, 
hol-b. (112,115), kynn-b.; packen (1), bache 
(9), bach (8, 2. mazilla 21). bucke E of. 
&gs. buc v. bueeula?) bukel (18. cf. 
buecella). buffe (4 oris nflatzo 81). 
buff mit opgeblasen kynbacken SN 
wange (9, 14, 22). Ad. wang. wenger (1 
mont (99) mund (141). eim muntful Q. 
q. buecea 125). 

*Bucealdus(Qc.allec desiccatum buckin-k 
(109, 132), -g (110). buycking (68). 

*Bueecalmon v. Buphthalmus. 

Buec-are, 7 -ulare (76) (4. buecam 
inflare dc. &x., labéum mouere 16) dren- 
du de wangen (23). buffen maken (141). 

orn auff plasen (64). 

Buceella (£. crista, galee, scutum | c. 
17, buecellus q. v. 110) Ad. brock, bif), 
bibe. befe (14). pyssen (3). snede (8). 
snydde, stucke (17). schnitt, stuek (76). 
smitten (1) schnyte (4). buckelchin (11). 
ein brockel£ bif) brots (65). ein munt-, 
var. mont- (65), mund- (64) -vol. esí 
morsus panis ; bucilla ein sciue (nd.) brot 
(85). bueella brosem (91). 

Buceellarius v. Anclator. 

Buecellosus v. Belloferus. 


Buecellus Ad. bie, bif, bis £ snitte 
(6), bische (5). bete (22). snyde (7, 18). 
snede (5, 22). Ad. eyn brock, stuck (21 
&c.) von (aus vel?) e$ snyde (21). stock 
(18). stueke (22). 


BUC 


*Buce-en, -ieen v. Buceinator. 

*Bueceta v. Buceta. 

*Buecieus v. Buggens. 

Bueci-na, -ria (8) busina (11), £ 
bucina (147), basuna (125), bucena (76) 
(£. tuba, elassicum) bus-ine (99) -un 
(6), -awme, -aun (91, 1105, 134), -on (11023). 

usaw-n (1) -ne (4). bufian (68). bos-une 
8», 12), -sune (10), -aune (67), -ine (23). 
bas-une (5, 22), -uyne (147), -auen (125), 
-awm (9). besu-ne (1), -n (97). buesumme 
(11) horn (9). her- (93), tyt- (8) -horn. 
dromet (4). trumett (76). trump-e, -et, 
elaret (147). 

*Buecinalis 7. animal generatum per 
miüctionem. equi et thauri (16), aus buce- 
phalus »« bucentaurus? 

Buceeinare Ld. bus-unen (6, 110^), 
-unnen (1109), -aunen (76, 110€, 134), -anen 
(68), -umen (69), -awmen ; bos-unen, -ünen 
(8), -awmen C besunen (1, 28). trumme- 
ten, var. -n (119). trompen (132). im 
horn plasen (64). 

Buec-inator, -en, -icen (Br.) bosuner 
17). hornbloser (9). herhornblaser (93). 

*Buecinum (herba; art von schnecken 
Ki.) rittersporen (143). 

Bucci-nus, -us (v, 76), bucanus (7. 
clangor a bucena 16) cl. tube der besu- 
nen (4). lud (23), eyn (5), der 21) dat 
(92) lut von bosun (21), der ba-, be- (23) 
-sunen. busaumenland (szc 74. aus -laud). 
basuynen of trumpetten geluyt (147). 
tun (/a£.? 16). schalmeyer (85). 

*Bucciria v. Buccina. 

*Buecius v. Buccinus. 

Bue-co, -0 (8), -eones 7 bachuni 
(pl. 141), baeunis (139) (cf. Gl. m. v. 
baeeones; 142 v. bucones; butro, auco- 
nes, baburrus) 7. stuli-i (141), -us 0 gar- 
rulus (Pap.); rustic-ó (142), -us (139). do- 
rechtig gebuer (17). torecht gefadir (8). 
narr, sehmarotzer &e. (Ki.) sehwatzer 
(64). pauB- (Ki.), pfauf- (Das.) - baek. 
bauseehtig (Das.). 

*Buecola v. Buceula. 

*Buceula (cf. bueula) sueiga (Gf.). 

Bue-, 7 bu- (upt.) -eula (7. bue-ula, 
-cella; éegumentum. buecarum 125, pars 
galee dc. Br., gemus vasorum Hpt., regula 
1i eamillum 114. cf. bueul-a, -us. ba- 
eula. Gl. m. l, 820 sq. 859. 3, 38) rant- 
paue (G1.), -bogen, (aite. -boga geuuaigi 
(e -as Hpt. 5, 200, 201). ags. bucc m. 

as visier am helm (91 sem.) die seul 
des grándels (114. cf. sueula). 

*Bueeulare vó. Buccare. 

Bue-, bu-eulare (7. labium) lab-al 
(127), 3] (117, 119, G£.). lauitroe (120). 

*Bueeu-, buci- (Sum.) -larius ohsi- (104), 
oehs- (Sum.) -nar (cf. bootes.). helm- 
slaegher, beckeneel-maecker (Kil. : bue- 
eula). 

Buceus (7. hircus G1. m.) en sehope (19). 

*Buceda v. Buceta. 

*Bucena v. Buccina. 

Bucentes ein wespen, hummel, bráme, 
horn-nüsse (Ki2.). 

*Bueentia (herba) tusentblettere (96). 

Buce-phalus (76 &e.) -falus, -felus 
n brucetalus Vadph bu- 67), bucifal 
110), buecinalis (q. v.) est equus alezandri. 

*Bueerna (cf. Gi. m. v. bucerium) v. 
Vaecaria. 

BUE 83 


*Bueer-us (46, 120), -tys (119), um 
n bucherus (76) (4. bubalus; pecus 
ubalum, vox énepta 139, cf. 142 v. bucer) 
wisant (119). wiesent (120). 

*Buc-eta (11), 7 -eda (139), -ceta (19, 
141) -ita (129, 129), -etum (Br), bac- 
(104), but- (715) -etum (4. pascua 129, 
139, hostar 104) ossen- (ll, 19), vich- 
(15) -weyde. rindirstal (104). 

*Bucifal v. Bucephalus. 

*Bucilarius v. Buceularius. 

*Bucile (cf. butilla Gl. m.) eyn wafer 
fayf) (19). en wateruat (11). 

*Bucilla v. Buccella. 

*Bucina (aws baeca?) ags. begir (94, 
136). 

V Bucina v. Buccina. 

*Bucita v. Buceta. 

Bucleamen ags. heort-hama (Gi. 
Aelfr. midriff Bosw.). 

*Buelio pole (/at.? 141). 

*Buoo v. Bueco. 

Bueolie-on, -um, bubuliecon (19) 
hirten (8, 9), der h. (17) gesang. ein bi- 
schoff brieff (6). ein biseopes bref (23). 

Buoolus rindirhirte (104). 

*Buestalinum (aus buphthalmus?) 
ags. hwit magedhe (942). 

*Buesus v. Buxus. 


Buc-ula, -cola, (7. faeula sic 16) iung 
rynd (68), kuelin o. kelblin, varr. kalbe, 
kalb (110). kalba (127). een veersken (108). 

*Bucula v. Buceula. 

*Bueulare v. Buceulare. 

Bueulus (4. paruus bos; 6 bouinus 
6; 4 m. pr. equi, untersch. von bucepha- 
lus 134 &e) ofe (1V) oseh (8). ochse-l 
(9, 75), -leyn (9). eleyn stier- (68, 110), 
ochs- (110) -lin. rindern (6). 

*Bu-, ba- (136) -eulus (cf. buecula) 
ags. randbeag (94), rondbueg (136), 
nordbaeg (Hpt. b, 197). 

*Buchalmus v. Buphthalmus. 

*Bucherus v. Bucerus. 

Buda (céw.) ofen (1, 4). offen (10). 
ouen (12). 

Buere (£4. perfundere, nom est in vsu 
Br.) neezen (9, 17). anwifen (11). 

*Budibeta (aus butubata?) sunt loca 
secreta, (23). 

*Budieus (:frz. bouder?) v. Ario- 
pageta. 

Bu-falus, -phalus (5^), -ffalus (124), 
-folus (21), -farius (67) (cf. bubalus) 
buf- (17), bu- (5b, 21, 23), wu- (1) -fel. 
rint (3). ogse (5^). oBe (21). oschgin 
(dém. 5). 

*Bufarius v. prc., sq. 

*Bufa-, bufo- (76) -rius (7. ventosus, 
mendax 4c. aus bifarius »« buff-o? 
-are, -aria Gl. m.?) lieger (74). lug-ner, 
-enhafftiger (15). 

Buf-fo, -o v. Bubo. Bufo. Bouinus. 

Bu-, buf-, bó- (18) -fo, buso (122) 
(é. rama, terrestris, vermis venenosus 16, 
rubet-a, -um, but/ea 5^) hd. krotte (6, 
43, 93), krot, kroth (16), chrot (2, 141), 
chrott (1) erót (8), króte (3), krut (7); 
kra-, kre-, krey- (18), nd. cro-de. eyn 
ert krot (9). vtze (22). vtse (?), vocke 
(229). eyn ee (b st. vee?). oketa (nach 
Wackernagel Schreibfehler, doch vgl. w. 
a. oberhess, oikch), eréta (127) pedde 


jul : 


84 BUL 


(11, 109, 132). padde (99, 109). frosc (104). 
bretworm (225). gall. erapaut (122). 

*Buffa (anders Gl. m.) v. Buccea. 

*Bufolus &e. v. Bufalus. 

*Bufonaria v. Cotula. 

*Buforius v. Bufarius. 

*Buga (herba) bunghen (Sum. v). 

Bug-gens (28, Gl. m. 1, 82635), -geus 
(141, 148), -eus (76, Pap.), -enus (74), 
buecieus (6) (Z. spad-o, -us 76) ein ge- 
snitten ros (6). mayden o. ausgesnyten 
pferde (74). en vtghesneden pert (23). 

*Bugglossa v. Buglossa. 

*Bugia (herba, i.berberis 7 spiniuineta 
144) katzin ore (8). saurach, erbselen, wein- 
lágelin (144). 

*Bug- 7 bub- (96) -illa (v. buglossa 
75, baecidia 96) ochsen- (75), hundis- (8), 
hundes- (47, 85, 96), huntz- (149), hunf- 
(17) Ad. -zunge, -zung, nd. -tunge. 

*Bugilon, bulia (85) singrone (85). 
cingrune (96). 

Bug-lossa, -losse (943), -lossus (91), 
-glossa (110€), -losa (87, 146), boglos-sa 
(96, 141), -sus (76), -us (141), 7 bulgussa 
(18) (cf. bogula, bugilla, boalea) Ad. 
(1) nd. ossen-, osfen- (21), hd. ohssen- 
t6) ochsin- (4) ochsen-, oschen- (5, 8, 
499), achsen- (1), rindes- (Y, Sum. VI), 
hundes- (Sum. v), hertes- (85) Ad. -zunga 
(87), -zunge, -zung, -zungen (1,3), -ezonge 
(21), nd. -tunghe. bugel (87, 146. aus 
bugilla? cf. artemisia?). «9s. foxes glofa 
(949). 

*Bula v. Bulla. 

*Bulaquilon v. Bullaquilon. 

*Bulbere v. Biblire. 

*Bulbij (herba) hundes ben (4:7). bulij 
huntspain (149). 

*Bulbi-nare, -tare v. Bobinare. 

*Bulbo-nae, -nach, -sa (folliata), 
bol-bonae, -hanae monveiel (143). 

*Bulbonium scharten-, bruch-, weger- 
kraut (143). 

Bul-bus (alph. -us 68 &c.), -lus (8 
110), bolbo (Sum. VI) bungo (Gf. bol 
(Sum. vi). bolle (Fr.). zwibolle (149). zwip- 
poln (Sum. V). zwi- (85), cy- (47) -pollen. 
knobloch 7 zwibel hopt (68). eyn zybel- 
haubt, var. -hapt (110). eyn hoefft cypels 
offt vllocks (132). mer zwickil (&. st. 
zwibil? herba?). pl. bulbi rundwurtzeln 
(112 sém.). 

*Bulbus (piscis) v. Bullus. 

*Bul-eio (121), -ecia (Sum.), -tio (127), 
pul-eio, -zio, -tio (qg. v.), -eius, -so (q. 
v.) (cf. Gl. m. vv. bol-ta, -zonus, bdlao) 
bolz (121, sim. Gf. 3, 114). zein (Sum.). 

*Buleus v. Bullus. 

Bulg,a, -e (19) (cf. pulga. vulga. Celt. 
Nr. 309) eyn wat- (91), ledder- (19) -sack. 
lederen sach (11) 

*Bulganiea v. Vulgago. 

*Bulgussa v. Buglossa. 

*Bulij v. Bulbij. 

Bul-imus / -imia (Ki), -ismus 7? 
-ima (147), -una (129), bolis-mus, -inus 
eU delismus (17) der gitze (17). geiez 

74, $m. 2, $9). vnsetelich hunger (8). 
vnezeydick hungir (9). ochsen-(Ki.), mund- 
(75) -Sueht. kühhunger (Ki.). etensluyst 
als en hont bol.; seer groyt hunger (147). 

*Bulio v. Bubo. Bugilon. Bullio. 

*Bulire v. Bullire. 


T" 
BUN 


*Bulismus v. Bulimus. 

Bulla, bula (21), pulla (74) (cf.pro- 
cella) Ad. plater-a (119), -e (100), blatera 

120 sm.) em aqua; bleterlin im. wasser 
(88); w.-platern (75), -bletter (7), -blat 
(64), -blas (8), -blose (9), -schell (6), -plaBe 
die im wasser erscheynnen so es regnet 
(14). waterbubbel (109). bodele (aque 22, 
23). bulle (aque 21). bulge (en bulicione 
aque b, 99, Fr. cf. Br. Wtb. 1, 158). bulg 
(17). burg (se 1). lunden (im aqua 12). 
brod (: mAd. brodeln mach Weigand) O. 
choch (szc 2). bród o. chót (71). wrott o. 
chot (1). 

Bulla Ad. spange, spang ; gurtel-spang 
( n -spengelin (7). geziertgürtelspenglin 
(93). rineh (117). sehale (125). calz (Gf. 3, 
114). i 

Bulla ehafti (104). hd. eyn romi-sche, 
-seher (110, 134), -B8 (21), rómischer (6), 
remf) (18), babist- (8) brieff, briff (8, 21). 
nd.xomesch bref, breff. bulle (55). bull e 

*Bullaqu-ilon (47), -elon (75), -erlon: 
bula- (149), bulo- (74) -quilon, bolgla 
(74), niaeulon (»« dia-eulon, -quilon 
vnguentum Gl. m.) £ abollena (Sum. V) (7. 
mandragora) alrawn (74). alru-n (149), 
-ne (17, 47, 75, 85, 96, Sum.). 

Bullare siglen (64, 68). 

Bullare v. Bullire. 

Bullarius v. Bractearius. 

*Bulleulus der wall im sieden (110 
sim.). 

*Bul-lio, -io (75) (7. lixatura 75, tumor 
aque bullientis 66 &e.) siedung (75). auff- 
wallung des wassers (74). 

Bul-lire, -ire, -lare (110, Ki), bollire 
(8) Ad. sie-, sy-, nd. -zie, see-, se-den. Ad. 
nd. wellen. hd. weln (17), wallen (67, 68), 
er- (0), vft-, auff-wallen; quellen (110), 
brodeln (13). 

Bullitus sudt (75). 

*Bullo scharrbier (143). 

*Bul-lus, -bus (132), -eus (76) (p?scis) 
schly, var. schley (110). sley (132). milch- 
ling (76). 

*Bullus v. Bulbus. 

*Bul-mago, -nago (Fr), -maga (8), 
ital. bul-imaca, -inaca , -maea &oc. (Nmn.) 
wibiscrie (Sum. V). wibes krich (96). wei- 
berkrieg (Fr., Nmn.). winnenerueh (sc 85). 
wip crut (8). 

*Bulmus v. Botraca. 

*Buloquilon v. Bullaquilon. 

Bulpare (cf. pulpare) miluorum vox 
(61. m.). 

*Bulsare v. Bursare. 

*Buluna v. Bulimus. 

Bumas-tha (Br.), -ta, -tus, -tes,- tis, 
-te (Gf. &c.), ? bamaste (147), brumast-a, 
-es GIA bu- 110), vua bumamma (91) 
repa (Gf.) ein grosser wyntrub (110). 
groD weinber (91), wyntruben (68). brieg- 
Ien, heunische trauben (Fr. cf. batatinoy 
groit wijndruyff (147). 

*Bumb- v. Bomb-. 

*Bumba-cium, -sium v. Bombasium. 

*Bumbord-a, -ia &e. v. Bombarda. 

*Bumbux sonus columbarum, (139). 

*Bumex v. Pumex. 

*Bunceta (cf. baceus) bramberewurtz 
(Sum. v). 

*Bunda bungen geluyt (147). 

*Bundieta v. Benedicta. 


BUR 


Bunium, B&wov wild kresse (112). 
*Bunta ern (Sum. cf. BM. 446.). 
*Buntinga (awis) gersthammer (Hen.). 

Buprest-is, -ris, bub-restis (10, 12, 

13, 141), -estris (Gf. 6, 638) qua- (10, 13, 
112, Fr.), swa- (12), knó- (V. a. 1618), 
knoe- (116), angl. kno-lster. gauchkapffer 


(109 
Bupthalm-us (Br. &e), -on (110), 
butalm-us (76), -on (Y, 75 &c), bue- 
almum (9), -ealmon (8), buta (66 &c.), 
bust-a (10), -olamen, var. -ulamen (15) 
rof-augen (8), -augeter mensch o. thier 
75). grosougig (9). 

Buphth-, but- (17), buch- » -al- 


mus, butali-ecium (17), -na (19), bup- 
talmon (Sum.) husuurz (Sum. VI). oBen- 
zunge (19). eyn doder blum (17). toter 
plum(75). rinds-blume (Ki.), -aug (114, Fr.). 
ochsenaug (112. Ki.) ganDblum, küdille 
(Das.). kuhtil (114, Ki.). kónigskerze (Ki.). 

*Burb-ilia, -alia 7 -ulia (Gl. m.) in- 
geweide (147). 

*Burciola (cf. portulaca) burzi-h, 
-]a (Gt.). 

*Burdositas (7. dicterium &oc.) buerde, 
iock, spyl, scherts, gabbery (147). 

*Burdundia v. Burgundia. 


Bur-dus, -do (141, Sum., Br. &e.), £ 
-ga (alph. -da 69, 134), bordo (b^) (ex 
equo eli asina 66 &e.; genus cameli em 
equa. et asino 141. cf. Dz. Wtb. 61) hd. nd. 
mule. Ad. mul, maul (66, 134), multier 
(110). burd (BM.) bürdavn (3). kele (Sum.). 
eyn perde fole (17). phard esell (1). 

Burdus (2. sutor vestiarius) ags. 
reamer (Gl. Aelfr. 2« seamer of. prc.?). 

*Burellum (7 mensa Gl. m.), -um 
(a -lus (pannus Gl. m.), 4 but-rellum 
3), -ellum (4) (cf. Dz. Wtb. 77) eyn duch 
daz von linen (7, 21), davon lin (sc 5) 
vnd von wollen ist gemacht. eyn dock 
de van linen vnde van wullen (22), w. 
wande (23) is ghemaket. tuch von ley: 
nem vnd foder] wullem (66 s2m.), lynen 
tuch d beyderley dochlin vnd wiln 
(18). dirden-dey (5b &e.), -tey (110b), -day 
(2, Haetzl.). dirdunday (74). dirithay (110*). 
dyertey (132). (Formen w. a. bei Sm. 1l, 
394. tirletey Popow.). en slestuke (29. z. 
e. pannus sSilesius?). ein tecke (4). 
teyck (3). 

*Burga v. Burdus. 

*Burga spina (7. 
wáhen-beere (144). 

Burgarius(cf. ciuis) burger in keiner 
stat (93). . 

Burgensis Ad. burg-, borg- ien 
burger- (7), nd. borch-man , ader frów 
(6). Ad. burger. eynen der in eyner stat 
wont ader uff e$ slo (17). portener (132). 

*Burgrauia burg grafin (18). 

Bur-, burg- (22) -grauius, burgi- 
comes Ad. burg-, borg- (21), bur- (16), 

ur- (4) md. borch-graue, -greue (1l, 
55, Ad. -grafe (6), -graffe (5^) -graft, 
-grauf (76) -kraff (4), -grefe (6), -greffe 
dir, 21). 


neprus) kreiitz-, 


Burgimagister burgermeister (68, 
110). 

*Burg-o (3), -io 7. celebatus (74), 
eastratus (9, 74, 76), keuschgeporner 
(74); vll. aus burgon-e (Pap, -es (Gt 


i) rebestiehil (Gf.). ein giftich zever - 

: BUS 


m.) 4. eastra 4 caulis, »« buggens? 
burdo? 

Burg-ones (23, G1. m), -o oues (sc 
6) schoff stall (6). seapestalle (23). 

Burgu-lio (76, Hen., Br.), -lium (14, 
76, Br.), -rio (74), -rium (Hen.) (7. erinis, 
comis 74 genitalium) fisel-, fotzen-har 
(74), -haar (Hen.). 

Burg-, burd- (1) -undia burgund-e 
(55), -ie (1). 

Burgundio vf burgundien (110). 

*Burgundus v. Burgus. 
*Burguri-o, -um v. Burgulio. 

Burgu-s, -ndus (28) (&. castrum 1, 
forti- Br., borti- 21, forta- 5^ -licium) 
ein burg (68, 76), 7 vest (76). purg (1). 
purek (4). borg (13). borch (22). Ad. ein 
burg-festunge, -festigung, burek-f. (134), 
borg weysong (s?c 21). nd. eyn borchues- 
tinge. kleini vesti (93). castel (110). 

*Buribuetius v. Spirillum. 
*Burich v. Borith. 

Bur-is, -us (99), purim (acc.? 121) 

Ad. phlogis hobit (127); phlug- (1, 5^), 
flüg- (6 sim.), pflug-, pfluk- (9), phulek- 
15) plug-stertz, -sthereze (9), -heubt (Bw.), 
-riester (6). nd. plochstert, ploechstart 
(11) rie- (6, 75), ri- (1, 16), rei-, var. 
re- (75) -ster. riestere (75). holt (99). 
ags. scaer (1366, 145), prinfir (145). (?. 
stiua) geytz (68, 93). gaitz (6, 76, 88) 
am pflug 76). gétz, cun reut- 
eysen (74). 

Burista £. rusticus agens agrum (16). 
ackerman (11, 19). pfluog-heber, man o. 
wyb la man o. wyb daz den pflug 
hebt (68). 

*Buryt v. Borith. 

*Buritanici v. Britannica. 
*Burnella v. Brunelia. 

*Burra (7. hara) stiga (Gf. 6, 624). 
*Burrago v. Borrago. 

Burrum ags. bruu-n (94), -m (136). 

Bursa Ld. nd. budel. Ad. bu- (16), 
beu- (110), pew- (1) -tel; bydel (18), 
seckel. 

Bursa 7 pera (q. cf.) pastoris (7. 
sanguinaria, crispula &oc.) teschelkraut, 
gens kref) &e. (73). bursul-a, -um hen- 
nenkersse (85). 

Bursare (8, Br.), im-b. (68 &e.), 
bulsare (9. -« pulsare) gelt in-drucken 
(8), -stossen (9). secklen (64). 

Bursarius budel- (5, 21, 22), Ad. 
bydel- (18), pewtel-, beytel- (134), seckel- 
macher, -mecher, -maker (22). Ad. md. 
bude-, pewt- (1), seke- (6), sek- (2) -ler. 
burs-er (132), -ierer (110 s2m.), -chierer 
(67), -ener (11, 19). burüner (74). 

*Bursia v. Brisca. 
BUT 


*Bursicida pewtelschneider (4). 
*Bursifragus v. Bustifragus. 
*Bursinus v. Businus. 

*Bursul-aà, -um v. Bursa pastoris. 

*Bursum ein burf (18 wre.). 

*Burtire v. Brutire. 

*Burtus v. Bru-eus, -tus. 

*Burus v. Buris. 

*Burus (cf. birrus) kozzo (Sum.). 

*Busa v. Byrsa. 

*Busa 7. despectus (16), 7. q. buzi (Pap. 
Gl. m.). 

*Busamis v. Businus. 

*Busanium v. Pusonia. 

*Buseula (aus pustula »« bocio) pla- 
ter; geswil in der hande (74). 

Buseumducis (ciw.) hertz-ogen, var. 
-ugen busch (65). 

*Busequus v. Bossequus. 

*Busina,v. Buecina. Businus. 

*Busin-us (7. candela G1. m.), -a (19), 
bursinus (22, 68), bos-inus (5b, 6, 1), 
-mus (22, 23), busamis (21) (7. simus 15, 
pars vestis) hd. bus-am (3, 91, v6, 133), 
-em, pusem (1, 74, 75). bos-ym (5^), -em 
(b, 7, 132), -eme (19), -me (23), -men £ 
besmen (22). beBem (68). puB (6). - 

*Bussa v. Byrsa. 

*Busta v. Buphthalmus. 

Busta od busea »« arbusta? cf. 
Dz. Wtb. 78) ?. arbor ramás truncata, (a1. 
Lindenbr.). 

*Bustar v. Bostar. 

*Bustardus v. Balschardus. 

Bustare toten graben o. brennen 
(68, 110). die doden grauen off bernen 
(132). begraben (64). 

Bust-, busti-, buste-, bustu-arius 
Ad. toten-, totden- (67), todten- (134), 
totten-, toden- (1105) -graber; dotengre- 
ber (1102). nd. en dodengreuer. 

*Busticera v. Butisteràá. 

*Busti-, 7 bursi-fragus 7. qui frangit 
bustum (76), fraudat busta &o. (175). 
toten rauber (74, 75). 

*Bustolamen v. Buphthalmus. 

*Busto-, vstu-larius (7. teneta) ofen- 
stab (74). 

*Bustorea v. Bistorta. 

Bustuarius v. Bustarius. 

*Bustulamen v. Buphthalmus. 

Bustum grap (8). grapp (6). grab (9, 
110). grayb (i) E: 9) EL s 
75), -prenstat (74). ags. beel (7. ustrina 
1369, 145). 

Bustura grebnyb, toten-gr. (75). 

*Buta v. Buphthalmus. 

Butal-ieium, -ina, -mon, -mus v. 
Buphthalmus. 

85 


*Butellum v. Burellum. 

Buteo (cf. but-orius, -ro, -io) brobu- 
xen (109), -xe Z -se (Kil.). 

*But/ea v. Bufo. 

*Buterus (7. bouinus) rynderein (74). 

*Butetum v. Bucetum. 

*Butic-en m, -ina f. (?. buccina, 
tubanista, taratantarizat-or, -rix &o.) 
basuynre, trumper, claretter (147). 

*Butilagus burggraue (74). 

*Butiligo v. Vitulamen. 

*Butina v. Botinus. 

*Butio (cf. buteo) ags. cyta (942). 

*Butyrolaganum eyn botterflade(125). 

Bu-, pu- (74, 93), bot- (bb) -tirum, 
butrum (22, 23) (4. serum 104) butte-r 
(19), -rn (17, 18, 1, 2). bitter (6). put-er 
(74), -ter (1, 4). bot-ter (D &e.), -tyr (a 
-ere (22), -tere (29^), -re (99). bodere (23 
schmaltz (13, 111). vngelittert (9) butter- 
(2) milich- (74) -schmaltz. milehsmalz 
Sum.) aneo (117). anke (74, 93). hancho 
119). ancken (73). ank-smer 7 -pine (104). 
anchsmere; die cig- 7 butt-eren (Sm. 4, 
234). 

*Butis v. Bootes. 

*Butistera,busticera (129) toten greber 
(15). 

*Buto v. Butro. 

*Buto-nium, -mum (Ki.) rietgras (Kil). 

But-orius (12, Gl. m., E -or (c1. 
m. Fr.), -eo (q. cf. 141, Gl. m.) (auis, cf. 
bu- Kil, bos- Ki. -taurus) roredrumer 
(-& 12). eyn roesdomme o. rohrdommer 
(125). roer-domp, -tzompe (Kil). pittouer 
Fr.). 

*Butrellum v. Burellum. 

*But-ro, 4 -o (75), -eo (141, Gl. m.), 
-eon (Pap.) ?. ?wuemas (141, Gl. m., Pap. 
Br.). clamor- 4 garrul-osus ein schrier (75). 
ein klaffer (6). 

*Butros buckes seyl (19). 

*Butrum v. Butirum. 

*Butu v. Asarum. 

*Butulum v. Botulus. 

*Buxa v. Bucca. 

Buxum bosbaum (8b). bofbeymen 
(17). buehs- (6), bufibaum- (16), bochf- 
baumen- (7), boübaumen- (5) -holtz. bus- 
bomen holt (22). 

Buxus, buesus (23) Ad. buchs-, buchf-, 
bux-, puchs- (1, 2), bugs- (5^), bus-, buf- 
(b, 8), bof- (T), bos-, bofe- (17), boyscehe- 
im, Mrg.), pox- (4) -baum, -bóm (6), is 
1), -bam o -buame (133); balsum (sic 
12). nd. bosebom, buusboem (11). 

Buxus 7. tibiol-e (1365), -ae (Gl. m.) 
aus nd. buxen tibialia. . 
CAC 


*Caba (cf. eabo) hengest szm. (at.). 
*Caba (aus eabo »« gabata?) 7. en- 

gula equi (16). hueff, roBhuff (74, 75). 
*Cababus v. Cacabus. 


Caball-, eavall-, eamel-, eamell- 
(7. dromed-) -arius marahscalh szm. (Gt.). 
Caballi v. Caboli. 
Cab-, eap- (141), eau- (141, Gl. m.), 
eae- (9), gab- (141, Sum.) -allus, eabalus 
9) Ad. nd. heng-est, Ad. -ist, -st, -s 
3. hd. (19) md. ros. hd. rof rosch 
(0). ritros (93). grofrofó (75). ein. trof- 
pferde (64). rey ener (125. cf. Fr. 2, 107. 
Sm. 3, 126). maiden (Z elis equus 2). 
Cabannaria (cf. C1. m. À. v.) ein hanff- 
acker (Ki. »« eannabis). 
Cabanus v. Tabanus. 
*Cabarrus marstal (74). 
*Kabe v. Karabe. 
*Caberna v. Zaberna. 
Cabseesius geitzhals (Ki.). 
Cabiare (v. perforare Br., Gl. m.) lo- 
cheren, var. lechern (64). 
*Cabo v. Crabro. 


Cabo, eapo (14. q. cf.), earbo (67), 
seabro (19) (7. ecapallus gramdis 141, 
equus castratus) hd. munich (66), munch, 
mónch (67). ein gemuneht, var. gemüncht 
pferdt, varr. ros, rof) (110). rof) (11). 
rune (109). 

*Cab-oli (74, 76), -alli (93, 124, Pay.), 
eaeabi (Gl. m. 2, 133) (cf. eauan) sunt 
DA (124), aues nocturni. nachtuogel 
74). 

*Cabolus v. Campolus. 

*Cabriolus v. Capreolus. 

Cabro v. Crabro. 

*Cabu-s, -lus (anders Gl. m.) v. Cac 
eabus. 

Cabus (Z. mensura, stercus t vesicula 
columbarum, displicentia) ein mal (es, 
110). vier-tel, -ing (Ki*.). en verde vat 
(22). erop (11). gropp (19). ein hoe kynne; 
maz; nunpft (9). haekin (mus hoe kin 
2« eaeabus?) o. reuffen heupt (8). 

*Cacaba v. Caeabus. 

Caeabaceus rauschend (ki.). 

Ca-, eac-cabare (cf. ealeabare, ea- 
tare) perdicum, voz (C1. m.). schreyen 
wie ein rebhun (Ki.). chütelen (Hen.) 

*Caeabarius kachler (110). kessel., 7 
kachel- (68) -macher (68s), -mecher Z 
boetzer (132), -bletzer (110). 

Caeabatus v. Caeeabatus. 

Caeabi v. Caboli. 

*Cacab-olus, -ulus 7 -ulum (dim. Ki.) 
hafan (Gt.). 


Cacabon (cf. eacabare) rebhun(Kki.). 

C, IGCOBI 


CAC 


Cac-, kak- (71) -abre (cf. karabe. 
runeaber. typabrum.) bern- (96), ayt- 
(74) -stein. 

*Caeabulta v. Catapulta. 
Caeabulu-s, -m v. Caeabolus. 
Caea-, eacea-, eaco- (Gl. m.), eacu-, 

eaueu- (Gf.), 4 eata- (8, 9), eala- (75), € 
eaba- (alph. eaea- 16) -bus, ecaceabis 
(141), eaca-ba (Sm. 3, 101), -ua (104, 131, 
141), uus (141) -lus (18. »« kachel), 
7 eabu-s 4 -lus 7? ealutus (17) eatha- 
rus (h5) gr. xax-aBoc, -xaBoc, -afm 
(124) (Z. lebes, fodula, piropus, ollipe- 
tra, ecucuma, pantrum, seutella; uncus 


ferreus in quo pedum — st. pendet — 


caldariwum 91. cf. eremacula. Goth. Wtb. 
2, 494) hd. chache-le (Gf.), -1 (Anz. 8, 99^), 
kachel. ehuhmo sm. (Gf. 4, 360 sq.). 
schüssel, kar (6). ein haffe der da sudt 
sonans lack lack lack (65). wallender 
hafen (93). haiff (17). steinna (Gf.). rina 
(9n 141, Sm. £L. c.). deckel (5, 17, 18, 21). 
^d. hafen-d. (645), -teckel (6), -deck (1, 
64€), -dekch (71). nd. groppen deckel, 
gropen decker. stureze (9). sturtz (8, 4, 
64b, Sm.). styrtz (64€). hd. kef)el, kessel. 
nd. ketel. ags. cetil (94, 136). Ad. kessel-, 
nd. ketel-hake (12, 22, 23), -haken (13, 
15), -hacke (eabus &e. 17), -hack (cat. 
8, 9), -hag (5), -haeh (21), -hocke 5 
-hock (17), -hocken nv, -henek (19), 
-hencekel (76), -hab (6), -phanne (7), -ring 
(15). hochel (12). hale £ rinek (18). eyn 
halen (21). hele (b^, 97). kelter (132). 

Caeabus (Aerba) schlaff kraut, Mrg. 
koch haber (Ki.). 

*Cacademon v. Cacodemon. 
*Caeadóu (7. laudula, auis in india) 
leriche (100). 

Cacaferri v. Cadmia. 

Caealia (7. lilium conuallium) mey- 
(13), maien- (Ki.) -blumen. weifer carri 
(Ki.). 

Nas (gallinarum) das glucken 
Ki.). 
*Caeallus v. Caballus. 
*Caealus v. Caeabus. 
*Cacamilla v. Chameemelum. 
*Caeaputia v. Cataputia. 
*Caeareus v. Capareus. 
Caeare kacken (68). sehy-, var. 
schei-ssen (110). 

*Cacau-a, -us v. Caeabus. 

*Caeea ein kuwe dreck (Y Mrg.). 

*Caecab-are, -us v. Caeab-are, -us. 

*Cae-, ca- (Gl. m.) -eabatus ags. be- 
smittod (94b). 

*Caceine v. Cachinus. 

*Caecub-are (141) -ire (Gl. m.) (cf. 
eueubare) noctuarum voc. 

CAC 
*Cacedonius v. Chaleedonius. 
*Cacedulus (aus X0X008A0C, 7 cace- 
polus ?) boBerknecht (74). 

Cacem- (Ki), 7 eacen- (141), gew. 
eace-, kace-, kathe- (8, 132) -phaton, 
-faton (141), -fatum (8. »« fari? ), £ 
-phatus (Br.) (£. malus somus sim.) eyn 
boser lut (8). poberlaut, poBgedon (74). 
sauzoten &c. (Ki.) eatefactus ce male 
parla, (G1. m.). 

Cacentus v. Cracentes. 

*Caces-ia, -sia &c. v. Cachexia. 

Cacethes v. Cacoethes. 

*Caciafistula v. Casia. 
*Caeiatrix v. Silago. 
*Cacidemon v. Cacodemon. 

Cacillare v. Gracillare. 

*Caci-ma, -nia v. Cadmia. 

*Caecimnare, eacinn-are, -us v. Ca- 
chin-are, -us. 

*Cacirare v. Cauterizare. 

Cacobus v. Cacabus. 

Caco-, eaci- (74), gew. eaca-demon 
bofergeist (74). tewfil (9). teufel (8). 

Caeo- (88, Ki), cae- (Br. &e.)), cach- 
(68) -ethes boeser syt o. brauch (s8). 
bof3 sitten (110). boe) manier (68). 

*Cacomica-nus, -mus (136) ags. log- 
dor (136, Hpt. 1, 198), nach Leo st. eaco- 
mechanus logedhere. 

Cacosia v. Cachexia. ; 

*Cacubalum, X0x8908[. Diosc. nacht- 
Sschatt (144). 

*Cacubus v. Cacabus. 

*Caeuciu-m slee; -s slebam (8), aus 
aeacium ! 

Caeula 2. seruus mil-es (136b), -itis € 
ligna arida (136, 141, Gl. m.). uuintthurri 
(Sm. 1, 391). fram-7 fran-kneht (Gt.). ein 
trosser, kriegsmans knecht (Das). 2. . 
cursor en loper (22). 2. scala, currus wa- 
genleite-cr, rn (75. »« cauilla). catula 
lauffer (74). ealeula 7. Víza dc. (Év., GI. 
m.). baide 7 loeper m nuncius cursa- 
tis ein lauf- (110), lou- (68), loef- (132) 
-fer. eueulsee, eaucul-s, -us (7. xc serué 
militum. (Pap., Gl. m.). ealeulus Z. seruus 
vt in planetu: vid? ealeulum militan- 
tem (76); vnde Plautus : video caleu- 
lam militarem (Br.). 

*Caeulla v. Cueulla.. : 
*Caeulum (7. cingulum) gordel (14:). 

Cacum-ari, -eus v. Cachin-are, -us. 

Caeumen Ad. dye hohe, hóhe (6:7), 
hoh (60s hoche (110), hoch (4), hoe 
hege (10). ain yetliche hehi (76). hoghe 
ouer h. (22). hoechte (132). spieze (17), 
ein wippel (3). 
CAD 


Cacuminare, -ri (17) (7. sublimare 
16, acuere, »« aeuminare) firston (121). 
hoch machen o. werden on hoechen 
(110). boeuen seharpen (132). 

*Cachare ergern (8, 9), aus eaeos (Br.), 
eachos (66 &e.) gr. 7. malum. 

*Kacherisia (/. q. easearius Gl. m.). 
chasehar (Sum.) kasekar szm. (Gt.). 

*Caehethes v. Cacoethes. 

Cach- (Ki), eae- (Br) -exia, cae- 
(125), eath- (8, 17V, 74, 16), eat- (15) 
-esia, eac-etia (125), -essia (147, Gl. m.), 
-osia (Br.), -eria (147), ea-, ka-thesis, 
eates (74) (7. mala, vexatio Br.; 2« eaco- 
ethes) vngeschickte lidmab ; boBer syte, 
boBe gewonheit (74) b. gesteltnif o. 
bose sehiekunge (8). bose (8), pose (75) 
gestalt. bob setzunge (17). bedroef-, 
bedruek-nisse; swairmoed-, trur-icheit 
(147). 

*Cachina, volugena ga/l. moe (122). 

*Cachi-mia, -na v. Cadmia. 


*Cachi-, eachin-, cacim- (75^ Mrg.),|( 


eati- (1, 74), eate- (18) -nare, caeh-, 
eae- (108) -innari, eacumari (7. subridere 
76) Ad. nd. lachen, ?moderate (11). be-l. 
(19, 74). hon-l. (66, 68, 134). lut, spotlich, 
vil l. (110). gecklich l1. (132). Ad. spotten. 
Ad. nd. be-sp. ver-sp. (76). spoten (134). 
vor-sp. (18). beschimpen (22). bespielen 
(74). kuttern von lachen (75). kyttern 
(19, 74, 88. cf. Sm. 2, 283, 343). kachen 
sehlagen (65). chachazen ($m. 2, 277. cf. 
Gf. 4, 363; im DBólhm. Wald kachezen). 
kichern (125). hecheln (75^ wrg.). gacheln 
(Piet. cf. gychlen garrire 25.). geicheln 
ut 1, 3125). schet- (Kil.), sechat- (132), seat- 
ipn. (nnl. scha-), schot- (1103€), scot- 
(110b) -teren. scikeren Z scachen (108). 

*Cachinatio das gachlen, lachen, kit- 
teren (126). 

*Cachin-ator, -no, eathinator (74) 
ku- (75), ki- (88) -tterer. gichler (126). 
lautlacher (74). der spotlich lacht o. laut 
(88). euchinones 4. derisores (129). 

*Cachin-us, -nus, -num (8, 9, Gt), 
eac- (99), eath- (1, 74) -innus, -inus c 
eac- 4 cas-cine /pl.? Gf.), caehm-um £ 
-o 2 eacumeus (7. deriseo 76) choch (1). 
kach (Ov». 749). chahatzen, chachizunga 
sim. (Gf. 4, 363). kachen schlagk, kecher- 
lieh lachen &ec. (65). huoh (Gt. 4, 686). 
an- (134), hon- (69, 70), vnnutz (68), spot- 
lich (110) -lachung. gelachter (75). laut- 
gelechter (74). lude lachen (23). lach (6). 
Spot (8 &c.). ge- (21), be- (23) -spot. (-um) 
lachende spot (8, 9). (-us) verspott-er 
(4, 16), -e (X). bespotte-t (5), -r (22). grisinge 
(99. cf. grijsinge rictus Kil). lach- Z 
schatter- (132), schetter- (Kil) -inge. 

*Caehl-as, -a (Ki.) (é. bupthalmum, 
eappaeorania, boaria &o. 143) streich-, 
sterck-, stein-blum(143). ochsenaugen(Ki.). 

*Cachm-um, -o v. Cachinus. 

*Cachos v. Cachare. 

*Cada v. Caecia. 

*Cada (7. aruina Gl. m.) Vbertrefflich- 
keit (6). 7. eximia ouer-dreplicheyt (23), 
-erlicheyt (22). 7. anima ain sel (76. 
aus aruina insel?). 

Cadabundus v. Cadibundus. 

*Cadagunilum (7. caldariolum) kesse- 
lein (v4). 

*Kadainon v. Cardamum. 


CAD 


*Cadallus v. Cataplexia. 

*Cadaner v. Cadauer. 

*Cadapuppa v. Catadupa. 

*Cadasta v. Catasta. 

Cada-uer, -ner (752) ays (22). ayD 
D &e.) aes (l1, 16, aZph. ans 753€). ael) 
(o 132). Ass (19). af (8). aDe (18). Ad. 
aD. aseze (21). asse (56). of) (55). ans 
(135). ein todter córpel (126). Ad. schel-m, 
-me. schólm (6). seholm (65). karonie (Kil. 
frz. charogne cf. Diez 2, 283); daher 
kronie, kroongie (Kil.), corne ndi 108, Kil.), 
eranghe (106), gelder. creng (Kil.). totelip 
(93 sim.). vuyl beest (132). ein faul thier 
(110). pride (108). prij, prije (Kil). 

Cadax (7. claudus Br. (5 lam (16, 
141). angestorben, erbling (74). 

*Caddopatia v. Cardopatium. 

*Cadea (s. eardia s/m.?) hercze stych 

19). 
dcn nium v. Cardamomum. 
*Caden-tula, -eula (71), claudeneula 
1. »« elaudere) valthor (1. 7. q. vallum 
15). valltór (71). fall- (17), falle- (8, 16), 
velle- (9) -sloB. eadula ga//. loquet (G1. m.). 

*Cadepassio v. Cardopatium. 

Cadere d. nd. vallen. faln (18). stru- 
cheln engslichen (12). 

*Cades v. Clades. 

Cades 4. species iuniperi mothae (Gl. 
m.) m. mír. i. fons vbi erit iudicium, € 
sanctum. de. (Br., sim. 110 &e. hebr.). des 
lesten ordels stede of fonteyne (147). 
eadix /a fonte (Gl. m.). 

Cadesa (4. seortum Gen. 38. Br. hbr.) 
huor (110). 

*Cadia 27. arbor cuius fructus dicuntur 
quisquilie (76); papauer siluatiecum(141); 
lo fiore del papavero (Gl. m.). steynboum 
(49). eodia 7. papauer (10, Pap., Gl. m.); 
lo capo del papavero (Gil. m.). 

*Qadi-, cada- (76, GI. m.) -bundus 7. 
erebro cadens (G1. m.); qui cerebro cadit 
(sic 16). vallende (11, 19). 

*Cadiciator v. Caduceator. 

Cadima &oc. v. Cadmia. 

Cadiolus (Br.) eyn eymer (19). 

*Cad-ium, -o 7. fistula (74, 76). pfeif (74). 

Cadix v. Cades. 

Ca- (114, Ki.) ga- (93) -dmia, kad- 
(gr. kat- (arab.) -imia, calmitia (/at.), 
ea- 4 ci-dima (Gl. m.), eathi-mia, -mea, 
-nia, -nea, eatma 4 ceath- 4 cli- 7 
ehli-mia (124), cas-mia (11), -inea Er 
-ilia metalli (91, v6), -sibia (66 &e.), 
-uiea (10), ead- (125), eat- 96, 149), car- 
47), Cac- (85) -inia (ferri 85), caca- 
(dn m.) eaminea- (149) camena- (47) 
-ferri, ca- (75), eo- (14) -china, eacima 
(85) eatinea (ferra que ?n es conuerti- 
tur 125) (7. éimmunditia, cuiuslibet metalli 
66 &c., 110 &e. cf. caleiton) silber uól 
(93). goltfel (7. residentia ex auro &c. 15). 
goldes folli (2m anulis sub margaritis 14, 
nhd. folie). schume (11, 19). golt- (10), 
gul- (13), silber- (10, 12, 96, 149), silver- 
n 85) -schume, -schum, -sehüm (85). 

of) (eadinia 125 aus Plin. |. 34). sinde-l 
(17), -r (47, 96). sinter (cam. 149). sijnter 
(cacinia 85). cobalt (7. eobaltum); ver- 
i sehmeltzt ertz (114). gallmey (Ki.), eben- 
| falls aus eadmia, wie mlt. cal-ia, -ania, 
| -amina, -ammaris, frz. calamine, ?ía/. 
calamo (Magnet) und gia-, ge-, ze- 
KAK 8T 
llamira; lapiskal- (741), lapis ecala- 
(Ki*. Mrg.), tal- (v. magnes) -minaris 
galmey (Ki?. Mrg.), kalmei (74); caehy-, 
eachi-, kaki-mia (124, Parae.) »« eaco- 
ehymia (Gl. m.). 

*Cad-o, -on, -one, -onna v. Cadium. 
Caleatrippa. Cassona. Chlamys. 

*Cadocatur v, Caduceator. 

*Cadop-atia, -otia &c. v. Cardopa- 
tium. 

*Cados v. Cadus. 

*Cadua-, caduci- (Ki. -fer pote des 
frides (74). 

Caduceator, eadu- (68, 74), cadi- 
(16) -eiator, eadocatur (136^) 7. pontem 
aus fontem cf. cades?) 4 pacem faciens 
D 76). süner (93). fried-, 7 pruck- (74) 
-maeher (74), -nemmer Z -legaten (114), 
-bott (68, 110). die den frid aufrieffen 
(pl. 91). 

*Caduceuma uunschiligarta (Gf.). 

Caduc-eus, -ius fridstab (91 sZm.). 

*Caduciator v. Caduceator. 

Cadueus hd. nd. vallende. walsuch- 
tig (sc 4). v'genklieh (64). vorgenglich, 
wert-, tit-lik (22). 

*Cadula v. Cadentula. 

Cadula sg. pl. (cf. ead-a, -ueca 
Gl. m.) smalez-grib (8), -eroppe (g/. 9). 
eyn smelez grieffe di) schmaltz das da 
tropffet von gebratnem fleisch (110). 
schmaltz tropffen von dem gebrate-n, 
var. -8; trouff vom gebraten am herde 
o. vom durren feische (75). dropelen 
van gebraeden vleysch (132). eligen (z. 
frustra (ex adipe 22). 

Cadureu-m, 4 -s (125), earducum 
(68) (7. tentorium, cf. tend-a, -eta) krom 
(68). krame 7£ tent-e (132), -et (110bc). 
kromme o. tent (1102). kram, kremer- 
decke, kymel ob ainem bett (ss). ein 
paulune 2m ecclesia (125). 

*Cadus ploder, krancker (74). 

Cad-us, -os legelen (8, 99). eyn win- 
legeln (8), -lauch (17). wein-lage (9), -faG 
(64, 91). ame (125). Ad. eymer, mef- (25), 
halber (111) eymer. nd. emmer (11, 132). 
ags. ambras (pl. 94, 136). vrne (100). Ad. 
eyn oley faif (19), ole-, ol-faf. krug 
(65). krucke (11). 

*Caebertuum v. Vestibulum. 

*Caecia (145), eada, (sic 136^) 7. caligo 
oculorum. 

*Caefalus v. Cephalus. 

Kaeyium v. Keyo. 

*Caelox v. Celox. 

*Cae-, ce- (v. gagio), aus cim-meria 
i. silua, obscura. (148). 

*Caenubium v. Cenobium. 

*Caerassius v. Cerasus. 

*Chaerogryllus v. Chirogrillus. 

*Caeruce v. Ceruchus. 

*Cafasso (7. q. ascia) thehsala sm. (Gf.). 

*Cahos v. Chaos. 

Kays v. Keyo. 

*Ka-, ke-ysim lubstick-el, -same (74). 
*Kakimia v. Cadmia. 
*Kakukila n» emnem JMáusesegen 
(8 Mrg.): 
O sancta kakukilla ££ remoue fa- 
stiualla virgo serena 

Quod tibi decelis precepit voz sancti 

maichahelis 


CAL 


O sancta kakukilla tu remoue glires 

et mures de domo illa 

Propter tua, sancta. merita, adeo tibi 

sunt tradita 

Ora quinque pr fr (pater noster) in 

horreo scribe. 

*Cala (anders Gl. m. &c.; cf. cadmia?) 
duchstein (47). 

*Cala v. Luteola. 

*Calabus v. Caeabus. 

*Calacium spon grün (6). slosse (109. 
aus X0A&Ct0V, cf. calazia gemma gran- 
dinis Pap. ?. q. chalazias Ki.). 

*Caladarius v. Calodarius. 

*Caladrippa v. Caleatrippa. 

*Caladrium v. Caldarium. 

Caladri-us (Br. &e.), -o (11), -on (v. 
charadrius), ecala-, ealla- (3), ealan- 
75, Gl. m., Fr. 1, 1622) -drus, calanarius 
Us (auis, i. aleedo 7 ardea 104; vermis 
?. eureulio, gryllus Gl.m., Fr.; 6f. eha- 
radrius, galandra, aedon, acanthis, 
amarellus) hd. nd. ga-, ka- (3, 13, 293, 
97, Fr., Gl. m.), gal- (10), go- (75) -lander. 
goulammel (49). lirche (15. haigir (104). 

*Calafus v. Colaphus. 

*Calama, g. -me (untersch. von -mus 
halm) halm mit der aeren (147). 

*Calamacius v. Calamare. 

*Calamacorus v. Cannacorus. 

*Calamale &e. Calamaula &oc. 

*Calamala v. Calamare. 

*Calamaneus &c. v. Calamentus. 

*Calamandrina v. Chamsedrys. 

Calama-re, -rium, -le (644), 7 -cius 
(74), eal-mare (225, 74), -omale (76) (?. 
pennale) Ad. schrib-gezüg (6 sim.), -zuig 
(76 sm.), -kocher (110); geschribzüg (93). 
tint- (9), inc- (108) -horen, 7 koker (108). 
dintenfaf) (74). federfelin (64). penmal 
(66 &e.). eal-amal (66 &e.), -lemmar (74), 
-mar (22b, 74), -mair (5), -mer (29). 

Calama-tus, -ueus v. Cal-amentus, 
-yptra. 

, Calam-aula, -ala (19), -ella (&c. G1. m.) 
(4. canna eum, qua, quis canit 19; aus 
XGAUuaAOS —— calamulee fistule orga- 
norum Vgut.) ein roir horn (19). en riet 
hoern (11). 

Calamau-, calama- (17), calamel- 
(Vgut.) -larius (xod. auae ) ein bleser 
(11). ein blaser (11). 

*Calamen v. Celamen. 

*Calament-a, -is, -um v. Calamintha. 

*Calamentra (i. metreta &oc., cf. 
ealamintha) getreid mel) (75). 

*Cala-mentus (75), -maneus (76 » 
-manea (Gl. Aelfr) -mantus, -matus, 
-maueus (&c. Gl. m. 2, 62. Br.), calo-ma- 
ticus 4 -niacus (Gl. m.), -maucus (Hpt. 5, 
197), -macus (136) (/. galerus Gl. Aelfr., 
aus camelaucus 7 ealiendrum ?) plech- 
hubel, var. -hüblin (75). ags. haet (G1. 
Aelfr.), haeth (136), hec (Hpt.). 

*Calamida v. Chlamys. 

.'Calamilla (i. manutergium) ags. 
line (Lye). 

Calamina v. Cadmia. 
*Calami-nose, -ter iamerlich (75). 
*Calaminosus gantz-arm, var. -ar; 

iamerlieh (75). : : 

Calam-intha (143, Ki.), -inthum (143), 
-enta, -entum, -entis (141), -ita 4 


88 


CAL 


ealementum (125), ealo- (64b, 74, 123), 
eula- (16) -menta, cluslamentum (85), 
ealmetum (v. cementum) (7. menta- 
strum) Ad. korn-, koren- (649) -mintze, 
-minte (13 Mrg.), -bintz (V, 125), -pintz 
(64, 123), -blume (49), -krut (6). ehoren 
chrawtt myntzen (1). corne- (22, 23), 
sten- (47), stecu- (sc 85) -minte. karn- 
(21), steyn- (8, 16, 75, 96, 143), berg- 
(91, 143) -mincz. rof)mintzen (7. salamiea, 
terrealis 75). brudemyneh (13. aus krude- 
myntz?). lavende (47. aus -lamenta?). 
wilder poley (Ki.) wiztoste (Sum. V). 
wisse koste (95). weibwurtze (calem. 7. 
eoloeasium, nepitha 125) rade (17). 
raten yn dem koren (4). treid-, korn- 
metzen (ecalamenta 75, cf. calamentra, 
aus mintze »« metzen metreta). bin- 
nueze, -cze (Z. nepeta Anz. 8, 405b. »« 
mineze). sennjutze cealamentum 149. 
aus stenmintze). 

Calamist-rare, -are (134) eruy f) (19), 
kruBhar (68, 110) machen. kruusmaken 
(11). eronkelen (108). 

Calamistratus krauf) (64). ge-strelet 
(142), -krufbt (68, 110), -erult (132). . 

Cala-, cla- (1) -mistrum 2. cinerarius 
141); est instr. in quo pistantur nebule 
D), erisp? pames instr. faciendi cxispos 
erines gekrusset har (110 sZm.). eyn ysen, 
eysen (4) do man krawBs-har (D), cru 
hare (17), eruz hair (5), krump hor (6), 
mit auf har (b^) macht; oder eyn kruf 


ysen (21) do man kraus brot yne bekt | d 


(4, da man kruf brot in becket (21), 
da man vnrat ynne b. (5) da mit man 
offenlatten bachet (6). eyn yseren dar 
men medde (22), krus-ys. dar men (23) 
krus brot inne becket (23), backet (22). 
spanhar-huba (Gf. 4, 754), -eisen (Sm. 3, 
566). eyn krul- (8, 9), chrüll- (93), krauf- 
(64) -ysen, -eysen (9, 64). eyn krol (19). 
en kruul (11). randiser (99), radissen (0 
(! reiden erispare?) krub- 4 kreusel- 
(15), kryp- (74) -eisen, dor in man kruf 
prot pecht o. damit man das har krauf) 
maeht (74). 

*Calamita v. Calamintha. 

Calamit-a, -es eyn laup frosche (19). 
laub- (7, 110), lob- (75), ror- (64) -frosch. 
en loefvorsche (11). 

Calamitare v. Calamizare. 


Calamitare 7. calamosum facere (68). 
betruben (110). arm, ellende, droef machen 
(132 sém.). 

Cala-, ela- (1) -mitas vn-salde (8b, 
22), hd. -selde (5), -seldigk (21), -sel (74), 
-selikeit, -selig (8), -sillieh o. arm (17). 
armuot, grosse be-trieptnyD, varr. -trub- 
nyf, -truebnuf (110). drouicheit (11). 
drubekeyd (19). gantze armut (15). a. on 
ende (74). groisse katiuicheit ind armoit 
(132). Ad. nd. 1a-, ga- (5, id jau- (76) -mer. 
gewiechte (19). wewite (99). hd. widder- 
mut sim. wedermüt (13). vnglucke (10). 
hagel (Z. tempestas 125). ; 

*Calamiter v. Calaminose. 
*Calamites (gemma, Ki.) v. Calamita. 

Calamitosus vnseli-g (8) -ch (9). 
dorfftig (17). durstig (8). vol kumers o. 
vnselikeit (110), armut (68), katyuicheit 
off droeuicheit (132). 

*Calamitus v. Catamitus. 

Calami-zare, -sare, -tare (8, 9, 17) 
halm (75) in ef h. (8, 17), in dem h. 


CAL 


9) pfi- (75), phi- (8), pfey- (9), pij- (17 
er FN foli oh; E PU : 
8, 9, 17). (v. calamos colligere) ahern 
110b€). e- (1102), ee- (68) -heren. aeren 
off arnen (132). 

Calammaris v. Cadmia. 

Calam- (cf. calamit-, calamin-) -osus 
v. Calamitare. 

Calamus (off 2. eulmus q. cf.) Ad. nd. 
halm. haln (93). haelm (97). ror (110 sZ.). 
roer 4 penne (9). riet (99, 132). knepf 
(pl. 16). hd. eyn feder, eyn senfff. (5), 
Schribe fedder sm., schrip federn D 
scriben Z fiddern (szc 18). nd. scrif vedere. 
griffel (93). eyn masse gerte (5). eyn maf) 
zweyer schrid 7 fleif (8). wase zweit 
schrete (sc!) £ vlis (9). eyn wolrieehende 
krut (8. cf. sq.). zitwar (melius ceduarium 
75). ags. teors (943. 4. e. penis). 

Calamus aro-maticus, -hemesis (47) 
kalmuf) (91, 125). zedwar (47) heydens 
ceduer (12). hemelzitwar (Sum. v). heim- 
lieher (75), scher (74) zitwan. 

*Calan-arius, -deus v. Caladrius. 

*Calandula v. Calendula. 

Calania v. Cadmia. 

*Calanus (aus elamis »« calantica?) 
v. Chlamys. 

*Calapandria v. Calopodium. 
*Calaphus v. Colaphus. 

Calare (cf. calere) 7. laxare, deponere 
(Br.). ruffen (110). laden, losen, en wech 
on (22). 

*Calare v. Caleare. 

*Calaria (cf. clatria) klapper (9). 

Calaria /. nawis deferens ligna (19, 
sim. Br.). hut flecht (19); en huetvlecht 
(11); aus nl. hout-? holtzschiff (110). 
holtscyp (147). 

*Calarium (72« co- -« ce-llarium ?) 
i. carbones ardentes (148). kelner (9). eyn 
kolnir (8). 

*Chalas v. Chalcis. 

*Kalasina(:. fragmen d&c.,aws klasma ?) 
broek, kroeme (14:7). 

*Calaton v. Chalciton. 

Calator (sacrum münistere dr 76) ein 
bodtefphert (125). knecht, kirchendiener 
(&i.). 

*Calatorium v. Colatorium. 

*Calatripa &c. v. Caleatrippa. 
*Calatrosus eyn nagel (17). en negel 

11). 

Cala-tus, -thus, gala-tus (Sum.), -tho 
104) 4. sporta (1, 74); quasillus (91 &c.). 
d. chorb (1) korb (110), korp (4, 74, 77 

kurbli (93), korbelin (1); eyn drage- (5), 
drag- (56), trag- (6), spindel- (88, 91, 111), 
schenen- (8, 19), schone- M -korp, -korpt 
(8), -korb (56, 2n -korpul (aus korp wel /) 
napf (9). n. 7 kebpor (74). nd. korf, drach- 
k.; schene- (23), schene- (99) -vat. en sceen- 
barch (se.? st.?) 7 kloet (11. cf. earcil- 


2 


;|Ium, eartallus). sumbri £ zeuma (141, sim. 


Gf.). zeina (120). zainni ; galatho chasichar 
(104). zain (Sum.). a/ís. kiesevath (Hpt. 5, 
199). kype (22b, 74), I eyn koreff smal 
vnd dep (225), als ein kupestockfisch (74). 
kypp (77). mand (110). man (1109). man- 
deken (132). 

*Calazia v. Calàcium. 

*Chalban-e, -um v. Galbanum. 

*Calea (v. ealx Gl. m.) v. Caltha. 

CAL 


*Caleabare (cf. eacabare) perdicum 
voz (141). 

Caleabor (ealiaber? vestis monacho- 
rum) scheppeler (21). 

*Calea-erepa, -erippa, -dippa, -drip- 
pa v. Caleatrippa. 

*Caleaneator sporer (74). 

*Caleaneum v. Cardo. 

Calean-eus (i. ealx Br. &e.), Óissw. 
-jus, -eum (91) naehspur (74). Ad. eyn 
fuB-, fuez- (4), foBe- (21), nd. vot-, voet- 
132) Ad. -trit, -tritt, -trappe (19), -trap 
3. -drappe (17), -drap (18, 67), -stapf 
(6, 14, 76, 110), -stapffel (75), Ad. nd. -stap 
t -spaer (132), -spor, -spore (5), -spoyre 
(61), -spar (21, 22), -gespor (110), -pfat 7 
-tzenhen (74). fuf (8). tritt (S. drit (21). 
driet (D). dret (18). tret (22, 23). fers-, 
vers-ina (121), -a (10), -ine (104), -ene 
(95 -enne (93), -en (91, 110), -e (97). fers 
13) verBe (74) ferf) (19). fersch (17). 
haeke (11, 110). spanader (74). 

Chaleanthum, y0Jxay80v (114), cale-, 
ealt- (Sum. V) -antum (7. atramentum) 
atermint (47). atirment (Sum.). enkent (85). 
vitril, kupfferwasser (114 szm.). 

*Caleaquippa v. Caleatrippa. 

Calear 4. spo- (136*, 145), spe- (Gl. m.) 
-ronus (cf. ital. sperone); ancile (q. v. 
104). Ad.nd. spore. Ad. spor, sporn. spoir 
(19). spare (22). spaer (11). sporen (5^ 
13). sporne (10, 7593). sparn (21, alpA. 15). 
ags. spora (1369, 145). 

Caleare, bissw. calare Ad. tretten, 
selten treten; tr. mit fersenen,varr. feren, 
versen (110), fuessen (64); dretten (5b, 
67), dreten (5), dreden, dryden (21), dreu- 
den (13). nd. treden, trappen (22^). 

*Caleariator spa-, var. spo-rer (75). 

*Calearium sporleder (130). 

*Calearius (anders v. faber c.) kalik- 
brenner (91). kalkborner (125). sehryt £ 
fuf) spor (b^. st. caleaneus). 

*Caleatiosus ags. spurul (1369, 145). 

Caleator ain tretter (76). 

Caleatorium dret sehuber (1). tret- 
zuber (:4, 75, 93), -gelt (76). 

Calea-, ealeá- (s7), ealo- 7 ealea- 
(74), ealei- 7 ealia- (85), cala- (89, 7, 8, 
9, 74), eal- (49) -trippa (131, 149, Sum., 
Ki. &e.), -tripa (74, 85, 101), -drippa (1), 


- 


-dippa (104, Sum.), -trepa (144), -tropa 


(3), -t'ta (9), -erippa (47), -erepa (20, 
Gl. m.), -quippa (96), -treppola 4 calci- 
trapa (143), gall. ehaucetrape (Gl. m.), 
ehaufj)et rappe (143) (herba) 7. g. carduus 
niger (Gf. 3, 872), eardo (8), eadone (9), 
saliunea (20, Gl. m.), palliolus (Gl. m. sf. 
paliurus?), virga pastoris (74), girgil- 
lum (8, 74. »« colum szm.?) wilde roese 
(20). distil (131). Ad. weg-, wellen-, raden-, 
stern-, ni. sterre-distel (143). zeis-ala (Gf. 
1l. c), -ela (101), -la (87), -e (7). eárto (Sum., 
Gf. 4, 490). karte (9, 74, 85, Sum.) kart 
(8). earde 7 aklera (47). aquileij (149). aeke- 


ley (1?) akaleye (85, 96). agleie (Sum.). 


kune 4 katzenkraut (74). sporegras (104), 


. »« ealear wie rittersporn (Ki.). ein garen- 
. rocke (3). garnstock (49). wyndel 7 haspel 


(eala-, ealo-tripa 74). 

*Caleatus v. Lipperus. 

Calce- (Ki.), calci-ammen (8, Ki.), -amen- 
tum (of?:. calceus, sotular)Ad. gischuohe 
(104); geschu-we (8), -he (65), -ge (9), -de 


DugrewBACH GLOSSARIUM, 
CAL 


(16), -eh, -ehtz (7); gesehühde (6); schuhe 
i menge der seh. (65); beschüchung (67). 

Cale-eare, gew. -iare sehühen (6). 
schu-chon (141), -wen (b^, 17), -en (8, 9). 
schoen (5b) schon (92). sehuoeh an-thun 
(110), -thon (68). besehuohen (Das.). 

Calcearium v. Calceus. 

Calee-arius, -ator, -olarius (111), 
ealcifex (Sum., Ob.) (cf. su-, so-tor) eyn 
schuoch-mecher (17), macher (64). schuch- 
m. (76), -suter (O».). schü- (111), sgu- 
(Sum.) -ster. schomaker (11). 

*Caleeatrix schuochmacherin (64). 

Caleedo affterleder (74). 

Chale-, cale-, v/g. cae- (124), earch- 
(114, 126) -edonius, calci-donius (1, 55, 
9), -doneus, -daneus (75) -tonius (3) 
ein edil stàin (9). ydel gesteyn (8). ealci- 
hd. -don, -dan (15v), nd. -donie. earce- 
donier (gr. xapxY9Ovtoc. 114, 126). katze- 
donij (123), -dony, var. -don (64), -ndon 
(125 Mrg.). 

*Caleemel (calamel?) ;. 
uuidarpani (Gf. 3, 129). 

Calceolarius v. Calceearius. 

*Caleeron v. Calciton. 

*Calcesta v. Calyptra. 

Calc-eus, -ius, -earium (cf.-eamen) 
Ad. scuoh (104), schuoche (17), schüch 
(6), schuceh, schoch (5), schoek (21). ad. 
scho, schoe (11), seoe (99). ealeeus ro- 
stratus spitzschu; calcei clauati 4 
suppaeti gelapte schwe (125). 

*Caleia- v. Caleea-. 

Chalcidi-cum 7 -um (Gil. m. 2, 392. 
Ki.), cal-citum (74), dicum (7. deambu- 
latorium) spacirhauf (3). spacierstede 
(147). vmbganck (74). ein platz vmb zu 
wanderen (68). 

*Caleidonius &e. v. Chaleedonius. 

*Caleifex v. Caleearius. Calopifex. 

Caleifraga (cf. crithmum) meer- 
fenchel, -bacillen, -peterlein (173). weifer 
steinbrech (144). steinfarren (Ki.). 

*Calecilum ags. iacessure (943. gzeces 
sür Bosw.). 

Caleina (tal. cf. G1. m., ealeula, eas- 
tina) hd. md. calek. chalich (1). eyn 
kale rose (2230). kale- (17), koln-staup 
(b, 21) -staub (17, 74), -stocke (21). 
kol-stóp (6), -stob (76), -stubbe (23). 

*Caleis kalek (141). 

Chaleis negrepont (Ki*.) chalas, 
nigropontus niclas pfortem (125). 

*Caleita v. Calciton. 

*Calciter v. Calcitro. 

*Oaleit-on, -a, cealchit-on (74), -a, 
eal-aton (3), -eeron (18) (aus ehaleos 
»« eadmia?) 4. q. resuliat de ferro 
quando purgatur in fornace sinder (3). 
sindel (75). s.- (21), sindter- (94) -steyn, 
i -eisen 7 flawdach (74. cf. squama. 
Fr. 9, 273). hamer sclaek (18). hammer- 
sehlag (110). vierspranckel (107). 

*Caleitonius v. Chaleedonius. 

*Caleitrapa v. Caleatrippa. 

Caleitrare Ad. sla-gen, -hen sém.; 
wider-sten sem., -streben (9, 65 Mrg.), 
-sperren £ -spenig sein (65 Mrg.). nd. slan, 
wedder stan. achter vyf) slaen E 
dreden 2 stoyBen (17) trappeln (8 
trampeln, purezeln (9). 

*Caleitripa v. Caleatrippa. 


ealeaneum CAL 89 


Caleit-ro, 4 -er (74), 4 -osus (125) 
4. rusticus (14, 129). paur, gepaursman 
(14). der hert tryt (68). harttre-der (132), 
-tender (110). das hinder sich sleeth PS 
seblagend rof) (91). 

*Calcitum v. Chalcidicum. 

*Caleius v. Calceus. 

*Chaleomista v. Alehimista. 

*Caleossmaragdos v. Caleulus. 

Caleula v. Caeula. 

Caleula (cf. caleina) kalck, £ gemma 
dc. (110 &e.). hd. k.-, gew. kalg-staup, 
-staub, o. ge-stóbe (67), -stup, -stupp. 
stoff (132). 

Caleulare (cf. dic-, defale-, comput- 
are) Ad. rech-enen (9), -nen, -en, -nung 
dun (21); reichen raitten (1); vfb- 
rechen 2 -ecken (65); zelen, zeln, zalen 
(67). nd. rekenen, tellen. 

Caleulator rechner (64). 

Caleulosus siech von dem stein o. 
vom gryen in lenden (110). stienich (11). 
grauelachtieh (132). 

*Caleulus v. Caeula. 

Cale-ulus, -olus, -alus (1) 2. carbo, 
bona ratio dc. (Br; eomp-utus (1), 
-0S (145); abaeulus (111); smaragdus 
(22. 2 ealeossmaragdos gemma, 141). 
en sten (22). steyn (b^, 22b, 75, 91) im 
libe (15), morbus eyn suke (2205). ein 
klein (68, 110), sinwel (93) steinlin. sant- 
(49), harn- 7 nyeren- (75), harm- (4), 
harem- (1), reysender (9), bret- (64) -stein. 
ags. tebelstan (94), tebiltan 7 labillus 
(sc 136), cale (94. 136). gryen; fend, 
var. vende (64). vend (74, 93) 1m schach- 
tzagel (74). kis-ling (141), -elinch (121 
Sim.) rech-ung (1, 65), -enung (65 var.), 
ionem (ub zantaro sim. (Gt.). gluende 
kol; daz firde teyl eyns hellers; gut 
vir nufft; geglopt lon von gode (8). 
gute wor nunft; gelobt lon von gote 
(9). zal o. arbeit (8, 9). 

*Caleus, chaleus (Br.) 7. fex € es(Br.). 
barme (7) heffen (141). 

*Calehotypus v. Aurichalearius. 

*Caldanolum (cf. sq.) bessilruck (9. 
Qus kessilrinck ?). 

*Caldari-. ecaldri- (1), ealdal- (8), 
-olum kessilichin (9). eyn kesselin i) 
cleyn kessel (8). 

Caldar-ium, -ia (95, Br), -ius (29), 
-e, ealadrium (6), ealdena (19) Ad. 
kezil (121), chessil (95), kefel, kessel, 
bad-k. (91), kesel (13), kessi(93. cf. Goth, 
Wtb..2, 448). nd. ketel. 

*Cald-ea, -e (68), kaldea(74) kaldey 
( i chalden (1). kalden- (6, 23), caldeen- 


(535) -lant. 

*Caldellum:;. sorbitiuncula wat warms, 
kandeel, suypen (Kil.). 

*Caldena v. Caldarium. 

*Caldes v. Clades. 
Mb. ein calde-ischer (74), -seher 
: "Caldica ags. uuefl (136). 
*Caldiearia v. Corbita. 
*Caldieum v. Chaleidicum. 
*Kaldreda v. Galantina. 
*Caldriolum v. Caldariolum. 
*Cale uiua v. Calx viva. 
*Calea v. Caltha. Caliga. 
*Caleatripa v. Caleatrippa. 
*Caleb-dra, -ra v. Calyptra. 

12 


90 CAL 


*Oaledarius v. Calodarius. 
*Caledemon v. Calodemon. 
*Caledependina v. Seolopendria. 

Cale-, eali-facere hd. nd. warm ma- 
chen, maken. hitzigen (62). 

Calefaetor stuben-heizer (Ki.), -hey Der 
125). : 
Calefaetorium stoehrstock (125). 

Calefieri hd. nd. warm werden, ma- 
chen (4). 

*Calementum v. Calamintha. 

*CQalena (art von pokalen o. bechemrn 
Xi. hierher? cf. Fr. v. gluck) eyn uwer- 
glock (19. cf.horologium).voerclocke(11). 

Kalendarium ein kalender (18). 

*Calendix v. Claxendix. 

*Calendrum v. Caliendrum. 

Calend-ula, -ola (11), ecalandula 
(149) (4. antica 74; cf. areola. caltha.) 
heilige ber (9). golt blume (19). gold- 
blome (11). ringel-e (75, 96, 149, Sum.), 
-bóme (szc 93), -plum, -kraut (74). rin- 
gel (17, 4). rintgele (85). righele (47). 

Ca-, coe- (94) -lentes «gs. hae- (94), 
hat- (136) -tendae. 

*Caleola v. Calieula. 

*Caleopia v. Caliope. 

*Calependina v. Scolopendria. 

Kalepodius v. Calopodium. 

*Calepsor v. Calipsor. 

Caleptra &oc. (cf. ealyptra) 4. ea- 
pullulum (Br.) ; genus matre 0 frugum (141). 

*Calera v. Cholera. 

Calerare i. properare 0 ligna, portare 
(Br. cf. sq.); ealigare (Gl. m.) dragen 
(1D) holt dr. (147). 

Calerarius v. Calo. 

Cal-ere, -o (17), -ire (6, 22) heif 
machen (6), werden (110). warm w. (68). 
Ad. hitzen. hitten (7. esse 7 fieri calidum 
22). hetten (ealeo ich hette 11). wormen 
o. sehynen (8). wermen 7 scheynen (9). 
firmen (sc) 7 schin; dragen (1T. cf. prec.). 
i. vocare heifen; prt. vi caret supino 
(st. eallere q. v.) cluck sin in busheit (18). 
ealeo es mit lust vor stan (64). ealo es 
husten (sé. hasten ?), ylen (cf. calerare), 
ruffen (cf. calare; 19). 

*Calere v. Callere. : 

*Cale-stia, -stra, -tra v. Calyptra. 

*Caletrum v. Calo. 

*Kaleuersari (Aybrid) wol-wandeln Z 
-leben mit den menschen (14). 

*Calgeo v. Caligeo. 

Calia v. Cadmia. 

*Oaliandrum v. Caliendrum. 

*Caliarius v. Calo. 

*Caliatripa v. Caleatrippa. 

Chalybe-ius 7 -us (Ki), ealipeus 
stelen (99b). stáhlig (Kia.). j 

Chalybs, gew. cali-bs, -ps Ad. stagel 
(13), stahel, 4 st.-smid (74. cf. ealipsor), 
stale. hd. nd. stal (bb, 21, 23), stael (11, 
19, 97, 99). eecchol (104. cf. aciarium). 
fewreysen (111). scharsach (74). roest (7. 
fuligo 19). chrucha, krucke sem. (Gt. 4, 
591. cf. ealopodium). 

*Calibser v. Calipsor. 

*Caliearius v. Calo. 

*Calieula v. Caligula. 

*Calieul-a (141, Gf., -us (Br), eal- 
eola (131), -ida 7 -lida (ct.), -dus (ci. 
m. Aierher?), gallie-à (141), -ola (121), 
galle-ola (117), -tum (131), gal-eola (127, 
CAL 


Sum. Gf), -ida 7 -lida (Gf) (schwerlich 
alle aus calyx) gelita (131), -hta ies 
ida (141), -da (Gr.). gebit-a (121), -ta (117). 
alseaph (Sum.). 

*Calieularium myd-somer, -wynter 
(141). 

*Calicularius v. Calo. 

*Calidarius v. Calodarius. 

*CGalid-itas, -us v. Callid-itas, -us. 

Caliditas hitze (10). wirme(75). warm- 
heit (6). 

*Calidola v. Caligula. 

Calidris (aus) baum-heckel, -kletter- 
lein (135). 

Calidus Ad. nd. warm. hd. heiz (5), 
hei, heys (4). nd. het, heit (11). 

Calie-, ealia- (74, 76), eale- (3, 74, 
15) -ndrum (?. cal-antiea Kil, -amatus 
1 -eptra 4 mitra &oe. Br.) kayserliche- 
haub (74). kutzhuot (93, Gt. 4, m eyn 
ruher k. (64). filezhut (3, 74, 75, 76). tim- 
paen (Kil). 

*Califfa v. Acalephe. 

Cal-iga, -igia tr -igo (649, 76), -ea 
(18) (4. subti- 136^, subta- 145 -laris) 
hd. nd. eyn hos-e, -se (5), 3i (104); hase 
(11, 12), Ad. hoBe, hoz (1), hof). ledrein 
hoz o. stifel (v. a. 1455 Sm.). beingewant 
&e. (65). scóh 7 soe (120. cf. ealigula). 
kaliziun, chelissa ( p4. Gt. 4, 390 sq.). kouce 
(99. cf. ealeia). kousse (Kil). 

*Caligal-e hoftuch (74); -a 2. liga; 
eoligale hostuch (16). 

Caligare v. Calerare. 

Ca-, eal- (75 var.) -ligare, callidare 
(134) hosen (11). hofen (74). h. an-legen 
(15), -thun (68, 74, 110). hoesen antrecken 
(132). 

Ca-, eal- (29*) -ligare tuncke-n (1), 
en (9), -rin (8. dunke-llen (7), -ren 
(93), -r werden (22). Ad. dunekel, ven- 
ster (13) w.; finster machen (1t0); fin-, 
fen- (133), din- (85), du- (19) -stern. duust- 
(1D, donk- (99) -eren. schem-mern (77), 
-eren (22b), -en (22) vor den oghen (22a). 

Caligarius v. Calo. 

Caligarius hosenmacbher (91). 

Caligatus (7. mzserrimus Gl. m.) giche- 
lasonot (131. cf. chelisa ecaliga). 

*Cal-igeo, -igio (7), -geo (67) (v. ?nfel- 
ligo; cf. eallere) ver- (V, 66, 134), vor- 
(18, 229) -nemen. ich v^neme (5). 

*Caligia v. Caliga. 

Caliginare dunckel (17), vinster (4) 
werden. dunckeln (5, 21). 

Calig-inosus, -niosus (76), bissw. 
-osus duneke-l (8), -lecht (5), -lechtig (17), 
lich 21), -rich (22), -rlich (23). sere dunke- 
lieien (18). donker (99). du- (19), duu- 
(1D, Ad. vin-ster. vol vinsternuf (68 szm.), 

*Caligio v. Caligeo. 

*Caligo v. Caliga. 

Caligo (g. -onis 5) Ad. tunckel (16, 
4) t.-nisse (100), -heit (1, 8); dunekel, 
d.-heit, dungel (5), tünekle 7 trübe (112); 
vinster (4), v.-nus $27., -keit (65), -nischeit 
(9) ; winterheit (s2c8). dunker (22). doncker- 
heit (132). du- (19), duu- (11) -sternisse. 

Caligosus v. Caliginosus. 

Cali-, ealli- (75 var., 127) -gula ($8, 
74, 15, 93, 117, Sum.), -eula, -dola (7. parua 
caligo 76), pl. -gole (7), -eule 7 gallieule 
(Gf. 4, 390) (7. liga £ sublig-a 9 , -ar 74; 
f- Gelt. Nr. 197) soc (86). socchus, cheleili 


CAL 


(127). ehelisa (Gf). línsoch (121). sochili 
(117, 120, Gf). secklin (7). hosen-senckel 
(14), -tueh (75. cf. ealigale) hofMin (8). 
hos- (93, Sum.), hofe- (74) -nestel. 

*Calim-bum (Gt.), -pum (aus ehalybs? 
cf. eadmia 9) ari-zzi (Gf.), -Ssi (141). 

*Calimpus v. Carpo. 

Ca-, 4 ka- (Br) -liope, -liophe (76), 
7 caleopia (119 &c.) 7. musa, &c.; musea 
bonum faciens somwum (16). 

*Calip-eus, -s v. Chalyb-eius, -s. 

*Calipson (7. velamen) hulle, hultuch, 
deeklach (74). 

*Cal-ipsor, -ipso ( g.-onis), -epsor (74), 
-ibser (9) -ipter (148) 7. venditor ferrat 
mentorum (148); v. ferri(14, 16)5 qui fabrica- 
i vendit ealibem (75). stahilchófo (at.). sta- 
helsehmidt (75). ysen virkeuffer (8 sm.). 
eysen-er (9), -man o. -uerkauffer (74). 

Calyptra, gew.-caleptr-a, -o (76), 4 
caleb-dra 7 -ra (74), eelept-ra (176, G1. 
m.), ia (129), ealest-ra (136, Gl. m.), -ia 
(76) (cf. Gl. m. 2, 41 &e.) 7. mitra; m. 
tegens caput; pilleus, galerus, cal-ama- 
tus,-iendrum,comatium,oeatic-,capull-, 
caped-ulum, cuphia equi (Br.); genus 
mit-rae, -tre 7 metribilia 7 frug-is, 
-es (eale-ptra, -stra 136); mirteum 
genus frugis (celeptra Gl. m.) en huue 
(11). eyn bot hube (19). eyn eysen- (4, 
74, 16), ysen- (76) -hut. hoet, couele (108). 
stürtz (111). stauch, schlair (91). ealeptra 
uuefsimnest (Gt.) Z. q. X0Uj0pa, eal- 
etra, -oetra (1365), -oestra (1363. »« 
oestrum?), -cesta (942), 7 celetra (Gi. 
m.) 2. locus vbi vespae nasc- 4 mutri-un- 
tur; wespen-nest (Ki.). ags. hwite clzefre 
(942), huittidabre (szc 136), cf. hwit- 
clafer white clover Bosw. a/s JBienen- 
futter? 7» ecaltha? 

*Calire v- Calere. 

*Calis v. Callis. 

*Calitria v. Calo. 

*Calitrice v. Grallitriehum. 

Cal-bix, -x 4 -atus (64^) stechal (Gt. 
6, 631). kil-ich (5), -lieh (8). kylig (5). 
kel-ich (13), -lieh (132), -eh (1 &e.), -chk 
(21), -e (22), -ge (142). napf e naufp 
(8). trinckgeschirr (65, 91). ein hu-, var. 
hy-ltzes tr. S stouf (104). hilD e. fruc- 
ius; irinckglas e. vitreus (91). liden 
(8. e. 2. passzo dcc. 16 n biblischem Sénne). 
gotes martir (9). bekerunge (8, 9). 

*Calix (aus eulex) mukka (127). 

*Calixtorium oe. v. Calxiatorium. 

*Calladrus v. Caladrius. 

Callere, calere (q. cf. 64, 99) clugin o. 
hartin (8). hert werden (9), sin (5). lis- 
tig seyn (9). hd. kluck, gluck (7), klug 
(76 &e.), gnüg (6), geschid (76), nd. clok 
sin 2n malicia, à. boDheit (6, 76). mit 
lust vor stan (64). fizison (Gt.). 

*Callia v. Diacolea. 

*Callid-a, -are v. Calig-ula, -are. . 

Cal-, ea-liditas Ad. nd. listicheit, 
arge-, arg- l. sém., -list (68, es argli- 
stig 7 behendekeyt (110^). weischeyt (9). 
uns (8), bof3- (6) -heyt. 

Cal-, ea- (9, 97, 134) -lidus (sieut - 
semia eyn aff 7) hd. listig; arge- (5*), 
boze- (100) -listic ;; elug s2m.; sicher £ - 
wyse (8); weys (9), fizuser sim. (Gf. 9, - 
731), diffüg (Hen.), diftig (untersch. von . 
deftig solidus Stieler). nd. listich, arghe- 

CAL - 


L, vies (97. cf. Br. Wwtb. l, 398; bei Kil. 
morosus phantasticus; erinnert am ahd. 
fizus mhd. fiez). 

*Callig- v. Calig-. 

*Calligatu-r, -s v. Genicator. 

*Callipodium v. Calopodium. 

*Calliphones v. Cernulus. 

Cal-lis, -is (22), -li (117) (7. metho- 
dus) Ad. steig, steick (3), stig (5^), fuf- 
steig, -stig (68), -pfad (91) -phait (7), 
-pait (5), -pat (8). stich (19, 22). stech 
(18, 93). phfat (12). phat (100). pate (18). 

ad (92). weg (6 &e.). weck (18). wech 
11, 22). herte getreten wege (9). hert 
gedreten weg (8). een ghetreden weechs- 
ken, een mampat (108). lauter o. trib- 
ner weg (88). leist (117). 

*Callis (herba) bezelworts (96). 

*Callo v. Calo. 

*Callominari v. Calumniari. 

Callosus (7. durus, fortis, pinguis) 
einer d? vil swilen an d? henden hett von 
grosser erbeit (6. vol swels (132), schweltz 
(68). herte hende (9). der hert hende als 
eyn buwer (8). 

*Callum (7.q. callus 15, 125; cf. Gl. m. 
2, 41) eal (11), cf. kal mucleus pom? 1 
piri, aber gale, gaele, gal. galle eallus 
Kil, wozu hd. galle Fr. 1, 3158. BM. 4598b. 

Callus swel i$ mamw t in pedibus 
(21, 22). sweel (19). swehl (125). ein 
swile in der hant (6). swil (11). svil (100). 
schwyl (68, 1102), sehwiel (1105), o. ba 


CAL 

*Calo v. Calor. Calopodium. 
*Colobalsamum v. Silium. 
*Calobisia v. Calotibia. 

*Caloea v. Caltha. 
*Caloeasia &e. v. Colocasia. 

Calocertatorium (Gl. m.) 4. paramen- 
tum mulierum, gall. ridoir (122). 

*Kalocleps holtz-diep, -steler (74). 
*Calo-, 7 cala- (74), eale-, cali-darius 

(cf. ealopodium) Ad. leist, schuoch-l. 
(110). nd. lest, leest. 

Calo- (76, Gl. m.), gew. eale-demon 
engel (8, 9, 17). got (8, 9). eyn gut 
duffel (11). 

*Caloe-stra, -tra v. Calyptra. 
*Calofex v. Calopifex. 
*Calomaeus &c. v. Calamentus. 
*Calomale v. Calamare. 
*Calomenta v. Calamintha. 
*Calomp- v. Calum-. 

Caloniaeus v. Calamentus. 
*Calon-is, -us.v. Calo. 
*Caloped-ium, -ria v. Calopodium. 

Calo-, colo- (76, 147), colu- (8*) -pes, 
7 -pedium 4 -podius (147) (pl. -pedes 
Gl. m., -pides, g. sg. -pedis 134 &e.) Ad. 
holtz-, holsez- (18), hultz- (17, 21), hult- 
(19), hul- (525), holt- (22, 133) Ad. -schuch, 
-schuoche (19), -schoch (535, 21), -scho 
(18, 22), -schuge (133). holseh, tryp, stille- 
ganck, plattyn (147). holsehe (22b, 109). 


1 | klomp (11). nd. pattyne (109. ?ta/. pattino 


(68) am fuD sim. schwillen (134, Kia.) |/7z. patin &e. cf. ealopodium). 


hd. swelle, ge-sw. (7), -swile (5), -swel- 
che (133), -schweleh (66, 70), -swulst, 
-sehwulst. swulst (2). fuse 7 hende ge- 
swil (9). fuf o. hinder fer (sic 8). ain 

esehwullü in der hand (76). eyn bal 
(o2ub) vnder dem vote (223), harde dicke 
hut vnder den vóten (29). die bell onder 
den voessen (132). elde (22b). eelt (Kil. 
Br. Wtb.) herte (91). swarte (4. cutis 
lardi 3, 14, 15) am speck, sed multi di- 
cunt oppositum; terren in der handt, (7. 
vola, concawitas manus t pedis (15) 4. q. 
thern am fues (Avent. Sm. 1, 397). 

*Kallus scarlaken (81); cf. xà? 
eallomelinus (Gl. m.)? 

*Calmetum v. Cementum. 

Calmitia &e. v. Cadmia. 


*Calmum 7. q. pendet & cadit de can- 
dela kertzen-trouff, var. -tauff (75). Cf. 
ealami 7. haste candelabrorum us 

Cal-o, 7 -onus (76), 7 -erarius (Br.), 
-iarius (76), -iearius (11), 7 -igarius 
(147), -ieularius (19) holtz-, hultz- (4 
nd. holt-trager (11, 19), -treger e 
-dreger (11, 19, 147). trosser (125, Das.). 
drofer (88). trofbub (Ki. kalo gr., Jat. 
laxa (aus lixa, Br.); ?. gal-ee (110 &e.), 
-lieae (n m.) militum. gleyen (aus 
galeyen) schepen (132). eal-onis, : 
-itria (74) holtz schif (64, 74, 93); -etrum 
snelleschiff (74). ealones (naues) ver- 
nàwn, karr-adin, -odin (Gf. 4, 466); i. 
nauiculae t cellae (Gl.m.) galee (Br.), 
gabar (1362) militum; cf. Gl. m. v. eal- 
bares. ca- 4 eal-lones gabar calliarii 


£ celle mzlitum t galiares; callo müles 


(141). ealornes ;. galiaria militum (136b). 
ealpes i. galeae m. (136b, Gl. m. 2, 49). 
ealbis merces militi pro virtute (1366, sün. 
calbs pl. Pap.) eolones helme der rit- 
ter (74).. 


*Calopi-, colopi- (76), ealophi-, calo- 
ealei- (17, Ob. v. ealeearius) -fex d. 
eyn holtz-, holsez- o holt- (3), huleze- 
( ? hulez- (11), hul- (55) -sehuehmecher, 
-schümacher (6), -sehumeicher (3),-schoch- 
mecher (5b), -schemecher c -schoch- 
meister em -sehuster (1) -schoer (5), 
-scher (11), -schüche (sc 61); eyn sehuehw't 
(17). nd. holschen-maker, -meker. holtz- 
Sche-, trippen-maeher (132). 

Calo-podium, -podius(147),"-pedium, 
-pedria (12), -polmea (7. forma ocrearum 
76) kalepodius 7 ecallipodium (Sum.), 
cealapandria 7 eolupedium (8^), eolo- 
poda (Sum. III), -pedium (1, 76), calo 
(111, Ki.) 7. baculus ligneus t pes Ll. (Br. 
&c.) Staff, stoek (147). Ad. leyste (8, 
9), leist, laist (b 15, 16, Sum.) leiten 
o leste (8b). lest (22, 23). ags. leste 


Gf. 2, 251). holtzsehuoeh (91, 110). hold- | -h 


schuch (126). trippe (109, 110, Kil.), tripe 
(110). tripp (110 varr., Binnart ; tripp-schuhe 
erepidulae Stieler). triep (97). klompe, 
holbloek, pa-, pla-ttijn, (Kii.). platyn (68). 
podium, chalybs erucke sem. (Gf. 4 
591) hierher? 

*Calophifex v. Calopifex. 

*Calophista v. Colaphista. 

*Calophonia v. Colophonia. 

*Caloquineida v. Colocynthis. 

Calor, ealo (29) Ad. hitze. nd. hi-, 
he-, hee-tte. uuirmine (104). wyrm (111). 
werm-ede (22, 77), -de (b). 

*Calornes v. Calo. 

*Calo-tibia, 7 -bisia (19) eyn schinek 
(19). en schinke (11). 

*Calotripa v. Caleatrippa. 

*Calpar (4. eatinum) erden vat, e. 
schottel (147). 

*Calpiniea ags. hramsa (136b). CAL 91 


Calpis (cf. ealo. 142 p. 43. Gl. m. 2, 
49) eyns ritters (11), ritter-helm (8, 9, 
17), -hor (9). X064 (G1. m.). Hierher calps 
(ealpers?) déc. conf'usio latine eyn storm 
7 storunge (17)? cf. calpa GI mo 50 
pugna..., motus... (xaXram)? 

*Calpodialast v. Curruca. 

*Calsedix v. Claxendix. 

*Cal-tha (111), -ta, -ea (74), -ea (85, 
96, 141, 149, Sum. V), -oea (genus floris 
nach ealta 76), eiwmnal eulta (Gf) (7. 
ealend-a, -ula i11. cf. viola) cle (100, 
117, 120, Gf.). ehle (104, 141). bey- (85), be- 
(41), bin- (96, Sum.) ben- (149) -suge. 
bynsaug (74) korn- (111, 125 Mrg.), rin- 
gel-, gold-blume (114). leber bluom (16). 
ags. redeelabre (136), readeclefre (942). 

*Caltantum v. Chaleanthum. 

*Caltrippa v. Caleatrippa. 

Calua (oft i. ealuaria q.v.) dy kulbe 
(V. os capitis vbi capilli esse consueuere 
125. cf. apex, vertex; i. q. kolbe Fr. 
2, 582. cf. Sin. 2, 292). 

Caluare eal (8, 9, 110), glatzig (64) 
machen. cael maken (11). 

*Caluari v. Caluere. 

*Caluari-a (7. calu-a, -icium), -e (119^), 
7 -um (125), eauaria (7. rotundétas capitis 
121) eyn hirn-becken (1), -schal (91, 111). 
herne- (100), dotten- (64), hóbt- (95) 
-Schedel. hirnseheddel (125). haupt-sehal 
(75), -sehüdel (Das.). hoptschall (76). todten- 
kopf (15), -heupter (4. 65). panono- (Gt.), 
diep- (25), schedel- (Das.) -stat. calicheit 
s kaelheit tuschen die wynbrauwen 
132). hd. kalheit, stirn. gibilla (121). 
gebe-l (Sum.), -ls (119b). gipolsceini sim. 
(Gt.). beynhuef (-ium 125). ags. heafod- 
panne (942). 

Calu-aster, -us glatz-er, var. -ter (15). 

*Caluaites v. Caluities. 

Calu-ere, -ari (8) Ad. be-triegen (8 &c.), 
-trigen, -tregen, -dryegen (18). nd. be- 
dreghen (22). 

Caluetum sax. merse (mariscum; 
G1. m.). 

*Caluia est piscis qd. (16). 

*Caluilium gurgel, kel (76. aus eal- 
uitium kel, kal mzssv. 2). 

*Caluisa v. Colaphista. 

*Caluisium 2. diss- (23), dest- (6 
-ipatio. dump- (6), dum- (23), eael- e 
eit. 


Caluiti-, gew. ealuici-es, -um, ealua- 
ties (134), eaulitium (Sum.) chal-auua, 
-uui sZm. (Gf.), -we (Sum.) calua (121). 
kelwin (93). Ad. chal- (1), kail-, Ad. nd. 
kal-, kol- (23) -heit. kalekeitdes heubts (1). 

*Calumari v. Calumniari. 

*Calumbar v. Columbar. 

*Calumen (7. locus ealuarie »« co- 
lumen) houptstat der enthouptung 2 
rabenstein (175). 

Calum-, gen. calump-, ealomp- (76), 
ealumo- (1) -nia Ad. laster. falses lasters 
zyunge (8). valschis l. ezeyn (9). falsch 
verelagung (65), besagung ader schen- 
dung (V) scheld-unge (19) -inge (11). 
vnrecht rugunge (100). getwungen (71), 
getzwungen (1) ayd. trubsal (74). 

Calumni-,gew.calumpni-,/ callomin- 
(18), ealum- (1), columpni- (1),calompni- 
(76) -ari vnschuld an ziehen (1). vnsehult 
an zihen (5^). Ad. fals, falsch sagen (15, 4), 


12* 


92 CHAM 


be-s. nd. valschen (23), vlasch (a be- 
seghen. falschlieh bezugen (17). velsch- 
lich bedraghen (132). felslych betragen 
(133). Ad. nd. schenden. Ad. lest-ern, -ren 
(16). besehwaren &c. (65). dentzlen, 
auD-d. (Hen.). 

Calum-, gew. calump-, ealomp- (76) 
-niator fals (5b, 93), Ad. falsch, falsch-e 
(17), -er (110) sager (4), be-s. (76), 
-seger (b, 23), ver-, var. be-elager (110), 
gezug (17). Ad. nd. schender. ge-sch. (6). 
Ad. lesterer. stumpffierer (112). v'drucker, 
valsch wroegher (132). 

*Calumonia v. Calumnia. 

*Calumpnia v. Calumnia. Columna. 

*Calus (suforis, calcificis Sum.) zwi- 
chel (Sum.). 4. vas dc. per quod musta 
colantur (Br. cf. eolus sim.). 4. bonus 
(xaÀÓG; Gl. m.). 

*CGalustr-ium, -um v. Colostrum. 

*Calutus v. Caecabus. 

Caluus Ad. kail. Ad. nd. kal, kael 
(11). eyner der ein kale heubt hait (7). 
glatzig (64). 

*Oalx v. Calix. 

Calx m. versene (22). fersen (110). 
verDin (68). verBe (110€). vus sene (100. 
»« verssene). fuof) (91). ferse(16, 4). pherse 
9). fers (8). ferBe (bb). feri (77). ende 
(8. 9). haek (132). p/. haken (Gt.). scis-h. 
(Sum. nach caleaneus uerse ; aus fus-h.?). 

Calx f. (cf. ealeis) chalch (141). eal- 
liek (85). Ad. calk, kalg (67, 68, 1102). 

Calx, eale (8^) viua lescale (85). lent 
e 8^). vngelost kalck; extineta gelost 
125). 

aas ealx- (74), ealix- (8, 21, 76) 
-torium, -storium (76), -terium (8) kalk-, 
kalg- (76) -ofen (8), -offen (21, 74, 16), 
-haws (9). 

Cam-a, 7 -en (75), eanea (16) (7. breuis 
lectus «6 sim. cf. Dz. Wtb. 474. Celt. Nr. 
157) kurez bette (9), bett (75), bede (8). 
eyn bettlin (110), klein b. (64), bedde- 
ken (132) vff (64^), by der erden, auf 
dem erdtrich (64€). raispet (75). 

*Camabon v. Chameleon. 

*Cama- (8, 85, Sum. V), eauma- (74), 
como- (Sum. V) -cion, 7 -cio (74), eama- 
ssion (74), -tiea (47) (4. salimita 74, of. 
cham:eeleon, cam-aleuea, -ereon &o.) 
hd. nd. dist-ele, -el, -il (8). 

*Camadr-eos, -is v. Chameedrys. 

*Camaleon v. Chameleon. 

*Camaleu-ca, -nea 7 -nta (174), ca- 
mel-unea (8, 149), -emita um Yers 
chamseleon, camacion &o.) diste-le 
(47, 149, Sum.), -l (74). vnkrut (8). 

*Camamilla &c. v. Chamsemelum. 

*Camandreos v. Chameedrys. 

*Camare v. Comare. 

oos (cf. eamacion &o.) distele 
(149). 

*Camaru-s, -m (Ki) (cf. gamarus) 
hogerkrebs, kleiner meerbár (140). 

*Cama-ssion, -tiea v. Camacion. 

*Camba v. Gamba. 

*Cam-ba, (106, Gl. m., Ki.), -ma (Kil.), 
-bus (11, 19) (cf. eamus) bruw huefi 
m brou- (11), brouw-, pan- (kit), paen- 

106, Kil.) -huus, -huys (Kil). bráuhaus (Ki.) 

*Camba-sius, -rius (Gl. m., Ki.) bruwer 
(19). brouwer (11). bráumeister (Ki.). 

*Chambia kamme ein stat (14). 


CAM 


*Cambi-color, -eulor (8) wechsiluar 


(8). weis silber (szc 9!). 


Cambire (7. circinare 141) Ad. wech- 
seln, -Blen (68, 110). wess- (13), wef- 
(19), wefBh- (8) -eln. wese- (bb, 17, 2s 
wisse- (11), wis- (99) -len. bu- 7 ku- (225 
bü- (109), peu- (74) -ten. buthen (74). 

*Cambitor v. Campsor. 

Cambium wech-sel (93), -slung (1), 

-Delbank (68, 110). wess-il (55), -ele (22). 
*Cambo v. Chameleon. 
*Cambolus v. Camp-olus, -iductor. 
,Cambota &oe. v. Cambuea. 
*Chambroch 2. írifolum (124), aus 

gael. seamhrach, seamrag, engl. sham- 
rock :;d. | 
*Cambsor v. Campsor. 

Camb-uea, -uta (&e. Gl. m.), -utta 
(Gt. 9, 678. cf. -orta &e. 4, 405), -ota 
(86, 4. gabeta Gf), conbuea (75b) Ad. 
nd. kule (morbus 5b). kewl (74). kolb-e 
(19), -en e cholben (1). kolb (68, 74). 
nagel-k. (74). krob (49). krucka (s6, 7. 
gabeta Gf). knuttel (75). bischoff-stab 
(16), -stap (75). uerla (Z. virga, episcopa- 
lis Gf. aus ferula?). 

*Cambueare kolben (68). 

*Cambus v. Camba. 

*Camea v. Canna. 

*Cameactis, chameeaete (ki.) latich 

(Sum.). attich, acten, niederholder (xi.). 
*Camedentes v. Canini. 
*Camedreos v. Chamz-drys, -pytis. 

Cham-zedrys 7 -2edrops (Ki.), -aerops 
(143), -endros (85), eam-edreos (47, 64 
&c.), -edrios 7 -adris (141), -adreos 
(Sum. V), -andreos (93), -edus (943), 
-itrium (105), cemedreos (64^) gam- 
atreos (24), -atroes (47), -andria (49, 
74, 141), -andrea (95), -endra (75), -an- 
diros (74), gramandrea (47), ealaman- 
drina (143) (V. eamepitheos 64 süim.; 
colloecusium 2 cap-ar, -us 74; trixago, 
linodrys, serratula, teucrium 143; 
quereul-a 143, -à 24, 47 7 -us 47 minor) 
gunderebe, lore (Sum. vir) line (gr. 
47). leuchte; ayer 1n der pfannen o. im 
smaltz gamandria (74). helfft, frawen- 
biB (73). bla-menderlin (73), -manderle, 
blaw menderle, klein bathengel (143). 
hd. gamandre, groze g. (Sum. V); ga- 
mand-er, -erlein (143). nd. gammandere 
" vergiD nit mein (64 s2m.). v. m. n. 


, 


91 s?m.). v. man n. (49). ags. heortelzeffre 
942). 
Camelarius v. Caballarius. 
Cham-elza,-selea, y&-eAata, -au.ator 
(126), -QÀafa. (114) zyland (114 &e.). 
*Camelemita v. Camaleuca. 


Chamza-, gew. came-leon, camelion 
(147) (herba,cf. camaleuca, camellea &o.) 
thobari (101, 7. oualida, amalatia, api- 
ana Gf.) chlette (104). distel, eberwurtz 
(Ki. &c.). hulse (14:1). 

Chamze-, came- (6, 283), eama- (93, 
141, 147), gama- (74, 147) -leon, cama- 
bon, g. tis ? cambo g. onis (7€) (anomal 
simils lacerte 141. 4. pardulus 23. »« 
eameleopardus) moll, unck, eyn fenijn 
dyer (147). zwerwendter wurm (74). zü- 
verwender (zuiverwehter Wackern.) wrn 
(93). ein klein leopart (6). ein luttik 
pard (23). 

*Cameleopardus v. Camelopardus. 


CAM 


*Cameli-cium, -ceum, -num (104) 
olbininiz (104). kamel-en (19), -ijn (11). 

*Camelina v. Dorella. 

Camella puttir- (3), putter- (74), 
butter- (75), blunck- (49), blump- (76) 
-vaf | sim. botter-vaió (19), -uat 
(11, 147). kerne (11. cf. Goth. wt. 2, 470). 
kerve (sic 98). rurkubel (15). 

*Camellarius v. Caballarius. 


*Camellea (cf. chamelee-a, -on &oc.? 
chamzemelum?) ags. uulfescamb(94,136). 
*Camellis v. Camelus. 


Camelo- (75, Br.), eameleo-pardus, 
-bardus (15) (cf. Weed dur kammal-, 
var. kammel-bart (75). kamelopart (93). 

*Camelunca v. Camaleuca. 


Camelus ulvinda (84). oluent ju 
olbent (102). chamel (1). kamel (5, 29, 4). 
hd. k.-, kemel-, kemmel-tier sm. kemel 
(99). kembel (93). 


Camelus 4. funis nautiecus; fumus 
n. (sc 132). came-, var. eami-llum 7. 
funem nautieum (136). camillis 7. finis 
nautieus (76). camellis schif-sayl, 
-strang (74). 

Cham-cemelum (Kk..), -emellum (91), 
-emilon (111), ehomo- (85), camo-, 
eame- (alph. camo- 66, 69, 134), eama-, 
cano- (17), gamo- (74), eaea- (Sum. V) 
-milla, ecamomella (105), cama- ( 96), 
eami-, var. gami- (75) -nilla 7. arundo 
(17. »-« eanna). megedeblomen (85). 
megdeblome (47). meyde- (96, Sum. 
V), hd. kamillen- blumen. medde- (17), 
ritter- (8) -blum. meteblüme (149). maid-, 
wis- (74), weys- (3) -plum. weyzeblume 
f., boh. men (4). wolfhunha (105). ags. 
se brada wulfes camb (eamemelon alba 
942). ópffelkraut (126). Ad. nd. kam-ille, 
-illeblüme (6), -il (5^, 17), -inil (10, S6) 
hd. gamillen. mile (sc 5). kómmel (versc 
von kumel eyminum 4). 

*Camen v. Cama. 


Camena sengerin (Gf.). fleute (3, 55, 
28, 71). floyte (223b, 74). floeyte (97). 
flote (100). fleyt (13). flete v fife (Gt. 
3, 330). piffe (10). pijff le pfyff (6s, 
110). nd. pipe. coppe-piff (77). holer-pfeiff 
(3), -phewf (1). holderpfyffen, var. hol- 
lerpfieffen cj ags. sangpipe (94). suB- 
donendspil (74). ein sehiff (6. sz. schilf). 

*Camena ferri v. Cadmia. 

*Camenata v. Caminata. 

Cham-zpitys, -zepithys (93), -epi- 
thyos (125), ecam-epitheos 7 -edreos 
(64 &c.) -ephiteos (149), -ephitis (Sum. 
VI) -piees Z7 -ipiteos (74), -ipileos (sic 
Gl. m.), -piteos (Sum. V) 7. arugo (125); 
aiuga, abiga (143 &e.); quieula maior 
(149. sí. quere.) harhowe (Sum. vri). jhe 
lenger jhe lieber, hynschkraut (73). io 
lenger ye liber (125). gamanderlein (Gi. 
m.). eleine gamandre (Sum. v). grof ga- 
mander eamip., klein g. camp. (74). 

Camera Ad. nd. kam-er, -mer (1t, 4), 
-mir (8), -mern (17, 21), -mere (8^). leube 
(21). gewelb (91, 111). 

Camerare krummen (22) 

Cameraria kamer-yer (132), -wib (110). 

Camerarius Ad. kam-erer, -merer, 
-rer (93), -mer maister (65); kem-merer, 
-mer (21), -erling (110), -erer (5, 22). 

Cameratus ge-krummet, -bogen ads 
-krymmet (68) -krommet, -welfft (132 
CAM 


*Camereon (cf. ecamacion &o.) v. 
Cardus siluatieus. 

Camerus v. Camirus. 

Chamz-rops v. -drys. 

*Camesete ags. ellenwyrt (942). 

*Camestria v. Campestre. 

*Chametilia ein steinlinde (125). 

*Cametra 7, kamera, comodum ka- 
mer, gemach, slaffgadem (74). 

*Kametum v. Ramentum. 

*Camicella v. Camitella. 

*Camillis v. Camelus. 

*Camillum (7. eamella Ki.) v. Buc- 
cula. 

Camillus 4. puer ingenwus dc. (Br.). 
edelkinde (74). 

*Camimen (cf. eaminus) des fewrs 
egenunge (9). 

Camina dypstein (19). diepsaen (11). 
pl.-ae(cf.-ata) 2. camerae kemnaten (71). 

*Caminaria rauchswalbe (125). 

Camin-ata, off -eta, -atum (G1. Aeltr.), 
eamenata, comin-ota (175), -eta (bb), 
eàneta (17), keminada (Gf) Ad. md. 
kemen-ada Ü ), -ade, -ote (8). Ad. chem- 
inata (Gf.), -naten (1); kemna-de, -d (21), 
-ten (75), -t (4); kem-met (3), -itt (76), 
-t (6). ein tummenar (9. verschrieben ?). 
ags. fyrhüs (Gl. Aelfr.). 

*Caminea v. Cadmia. 

*Caminella v. Cyminella. 

*Caminilla v. Chamsemelum. 

Caminu-s, -m (835) ecornuus (55) 
Schor- (18, 22, 23), scor- (100), nd. schoer-, 
schar- (109), Ad. scoren- (Gf.), schoren- 
Db), schorn-stein, -tein 00) -sten (bb, 
22, 23), -stien (11). ouen (22). owen (100). 
ofen (65). bae ouen (23). Ad. backe- (11), 
back-, bach-, eyt- (65. cf. BM. 427), eyn 
heif (7) kalek- (5) -ofen, -offen, -offe 
(11), -oben (55, 18). herdstat (9 Ann., 65, 
67, 76). rauch lach (21). eyn fuer muer 
(17). fewr maur (1) des fewres behelt- 
nisse 4 eygen wonung (9 Anh. cf. eami- 
men). esse (ib., 93). kem-it (67, 76), -mit 
(68), -mich (64). chümich (2. cf. $m. 9, 
299). schlathüt (111). 

*Camipiteos &e. v. Chamsepitys. 

Cam-yrus (Gl. m.), -irus (Gf.), -erus 
i -urus (141, Br.) Z. curuus (Br. &e.). 
chrump (141, Gf.). 

Camis ('cf. eantus) 7. lgmum sine 
ferro que eantum dic. (141, G1. m.). felei; 
canis felgunt (Gf.). eamites p/. falie (at.). 
felg-a (117, 121), -e (Sum.). 

*Camisa v. Camisia. 

*Camisale v. Camisiale. 

Camis-ia, -ea (76), -à (94, G£., Sm. 1, 
325), -sà (136) hem-idi AA -ede (99), 
-at, var. -et (64), -met d -t (17), Ad. 
-de, -d, -pt (Mss. mog.), -bd (134). hemp (?1. 
wetterau. hemp). ags. haam (136), haem 
(94). phayd (v. a. 1455 Sm.) camisam 
annalem (cf. anuabile) iar-, vicalem 
dorf-hemidi (Gt.). 

*Camis-iale (11, 19), -ile, -ilis ( &c. 
Gl. m. 2, 72), -ale (104), £ -ea (16), Z -ia 
(n campsil-e (76), -is (Gl. m.), eapsile 

7 sirma 74) (cf. anuabile) hemitlachin 
sim. (104, 127, Gf). hemdelachen (Sum.). 
hembt loeh (sic 19). hemtlaken (11 
hemptlin (1). iarhemide (104). 

*Camistrum (aus canistrum) ?. car- 
cillum (134). 


CAM 


*Camistrum temis (127. cf. canistrum 
tem dus camisia cemis? cf. Gth. Wtb. 

, 526). 

*Cami-tella, -cella (22) (7. placenta ; 
cf. eauona) ein flad (6). vlade (22). 

*Camitrium v. Chamzedrys. 

*Camix-ius, -tus 7 comixius (Gl. m.) 
4. verbosus, loquax (Gl. m.); oritus red- 
perer, kleffiger (74). 

*Camma v. Camba. 

*Cammula/ assarum nebelwrz (Sum.). 

*Camoatim v. Curuatim. 

Camomilla v. Chamsmelon. 

*Camones v. Campio. 

*Camos v. Camus. 

*Campa (cf. campolus. capra.) rech- 
muter (74). ezigen geyz (9). 

*Campa (cf. Celt. Nr. 157) hamma (Gt.). 


Campana d. glocke dh glock, gock ( 


(18), gloke (13), glogge (93), glacken 
(21). nd. klocke, Kako (22). Jue 

Campana (cf. enula) 7. e-, a- (5, 6) 
-rinis. alant (5, 6, 22). a.-worez (11). 
olant wurcz (4). olent worcel (18). 

*Campanale glock-e (5^), -en kloppel 
(19), -hauf (76). klocken kleppel (11). 

Campanarium glock hues (19). kloc- 
hus (22). 

Campanarius glockener (5^). eyn 
cloecken luder (22). 

Campanator (cf. prc., edituus) Ad. 
locke-, glock-, glóek- (4, 67), clocke- 
1), mes- (134), meD-ner. glockenleuter 
(110). glockngiesser (76). ein sig'rste (6). 
( *Campanella glocke-l, -nhal o. schal 
15). 
*Campanella (herba) 7. conuolutilus 
zaunglocken,. winde (143). 

Campanile Ad. glocke- (17), glock-, 
glok- (9), glog-, verb. gloggen- (93), 
glogg- (Sm.), glocken- (110), glack- (1 
gluck- (8), kloc- (22) -hus szm. uuenti 
stein (Sm. 4, 106. cf. coclea). 

Campanula 7, nola schelle, glocken 
(93). 

Campanum v, Nola. 

Camparius platzhüter(Ki.). lurschütz 
(&e. Fr.). floeherte (125). 

Campe (fehlt in den Mss.) hd. rupe, 
rupp, krautwurm. 

*Oampebra v. Camphora. 

*Campeolis v. Campolus. 

Campest-er, 7 -ris (75) (v. qua- £ 
squa-drus 75) velt-, veld- (5b, 64), £ 
schilt- (75) -man (1, bb, 22, 75), -wachter 
(15), -streyt (64. cf. campestre bellum 
Gl. m.). 

Go ce dM -pastria (Das.), -pistria 
(15 v. anaboladium), -estria (76) (7 
perisoma 76,suecinetorium &o.) schurtz- 
tuch (Ki. scoerte (97). nider-kleid (Ki., 
Fris.), -gewand (Das.). 

*Campiees v. Chameepitys. 

*Campidoctor v. Campiduetor. 

Campidona kempten ein stat in swa- 
ben (74). 

*Campiduc-ere, -tus v. Conduc-ere, 
-tus. 

Cam-piduetor, -pidoctor 7 -psolus 
7 -polus Z -bolus (74) kempere (G1. Mar.). 
kempff-er, -master, -streytter (74). ein 
feltfurer (110) pleiter, v/g. geleitzman 
(15). ain hoptman (76). vorvechter (6s, 
132). 


CAN 93 


Campio, 7 caphio 7 condo (147), £ 
eardones (74) 7. gladiator s vechter 
(68). swert-speelre (147), -furb, -feger (74). 
eandones (aus cond.) 7. gladzatores; 
eamones (a/ph. ecan-) 7. leccatores (16). 

*Campiteos v. Chameepitys. 

*Camplastrum v. Cataplasma. 

*Campnale v. Canale. 

*Campo v. Caupo. 

*Camp-, eamb-, 7 eab- (Gf), eap- 
(v. dama) -olus (cf. capreolus, eaupu- 
lus, eamp-a, -iduector) rech (75, 119, 
Gf.). rehe (100). felis eampeolis rech 
cigeline (121. cf. nAd. rehkitze?). 

*Campos (,s/. compos^ Leo) ags. fae- 
gen (136). 

Camps-are, prs. -o, e&mso (117), 
capso (66 &e.) 4. cambire (Ki.); fle- (Br. 
e ble- (76) -etere. beugen, flechten 


*Campsil-e, -is v. Camisiale. 
*Campsolus v. Campiductor. 
Camp-, ecamb-, can-sor, ecambitor 
hd. nd. wesse-, wisse- (11), Ad. wefle-, 
wese-, wehsse- (6), wechs-, wechf-ler. 

Campsorium Ld. eyn wechsel-, nd. 
wessel-banck. 

Campulus feldil (75). refental, reb-, 
reu-enter (74). 

Campulus v. Caupulus. 

Campus (7. area (111) Ad. nd. velt. 
platz (111). eampi 2. equé marini (141). 

Cam-phora, -fora, -phera (Sum.), 
-pebra (8), eanfora (74. 93) (herba 8, 
64 &c.) ka- (12, 91), ga- (4, 74), a- (64, 
123, 125) -mpfer. camph-or (85), -ir ec 
-er (47, 96, Sum.). eanfer (93). k&fir (8 
ka- 4 ko- (74), ga- (3, BM.) -ffer. 

Camurus v. Camirus. 

*Ca-, cha-mus adj. chrump (6Gt.). 

Camu-s, -m bier (Ki., Gl. m.). 

*Camus v. Canus. 

Cam-us, -os (136), um (s6, Gf.) gew. 
chamus (gr. X&0G 114), canum (75) (cf. 
lantinum, eapistrum, heleium, epi- 
rhedium) chamo, cam(aft.). cham (chain ? 
86). chun-t (2), -tt (1). brem-yD (s), -b 
(66 &c.). piB. im zaum; half-, rüden-bant 
(15). gebi-f5 (18, 21), -s (93), -sch (5). ein 
kromp bif) ((), krump geb16 (75, 76). ein 
pied gebyBe (68 scm.). bettel (109). brey- 

ell (132). Ad. zu- (b), zy- (68), zi- (10), 
zye- (18), zo-, zó- (8), nd. to-gel. en rink 
an deme bete in deme tome (23). hal- 
ffter (17), -ter (11, 109), -gtre (99), -se 
m Cf. Goth. Wtb. 2, 514 sq.). maulkorb 
114). ags. suol (136. ?. q. sól, sál, engl. 
sole Bosw., nicht etwa, aus swol cauma) 

*Camus 7. lapsum an ruina (141). 

Canab- v. Canap-. 

*Canabrum v. Cantabrum. 

*Canabum v. Canapus. 

*Canabus (cf. Gl. m. 5. v.) v. Canna- 
bus. Canapus. 

*Canacella v. Cunicella. 

*Canache dachs-schlieffer (&c. Ki?.). 

*Canadella (cf. ehanna) kleiner gin- 
fisch (140). 

*Canaf-a, -el, -um v. Canapus. 

*Canale (cf. ital. canile sm.) hunt- 
hus (104, 131, 141), -chelle (104). 

*Canale v. Cantabrum. 

Ca-, gew. can-nale, -nalis, campnale 
(19) (cf. imbrex, fistula) hd. chanali 


94 CAN 


sim. (Gf.); kan-al (110), -el (7, Gf.), -nel, 
-del, -er (76); ken-el (93), -er (91); kánel 
(Fris.), wasser-k. (135), -rinne (75), -gosse 
(132), -gang (-le 68, 110), -seige (Aar.), 
-loeh (-1s 68), -lauff (110) da das wasser 
vBgat (110). eyn waifer ganck (19). wa- 
tergane (11). waBestein (13 Mrg.). ror (91). 
róre (9, 6). trog (6). (in eanalibus) in 
trógen (7), drogun (8m. 2, 712). nuoskin 
(d. pl. $m.). nusch, nusche (74). nóhin (d. 
pl. Gf.). ein noch (49). nach (135). naach 
(Das.). schlem- 7 puch-grabe (Aegr.). kall, 
sluyse (132). hd. rinne, ge-r. (Agr.), rin- 
nen (1, 4, 125), rynden (21), ritine (8^), 
sinne Ss st. rinne?), tachrynn (111). Ad. 
13) nd. ein, en renne, dar dat (22), dat 
ar (23) water inne lopet. gote (109). 
gate (ll, 109). andacht 7 andechtigkeit 
(74. aus anzucht sim. mássverst.!). con- 
dut (99). deu- (88), teu- (Fris.) -chel. gruppe 
(109. cf. Br. Wtb. 2, 553. Goth. Wtb. 2, 420). 
en molen bedde (11) mollen bed; ad- 
fallen (/at.? ais Quellengrundloch erklàrt ; 
21). 

*Canali-a, -cola (Ki.) (7. fex plebis) 
kanaelie (Kil). 

Canalieulus gerin-7 rutz-lein; kerbe, 
rinse (Agr.). krinn zum spánner o. grándel 
(113. cf. suceula). 

*Canania v. Canonia. 

*Canaparia 7. q. Artemisia q. v. (143). 

*Cana-peius hanffen (13);-beus henffin 
(15); -binus henffe (91); -vineus hana- 
finer (Gt.). 

*Canapellus v. Canapeus. 

*Canapesem hanofsamo (Gt.). 

*Cana-peus, -pus (110), -penus (5^), 
-pes (49), -pillus (74), -pellus (64), -beus 
(15), -bieea (125), eanopus (68) (auis) 
hd. hanffe- (D^), hanff- (4), henffe-, henff- 
(18 &e.), henif- (1), hennepe- (23), h6pe- 
(22) Ad. ling, lig (18, 4), -linck (3, 22), 
-ineh (23), -lieh. (77), -lein (1). hanit- 
(2), hanff- (75, 110) -vogel. hanf vink (6). 
schoef-, var. schef-lin (64. cf. ceyx). 
grafimuck (7. eurruca 74). 

*Canapopis hanffinsur (74). 

Canap-us, -um (//gumen 1, 85), -ium 
(96), canopus, eanab-us (75, 110, Sum. II), 
-um (110, Br., Gf.), -is (68), cannabu-s 
(121), -m (91), eanobum (68), chanabum 
7i eanap-is 7 -e 7 ean-ops i -avus 4 
-eva (Gf), eaniua (120, 121, Gf.), canni- 
uà (87, 117, Gf.), -nà (Sum. I), coniua 
(68, 131), hannaue (121, Sum., Gf.), canaf-a 
(104), -um (87?, 105, 146) Ad. han-uf (se, 
Gf.) -of (131), -iff (1 sim.), -ef (Sum.), -ffe, 
-ff. hanff-stengel (17), -sam (eanafum 
81, 146). henef (96). hannep (11). hennep 
(22). hanol (eanniua Sum. 11). anif (117) 
t aníz (87), anijs (85). eanafel silvatica, 
ags. hzmep (949). eanabum ef. henffen 
seil o. schnur (110), corde (132). 

Canapus siluatieus wilde hanff (8). 

Ca-, ka- (872, 146) -naria, 7 canarium 

143) nl. ledt-, lidt-, Ad. nl. hunds-gras, 
d. t -zahn (143). sur ampfer (873, 146) 
klainklet (91). 

*Canatum (8) eanotum cetewar (8). 
ezyddewar (19). seduar (11). zyt-wein 
(66, 70), -wen (69, 134). zydwyn (133). 

Canaua winhus (131, 141). 

*Canav-ineus, -us v. Canap-eius, -us. 

*Cancabrum v. Cantabrum. 


CAN 


*Canearides v. Cantharis. 
*Cancella v. Cancellum. 

Cance-, canci- (D^), eranca- (17) -llare 
gader (5), gegitter (21), tralgen (132) 
machen. getteren (110). schrenken (6, 8, 9). 
schranken (99). be-schr. oo seranckelen 
(11). be-scr. (22). dye hende vz recken 
(D vber einander tun (4. mhd. ver- 
schrenken). besleyssen (18). lochern (8b). 
tilgen (12). dilgen (17). blof schrifft 
durehstreichen o. vertilgen (110). durch 
dy gesehrif strichen (9). auBleschen (111). 
kritzeln (bb, 71). erisselen (22^). czirklen 

1 


Cancellaria (dignitas 16) kantzley 
(15). 

Cancellarius eyn sehaez huder (19). 
hd. canee-, kenze-, kenez- (10), nd. kense- 
ler. hd. eyns grosen hern seriber sm. 
nd. enes groten heren scriuer. 

*Cancellum en steyghergat (11. d. 7. 
Treppengitter?). kantzel, getter 29) 
eancella stie (Sum.); sunt alrà (altarza?) 
7 locus vbi canonici stant (8^). 


Caneellus 4. /ntersticium inier pro- 
pugnacula (Gl. m.), pr. muratorum. (Br.), 
in choro nter scolares et la/jcos (16); 
fenestra, reticulata, ala palati (16, Br.), 
ad p. (Gl. m.); paruum foramen pariet-z 
(Gl. m.), -s (Br.); magnum f. quartum 4n 
mumero inm quo solent columbe nidificare 
nidos &c. uo. gattir o. kibbin loch (8. 
cf. nl. kijck-venster?). gat-ir (9), -er (1, 
BM.), -ter (4, 75, 77), -tern (111). gad-der 
(12), -dre (23), -ir (13), -ern (10), -dre 
(22b). kathar (75). goder (22). Ad. getter 
(£. fgn. ret. 163 in fen. 4 pariete 66 &c.). 
ge-g. (6, 125). güttry (93 Mrg.). gitter (66, 
111). ge-g. (4), -giter (21)..eyn gegeid- 
derez (1T). can-cell (93), -tzel (1, 175), 
-eelin (99). predigstul(75). schuoler banck 
(19. ef. prc.) loch £ vinster (fenestra 
reticulata (67 &e.). vensterken (99). ge 
sehrenckt fenster (126). sehran-ke (22b), 
-e (12, 23. sim.). hd. schan-ck, -g (5b, 133). 
geremmecz (12). kleer kanck (11). tralge 
(132). tralie (107). stryrken, verb. n 
Stryn (13). 

Cancer, g. -eri (8, 9) (£. naea 141, 
Gl. m.), eancra (7.nata 141) Ad. kreb-if) 
5», 21), -e5 (19), -is (5, 9), -D, -s. kreps 
urs kreffs (132). creuet (222b, 98). ereft 
(99). krieft (11) . krouz (23) hymmel 
zeichen (8, 9). (V. morbus, fem. 175, g. 
-eeris 8, 9) der kreps (91) der frau- 
wen we (8). kolb-e, var. -le (m. membri 
virilis 15). kewle (9). ein bozer swere 
der do vil lochere hat vnd seyget stet- 
leich ein (4). ags. hufuern (1362), nefern 
(136). 

*Cancillare v. Cancellare. 

*Caneta v. Cantharus. 

*Canda v. Canna. 

*Candabarda v. Cantharis. 
*Candabra v. Cantabrum. 
*Candari-da, -des, -es v. Cantharis. 

Candari-us, f. -a (4. lotriv 11) (2. q. 
eandidari-us, -à Br. cf. ecandator Gl. 
m.) wescher (19). wascher (11). 

*Candauo v. Gandinum. 


*Candea esí nauis eo quod sit longa 
(16). Cf. eaud-ea (^. v.), -iee nauculg 
(Br., Gl. m.), flósse (Ki.). 

Candela Ad. nd. kertze. kerse (22). 

CAN 


kyrtz-e (5»), -en (111). kirez (11). schan- 


del (110, Fr. 2, 161. frz. chandelle). 


Candel-a, -aria £ -a regi-s, -a (143) 
herba) kónigs- feld-, vnholden-kertz 
143). himelbrand (91, 142). wulkraut 
91, 125, 143). 

*Candela-bra, cf. -briecus (Gl. m.), 
-ria liechtmef) (74). 

Candela-brum, -ferum, -ucrum (67) 
Ad. nd. lu-, Ad. leu-, lei-, ly- (68) -ehter. 
luethér (13). liechtstock, latern (110). 
kerz-stall (v4, 76), -stal (64). kerstal (93). 

Candelaria (herba) v. Candela. 

Candelaria, e. festiuitas (65) ein 
hochzyt der kertzwyhung (65). licht- 
messe (Ki.). 

Candens glimig, schindig (17). gluent- 
eysenfarb(111).schien-, varr.schin-bar(65). 

Candere d. glitze-n (110), -rn; glióen 
(18), glyssen (76), gleyDen, gleisen (6). 
glineern (23). Ad. nd. schinen. wyf3 (8b), 
well (76)! wit (23) sch. wif £ sch. (5). 
hd. scheynen. weys sch. 7 w. blicken 
(9). wife schin (21). blincken (132). 

*Candere (aus tundere) 7. verberare 
stozzen (bb). 
*Canderius v. Cantherius. 

Candes sunt vasa fi- (142, Gl. m.), 
ve- (16) -etilia. 

Candeseere Ld. an heben zu schey- 
nen; anfahen, var. beginnen, schinen o. 
glitzen (110); glitzern, 7 glijBen (17). 
glissen (18). glintzern (23). glinstern, 
glogen (22). bernen (2235). bornen, gluen 
(17). glemmen (22*^). schinen (6, 8). 

*Candi v. Suceuleandi. 

*Candibolus v. Candidolus. 

*Candib-ulum, -olum (76), -alum (68$, 
132) (instr. brazandi, cf. fundibulum) 
hd. schuff-e (3, 74), -en (63), -el (21, 110); 
schuff (Mss. mog., schufel, schauffel, 
schapffe (74); schaff-e (67), -en (63); schaf 
(16). schup (132). 

*Candica v. Caudea. 

*Candicides v. Nocticula. 

Candieulus v. Candidulus. 

*Candida v. Consolida. 

Candidare Ad. wi, weif machen. nd. 
wit maken. Ad. blei-, plei- (3, 69), play- 
(1) -chen. nd. bleken (22). glyssen (18). 

Candida-ria, -trix, candaria (11) 
(Z. lotrix) bleicherin (49, 68, 110). 
bleyckersche (132). 

*Candidarium plaiche (74). 

Candidarius (7 fullo) ein weyf 
gerber (9, 74). irrher,. plaicher (74). en 
louwer (11). 

Candidatio wif-, schinbar-machung 
&c. (65). 

*Candidator bleicher (110). 

Candi-dulus, 7 -eulus, -bolus (76), 
eand-ulus, -olus eyn cleyn schin (1'). 
ein ding das klein schynend, var. schei- 
nen ist (110). ein wenig schynend (68). 
wat blinekende (132). en luttik glans 
(22). weiflecht (Das.). 


Candidus Ad. schynende; wiD, wife 
(21), nd. wit sch., schine (V), schin (18, 
21), lieeht (8). sehinender (6). schin far 
(11). sehienbar wy (65). weys scheynigk 
(4). hd. weifb-schein (76), -suHo vus (66), 
-scheinend (134), -sehynig. wy (85, 17). 
wislich (9). weif) vnd klar (64). glisbende 
(Db). glantzig (1). blanek v£ mix (125). 


*Candilena v. Cantilena. Condueta. 
CAN 


*Candire v. Condire. 

*Candities grawi (Gf.). 

*Candolus v. Candidulus. 

*Candones v. Campio. 

Candor Ad. nd. schin, scheyn (4, 76, 
110). glans (22). wyf3 (64). 

*Candueta v. Condueta. 

Candulus v. Candidulus. 

*Canea v. Cauea. Cama. 

Canea kleyen (Ki.). 

*Can-ére, 7 -ificare (76) Ad. singen, 
loben. (pri. e&tini) zinghen, louen (22). 
lobsingen (67). offenbaren o. ware- (8), 
wor- (9) -sagin. kreyen (126). gallus canit 
7 eantat kreth, kuckert (125). ecanio iui 
itum 7. diuido (76) aus carire »« cano 
7. diuino (Br.)!? 

Can-ére, -eseere (835, 9) Ad. md. 
grawen. graven (3). graen (5). groben 
(9). hd. grauwe (19), groe (6), grae, gra, 
grau, gro (4) werden. grizen (11). 

*Canetritum (/ eentemorbia) egel- 
grab (14). 

*Caneua v. Canapus. 

*Canfora v. Camphora. 

*Cangianta («ws ial. cangiare) i. 
vertis polymita, can-giant, biant (Kil.). 

*Cangium v. Agramen. 

*Cania v. Cauea. 

*Canibetum hanffgarten (75). 

*Canielada v. Canieulata. 

*Canicola v. Canieula. 

*Canic-olus, -ulus &e. v. Cunieulus. 

Canie-ula, -ola (V) (Z. paruus canis 
Br.) hundtlin (69, 110). hindlin (76, 134). 
hund-ekin (23), Ad. -in, -en (55). hunt 
ynne (22). huntin (66, 70). hüntin (110*). 
hynden (21). zohi (104). ezohin (9). zuppe 
(4). teue (99 &e.). hundstern (64). 

*Canieula (herba) v. Canieulata. 

Canieularis huntlich (19). hundisch 
(75). dies eaniculares die hunds tag (68, 
110). 

*Cani-, coni- (4), eerni- (Sum. VII) 
-eulata, can-iclada (Sum.), -ulata (74), 
-ieula (47) bils-a (87), -e (74, Sum.). bilisa 
(Sum. VI). bilre (74). nd. belne (Sum. vir). 
bylse, pilse f£, 5oh. bli (4). bille 
semen evus (A1). 

Canieulus (7. g. -la Br. 4. saerum n- 
castum. Gl. m.) hundel (75). 

*Canieus v. Caninus. 

*Canifieare v. Can-ere, -tifico. 

*Canilla brachinna sZm. (Gf. 8, 277). 
brecha (Sum.). 

*Canimia (i einomia qg. cf) huntz- 
fliegen (75). 

*Canina (herba) gens-, eiter-blüme 
(95). hunde-fell, -fleisch (Ki.). kleine klette, 
pfaffenluf (125). hundf-muck 7 flieg (7. 
ein-ifes, -enos (74). 

*Canineca (i. colchicum) zeitlof, 
herbstblüm, hundshoden (144). 

Canini, c. dentes, cáni- (17), ceame- 
(9) -dentes forder- (8), -hinder- (17), 
hunds- (91), sehrot- (9) -zene. sg. kriph- 
zan (93). 

Cani-nus, 7 -cus (11), -nieus (75 var.) 
hundi-ch (11), -n (75). ain hindiseher (76). 

*Caninus v. Cophinus. 

*Canipeum v. Conopeum. 

*Canire v. Canere. Carire. 

Canirubus hag-butte, -rosenstaude 


CAN 


(Ki.). botten, hanebutten, wein-hag, 
-dorn (144). 

*Caniruta hundsraute (143). 

*Canis v. Camis, 

Canis (vé. animal latrabile; piscis, 
stella; vnio q. cf. 93) hd nd. hun-t, -th 


(bb), -dt (110), -tt (1). hont (11). rode. 


(22b). hd. ein stern, md. sterne, steern 
(11). hd. hunt stern. esso (z. vnio 93). 
" visch (11). dorsch (1, 535). meerhunt 
93). 

Canis lingua v. L. c. 

*Canis pontieus, 7 marinus (75) mer- 
hunt (75). biber (74, 93). 

Canis-trum, / -ter (88),-erum (136), 
eami- (134), eauu- (22) -strum :. co- 
phinus sm.; car-cillum (66,134), -allum 
(67); sportula (Br.; ealatus (110); fis- 
eella 7 -tina (75). hd. korp, korb (ss, 
110) kurben (75). nd. korf. hd. md. eyn 
drage-, droghe- (22), Ad. drag- (V, 2L), 
trag-, derge- (11), proth- (3), brot- (9, 
11), schussel- (1) Ad. -korp, -korb, -karp 
(21), nd. -korf. Ad. zeyne, zein 7 flechte 
(15); zene (85). teme (sic? rr. 2, 368b. 
cf. eamistrum). rorin (8). schene-vas 
(85), -vat (22, 23). kipe (22). kratt (88). 
kretlin (64). kreuntzen (75). kreutze (74). 
hantfaf (66, 67). zwieg (zwing ? 65 Mrg.). 

*Canita (amders Gl. m.) suegela (141). 
swegila (131). 

Cani-ties (a//g. -eies), -tudo elte 7 
greuwe (135) gràuui (Gf). Ad. grauwe- 
(19), grauwi- (65), graw-, gra-, grawi- 
(9, 22), grawe- (17), grau- (5*), grab- (1), 
grae- (21), gro- (6, 4), grijs (11) -heit, 
-cheyt (22), -heyd (19), Ad. -keit. 

*Caniua v. Canapus. 

*Canna scherling (Sum.). 

Canna, kanna (Sum.), eanda (13), 
eauda (77), eamea (8) (7. eannella, im- 
brex 64; cf. eantis) hd. nd. ror. hd. 
rorra (Sum.), rorre (21), roir, roer (9, 71). 
reet (85). rum (149). ken-el, var. -nel (64). 
hd. eyn orgel-rore, -ror, -rorr, -pfiff (6 
-piffe (17). en orghelen pipe (22). der 
gerad halm von dem knepflin zuo dem 
andern (64). 

*Chann-a, -us gin-fisch, -maul, -ner 
(ginnet alzeit 140). 

Cannab- v. Canap-. 

*Can- (af.), ca- (Sumr1) -nabus (herba ?) 
labal. 

*Cann-, calam-acorus (ein zwickdorn 
o. mittelgewáchs zwischen der acker- 
wurtz vnd dem rohr) indianisech blu- 
menried o. lilgenrohr (143). 

Cannale v. Canale. 

*Qannator (qui facit cannas) roren- 
meister (75). 

Cannella v. Canna. Gl. m. tv. ea-, 
can-nella. 

*Cannellus 2. panu-s, -lus spuol (64). 

*C&neta v. Caminata. 

Cannetum ror-ach (74), -ot (76). 
locus da ror wechst (110), da riet wechfót 
(68). rore-kasten o. -brun (75). 

*Canneus 7. gannio lecker, liedspre- 
cher (74). 

Cánidentes v. Canini. 
*Canniduea v. Catadupa. 
*Canni-na, -ua, canobum v. Canapus. 
*Canobolagium (?. anaboladium, 


CAN 95 


subtile) rocket, subtijl lijnen cieit aever 
die eleider (141). 

*Canodium bast (8), cf. eanàtum? 

*Canomilla v. Chamseemelum. 

Canon geistli-ch, -chs (75), -k (23), 
gestlick (22), gotlieh (8, 9) recht, rechte 
(9), reicht (3), 7? ordung (8), orden (9), 
gesetz (7, 75), gericht (21). 

Cano-, cono- (b^), eana- (7) -nia 
eanon-ie (5b, 22), -ey (66), -y (68, T6). 
caneny (18). canan (1). thummerye (5b). 
(. eanonieatus qg. v. ein kor- (110), 
thom- (69), thum- (134) -herren pfrund, 
frund (134). 

Canoniea (21, 76), e. secularis, ea- 
nonieularis (sic/ 1) Ad. eyn thum-, 
tüm-, tum-, thom- (69), dum- (7), dom- 
(18, 22), domme- (21), doym- t5 chor- 
(1105), kor- (110) Ad. -frauwe, -frawe, 
-fraw, -frau (7), -frów (6), -fry (16), nd. 
-vrowe. nonne (68). 

Canonicatus canonye (55) en cano- 
nicat (23). domprouene (22). 

Canonici regulares regler (1l, 71, 
Sum. 9, 64). regeler (Db). cf. regularis 
canonlih (Gf. 4, 453). 

*Canonieularis v. Canonica. 

Canonieus eyn thum- (5b), dum- (7), 
dom- (5, 22), hd. kor-, kore-herre szm. 
geistlich h. (65). canunmich (Gf.). eyn ka- 
non-g (18), -eck (22b), -ick (68). 

Canonisatio erhebung der heiligen 
25). 

; JM eyn die dat geystliche 
recht wey (132). der das g.r. weit (110). 

Canoni-zare, -sare Ad. erheben, e. 
die heiligen (75). her-heben Z -hohen (17), 
-beben dum herren (1). md. er-, ver- 
heuen. erherben (5). erhóhen (6). in- 
Schriben (65). eonosatus 2. en altum 
erectus (16). 

*Canopegium v. Conopeum. 

Canop-eia, -eya, -ia hd. nd. egyp- 
ten lant. Cf. Egiptus anópe (127). 

*Canop-eus, -ius (6) (7. galerus q. v.) 
ein bilgern hüt (6). wanderhot (22). 

MN i. medius cortex sambuci 
41). 
Canopium &oc. v. Conopeum. 

*Canop-s, -us v. Canapus. 

Canop-us, 7 -ia (Br.). terra pharaonis 
(76); ciuitas egypti (Br. cf. G1. m. 9, 125 sq.). 

Canor (7. sonus Br., anders Gl. m.) hd. 
eyn gesang, eyn done (12), helle (9), h. 
-keit (8), heiliekeit (9 &e.), heel (85), 
helen (13). hoghen Z vrowen (29). 

Canorosus hogelieh Z vrolie (22). 

Can-orus, -tor, (4), -erus, -osus Z 
-otus (17) sanchpar (1). sangbar (bb). 
Schalber (9). scehawer (w aus lb) o. helle 
(8). helli-ch (85), -e (13). wolhellend (110). 
heyle lude (17). ludende Mer hd. ein 
singer. Ad. nd. senger. eanora kingilonti 
&c. (Gf. 4, 454, 564). 

*Canotum v. Canatum. 

*Canotus v. Canorus. 

*Canpolus &oe. v. Caupulus. 

*Cáso v. Campsare. 

*Cansor v. Campsor. 

*Canstantinopolis v. Constantino- 
polis. 

*Kanstra (kan-, kar-istia?) eyn 
ehorde (11). 

*Cantabr-o, -um v. Cantharis. 


CAN 


Cant-, eane- (74, Sum.), cont- 7 cat- 
(Gf.), ean- (Sum.) -abrum, ecand- (74), 
eat- (1) -abra i. brenda (104 sm. cf. 
brinna); furfu-r, -res tritici (10, Gf.); 
purgamentum frumenti 0 farine (Br.); 
eanale (Gf.); cbus canum (16). klia (at.). 
clien Z chliwe (Sum.). eleye (85). weytzen 
kleyen (64). weizene (96), weyB- (16) 
-elyen. w'üen ely (17). wesin sehin (sic 
8). gries kligen (6). waytzin-kleyen Z 
-gruste (74). weisen krüsch (93). hunt-az 
(104, Gf.), -aD (15 sim.), -as (£ canale 141). 
hunetz af (1). hundas (74). 

*Can-tar, -thara v. -tharus. 
*Canthar-, stann-, plumb-arius (cf. 
eantrifex) kannengysÜer (125). 

Cantare singen (5, 21, 65). lobsagen 
(65). 

*Cantar-e, -i v. Cauter. 

Cantharis (Ki.), canta-rida (64b &e.), 
-rides (9, 64b, 74), -ride (pi. 22), -reda 
(649, Sum., Gf.) -redes (64€), -bro £ 
eandarida (76), eand-, eanc- (Sum. V) 
-arides (sg. 64b, pl. 85, Sum.) -aries 
(sg. 17) (2. vermés terrenus corrodens 
cadauera Br, a eandore 85) guldene 
wrme (Sum. V). gruen, var. gryen, 
kefferlin (64). clene worme (22). eyn 

limehin (17). glymen (8^). glerimchen 
(0. siur-e (Sum.), -0 (Gf. 6, 273). zanger-, 
ascher-, golt-wurm (74). sehróter, rof- 
kzfer (124 &e.). eantharus uuipil (G1.). 
eanterus wibel (121). eantabrum (7. 
letofagus, hilena 75), eandabarda (14) 
wurme in todtengrebern (74). toten- 
w. (15). 
*Cantar-ius, 
Cantarus. 
*Cantharopolis kanstadt (88). 
*Cantharus v. Cantharis. 


Canth-, eant-arus, eant-arum (Gi. 
m.) -arà (Gf, Gl. m.) -ar (141), -erus, 
-erum, gew.-rus, -rum, caneta (121. sí. 
eaneta?) kanna (121). ehanna (Gt.). Ad. 
nd. kanne. kan (17). kann (68). ezinein 
? holezen kanne (9). zynnen o. hulezen 
kan (8). ehan-nala (Gf.) -ele (104). ean- 
neta, chanta sem. (Gt.). kant (67, 69, 110, 
134). kande (1). chandel (1). kandel (66, 
74, 75, 111). kantel (111). chennine (Gt.). 
becken (8, 9, 17). naph (141). schufel 
(8, 17). schüssel (9). cantara (corbis) 
spiliuuit (Gt. 1, 744). 

*Cantharus trachter; eantarius trih- 
tzre (Gf. 5, 520). 

*Cant-, cath- (a/ph. canth- 76) -arus 
(é. lapis durus vini) win-, weyn- (66, 74, 
134) -steyn (7, 18, 66, 76, 134), -stain (74), 
-sten (22). 

*Cantelena v. Cantilena. 

*Cátelosus v. Cautelosus. 

*Canter v. Cauter. 

*Canterio v. Caurit. 

*Cantertum (aus cantherium ? cane- 
tritum?) retich (Sum. v). 

Canth-, eant-, eand- (104) -erius, 
cantar-ius (Gf.) -rus (76) bótlink (29. 4. 
spado, castratus equus 6 vervex i. q. 
hamel uy münch (114). munch (110). 
minch (91). hin (Gf.). heng-ist (104, a 
-st (76). wallaeh (114). der bock o. garn- 
wende opificis i. qQ. mataxa; cantherii 
dachlatten (125). 

*Canteruium (aus cantharus?) aimer 
(Sum.). 


96 


-rus v. Cantherius. 


CAP 


*Canterus &oe. v. Canthar-is, -us. 

Cantieare (2. frequenter cantare 16, Br. 
st. -tare) singen (19, kKi.). 

Cantieum (7. cantus q. v.) hd. ge- 
san-g, -ck. nd. zank. lied (7. cantilena 
1). e. eanticorum, cantica p/. das puch 
der mynn vnd auch der lieb (1). Ad. eyn 
buch der lyebe, der liede (7), in der 
bybel (68). e. elegans 7 lasciwus cantus 
eine leusche (125). —. 

*Oanticus (: XQ»00c, kante) ramft 
(8). ranft (9). ra/nft (8b). 

*Cantifieare sanck machen (19). eani- 
fico 7. cano (16). 

Canti-, cante- (22b), 7 eandi- (76) 
-lena « eantus et lenis (! Br.) quas 
e. de lena (! 76). hd. lied. vulg. liedel, 
liederlich, frolich, liehtiglich on BOE 
(75). lyd (69). liet, sang (17). lith (b^). 
leet (22). leyt (225). rey (223b). carmen 
o. eondueten (66, 70). ein stucke (7. can- 
tici compositio 125). 

*Cantis v. Cautes. 

Cantis, cautes (11), eantiscamia 
(D*. eamia aus canna!) ror(11).7. canna 
orgelror (1). eyn vrgelrore (5^). p/. ean- 
tes (Br. &e., ?. aule q. v. 75) argelroren 
(15). orgelpfyff (68). 

*Cantius v. Glanus. 

Cantor senger (Db, 93, 110). singer 

(91, 76, 68, 110€). gesangmeister (75). 
*Cantor v. Cento. 

Cantri-fex, -fusor (cf. cantharus, 
Gl. m. 2, 135) hd. nd. kannen-, Ad. kan-, 
kandel- (1, 66, 75), kanten- (67, 76, 124) 
hd. -gieDir M -giesser, -geDer (5), -gis- 
ser, -guDer (1), macher (15), nd. -gheter. 

Cantrix sengerynne (5h). 

*Cantrus &c. v. Cantharus. 

Cantus, g. -tus Ad. gesan-g. -ck (1, 
19). zanck (11). 

Can-tus, g. -ti, -toris (9) (7. g. camis, 
modiolus, radius) Ad. speiche (9, 95), 
speich, rad-sp. (110), sp. an einem rade. 
nd. eyn specke in dem rade. velge (8, 
9, 93). vellig (2). velg (1, 32). 7. velliche 
(11), uelgi (104), felge (19), volgun (131). 
nabe (6, 1, 18) in dem rade (6). wayn- 
n. (11). nab (64, 93). schene (125). 

*Canum v. Camus. 

Canus, eamus (9) hd. md. grau. 
eyn grawe (22, 28), grawer (76), graw 
(68), grae (Y, 21) man. Ad. grawe, graw, 
grahe (5), grw (9), gra (8), grae. grawe 
har (17). gráhaer farb (111). griis (11). 
griyD (19). gryf (69). greiB (134). greyDe 
(66). greyse (70). eani capilli gryD, var. 
grau har (110). 

Chaos, eahos, ehos (136) (Z confu- 
sio) vorstoringe (23). abgrunge (100). scha-, 
sche-ndung; anfangk; vinstrin der helle 
(14). hd. fynster-ung (19), -nuf5 scm. holl 
helltiefe; ein vnderwall (25). ags. dualma 
(136), duolma (94). 

Capa v. Cappa. 

*Capa 4. spada 4 tribula (16); aus 
oxamayr, cf. sapa, zapa. sim.? 

Capacitas begriffelichkeit (1V sém.). 
genemegheit (99). 

Kapadinarius v. Kappadenarius. 

*Capallus v. Cab-allus, -o. 

Capana ein hütte (6). 

*Capar &o. v. Capparis. Chamzaedrys. 

Cap-, eac- C -areus 4. pistor 
beccer (100). becker (147). CAP 


*Caparium v. Ceparium. 
*Caparius (anders Gl. m.) v. Capar- 
rus. Caprarius. 

Caparo kutte, haube (Ki.). 

*Capar-rus, -ius (11) nemer (19). em- 
mer (sic 11). Cf. ital. eaparra arrha, 
rz. accaparer. 

*Capar-us, -is v. Capparis. 

*Capat-enus, -eus, -inus v. Capito. 

*Capatula v. Catapulta. 

Capax d. begrifli-ch, -cher (7), -chen 
(21); begreiflich (qu multum. capit, ?. q. 
comprehensibilis Stteler); begriffe-lich (11), 
-nlich (6, 68). begrip-lich (23), -elick (22). 
grifick (18). ain begriffiger (76). 

*Capax v. Capparis. 
*Capcella v. Capsella. 
*Capceis &e. v. Captiosus. 

*Capec-e, -ium v. Capeta. 

Capedo 4. eapacitas 4 ingenium (15). 
beger-ekeit (8), keit (9). begrifflicheit 
(75). eyn span £ vngentum dc. (19). 

*Capedo (piscis) v. Capito. 

Cap-edo, 7 -is (On. a. 1735) gelte (Ki.). 
butsche (On. Sm. 1l, 226. 7. doliolum. cf. 
Gr. Wtb. l, 51). 

Capedulum v. Calyptra. 

Capella ecap-ell (93), -elle (17, 22), 
-pel (64). ain klain kirch (76). eyn kerke 
(225). ein himeltz, var. gehymels (euca- 
ristie dc. 65). 

Cap-ella, -rella gitz-ella (93), -lein 
(Ki*.). kiceilli (127). entichizzili (4. 141). 
kitzlin (76, 110). ehapellae chetele (104). 

Capellanus capel- 4d. -lan,-lán (2) 
-an (5). Ad. cappel-an (6), -ane (1), -lan; 
cappl-an (110), -on (68, 16). 

Capellare (7. eapello f£egere Gl. m.) 
decken (110). be-d. (68). 

Capellatus gedeckt (132). 

*Capellus eyn iung bock (19). 

Capellu-s, -m (7. cidaris, pileus 104) 
huet (11). hót (104). 

*Capent-im, -ula v. Capteneula. 

*Capenus v. Carpinus. 

Caper pockch (1) pock (75). bock 
(b). bocke (17). Ad. nd. bok. boch (142). 
bog (55, 8, 21). büek (11). Ad. steyn-, 
gelD-bock. geyten boee (97). rech (104) 
i. poreus dimisus ags. baar (1369, 145). 

Caper siluestris rechbock (49). 

*Caperabalsamum (cf. eapparis &o.) 
balsamrinde (74). 

Caperatus &e. v. Caperrabat. 

Capere Ad. be-griffen, -briffen (sic 
21), -greiffen; grifen (18). nd. begripen. 
nemen (17, 68). vahen (65, 68, 110). ver- 
steen (110). 

*Oapere s. v. Capparis. 

*Oaperra-bat phamff; -ta 7. rugosa, 
contracta (141); cf. caperare 2. inter- (G1. 
m.), ir- (148) -rogare; cap- (Gl. m.), ca- 
peratus i. rubosus (s?c) £ inequalis (16); 
i. rigidus, erectus (148, Gl. m.). 

Capes-sere, -cere, compescere (a/ph. 
eap- 134) (7. cum desiderio capere) nemen 
(Ll, 5^). mit begerde (17), begird (68, 76), 
lust (V) nemen. ieh n. begerunge (21), 
neme mit b. (b). mit b. be-gritfen (8), 
-greiffen (9). ik neme mit gheringe (23), 
nemme mit be-gh. (22). 

*Capet-a (anders Gl. m.), -o (9) (Z. 
clitella 74) reyff (8) reff (9, 17). refe 
dorauff man tregt (74). CAP 


*Cape-ta (19), -tum, Z7 -tium, -tus 
(147), -ee Z -cium (22) 4. soceus (175); 
ped-ulus (75) -ile (3, 5b), -es (10) (aus 
tapetum szm.« carp-eta, frz. -ite engl. 
nl. -et cf. Gl. m. 2, 14, 155 sq., 230? und 
2« eapitium sm. 74) toppet (22). vmb- 
hang (19). sehodoch (13). fufb-tueh (3, 
75), -dueh (b^, 12), -duche (10), -hadern 
o. Socken (75). hauptdueh (74). sock an 
den voit (147). 

*Capetenus v. Capito. 

*Capetus &oc. v. Capeta. 

Capiea v. Capito. 

*Capicellum v. Capitellum. 

*Capieus v. Capsicum. 

*Capidulum v. Capitium. 

Capidus v. Capu-lus, -s. 
*Capientula v. Capteneula. 
*Capil-amentum, -atura v. -litium. 
*Capilla (7, vena cap?tzs 16, cephaliea) 

hauptader (74). 

*Capilla (s. capella) v. Cardo celi. 
Capillare flechten (11, 19). 
Capillatura (7 ornatus 4& spéssitudo 

capillorum 6. cf. capillitium) horis (8), 
hor- (9) -zirunge. en tziringe des toppes 
(22) de e. mulieribus 
pfflechten (3 Mrg.). 

Capil-litium, 4 -amentum 7 -atura 
(15) (cf. latura) dicke, dick (8, 75) hor 
(9), hare (8, 17), locken hars (15). 

*Capi-, eapu- (Br) -llulum, -llum 
(11) (&. mitra) eyn hube (19). huue (11). 

Ca-, eap-pillus (/. eincinnus) Ad. 
zoph (V), zopf (12), zop. nd. top. har 
(110). haer (11, 19, 111). Ad. locke (67), 
lock, log (17), locken (3). eyn har-l. 
(55), -loek (76); hor log (6); heubt- (18), 
houet- (22) -lock; heupt lach (21); lock 
hars (1). 

Capillus veneris, v. c. (87), 2 c. terrae 
(143) (herba) wieder-tat 4 -tan (74). wi- 
dertot (3). wedertam (Sum. V). iuncfrewen- 
(i5.), frawen- (14), frauen- (8), frauwen- 
i venus- (143), vrowen- (47, 149), minnen- 
(96) -har. mawrrauten (143). mauranten 
(sc 125). steenrute (pé. -i v. 85). velt- 
quenela (131). stein-farin £ -farm (Sum.), 
-varn (87). eselsfarn, meichelkraut (143). 

*Capilus v. Capulum. 

*Capiona v. Caprona. 

*Capis v. Cap-us, -sieum. 

Capis (cf. eap-edo, -ita) drinekge- 
schirr, wasservaf) (88). 

*Capissidilis v. Cassidilis. 

*Capistea (cf. cap-paris, -rudis, 
acalentum, frigidarium &o.) kabuz (Gr.). 

Cap-, cop- (147), ear- (Hpt. 5, 198), 
i seaph- (125) -isterium, Z -istrium £ 
-istria (74), eapristrium (104) (cf. ea- 
pistrum, eorytus, alueolum) muolt-ra 
(93, Gf., $m.), -er (64). mÓltra (Hpt.). mVltere 
(Sum.). mul-ehter (74), -ter (1, 74), -der 
(9), -te (8), -de (3 &e.). muolt (16 sm.). 
mülde (8). mold-e (11, 23, 74, 125), -em 
(97). mul (22). trog (9, 76). pferdBtrog 
(14). nar-ten (12), -thyn (18 wre.), -t (21). 

wan (68, 107, 110, 147). Syb (110). sijf 
(132). seef (107). hásib (1). redsib (74). 
reiter (Ki8.). , 

Capistrare binden (19). ziglen (64). 
. *Capistrum v. Peruinca. 

Capistrum (cf. eapisterium) d. 
balffte-r, -rn (21). haffter, molde (71). 


DiuerewBACcH GrossakiUM. 


est sua cura |& 


CAP 


hal-ster (133), -ter (22), -tre (23). multer, 
redesib, pferdftrog (74). zaum (110). zom 
(68). bintseile (10 &e.). maulkorb (75 
Mrg.) hovpt gestudel (93. cf. capitale). 
gigetun (t? n? -ris 131). 

*Capita (7. eapr& Gl. m.) v. Capito. 

*Capita (4. gauata 130, cf. capis) 
kebita (127). geb-ite (104), -eta (130). 
gepiza (Gf) ^. 

Capital (cf. sq.) v. Rica. 

Capita-le, 4 -l (74) est pars capitis hd. 
heubit- (bb), heubt- (17, 18, 19), heupt- 
(b, 21), hópt- (6 sim.), haupt- (76, 1105), 
haubt- (64, 110), hawp- (4), nd. houet-, 
or- (85) -kussen (85, 17, 18, 22), -küssin 
(6), -kossen (21), -kuf) (4), -pfulb (16), 
-polbe (19), -stul (110), -stat (68, 110), 
-gut (64), -bucehstap (5^), -bostabe (5), 
-bostab (21), -bokstaf (23). en grot b. 
(92). ehuissin (104). anhebenturtei von 
haubt (74). 

Capitalior hoch listiger (65). 

Capit-alis, -ulis (5^) haubitlieh (5^). 
vnemig, mechtig (14). ein hulle, varr. 
hülle, bulle, o. haubt-tuoch, -gut (110). 
hulle, heufftdoech, hoeftgelt (132). hevpt 
leit (st. geilt) Z. summa peccunie acapite 
inchoata, (3). 

*Capitalium v. Capitolium. 

Capit-aneus, -anius, -oneus (3) Ad. 
hóbt- (6), hovpt- (93), haupt-, haubt-, 
heubt-, heupt- (5), hopt- (67), heup- (13), 
hevt- (3), nd. houet-man, -man des vr- 
lüges (93). capiteniger (110). 

*Capita-nus, -tus v. Capito. 

Capi-tellum, -cellum (22), cappi- 
tellium (3) knauff (75, 125), knaupf (759) 
vff einem gebuw (75), zimmer (754). knop- 
ilgin (55), -elken (22). chlains ehnopflein 
(1). chlain knopphlein (71). pfeyler decke 
(9). phyler deck (8). dat heufft van den 
ealünen (132). tólder-, schópff-lin (126). 

Capitellum v. Capitulum. 

*Capitenus v. Capito. 

*Capitia (cf. sq.) v. Captio. 

*Oapitigulum v. Capito. 

Capitilauium v. Caputlauium. 

*Capitiosus (aus eapit- »« capti- 
ed begriffe- (17), bedreg- (21), be- 
dreghe- (23) -lieh. 

Capi-tium, gew. -eium, -dulum (125) 
(cf. eapu-, compi-tium) Ad. houpit- (Gf.), 
houbet- (100), hobet- (32, 120), houbt-, 
haubt-, haupt- (69, 74), heubet- (19), heubt- 
(9), heupt- (5, 17, 21), houp- (34), heyp- 
(13), hopt- (76), haut- (16), nd. hoft- (99), 
boeft- (11), hoeyt- (97) -loch, -loh (Gt.), 
-lóch (120), lach (21), -hule (74), -hole 
(bb), -hol (100), -gat (11, 97), -gaed (19), 
-slop (99), -duch (16), -fenster (74), -fin- 
ster (17) an einem cleid (110), an den 
kleydern (68). scheydel (capetis ornamen- 
tum 10). kogel (8, 125). gugel (91). kapp 
(91, 125). koller (19 &c.). kragen (13). hüt 
(111). ags. hood (94, Dz. Wtb. 95). schap- 
pert so die weiber im regen tragen (126). 

Capit-o, -on (Gf.) Z. truncus arboris 
(Gl. m.). slegil (af. 6, 782). 

Capito (V, 19, 67, v4, 176, 87, 93, 95, 
104, 106, Br., $m., G£, Ki, Kil), eap -ita 
(1), -iea (Br.), -edo (119, 120, 125, V. Hamb., 
Br., Sum., Gf., Anz. 8, 98), -pedo (Gt.), 
-itatus (88), -itanus (18), -itenus (75, 
Sm. 3, 105), -etenus (74), -atenus (1, bb, 


CAP 97 


7, 17), -ateus (b*), -tenus (66, 69, 76, 
134), -atinus (5^, 18 &c.), -itigulum (19), 
-osmus (?. alloqua 15), eaphatenus (21), 
eavena (Sm.), copto (7..gobio 74), eupi- 
tellus (125) (piscis, 4 gurg- 106, cure- 
Kil. -ulio; agrestis timidis animal eymn 
grublieh diere eapita 7; cf. allo-sa, 
-t£a, tinea, carabus, gobius, truceta, 
redo, gracius) hovpting (93). kulhaubt 
(9). kaulhaupt (74). eulhouuet (capedo 
Gf. 4, 387, 759). keuling (21). kulin-g (125, 
V. Hamb.), -gk (capito 19). kule (bb, 17, 
222^). kolbe (kowe? 1). dolb 7 kube (74). 
kobe (5, 19 &e.). kopp-e (75), -ut (14). 
choppen (1). chappe (sm. 2, 317. Gf. 
4, 355). quappa (eappedo Gf). grab 
(eapito 7). grop (135). gropp (74). grupp 
(67, 76). ruppe (66). roppe (69, 134). rut- 
ten (1l. cf. Sm. 3, 118, 170). rufolek (76, 
110). al-ant (87, 119, 120, Gf.), -int (104), 
-nt (Anz. [. c.), -et £ forn (Ki.). erof) (18). 
mun-ewa, -va; cutto, caudin (Gf.). tute 
(eapedo 125). rinne eapitenus, riene 
eavena (Sm.). elab-ot (106), -bot (Kil.). 

Capit-olium, -alium (85), 7 -ologium 
(74), -ulogium (4), 7 -ulum (66 &c.) Ad. 
nd. vat-, rait- (V), raid- (17), raut- (68), 
rot- (4), dineh- (85), dinek- (9, 23), ding- 
(8, 9 Anh.), capittel- (19) -hus szm., -haws 
(9, 4), -haufe (74), -hues (19), -hüs (8) 
zu rom (68, 110). houpstat 2n eeuitate (15). 

*Capiton v. Capito. 
*Capitoneus v. Capitaneus. 

Capitosus (cf. ariopageta) eyner der 
eyn grof) heubt hat 7 nach sim eigen h. 
lebt (17). hyrnig, eygensinnig (64). 

*Capitt-ellum, -ulum v. Capitulum. 

Capitular-ium, -e (93) Ad. nd. capi- 
telhus sem. 

*Capitulis v. Capitalis. 
*Capitulogium v. Capitolium. 

Capit-ulum, -tulum 7 -tellum (5^) 
hauptel, var. heüplin (75). Ad. capit-tel 
-el (110), rat-huf, -hauf. 

*Caplis gheyten stal (147). 

Caplosus :/. illisus (Gl. m.); illesus 
ongeqwetzt (147). 

Capna v. Caprona. 

Capn-os (Sum. &e.), -us, -um, -ium, 
-ites, -ogorgium, -ogorium (7. fumaria 
&o. 143) hanen-uóz (Sun. VI), -spor, -sporn, 
donnerflug, holwurtz, erdrauch (143). 

Cap-o, -po, -us (7. gallinaeius szm.) 
hd. kappe, kapp (6), kap. hd. nd. kap- 
pun, -un (97). hd. kap-une, -pune, -uen 
(125), -aun, -paune, -pawner (1), -pon (69, 
76), -on (68, 1105), -pan (16), -phan £ -han 
(3), -hun (8), -pen (67). koppawn (66, 10). 

*Capo v. Cabo. Capus. 
*Capodium v. Copadium. 
*Capolus v. Campolus. 
*Caposmus v. Capito. 

Cappa, capa (11, 110) (7. ornamentum 
capitis 11, cappucium 93) Ad. nd. kapp- 
e, -a (5, 17), -en (75); lappe (sc 11). Ad. 
kapp. kugel (75). küogel (93). ags. cocula 
?. capsula 94, caspula 136; sci- (94), scin- 
(136) -eing; snod (136). 

Cappa cho-, co-, ce- (3) -ralis Ad. 
nd. kor-, Ad. chor- (€ &c.), kore-kappe, 
-eaph (1). 

*Cappacorania v. Cachlas. 

*Kappade-, kapadi- (Gi. m.) -narius 
ü ipis &ec. 147) bereyt, willich 
141). 


? 


13 


98 CAP 


*Oappadoc-e, -Cium (96) krauf laetuc 
(91). wilt salbeie (96). 

Cap-paris (Br., Gf.), -aris, -parus 
(85), -arus (12, 96), -ar (93), -ere (6), 
-ax 4 gapperis (74) (7. lanugo aGf., fu- 
mitendrum 6; cf. eonchis, gentianáa, 
eap-istea, -rudis &e.) encian (12). en- 
Zziane (96). geneiaene (85). pipauwe (85. 
cf. Nmn. v. pippau). kapp-ern (91), -res, 
varr. -s (110). gappern (74). cabus 7 bartz 
(93). das grien (6. 2« eapnos 7. fumus 
terre sim ? » caprasmus?). swaden (75). 
floccho (G£f.). rindelblumen (125). 

*Cappependium v. Capucipendium. 

*Capperatus v. Caperrabat. 

*Cappillus v. Capillus. 

*Cappitellium v. Capitellum. 

*Cappodium v. Caprudis. 

*Capprinus v. Cyprinus. 

*OCappueium v. Caputium. 

*Cappus v. Capus. 

Capr-a, -ella (5), earpa (225), campa 
(q. v.) hd. gaiz (104), geiz (5), gaiD (16), 
geyD, geiscz (18), geis (18, 67, 93); rech- 
gei (49), -inne (104); ziege (5), ezyge 
(4) ezig (9), zege (75). hd. md. tzeghe 
(11, 28, 125), cege (142), seghe (222v). 

*Capra siluestra (cf. eaprea) ein wilde 
geyb (6). 

*Capragina v. Galega. 

Capr-, eap- (8) -arius geiD- (8), ga1f- 
(76), ezigen- (9), ezegen- (19) -hirte, -hirt. 

*Caprasmus v. Carpasinus. 

Capr-ea, -ia (7. eapra s/luestris Rr., 
rupi-c. 91, do- 95, du- 1 -reas, ibex 
16) Ad. vech (84), r.-, ree- (5) -muter, 
-geyD (1, 65). rich mutter (21). re moder 
(223b). rhee (125). reheaiz (104). re- (93), 
ezigen- (9) -geis. wylde geyb (110). geiin 
(8). hynde (97). gemf (91). gams (95). 

*Caprego v. Galega. 

*Caprella v. Cap-ella, -ra. 

*Capre-, eapri-ola rehe geysez (18). 
rechgais (74). 

*Capreol-inus, -us (Fris.) (fungus) 
rheling (143, Fris.). 

Capreolus (93, V. a. 1618), pi. -li (7. 
corimbus 93, pampinus 91, fila vitis 
76. cf. capra v. &c. Gl. m. 2, isi, 182) 
krephelin (101). reb-, reben- (Das.) 
-gebelli (93),-gáblin, -krampff,-zinek(Das.), 
-blat (91). zwiek an den reben (v. a. 1618). 
die wind an dem weinstock (76). band- 
stutzen (f/gnorum, 125). 

Capre-, eap" (bb, 6), gew. capri-, 
eabri- (Gf. 4, 286) (camp- &oc. q. v. 
-olus, eaprielis (Ob. 1273) Ad. rech. nd. 
re (22b, 97). ags. raa (145). bok (6). po- 
ckel (75). bokelken (143). hd. md. re-, 
hd. rech-, reech- (68), reh- (104), rehe- 
(5, 18), rieche- (21), holtz- (75), steyn- 
(89) -bok (23, 93), -buek (11, 99), Ad. 
:bocke, -bock,-bochk (18), -bog (8», 19, 
74, Ob.), -bagk (21), -kalb (68), -kalp 
-iolus, -bock -eolus (19). rech-, stein- 
becklin (64). ain klais rechoocklin (sic 
76). ein rhebocehen (125). 

*Capr-es (17) -os 7. fimus capr-e 
(149), -a&e (47); cf. eaparis 4. fumiten- 
drum (6). 

,Capreus (5:».) ein wilder bock (68, 110). 

*Capria v. Caprea. 

*Capria (ferra) capren (b). 

*Capriealea (auis, cf. grygallus) scot. 
capercalze 4. e. wilde pferd (140). 
CAP 


*Caprieium v. Capucium. 

Capricornus (7. eglo-, rhino- Rr. 
-eeros, -teros 93) rech (75). bock (68). 
Ad. stein-, steynne- (13), Z rech- (9) -bock, 
-bagk (21). »d. stenbuck (22); en em- 
horn (23). 

*Oaprielis v. Capreolus. 

Caprifieu-s, -m (Sum. VI) (7. fieus 
silvatieus 1369) e-, el- (49) -bich (12, 49), 
-biche (10). sprinewrz (Sum. murpoum 
(Gt.) wilder 7 egyptischer. feigenbaum 
(Das.). 

Caprifolium (7. carpenus 18, mater 
sylua 144, matri-s. 143, -osilue 74 
wynd-en (12), -e (74). wege- (8b), wald- 


(143) -winde, 7 -meister 7 -lilgen, speck-l., 


záunling, sternleberkraut, hertzfreud 
(143). gilgenkonfort (144). hagen dorn (18). 
gaibblat (81 &e.) harten-trulin, vor. 
-trewlin, holtz (74). 

*Caprilatia geizzin (Gf.). 

Caprile Ad. geif3-, ezigen- (9) -stal. 

Caprimulgus gaifmolch (77). nacht- 
raam (Fris.), rab (ki.). 

Caprinus (?.fetidus 1 ad caprum per- 
tinens 19) ezig-en 7 -ein (4). seghen (22^). 
bock-en (22), -ig 7 boezende (19). buckich 
(11). geissisch (Fris.). geibschwamm (Fr.). 
rafuun (Gf. 2, 495. cf. eapriuns frz. 
chevrons Sm. 3, 58. eaprones o. Gl. 
m. 2 182). 

*Caprinus arbor (cf. caprifolium, 
carpinus, v/l. span. eambron &&oc. Dz. 
Wtb. 474) hagebucken (11. »« buck 
caper). 

*Capriola v. Capreola. Silago. 

*OCapriolus v. Capreolus. 

*Capripilia scharhlot (Ki?. Mrg.). 

*Oaprisare pockeln, v/g. stincken als 
die geif) (75). 

*Capriseus sáuwfisch (140). 

*Capristrium v. Capisterium. 

*Capro (7. fraus, aus captio ? 7. caper 
Gl. m.) drogene (11, 19). 

Cap-rona, -iona (76), -nà (Gl. m.) 
(. juba equi 76) pferdmóhnen, schopff 
&c. (Ki.). 

*OCapros v. Capres. 

Caprotinus (gr. 4. stercorarius /af.) 
dreektriber (125). 

*Oap-rudis, -udium (76), -utium 
(143), -podium 7 -udar 7 -us / -sula ? 
-sella (1) (cf. -istea, -paris) cappuef 
mu, copost koyl (19). cabuuskoel (11). 
eabaBkraut (76). kappoB (Y. 2 kapse 


)|eapsa sim.?). breyt krauBkóhl (143). 


*Caprum (7. pyramis) eyn kegel (19, 
66 &c., 110 &c.). 

Capsa enthaltnuDs (1). ynt heldenisse 
(bb). en heltnisse 7 en schap (23). be- 
haltnuf) (Das.). eyn schafft rede (cf. to- 
reuma); eyn wait sack 7 bilgerins tes 
(0). tesch (110 &e.). pilgreim-tasch, -sack ; 
part (74). sack (5). ledersack (64). lade 
(74, 110 &c.). doese (132). karmier (Fris.). 
hd. schan-ck, -gk (21). kist, trog (110). 
pucehtrog, kumpf, p/. trunen (Agr.). kast 
(91, 111). kasten, futter (114). eyn spise 
kaste(22). chefsa (104, Gf.). kafsa sem. (Gf.). 

Capsa farinaria melbkast (91). 

C. libraria buchkast (91). 

C. patens hund (Agr.). 

*C. vestinaria gewand- (111), gwand- 
(91) kast. ; 
CAP 


Capsa-cees, -x (7. guttus Das.) ólkrug 
Wy Ki.). eyn vat dat XII eymer maeckt 
(141). 

*Capsale (dvm.) v. Capsula. 
*Capsanius v. Capsarius. 
*Capsare v. Campsare. : 

Caps-arius, 7 -illus (74), -orius 7 

-anius (76) (7. areularius OChytr. equas 
ui ferí capsam 4, custos vestium im 
alneis; cf. sagmarius). ein pferd das 
den wotsack tret (4). pfert das den 
vales o. den watsack tregt; rofó mit dem 
V. 0. Ww. O0. saum (175). velischerpferde 


) (74). samrof) (76). seu- (17), stu- (szc 2 5), 


sey- (T) -mer. sniddiker, discher (Chy:r.). 
doesmecher (132). gwandhieter (91). ab- 
Zieher (111). 

Capsax v. Capsaees. 

*Capsella v. Caprudis. 

Caps-ella, 7 -ula (q. cf.), eapeella 
(22) (Z eistella 120) tas-ea (120), -che 
(Sum.). dascha (121). tesche (91). kist 
ader schanke (17). kiste 7 schap (22). 
capselin, cbeifso (Gf.). 

*Capsiea (7. sudes molendini) mulsteek 
(15). 

Capsieum (of. siliquastrum) india- 
nischer pfeffer (126 &c.). eapsieus 7. herba 
sparsata crescens; capis hebr. herba 
calide nature; eapieus arbor (16). 

*Capsidilis &e. v. Cassidilis. 
*Capsile v. Camisiale. 
*Capsillus v. Capsarius. 
*Capsis v. Captiosus. 

Capsis(cf. capsa) ags. cest (94) ; caest 
caenax (/af.?) ? ?ndez tertio (136). 

Capsona v. Cassona. 

*Capsorius v. Capsarius. 

*Capsula v. Cap-rudis, -pa, -sella. 

*Caps-ula, 7 -ale m hd. nd. lad-e, 
-en (21), -eken (132), -el 7 laftel (75. cf. 
Sm. 9, 446). lad (6, 76). ledlin (110). ein 
klein l. (68) eyn leist (21. aus kist?). 
kiste (23). kist (5). kaste (22, 101). 
klains kástlin (91). casse (8^). eafse (99). 
scheneklin (8). schreinichen (9). arch 
(6). bare (99, 101). 

Ca-, co- (8, 74, 76) -psus ein ver- 
deekter (68, 74), ouerdeckte (132), hant- 
(3, 74), hand- (76) -karre. ags. betogan 
craet (Gl. Aelfr.). cambr. ochceul (?nstr. 
secans Zeuss). 

Capten-eula (64, 74, Br.), -tula (129, 
147, Gl. m.), *sula (Gl. m. 2, 187), eap- 
taeula (76), -ientula 7 -entim (136), 
-entula (75) (v. captio 136, dec?pula 64, 
vete auium 75, verborum deceptio sim. 
76, Br.) strick, fall (4). vogelschlag (64). 
schlagkgarn (75) 1n woirden bedroch 
(141). 

*Oaptenus v. Capito. 

Cap-tio, -cio m allen Hss.), -itia 
(68) (z. deceptio, dolus, laqueus) arge- 
list (3, 18), -listekeit (21), -listicheit (22). 
arglistickeit (4). strick (3). strig o. dro- 

ene (8. cf. eapro). strik 7 drue? tugene 
9. secretum »« fraus ?). strid, begriffunge, 
gefengnif (1V). vaneenisse (99). betrug 
(110). droch (132). tragheit (7. dolus 68). 

Cap-tiosus, gew. -ciosus, -cis, -sis 
(3) Ad. nd. arge-, hd. arg-, argk-, arck- 
Ad. -listig, -listick, nd. -listich. voll arger- 
list (17). lagende (8, 9). 

*Captiua eyn worffschufel (19). en 
werpschufele (11). 


) 
! ] 
I 
i 
I 
' CAP 


. Gaptiuare Ad. nd. fangen, vaen (11), 

|! yan (29). Ad. fa-, pha- (17), fo- (3) -hen. 
Captiuitas Ad. ge-fengnif) sm. 

-fenekenisse (19), -fangnuf) (68). 

Captiuus Ad. gefang-en, -ener, -ner. 
nd. ghevaen (11), en vangen (23), eyn 
ghe-v. (22) 

Captus, g. -iAd. begriffen, gefangen. 
empangen (17) berou-bt (68), -fft (132). 
mente e. von synnen be-raubt, var. 
-roupt (110). 

Captus, g. -us begriffliehkeit (65). 

*Capuci-, eaputcei- (49), eappe- 4 
leri- 7 retro- (75) -pendium, -bendium 
(16) (Z. leri-, liri-pipium 3, 75) eyn 
kogel- (3), kugel- (19), gugel- (75), eapen- 
(76) -eziphel (3), -zipfel, -zyp (49). 

*Capud v. Caput. 

*Capude v. Cupuda. 

*Capud-ar, -ium v. Caprudis. 

Capula kappe (4). 

Capula (Z. vas vinarium ansatum 110 
&c.) der gon (Hen.) gelte, stuntze &c. 
(Kia.). 

*Capul-a (sg.2) -us 7 -um (7. apex 
Gl. m.) first (Gf.). 

*Ca-, ta- (101), tap- (141, Gf. 6, 678), 
ti- (114, 125), tip- (at. 1, 92) -pula (auis, 
i. mesenca, aranea) uuazzerstelza (Gt.). 
Ad. walWr- (104), wasser-, nd. water- 
stelze (104), -steltz (141), spinne, -spin, 
-spenne (22). hd. meys-e, -el (75), meyf. 
nd. mese (11, 107). mel.-, meil- (3) -meise 
(8), mmeys (9), -meisse (3), -meyBe (S^) 
z. q. parus eaeruleus (Nmm.). 

Capulare snyden (11, 19). mit dem 
gon o. kellen schópffen (Piet. cf. capula). 

Capularis (Z. mortis 176, ferri Pap. 
dignus) tots wirdig (15). 

Capullulum v. Capillulum. Calyp- 
tra. 

Capulum (cf. eapulus; Gl. m. 2,190) 
halffter (v, 93). zugel (64). hileze (7. 
restis 19. cf. eapulus). hilte, reep (11). 

*Capulum v. Caputium. 

Capulu-m, / -s (Gl. m., Ki.) eapilus 
(147) (7. feretrum) bare (11, 19, Ki.). bor 
(8. cf. eapulus). die paer (111). doden 
bair (147). todten-truhe, -baum (ki2.). 
eapuli £. lect funebres anpo-gi (131), 
-g (141), massverst. aus amt rogi cf. Gl. 
m. V. eapulus. 

Capulu-m, -s v. Capula. 

Cap-ulus, -us (75), -idus (mécht vor 
15 JÀ.; untersch. im D, 15), gapulum 
(141) Ad. helza (121, 141. cf. Gth. Wtb. 2, 
514); heleze 2m gladio (8), hilze (100), 
hilez (8); ge-hileze (D^, 9, 74), -hiltz (1), 
-hültz (75), -holez (16) ; eyn ge-hiltz (58, 
17, 75), -hultz (4, 66, 134), -holez (3, 7), 
holez (18), helez (19, 21), hefft (68, 75) 
an eynem, eym swerte, swert, o. mes- 
ser (75). ein swert-geholeze (3), -hefft 
(15), -knauff (capulus (5); swertsknopff 
(eapi-dus, -us 75) ; swert (capulus 19); 
heft; (nd. ?) helte (104). nd. hilte (11, 
222b, 23) in (225), an (23) deme swerde; 
eyn toghel an der dor (22) ;'grepe toghe 
den doren (225); hantfeste an en doere 
of vynster (147). plugsterez o. bor (8. 
cf. eàpülu-m, -s) pfulg 7 for steleze 
(sc 9). 

Cap-us, bissw. -pus, -o, -is (141), 7 


-idus (75) Ad. fal-cho (84, 119, 141, Gf.), 


CHAR 


-ko (87), -eh (45), -eke (3), -ck. stoswalke 
(100). hauc (Gf). en musehet (7. faleo 
108. cf. alietus). 

*Capus v. Cap-o, -rudis. Chame- 
drys. 

*Capusa auis (16), aus capu-s? -la? 

Capu-t, -d (55, 29») hóbt (6). haubt 
(1). haupt (1, 93). heubit (55). heubt (19, 
210). heupt (b, 16, 21). hopt (17). hópt 
(279). heyp (85). houet (142, 222»). hoot 
(108). cop (22b). 

*Caput galli, -inaceum (143) han- 
heupt (8), -hoibt (Sum. v), -keshuz (47). 
hanen-houbit (96), -hübt (149), -kopf ? 
widhopffenkraut (143). hannenhaubt (74). 

*Caputium v. Caprudis. 

Capu-tium, -eium, i j-lum (17), 
eappu-, eapri- (109) -cium Ad. ko-, 
ku-, go- (75), gu- (91, 134) -gel. md. 
koghele, eouel (11, 106). gugil- (74), 
kul- (110) -hut. Ad. kapp. nd. kap-pe € 
-ron (109), -roen (106), -erun (99). 

*Caput-, eapiti- (Gl.n.) lauium hóbet- 
wahel (Sum.). houptwahila (131). houpt- 
lachin (Gt.). 

Caputpurgium (cf. Gl. m. A. v.) luft- 
wort (47). 

*Caputtegium gall. coivrechieff (122). 

Capharnaum Ad. eyn cleyn,stat. en 
wiebelde (z. opidum 22). 

*Caphatenus v. Capito. 

*Oaphinus v. Cophinus. 

*Oaphio v. Campio. 

*Oaphus v. Cauus. 

*Karabe, krabe (649), kabe (642), rabe 
(64b, 123) (2. gumma, succinum, asphaltum 
nigrum 124. cf. cacabre) aug- (64b, 125), 
au- (123), ach- (642€), agg- (144) -stein. 

Carabrio (cf. erabro »« caradrio) 
i. genus animalis muses sümilis (Pap.), 
g. auis mustele s. (sc Br.). 

Cara-, eare- (93), eora- (74) -bus, 
earobeus (122, Gl. m.) earepus (64, 74) 
(piscís, i. gu-, cu-bio :4, cf. capito, 
earpo; genus scarabaorum 124, cancro- 
rum; cf. prc.?) carpho ($87). charfo (91). 
earpe (100). groppe (93 sim.) gropp, 
kaulhaupp, kopput, dolb (Z. q. dol $m. 
1, 365); earepus mermuschel (74). krabbe 
(Ki.) gall. seuron (122), suron (Gl. m.). 

Cara-, earo- (93), ear- (64), earani- 
(16) -bus (Z. scapha, ex vimine et crudo 
corio Br. süm., nauicula () eyn wit (Y. 
wimen? cf. weidling sim.?). schiflin (93). 
fischer-seh. (64). ags. seipineel (942). 

*Caraea v. Carrata. 

*Caraeia (aus ecerasum 7« acacia?) 
slehen (6Gf.). 

*Oaraet-a, -er v. Catarrhaeta. 

*Caraetare v. Charaxare. 

Cha-, gew. ca-racter (7. imago, nouus 
vultus, stilus, figura dc. Br. sém.; regula ; 
ferrum. colaratum dc. Pap.) ein ge-druckt 
(Ll, 4, 75, 76), -truck (3), -droekt (11), 
-braeht (75. nAd. -prágt), inge-drucket 
(D2b, 8b, 23), -trucket (6), -drugk (21), 
vngedrueket (18), eingedruckt (75), vnv? 
-geneklieh (9 Ann. szm.), -borgelieh (17), 
-treiblieh 7 ymmer werhaft (9 Ann.) Ad. 
Zeichen szm., z. der sel (76), czeygin (b^), 
zeygen (18, 21), nd. teken. gemercke, 
mal-zeiehen (114, 126). z. der figur (75). 
eyn z. da) man eym perde bornt (17). 
teken (99). praek, gebrackt; sehlag vff 
dem pfennig (175). 

CAR 99 


*Caracter-are, -isare (65) vnverdilge- 
lichenzeichen (12). ein-, varr. en-, ent-lich 
vnd glieh machen (65). 

*Caraetis v. Catarrhaoeta. 

*Karaetrix (7. q. eharaeter) ?. forma, 
ymago, ephigies (15). 

Caraeutium v. Carriducium. 

*Charadra wasserrib (Agr.). 

Cnha2-, ca-, radrius, ea-, ka-radrion, 
eara drion (136), ealadri-on, -o (cf. -us) 
i -us (76) (4. aues albi coloris 16, Br.; 
laudula, aloda, laris; cf. carabrio, 
ealadrius, galandra) lerich-a (119 sZm.), 
-e (104). heigr (Gt. 4, 799). griel, triel (140). 
riel (Ki.) galander (Fr.). 

Charagma, caragina (16) ?. émpressi-o 
(Br.), -ones (16). bildnuf) (Ki.). 

*Carale (aus ehorale? anders Gl. m.) 
hd. eyn pfaffen- (66 &c.) paffen- (19) 
-stuole (19), -stul sim. nd. en papen 
stuel (11). 

*Carallum v. Carcillum. 

*Caranibus v. Carabus. 

*Charantia v. Momordiea. 

*Carapenus v. Carpinus. 

*Carascopus v. Catascopus. 

*OCaratia v. Cerasum. 

*Caraula v. Choraula. 

*Charax, 4 ear-as, -assias, -assius 
(Nmn.), -utius (125) (piscis) kar-aD, -if 
(140), -utzehen (125). 

Cha- (Ki.) ea- (141, Gf.), eo-raxare, 
earaetare, eorago (16) (v. scribere 19, 
16) hd. era-zzon (Gf.), -sson (141), -tzen 
t ritzen (Ki.). schriben (17). sereiben (9). 
scheribin (sec 8). 

Carax-, coraxs- (76) -atio 7. scréptura 
(16). ags. geserit (Gl. Aelfr.). 

*Oarbas gehurndmerwunder 0. ein 
vogel wachsent auff eim pawm 1 vrG- 
lande (74). 

Carbas-eus, -ius, -inus, -mus v. 
Carpasinus. 

Carb-asus, -asum (76), pé. -asa, -osa 
(ef. 9, 235), earuasa (per v scribé oportet 
141) Ad. sa- (85), sie- (12, 21), se-gel. 
nd. zeghel. pl. segela 7 blatrun (Gt. »— 
earbuneulus); segle (99); ein siegel 
doieh 7 eyn schiff daz keyn bodem hat 
(10). ein rade (V). weddel (7. flabrum 
125). zarte kleine linwat (88). schyrdók, 
rein dünne dók (109). 

*Oarbatim v. Carptim. 

*Carbenus v. Carpinus. 

*Carbiostor (aus earbo -- ustor) eyn 
koln borner (18 Mrg.). 

*Carbo v. Cabo. Crabro. 

Carbo (cf. earbus) Ad. kole, kol, 
eolen (19), koel (111). kale (11, 17, 21). 
chol, za- 7 la -ntere (104). e. ignis ein 
brinn- 4 gluw-ender kole (65). 

Carbon aquatieus (awis 140, piscis 
Ki. seharb (140, Ki.). 

*Carbona v. Corbona. 

Carbona-rius, -tor Ad. koler. kalener 
(11). ein kol maeher (68), kolen brenner 
(110). 

Carbonella (;. fri-xa, -ssa 74) ge- 
praten fleisch auff kolen (74). en kael- 
harst (11). 

*Carbosa v. Carbasus. 

Carbun-, earvun- (76) earuu- (1) 
-eulus Ad. carfun-kel, -cil (55), -kelstein. 
earbun-kchel (2), -eule (22), -celstein (142). 


18). 


100 CAR 


ubil blatera (Sum. vr) ags. spyrug (94), 
spryug (136). 
*Carbus v. Cirbus. Carabus. 
*Carbus (cf. earbo) koln (19). 

*Carea (sí. eacea?) mist (Sum.). 

*Careallum v. Sorex. 

Careannum ». Crango. 

Carceellus v. Cartallum. 

Career (7. for-, fo-eeps 141. »« ean- 
cer Gl. m.) ker-kener (19, 223b, 28, 4), 
Ad. -ker, -kern (17), -echel (93). keuchen 
(112). eyn stock (12). gefeneknüs (111). 
pres-uiü (22b), -awn (74). pé. -res i. 
equorum repagulum in ludis der slag £ 
ein slaech ; blichen (125. cf. bloch, block). 
lauff-, renn-strick (88). 

*Carceracius v. Carcerarius. 

Careerare Ad. ke-, ká- (134) -rckern. 
ker-cheren (110), -kenern (22). in ge- 
fangnuD sin (68). 

Carcera-rius, -cius (759) ringhueter, 
dieb-warter, -scherg, var. -werter, 
-scherig (75). 

*Carceria poculorum genus (148. -ria, 
qus -sia cf. sq.). ags. hunthyrlu (94). 

Caroees-ia, -sia v. Carchesium. 

*Oarceill-um, -ium, eari- (75) eara- 
(67) -IIlum (7. ean-, cam- 134 -istrum; 
aus eartallum, doch davon untersch.) 
Ad. hant-, hand-, hut (b) -vaf. md. en 
hude vat (cf. Bx. Wtb. l, 665). Ad. (18) 
nd. drage-, dreghe- (22), Ad. drag- (21), 
dra- (133), trage- (6), trag-, ayer- (75) 
Ad. -korp, -korpp, -korb (76, 134), -karp 
(21), -korpe (133), nd. -korf. kluer (91. 
7. d. klau-der, -r fiseina rr. 1, 520. cf. 
kloet ealatus, eartellus 11). 

*Oarcilogo v. Cartilago. 

*Carci-, kare- (Sum. VI) -ola (herba) 
wit-esa (101, 103, Sum.), -tes (1). 

*Oareius v. Cartius. 

*Careum v. Carue. 

*Careus (cf. prc.) kumelsafft (74). 

*Carehedonius v. Chaleedonius. 

Carcehe- (91, 110, 125 Mrg., Br., Piet.), 
gew. earthe-, bissw. carte-, carta-sium, 
eareh- (127), earth- (1, 11, 108), eath- 
(108), eare- (136, 141, Gl. m.) -esia, -essia 
(Gl. m.), earceria (q. v.) ?. pocula, spe- 
lunca 1 summitas arboris mauis (Br.); 
s. mali (136); summa pars veli (110 &c.); 
cimbia poculorum (Gl. m.); c. p. genera 
(141); antempne (pl. 1, bb). Ad. segel-, 
syegel- (21), nd. zeghel-stranek, Ad. 
-strangk (21), -strang (17, 76), -sehrang 
(sic T), -strenge (pl. b^), -strickh (ear- 
thesium 1), -seil (75), -stil (6). strang 
am segel (75). eyn seyle 7 eyn stranck 
(18). mastbaum (17). m.-hoe (8). wind-ase 
(e. troclee. de. 108; -as, -asse trocAlea, 
vechamus Kil). wedderhan (19). weder- 
haen (11). skenchiuaz (127). ein schenck- 
fa. o. kann (110). die krausen (vas Pict.). 
ain trinckgeschir mit zwayen hantheben 
(91), ezueen haben (125 Mrg.). 

*Cardaeus v. Cardamum. 

Cardamine v. Cardamum. 

Carda-, cardo-, cearde- (99») 
-momum, eard-omomi(Sum. v), -amonus 
(41), amum (96), -onum (68), ecarda-, 
ecardo-, eardi- (74, 132), eade- (16) 
-monium card-amom (21), -amómli (93), 
-omómlein (143), emom (b3b), -emomen 
(47), -emume (Sum. V), -amumel, -omoni, 


' CAR 
-imoui (74), -amonien (22), -emonie (22^), 
-omonie (18), -oman (1), -omon (7), -emon 
(76). freudundwunne (cardomonium 74). 
huffplat (cardomomum 3. cf. nl. hoef- 
blad Ad. huflattich tussilago farfara 
Nmn.). parifó- (143), paradi- (Ki.) -kórner. 

Cardam-um, -on (942, Ki.), gew. -us, 
-ine (143, Nmn., Ki.) 7 -omum (GdGf.), 
eard-omum (8), -omus (47), -onius (149), 
-o0motrum (16), emonia 4 -emoniale, 
var. -imoniale (75), -anus(6), 7 -aeus 
(74), -onium (55), -onum (68), eadainon 
(Sum.) ereisso (Gf.). eress-a (Sum.), -o0 
(-um 121), -amen (16), -en sam (8). Ad. 
nd. wild-, Ad wilt-, wilder- (-us 121), 
wilte- (16, Gf), wil- (D) winter- (143), 
brunne- (cardamomum Gf.), born- (8) 
-eresso (121, Gf.) -kresse (D, 8, 95, 149), 
-eref) (16, 74, 143), -eràf). (8), -kef). (sic 
76), -kerse (47, 85), -kirschen (11). kref 
im wasser (75). ags. cs:erse (942). trachen- 
wortz (96). (eardamine) gauchblume 
(143); bachmintze (Ki.). 

*Carde v. Cardo. 

*Card-ella, -uus ags. thistil (136). 

*Cardell-a, -e, -us v. Carduelis. 

*Cardemo-mum, -nia &oc.v. Cardam- 
omum, -um. 

Cardetum (4 locus vbi cardu$ cres- 
cunt) karttengewechst (74). 

*Oardi-a, -on (76), eordion (134) 7. 
cor (Br. &e.). 

*Cardi-a, 7 -aeca (75) est qd. morbus 
(68, 141). herzisuht (Gf.). hertz-sucht (15), 
-knopf am herezen (76). 

Cardiaea (91, 143), c. meli-ca/ -tica, 
meli-ca, -ssa, molu-oea, -eca, -cha, 
-uana, -eana, maselue (cf. prc., cordia- 
ea, -na) hertzge-spann, -sperr (herba 
143). kertzkraut (115). 

Cardiaeus, eordia-ceus, -tus (76) 
hertz-esüchtige (120 szm.), -suchtig (8,9), 
-rytiger (74), -reieh (1109), -erich (110b, 
132), -haftig (68). 

*Cardiana v. Cordiana. 

*Cardianus v. Gardianus. 

*Cardicola v. Carduelis. 

*Cardimoni-ale, -um v. Cardam- 
omum, -um. a 

*Card-ina, -ona (8) (cf.eardopatium ?) 
hederich wurezel (16).hedderich wurez(8). 

*Cardinales p/. angelwynde (62). 

Cardinalis Ad. kard-inal, -inayl (19), 
-enale, -enal (5). 

C. virtus (3), v. e. (q. v.), gev. 
eardinales virtutes pl. Ad. angel- (65, 
67, 110), engel- (sic 3), die furnemsten 
(68), zucht-, ezog- (21), zicht- (76), zeit- 
(134), künig- (6) -lich, ezuchtelichen (18) 
ezüchtige (3), zochtig (7) tu-, du- (6), 
do- (b, €, 18) -gent, tugenden (110), du- 
gett (67), dogheit (21. aus nd. doghet). 
nd. tucht-, got-like doghet. 

*Cardin-is, -us v. Cardo. 

*Cardiopatia v. Cardopatium. 

*Card-o, -e (7. canna f'umz, cf. caminus) 
kumich, kempt, rouchroren (75). 

*Cardo v. Cerdo. 

Card-o (gew. g. -inis), -us (120) Ad. 
nd. ang-el, -o (93), -e (17, 120). eyn ang 
da dy? dore in get (21). Ad. thur-, dur- 
(68) -angel. a. an der dore (18). henck- 
sel an einem doer (132). Ad. nd. hasp-e CAR 


(9b, 12, 132), -el, hespe (228b). herre (93, 
107) aen en dore (i107. cf. Gth. Wtb. 9, 
504). furhyn die geet in dem acker nach 
der píaga mitternacht (64). 

Cardo celi, celicardo (76) (v. polus; 
duo poli ?. due capille Z stelle 16) hymel 
angel (1). eyn ange ader eyn hemel 
hasto (P. aus haspe »« astrum ?). 

Card-o (gew. g. -onis), -onis (aus g.), 
-one (103), -ones p/. (85, 96), -inus, -inis 
(grece 16), -ulus, oft 4 -us, -uus (qq. cf.) 
hd. nd. dist-el, il (8), -eln (17). dijstel 
(1). Ad. karta (103), kart. pl. carden 
(85, 96). tresp? (8). . 

*OCardo vulgo ecaleaneum (141); cf. 
ealeatrippa? acutis calcaneis frutetisque 
(Gl. m. 2, 30b) mzssverstanden 2 

*Cardo rotunda (cf. eardopatium) 
eberworez (131). 

*Cardobacia v. Cardopatium. 


*Cardobenedictus v. Cardus bene- 
dictus. 
*Cardocellus v. Erigeron. 
*Cardomo-mi, -mum, -nium, -trum 
&oe. v. Cardam-omum, -um. 
*Cardona v. Cardina. 
*Cardone v. Cardo. 
*Cardonellus v. Carduelis. 
*Cardones v. Campio. Cardo. 
*Cardonis v. Cardo. 
*Cardonius v. Cardamum. 


Cardo-, eardio- (47, 149), eaddo- 
(96), eado- (64, 123, 125), eade- (3, 8) 
-patium (91, 143), -patia, -pacia, -ba- 
cia (11), -potia (125), -pana ((, 95, 103, 
131, Sum., Gf.), -passio (3, 8), earlina 
(143) (cf. eardo rotunda; card-ina, 
-opia?) Ad. eber-, heber- (103), ebers- 
(101), eben- (96), beres- (Gf.) -wurz sem. 
nd. everwort (47, 85). 

*Cardopia (4 eordamum, tybsma; 
cf. prc.?) erdtwurtz (14). 

Cardopus brot-kasten, 
-Ssehrank (Ki.). 

*Cardua (piscis) foren (15). 
*Carduallus v. Carduelis. 


Cardu-eella, -ella (75) (herba, cf. 
barba senis) haber-moch (75), -mach 
(74. -mileh Gl, m.). í 

*Cardueum v. Cadureum. 

Card-uelis, -uelus, -uellis (100), Z 
-ugellis (75), -uellus, -uallus (102), 
-uvellus (120), -ellus (120, 1365), -ella 
(94, Hpt. 5, 198), -elle(Gf.), -onellus (8), 
-ieola (125), eorduellus, ea- (8 Anh.), 
co- (9) -romellus, caro (11) Ad. md. 
vineke (23); distel-, dijstel- (11) -vincke, 
gew. -vinck, Ad. -vineho (81 &e.), -uinchi 
(104), -uinch (102), -zwig (6), -zwiglin 
(Kays.), -ziu (Gf.), -wizo E -wecke 
(100), -vogel. zuuistilatfinco eardelle at.). 
tistel-vogel (649), -zwange (87). rietvinck 
(68). ags. distyltige (Hpt.), thisteltwige 
(Bosw.), linae thuigae (136. linetwig a 
linnet Bosw.), linece (94). Ad. stig-litz 
(8, 55), -elitze (9, 17), -eliez (8, 4) -litz 
(75 &v. eardu-ellus, sed -elis, varr. 
-gellis distelvogel 75). stegeli-ez (8), 
-tze (23), -sse (22), -stike (22b). 

*Carduella v. Carducella. 

*Oarduell-is, -us v. Carduelis. 

*Carduellus distel (23). 

*Oardugellis v. Carduelis. 

*Cardulus v. Cardo. 


-kessel, 

CAR 


*Carduneellus v. Erigeron. 

*Cardus (cf. eardo) Ad. distel, suwe-d. 
(19). ags. smzlthistel (943). eruceworz 
(Sum. V). wulvesmalt (85. cf. e. siluati- 
eus). 

C. benedietus, cardo-b., cardus 
büdais (17), e. bundans (149) crütz- 
(149), erewz- (3, 74), crus- (96), bern- 
(91) -wurtz. kruze- (41), cruce- (85) -wort. 

*C. eolonius swarcz disteln. 

C. niger zeisella (Sum.). 

*O. pharius felt disteln (1T). 

C. kardus (74), eordus (1) silu- 
atieus, -astieus (47), -estris (74) (7. ea- 
mereon 141; cf. cardus) wolffs-milche 
(0, -mileh (149). woluis milinch (103). 
wolff-mileh (8), -milich 7 -kraut (74). 
wlves melk (4:). : 

*Carduvellus v. Carduelis. 

Carduus (/m Mss. mog. von eardus 
oft untersch.) hd. distel, linde d. (cf. 
tribulus) 7 tistel (93). distihn (104). 
stichel (herba spinosa 19). wif) senff (8). 

C. altilis artisch-aut (144), -ock (Ki.). 

*Carea v. Carue, 

*Carebus v. Carabus. 


Care-etum (/ocus doc. 1 &c.) -tum 
(8. 76, Gl. m.), -etrum (herba 1), -dium 
(cf. sarectum) stat do daz crut (carex) 
weist (8). en stede dar smit (st. snit) 
gras wesset (22). riethe (101). riet (T, Gf. 
sim.). rietzhe (103, Gf.; riedach sim auch 
für einzelne Pflanzen cf. Sm. 9, 166. Gt. 
4, 1153; rled von jeher sowol für carex, 
wie, gleich ahd. ags. hreod 136 &e., für 
eareetum). busch (110). luysbosch (132). 
lesche (99). sah-arahi, -er, -r, saer, sar- 
ih, -ahahi (für Ort und Pflanze Gt.). 

Ca-, ear- (Br) -rena (est vulgare 
gtalorum «& carentia ciborum dc. 65. 
cf. quadragena) spise ab brechen (7). 
abprechung der sp. (75). spiDe gebroche 
(11). kar-ene (65 &e.), -ren (68), -en ab- 
laf) (101), -een aflaitz (132), -yn aflates 
(22), -ine (295), -rat (153). 

*Carena v. Catena. 
*Carédula niese worcz (8). 

Carenum v. Carue. . 

"Carenum 7. mustum (16, 129, Br.); 
tertia pars musti (Br); nobile vinum dc. 
vnfan siv (7). wyn vff den trittenteyl 
ingesotten (64). 

*Careo v. Carue. 

*Careoffolus v..Caryophyllum. 
*Kareola v. Carciola. 
*Carepus v. Carabus. 

*Oarere v. Carire. 

Carere hd. nd. ent-, en-, eymn- (13), 
vm- (99) -beren, Ad. -bern. beren (99v). 
enpern (66). entperen (70). mang-elen 
(67, 110), -eln (6), -len (22, 68, v6, 134). 
doruen (22). v?derben (17). 

*Charesis v. Catachresis. 

Caretum v. Carectum. 

*Careum v. Carue. 

Car-ex, -ix, cavex (109) (cf. sarex, 
alga) sah-ar, -arah, -sar (Gf.) sacher, 
var. sar (15). sair (105). hd. md. segge 
(Br. Wtb. 3, 736. Nmn.). hd. segger (Nmn.). 
Ggs. secg, sech (136). engl. sedge. dám. 
segg. (gadhel. seisg. kymr. hésg &c. v. 
Celt. Nr. 146). Ad. swertel sim. nac (Gf. 2, 
. 1014). ried (75). hd. md. riet; wijld-r. 


CAR 


(132). snident-r. (93). sehnydtriedt (74). 
ryet schwerte-l (640), -r (64€). ryetsch 
wetter (sic 649). Ad. riet-, ried-, li- (Fr.), 
nd. snit-, sint- (109) -gras. snyde grasse 
(10). snyyd grais (19). lisea, (7. filix Gr. 
2, 281). lesch (108). luyes (122). scharp 
krut (22, 23). varwe (29. »« filix). pintz, 
schiem (75. cf. alga). schilff (3, 5, 21). 
schiff (7525). schleff (74). schilerut (8). 
schauff (21). 

Caria v. Caries. 

Cariare verolmen (141). 

Charybdis (126), eari-bdis, -pdis 
(152), -ptis (76), -bidis eo schiff-not 
(110), -broch (8). bodenlofesschiff (74). 
meerschlunt, dumpfel, gump-el, var. -pfel 
(varr. dü-, gü-) o. kunckel (cf. eunieu- 
lus?) diuerso vulgari sc. franck. schwap., 
var. schwab., rin-, var. rein-lender, wir- 
bel im wasser (65). w.-wirbel (65), -werffe, 
werffe (74). varlich stat im mere (75). 
ein strudeliehter ort &e. (126). zeeanxt 
(132). 

Cari-ca, -ta, -cia (v. aceasia), -x 
(gew. -x arbor, -ea fructus palme) Ad. 
figa (121, Gf.), fyge, feig (134). eyn durre 
(8, dor (21), gederret (7) fig-e, -en (91). 
gedruekter feigen (75). ɣ- 7 palm-frucht 
(74). eewyge (s?c 8). fich-effele p/., -boum 
(Gf. -x vigheboem (11). -ea verdorret 
v. (11), figenbaum (19). -x ein durr (66 
&c.), durrer (134) feygenbaum. -ta vrucht 
(85). -ea, mor-e (19), -hel (134), -chel (66, 
69), -geln (133). 

*Cariea (7. austiria) or-smere (Gf.), 
-salb (6). ór zalue (22). Cf. caricum, 
XQp'X0v medicamentum. (124)? cerumen 
ohrensehmalz (Ki.) ? 

*OCarieapsa v. Farricaptio. 

Cari-eia v. -eca, -stia. 

*Carieum golt-wurez (3), -worez (8). 

Cari-es, -à hd. nd. vnreyn-cheit, Ad. 
-ikeit, -keit (b) vnrenich (22). hd. uuxi- 
(104), worme-mele; worm-mel (8), -meil 
(3), -eyl (13). verrotheit (99). olm, als 
olmieh holt (147). 

*Carilago ags. grund-suopa (1363, -sopa 
gristle Bosw.), aus eartilago grurzapa 
dicitur rusticae (1369), kaum. 7« carinse 
f«x grondsop (Kil), hd. grundsuppe. 

*Carillum v. Carcillum. 

*Carillus v. Caryophyllum. 


Carina (i. media pars nauis 134 &c., 
lembus 93, scapha 75) schiff-boden (93), 
-bodem (1), -baum (17), -bauch (9), -buch 
(8, 16). eyn cleyn schiff (3, 5), schiffel 
(15). eyn eleyne schip (22). en schep 
(23). eyn naeke (22). zu-, pr. scho-llen 
(15). nuesceh (134). eyn kran (17. mAd. 
schiffskràn. 2« kán?). 

Carinare be-spotten, -rispelen (132 
sim.). 

*Carinarius dreckdreger (147). 
*Carinatum yrdin scussel (64). 
*Carinia v. Cadmia. 

Ca-, ka-rinthia cherinthin (95). ka- 
renteimn (1). kernthen (12). 

Carinthus (Ki., ecorinth-us (110), -i 
(66), -iani 7 earn-i, -ioli (125) (cf. prc. 
2« eorinthius) einer von kernten (110). 
kerten (125). menschen also genant corin- 
then (65). 

*Carioballum (cf. sg.? ecaryophyl- 
lum?) mol kupt (8). 
CAR 101 


*Cariobulla (7. pectaeculum) kamprad 
(14). 

*Ca-, car-riola (awis, 4. cornieula Gf.) 
daha (121, Gf.). taha (Gf.). tüll (2. 2. e. 
nhd. dohle, mécht dill Sm. 1, 364). eyn 
wasser hun (19). waterhoen (11). 

*Cariolum v. Corialbum. 


Caryophyllata (143), cariofila -ta 
(74), -ea (93), gario-philata 7 -filatrix 
i -filax (herba, ein erut Mss. mog.), -filata 
(24, 47, 74), -philatum (10, 12) gran-aff 
(10), -affel (12). korfliata (10). gariofilat, 
'arafel-wurtz, -kraut &c. (143). gaman- 
dre (93). 7. benedicte (/a£.? 24). bene- 
diet-e (47), -enwurtz (74, 143). negelein- 
kraut (ear. 74). 

Caryophyllu-m / -s (Ki), cario-, 
kario- (4, 509), cari- (133), chario- (111, 
125) -phyllon (109), -phyllum (111 szm.), 
-philum, -philus (6, 74, 111 &c.), -filum 
(68, 69, 133, 134), -fillus (502), -filus (3, 
66, 69, 133, 134), -pholum (22, 4, s7), 
-folum (1, 5, 66, 68, 110 &e.), -folus (3, 
9, 19, 68, 93, 107, 110), -foli (pl. 4), -fu- 
lum (1), -phalum (5^, 76), -phalus (11, 
74, 16), -ballum (? q. v.), -phylleea (arbor 
Ki.), -phylli (85), eareoffolus (8, 11), 
earillus (75), gario-philum, -filum, 
-filium (99), -filus, -folus, -fulus, -pha- 
lus 7 -phalum (75), -lus (24 s. «.), garo- 
filum (Sum. VII), garrio-filum 7 -filus 
(68), -pholum (67), -£olus (9, 67, 134 &o.) 
(ea- und ga- oft alph. gesondert, doch 
ohne wesentlich, verschiedene Glossterung) 
nagel (1, 75). n.-baum (-us 75). negcl (75). 
n.gin (18), -gen (13), -kin (23), -ken (24, 
125), -kinkrude (22), Ad. -lin, -leyn, -in, 
-ein (74), -e (91), -inbom (-us 76), -ablüm 
(-us 111). nág-ilin (134), -elin (91), -el 
(509). negelli (87, 93). n.-bovn e ne- 
chelehe (Sum. vtr). neygelin (21). n.-bawm 
-us 3). Ad. (Mss. mog.) nel-gin, -chin. eyn 
nelekin (bb). flegelkive (85. aus negel- 
kine?). groffels-, geroffels- (99), groffel- 
(Kil.) -negelin (garr. 58), -naghel, -kruyt 
negel (132). ghir-, ghen-offel &c. (kKil.). 
vilette (109). cario-philum, -foium (110 
&c.), -folus (19), -phalus (11) Ad. mus- 
cat- sim., hd. (19 &e.) md. muskaten-, 
musschaten- (22) Ad. -bluet, -blut, -blued, 
-bluome (19), -negel (11), -negelken (22). 
gario-filus (47), -Ilus (24) agrestis brun 
ha- (24), has- (47) -selwort. 

Cari-, kari- (Sum.), earr- (76) -osus 
(4. putridus 4 vetustus Br., vucundus t 
delectabilis 145. 7» cear-iosius, -e Gl. m.) 
wareiger (Sum. aelt (11). olmich (147). 

*Cariota v. Carota. 
*Oarip-dis, -tis v. Charybdis. 

Car-ire (Br, Gl. m.), -rire 7 -ere 
(G1. m.), earno (11), canire (76. cf. canere) 
?. déuidere (ll. c.). deylen (11). 

Cari-sa (129, 141, Pap., Gl. Place. Gl. 
m.), -SSà (Fest. cf. Schwenck A. v.), -Sia 
147, Br.), -sea (76), -taà (74) ?. lena, leena, 
lana (76, Gl. Plae.!) vefus. verlegne woll 
76), wolle 4 awis (74). maghet die be- 
riechliek is (147). 

*Cariscus 7. musca modica, (136). ags. 
cinebeam (94). 

Cha- (Br), ea-risma (74. numen 1. 
cf. earistia) heibLge, -ige (3), ig (1) 
gabe (3, 8, gnad (1), genade (b^). g. 
(5 heiligen geist (75). creDem ueni 
(11). 


— 


102 CAR 


*Carista v. Caristia. 


CAR 


Carnab-um, -adis, -adium, X&pya- 


*Carista (4. kerso a. d. Ags J) corn. Bac, -0v, i zarnab- um, - adium, 


beler (Zeuss). 

*Charistelochia (cf. aristol. beyful 
(143). ; 

*Caristerium v. Capisterium. 

Ca-, cha- (88, Br.) ka- (9) -ristia, £ 
eari-cia 4 -sma (147), ca- (225, 23), ka- 
(8) -rista, echaritia (Br. Ad. nd. dure, 
dur, hd. duer (17), dire (13), türe (6), 
tewer, teur, thuwer Ad. zyt, zeyt (13 &e.), 
nd. tijd, tid (22b), tt (22). thuzit (sie 68) 
theure (110). dure- (21), dur- (Y) -keit. 
du- (bb, 8), tew- (1, 9), we- (8) -runge. 
ein devreung (3). p/. hoehzytliehe fest 
der frund (88). gudertieren-, medlijdsam- 
heit &e. (147). 

*Carita v. Cari-ea, -sa. 

Ca-, echa-, ka-ritas (car. à. penuria, 
char. 4. amor 67 Mrg., 88) hd. liebe sém., 
libe (b^), l. -keyt (8^5). nd. leue, lieffte 
(132). minn (76). gnade; Rotes genad 7 
lieb (9). ein gnodryche lieb gotlicher 
eynykeit (65 Mrg.). eyn liebe craft dez 
willen o. eyn 1l. geselschafft o. eyn leben 
der sele (8). liebe in gode eyn dracht 
geseltschafit; eyn sele in der ewigen 
seligkeit der uBerwelten (17). ear. teur-e, 
-ung; ehar. liebe (88). 

SNO Des lieb- (110), hef- (132) 
-lieh. 

*Carites (cf. carue) weikümmelwein 
(143). 

Charitia v. Caristia. 

*Cariton gnade o. danek (14). 

Ca-, cha- (Br.) -ritudo theure (110). 

thyrung (68). 
*Cariu &c. v. Carue. 
*Carix v. Car-ex, -ica. 
Carlina v. Cardopatium. 
*Charmaf-, carmes- (ki.) 
earmasin (91). rothe farbe (ki.). 

Carmelita vnf) frauwen bruder (t). 
frauen-br. (74). earmeli-t (1, 75), -ter 
(Db, 22). 

Carmen (7. cantilena q. v. 75) Ad. 
ge-diht (6), -dieht, -ticht (75 &e.) von 
gesang (75) dieht (99). licht (5). lieth 
(67). led (110 &e.). lyd (69). lyt (21). 
let (22). gesang (16). 

*Carmenus v. Carpinus. 

Carminare ansprechen o. segnen da 
vihe vor den wolffen &c. (14). 

Carm-, carp-, erap- (11), 7 earz- (117) 
-inare (»« carpere) zeis-in 7 -alon (111), 
-en 4 slagen (3). wolle flueken Z ezeissen 
(9). w. teesen (108). woln plucken (17). 
wolzeisen, -sehlahen, grempeln, kam- 
pel, -men (73). kemmelen (114 sm.) 
hecheln (75 Mrz., 114, 126). tzocken, heckeln 
dn hortu (125). 

Carminatia das herchelen (126). 

o EE krempler, wollkámmer 
Ki.). 

E *Carminator (7. carminum factor) ein 
lied diehter 7 sprecher (110 &e.) vp der 
straissen (132). 

*Carminisare zoubern (75). 

*Carminisator zouberer (175). 

Carmula vr-luge (141), -lóge f. 
Hypt. 5), -güle (m Sm Be C GRr 

*Carmulentus v. Carnulentus. 

*Carmus v. Carpinus. 


-inum 


arnabo (arab. zurmbeti, ef. ?. zedoaria 
144; »« earui nabbathseeum? cf. earue) 
matt- o. wief)-kümmel (143). 

Carnale v. Carnarium. 

Carnalis vleischlic (11). vlesglec (99). 

Carnalitas liplicher wolust, fleisch- 
lich beweglichkeit (65). 

Carna-rium, -lium (49), -le (Gi. 
Aelfr. (7. macellum 11.; cf. ossorium) 
eyn paynhaws (9 Mrg.). beynhuD (17, 
71). todten-b. (75). vleisch-hawBe (74), 
-huus (11), -gaden (474, 91, V. a. 1618), 
-kammer (125, Das.), rech (111), -banek 
(Fris., -markt (74). ags. flasc-hus (Gi. 
Aelfr.). metzig, schal (Fris.). karn-er (15, 
BM.), -yr (7. pera earnaria 125. cf. capsa). 
gerner (47, BM.). kern-, var. ker-der (14). 
wieme (Fr. 2, 4449. cf. Br. Wtb. 3, 259). 

*Carn-eator, -ifex (cf. ecarrinator) 
flaisch-hacker,-heckel, metziger, heneker 
(24). 

*Carnellum v. Cerebellum. 

*Carne- / earni- (Fris), eorne-olus 
(93), -lius (64, 91, 123) (gemma) corne-ol 
(64, 123), -l (91). carmiól (Fris.). 

Carnes v. Caro. 

Carnes fer-ine,-iles((),-arum,ferina, 
earo f. carmni-f. (b^) Ad. nd. wilt-, wild-, 
in Hss. gew. wil-pret, -brat (5, 19, 23), 
-brede (22), -broden (11), Ad. -prat (1, 
Db, 75), -prset (Das.), -preth, -brát (134), 
-bret, -breeht (1105). welprecht (21). 

Carneus vleschen (29b). 

*Carni v. Carue. 

*Carniferina v. Carnes ferine. 

Carnifex (cf. earneator) Ad. md. 
vleysch-, Ad. fleifb-, flaise- (104), tfleusc- 
(17), leusch- (5^) -houwer (11, 110), Ad. 
-hauwer (53b sim.), -hewer, -haeker, 
-manger (104), -man (3, 75). fleischa-wer 
(1105), -cker (66), -kcher (71). Ad. fleischer 
(4); metz-eler, -ler, -iger (6), -ger. en 
knoken hower (22). hencker (65, 91, 93). 
dieb-h. (110). henger, bluetriehter (125). 
zuchtiger (65). 

Carnifici-na, -à, -um, carnifitium 
(134) (Z. mac-ellum, -cellum, -ella 1) Ad. 
fleisch-,flei-, nd.vlesch-,vlech-(22)-banck, 
-baneh (23), -bang (6), -panck (1), -pankch 
(11), -huD (68, 110). eyn scherne (22), 
schaern (11). (Ad. seharren, n Frankfurt 
schirrn f. cf. Fr. 2, 1649). metz-el (132), 
Ag (67, 75, 110), -ige £ schinthuf) (Ob. 
1039). der rabenstein (125). 

*Oarniolus v. Carneolus. 

*Carniosus (cf. earnus) madich (11). 

*OCarnis v. Caro. 

Carnis maceeracio dez libes pflegne 
(8). des l. kerkelieh plegung mit spijf 
(11). 

Carnis-priuium, -priuia (22), -preu- 
ium, -breuium, earniualia (125) Ad. 
vast-, ffasse- (D^), faD- (D, 66, v6, 110), 
fas- (125 Mrg.), vas- (134) -nacht, -nath 
(11). die vasten (-priuium, von -breuium 
fab-, vas-nach untersch. 66, 134). vastel- 
(22, 132), dy vaDen- (125) -auent. fastl- 
oben (71). 

*Carno v. Carire. 

Carnulentia (7. crassitudo Br., póguedo 
76) vaistigkeit (74). 
CAR 


Carn-, earm- (76) -ulentus fleisch- 
echtig (Fris.), -icht 7 weich (ki.). 

*Car-nus (11) -tinus (76) (v. vermis 
in caseo, aus tarmus, cf. carniosus) 
ein mad (16). 

*OCaro (auis) v. Carduelis. 

Caro, earnis (21) Ad. md. vleisch. 
vlesch (23). vleeh (22. cf. ecarnifieina). 
fleifó (21). fleysez (18). menschen-, 2n pl. 
vihe-fleiseh (6). earnes pl. quec (11). 

Caro bou-, ceru-, lepor-, lup-, ou-, 
pore-, vitul-, vrs-, vulp-ina rinderin-, 
hirssen-, var. hirsehen-, hasen-, wolf, 
Schaf-, sau-, var. seu-, kelberin-, beren-, 
fuch6-fleisch (64). " 

Caro ferina v. Carnes ferine. 

C. fumigata ru-, var. gerau-chet 
fleysch (64). 

C. lerima v. Caroperina. 
*Carob-eus, -us v. Carabus. d 
*Carobus 4i. carnis visto est species 

co'orís vrine (16), sí. viridis (cf. ear- 
pasinus). 

*Karoforus (aus carniuorus?) gyrig 
mit essen (68, 110). 

*Caromellus v. Carduelis. 

*Caronella (aus earbonella 7» earo) 
gerost o. gebrant fleisch (75). 

*Carop-ara (74), -era 4. opera carri 
(Gl. m.); funis cum quo nauis trahitur 
(16); ligamen, lyne domit man das schiff 
zeichet (74). 

*Caroperina, caro lerima (759) aus 
c. ferina »« perna) pachenflaisceh (75). 
Caros v. Carue. " 

*Carostopus v. Cataseopus. 

Car-ota, -iota (Gt.) (frz. earotte &o.) 
moraeh (Gf. móhre (Ki.). 

*Caroti-cae, -des (Gl. m.) arteriae 
herzatharun (131). 

*Caroum v. Carue. 

*Carpa v. Capra. Carpo. 

*Carpa, g. -pe getymmer van holt (147). 

*Carpasinus v. Carpinus. 
*Carpas-inus (8), -sini (136), -imus 

(6), -mus (1T), -mis (22), -ius (Br. &e.), 
earbas-inus (125), mus (76), -ius 4 -eus 
(74), eaprasmus (7. viridis 110. »« pra- 
sinus?) gulden far o. grune (8) grün 
(6), grone (22) varwe. grune- (74), golt- 
(17, 15) -farbe: grien (110). ags. gresgroem 
(136). herratz (125. cf. arracium). 

Carpathus (mons) der krummbach, 
kre- vnd se-mmitz (135). 

Carpella (cf. eorbus) ags. sadulbogo 
(136), radotpoga 7 sadolboga (Gil. m.). 

*Carpelsamus v. Carpobalsamum. 

Carpenta (i. abstula 93, astula ligni 
Br.) Ad. zimmer; z.-span, -spon (68, 110); 
ezimmern (21, 67), zymer 4 schrag (16); 
serag (77), schran-g, 4 -n (74); spaun 
(93), eyn spane (18), spene (6), spon Z 
panek 2 schayt (74); bireha (121). md. 
tymmer, holten t.; schrage (29, 147). 

Carpentare Ad. zym-mern, -eren (55, 
76); zimbern (6), tziemernt (13). md. 
tymmer-en, -n; timbren (99), cluteren 
(29b. klütern Br. Wtb.). 

Carpenta-rius, -tor Ad. zimmer., 
zymer- (174), zimber- (6), nd. tymmer- 
man. 

Carpentum (cf. earpenta) Ad. ezy- 
mernef? (18); zimmer-nife (5), -inge (89), 
-axt (68), -messer (66 &e.); haeke- (17), CAR 


hac- (18) -m.; zimberysen (6). nd. tym- 
mernisse; krudevaer (gemus curri ll. cf. 
kruywagen sarraeum Kil) gebuwe; 
slidde; wane (17). wagin (104). eyn ge- 
hobelter (75), behanget (125), hangende 
(100), verdeekter o. frowen- (110), ouer- 
gedeckt off ionfferen- (132), vastnaeht- 
(64) -wagen. slede (8). flode (16). schlitt 
(91). rotuasel (75). bircha (at.). spene (6). 
span (12). sehrane, Mrg. 7 spane (10). 
seraghe (13). schrage, eyn banck (22»). 
schijte (75). a earpentis encke, byrither 
(125). 
*Carpen-tus, -us v. Carpinus. 

Carpere (cf. carminare) Ad. zey-, zay- 
(1, 3, 16), zeu- (15), rey- (1) -sen; wolle 
(4, 6), woln (17) zeysen; grempelen £ 
kammen (/anam 715); rien; be-, er- (110) 
-griffen. hd. nd. plu-, phlu- (1), pflu- (8), 

u- (9), plo- (18) -eken. wolplikent (13). 
pluezen (21) vloechen, berispen (?. re- 
prehendere 132). hd. nd. stra- (9, 19, 149), 
Ad. straf-, straif- (10), reuf- (125) -fen. 
auD roden (3). riten (22). bre-chen (12, 
76, 125), -eken (13), -ken (22), -gen (142). 

Carpesium (cf. sistra) mohrenpfeffer 
(142). cubeben (Ki.). 

*Carpinare v. Carminare. 

Carp-inus (143, Ki.) -ina (76), -enus, 
-enis (1), -ennus (11), -ens (15, 100, Gf.), 
; -entus (84), 4 -asinus (6), ea- (175), 
eara- (117) -penus, carbenus (149), earm- 
enus (47), -us (gall. charme Gl. m.) 
(earpens 7. ornus; eapenus 7. sangui- 
narius, homicida, ramus 75. cf. cor- 
nus) Ad. nd. hage-, hd. hagamn-, (Gt.), 
hagin- (84, 104, 117, G£.), hagen-, haen- 
(100), hayn- (8, 149), ham- (102) -bucha 
(117), -bóecha (84, 121), -buch sem. (15, 
$7, 95, 102), -puch (74), puchen holtz (1), 
-poiehe (104), -buke (100), -bucken (11), 
-putten (3). -butten (22, 149), -butte (47), 
-dorn (6). hanhódlin (135, Das.) arscru- 
ezel (83. 2. q. krützelechen zm